Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
134.99 MB
2013-03-05 15:58:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
854
4771
Rövid leírás | Teljes leírás (755.81 KB)

Zala 1919. 249-273. szám november

Hiányzik: 254. szám

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

éttolfan.
:nrf niÁH Is lUWWHliI:
naoykanizsa
l <M»
Sugár-ut 4.
ala Nyomdavállalat
Pő-ut 5. $1
Megjelenik hétfő kivételé-vei mindennap korareggel
1918. november I. Szombat.
240. «xA«.
„ ... •••X- , . * /
Előfizetési árak :
vidékre postai szét-küldéssel: \\
Uí Mrs ... 18 I. I*|ji4 évre fáéira
Egéas óvra
45 .
* m 110 .
POLITIKAI NAPILAP.
•¿Jg. S^f \'AAe 2. * \'^fl^L.» a^-Aa • V>. >•• • V - • . V^WN.\'iiir
£K«rW<«ittd*éfl U kUdóhlvatall IcUfon 7».
Nyomdfl t«l«%>n 117. férnem****hmwiwiin* mF<5s/erVesztő: TÓTH zoi/rÁ.y
| Kómunkatárs é laptulajdonos :
-CSILLAU JJSNÖ 1
hgyes siám ám : 60 fillér.
WiM.....—■
Hirdetéseket, nyilMeret és magi\' ké*I<• nít«yekét dljsiahai s*crint v< l<\\ a kl»Í«!>hf»4Wl.A kibontakozás felé.
i s f » . " / .f
Clark ujabb tanácskozásai. — Magyar tanárok küldöttsége az antant
főmegbizottnál. — Oláh miniszter nyilatkozata. •
.....<f ... . / . ........ „..
Budapest okt. 3V Csütörtökön dói- nem akarván a minisztert megvára-őlótt Clark Lovászyt fogadj elsőnek, azután Oláh Dániel mu^^ügVi miniszter és báró Korányi Frigyes töínzügy-minisztert hallgatta még. Politikái körökben nagy feltűnést kcltatt, hogy. Huszár Károlyt és Balla Aladárt^Clark nem fogadta. A dolog magyarázata az, hogy Huszár már meghívást kapott Clarkhoz. Mikor Clarknál bejelentették, az éppen hála időző Rubinek Gyula kihallgatását félbeszakította és a legnagyobb0 előzékenységgel fogadta Huszárt, bocsánatat kerte és kijelentette, hogy súlyt helyez véleményére Balla Aladár nem politikai természetű ügyben Gordon tábornoknál tett bejelentést, amelynek elintézését Clark irodájához, tették át. Balla cgQtör-tókon .megjelenít ott és ügye elintézése erdekében tárgyalt az irodával, később azonban értesülésünk szerint ő is meg-hivást fog kapni Clarkhoz.
Budapest, okt. 31. Csütörtökön a magyar tanárok nemzeti szövetségének, kükföttsége jelent meg Clarknál. Clark személyesen fogadta őket. Mély benyomást tett Clarkra a küldöttség szónokának,. Tettey Emilnek üdvözlő beszéde. .,..
Budapest, okt. 31. A Szózat munkatársa beszélgetést folytatott közéletünknek egy kiválóságával, .aki legutóbb meghívást kapott Clarkhoz, s aki a következőkben volt szives őt informálni: Ma gyarországon ma nincs államfő, tehát senkinek sincs joga ahhoz, hogy miniszterelnököt kinevezzen, vagy kabinetet összeállítson. A most folyó tárgyalások nem is azt célozzák, hogy bárki államfő jogokat vindikáljon magának, elfogadja a kabinet lemondását és helyébe ujjat ^evezzen ki. Mindaz, ami a jövőben történni fog, csak. politikai súllyal biró pártok közös megegyezése alapján történhetik. Ez fedi Clark álláspontját is. Jfr egész kibontakozás terve külömben is • csak ideiglenes és csak a választásokig, szól, mert az elkövetkező választások fogják megmutatni, hógy melyik : párt tarthat számot orra, hogy a nemzet többségére hivatkozhassék és ennek alapján jogosan követelje magának az ügyek elintézését.
Budapest, oki, 31. Oláh Dániel munkásminiszter csütörtök este megjelent Clarknál, "aki azonban éppen fontos megbeszélést folytatott. Clark

koztatni,~ megbízta helyeitesét: Sir Percil Loreint<; hogy a munkásminiszter információlát meghallgassa. A látogatás * után a miniszter a következőkben nyilatkozott: Arra kértem az angol államférfiul, hogy Angtia nyújtson segédkezet ahhoz, hogy az ipari munka Magyarországon megindulhasson, mert ha a magyar ipari munkásságnak keresete van, sohasem gondol löblxé a bolsevizmusra. — Lorein kijelentette, hogy Anglia mindent el fog követni,. íiogy Magyarországon a tisztességes dolgozni akaró munkásság hozzáláthasson a munkához. .
Budapest, okt. 31. A Pesti Hirlap értesülése szerint Clark pénteken befejezi információs tárgyalásait,- azután elkészít egy tervezetet, me ynek alapján a kibontakozást lehetőnek tartja. Clark a pártok vezéreinek általa összehívandó közös értekezletén ki- fogja jelenteni, hogy milyen pártok, milyen arányban tvaló képviseletét tartja kívánatosnak és hogy személy szerint kiknek részvételét tartaná kívánatosnak a kormányban. A .kormány a kifejtett szempontoknak megfelelően fog megalakulni. Beavatott fór-rá$ szerint az arány valószinüen a következő lesz ; Négy tárcát kapnak a keresztény pártok, egy, esetleg kettő tárcát az országos nemzeti párt, egyet a volt munkapárt, egyet a nemzeti demokratapárt, egyet nagyatádi Szabó kisgazdapártja, egy esetleg két miniszterrel lesz képviselve a szociáldemokrata párt. Az uj kormány megalakulásáról azonnal,értesítem fo&ja Clark a versail-lesi konferenciát, amely az\'elismerés jeléül felszólítja a magyar kormányt, hogy küldje el Magyarország megbízottjait ¡a bckcfeltételek átvételére.
Oseh síén Budapestnek.
Budapest, okt. 51. Arról értesülünk. hogy a cseh parlament ülésén Benes külügyminiszter jelentést tett, Ripka Ferenc dr. gázgyári vezérigazgató prágai tárgyalásairól és kijelentette, hogy a cseh kormány félretéve minden politikai szempontot, tisztán
»/ociíMs és humanisztikus okokbóI budapestnek megadja a szenet. A cseh parlament a béjelentést tudomásul vette és hozzájárult a szénszerződés megkötéséhez. Ripka Ferenc enn?k következtében hétfőit vagy kedden Prágába utazik a szerződés perfektuálta« céljából.
Érték tőzsde. "
Budapest, okt. 31, A valutatőzsdén nagy áresés bekövetkezett be. A márka 323-10, íei 522-08, germán lei 209, dollár 74 és fél — 73 háromnegyed.
A kommunistasággal vádolt tanárok és tanitók bűnügye.
— Mdsodik ¡ifi/}. —
A nagykanizsai büntető törvényszék otus tanácsa tegnap folytatta az izgatásai vá&öU tantestületi tagok bünpörene\'< tárgyalását. — A vádlottak ezúttal is elkeseredetten* védekeztek ama vád ellen, hogy kommunisták lettek volna. Ámde a tegnapi tanúvallomások inkább a vád állaspontját látszották megerősíteni A tegnapi tanúvallomásokból i«ólve lehet, hogy a vádlottak egyikénck-másikának a szivét valóban őszinte emberszeretet és a legmélyebb fllojöflán alapuló elv, vagy a krisztusi kommunizmus \'eszméje fűtötte, de szereplésüknek legtöbbször az-volt a szine, mintha azonosítottá« volna magukat azzaJ a szomorú, gyászos korszakkal, amelynek szelleme oly messze esett az emberszeretettől, minden filozófiai njagaslattól s krisztusi tanítástól. Amit nekik, a nagyműveltségű embereknek is észre kellett volna venniök. Ha szivükben nem voltak is kommunisták — amint ók mondják — ugy ha nem Kun Béla, hanem Krisztus kommunizmusát hirdették is, de egyes tényeik és kijelentéseik alkalmasak voltak annak a látszatnak keltésére, hogy ók az akkori rendszert tartották szépnek, jónak. Ezt a föltevést bizo-
\' » J 1 s
nyitja a tegnap kihallgatott tanuk nagyobb részének vallomása.
A tanúvallomások tegnap délután négyig tartottak, amikor a porbeszédekre került a sor. Dr. Szabó Lajos vezető államügyész nagy-szabasu vádbeszédben foglalta össze a vádat s kijelentette, hogy főként a Földes-pár és Szalay Sándor bűnösségét íáij& beigazolva. A vádat az összes vádlottak ellen fönntartja. Ezután Dómján Lajos dr, Tarnás János dr. és Malek László dr. mondták el szintén nagy* szabású védőbeszédeiket, utánuk pedig Földes, Földesné és dr. ^Szabó Mihály hangoztatták tájból hosszabb beszédben ártatlanságukat.

Ítélethirdetés ma délben lesz.
w V ••


r.......¿ala......
^•\'..»i,, ni .«.!.»•• ». •.\'.\' \'.«V.v .
november l.

KW* « "H
Valamit Törökországról.
. — A Zala részére irta: Birka JÓSMÍ.
»
Keveset hall, vagy olvas mostanában a közönség Törökországról, melynek helyzete még súlyosabb, válságosabb, mint Magyarországé. A ritkán megjelenő török vonatkozású újságcikkek közül a. minap olvastam a Nemzeti Újságban a „Kettészakadt izlám" címűt,, amelynek azerzője azonban, — ugy latszik — téves és hiányos adatok birtokában irta meg cikkét, mert a Budapesten élő .török egyetemi ifjak között élénk visszatetszést keltett Moh* med Fahr-ed-din ós Mehmed Nyr ed din a török egyetemi,hallgatók nevében égy cikkbtn fognak válaszolni, ugyancsak a Nemzeti Újságban. Minthogy ennek megszerkesztésében és magyarra fordításában én is segédkeztem — tehát ismerem a\'tárgyat — főbb vonásaiban közlöm, tán érdekelni fogja a kanizsai publikumot is. - ^
Az angolok világuralmi terjeszkedésének Németországnál is nagyobb ós félelmetesebb ellensége volt — és ma is az — az izlám. Hogy tehát Buglia ezt a veszedelmes ellenséget ártalmatlanná tegye, mindig - azon volt, hogy a kalifátust, melyet a mai napig az Ozmán dinasztia, vagyis a töiökök bírnak, egy az ő hatalmi körletében lévő, tehát tőle függő uralkodj családra ruházza. A kalifátus ugyanis a legfőbb mohammedán egyházi, sót világi . méltóság, a kalifa a próféta utódja/ földi helytartója. Őt tiszteli, neki vakon engedelmeskedik a/, egész mohammedán Világ. Akkor hirdethet szent háborút, amjkor akar, és oz igen ^veszedelmes fegyver még most is a kalifa kezében.
A konstantinápolyi kalifa hatalmának letörése végett, az angolok már a világháború kitörése előtt megpróbálkoztak egy második kalifátus felállításával. Arannyal és feir^ege • téssel rávették a Jemenben székelő Sejk Imám Jahtját, hogy magát kalifának kiáltsa ki. Anglia ezen diplomáciai sikerének azonban nem sokáig örülhetett/mert a törökök Mehmed Izzed pasát hadsereggel küldték az ^ „kalifa" ellen, akit felszólított, hogy monSjón le bitorlott mól-
^L . , . . . ...............
tóságáról. J.ahja, aki az angol nyomás alól
ekkor maj kiszabadult, minden ellenkezés nél-kiU\'meg is tette.
. A. világháborúban V. Mehmed szultán szintén élt kalifái jogával és szent háborút
hirdetett a „hitetlenek", jobban mondva az angolok ellen. •
\' Hogy ezt Anglia ellensúlyozza, — mi előtt már csengő arannyal, melyet az arab Allahn^l is jobban imád, megdolgozta a beduin törteket, — Hasszán mekkai serifet kalifává kiáltatíá ki. Hasszán Serif lépését a következőkkel indokolta meg: 1. Kalifa, vagyis a próféta utódja csak az lehet, aki Mohammed csa-ládjából származik; 2. aki birtokában van a muzulmán világ ket szent helyének: Mekkának és Medinának.
A „X M - cikkírója még felemiitette azt is, hogy a törökök jogtalanul,\' erőszakkal szerezték meg az egyiptomiaktól a kalifátust és a vele járó szent jelvényeket. Pedig ez nem ;áll, mxMt\\,..A kalifának nem kell a próféta • családjából származni ~ hisz Ebu Bekir, a második kalifa nem származott abból elég, hogy mohammedán legyen. 2. Nem kell birtokában lenni sem Mekkának, sem Medinának, hanem igenis a kalifátus jelvényeinek. 3. • A hagyományok szerint a próféta azt mondotta, hógy utóda az legyen, aki legerősebb, s igy a legjobban megtudja védeni a kalifátus tekintélyét. 4

V. Mehmed Gázi halála\' után VI. Meh- 1 de a sivatagban élő törzsekkel tehogy sem
- • \' .. .\' ^
med követte őt a trónon, illetve kalifai méltóságban, akjt-az Összes mohammedánok, igy az afgánok, perzsák, hinduk is elismertek, — a simái ós hed^SásZi arabokat kivéve, még az arabok is. Az afrikai beduin törz||Hc hódolatát Sejk Mehmed Szenusszi tolmácsolta a kalifának.
t \'jtutijltfcriw • \'V -«V -, y *SV»< Vt* r r«. tljí ¡fífl
Téves a „N. M." cikki«ójának azon álli-tásá is, hogy a törökök erőszakkal szereztek meg a kalifátust. Ez — hiteles kútfők szerint — a követkcz.őj£ép történt:
♦ A 15 ik század közepe táján a Bagdadban székelő kalifa, az öreg Mühtevekkeí, látva az akkori török uralkodó, Jildöröm Bajazid (Bfcjazid a villám) hatalmának rohamos* mWe-kedését, tiszteletből a szultán (uralkodó) cimct adta neki, holott a törökök addig padisah (perzsául: • király) névvel illették uralkodójukat. (E két név pjdig rangbéli különbséget jelent.) A bagdadi Mühtevekkeí Alallah (az Isten helyettese) már Egyiptomban székelt, ahol abban as; időben kölemen (rabszolga) királyok uralkodtak, akik a kalifával folytonos politikai harcban állottak. Ezek az ellentétek később már annyira fajultak, hogy Javuz Szultán Sze-, lim, a 7-ik török uralkodó, jónak látta beavat- * kőzni. Hadseregével bevonult tehát Egyip tómba ós rendet is teremtett.
Mühtevekkeí Alallah belátta, .. hogy Ja-, vuz Szelim kivonulása után . gyenge lesz ahhoz, hogy a\' kalifátus tekintélyét, ellenségeivel szemben megvédje, önként lemondott Javuz Szelim javára (n»m pedig bilincsekbe verve, mint a „N. U.w irja) s egyben átadta neki a kalifátus szent jelvényeit, amelyet ettől fogva Javuz Szultán Szelim utódai, a török szu\'tánok szakadatlanul bírnak.
Hasszán Serif is meghalt, mielőtt a próféta jelvényei és az egesz muzulmán világ ¿elismerése birtokában lelt volna. Halála után
Mint megírtuk, az árucsere forgalmat Ausztriával be kellett, szüntetni, mert a.magyar kereskedők bevásárlásai folytán a nagy kereslet felszöktette az árakat s az osztrák kormányza» az áremelkedéseket meg akarta ^ -Akadályozni. A gráci tartományi kormányzóság kiküldöttei-megjelentek Szombathelyen s \\a tegnapi és mai nap folyamán beható tárgyalásokat folytat\'ak Sigray Anta» gróf kor* mánybiztossal és Karncr Gusztáv kormány-biztoshelyettessel.
A tárgyalások során pénteken délután megegyezés jött létre, amely, uj alapokra fekteti az árucsereforgalmat Ausztriával. Az áremelkedéseket meggátolandó, betiltják a kereskedők közvetlen bevásárlásait Ausztriábar.

4 Ha egymás közt verseng azon, hogy melyikük legyen a kalifa. •
Magáról a tulajdonképeni Törökországról. szintén . elentctep, tehát nem megbízható hirek hallatszanak. Néhány nappal ezelőtt jött meg KonsiantináDolyból Hilmi efendi, egyetemi hallgató, aki a Következőket mondotta nekem hazájának nini helyzetéről:
Törökország pénzügyi helyzete a mienkéhez képest -fényesnek mondható,^ mert egy török font (oszmán liraszi) ma 100 kofronát ér, holott a háború előtt csak 20 koronát ért. Tény az,, amit a magyar újságok is irtak, hogy a franciák és az angolok közötti ellentét annyira kiélesedett, hogy előbbiek kivonultak Isztambulból és hclyettők amerikaiak jöK tök. Damaszkuszt ós Bagdadot a nemzeti csá patok bevették, Kisázsiából a görögöket teljesen kiszorították, akik még csak magát Szmirna városát tartják megszállva. Enver pasa, a török nemzet legendás hőse és Musz-tafa Kjemálbey (volt drinápolyi algimnáziumi igazgató) szervezik a nemzeti hadsereget, amely .már .a U\'Á)^00 főt is meghaladja." — Enver pasa egyébként most lírzerumban van és még az afgánokkal élénk összeköttetés-"ben áíf, az afgán emir pénzügyminisztere Vehib bey török származású, pénzbelileg segíti honfl-
Az olaszok — politikai okokból — sziri-patizálnak a török felkelőkkel, akiknek mozgalmát hadianyaggal. segitfk. A török lapok szerint az angoloknak Egyptomban is erős harcot kell folytatniok a török érzelmű beduinokkal. A nagyobb városókban sikerült ezeket a !ázadás$zerü mozgalmakat elnyomniok,
birnak.
A helyzet ma ez. De hogy mit hoz a jövő, azt tán csak az angolok tudják. Az angol "energia éber és hatalmas, de kérdés, hogy erfcebb* a mohammedánok fanatikus vallási meggyőződésénél amely elbűvölten, vágyakon va állandóan Mekka felé tekint.Wfc
november
1
Szombat
HIREK.
NAPTÁK
Rom. kath. Míndssent. Prot. Mind-szentj. ör. kath. Koun, Gor. kel.\' (okt. 1 !i.. Joel pr Izr. MuHIcw 8.
A nap kii reggel 0 óra <41 perc. kor, nyugszik délután 4 óra 44 perckor.
A hold kél délután 2 óra 20 perc-kor. nyugszik este 11 ói a 05 perckor.
Uj alapon indul meg az áruforgalom.
Ezentúl tehát a magyar kereskedők nem %che:-ncC megrendeléseket osztrák kereskedőknél
ugy, mint eddig tették^..
Az osztrák kormányzat maga fogja az árukat beszerezni a termelőnél, tehát a gyá-raknál gyári á on szállítja a magyar kereskedők részére a felállítandó hivatalos szerv
utján. Ezzel szemben mi is központilag szállítjuk az osztrákoknak a rekompenzációs árbt. Azt kívánják tőlünk, hogy marhát, stb amit az illetékes minisztériumok engedélyével szállítunk rekompenzációképpen, egységárakon adjuk. Ezeket az egységárakat a gazdasági •felügyelőségek és gazdasági egyesületek utján a gazdaközönséggel és a kereskedőkkel együtt fogják megállapítani, azok meghallgatása után.
Az áruforgalom lebonyolítását hivatalos iroda látja el. Grácban a kormány felállítja ezt az irodát, amelyben az osztrák kormány kés a mi kiküldötteink egyaránt részt vesznek-A rtfi kiküldötteink fogják ellenőrizni, hogy az árukat tényleg az eredeti termelési árakon kapjuk-e, viszont a nálunk felállítandó iroda ban a& osztrák kiküldöttek ellenő zik a szállítást.
. Ezzel az intézkedéssel az árak leszorítását vélik elérni. A kereskedők tehát ezentúl, az irodánál rendelik meg az árukat s az iroda ide fogja szállitani. Igy a gyári áron felül csak a szállítási és a rekompenzációs költségeket számítják az á\'akhoz s a kereskedők olcsóbban juthatnak az árukhoz, mint eddig. Természetesen olcsóbban is kell adniok,
A kormánybiztosság egyébként még folytatja a tárgyalásokat az osztrák kormányzat kiküldötteivet.


\\9i\'<f. november 1.
2ALX
» V-l M
— Keresztényszocialisták Clarknál. Bu
. japestről. jelentik : Homonnay Tivadar veze* lésével impozáns küldöttség járult Sir George Clark az antant teljhatalmú budapesti kiküldöttje elé, hogy az egész keresztényszociális munkásság nevében tolmácsolja a kívánságaikat.1 Amikor a küldöttség a misszió fogadó-
- termébe lépett, Künn «az ut árt ezrek *jkápól hangzott fel a Hymnus. Dr. Homonnay ékes szavakban juttatta kifejezésre a küldöttség kívánságait s beszéde láthatólag mély be-
- nyomást gyakorolt az antant legfőbb- megbízottjára. Az ablakok alatt éneklő ezr«kre mutafott s .kijelentette, hogy a Hymnus, a magyar népnek ez a benső yiiádsága most
* ~ az antanthoz szól,- hogy-általa • elnézésre és könyörületre bírja .azokat, akik sorsunk felett vannak, hivatva dönteni. Ugyanakkor a keresz-tenyszocia ista villamosvasúti alkalmazottak tiz percre megálljtották a forgalmat, hogy ezzel demonstráljanak a kcrcsztényszocialis Tendszer mellett. Az utasok leugráltak a kocsikról. hogy megtudják a váratlan elakadás . okát. A villamosvasúti alkalmazottak, kocsivezetők és kalauzok lelkes hangon adták a közönség tudomására, .hogy ők ily módon kívánják támogatni kereszteny munkástcstvc-reiket, akik ebben a percben az antant teli-h.ualmu megbízottja elé vonulnak küldöttségileg. Velük való szolidaritásukat ebben a \' forn ában juttatják kifejezésre, A tiz perc el telte után a villamosok ujhól megindultak.
— A munkásblzloslíás uj szabályozása.
A minisztérium a törvényhozás intézkedéséig ai 1917. évi rendelet módosítása es kiegészítésé céljából rendeletet adott k», melynek f<»bb intézkedései a következők: Az 191?. évi rendeletben megállapított bérhatárolc he-^ lyett évenkint 7200 korona, illetőleg * naponként 24 korona bérhajcárokat állapítottak meg. A fizetendő biztosítási járulék ô százalék háztartási alkalmazottaknál 2 százalék. A . biztosítási kötelezettség egyelőre a közalkalmazottakra is érvényben marad. A biztosítottaknak a következő segélyek jarnak : Betegség esetén ingyen orvosi kezelés, gyógyszerek, fürdők, gyógyvizek és gyógyászati segédeszközök \\ megbetegedés napjától egy *évig. Táppénz a keresetképtelenség negyedik napjától egy évig és pedig az első négy hétben az átlagos napibér 60, azontúl pedig 75 százaléka. Születés esetén a szükséges szü-f letési támogatás\'és ingyen gyógykezelés. A terhesség utolsó négy hetében az átlagos
- napibér- teljes összege jár. A lebetegedés napjától nyo\'c héten át gyermekágyi segély címen az átlagos napibér teljes összegét fizeti a pénztár. Ezenkívül -12 héten át - napi 2 korona segélyt kapnak a szoptató anyák. A biztosított ehalálozasa esetén az első napibér-osztályban 60, a másodikban I40ra harmadikban 220, a negyedikben 320, az ötödikben 4000, a hatodikban ¿00, a hetedikben 000 korona temetkezési segély jár. A rendelet felsorolja a balesetek után fizetendő kártalanítási Összeget és szabályozza a biztosító pénztár üg> kezelését.
— Az önálló bank ügye. Budapestről jelentik, Az Ausztriától való elszakadás következtében felvetődött az önálló magyar jegybank életrehivásának eszméje, amely most igen közel jutott a megvalósulásához, ameny-nyiben a Credit Lyonnaise hatalmas francia bank két megbízottja érkezett Budapestre, hogy
I sss szűcsmester.
tárgyalásokat folytassanak a magyar jegybank falállitása- - erdekében. A francia
pénzügyi |
kapacitások Valqer Gyujával, az - Első Hazai | Takarékpénztár igazgatójával vették fel a tárgyalás fonalán Megbízható helyről nyert értesülés szerint a Credit iJ^onnaise 500 millió frankkal fundálná a magyar jegybankot, amely összeget kiegészítenék azon vagyonadóval, amelyet egyszerre fizetendő" 45 százalékra kontemplálnak. Ugy tudjuk,- hogy a tá\'gyalások,a legjobb uton haladnak. Valószínűleg igen rövid időn belül felártják a magyar jegybankot, ami pénzügyi viszonyainkat alaposan javítani /ogja. % * • ->.\' - .
— A buza Jövő évi ára. A hivatalos lap legutóbbi száma rendelet t közöl az 1919. é*\'i termésből származó buza, rozs, ketszeres, árpa, köles és zab, valamint az ezekbőt -előállított őrlemények legmagasabb árainak meg-allapi ásáról. E szerint a buza legmag sabb ára 100 kilogramm tiszta buza 200 korona, rozs, kétszeres, árpa, köles és zab legmagasabb ára 170 korona. Ama készletekből, a
• * ; # • . \' I < - JK •
melyek november 15-ike után adatnak át a Haditermény Részvénytársaság közegeinek, mé-tewnázsánként husz korona levonásnak Van helye. Azokra^ a termelőkre, akik hitelesen igazolni tudják, hogy fűtőanyag hiánya miatt nem tudtak csépeltqtrii, ez intézkedés nejn vonatkozik. Az említett árak magukba foglalják a husz kilométernél nem nagyobb távolságra fekvő állomásokra, raktárba, vagy telepre való szállítás költségét is, zsák nélkül. A vetőmagra nézve a fóldmivelésügyi miniszter kivételt engedélyezhet. Az őrleményekért a következő árak kérhetők :
Buzadara és finom tésztaliszt ( kg. 8 kor, öo .tiII.
Főzőliszt 1 kg. 5 kor., 50 f.
Buza kenyérliszt 1 kg. l*kor. 50 f.
Korpa 1 kg. 80 fittf t
A közvetlen fogyasztás árait, amelyben már a csomagolás is bennfoglaltatik, — a törvényhatóság e ső tisztviselője állapítja meg.
— A románok Koloz&Vároit. Bukarestből
jelentik : Kolozsvár város újjáalakított tanácsa elhatározja, hogy az összes magyar utcaneveket meg fogja változtatni. A román katonai parancsnokság javaslatára a főbb utcák az oláh történelem szereplőinek nevét kapják. Igy a ; Wesselényi utcát Ferdinánd király-útnak, a Petőfi utcát Janku Avram Utcának, a Deák Ferenc-.utcát Mária királyné-utcának keresztelték
ö t ► v
■1 1 ." \' \' — —
Tisztel
Tisztelettel értesítem a n. é. közönségei, hogy üzlethelyiség hiánya miat! kénytelen voltam
szőrme ®a szalonomat
Jgrzsébct-tér 1. szám alól Magyar-utca 10. szám alá
ÁTHELYK//NII
Kérem a n. é. közönség szives pártfogását. - Tisztelettel:
~ Adoqiány. Az öt rokkant részéri Szabó Antal 100 koronát adott.
— Francia lapok a rqmánokról. Páris-\' ból jelentik, a Journal dés Debats\'jelentése szerint a románok egyenlőre Budipesten m& raŰnak, mert a bécsi Morgen cimü lap szerint a következő dolog történt: Horthy fővezért megkérdezték, hogy milyén rendszabályokat . alkalmaz, ha bevonul Budapestre. Erre Horthy azt felelte volna, hogy őt Karoly király esküje afól fel nem oldotta, ő tehát «Budapestet a ki* rály nevében fogja megszállani. A románok erre a hírre elhatározták, hogy nem vonulnak ki a városból. — A .Morgen* jelentése tendenciózus hazugság, mert Horthy soha senki előtt ilyen kijelentést nem tett. " ~ — <
— Jótékonyság.-A mezítlábas tanulóknak adakoztak : Gergely Erzsi 4. o. 2 cicát, 2 muffot, egy szoknyát; Bencze György 4 o egy v. nadrágot; Stern Rózsi 4. o, 2 leányruhát, Steiner Károly 4, o. 2 blúzt.
— A Világ mozgó szombat és vasárnap mutatja be a Legendás boldogság cimü 4 felvonásos drámát Wanda Treumann és az Adolár mint polgárőr cimü 3 felv. bohózatot Vilii Carfiollal a főszerepben.
— Vasutas Atlétikai Club táncestélye.
Vasutas Atlétikai Club f. hó 2-án megkezdi heti sorozatos táncestélyét a Szarvas szálloda étterme helyiségében. Á V. A. C. vezetősége
igyekszik mindent elkövetni, hogy a közönség és a tagok egyaránt jól érezzék magukat. Belépő-dij 5 K. Zenét Torma Tóni zenekara szolgáltatja.,
— Fakadó élet a cime annak a nagystílű drámának, melyet az Uránia mutat be. A főszerepeket játszák Hanna Ralph és Emil Jannings.
— Cigaretta-hüvely, ciparetta-papir, cigaretta- és szivar-rszopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
\\ y \' * \' \'\' t > . 1 ■y. t?- * Ay.*\'■ % "i * y-i - .. é
Levélpósta a turkevztftni hadifoglyoknak.
öudapest, okt. 31. November közepén a magyar hadügyminisztérium egy kiküldöttje a
Fekete tenger keleti parijára utazik, hogy az
/
oda gyűjtött hadifoglyainkat hazahozza. Ez al. kalommal módjaban lesz a Turkesztánban élő hadifoglyainknak szánt levélpóstát magáva! vinni, amelyet aztán repülők utján továbbítanak. A Turkesztánban élő hadifoglyaink hoz-zátartozóinak igy alkalmuk nyílik, hogy ott őrzött szeretteiknek Írhassanak. A levelezőlapokra irt közleményeket a hadügyminiszte-\' riitm r>5. a. osztályba (Budapest, Nemzeti Palota) kell mielőbb eljuttatniok.
Elfogott kommunista.
■4
Budapest, okt. 31. Két detektív tegnap elfogta Róbert Oszkár a Vörös lljság volt kommunista munkatársát, aki hetek óta bujkál és hamia névre szóló útlevelet, azerzett. , , .
Fiáker megrendelhető minden
alkalomra — vidékre is — az Altstádter éa Loewy cég irodahelyiségében reggel 8 órától délután 5 óráig (Telefon 227) és bármely időben a Ctntrál szálloda portásánál vagy szobapincérénél

K
4.
« i
ZALA
1919. november 1.
■ i i \'i
Nyilt-tór.
Tlszielellel érleslíern a n. c. közönségei, hogy a Király-utcában levő
Bárány vendégfogadó
vezetésé! átvettem,
ahol a nap bármely szakóban hideg és meleg eleiek, valamin! kliünő badacsonyi borofc cs egyéb iNilok kaphatók.
A n. c. közönség szíves párlfogásál kérve vagyok kiváló tiszteleílel
- Alt&tttdter Sándor
veodégtót,
APRO HIRDETÉSEK
Kgy ebédldkredenc, egy ágy, egy asztal és ogy vaságy sürgősen eladó, Cim a kiadóhivatalban. * 2177
26221/ni 919. szám. Zalawmqje alisplnjálél.
Tárgy: A kerületi gazdasági felügyelőségek raktáraiban levő anyagok értékesítése.
Hirdetmény.
^ Közhírré teszem,. hogy a volt ke ületi gazdasági felügyelőségek raktáraiban kezelt - anyagok és használati tárgyak és pedig a Nagykanizsán tárolt kévekötő zsineg, zsákmaztí z.ig, zsák, uj kerekek, tarlórépa, Ősziborso, s/0>zöshükk0ny és gomborkamag, továbbá ¿Ljy) dib sertéskan és l drb 27* éves csikó Nagykanizsán Sugár-ut 7. sz. alatt 1919. évi november 6-án d. u, ő órakor, a zalaegerszegi táró t 1 drb batiárcC 1 drb félfedeles kocsi, l drb kocsiló, 1 pár használt és ü pár uj lószerszám, korbácsnyeck Zalaegerszegen a vármegyeháza udvarán 1919. évi november hó IQ-én d. e. 10 órakor a vármegyei tiszti főügyész közben jöttével nyilvános árverésen a legtöbbet ige rínék készpénzfizetés ellenében drognak adatni. Árverezni szándék<Mlók tartó nak a tárgyak kikiáltási árának \'A részét az árverést vefttó kiküldöttek kezeihez törvényes pénznembeli óvadékként az árverés kezdete e! itt letenni, az általuk megvett tárgyak árát legalább felerészben u. n. kékpénzben a he y-»ziné.u kifizetni s a megvett tárgyakat azonnal átvenni és elszállíttatni«
Az árverés- alá bocsátandó \'árgyaknak | sem minőségéért és esetleges hibáiért sem mennyiségéért szavatosságot nem vállalok.
Az árverés alá bocsátandó tárgyak árverés előtt a hely z\'iién megtvkinthetóK. Zalaegerszeg, 1919. október hó 27.
K.olbenschlog s. k„
2170 »lufim/
15721 1919,
Hirdetmény.
A városi kosárfonó füzfavesszötelep 1919. évi hozama nyilvános árverésen készpénzfizetés eüenébdn eladatik november hó A-én és pedig délelőtt 10 órakor az Alsóéidön. Kedvezőtlen esős idő esetén az árverés 6 án tartatik meg, Nagykanizsán, 1919, évi október hó 51-én.
A városi tanács.
f Fiatat gyakornokot kerewek,
/feyprsirás és gépírással azonnali belépésre. Fizetési Igényekkel ellátót! ajánlatokat 16-os postafiókra kérek. 1 2174
Kgy szoba takarításához (reggeli fél 8—9 óra között llwata takarítónőt keresek jó fizetéssel Kinlzsy-utca 2/a. sz. I. emeleí. 217Ö
3 üoldaN Hzőlőbe vincellér.
kerestetik. Jelentkezni lehet Hajcsári-u. 17. sz. a-
Kon) hahutorok, jégszekrény, lábas uj takaréktűzhely kürtökkel azonnali átvételre
eladok Kisfaludy Sándor-utca 17/c. emelet T. 1 * ........ ■ ■
Egy teljesen jókarban levő öt méter hosszú és négy méter széles világos, valódi «ujyrua Njr.őnyeu eladó. Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi K.-t. irodájában Kazinczy-utca 3ő. sz. \' x 2136
ö
as

^IWHW WÍIIW ■ »1»»»
mozgóazfnhax
szálloda, Telefon 74. sz.
VILÁG«
Szombat, vasárnap Novamber 1. és 2
Legendás boldogság
Dráma 4 felvonásban. — Fösz*rapben WINDA TREUMANN.
Adolár mint polgárőr
bohózat 3 felvonásban. Főszerepben TILU CARFIOI-.
Mások kezdete 6, fél 8 ós 9 órakcii.
Va»ár- é» üauopnapokou 3, 5, 7, áa 9 érakor.
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
r^jry-r"-\' ------ ->
í !
Edob
sokszorosító készülék ós hozzáva\'ó kellékek. Kapható
Flsollel FtilJJp FTJ f ti
áruházában, NaoykanhraVn.
URÁNIA
w " " *1 Mn Rosflonyt-«. 4. Ttitlon m
Szombat, vasárnap. «November I. és 2 án
FAKADÓ ÉLET
Kulturdokumentifch 0 felv. ~ Főszereplők :
Hanna R?Jph és Emil Jamings.


rrr—: Előadások kösnapokon 7 és 9 órakor
Vasár- és ÜunspnapoUoa 9 5, 7 és 9 Örskor. ---,-----------
Tisztelettel értesítem a n é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, noi- es gyermekcipők
nagy választókban kaphatók!
\' Szíves megkeresést ker ========
FII R M BN IM R E
cipész. - Csongcrí-ut 1. szám.
—------ ■ 1===^====:
/js^oaccEDsöc:

"\'•ll^ifc

ím
Legszebb ajándék
ff f , •
A HagykaDiuai. t. várai gyümölcsértékesito = ét központi szeszfőzde vállalata =
• a l. gazdáknak tudo- -j,.* mására hozza, iiogy a
szőlőtörkölyt és borseprüt
= átveszi, ss
Megfejelő mennyiségű pálinkát a gazdáknak rendelkezésére bocséjt,
*
U \' r
irt legjobb minőségű clgaretía- a hüvelyek és dgciretla-pápirok! \\
Legjutányosabb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyárudájában.


4 ■
1
Olcsó zeneművek!
klasszikus zene, operettek, dalok, táncdarabok stb. stb.
« 5 drb 15 korona ==
Kapható,: Fischel Fülöp Fiai
áruházában Nagykanizsán.íi

O

Aquarell-, pigment-, gummi-vagy poatell-kivitelben. Igazolványhoz szükséges képek valamint nagyitások leg* rövfdebb idő alatt készülnek
IV
fényképészeti műtermében Csengorl-ut 11. siám alatt.
1
Űzletáthelyezés t
Ezennel értesítem tisztelt rendeiólmet is 0 n. é( közönséget, hogy cipéaz-Uzleieniet feötvöa-tér 3t. szám alól Erzsébet-téren levó köíélelmezésl üzem postával szemben levő épületébe
ÁTHELYEZTEM!
Ttastolettei
JANCSECZ IMRE
clpészmaatar. ■■■
2153
A KOKA KttGOELl ÓRÁKBAN J Kl.KNIK MEíi, £UE!)£TI TKLE-
v imi. 11
FŐNÉN TÁVIRAT | ElKN fÉSBKKBi»
Egyes szájára 60 fillér.
Kapható a dohanyárudákban
. ■»
és az utcai rikkancsoknál

Nyomatott: a tZsk* Nyom ia é^ HtrlapkiacJó Vállalatnál Magykaniisftr.
»♦»•jí
Igazgató: Balog Oszkár.

Rendkívüli kiadási
• 4( ,),V\'/,.. ¿.V,

ALVI. AwfolfaM.
UtíCtiitisft« ti Uiiébtnta!:
nagykanizsa,
%
Sugár út 4.
nla NyomdaváUalat Fó-ut 5. sí
Megjelenik héti«kivételével mindennap korareggel
Hmnkmnlmmm, MII« november 2. Vasárnap.
***** i mjg^^n,^ w^m n, i^i mhhm»ih nfc»
Előfizetési árak:
. ■ ■ »..-.... ......
vidékre\'postai szét- . . küldéssel:
KgySióra . . .18 t. Nagyed ivro . 49 y > Félévre - . , , . ^ 90 . Eqóm évre . ¿.\' 190 ...

i* n, 11- in
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes stám ára: 60 fillér.

fis«rk«*<t^ft M«**hWaHiH telefon ?».
Nyomda« »«lefon 117,
. Főszerkesztő:
%
TÓTH ZOLTÁN

Főmunkatárs éj laptulajdonos i CSILKAGf JENŐ
******


*.....
..... ... „. "^NiR\'i^^^fíg^^jlátiíy,
Hirdetésekéi, nyllt-tcrct és magát: közleményeket díjszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal. =====
I l WWW* ■■ \'I I^V^V 1» I

A. Nljralomháajbaii. — BuoNuscik öeosétffl, — A bitófa^ — Hall, Ítélet vé^ehojtója.
(Sfíféí tudósítónktól) Junius egyik vasárnapjának estéjén szuronyos, kézigraná-los terrorkatonák között három derék magyar ember állott a fogház kis udvarán. Három ember, akiknek nem volt egyéb bűnük, mint hogy fel merték emelni tiltakozó szavukat egy, a politika mindent takaró álarcába burkolt s rablásra#és gyilkolásra felfektetett . rendszer ellen, akiknok egy hibájuk volt.: lífígy minden körülmények között magyarok akartak maradni. S e bűnéért a hárjm derék magyar ember Polai János, akkori vádbiztos parancsára a «halállal lakolt O-t a foghúz.kis udvarán lődözték őket halálra a vad terroristák s Polai János ott állott mollettük és kéjelegve, gondolt arra a dicsérotre, amelyet vérszagra éhes feletteseitől a jól végzett kötelesség-teljesítésért . kapni fog.. A dicséret nem is maradt el: Vantus a teljhatalmú népbiztos kegyeibe fogadta - s tegeződő -viszonyba is lépett vele, mint aki c véres . teltével most más felavattatott a diktatúra vöroskezü legfőbb lovagjai közé.
Tempóra mutantur . . a rablógyilkos uralomnak — Istennek hála — vége szakadt s Polai Jánost a diktatúra bukását követő második napon letartóztatták — bármilyen kegyeietje volt is a nagyhatalmú Vántusnak.
Azután-lassan-lassan a régi törvényes jogrend is helyreállott a hazában s Polai Jánosnak a törvényes magyar biróság elé kellett állnia, hogy feleljen bűneiért. A tárgyalás lefolyása még élénk emlékezetében él mindenkinek: a törvényszék Polai Jánost kötél általi halálca Ítélte. Az Ítéletet, valamint a Polai család kegyelmi kérvényét külön\' futár vitte fel Budapest e, az igazságügyminisztériumba. Pénteken érkeztek vissza az akták az ügyészségre, amelyekben közli az igazságügyminiszter, hogy a család kegyelmi kérvényének nem lehetett holyt adrli, az íteletet a Budapesten székelő anuntrni^sziók is helyben hagyták — közönséges bűncselekményről lévén\'szó — igy az itélet végre hajtásának semmi akadálya sincs. A végrehajtás időpontjául a" tegnap- déluUni 4 órát tűzte ki az államügyészség vezetője.
Hamar ollerjodt a városban a híre, hogy délután akasztás lösz.\' Már a vtilelőtti Órákban nagy embercsoportok állták körül a fogház épületét. Maguk se tudták, mit várnak, meit belépő Jegyet a kivégzés helyére csak az ott illetékes tényezők kaphattak. Dél felé egy század katonaság vonult fel Ferencty Sándor főhadnagy parancsnoksága alatt a fogház elé s azt teljesen körülzárta, E\'től az. időponttól\' kezdve csak az ügyészség által kiállított igazolványokkal lehet átlépni a fogház küszöbéi.
Ugy mondták, hogyjol négykor lezárják * kaput, sietni kellett. A tömeg ekkor már a fól piacteret botöltötte s irigy kíváncsisággal tekintett azok fetó a kevesek felé, akiket iga- v
zolványok feljogosított a vesztőholyre való belépésre. A kapu előtt egy csomó szolgálatos tiszt és rendőrtisztviselő áll. Mutatom az igazolványt: Tessék ! Beléphetek. A szépen parkírozóit udvarban \'.alig pár ember van még:, börtönőrök, néhány törvényszéki tisztviselő, katona, rendőr. Az épületajtóban álló szakállas fogház őrmestert kóréin; jelentené az ügyész UTiak, hogy meg szeretném látogatni az elitéltet a siralomházban. Kis vártatva kijön egy másik fogházőr és mondja: „Az újságíró űr, az ügyész úr engedelmével . feljöhet .a siralomházba. ..Beszélni • nt. elítélthez -azonban, nem szabad14. Kelmegyünk a lépcsői a fel-járattal szemben lévő cella a siralomház, szuronyos őr sétál előtte. Kísérőm kinyitja az ajtót s a rajta lévó kémlőlvuk relészét eltolja. Betekinthetek. Taláamater hosszú, .másfél méter szeles kis szoba. A baloldalon vaságy saalmazsákkai, a jobboldalon az előtérben kis aszta\'ka ket székkel. FeJémfordu|va, az a>z. talka túlsó felén ül az elitélt barna kabátjá.
Megyek vele lo a lépcsőn az udvarra ahol akkorra már az összes funkcionáriusok együtt vannak. Dr. Szohó vezető államügyész, jön-megy az épületben ós az udvaron : halk hangon intézkedik. Mindenki csendes különben, hangos szót nein igen . hallani.
Közben a nézőket leszólítják az udvarra főutjáról, amelyen hosszú vonalban katonaság helyezkedik el. Ezen1 az uton kisérik majd aa elítéltet a hátsó udvarba, ahol a bitófa áll. Jön az ügyész, vele s a többi hivatásos személlyel ós nézővel a hátsó udvarba megyünk.
Pontban 4 óra. A fogház megett az épületnek kis — pár négyzet méter — benyulása van: itt áll a bitófa, körülbelül 2 méter ma-pas eiős oszlop, felül s jobb alsó-részén egyr egy vas kampóval. Az oszlopra hátulról kis létra támaszkodik, elől pedig egy frissen gyalult deszkalépcsö két fokkal. A lépcsőn pár darab vastagabb, vékonyabb kötél odadobva.
A bitófa körül álldogálnak: az országos hóhér, Ball Mihály és két segédje. Buli jóképű 10—45 éves falusi gazdaember benyomfisát kelti, fenyes szövetű fekete ruha van rajta, puha fekete kalappal. Segédjei közül az egyik öregebb pógárembernek latbzik, a másik sokkal fiatalab iparos kinézésű
A bitófától balra a fal mellett kis fekfcte asztalka iratokkal, törvénykönyvvel,\' inoll^tto állnak: dr. Szabó Lajos vezető államügyész,
ban — ezt viselte a tárgyalás alkalmávat ~ Szsbady Lőrinc törvényszéki biró, dr. Al-
hajadonfőt*, összekulcsolt közzel, fejejleh^ 1 k mássy jegyző, dr. Szigethy Károly és dr. Mellette ül a pap, előtte imakönyv, imádkozik
Az asztalon két nagy szál gyertya fénye világítja meg az előtte álló Feszületet. A pap olvassa az imát, Polai lehajtott feje né\'ia felemelkedik, ránéz gyóntatójára, közben mélyen lélegzik — A szobában fel-alá jár halkan egy szuronyo> őr. Kérdem a kivül álló fog-házSrt: Hogyan tellett cl a mai napja az ol-itéltnck? Mikor közölték vele, hogy végrehajtják az ítéletet > • \'
— Ma reggel — mondja az őr — közölték vele, hogy fel leszakasztva. Nem igen vette a szivére. Kérdezték, mi a kívánsága ?. Cigarettákat kért. Egész délelőtt, cigarettázott, nem igen vette a szivére a dolgot. Csak akkor érzékenyeden el, amikor felesége bejött délelőtt Akkor törölgette szemét. Az apja is bant volt nála, attól is szépen elbúcsúzott. Délben rondesen megebédelt, majd bejött hozzá a Főtisztelendő úr s most imádkozik.
Míg beszélgetünk, egy fiatal, ünneplő!}*. J Polai megfordul öitözött földműves embert.kísérnek fél: az el- * íett Átadva. De Bali és segédei már ott áll
itéít öccse. Csak most ebéd után hallotta meg, hogy a bátyját kivégzik, sietett elbúcsúzni tőle. B^iép az ajtón, Polai feláll, kezet fognak, A kémlölyukon keresztül figyelem őket, hangokat nem hallok. Palai, baszél, az öccse nem szól, cs*k bólogat s a szemeit törölgeti. Körülbelül két percig tart az egés-9 be&Z\' ígetés, megcsókolják egymást» szorongatják kezeiket, az öccs clérzékenyedotten jön ki, Polai nyu* godtan leül: egy arcizma sem rándul meg.
$ Megfogomjaz elitélt öccsét, Polai Mi hály ki kanizsai földművest: Mit beszélgettek?
— Hát kérem azt mondta, hogy ő ár-tatlrtn; azok a bűnösök, akik a kommunizmust csinálták. Még arra kórt, hogy ne hagyjam a családját a szélnek menni. Hát iszen majd csak meg lesznek velünk összütt valahogy

Sclnvartz Károly törvényszéki orvosok.
. , Négy óra, négy perc. Szakállas őrmesterrel az élén 8 szuronyos őr hozza az elítéltet. Mellette lépked a pap a feszülettel a kezében, Az Őrök kordont vonnak, Polait oda állítják, az . asztal elé. Kalapja mélyen a szemére van húzva, a cipője hegyét nézi.
— Felkérem a törvényszéki biró urat, hogy olvassa fel az itélet rendelkező részét — mondja az ügyész.
Dr. Szabüdy gépírásos összetűzött rü-zetet vesz a kezébe s olvassa: A nagykanizsai törvényszék, mint bünteti biróság . . . s ezért Polai Jánost összbüntetésül kötél általi hatálra Ítélte
Ismét az ügyész beszól: Minthogy az elitélt csaláaja által beadott kegyelmi kérvény elutasittatott, az Igazságügyminisztérium értesített, hogy az itélet végrehajtásának akadálya ninqs. Ezennel átadom . . . s j^t Bali felé.
s néz ki;»\\il, hpgy kinek
%:
nak mellette. Lehúzzák felső kabátját, alsó-kabátjának ujját villámgyorsan felhajtják egy kevéssé s egy vékonyabb kötéllel csuklóban átkötik a kezeit. Egy vastagabb kötéllel a vlabait hurkolják ájt a hóhérok.^ . .. ,, ..
— A feszületet 1 — szól oda a papnak az elitélt. Oda nyújtja neki, megcsókolja* majd felveti a fejét a biztos hangon mondja, a néző a felé fordulva kétszer is: Isten velük. A két sikéd most már a zsámolyra állítja, Bali pedig "flílszalad a lét\'án s egy Vastagabb kötélből készült hurkot tesz az elitéit nyakára.\'
— Még egys.zcr a feszületet —\' mondja s kétszer is megcsókolja azt. A hóhér a nyakán a kötéllel babrál.
Ismét felveti a fejét Polai : • — Ártatlan vagyok. — Kihallgat egy pillanatra, Bali éppen ir.a/.it valamit rajt*./...
\' * ? lí .. . ■*"■\'. \' " ~ \' Í£L\' \' ft^^ ■ "í\' i
- \'K-i) V* ••>* ? \',\'■ \' ■ \' \' 1 . * ■\'\' V\' "t*^.
2.
• *

ZALA


1919. november 2.
— Iit vannak azok is, akik • páran- • Az ítélet indokolása szerint Földes
. csolfak — mondja, — ugy látszik Szaba- Miklósnéra bebizonyult, hogy „Isten,\' aki
dósra cs a terror katonákra... oclozva^- h|íé . s egyéMT éhhez hasonló kifejezésekkel Isten velük, Islen velük! — A kit segéd fel- I . \' ...
\' emeli, Hali egy pillanat alatt a vaskapocsra I Izffololf. A törvényszék súlyosbító kórul-.
akasztja a hurkot, az egyik segédv kirúgja Iá- I menynek vette, hogy önként Járt a falvak-
bai alól a zsámolyt* Egyet rándul I\'olai arca, ha agitálni, inig enyhilő körülménynek szá-
Bali két kezével lefogja szemeit, összenyomja mholuJk büntetlen előéletét, családos állapo-
A8Zá4Áóra I I perci Körülbelül másfól percig I s exaltált, beteges Idegrendszerét. ~
fogja még. kezeivel a delikvens4arcát, azután j Fötílés <te indokolás sfcerinl az inkriminált
elereszti. .Alig észrevehető pár rándulás még | kifejezéseket nem nagyobb gyülekezetben,
az .arcon, Bali már szalvéta nagyságú fehér hanem kisebb fáradságokban használta s Igy kendőt vesz elő zsebéből s letakarja velo a ° • .
dcliquens arcát I ?scle»cm^nye nem szqmitható büntetőtörvény-
ból
"Egy hang nem hallatszik a nézők sorá- I könyvbe Ufl<bző Izgatásnak. — Szalay Sán-. Most előlépnek a törvényszéki orvosok s I (
......... . . . ... " *i . r«\' • I
dórnál pedig bebizonyult, hogy az eszményi
készülékeikkel kémlelik^ a .szivmuUödé^,:S»ri l kommunizmusról fokéit.\' Sáfrány Károly és csend. Egyik perc n másik után. Mc& miikor I . 0 , . - K^ . . ■
.. itík. .a. sziyveríscc még ver n pulzu\\».............; Icg oljebb szerzeresl
4 óra 24 perc. Az orvosok konstatálják [\'rendszabályaik ellen vétellek, amiért megkap-
á beállott halált. Bali az ügyész ele áll, meg- I ták már á büntetést. Tiboldra, Almásyra és
. . . /ii«* i\' \'»«
1 Szénásra sem blzonyull be, lioyy izgúllak
konyha, műhely és istáló részére nagyban és kicsinybeni * eladása
Strasser Mártonw 1 m**M
Hwkanln^.
Ugyanott karbid I
hajtja magát s jelenti:
— Nagyságos uram, jelentőm, hogy az Ítéletet végrehajtottam
Az ügyész összeszedi iratait s felhívja
vclno.
A -törvényszék\' az összes fölmentett s
az tfrvosokat, hogy egy . félóra múlva újra I meg letartóztatva levő "vádlottak szabadlábra
. vizsgálják meg a holttestet, melyet azután [ helyezését elrendelte; Dr. ttródy Dezső a vád-"" kiadnak a csatádnak s valószínűleg Kiskar,! 1
zsán temetnek cl.
Az orvosi vélemény szerint roppant szi-
hatóság képviseletében bejelentene, hogy Földest, Tiboldot, Szénást és Almáayt ad-
vós testalkata volt, szinte pé\'dát\'an ese>, hogy I díg őrizetben tartja, amíg a belügymlniszte-
a dcliquens móg 13 percig éljen a hurkon.
Odamegyek Bahhoz, megszólítom, kérdem tőle, hogy mint megy most dolga?
rium internálásuk ügyében nem határoz. Ezzel az érdekes tárgyalás, amely ra-
Legyint a kezével.— Eb, nem jó most I gyogó példáfa a magyar bírói kar párfalTarí-
kérem az utazás, mondtam is a méltóságos urnák (az egyik igazságügyminiszteri államtitkárra célzott) nem szereik én igy működni.
Kimondta még a magyar köztársság Ítéleteinek végrehajtó közege, hogy Faddon a lakóhelyén most már jó világ van, a nemzeti hadsereg katonái az urak már, nem a gazember kommunisták.
Kérdésemre, hogy hány embert akasztott már, azt mondja, hogy ez körülbelül a negyvenedik.
A fogházőrmester sürgetf, hogy.hagyj\\m cl az épületet. Felhajtom galléromat s megyek : vékony cseppekben s?ital az eső . , . U^y-mondják estére nem lesz világítási
P- /
ság-ának, befolyásolhhtaílanságának, gel éri.
Az ítélet jogerős;
vé-
rrsx-
- * i A \' \'


a kommunizmussal vádolt tanerők Ügyében,
Nagykanizsa, november t.
A nagykanizsai büntető törvényszék ötös tanácsa tegnap délben hirdette ki az Ítéletet a kommunizmussal vádolt nagykanizsai tanerők és tanítók ügyében. Az aktus Irárit az érdeWődés városszerte óriási volt. A tárgyalási termpr zsúfolásig megtöltötte a közönség, akik pedig be nem fértek, a folyosón és az Erzsébet-téren várták az eredményt. A vádlottak látható nagy izgalommai. lesték» hogy milyen sors vár rájuk. Tizenkettő ulán néhány perccel vonult be az ötös bíróság s Kenedy Imre elnök siri csöndben nyitotta meg az ülést s kezdte meg az ítélet kihirdetését/
— A magyar köztársaság nevében ...
A bíróság Földes Miklósné polgári is-\' •j; kolai tanárnőt a/blkvr .172,. §-ábaviUköz^ izgatás bUntellében találta bűnösnek s ezért őt egy évi börtönre Ítélte.
Földes Miklós polgári\' iskolai tanári, 1 Sáfrán Károly és Szabó Mihály dr. középiskolai tanárokat, Szalay Sándor elemi iskolai igazgatót, Tibolt Boldizsár, Almássy János, Szénás Ferenc elemi iskolai tanítókat az ellenők emelt összes vádak alul a törvényszék, fölmentette.
Nyilt-tér.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a Király-utcában levő s
, * *
Bárány vendégfogadó
vezetósét átvette»»,
ahol a nap bármely szakában hideg és meleg ételek, valamint kitűnő badacsonyi borok és egyéb italok kaphatók.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve vagyok\' Kiváló tiszteletfel
Altstldtar Sándor
vendéglős
tufl aK sokszorozó készülik és C»UOD hozzávaló kellékek. Kapható
Kiwohel Fülöp Piai
■ iáruházában, Nagykanizsán..... ■■—:..■,.


I Tisztelettel értesíteni
i\' lín7nriQí7rfof IIAÍYU ÍÍTI
közönséget, hogy üzlethelyiség rj hiánya miatt kénytelen voltam ®
_ _ wy
szőrme m

Erzsébet-tér 1. szám alól Magyar-ujca 10. szám alá
ÁTHELYir/NIl

Kérem a n é. közönség szives pártfogását. - Tisztelettel:
fl&KrKTCtMTZnUCBL» ttM LM t ZMGGBl
a legjobb minőségű cigaretta-hüvelyek és clgareítá-papirok!
Legjutányosabb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyáriidájában. —

mozgókép-palota
Bof««aft-i. i tililoi 850
Szombat, vasárnap. November I. és 2 án
Kultur\'dokumentum 6 felv. — Főszereplők :
Hanna Ralph és Emii Jamings.
• -—■■
Előadások kfonapokon 1 és 9 órakor —
Vssár- éa Uunopnapokoa t, 5, T és S Irtur.
Ezennel értesítem tisztelt rendelőimet és a ii. é. közönséget, hogy cipész-üzletemet Eötvös-tér 31. szám. alól Erzsébet-téren levő közélelmezési üzeifi postával szemben levő épületébe
ÁTHKLYKZTEM1
*JPI «»telettol
JANCSJÖCZ IMRK
cipészmester. < .
2162
V! 1 ÁH 0f»gyntoMgó$Mlnhéa
v t Szarvas szálloda. iTalefoa 74. ti
H .I ■ I I 1...
Szombat, vasárnap. Ncvaniber 1. és 2
Dráma 4 felvonásba. Köszorepbon WiNOA TKEUMANN.
mint polgárőr
bohózat 3 felvonásban. Főszerepben VI1J.I CARFIOL.
m
Előadások Uie 6, fél 8 ós 9 órakor.
Vssír- ós üuaepnapokon 3, 5, 7, éa 9 órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
I"-
UMMM«1

f \'■* * f^* ■ v * - r\'
Nyomatott: a „ZaU- Nyomda éa Hirtapkiadó Vá.lala.nál »«¿yköniisá,, \' • "Igazgató : Balog Oszkár. "

KL.VI» *vfoly«M.
^ JL^rr%» »..................ninr^
imKttitdiis fcsUatffttilvata!: .
naoykanizsa,
Sutfár-ut 4.
ala Nyomdavállalat ....
Pő-ut 5. sz
McRjelenlk hétfő kivételével mindennap korareggel
HmurWmnixmm, 1819. november 4. Kedd
* *.....m.....um* >■ * ,t
250. tiáMi
.....
Sg«rk<«it0«<fft kiadóhivatalt »előfon 71. Nyomdai iclcfon 1*1.
■ rí. i.i i - ri-i-irrr^~ii-----n-r- - r ■
POLITIKAI NÂPILAP.
■.....»I»
lin MO»^»^ ........................
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :
Bgy hóra .. . • 18 t.
Magyal évra . . 43 »
Félévra ... 80 •
Bgéaa évra . . 180 .
Egyes szárú ára: 60 fillér.


l\'rtmiiiikatárí 6. laptul.Jdonos :
CSILLAG JENÓ

\'Ilin.
Clark hétfői tanácskozásai.
Budapest, nov, 3, Clark a vasárnapot a fővárostól távol töltötte, Csurgón
vadászatra vendege volt Károlyi József grófnak. így szüneteltek azon kihallgatások, amelyek most már végük -felé közelednek és amelyek teljesen tiszta képét nyújtják az antant meghatalmazottjának a magyar politikai élet mai r helyzetéről és azon kibontakozás lehetőségéről, amely meghozza a politikai válság megoldását. — Ma folytatja Clark a politikusok meghallgatását és ekkor fogadja Apponyi Albert grófot^ aki hétfőn reggeF érkezik a fővárosba, mig utánna Giesswein Sándor jelenik meg Clarknál.
Budapest, november 3. Clark a hét első napjaiban még néhány politikust fogad.. A hét végével feltétlenül megtörté nik-a döntés. Ma délelőtt tizkor Giesswein megjelent Clarknál. A politikai világban nagyobb figyelem fordul ezúttal k Giesswein felé és .több információ szól arról, hogy esetleg a kibontakozásban is lehet szerepe Giesweinnak. Nap-nap^ után bejelentik a vidéki keresztény szociális pártszervezetek, hogy megmaradnak a pártban. Giesswein tegnap tárgyalt Lova• szy Mártonnal és este fenntjárt a nemzeti pártkörben. A kibontakozást illetőleg változatlanul emlegetik Bethlen István nevéét, azonkívül ujabbbn gróf Zichy Jánosét. Wekerle, aki eredetileg Wlassics miniszterelnöksége melleft foglalt áll^t, Zichyt tartja a legalkalmasabb jelöltnek az esetre, ha exponált keresztény politi-^ kust kell a kabinet élére állítani.
A magyar békeszerződés a francia knlügyminiszt6riiifflban.
Bécs, nov. 3. A Chicago Pribune párisi távirata szerint, Tolk az amerikai békedelegáció vezetője hitelesen kijelentette, hogy abban az esetben, ha a „bolgár békeszerződés aláírásáig nern.ala-. kul meg Budapesten elfogadható kormány, akkor a magyar békeszerződést lezárják és átadják a francia külügyminisztériumig nak, ahol mindaddig marad, amig Magyarországon uralomra nem jut. egy állandó kormány.
Megtalálták Tisza gyilkosait.
Budapest, november 3. A rendőrség ujabb és erélyes nyomozását siker koronázta, mert a nyomozás megállapította, hogy kik gyilkolták meg Tisza Istvánt. Csakhogy addig nem publikálják a gyilkosok nevét, mig a rendkivül bonyolult ► nyomozás teljesen be nincs fejezve, mert • CZ2ÖI nem akarják kőckázlatrti áz eddigi
FÖ*/.erke*ztÓ:
TÓTH ZOLTÁN
eredményt. Amint a rendőrségről kiszivárgott, a gyilkosok \'.\'neveinek nyilvánosságra hozatala rendkivül nagy szenzációt fog kelteni, mert olyanok is bűnösek,^akikre eddig nem is gyanakodtak.
Budapest, nov. 3. A rendőrség elfogta Tisza délelőtti látogatóját; Gärtner Marcel Mórt, aki, tagadja, hogy része volna a gyilkosságban, csupán protokciót kérni ment Tiszához. A rendőrség kihallgatta , Vágó-Wilhelm Jenő fényképészt, aki elmondotta, hogy a forradalom napján ott volt az Astoriában, a katonatanácsban, amikor megjelent nyolc fegyveres
Hirdetéseket, nyílt-teret é* közleményeket dtjiiaba* szerint V< v
» fel a kiadóhivatal. --i i
A zalai küldöttség Clark előtt.
A zalai küldöttség 40 tagja nyolc csoportban Ellncr Zsigmond kormánybiztos vfczejtése alatt szintén megjelent Sir Georg Cl «rk angol miniszter előtt. A palota előtt már számtalan küldöttség várakozott, ugy, hogy a í-ok jelentkező miatt csak d. u. fél 2. óra tájban sikerült-a zalai 8 csoportból kiválasztott 14 tagnak az antant kiküldöttje előtt megjelenivi.
Klsőaek Handlcry S. beszélt, angol nyelven rövid szavakban tolmácsolta a vármegye
bizalmát a jelenlegi koimany iránt azon kiván •• katona, akik .kijelentették, hogy meg- 1 ságámik adva kifejezést, hogy a keresztény akarják gyilkolni Tiszát. Jelen voltak a I nemzeti magyar kormány uralmon maradjon, jelenetnél Károlyi, Kéri, Fényes László, s hangoztatta a román túlkapásokat és ren-és Friedrich István. Károlyi és Kéri, I dithetetlen bizalmunkat Angolorázághoz; M-amikepr ezt meghallottak, kárörVendően adta továbbá Sir Clark urnák a keszthelyi cso-neveltek, ellenben Fényes és Friedrich I port által kidolgozott rövid memorandumot, magukból kikelve támadtak a katonákra, amely a már előbb kifejtett egyhangú irány-majd mindenfelé telefonáltak, hogy kar- I elveket tartalmazta.
hatalmat kapjanak Tisza megvédésére.
Az oroszországi helyzet
Berlin} november 3. A „Lokalanzei-ger" kopenhágai híradása szerint, fínn-
Ezek után a küldöttség másik tagja Bert-ftelmes Walter babosdöbrétei földbirtokos, aki maga is született angol és már 20 év óta Zalában tartózkodik, bővobben megmagyaráz U az antant kiküldöttjének az itteni helyzetet.
országi-jelentések arról számolnak be, I Hangsúlyozta a hosszú háború szenvedéer hogy az antantnak sikerült Finnországot I után a nép hő vágyát a végleges béka után; a szovjetország ellen viselt háborúba rávilágított a vármegye fontos szerepére, a való beayatkozasra rávenni. Clemenceau I vallási, népességi és nemzetiségi viszonylatokra,, állítólag kilátásba helyezte,, hogy Finn- I felemlitetto, hogy Zala Deák Ferenc várme-ország, ha résztvesz a háborúban,-meg- I gyéje, mindig elől járt az erős nemzeti és ha-tarthatja az Alan szigeteket. Hir szerint I zafias érzésekben, tolmácsolta a nép bizalmát az északnyugat-oroszországi kormány is I a jelenteegi kormány iránt, azon kévánságánuk nagy beavatkozást fog elhatározni. A adva kifejezést, hogy sikerüljön a rendet ós finn csapatoknak a határ felé váló szál- I nyugalmat mielőbb helyroállitani. Kifejtette a litása már mrgkezdődött. I népesség túlnyomó részének erős szimpathiá-
Rewat, november 3. Október 27-iki ját a monarchikus államforma iránt. A vár? keltezéssel jelentik, hogy Denikin sere- I mogyc népességének főfoglalkozása a földmi-gének jobbszárnya két bolseviki hadosz- I Velós lévén, itt szocialdemokrktikus eUentétek-tályon sikert aratott, körülbelül nyolcezer rői alig lehet szó, miután a háború előtt szer-ellenséges katonát elfogott és sok ágyút vezett és szakszervezetbe tömörült szocialisták
száma nem haladta, meg a 400-at az egész
zsákmányolt. A: balszárnyon a bolsevikokat Petljura űzte vissza, a centrumban pedig Denikin serege a Brianak-Eleck vonalon offenzívát kezdett.
Helsingfors, november 3. Rigából jelentik, hogy a lett litvániai és lengyel kormány között megállapodás jött létre, mely szerint együttesen . harcot indítanak Bermont tábornoíc csapatai ellen.
A német csapatok visszahívása Baltikumból.
Berlin, nov. 3. A Wolff-ügynökség jelenti: A birodalmi kormány még egy utolsó felszólítást fotézett a Baltikumban lévő német csapatokhoz, hogy azonnal térjenek vissza Németországba, mert magatartásukkal súlyos helyzetbe sodorják a német népet. , \' \'

vármegyében.
Vázolta a népesség legfőbb kívánságát a megszálló csapatok visszavonását illetőleg ós azon kórelmét, hogy tekintette) a vármegyének túlnyomóan magyarajku lakosságára — s figyelemmel arra, hogy a jugoszlávok a vármegye mintegy egyhatodát megszállva tai t ják — az antant — a népszavazást a Muraközben feltétlenül engedélyezze és ezen időszakra a jugoszláv csapatoknak antant őrséggel való helyettesítését kéri.
Szónok vázolta a sok zaklatást és szenvedést, mely a megszállott vidékeken az ér-ratlan lakosságot sújtja«és emlékeztette az antant kiküldöttjét azon körülményre, hogy idegen nemzetek alattvalói úgymint 6 maga is országunkban a legmesszebbmenő vendégszeretetet és udvariasságot élvezték a há-
" V. ./
2.
ZALA
1919. november 4.
ború alatt Is, eklatáns bizonyságul a magyar lovagiasságnak.
Miután pedig a küldöttségek egyes tagjai már a felutazáskor a románok által, zaklatva lettek, szónok kérte, hogy Sir Clark garantálja a küldöttség zavartalan hazautazását, mit ő a legszívélyesebb módon készséggel meg is igért.
Sir Clark, ki beszédközben több kérdést intézett a szónokhoz, hangsúlyozta, ho^y 6 ezen a helyen nem mint angol megbízott áll, hanem mint a versaillesi főtanács kiküldötte és egyúttal biktositotta a küldöttséget arról, hogy a hallottakat és ^följegyzettoket Uoyd George angol, miniszterelnöknek is tolmácsolni fogja. A tárgyalás befejezése után á zalai küldöttség, hangosan éltette Angliát, mire.Clark, a küldöttség minden egyes tagjától kézlogás-sal búcsúzott.
HIIREK.
•V \\
. Ultg .. november
Kedd
N 4PTÁK
Hóm. kath. Károly.. IW. Kdrol. • or. kath. IV. Joannic. (iör. kel. (okt. 21.) Aberc. lsr. MaifclfW 11.
A nap kél léggel 0 óra 48 porckor, nyuK*xix délutmi 4 óra 8é perckor.
A hold két- délután 2 óra 8? porckor. nyugssik dűlclőlt 2 óu 11 porvkor.
— Személyi hlr. jól megérdemelt kitün-tetés érte tegnap a város társadalmának egyik köztiszteletben álló tagját:. PJ/ííy Alajost, a hercegi uradalmak erdömesterét. — Herceg Batthyány-Strattmann hü szolgálatainak elismeréséül, sajAtkezülog irott levelében erdő-tanácsossá nevezte ki.
— Fővámhlvatal Nagykanizsán. Az egyik helybeli pénzintézet igazgatója a napokban Sopi ónban járt és beszélgetést folytatott. «S/\'/^W Szjgfrieddel, a kereskedelmi és iparkamara elnökével, atit\'közölte veíe, hogy (elterjesztést tett a kereskedelemügyi minisztériumnak ogy ¿Nagykanizsán felállítandó fő-yámhivatalra. vonatkozólag. Nagykanizsa ke* reskedelmére nagy - fontossággal frtg biini oz az intézmény, mely hivatva van városunkat, mint határszéli várpst a Jugoszláviával lebo-nyolitandó kereskedelmi forgalom gócpont-jává tenni. Spiegel elnök meg van győződve róla, hogy előterjesztésének helyt ad a minisztérium s" a fontos intézmény szervezési munkálatait nemsokára folyamatba is teszi.
— Megkoszorúzták a bakónaki vértanuk sírját. A rossz időjárás következtében elmaradt a^tyybakónaki martirok sírjánál tervezett gyászünnepség. Az „£bredő .Magyarok"., ogyesülete kegyeletét a vértanukkal \'szemben akként rótta le, hogy hatalmas hoszorut helye-zejt el a sitán, Ugyancsak megkoszorúzta az egyesület t.Kiskanirsán agyonlőtt földműves sirját iSt^ i l.ti iiímii\'^ ,u\'iiiil
- A háztulajdonosok figyelmébe. A
rendőrkapitányság, lögkóifíoly ibfrán hívja föl a háztulajdonosokat és házgondnokokat, hogy mától kerdve reggeli 8 órától esti 8 óráig az utcai gyalogjáróikról havat, sarat annál is inkább azonnal eltisztiUanak, mert a rendelet ellen vétőket a legszigorúbb büntetéssel sújtják. Mától kezdve az utcai gyalogjárókat allaur doan ellertőrzlk a rendőrök.
— Csak 13 án kezdődik a szlnildény.
Mint értesülünk, a 8-ára tervezett színháznyitó elé akadályok gördültek, amennyiben a vaaut nem képes erre az időpóntra vaggono-kat bocsájtani a színtársulat rendelkezésére. Ezen akadályok következtében szezonnyitó
Kálmán Imre nagysikerű operetljével, a CSár- f fok közt van, tehát a tavalyinál jobb. Eladás
déskírJ/ynőveI. örvendetes (tényként-közölhetjük, hogy Öobos színházi titkárnak sikerült megállapodásra lépni a helybeli honvédzenckar karmesterével, aki zenekarának néhány tagját a szinázi zenekar kiegészítésére rendelkezésére bocsájtotiai Weltai igazgatónak. így módjában lesz a tarsulatnak egy teljesen komplett zenekarral működnie s nem fog előfordulhatni az az eset — mint a Somogyi-társulatnál nem egyszer előfoidult — hogy a zenekar silánysága a szereplők minden igyekezése dacára, teljesen élvezhetetlenné tette a legjobb operett-előadásokat. — Itt említjük meg, hogy a társulat a legújabban • havi bérleteket is bocsáj-tott ki 20 előadásra, amennyiben belátták, hogy nem mindenkinék alkalmas 80 előadásra bérelni. A havi bérletek ára a következő. Páholy 1320 kzrona, támlás^zék 320 korona,^srófszék 280 korona, körszék 200 korona, zárUzék 180 korona.\'A szelvények\'árai: ¡Páholy 1 ICO korona, támlásszék 280 korona, körszék 200 korona, zártszék 150 korona.
—- Fizessünk adót! Korányi pénzügyminiszter felhívást intézett az adókötelesekhez, melyben kifejti,, hogy. mi. ogy évet veszítettünk, rSfclatt más nemzetek már jövőjükért dolgoztak Ez alattaz egy év alatt több lett a kárunk, mint az egész háború alatt. Üreü az állampénztára, vasutaink lerongyolódtak, gyáraink, bányáink kifosztva állanak. A miniszter munkára hiv fel mindenkit és kéri az adózókat, hogy adójukat mielőbb fizessék be, hogy az államháztartás rendje meg ne zavartassák.
— Adomány. Berényi József és Fia ékszerészek 100 koronát adtak a rokkantak részére.
— Házasságkötés. Rosenborg Miksa és
Fóliák Frida f. hó 2 án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
A Katii, Legényegylet ^előadása.
P. évi november hó 0-én Vasárnap délután a Nemzeti Hadsereg alapja javára a Kath. Legényegylet műkedvelő előadást rendez, melynejk tiszta jövedelme a font nevezett célra fog átadatni. Amikor ezen linozgalom keletkezett, mint minden hazatias érzésű lakosban, ugy az egylet fiatalságában is égett a vágy, hogy ezen célra valamit áldozzanak. így keletkezett az idea, hogy egy előadást rendeznek amelyének* tiszta jövedelmét ezen szent célra fordít-
2 m íl »¿TV« y.Jj^íÉ« \' r»\'■ * \'
Ják. Az egylet választmánya helyesléssel hozzájárult az indítványhoz ós most vasárnap fog ezen előadás megtartatni. Szlnro kerül Bey.rlcin Ferenc Takarodó cinül 4 felvonásos katonadrámája, melyet közönségünk a Füredi-fele színtársulattól már látott. Hogy a ílatal-Kg öröme teljes legyon, az előadást tánc követi Mivel külön meghivók nem adatnak ki, a rendező . bizottság lapunk utján kéri- fel városunk közönségét, hogy a szent cél érdekében minél tömegesebben vegyenek résit a
sikerültnek Ígérkező előadáson.
\' l \' •
— A bor. Stlmegről jojentik: A stzüto kedvezőtlen időjárás mellett hiost ért véget Az idei termés a múlt\'évinek fele, de a minö-sé^ jófcb A Balattfn njentén még sok az 1917 és 1918. évi bor, amelyet tengelyen főként Vasba és Sopronba szállítanak. Ar 1917. évi 14 koronával, az 1918. éyi 10—11 koronával kel, — Balatonalmádiból írják: A must erjedése a hideg időjárás mi^tt nehezen indult meg. A termés-eredmény nem kitűnő, de nem is tul rossz. A szőlő holdja átlag 10—12
előadás
jM
CSfk |3;án^ azaz csütörtökön lm 1 hektolitert tizetett.; A must minősége 19
eddi^ szórványosan történt 8—10 koronás áron, A gazdák lényegesen jobb árra számi-tanak. — Az óbor 12—15 korona s a készlet nagy.
— Megyeszékhely — vonat nélkül.
" Zalamegye székvárosának, Zalaegerszegnek nincs vonatösszeköttetésc. Pedig mindössze az kellene, hogy a maga vicinálisát kidöcög. tesse Z Uaszentivánra, ahol a délivásut vonataival találna összeköttetést. De ezen az összekötő útvonalon ncnrjáratják a vonatot s a megyeszékhely igy visszacsúszott abba az időbe, amikor gyalog vagy szekéren lehetett közlekedni. Tudjuk, hogy a szénhiány nem csokélység. azonban az üzletvezetőség juttathat erre a kis vicinálisra annyi szenet amivel lehetőv\'é teheti, hogy egy megye-székhelye ne legyen elzárva a világtól.
— Külföldnek csak postapénzért adunk árut. A kormány elhatározta, hogy a külföldre szállított árukért póstapénzt követel a külföldi vásárlóktó1. Ez által a külföldi ke-reskedők igyekezni fognak magyar pósta pénzt szeroani, hogy vele fizethessenek. A kormány ezen intézkedése lényegesen elősegít azt,-hogy a póstapénz teljes értékében szerepeljen a közforgalomban.
— VAC. tánceslélye. Amint előre látható volt, nagyon ssJép keretek közt zajlott\'le a VAC. vasárnapi táncestélye. A club vezetősége minden dicséretet megérdemel azért, hogy a tagok és a nagyszámmal megjelent közönség jól érezték magukat. Bevétel a sport felszerelés c lesz fordítva. .
— Királyság vagy köztársaság? A
„Volkszeitung* jelenti, högy Budapesten a royalistapnrt érintRézé\'ske lipett az összes pártokkal, hogy azokat programmja számára megnyerje. Célravezetőnek latja, hogy a nemzetgyűlés \\ roklaináija a királyságot, mint államformát és a -békekötés után válassza királlyá, aki az ország érdekeinek legjobban megfelel. Zágrábi jelentések szerint ez esetben Horvátország hajlandó volna Magyaiországgal petsónál uniót kötni.
— Véres lüntetések Trlfallben. A Korr.
• 0
Fnpress jelentése szerint a trifaiti szénbányák^ ban 25.000 munkás sztrájkol. Ma heves
összeütközésre került a sor a tüntető c és
» *
jugoszláv csapatok között, minek következményé t>Ü0 halott volt. A sztrájkolóknak 24 géppuskájuk van ós kézigránáttal is fel vannak szerelve. A munkások követelik a bánya sz >cializálá*án\'kivül a 12őu/o-os munkabér emelést, a Karageorgievic dinasztia trónvesztését <fs a köztársaság kikiáltását.\' Követelik
végül azt is, hogy ne küldjenek szenet Bel-
É .............. .................
^ Ml töríéhlk fótíőldön? A
Zürícher Nachrichten- írja Bécsből, ho^y a tci autonompárt képviselői Milanóba érkeztek, aj\\ol a tótországi katholikusok elnyomása miatt, a kath. olasz néppárt vezetőivel m^ beszeléseket akarnak folytatni. Ez a deputáció a tótság aufQnoniának s az országnak Ma-gyarors«óghot Való csatolási klvánjá. A bizottság Párisban ugyanezen tárgyban emlék-iratpt nyújt át a békekonferenciának, az antant összes püspökeinek és rámutatnak benno arra a körülményre, hogy a csehek hallatrlan terrorral járnak el a tótföldön, az iskolákban a katholikus vallás helyére a huszitizmust ültetik s a;; wlemi iskolákban átheista taáitókat küldehek\'.
wNeue
ffiSBÉÉ
f
19. november 4-
— Másutt Is. Az „Ouwre* okt. 4. sz. szerint H párisi városi tanács küldöttsége kijelentette Clemcnceau-nál, hogy a szénhiány miatt a legnagyobb nélkülözések fenyegetik ezen telcn a párisi lakosságot. A Clemenceaaval folytatott tárgyalások során a küldöttség tagjai elhatározták, hogy tekintettel az angol
. ¿anyászsztrájk okozta nehézségekre, Párisban ezen a télen szón helyett fával fognak fűteni. A dolognak csak az az akadálya, hogy több vasutikocsira lesz szükség. Egyébként tüzelőfa bőven van Franciaországban. A »Journal11 szerint Franciaországban egészen komolyan foglalkoznak azzal a tervvel, hogy a fenyegető
szenhiányon a vizierők intenzivebb kihaszná-

lösával segítenek. Párisnak pl. rendes időben 300.000 tonna kőszene volt állandóan raktáraiban, most ez a mennyiség 25.000 tonnára csökkent. A vizieróknek viszont eddig 20% a van kihasználva és a je\'enlcg üzemben levő gyárak és malmok a rendelkezésre álló 8—10 millió lóerőből mindössze 16 millió lóerőt használnak fel.
•"— A Világ mozgóban ma. kedden kerül bemutatóra a Nőstény ördög cimü dráma 4 felvonásban. Ezen Edison-mű a filmkultura gyöngyei közé tartozik. A főszerepeket a leg-hirnevesebb művészek játszák.
— Hát most már a csehek Is ? Prágai lapoknak értesülései szerint az ottani szociáldemokraták is erosee kommunisztikus irányban mozognak. A köztársasagot teljesen demokrata Ínyencségek után akarják berendezni, hogy a nálunk is jót ismert rablómunkát ott is rendszerré tehessek. A tudatlan nép között, mindig jól bevált és a fülnek tetsző Ígéretekkel és eszn\\ékkcl jönnek, melyen keresztül nem a világot, hanem saját magukat akarják boldogítani. Követelik az egyház és állam teljes szétválasztását és természetesen a katonaság eltörlését is, hogy bolond eszméiket és. gazságaikat bántódás nélkül rátér-rorízálják az egész népre. Segítségül hívják a vüros zászló alá az internacionalista munkásokat, hogy a magántulajdon uralma ellen minden eszközzel felléphessenek. Ott iá közös tulajdonná szeretnék tenni a földet, a gyárakat és mindennemű más vállalkozást,\' ami a priváttulajdon nevet viseli. Tehát a szeg ott is- előbújt a zsákból, az eb ott is kutya tn.iradt. A szociáldemokrácia végeredményben tehár mégis csak a kommunizmushoz vezet, a kommunizmus pedig a betörők és a min-
enfajta gonosztevők uralmához. Azt hisszük, a csehek, pkik az orosz és a magyar kommunisták által csinált földi menyország áldásait es gyönyöreit eléggé ismerik, okosabbak lesznek, Mi ugyan a cseheket nem nagyon sajnáljuk, hanem ttft testvéreinkért aggódunk, akiket a cseh uralom amúgy is eléggé vönkre tett ós semmi szüségük nincsen,\' a kommunizmus borzalmaira.
— A posvány című 5 felvonásos dráma !<"ül még ma |)eiTYUtatéxar a? Urániában • $p*>en a szép meséjü darabban a főszerepeket a legkiválóbb lengyei művészek jauzák.
ZALA
■»■ i ■ ■■ ■
——■
,.,». ...
Cipöműhelyemet és Üzletemet ■
Krzsébct-tcr 14 sz. alá (Szcidmann-ház) helyettem At.
Telefon 2,2«. BífrOIl I{]ÍtáC

I „Mi ősi határainkat követeljük."
Hányszor halljak ma a kérdést az úgynevezett jólinformáltakhoz fordulva : Megmarad-e Magyarország területi épsége? De még többször így formulázva: Mik lesznek a határaink? Pedig ha csak egy kicsit is gondolko-dünk c kérdés felett, mindenikünk megadhatja a feleletet, mely nem hangozhatik sohasem másképpen, hogy Magyarország integritása igenis megmarad. —■ A feladat megoldásához nem áll azonban semmi más, mint tűrhetetlenül és feltétlenül szeretni Magyarországunkat ós ősi földünket: mert egyes egyedül az igazi hazaszeretst az, mely biztos alapot, erős bázist nyújt mindazoknak, akik a konszolidációt igazán akarják.
Ha soviniszták vagyunk, nem „szabadon-gondolkozó*" — elfogulatlanok, hanem igenis magyar fajunkat mindenek fölött elsőnek tartók, iránta\'igcnis elfogultak, ugy csak magától értetődően ragaszkodunk hazánk minden talp-alattnyi földjéhez és e ragaszkodás kell, hogy niegadja-onekünk az erőt és akaratot, hogy a csonkitatlan Magyarországot ismét feltámaszthassuk. Már pjdíg, ha eleve nem mondunk le területünk egy darabjáról sem, ugy nincs az a hatalom, mely tőlünk ezt el tudja szakítani. Teljesen felesleges Magyarország történelmére hivatkoznunk, mely teleletet tud adni arra, hogy országunkat hányszor osztották fel. de hányszor kovácsolcklott össze ismét vas kényszerűségével a nemzeti és gazdasági követelménynek.
Mert nagyon is elegendő, ha mindeneken keresztül magyaroknak érezzük magunkat megalkuvás nélkül, fanatikus törhetetlenséggel. Ez és csakis ez lehet a valasz a kérdésre. Csakhogy . .. csakhogy kérem szeretettel, ha > tényleg ugy van, hogy bennünket akaratunk ellenére nem lehet, megcsonkítani, ugy méltóztassunk ogyszer már végre felébredni a tu • nyaságunkból. Mert itt nem elegendő csak ugy egész egyszerűen óhajtani és kívánni az ország sértetlenségét. Nem gondolnak arra, hogy csak akkor tudjuk eldönteni a magunk javára a világ népeinek a nagy leszámolásánál a mérleget, ha falánk és gálád szomszédaink már megnyilvánult, akaratával . szemben mi még erősebb, akaratosabb akarással követeljük ősi határainkat.
Nem gondolnak ugyan arra, hogy a világon .bármi csak ugy jöhet létre, ha mö-*. göttc valami akarat áll és nem gondolnak arra, hogy Magyarország népe, melyből a mi hátrányunkra meghamisított statisztika is 11 milliót, mint magyart mutat ki, igazán akarja, vagy ha csak a legfontosabb tényező a magyarajku magynr akitfja nem óhajtja — hanem teljes elkeseredéssel akarja, ugy akadhat-e egy más akarat, melyet le ne tudna gázolni, mely vele szemben érvényesülhetne?
De akkor felró az ilyen — ma meg, de csak ifetAffkKdr&rajtt ember ájtai -hangoztatott kijelentésekkel: .jó magyar ember vagyok, igaián szeretném az ország integritását, de nem tartom valószínűnek*.
Hogy meri magát ió magyar embernek nevezni az ilyen, ki minden törekvéseinek c legclscjéről igy nyilatkozik ? Menjen el székéiy földre s majd meglátja, hogy bánnak el vele, mert azok igen is hiszik, de tudják is, hogy ők nem lesznek oláh állampolgárok soha. Ezt fele Hü k először.- Másodszor azonbatv nem gondolja fisztelt lemondó *uram, hogy tiz
hónapos „forradalom" szenvedései után ily hang méltó hozzánk. Nem méltó, mert magunkat alázzuk meg még jobban, nem hivén a magyarság feltámadásában, népünk őserejé-ben s nem méltó azért sem, mert vagyunk epy páran, kik mindent félre téve Összeszorított joggal/erős hittel, hivő bizalommal s biztos tudattal akarjuk, de meg is fogjuk csinálni a jövendő boldog Magyarországát, ha ez Önnek nem is tetszik, mert ön ma lemondásban kéjeleg.
S ha ön, tisztelt uram, lemond oly köny-nyü szívvel egy-két vármegyéről, ez még nem jogosítja fel arra, hogy másokat is lecsügesz-szen. Szólok pedig itt azoknak, kik magasabb hivatali méltóságban ülve imigyen nyilatkoznak s az alattuk-levőket „a jól informáltságukkal" megtévesztve, szintén lemondásra késztetik s az egyetlen igazi álláspontról el-té.itik. Nem gondolják ezek az urak, hogy jön még egy idő, mikor számon kérjük, mit végeztek s hol. voltak a mi küzdelmünkben? Nem gondolják, .hogy nem is olytyi bizonyos még ma, hogy az antant ítélkezik felettünk s diktált békét kell elfogadnunk? Nem gondolnak arra, hogy mi lesz itt, ha nem akad magyar emberekből álló kormány, mely alá irrá az ország feldarabolását ?
Meit ha\\ikad, ugy]azok csak annyira magyarok, mtnt önök s akkor lesz csak igszán »finis Hungáriáé". S nem gondolják, hogy a népek önrendelkezési jogát ugy is lehet értelmezni, hogy a minden jogon hozzánk tartozó Havas-Alföld :és Moldva magyar lakosságát (mert nagy az ő számuk) nem szabad s nem fogjuk engedni oláh uralom alatt sínylődni? Mert hiszen. Ugyabár nem méltóztattak elfelejteni, hogy-♦ezelőtt egy évvel „Románia Márc* még csak pár kilométer volt siró, jajgató népséggel és Csahország még csak a holdban volt. S ha önök nem tudják, sőt "remélni sem tudják, ugy én a hazaszeretet alapján állva tudom, hogy Magyarországot megcsonkítani nem lehet. Siófoki.
Zár alá helyezik a tengeri készletet.
Budapest, nov. 3. A kormány legközelebb megjelenő rendeletével zár alá helyezi a tengeri készleteket, amelyekkel az jlletékes törvényhatóság fog rendelkezni.
ti
Tisztelettel ér&$item a n. é. közönséget, hogy üzlethelyiség hiánya miatt kénytelen voltam
m szőrme m s
W v EfáöStóbét-tér tv szám aló! Magyar-uíca 10. szám alá
ÁTHELYEZNI!
Kérem a n. é. közönség szives pártfogását. - Tisztelettel:
LÖBL BÉLA
szűcsmester. \'sas
2100
november 4 ■ ■ j ■■ i ....... ■■
• *\' Hagykanlna várót fenüörkagitányl MiM.
8370 K«g. 010. »««ni.
A » .* \' *
.... . 4■» ■ ■ "
Hirdetmény*
A nagykanizsai katonai állomásparancsnokság 2200/áll. par. 1919. sz. rendeletére Nagykan\'zsa város esetleges riadójára vonatkozólag a polgári személyeket illetőleg a kővetkezőket rendelem el:
I. Riadójel.
Nagykanizsán: kiirtjcllcl, telefon, utján és az Alsó és Felső templom tornyában a harangok félreverésévelj honvédlaktanyában ismételt géppuskatüzelés, a gőzmalom szirénájának ismételt háromszoros bugásával, éjjel a villanyvilágításnak háromszoros rövid megszakításával.
Kiskanizsán\': a kiskanizsai templom harangjainak félreverésévc\'.
Ha a riadójel, illetve szokatlan időben takarodó csak kürtjellel adatik, az csak a karhatalmi zászlóalj katonáira és (néta az egész városra, illetve p lgárság?a vonataik.
(U Végrehajtás.\' ^
Nyilvános helyeken (kávéház, vjend gW, színház stb) és az utcán tartózkodó lakósság szállásaira azonnal visszatérni tartozik. Az összes épületek, há*ak stb. kapui ezen időre bezárva legyenek, ezért a háztulajdonosok felelések. Minden polgári egyén, aki a riadóiéi íeadása után 50 percre az utcán találtatik, le fog tartóztattatnl.
Ezen intézkedés a mai napofi lép é\'etbe.
Nagyka\'rzsa, 1919. november 3#
Dr. Beusterlen Erich s. k.
m. határrendőrség! tanácsos a roiulórkapitányi hivatal > IJcigl. vezetője.
VILÁG
nagymozgóazlnház
Szarvas szálloda. Telefon 74. sz.
Magyar-utcza 10. szám alatt pékmühelyt nyitottam I
Kérem a közönség támogatását.
HOLCZER GYUL4
Hétfőn és kedden
\' HÓUApoHiKobát keresek« Cimet kórem dr. Kőnig fogorvoshoz leadni. 2170
Kgy ebédlőkrcdeuc, egy ágy, egy asztahés egy vaságy sürgősen eladó. Cim a kiadóhivatalban. 2177
Dráma 4 felvonában. — Edison Iliin l.-ső megjelenése.
A íilmkultura gyöngyei közé tartozik, ezek a klasszikusan tökéletes kinemato-grafi alkotások.__
Fiatal gyakornokot keresek,
gyorsírás és gépírással azonnali belépésre. Fizetési igényekkel ellátott ajánlatokat 16-os póstafiókra kérek. 2174
Vaaár- él ünnepnapokon 3, 5, 7, és 9 órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromon allandóan mindennemű
Egy szoba takarításához (reggeli fél 8—9 óra között tlaxta takarítónőt keresek jó fizetéssel. Kinizsy-utca 2/a. sz h emelet. 2175
ö 7 *iiviwi|/vi\\ 2l02 ■
nagy választókban kaphatók I
Szíves megkeresést kér ! =
FÜRMBN IMRE
cipész. — Csengerl-ut 1. szám.
3 lioldat* Nzőlöbe vincellér.
kerestetik. Jelentkezni lehet ílajcsári-u. 11. sz. a
Konyhabútorok, jégszekrény, lábas uj takaréktűzhely kürtökkel azonnali átvételre eladók Kisfaludy Sándor-utca 17/c. emelet 7.
URANIA mozPMép-palota
VUiliUn Hosqonyl-n. t. Teleion 258
Hélfa, kedd. November 3 án és 4-ón
Egy teljesen jókarban levő Öt • méter hosszú és négy méter széles világos, valódi •isiyrna*szőnyeg eladó. Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodájában Kazinczy-utca 35. sz. 2135
27221 /ni 919. síám. Zalaxárm^gye alispántól,
Tárgy: Vármegyei hivatalszolgák lábbeli szükségletének biztosítása.
Hirdetmény.
A vármegyei hivatalszolgák és tiszti katonák csizmaszükségletének biztosítása céljából nyilvános versenytárgyalást hirdetek. Felhívom az érdeklődőket, hogy borítékba zárt és lepecsételt ajánlataikat folyó évi november hó 15. napjának délutáni ő órájáig a vármegyei, irodaigazgatónál adják be, a kéteőbb érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Zalaegerszeg, 1919. október hó 29.
Kolbenschlag s. k.
2176 alispán.
! 5975/1919.
Hirdetmény.
A törvényhatósági utak javítási munkálatainál napi 25 kor. díjazással 40 munkanélküli egyén foglalkozást nyer.
Felhivatnak azon munkanélküli munkások, kik a fenti munkaalkalmat igénylik, hogy f. hó 6-áig a törvényhatósági utbiztosnál (Kinizsy-u. 83. sz. a.) jelentkezzenek. A jelentkezéskor munkanélküliségüket hatósági bizonyítvánnyal igazolni kell.
Nagykanizsán, 1919. évi október hó 81.
Hatósági munkaközvetítő.
BLADŐ —- \'
egy 6 HP. benzinmotor cséplővel, szíjakkal, teljesen üzemképes. — Egy 800m/m Hoffer-féle leégett cséplő vasalkafrészei, egy nagy vízmentes ponyva, egy teljesen uj tizedes-mér-leg sulyokkal. Megtekinthető Berger Jenőnél Nagykanizsa, Eötvös-tér 18.
Dráma 5 felvonásban.
Főszerepban a legkiválóbb lengyel mű ószek.
. -. ■■ Előadások kösnapokon 7 4« 9 órakor ===== Vaaár- éa ünnepnapokon 9, 5, 7 éa 9 órakor
Az Ujlaky, Hirschler és Pia cég és tisztviselői kara mély megilletődéssel tudatja, hogy
a rédicsí fűrésztelep vezetője
ki közel négy éviizeden át példás köle-lességtudással és lelkiismeretességgel szolgálta a cég ügyelt és tisztviselő-társainak mindenkor szerető és segítő kartársa vala, 1919. október hó 31-én Alsólendván hosszas betegség után, 62 éves korában befejezte munkás eletét.
A hálás elismerés és szeretet virraszt a derék tisztviselő és jóbarát drága emléke felett.
• * " - - is
Alsódomboru, 1919. november I-én.
ÓRÁKIIAN JELENIK
MEG, EREDETI TELE
F O N É 8 TÁVIHAT |E LENTÉ8EKKEL
Egyes szám ára 60 fillér.
Kapható a dohanyárudákban ós az utcai rikkancsoknál.
Szőlőtörkölyt
November 15-én megjelenik 24 oldalon
mindért\' riíenriyísétíben átvesz és a termelőknek az átadott anyagok arányában fajtiszta törkölypálinkát szolgáltat ki a
Dunántúli Gazdasági Szeszgyárosok Szesz-íinomitó r, t, Központi Szeszfőzdéje
Nagykanizsa, Erzsébettér 11.
szépirodalmi-, művészeti és riport hetilap Szerkeszti: FARKAS ISTVÁN hírlapíró a „Zalamegyei Újság*\' szerkesztője.
klasszikus rene, operettek, dalok, táncdarabok stb. stb.
■ 5 drb 15 korona \'mm
Kapható: Fischel Fülöp Fiai
áruházában Nagykanizsán.
k heti köalfay minden politikától távol tartja magát
Blőttaetai lehet Zalaegeraaegen a Kakas-nyomdában
1 6t re 180 K, í él évre 65 K, negyedévre 33 korona
A lap egésa Dnnántnlra kiter|ed. Kapható a tőzsdékben ós elárusítóknál.
Nyomatott
a .Zala* Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató: Balog Oszkár
KLVI. évfolyam
• . \'¿I twn&pi&réf ÍV*
fc\' VTV \'
Nagykanizsa, 1919. november 5. Szerda.
. - /
nagykanizsa, Sugárul 4.
Hl« Nyomdavállalat í;ő-ut 5. sz
\' Megjelenik hétf6klvétclé-velfllndennap korareggel

" ív\'
w.....nwi i«wi

£g«rW».«f/l<.Vt Y|fld<Jhlv/»»rtl|.l#l«fón T8.
-
\'""t • • • Ny<>i>»rt1fT"K*Vtínn V.7.
POLITIKAI NAPILAP.
■ > 1»
^yj orrfii
MM

-------WMNMI^N
F6s/.crr.cs^ió:
TÓTH ZOLTÁN

F.
A politikai helyzet.
jól értesüli politikusok a megoldásról. — A Magyar Tudományos Akadémia emlékirata Clarkhoz. — Lovászy Giessweinről.
Budapest^ nov, 4. Az Ujsdg munkatársa Reszelt egy nagynevű államférfiuval, aki a napokban kihallgatáson volt Clarknál. E feltétlenül jól inítymált ós objektív itéletü politikus a következőket mondotta a kibontakozásról. Sir Clark tulajdon-képen már befejezte kihallgatásai s a politikai válság ahét vegére megszűnik.\'
iM\'iednoh -miniszterelnök nem kiván útjába állni a kibontakozásnak és félre fog állni. Az uj koncentrációs kabinetben a többi miniszteri állásokat a számottévő pártok között elosztják. Biztosítva lesz a keresztény ■ blokk nagy szerepe és erejét , megillető súlya, de részt vesz az uj kormányban a demokrata és . szociáldemokrata párt - is. Ezen megoldás az antant megbízottjának határozott kívánságára történik, azon ismert elvnek következményeként, hogy a ma-. gvar politikában a nyugateurópai ural-
....... kodó áramlatoknak teljes mértékben kell
érvényesülniük, hogy a szerencsétlen ország elszigeteltsége végre megszűnjön.
Budapest, nov. 4. Igen jól informált politikai körök véleménye szerint a • hét vegére megoldódik a politikai válság. Koncentrációs kormány alakul,- de hogy ki lesz a miniszterelnök, azt még csak kombinációk találgatják. Zichy János és . BethlenJfetván gráfokon .kiyíil GimmÁQ Sándort emlegetik, aki vasárnap és hétfőn hosszasan tárgyalt a kormányon kivül álló pártok vezető embereivel és a szociáldemokratákkal is. Lovászy, akivel szintén tárgyalt, nagy szimpátiával nyilatkozott párthívei előtt a Oíesswein személyével kapcsolatos miniszterelnöki kombinációkról.
Btidapest} november 4. A Magyar Tudományos Akadémia elnökei utján -emlékiratot nyújtott be Clarkhoz, melyben komolyan veszélyeztetett szellemi), érdekeink szempontjából kérte a bekc-\'^téíT SieMésM érm^mv^ Viszonyainak mielőbbi rendes mederbe terelését.\'
Budapest; nov. 4. Az Etf jelenti: A kibontakozás iránya— ugylátszik — V.n.ár kialakult. A keresztény kurzusnak súlyát az uj alakulásban is biztosítani ívá\'njnk, azonban olyan személyi mej> >>!dással, amely \'mellett lehetséges lm ■r/, összes nemzeti erőknek együttműködése. A nemzeti pácban a Heinrich-
F/»munkatárs év laptulajdonos: CSILLAG JKNÖ
eami a w m 4 a*
viaskodása tovább folyik. Friedrich egyébként még nem felelt a nemzeti párt jegyzékére és semmiesetre sem vállik lehetségessé . például, hogy Heinrich és\' Simonsitsy mint a nemzeti párt képviselői belephessenek az esetleg kiegészítendő l\'Yiedrich kabinetbe. Ujabban felmerült egy közép blokk terve, mely a keresztény blokk és a demokratikus pártok közt középhelyet foglalna el. Ebben Giesswein keresztényszocialista pártja s a munkapárt egyrésze venne részi. Ily irányban kísérletezik Gie&weiny aki ma felkereste nagyatádi Szabót, a miniszterelnöki koalícióban emlegetik Zichy Jánost, Betthlent és Andrássvt.
V
Berlin, nov. 4. A Secolo arról értesüli, hogy a párisi konferencia november \'30-án tartja utolsó ülését, Anglia, Amerika sürgeti a bolgár békekötést és a helyzet végleges tisztázását Budapesten, hogy berekeszthessék a konferenciát*
Budapest, nov. 4. Lovászy Giess-weinnal való tárgyalásáról ezpk3t mondotta egy újságírónak: Giesswein a magyar közélet legszimpatikusabb alakja, ma is magasabb szempontból itéli meg a helyzetet, mint bármely más politikus. Azt hiszem a most ío|yo targyalasokban való részvétele jótékony hatassnl lesz a kibontakozásra.
Budapest, nov. 4. A demokratikus pártok \'elvileg megállapodtak, hogy a demokratikus polgárság a kisgazdák és a munkásság két-két képviselőjét jelölik a kabinetbe - és három-*-négy tárcával kielégítettnek vélik a keresztény blokkot. A koncentrációs kabinet hivatása lesz a béke előkészítése, a békedelegáció tag-, jainak kiválogatása, a társadalmi bekc helyreállítása, a nemzetgyűlési választások előkészítése és a termelőmunka felvétele. . .
251. sxá«».
Előfizetési árak :
vidékre postai szétküldéssel :
Bgy hóra . < Néiyid érr« •> Pélétft
Efléaa éfrf . . 1Ü ,
i
v fKyfcl ucáin á^ : 60 fillér.
ni^ia i ne»i
. » •
* • •
16 K.
4* .
Hirdetéseket, nyílt-teret mag^n kAiloményeket (l|)s^abáy szerint ve»i r- fel a kiudAhlvatal.


A békekonferencia december elsején befejezi tanácskozásait
Washington, nov. 4. A New-York Suntiak jelentik Páriából: iMost már két/ ségtelcn, hogy a békekonferencia deo. elsején befejezi tanácskozásait. Ha h ma-•gyau békeszet z(»désit;, adjdig nem irjákalá, akkor Malacé amerikai nagykövet fogja Magyarországgal szemben az Egyesült Államokat képviselni.
8965 milliónkba került a vörös
Budapest, nov. 5. A „Virradat" közli: A népbiztosok uralmuk 133 napja alatt 8965 millió ^koronái köl-
o. „ ^ ^ ^ töttek el. Ebből a vörös hadsereg ít^
"csendes adásai 3307 milliót lettek ki. .....
Razzia a valuta-bör*ón.
Budapest, november 4. Ma délben óriási rendőrkészeniéltei ismét razzia volt az Unió-kávéházban. A razzia a vendégek között óriási rémUletet keltett, mindenki menekülni akart, vagy pénzét akarta eldugni, de ez a rendőrség éberségén meghiusult Sok emberi előállítottak s lefoglaltak több millió készpénzt.
4
Bűnvádi eljárás Ferdinánd volt bolgár király ellen.
Genf} nov. 4. Párisból jelentik: A párisi lapok szófiai sürgönyt közölnek, amely szerint Ferdinánd volt bolgár kiráíy és Savov tábornok ellen megindítják a bűnvádi eljárást, minthogy Savov a király kezdeményezésére arra akarta, rávenni a fegyverszünet megkötése után a szófiai rwmot katonai missziót, hogy több német missziót küldjenek Bulgáriába.
A miniszterelnök vallomása a Tisza-ügyben.
Budapest, nov. 4. A rendőrség ma este a Tisza-gyilkosság ügyében kihallgatta Friedrich István miniszterelnököt, aki elmondotta, hogy a for-radalom előkésziíésében semmi szerepe nem volt, a Károly-pártnak csak kültagja volt, a nemzeli tanácsnak pedig egyáltalában nem volt tagja. "Hadügyi államtitkár korában többször érdeklődött Tisza gyilkosai iránt, de eredménytelenül.
Denikin győzelme -
Zürichi november 4. Denikin szikratávirata jelenti, hogy Tambov és Voro-ncs környékéíf megsemmisitotte az orosz csapatok harcoló seregét; tízezer vörc s esett.
. t*.U4 •
Stromfeld vallomása.
Budapest nov. 4. Stromfeld ezredes ellen felségárulás büntette miatt inptot- ■ tak eljáiá^t. Az eljárás során beigazolást nyert, hogjr a legsúlyosabb terrornak engedett, amikor a vezérkari főnökséget elfogadta Stromfeld a?zal védekezik hogy a leghazafiasabb m^gütartást tanusitotta s megakadályozta, hogy a\' vörös hadsereg szcUüíííHt 20» zászlóalja megvalósítsa azon tervet, hogy a fővárosJ ellen vonulva, kifossza Budapestet.


2,
ZALA
¿#i v
\' A -
♦í\' \' A
november 5.

A jövő nemzedékért.
Félelemmel tekint az ország lakossága a veszedelmesen közeledő téli fagy elé. Nincs szén a pincékben, a kályhák fűtetlenek maradnak, a munkájából kiszabadult didergő otthon som fog barátságos, meleg szobákra találni. De ruha sincs, a régi rongyok rmr nem védenek a csipős, zúzmarás szél ellen, a silány szövet, a kopott, foltozott gúnya alatt szabadon ki lesz téve a tél rémségeinek a reszkető emberi test.
Elsőrendű kötelesség, hogy ezek előtt a szenvedéstcljes napok előtt, melyek pár hót jmulva be fognak köszönteni jéghideg lehellc-tükkel, legalább azokról tö ténjék megfelelő gondoskodás, kik fejletlen, gyenge szervezetükkel ezer halálos bajnak, betegségnek és elsősorban a megfagyásnak néznek védelem nélkül elébe. Meg kell védni a ruhátlan, mezítlábas gyermekeket, fel kell őket ruházni, megfelelő táplálékot kell nekik nyújtani, mert. különben a jövő tavasz megfogyott számú, göthös, csenevész gyermeksereget fog találni
a magyar egek alatt.
A kormány már rég érezte ebbeli kötelességének súlyát, tudta, hogy ha a felnőtteket nem is tudja megóvni a téli hideg ellen, de a gyermekek fejletlen testét meg kell védenie a gyilkos hidegtől. Humánus, gyermokbarát intézkedések láttak napvilágot, felhívások, melyek a társadatom segitő jobbjára hivatkoztak, gyűjtések s más egyébb emberbaráti akciók indultak meg, hogy a gycngctcstü ifjúságot ne találja védtelenül a tél.
Huszár Károly kultuszminiszter a minap
napvilágot látott körrendelete egységes alapokra helyeit\' ezt, az ország minden táján megindult gyermekmentő akciót, hivatalos közegeknek épugy, mint magáncgyesületeknek kijelöli azt az irányt, melyet a cél elérése érdekében egységesen kovetniök kell.
A körrendeletet a törvényhatóságok közigazgatási bizottságaihoz intézte a miniszter. Elsősoiban őket szólítja fel, hogy a hatalmukban álló eszközökkel kövessenek el mindent a gyermekvédelem tökéletesítése érdekében,
Elrendeli továbbá, hogy másodsorban a városi, járási és községi közegek tartoznak biztosítani az arra rászoruló gyermekek téli sorsáról való gondoskodást.
Igénybe veszi harmadszor a miniszteri rendelet a pénzintézetek, a társadalmi, jóte konysági és közművelődési szervezetek hathatós támogatását is. Természetes dolog, hogy ott, ahol már működnek gyermekbarát intézmények, ott főkép ezekre hárul a gyermekvédő
intézkedések megtétele.
És végül a nagyközönségre, az adakozó
társadalomra irányítja a miniszteri körrendelet a hatóságok figyelmét. Felszólítja a hatósági közegeket, hogy körievei alakjában igyekezzenek a humánus mozgalom számára a la-. kosság támogatását megnyerni. Gyűjtő-ivek s egyébb gyűjtési akciók révén törekedjenek arra, hogy a nemes cél megvalósítására elegendő mennyiségű pénz, ruhanemű, élelmiszer és fűtőanyag álljon a hatóságok rendelkezésére.
Ez a humánus célt szolgáló kormányrendelet csak a minap jelent meg, igy tehát jótékony hatása csak napok, hetek múlva fog teljes egészében megnyilvánulni. Egy azonban bizonyos; ismerve a hatóságok lelkiismeretes igyekezetét és a magyar társadalom határt nem ismerő jótékonyságát, bátran elmondhat« juk, hogy az árva, szegénysorsű gyermekek védelmo a lehető legjobb kezekben van letéve.
november
Szerda
HÍREK.
N A V T Á K
Róm. katht Ibi»» h. Prot Ihin;. C *r. Hth. Kpiszt.. Gór. kel. (okt 23) Mm k lew 12. A lup kél reggel 6 óra 48 porc-\' kor„ nyugszik délu*n 4 óra ponkor.
A hold kel dttHUn 3 óra 43 perckor »yugszik délelőtt É> ¿ra 1° P«rcfcm
— Szabad » szeszfogyasztás. Ismcw tes. b«gy a p»okitárdiktatura- alatt szigorú« szesztilalmat rendeltek el, melyat mindenki betartott, egyedül a tilalmat éhcnJeíŐ népbiztosok nem. A mai n.ipig semminemű hatósági\' intézkccíé» nem történt, amely a szeszfógyasa^ tási tilalmat feloldotta volna. ET:mek ellenében-kávéházakban, vendéglőkben nyíltan árusították és fogyasztoták a szeszes italokat.\'Végre-a napokban a kereskedelmi minisztériumban értekezletet tartottak, amelyen» kimondották, hogy a sör és a bor fogyasztása teljesen» szabad, az egyéb sauszes italok» a nézve pedig legközelebb rendelet fog msgjelenni, mely-szerint pálinkát, rumot csak a nap bizonyom óráiban szabad kimérni.
— Uj közvetlen vonaláratok Budtu pest—Bécs között. Az eddigii rendes vonatforgalom» mellett uj vonatjára^okat állított bo-a vasntigazgatóság folyó hó. Mól Budapest— Bécs között. Minden hétfőn, szerdán és pénteken indul aBudapesti kefetl pályaudvarról a IS. számú személyvonat« ój]cl 11 órakor, mely másnap, vagyis kedden, csütörtökön és szombaton .reggel $ óra 30 perckor ér Bécsbe. Visszafelé a 19. számé személyvonat közle-
olaszokbun a> gyűlölet a.jugoszlávokkal szemben. Mutatja- 9 gyűlölet fokát,, hogy mig az
. • - «• <»
osztrák és magyar hadifoglyok visszatérnek hazájukba, awltífg a jugoszláv (horvát, szlovén) hadifoglyok ttaímengedésóről hallani sem akar »a olasz komány, D\'Annunciót non» szereti a i>í5>, fanatikus bolondnak tartja, <he fiumei •xspcdicióját egyars olasz lapok sztrini Nitti miniszterelnöknek, ba nem is beleegyezésével., de ludiával c* inába. Ami a i/ágaöájot ¿¿ieíj az % valutavisaohyokat szem előtt t^tva^ talán nagyobbnak« mondható, HJÍJtf ^fogyaror-száj^on. Rajki hadnagy pétSíui N^poAybfcn \'egy szerény lú^i^ttzetatt, am<
körülbelül hetj^T koronának felel\' n%eg. — Innsbruckban roáir egy nagyszert> ebédért csak 35 K-t fizetett. !4i\\lix*)k körülbelül ugyan ez az ára agy közepei- vendéglői ebédnek. A szén-inség; különben Olaszországban is veszedelmes arányokat t\\i s egyre erősebben Uövetelik a kormánytól, hagy Francia- és Angolecszágtól kérjan segítséget..— A hadtfogoíy. tisztek sorsa , nem» volt rossznak mondható, bimánimn bánták vehik az olf*Hsok, csak kiszelgáló» 3zemély-
« I . Í - * >
zet-lü* nem volt s-igy bizony a tiszte!* maguk főztek, mostak, takarítottak sőt- lépcsőt is su-rotoak. A tábor jangjdős osztrák* magyar tisztje,, aki« a foglyok énekeit az olass parancsnokságnál képviselte Őlrommer• 4&~as őrnagy veit, akire bizonnyal sokan emlékeznek még; KMítián; — fS te Rajki ha ¿naggyal együtt; tíst haza.
— A Hehal színtársulatról. Nagyban folynak az előkészületek az alső kanizsai sziniszezon megnyitására. A* Po)gári Egylet színpada\' és. nézőtere ujjáaíakitva, teljesen
kedik, moly Bécsből keiden, csütörtökön és . : -------- , „-----
szombaton indul és Biu\'japeslre érkezik más- I »endbehozva várja a 13-át, amikor a megnyitó
ff__ .. \'____
nap reggel 0 óra 20 porckor. £
— ÉlelmlszerbÖség Budapesten. BucV-4-pcstről jelentik: Az élelmiszer kweskcdeíwn szabaddátétele folytán tegnap óta nagy a bőség élelmicikkckben a fővárosi piacokon. Az árak 1030 százalékkal estek. Különösen a húspiac gazdag áruban. — Mindenfajta hus tetszés szerinti mennyiségben kapható. Egy kiló disznóhús 44 korona az előző heti 50 korona árral szemben, disanóhus 58 korona 70 koronável szemben,, sonka 80 kor. 120 koronával szemben. A burgonya is jelentékenyen olcsóbb lett, kilója 1*20 koronáért kap ható.
— Hazatérés olosz fogságból. Rajki István a 8. számú nehéz tábori tüzérezred tartalékos hadnagya tegnap 2 ós fél éves hadifogság után hazaérkezett Nagykanizsára. — Fiatat földink, aki fogságát az egyik szicíliai táborban töltötte, sokat látott, hallott és tapasztalt és sok érdekes dolgot tud mesélni a győzelmes Olaszországról. Elmondta, hogy Olaszországban erős társadalmi mozgolódások észlelhetők. Az átkos orosz bacillus, a bol<» sovizmus eszméje már ott is befészkelte magát s ujabban az olasz munkásság körében egyre nagyobb tért hódit. No de az olasz munkásság remélhetőleg okosabb lesz orosz, bajor és magyar testvéreinél s nem ugrik be a lepénzelt lelketlen agitátoroknak, akik ugy-látszik, most jpár a győztes országok munkásságára is kivetik a hálójukat. Egyébként november 16 ára vannak kiírva tz olasz nemzetgyűlési választások s most a választási agitációtól dühöng az egész ország. Különösen a szociáldemokraták vetették bole magukat nagy erővel a választási küzdelembe, élükön lapjukkal az Avaníi-wal. — Elmon
| dotta földink, hpgy* mily erősen kifejlődött az

előadást tartja a Heltai tárattlat. A színpadot megnagyobbították és fclciaelték, ami áljai a terém befogadóképessége csökkent ugyaa, de most mór a nézőtér minden pontjáról egyformán belátni az egész színpadot. A sainházi direkció nagymennyiségű fűtőanyagról is gondoskodott s igy a közönség esténkir.4 kellemesen fűtött teremben fog — az előjotok után ítélve — művészi nivóju előadásokban gyö-nyŐrködhetni. A sziniidény iránt városszerte máris^óriásijaz érdeklődés, Dobos titkárnál már szépszámmal fogynak a bérletek. A társulaj tagjai egyébként 10-én, hétfőn .¿jjel érkeznok s —■ mint megírtuk 13-án csütörtökön mutatkoznak be a Csárdáskirálynő cimü Kálttán operettben.
— A románok Oyördtt, Most, hogy a román csapatok véglegesen elhagyták a szép és gazdag Győr városát, — most. bontakozik ki teljes nagyságában és valóságában az a pusztítás, mit ittlétük ideje alatt elkövettek, de most bontakozik ki az a mérhetetlen korrupció is, mely a legteljesebb undort költhet! irántuk a tisztességes emberben. — A rendcsinálás és rendfentartás ürügye alatt raboltak, fosztogattak, tolvajkodtak, nemcsak a műveletlen és durva legénység, melytől mást nem is lehetett volnn várni, hanem még a parfümirozott és kipuderezett kényes román tiszturak is. És a rablás mellett még a megvesztegethetőség volt a legszebb erényük! Tájékoziatások vannak kezünkben, mely szerint a győri vasúti forgalmi főnökség állítása és feljegyzései szerint több mint 1700 waggon rablott anyagot hurcoltak el Győrből. Egyedül az ágyugyárban 91 milliónál nagyobb kárt okoztak. Innét nemcsak a kész és nyers anyagokat és a gépeket hurcolták el, hanem az irodahelyiségeket is teljesen kifosztották és
l-\'XZ\'^-JíXJrii.... .Ja.:\'■\'\' \' :___- ■\'.:■. . V .J. V.#J„ v ., .
191
9. november 5.
a \\ "
ZALA
ftmit nein szállítottak, azt mint közprédát Áruba bocsátották a ziigkereskcdőknek és az orgazdáknak. A hivatalos helyiségekben még a bútorok bőrhuzatait is lemetélték,. A várhegye gazdaságaiban okozott károk is óriásiak, ¿d ezklőszerint még meg nem állapithatók, piert a kárfelvételekket foglalkozó négy bízottig munkája folyamatban, van. — Hogy ott-tartózkodásukat meghosszabbithassák, önmaguk koholtak híreket mezgalmakról, összeesküvésekről (akárcsak Budapesten) s ezen tírijgy pl- * csendőrségi karhatalmat a
minimumra csökkentették, a zárórát esti 9 órára korlátozták, hogy azután minél szabadabban garázdálkodhassanak, Tettleges inzultusok napirenden. voltak s ezekben ínég tisztek is jó példával jártak elől; megtörtént, hagy egy román tiszt • egy magyar tisztet bántalmazott s szembesítéskor a legaljasabb módon, becsületszavával tagadta lo gyáva viselkedését A Vasúttal érkező és továbbutazó közönség, különösen a hölgyközönség is sokat tudna beszélni a románok lovagiat lan, aljas viselkedéséről.
— Tánckoszorucska. Bl\'agusz Elek oki. tánctanár tánckoszorucskája folyó hó .O-én vasárnap lesz megtartva a Kaszinóban. A zenéi Sarkózy Dezső teljes zenekara szolgáltatja. Kezdete .este 7 órakor. Tánc reggelig. — Folyó hó 5-en és Ö-án, szerdán és csütörtökén a Kaszinóban nagy közös \'táncgyakorlatuk lesznek. „
— Tenyészállatokat kapunk Svájcból. Magyarország állalállománya a háború alatt nagy arányokban csökkent. A nagyobb gazdaságok állatállományuk elpusztulása folytán nagy takarmányfölösleggel rendelkeznek. E takarmány fölösleget akarja a kormány felhasználni arra, hogy Svájcban, ahol kevés takarmány van, értékesíti fölöslegünket és ennek áráért 5—ü ezer darab tenyészállatot fognak behozni.
< — A temesvári igazságügyi személyzet eskütétele. Temesvárról jelentik, hogy a temesvári • bíróságoktól és az ügyvédi kar tagjaitól tegnap vette ki az esküt Márta Sándor dr. román igazságügyi államtitkár. A bíróság és az ügyvédi kar tagjai közijl huszonketten megtagadták az eskü letételét.
— Ellopott műkincsek. Rómából jelentik, hogy Imperiali Marquis genuai villájába ismeretlen egyének behatoltak s onnan számos
• -™Jpv \' ........
értékes képet elloptak. Az elhozott festmények közt voltak Tiutoseltának, Guidó Reninek s több más mesternek eredeti müvei is. — Azt hiszik, hogy a műértő tolvajok külföldi megbízásra követték el a lopást. .
*
— Kivándorlás Brazíliába. Bécsből jelentik, hogy a brazíliai kormány megengedte, hogy volt osztrák tisztrek ott koloníát alakítsanak. Hétszáz osztrák tiszt már útban is van Brazília felé. — A vállalkozást amerikai osztrák tőkések finanszírozzák Minden kivándorló annyi földet kap öröktulajdonul, amennyit meg tud művelni.-. Ezenkívül házat, bútort, gardasági fölszerolést, háziállatokat és egy évre való élelmet kap.
— Az Uránia niozgóképpalota szerdán nov. 5-én mutatja be a Sorsok, emberek című 4 felvonásos szerelmi történetet, melynek főszerepót Emilie Karth játsza. — Szenzációs filmbemutató lesz 6-7-3-án, bemutatásra kerül. Vajda László drámája: Ave Caesar. Beregi, Rajnai és Farkas Antónia játszák a főszerepet. Rendezte Korda Sándor, a felvételeket a Corvin-gyár készítette.
A
)
— Autóbusz-közlekedés Sopron—Wr- | Neustadt között Az „Autó Unternehmuog
für das Semmcringgcbiot* autojáratot akar létesíteni Sopron és Wr.-Neustadt között. Ebbeli kérelmét benyújtotta az alispáni hivatalnak. A tervezet szerint az útvonal Wr.» Neustadt (Főtér) — Ujiaszentmiklós-Pecsenyéd—Tormafalu—Zenicny—Darufalva — Kertes—Sopron volna. Egyelőre két Sauer gyártmányú 40 lóerős autóbusz közlekedne; ogy autóbuszban 18 ülőhely van. A menetdíj személyenként 30 K.
— A hadlrokkan\'ak s özvegyek nyugdíjkifizetése a következőkép fog megtartatni: Akik chequet adlak be, azok 1919. november 12-én lesznek kifizetve, akik fizetési meghagyást adtak, azok november 19 én, az elmaradottak s az ujak pedig később. Ez utóbbi kifizetés időpontja közölve lesz.
Rokkantlluyosz tály.
— Cigaretta-hüvely, ciparetta-papir, cigaretta- és szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
Nagy vesztegetési kisárlat a cseh külügyminisztériumban.
Bécs} nov. 4. Prágában nagy feltűnés közepette letartóztatták ma Benes külügyminiszter előszobájában Virak pénzügyminiszteri osztálytanácsost, aki Bencst megakarta vesztegetni, hogy a külügyminiszter ji nemzetgyűlés megkerülésével a Rotterdamische Bankverei-nigunggal a cukorkivitel tárgyában -üzletet kössön. Egyidejűleg letartóztatták a prágai Hitelbank igazgatóját is, akinek a dologról szintén tudomása volt. .
A moszkvai szovjetet Tulába helyezték.
Bécs, november 4. Stokholmi jelentés szerint a . moszkvai szovjetet áihelyezték Tulába, ahol megtettek minden intézkedést, hogy a várost légi támadás ellen megvédjék.
............ ................i- .... -r =
Hirdetmény*
A mórichelyi uradalom közhirré.teszi, hogy az uradalomhoz tartozó somogy-szentmiklósi erdőn (a szentgyörgy vári hegytől 3 4 km. távolságra) f. hó 6-án, fennálló, parcelánkénti szálfa eladás tar-tatik. 2204
Tiszteletlel értesítem a n. é. közönséget, hogy a Király-utcában levő
Bárány vendégfogadó
vezetését átvettem«
ahol a nap bármely szakiban hideg és meleg ételek, valamint kllünő badacsonyi borok és egyéb italok kaphatók.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel
AÍtstftdter Sándor
Cipőműhelyemet és Üzletemet =====
Erzsébet-tér 14 sz. alá (Szeidmann-ház) hjelyeaítem át.
Telefon 2 90 Bál\'Oll IfjlláC.

Nyilt-tér.*)
.. » •«
■ífc;.
•»I < ■ t
Mivel a független és pártatlan igazságügyi hatóságok eljárásának asszonyi jajveszékeléssel sem lehet eléje vágni, szükségtelen is volna dr. Lakó Imréné nyílttéri beavatkozásával foglalkoznom, annál inkább, mert mélyen sértő, igaztalan támadááa úgyis alkalmat fog neki nyújtani arra, hogy azt kellő helyen is felvehesse velem szemben. Nehogy azonban a nyiltterezés révén ez ügyre figyelmessé tett laicus nagyközönség esetleg egy általam méltatlanul meghajszolt önzetlen mar-tyrt lásson dr. Lakó Imre kommunista vezér személyében, utalni vagyok kénytelen röviden a következőkre :
1. hogy Dr. Lakó Imre a Károlyi-Buza-féle földbirtokreform idejében pénzt . szedett össze és honoráriumot kötött ki magának a földosztásért a fóldmivcs néptől olyan mive-letért ami ő nélküle hivatalból ingyen megtörtént volna,
2. hogy a nagykanizsai Földes házaspárt letenyei apostoloskodásuk .alkalmával vendégeiül látta és velük szoros barátságba lépett éppen a kommunizmus alatt,
3. hogy ügyvédi irodájának két írnoka a letenyei directoriumnak is állandó tagja volt,
4. hogy maga Dr. Lakó Imre szintén tagja volt az első directoriumnak és „népbiztosságnak" s mint ilyen írásban és szóval különféle rendelkezéseket tett és gyakorolta a magukhoz ragadott közhatalmat,
5. hogy a szociálista-kommunista pártnak kinevezett ügyé-ze volt s az ügyészi megbizást mindvégig megtartotta s ebbeli minőségét a közönség előtt dobszóval kihirdettette,
6. a Dr. Lakó Imre által Irányított szo-ciálista\'kommunista mozgalmak a vezetésem alatti grófi uradalomnak százezer koromjn felüli kárt okoztak; hogy én most - gazdatiszt! kötelességemből kifolyólag a károsítás elkövetői ellen és nem kikeresetten csak Dr. Lakó Imre — lianem részestársai ellen is — „becstelen- „hajszöl* kÖvet«k-e el, vagy kötelességet teljesítek —uiindcn elfogulatlan lélek megítélheti. .
rt\'.ww.v. ».! ->-•.. »-. »•» . .vviv. ... : ej:t íö4>>S
7. Dr. Lakó Imre érdekében most itt a \'íoldmivesnéptŐI, képviselőtestülettől nyilatkozatokat vesznek ki arról, hogy az uradalmi földek átadásának kierőszakolása által Dr. Lakó a „nép érdekében44 járt el. Az a jogtudatlan szegény földművesnép persze erre könnyű szerrel rávehető. Az eredmény Dr. Lakó ügyének aligha tesz szolgálatot, mert ez is csak azt bizonyítja, hogy a félre vezetett nép korábban sem a maga jószántából cselekedett, s ha ő nem is tudta, a jogtudor ügyvéd Dr Lakó Imrének tudnia kellett, hogy a magántulajdon megszüntetése s a tulajdonos rendelkezési szabadságának korlátozása körül a „nép érdekében" sem szabad letérni a törvényesség útjáról, ha csak a legvadabb terror mellett nem, mint ezt Dr. Lakó Imre és társai tették velem szemben.
8. Hogy mennyire lehet komolyan venni azt a nyílttéri ráfogást, mintha én a bolsevizmus kitörésekor örömkönnyeket^sirtam volna, — -a legtalálóbban az a körülmény mutatja hogy yéletlenül éppen Dr, Lakó Imre írnoka, Bérezi Lajos és Dr. Lakó Imrének sógora ifi.
Székely Emil .a letenyei volt forradalmi törvényszék elnöke . -— direktóriumi tagok és néhány jó társuk —.írott rendeletben4 megfosztottak engem gazdatiszt! állásomtól ér helyemre egy megbízható „szocialista érzelmű" egyén kinevezését követelték.
A többi a bíróságokra tartozik; én hir-lapllag tovább nem vitatkozom.
Letenye, 1919. november 4.

Chôma ödttn.
*) Az o rovatban közlottekért nem vállal felelősséget \' a Hserkesztöséc.


í\\t\'«

1919. november 5." 1
HAHN LEÓ
bevltelklvitelbJzomány Wien 1.4
Wipplingerstrasse 24. távbeszélő 16318 különlegesség: vasáru, svédgyufa, só, szappan, gyertya, gyujtószerszém, karbid\'
,Y lámpa, vegyósfceti czikkek stb.
1
HOLCER GYULA Magyar-utca 10. szám alatt
pékrnűhelyt nyitott,
hol naponta reggel 8—10 óráig van a kenyerek
sütése^
K ,■» vt i .y^A\' ii fúrj- •
¿ALA
l/ff 4 rr«gy»no*fl6a*lnhé*
\' VI LAu Szarvas szálloda. Telefon 74. sz.
ir>901/1019.
Felhívás.
Gróf Tisza István volt magyar királyi miniszterelnököt 1918. november hó l-én katonai ruhába öltözött ismeretlen tettesek budapesti lakásán meggyilkolták. A bűncselekmény felderítése és az ismeretlen tettesek elfogása iránt az erélyes nyomozás folyamatban van.
A magyar belügyminiszter felhivja mindazokat, akik ezen gyilkosság. tervezésére, elkövetésére, vagy a tettesek menekülésére nézve adatokkal rendelkeznek, jelentkezzenek a budapesti államrendőrség főkapitányságának bün-ügyi osztályánál. Azt, akinek bemondott adata alapján az ismeretlen bűntetteseket a rendőrség kézrekeriti, • a magyar belügyminiszter 30000 korona jutalomban részesiti.
Nagykanizsán, 1919. évi november 3-ént
Polgármester.
Szerdán és csütörtökön
tconyha, műhely és istáló részére nagyban és kicsinybeni eladása
Strasser Márton Stí,-
Ugyanott karbid!
TTRáNlá Mozaőkép-palota
UllAiUA Roiflonyl-n. 4. teltloa 259
Mindazoknak, kik felejlhelellen férjem, illetve édes atyánk elhunyta alkalmából fájdalmunkat Jóleső részvétükkel enyhíteni igyekeztek s a temetési szertartáson megjelenni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Ungár és Schandl
«••Iád.
Szerdáu. novetiiber 5-én
Szőiőtörköly t,
borseprűt és szilvát
minden mennyiségben átvesz és a terme löknek nz átadott anyagok arányában fajtiszta törkölypálinkát ¡tű szolgáltat ki a
Ounántuii Gazdasági Szeszgyárosok Szesz-finomító r. t. Központi Szeszfőzdéje
r.
Nagykanizsa, Erzsébettér 12.
Szerelmi történet, 4 felvonás
Főszerepben: RmlIIe Kartli.
Eloadáaok közuapokoa 7 4a 9 órakor »¡ssa Vnnár- és Unaepnapokaa 3, 5, 7 ós 9 oraVor,
Egy jó házból való fiu tauulóiiak felvétetik Sohwartz • Oo2ső ttri- és i <5i divatházában Nagykanizsa, Ko-ut. 2193
A nagykanizsai f«I s Ö karoskedolnti iskola góplrási tanfolyam vezetésére szakképzett gépírót k«ref*. Bővebb felvilágosítást ad az igazgatóság, Cs°ngeri-ut lOs?,
Mindenen Hz»k»U%iiié jó fizetés és jó bánásmóddal azonnali belépésre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban. 2202
gőzmosógyára Nagykanizsa
Ingek, gallérok, kézelők mosását, fényezéséi, függönyök, mindennemű női- ¿8 férfi rnhák, szőrmék tisztítását vállalja és hetenkinl gyor-san és poniosan. vé^/ri. . :-:
Aljak. bliuoK van AHát ós fehór-nemüak foltozását olcsón elvállalja özvegyasszony BARNERT, C9engeri-ut 77. 21í)ü
25 hl. pogónv vérmolléki 1917. béli rt-bor eladó. Clm a kiadóba. 2203
^«ÍÍKOAN J KLE^IK
I! lHEf>£TI TJKl-*>
. I . 1 . -—rs-rríj---—«T
I F ° N É ^ TAVIKAT
í | E ICNT^ÜIiKKl,
Egyes szárrf ára 60 fillér.
* . Kapható a dohanyárudákban .....és , az, ,utcaj, rikkancsoknlL;.
Gyüjtőtelep: Kazincxy-utca 8 Főíizlet: Hunyadjf-utca 19. qz
Kgy teljesen jókarban levő öt méter hosszú és né^y méter széles .világos, vulódi Huiyrna^zőuye^ eladó. Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodájában Kazinczy-utca 35. sz. 2135
igennel értesíteni flaífHP rendelőimet és a n. é. közönségei, hogy cipész-üzlelemef ÉÖlvÖB-íer 51. szám íj^ól Erzsébet-téren\' levő közélelmezési üzem postával szemben levő épületébe
ÁTHKLYMZTEM 1
Tlaixtol^ttel •
JANCSECZ ÍM RK
■ cipészmester. ■
a legjobb minőségű cigaretta-hüvelyek és cigaretia-papirok!
Legjutányostibb áron kaphatók
i *
Garamvölgyi ós Szóméra
rlohány-nagyárudájábati. —
Raktáramra érkezett: Riz-abadi, fakobf, öempronfa, Arttinikotin • béke-gyártmányu vattás
Tisztelettel értesítem u n. é. közönséget, hogy ralUAromon Állandóan mindennemű
Továbbá Club-specinl, Rlz-Abadi, I Club, Samum s»b. szivarka papírok, j korlátlan mennyiségben kaphatók i
Grönhut Pál dotiányárudájában i
■ . ■•■- D«ék«fér 10. »«ént. — -i
klasszikus zene, operettek,,
dalokr táncdarabok stb.stb..
»
=«= 5 drb 15 korona ==
Kapható: Fischel Fülöp Fiai
. áruHAzában Nagykanizsán.
>«*> »"iTun ii in ii minn»niii in ii>MW<i«i^i»iiwniii>iiiti"i M>
Nv< m tolt: a /¿ala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Na^yk* nixsá . Jt>
fy 7 . * zm I
tiafly választékban kaphatók I
-,:a, ■ !.,; Szivcs megkeresést kér ===^=3
FURMEN 1MK10
cipész. — Csenaorl-ut 1. m.
......... J ■
Iga^gKtó: PHIOCÍ Ossskar
fylp. vS i
)
u

T.f
(■Mv^-y.*
I.WIMWI».^! ^ , ............. • , timtfmwmm
HKitcutisli falliMWHtil:
naövkáwizsa, \'
Sugár-ut 4.
M9. november 6. CaUtörtttlr. 232 «z««.

ala Nyoradavállalat PŐ-ut 5. sz.
Megjelenik hétfő kivételével mindennap kortreggel
V - \' ♦ í VT / » . - < *

előfizetési árak :
« • r. »;
t
nm—HM*

POLITIKAI NAPILAP.
6i«rkf**J0ft4ft kladóblvalatt telefon 7«.
Nyomdai telefon MJ.

•»

Főszerkesztő: TÓÍIi ZOLTÁN
KAmunkatárs éi laptulajdonos: CSILLAG JENŐ
vidékre postai szét-küldéssel: \'
Egy bóra ... 15 E.
Megyftd éiri . . 4- .
Félévre ... 90 ,
Bgéss évre . . 180 ,
Egyes szám ára: 60 fillér.
•• . -\'v-J.
Hirdetéseket, nyllt-teret «¿\'magár közleményeket díjszabás szerint ve ib , fel a kladóhtvatsl. ^ -fr-
* ........... --------■••-!) ■ - - — - |- rtrrr\' r - J-IT" .rí\' - UJ 11--IU
A politikai helyzet.
Clark tegnapi tanácskozásai. — Giesswein a demokratáknál. — NagyatádlJIzabó nyilatkozata.
Nincs kilátás gyors megoldásra.
t
Budapest, november 5. Sir George Clark ma -délután várailanul magához kérette Vázsonyi Vilmost és Lovászy Mártont, akikkel hosszasan tárgyalt. — Majd nagyatádi Szabó István jelent meg nála kihallgatáson. Későn délután Bethlen István gróf is a palotába érkezett, de őt időhiány miatt mér nem fogadhatta Clark. Minden percben várják Apponyi Albert hazaérkezését Eberhard-ról. Látogatása Clarknal befejezi a magyar politikusokkal folytatott megbeszéléseket. A tanácskozástól, melyet Apponyi fog folytatni az antant meghatalmazottjával, döntő tontosságu elhatározásokat váríiak. Estefelé megjelent az .országos nemzeti part klubbhelyisegében Giesswein i Sándor, akit az" egybegyűlt párttagok lelkes ovációval fogadtak. Giesswein felkereste a demokratákat. is Andrássy-uti uj helyiségükben és tárgyalt a párt vezetőivel. Egy újságíró kérdésére kijelentette, hogy formális megbízatása kormányalakításra vagy tárgyalásokra nincsen, de mint a magyar bekeegyesület elnöke, mindenkor kiegyenlítést, békét, az ellentétek elsimítását kereste és azt teszi most is.
Budapest,. november. 5. a Pesti Hírlap értesülése szerint azon megbeszélésen, mely. . Clark és a liberális pártok vezérei között tegnap folyt le, a koncentrációnak még útjában álló ellenlétek áthidalása dolgában tettek az emiitett politikusok javaslatot — A tárgyalások után Lovászy kijelentette, hogy a mai tárgyalások utan remélni lehet, hogy a végleges kibontakozás irányában mihamar jelentős lépés fog történni. Nagyatádi Szabó igy nyilatkozott: Sir Clark még mindig a koncentráció létrehozásán fáradozik, mert enólkül Magyarország számára békekötés nincs. Benyomásom az, hogy rövid időn belül megtörténik v\\ a .végső kísérlet arra, hogy a pártok megegyezésre jussanak.
Sir Clark ma este vacsorát adott, L amelyre a budapesti antantmissziók ve-® -<ető tagjai és gróf So\'msich József kül-miniszter és ,neje voltak meghiva. Budapest, nov. 5. Az Az Est je-Vilark tárgyalásainak első .napjai-
mu 3 kétségtelennek látszott, hogy
b^fl •V^HSfeffiSG* wi. \' •--------.

m ssint* koncentrációja * biztosítva
nemzet^^í- 1 <ir azonban a pártküzdel-
^itek. Lovászy, Szabó njí váratlan kihallga-
van

jfés Vazsonyi
tásán még az sem dőlt el vájjon lehet-e mostanában döntést remélni, ugy, hogy nem lehetetlen, hogy- Clark tárgyalásai nem oldják meg a válságot. Lovászy kihallgatása után a nemzeti pártban intézőbizottsági ülés volt, melyen foglalkoztak a párt belsejében lappangó válság híreivel és megállapították, hogy a párt valamennyi vezető tagja között teljes oz egyetértés abban, hogy a megoldást Friedrich személyének kikapcsolásával óhajtják. Itt is ugy látják, hogy Clark tárgyalásai eljutottak végük felé anélkül, hogy mostanában olyan arányú változás történnék a kormány belső összetételében, amilyent a liberális pártok remélnek. Clark azért tovább is ittmarad, mert van egy más tárgyú megbízatása is, amelynek végrehajtásában most fára-" dozik.
Budapest, nov. 5. í\\t A Nap éitesü lése szerint Giesswein azon fárad, hogy a pártok közötti megegyezést létrehozza. Lovászyval, Garamival megegyezett már
a teendők felett. Giesswein koncepciója az, hogy alakuljon az országos nemzeti pártból, a kisgazdákból és keresztény szociáiistákból egy centrum tábor ettől balra helyezkedjék el a demokrata és szociáldemokrata párt, jobbról pedig ja keresztény blokk és az egyesült föld-mivespárt.
Budapest, nov. 5. A régi képviselőház összehívására vonatkozó terv meghiúsultnak tekinthető, -
Kihallgatások a Tisza-ügyben
Budapest, nov.»5. Tisza meggyilkolása ügyében a rendőrség kihallgatta Désy Alfréd mozirendezőt, aki elmondotta, hogy a forradalom alatt Dobó neki teljes részletességgel elmondotta Tisza meggyilkolásában való részvételét. Vallomásában részletezte, hogyan \'kapott Tisza revolver után és hogy végeztek vele pillantok múlva. Dobó ezzel szemben ipindent tagad. Ugyan így tagad egyJ másik tanú, Inunergliick tengerész vallomásával szemben, aki azt állitja, hogy Dobó közvetlen a gyilkosság után az ÁstórfóbaU elmesélte, hogyan és kikkel. követte el a gyilkosságot
Budapest, nov. 5. A Tisza gyilkosság ügyében igen . fontos vallomást tett Immergliick Károly, volt tengerészőrmester, aki elmondta, hogy a gyilkosság napján találkozott Dobó Istvánnal, akit régebbről ismert. Dobó izgatottan elmondotta neki, hogy most jön a Hermina-ut öö. szám alól; Most küldtük haza másvilágra Tisza Istvám
— mondotta. Dobó többször elmondta neki, hogXan ölték meg Tiszát.
Budapest, nbv. 5. Kovács vizsgálóbíró megidézte a Nemzeti Tanács évS <i Károlyi kormány]VoIf tagjait. Purjesz Lajos szerkesztő elmondotta avizsgé-| lóbirónak hogy Tisza meggyilkolásáról semmi különöset nem tud. Fényes elmondotta, hogy kikergetett egy embert a nemzeti tanács helyiségéből, aki Tisza meggyilkolásának tervével jött, de nem képes visszaemlékezni, hogy nézet-ki. Olyanforma fellépésű ember volt mint Dobó.^ Meggyőződése szerint a gyilkosoknak azon egyének között kell lenniök, akik a forradalom álatti pénzfelvételi nyugtákon szerepelnek.
Elfogató parancs báró Nopcsa huszárszázados ellen.
Budapest, nov. 5. A siófoki kerületi katonai parancsnokság elfogató parancsot adott ki báró Nopcsa Elek huszárszázados ellen, mert szeptember 10-én parancs és felhatalmazás nélkül elfogaita Magyar István, volt jószágigazgatót és őt a siófoki Fogas szállóban késő éjjelig fogva tartotta, majd pedig Magyar Istvánnak mások által történt kivégeztetését előmozdította.
Ismét egy gyilkos.
Budapest, nov. ö. A rendőrség elfogta Szerip . József lakatossegédet, aki a kommün alatt az albertfalvai repülőgépgyárban bolsevista kém volt és tisztek ellen tett feljelentéseket. Egyj feljelentésére utasítást kapott* hogy három tisztet végeztessen ki, rnlre Szerip a három halálraítéltet feliiltetíe egy rozoga gépre, amely lezuhant. Az egyik tiszt meghalt, a másik keltő
életveszélyes sérüléseket szenvedett.
>
Az antant büntetőintézkedéseNémetországgal szemben.
Berlin, nov. 5. Wolff ügynökség jelenti: A párisban lévő német béke-delegációnak jegyzékei adtak át tegnap, melyben megállaj>itják, hogy a, szerződés életbelépett. Minthogy ozon-y ban Nemetország több kötelezettséget még nem feljesitetí, a legfelsőbb tanács ezérl több biintetőinlézkedc\'M rendelt el Németországgal szemben, a többek között öl könnyű cirMlo kiszolgáltatását.
. — MÉMÉm

2.
nem Jönnek.
1-, ás. v

ZALA
_
1 \\ • • wfm


I " * "
<
1910. novembere
• I
/
O A
xomságl hudlloglyaluk hAMIlAllll*««»
Nagykanizsa, november 5«
\' .Amint emlékezetes, Nagy Lajos állami tanitó több izben indított már erélyes akciót oroszországi hadifogoly véreink mielőbbi hazaszállítása érdekebon Legutóbb a miniszterelnökhöz intézett több aláírással hasonló szellemű kérvényt, amelyre most a hadügyminisztériumtól a következő érdekes \\(álasz érkezett :
Magyar Hadügyministerium.
23Ö428—55/a. 1010.
►•X
Budapest, 1919 okt 16. >. Nagy Lajos állami tanítót as 6, valamint számos hadifogoly hozzátartozói nevében a miniszterelnök ur őnagyméltóságához közvetlen benyújtott folyamodványára értesíteni szíveskedjek, hogy a hadifogoly kérdés köz» megnyugvásra való megoldásának érdeké-*&n míttden embeiileg lehetséges intózke dést megtettem. Nem rajtunk múlik, hogy a
y i
hadifoglyok nagy része még huzamosabb ideig lesz kénytelen a szerelő otthont nélkülözni.
Olaszországból a hadifoglyaink hazaszállítása már megkefdődött; tekintettel a minden vasúti forgalmat bénító szón- ós Ruruló vasúti anyaghiányra, naponta csak\' egy-két szállítmány átvétet volt módomban biztosítani.
Oroszországi hadifoglyaink hazahozatala ma főleg pénz és hajótér kérdése. \'A háború - majd a forradalom, de különösen a
bolsevista gazdálkodás és a román .megszállás
SIÓM \'J\'iTil m \' •
ország anyagi eszközeit úgyszólván teljesen elpusztította, ugy, hogy a hazahozatalra szükséges külföldi valuta csak elenyészően kis összegben és nagy nehézségek nrán szerezhető be. SajUt hajóteri^k.nincsi tehát mindén tekintetben az antant jóakara tára vagyunk utalva.
Ezeket előre bocsátva köblöm,, hogy az ám etikát kormánnyal tárgyalasok folynak a szibériai\' hadifoglyok hazahzállitása- tár*. gyában,\'melyek ugyan még befejezést nem nyertek, de egyes hazatérők jelentése szerint már egy szállítmány Sanírangiskóba ukezett volna.
A hazaszállításig azonban a sogély^zós folytonossága szükséges s e célból szerény anyagi erőnket erősen megterhelő összegéket sikerült e célra folyósítanom.
Végül értesítem, hogy a hadifogolyii^y mindenkori helyzetéről bő felvilágosítással szolgál a félhivatalos n mogjelenő Hadifogoly Újság, melyet a vezetésem alatt álló minisztérium XVIL csoportja a közönség mindenkori tájékoztatása céljából fid k4. -


Milyen a pesti-utca?
— Pesli levél. —
*
Ha valaki orffian a zöldzsalugáteres házak tájékáról ügyes-bajos dolgaiban Pestre érkezik» - álmélkodással állapítja meg, Hbgy bizony igaz» nagy a lakásínség Budapesten, hiszen a boltosok már az utcát is elfoglalták portékáik-De szolgáljon*megnyugvására a becsületben gondolkodó falusi testvérünknek, hogy boltosokat n\'em a lakásínség kergette az teára, hanem az, hogy a nemtiszta utón szerzett áruikat cs«k oz utcán tugják agyafúrtsággal a hiszékeny járókelők nyakába varrni.
A fölburjánzott zsibvásár ellepte az utcákat -és az utkcrebztezések amúgy is élet-
p
veszélyes forgalmát lehetetlen módon akadá lyozza. Y\'an olyan hely, ahol a hazak mentén is, a járda szélén is sorakoznak egymással szemben a máról-holnapra ,kereskedővé" fel . csapott gyerekek, asszönyok, katonaruhás emberek, vigécek,* és ha valaki elszánja magát» hogy keresztül tör soraikon, örülhet, hacsak néhány kabátgombot hagyott el a tüledésben.
A zsibárusoknak nem kell bo t, nem kell pult; az egyik fatálcát akaszt a nyakába, a másik fonót kosarat állit maga elé, a harmadik a zsebét használja ráktárnak; a kényelmescbbje csinos asztalkával meg "hozzávaló székkel JLjndul „el reggel a ^boltjába*1 ahol pompásan • elhelyezkedik és buzgósággal /kínálja „finom44 portékáját; aa újság és könyvárusok pedig « kövezetre téritik szét. holmijukat. Eshetik esö; fujhat jegesszél, - rendületlenül a helyükön maradnak és ha\'égyVzcr vénasszonyok potyognának le az égből, attól se ijednének meg, hanem azokat is hangos szóval csalogatnák a kosaraik felé.
Mindenféle jót kinálnak az utcasarkokon, de legtöbb \'négis a dohányárusok száma. Ez a legjobb üzlet, ;me t a ; dohányszükiben élő pestiek, .hinden pénzt megfizetnek a \'fűszálakkal, falevelekkel töltött gusztusos cigarettákért.
Jr
♦ -vt)o van egyéb is. Inggomb, p^tentkapocs, cipőkrém, cipő/.sinór, hóíchór. lisztből, sütött-
^ »41.».« r\'t\'t
ctpó, zsemije, csokóláde, szőlő, citrom, cukorkák, főtt kukorica, ceruza, képeslapok, zsebtükör, zsebtáreftk, öngyújtók, botok és ki tudná felsorolni ~ mi minden még. Ezek a holmik mind rosszak és mind méregdrágák. Mert az árusokra nem lehet ráfogni, hogy nem szeretik a pénzt. Szeretetik a sok pénzt és gyalázatos módon krtiksználják azt hogy ma olyan nehéz valamibe? hozzájutni. Tudjuk^
p?"
r
\\
i>
A miniszter rendeletéből:
Kirchner alezredes, csoportfőnök.

B
Tehát még, nejn jönnek, vagy csak szór-» y4nyösa« jönnek, fízonban remélhetjük, hogy Amerika, amely eddig a legyőzött államok minden ügyével »szemben oly sok jóakaratot; tanúsított, — ezúttal is segijségünkre siet s hamarosan viszontláthatjuk idegen világrészbe stakadt véreink««, Hadifogoly véreink jobb ellátásáról a magyar kormány addig is gondoskodik. •
érzünk, mert a telkünkből «léokrajzolódott egy csöndVs, kicsiny, drága falu, ahol nem tépik az idVgeinkcl, thol nem hasogatják » fülünket, ahol nincs piszok, gazság, gyaláz!, tosság, hanqm, ahol becsületes, jószándéku emberek élik a csöndes, nyugodt, tiszta életüket (m. e.)
<\\
b <i
m
i »; M
-


i november
:
6
Csütörtök
naptAR
Róoi. kath. I.onáivt. Prot. l.tnúrd. ■ (\'•bt. k.-.th. Pál. Gftr. kel. (ok!. U) Prokl izr. Murktew 13.
A n íp kél Nggel 6 óra 61 perc* kor, nyuHSti* dólutnu 4 óra retekor.
A hotvf kól délután 3 óm 3:í perc-ko . nyűgeik oéiután 4 é)n 43 perekor.
hogy vannak kőztük rokkant katonák, akik thás módon nem tudják kenyerüket megkeresni, • de azt munkától \' \'
is

a legtöbbjük nyü leikismeretü uzsorás, aki törrstagja a\'hírhedt lánckereskedelemnek.
A portékájuk rossz — de torkuk kitűnő. JJktelen kiabálással kínálják holmijukat, egyszerre ordit valiamennyi : a bábeli zűrzavar, lármájukhoz képest csöndes beszó getés volt. Az asszonyok hangja összevegyül a férfiaké-yal és inindakeiiöt áuávüja a gyerekhang élessége.
A villamosok türelmetlen csiilingelését, a kocsisok durva ordítozását méltón egészíti ki a zsibárusok fülhasogató lármája, hogy ebből micsoda p\'okol lesz — az elképzelhető.
És mi szegény emberek, akiket sorsunk azzal vert mőg, hogy ebben a kávai odásban kell élnünk, este, ¡amikor ép bőrrel és fmég valamennyire egészsége* füllel, de összetört
idegekkel végre hazavergődünk, amikor ma-| gunkhoz térünk, a szivünk táján, forróságot
?

I varos memoranduma Clarkhoz
Nagykanizsa város képviselőlésiiilele tegnapelőtt délután rendkívüli közgyűlést tarlóit, amelyen dr. Tamás János, dr. Hajdú, Gyula és dr. Malek Lásztó nafcyhotásu beszédei után egyhangú lelkesedéssel elhatározták, hogy Sir George Clarkhoz, oz antant budapesti főmegbizotljához a kövelkezö szövegti memorandumot Intézik:
Nagykanizsa város képviselőtestülete arra kéri Nagyméllóságodat, hogy az országílnkai megszállva tartő haderőknek kivonulása és Priedrlch István kormányának megerősítése érdekében az antant főbizottsághoz előterjesztést tenni szíveskedjek a^zal, hogy Nagykanizsa város közönsége tiltakozik minden, szocialista kormányaiokulás valamint a liberális pártárnyolotokn^k a kormányban való képvlseltetése ellen, mivel Budapest közvéleménye nem. fedi az egész ország népének a közhangulatát, amely obsóluf többséggel Priedrlch István kormánya melleit csoportosul.
A\' város közönsége nevében; dr. ...... Prack lielyeltes polgármester.
A memorandumul külön futár vlS2t fel
Budapestre.
.r ........•
. .. ■
• — ÚJ bérkocsl-díJszaWs készül. A bér-kocsi díjszabást legutoljára tavaly augusztusban szabályozta a városi tanács. Azóta a pénz-viszonyuk nagyon megváltoztak s igy szükségessé vált a*bérkocsik viteldijának újbóli szabályozása. A rendőrkapitányság vezetőjének előterjesztésére most a város uj szabályrendelet dolgoztatott ki, amelyet a legközelebbi tanácsülésen fognak tárgyalni.
Etrendelték a rekvlrálást. Szombathelyről jolcntik: Tekintve, hogy\'nem sikerült a szükséges gabonamennyiséget felhajtani és igy az ellátást, biztosítani, Sigray Antal gróf kerületi kormánybiztos elrendelte a gabona rekvirálását. A rekvirálásnál a termelők, fogyasztók és a katonaság . kép viselői^ vesznek részt s azt a kellő tapintattal kell végrehajtani, A mennyiséget minden hét szombatján kéli bejelenteni. J
— Vissz« «r rablott holmikkal. ¡Az a gaz horda, amtly hazánk nagy részét ^ szállva tartja, — azt tűzte ki \\
hogy mindent elraboljon ^lünk, JPdAtaV.! Kun Béláék rablóuralma megh/ ®
például annyi ya^uti fólszerewW^011 ,g> magyar államvasuttól is, hr^ ül á
a vaggon- é^ mozdo,n; alig tnnható főn *
Hövetke jtnunk se leh
-
fas

itesebb, me»
I

ZALA
„agyobb szállítások eszközlésére, Az oláhok fékevesztett rablását az antant sem tűrhette s ráparancsolt., a románra, , ho&y Magyarország további fosztogatásával hagyjon — a magyar államvasutnak pedig adja vissza az ellopott anyagok egy részét. A ,umuny W antant parancsának nem mert i s a napokban 300 mozdonyt, "700 teherkocsit ^400 személykocsit visszaadott. Francia tiltakozás folytán az arad— csftnáai vasút is visszakapta kocsiai egy részét, de oly rosz állapotban, hogy nagy pénzt kell karbatartásukra fordítania.
— Nagykanizsa város- és járási gazdakör folyó hó 7-\'én, pé/itoken d. c. 11 órakor a Polgári Egylet- emeletén rendkívüli közgyűlést tart fontos és hazafias tigyfren, melyre a helybeli tagtárs urak ez utón meghivatnak..
— Jótékonyság. Giasgall Vilmos, az öt hadiroknittit részére 100 koronát adományozott. — A mezítlábas tanulóknak c.dakoztak*: Ro-scnfcld Margit 2. o. egy v. leányruhit, Kovács János 4. o. egy pár v. cigőt, Beck Erzsi 2. o. 20 K-át, Petermann Károly 4. o. 20 K-át.
— Nagy Öyőző: Tábortíu mellett. Az i kolatárs, a barát s a bajtárs alakja elevenedik fel e\'őttoir. Látom őt a gimnáziumi önképzőkör katedráján: élveztem a nagyszerű előadó, látom, amint mellettem ül az iskola padjában: szerettem a jó pijtást s látom, a gaMciai mezők\' hófúvásai közepette, amint együtt megyünk velejére rl cn az orosz drótok ícié; csodáltam, a bátor és kötelességtudó katonát. Most édesapja tc^y verskötetet adott át nekem, amiben mindazt megtalálom, amit csudáltam es szerettem bmne. Xagyrészét ismertem már a verseknek, hisz nem. egye ott született msg szemünk láttára a tarnopoli róna eíjyik fagyos földodujában s nem egyszer képeztük igen hálás közönségét a költő bajtársnak,. Azután elváltak utaink, engem más frontra rendelt a végzet ő pedig — jó Győző bajtársam — valahol messze Szibériában álmodik hazájáról. Édesapja azalatt idehaza r- egyrészről akciót akcióra indít, hogy véreink vegre

hazakerülhessenek messze S/.ibériából, más-résziől ptdig féltő gonddal szedegeti össze költő fiának haza irott leveleit. Majdnem mindegyikének a leveleknek van melléklete: egy kis vers, egy hangulat, melyből az apa megtudja állapítani, hogy s mint megy sora egyetlen fiának. Most sajtó alá kerültek a versek s a költő fiu versei mellett ott vannak a költő *pv kedves lirai megnyilatkozásai is: megannyi tanúbizonyságai a lángoló hazaszeretetnek sa fiáért való féltő rajpngásnak. *A kis könyv — Kovács Antal piarista tanár irt hozzá előszót — bizonnyal kedves olvasmánya lesz minden — a szépet szcrc\'ő magyarnak. Ára () korona, kapható a hírlapárusítónál. (p /)
..... \' . * - ■ v." " ..... - +7\' ■
— Közellátási közlemények. A novem oer havi dohányjárandóság a tőzsdékben a közönség rendelkezésére áll. Figyelmeztetjük a dohanyzókat, hogy ezúttal nagyobbrészt cigaretta és magyar cigaretta kerül kio-ztásra, míg cigaretta dohányból Ciak igen csekély mennyiség utaltatott ki. A kiszolgálási arany
¿november bavi dohányjegyre a következő: cigarillos vagy 150 drb. magyar siga-;y 100 drb. egyéb cigaretta vagy 30 100 gr. cigaretta dohány.
Közellátási Üzemek >ahért. A bortermő vidékek-
K •
forint a szőlőtermés ország\' mondható. Ez annál icia- és Olaszország-


ban viszont nagyon rossz volt a termés § francia és olasz borkereskedőktől eddig is számtalan ajánlót érkezett magyar bor kiszállítására. A külföldi kereskedők nagy árat kínálnak borunkért,\' azonban az üzletek per-fektuálása elé a románok elhárithatlan nehézségeket gördítenek. Pedig az üzletek megkötése nagyban javitaná valutánkat. Legutóbb ogy gyöngyösi born igykeroskedő adott el külföldieknek száz vaggon rakomány bort, de a román parancsnok nem kevesebb, mint egy millió korona sápot kötött ki magának a szállítási engedélyért.
— Az osztrákok Sopronért. A bécsi városházán ismét nagy népgyűlés keretében követelték Nyugatmagyarország tögtöni megszállását. kenner kancellár azzal nyitotta meg *íi népgyűlés küldöttségét, hogy Nyugat magyarországot két hónapon belül reménye szerint úgyis megkapja Ausztria.
— Román gazságok, Legilletékesebb helyről köj^ik-lapunkkal a következő ujabb román gazságokat: A napikban a józsefvárosi pályaudvarnál nagyobb román csapat hagyta el Budapestet. Mielőtt útra keltek volna, — föltörték és teljesen kifosztották a vasúti teherkocsikat. Rákaspalota lakosságát rekvirálás ürügye alatt a szó teljes értelmében kirabolták. A közbiztonság az utóbbi időben Budapesten és környékén ijesztő módon megromlott. A biztosító intézeteknél naponta nagyszámú betöréses lopáot jelentenek be. A rendúrség az éjjelenkint előforduló betörésekkel szemben tehetetlen, ,mcrt azok nagy részét román katonák követik el.
— Találtatott. Egy szürke szőríi ló az utcán bitangságban talaltutott. Igazolt tulajdonosa jelentkezzék a rendőrkapitányságon Kumper Artluír közigazgatási eJőadónal.
— Munkásvezér az osztályharc ellen.
Vanczák János a vas- és fémmunkások szövetségének elnöke kijelentette, hogy a szociáldemokrata munkások nem higy>\\W el a szocialista bázist,. de felhagynak nűné^n osztály-, harccal és keresik az együitmüködés lehetőségét a keresztény nemzeti pártokkal.
— A hóhér kötele cimen mutat be a
Világ nagymozgó ma csütörtökön egy szen-
* * #
zációs 4 felvonásos dráma*, melynek főszerepét Franceska Berlini, a világhírű művésznő játsza. Előadások este 7 és. 9 órakor.
— Román vámhivatalok. A románok a tőlünk elrablott területek következő helységeiben állítottak föl vámhivatalókat: Makó, Orosháza, Kőrösladány, Nagybaczon. Berény, Sámson, Nyiradony, Nyírbátor, Vásáros-Namény, Vaja, Átad, Nagyszeben, Kolozsvár, Brassó 03 Nagyvárad. s
— A románok Kolozsvárott. Kolozsvárról jelentik: Az iiteni rómán helyőrség létszáma 2000 fő, de ezek túlnyomó része szász. A románok :a város környékén t;. ,ri erődítéseket építenek. Nagyromániában és Erdélyben éppen most soroznak a jelenlegi legénység fölváltásóra. , ;
— Ma van a bemutatója az Urániában hires drámájának, őz Ave Ctiesar-
darabot a budapesti Róyal Apolló négy hétig tartotta műsoron. — Főszereplők Beregi, Rajnai, Farkas Antónia. A rendezést Korda Sándor látta el — A »¿lm négy napig
marad műsoron
— Cigaretta-hüvely, ciparetta-papir, cigaretta- ós szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
Megalakult a dunai államok
* gazdasági konfö de ráciája ?
Bécs} nov. 6. Bár a volt monarchia egyes nemzeti államai közli konföderáció tervét az antant leküzdhetetlen akadályok miatt elejtette, a párisi ötös tanács elhatározta, hogy megaiakitfa a dunai államok gazdasági szövetségét. Ennek a gazdasági szövetségnek tagjai lennének : Ausztria, Magyarország, Jugoszlávia és Románia.
Az antant ellenőrzi a háború bűnösei kiszolgáltatását.
- BécSy november 5. Az antant külön bizottságot küld Németországba, amelynek feladata lesz, hogy ellenőrizze a kiszolgáltatandó személyisegek letartóztatását. V
Noske nyilatkozik a „Bécsi Magyar Újságnak".
Béc$y nov. 5. A „Bécsi Magyar Újság14 beszélgetést közöl, melyet berlini munkatársa folytatott Noske hadügyminiszterrel. Noske a többek között a
következőket mondotta: Az orosz és
• »
magyar rémuralom csak. megerősített felfogásomban, hogy minden erőmmel azon legyek, hogy Németországot a bol-sevizmustól. megvédjem. Ha a magyar szociáldemokraták gerincesebbek lettek volna, akkor München és Magyarország is meglelt volna kiméivé annyi sok szenvedéstől. — Ennek tulajdonítom, . hogy Magyarországon ma szociáldemok\\mta kormányzás nem lehetséges.

Nyilt-tér. ért^SIT^S.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Magyar-utca 10. szán alatt sütődét nyitottam. — Kenyérsütés , naponta délelőtt
8- rO óráig. ... :{
Kérve a n.\'é. közönség szíves párt-\\ , fogását, vagyok
kiváló tisztelettel Ilolcer Gyula
f* litömeHter.
APRÓ HIRDETfiSEK
Efcy angol gyeroiekkoesl eladó.
Koday, Te eky ut 30 a|tó 2. sz. 22071
Egy ]0f asin.o» ^asudlylia cwó-vekkel eladó NAdor-u. 7. sz. alatt.
25 hl. pogányvárm«Héki 1917, ball ó-bor eladó. Cím a kiadóba. . 2203

MagáutaiiAruő, perfekt német és francia, ugy gramatlkallagmint conversatló1-ban, ~ tanítványokat elfogad. Leveleket Magántanárnő" leiige alatl a kiadóhiva-
talba kér.
Egy )ó házból való fiu tauulónaK felvétetik Schwartz Dezső uri- és női
divatházában Nagykar itfsa, Fő-ut. 2193
, • ■ •.. •., / * »
.....—nmm— i i i i»»i ——■————H—
Vincellér, szakiskolát végzett, a kádár és kertészeti munkálatokat érti, állást keres újév utánra. Németh József Kossuth-tér 13. szám. ojö8


1&19. november

HOLCER GYULA Magyar-utca 10. szám alatt
pékműhelyt nyitott,
hol naponta reggel v 8 órától 10 óráig van a
kenyerek Sütése. . 2201.
■ ■ ■
Hónaposisobát kereiek. Ctmet kérem dr. Kőnig fogorvoshoz leadni. 2170
Egy- teljesen jókarban fevÓöt • méter hosszú ós négy méter széles világos, valódi •myma*8zőitycg elaclrt. Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodájában Kazinczy-űtca 35. sz. 2135
VILÁG
naflymoxflóizlnhás
sanris szálloda, Tcleíw 74. sr.
Szerdán és csötörtökőn . Legújabb szenzációi
Szenzációs dráma 4 folvonásban, amelyben. Franoeska Berlini a főszereplő
Elárusitóleány félvótetik
Fleischakcr József lift cégnél.
Vasár- és üniépnapokoa 3, 5, 7, és 9 órakor. , I Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók. .j
egy 6 HP. benzinmotor cséplővel, szíjakkal, teljesen üzemképes. — Egy 800 m/m Hoffer-féle leégett cséplő vasalkatrészei, egy nagy vízmentes ponyva, egy íelfeseti nj lizedes-mér-leg sulyokkal. Megiekinthető Berger Jenőnél Nagykanizsa, Eötvös-tér 18.
Í[RANIA mozgókép-palota
UimiUA BwiOBf !•«. 4. TeletoM »59
Csütörtökr póntek, szombat és vasárnap
Szenzációs bemutatói
Aquarell-, pigment-, gummí-vagy pastell-kivitelben. — Igazolványhoz szükséges képek valamint nagyitások legrövidebb idő alatt készülnek
fényképészeti műtermében Csengerl-ut 12. szám alatt.
Vajda Lástló drámája.
Fószeieplők: Rajnai, Beregi, Farkas Antónia. — Rendezte: Korda Sándor.
Előadások ktfinapokon 7 ós 9 órakor ===== VatAr- éa Ünnepnapokon 3, 5, 7 éa 9 órakor
konyha, műhely és istáló részére nagyban és kicsinybeni eladása
Strasser Márton ¡Ság*
Ugyanott karbid I
Raktáramra érkezett: Riz-abadi, Jakobi, Sempronia, Antinikötin béke-gy^rtmányu vattás.
cigaretta hüvelyek
Továbbá Qíub-special, Riz-Abadi, Club, Samum stb. szivarka papirok, korlátlar. mennyiségben kaphatók
Grürihut Pál dohányárudájdban
.\' Doák-\'ér 10. szám. =====
gőzmosógyára Nagykanizsa
Ingek, gallérok, kézelők mosását, fényezését, függönyök, mindennemű női- és férfi ruhák, szőrmék llszlllásál vállalja és hetenkinl gyorsan és mindig pontosan végzi.
Szőlőtörkölyt,
klasszikus. zene, operettek, dalok, táncdarabok stb. stb.
5 drb 15 korona m—m
Kapható: Fischel Fülöp Fiai
áruházában Nagykanizsán.
Gyüjtőtolep: Kaxincxy-utca 8 Föüzlot : Hunyady-utca 19. mz
minden mennyiségben átvesz és a termelőknek az átadott anyagok arányában .fajtiszta .törkölypálinkát ste* szolgáltat ki a
Dunámuli Gazdasági Szeszgyárosok Szesz-finomító r. i Központi Szeszfőzdéje
Nagykanizsa, Erz*ébettór 12.
Tisztelettel értesítem a n. c. közönséget, hogy raktáromon Állandóan mindennemű
D 7 IIIVI1VIJ/VI1 2102 i
nagy választékban kaphatók!
======== Szives* megkeresést kér- 1 ..
FUKMKN IMRE
cipész. — Ctengerl-ut 1. «zám.
November 15~én megjelenik 24 oldalon
„A VIDÉK"
szépirodalmi-, művészeti és riport hetilap. Szerkeszti: fARKAS ISTVÁN hírlapíró, a „Zalame^yei Újság" szerkesztője.
A K O H A H K G G JK l. 1 ÓHÍKBAN J liLENiítf EHEOEtT tELK» roN ÉS TAVIKAT
Megérkeztek
j legfőbb minőségű cigaretta-
hüvelyek és elgarella-papirok!
-it • • .....
Legjutányosabb áron kaphatók
Garamvölgyl ¿8 Szemere
dohány-nagyárudáiában. —
Egyes szám ára 60 filléj|
Kapható a dohanyárudi^^p ésaz utcai rikkafc^ir««.
A heti ktolöny minden politikától távol tartja magát Eloltattál lehet Zalaetferseeeeu« Kakas-nyomdában: 1 évié 130 K, televro 66 fc, negyedévre 33 koroaá
A lap OQéas Uunántulra kiterjed. -^8") Kapható a tófidékben és elárnaltóknil.
Nyomatott
a .Zala- Nyomda ós Hírlapkiadó Vátlalatnár Nagykanizsán
iPfeg Oszkár
iwiwlMi ftt kladéblvataf :
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
ala Nyomdavállalat Fő-ut 5. sz.
Megjelenik hétfő kivételével mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.

R»«rkee*lfl»«fl 4• kladóhlvnlall JeUfon 7a
Nyomdal felelőn 117.

Főszerkesztő: T0T1I HOLTÁNElőfizetési árak :
vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra . . .15 I Negyed évre . . 4» . Pétévre ... 90 . Egéax étre • . .110»
Fgycs szám ára :
.60 fillér.
főmunkatárs és laptulajdono*: CSILLAG JENŐ
»i, 11 ^ mmm M m*
Hirdetéseket, nyllt-tcret és niagár.- ~ közleményeket díjszabás szerint vcs« ni fc! a kiadóhivatal. r==r=r r
Nagyfontosságú politikai tanácskozások.
Horthy lővezéi é* a pártvezérek tárgyalásai ClerknáL
Budapest, nov. 6. Sir George Clerk- az antant ..teljhatalmú megbízottja nut délután három órára váratlanul magához kérette azon pártvezéreket, akikkel már tegnap behalóan tárgyalí a kibontakozásról Megjelent az országos nemzeti párt részéről Lo-vászy Márton, a kisgazdapárt részéről nagyatádi, Szabó és Mayer János, a demokratapárt képviseIetébeny<íz5o//y/ Vilmos és a szociáldemokraták részéről Garami Ernő. Meghívta az antant képviselője e döntő jelentőségű megbeszélésre Horthy Miklóst, a magyar nemzeti hadsereg fővezérét rs. beható tárgyalás után, amely részint Horthy és a magyar vezető politikusok között az antant képviselőjének jelenléte nélkül, részint Sir Clerk. vezetésével lefolyt, nagyjelentőségű határozat jött létre, amely előreláthatólag gyors léptekkel fogja siettetni a magyar válság megoldását és ezzel a béke megkötését is. A határozat, amelyet a tárgyaláson hoztak és amelynek nyilvánosságra hozatalára a magyar politikusokat Clerk felhatalmazta, a következő:
A magyar hadseregnek Buda-pestre való bevonulása nem fog maga után vonni katonai diktatúrát. A had-sereg alárendeli magát az antant teljhatalmú megbízottjának közreműködésével létrejövő kormánynak. Horthy fővezér azon kijelentést lette, hogy a magyar hadsereg a polgári jogegyenlőség alapján áll és amint kérlelhetetlenül elfojtja a bolsevismusnak még csiráit is, nem fogja eltűrni azt sem, hogy a hadsereg bármely tagja a polgári jogegyenlőség ellen izgasson. Ezen megállapodást nyomban irásba foglalták és valamennyien aláírták. Horthy fővezér pedig eltávozott, mert minisztertanácsra kellett mennie, amely négy órára volt kitűzve. Itt vártak Horthy megjelenésére és a tárgyalásokat ezen kérdésről meg sem kezdjék, acldig, amig Horthy meg nem ér ;ett. Az eredményt az antant meg-hfltfb huazottjával közölték.
ujságiró kérdésére Lovászy a kövmSM^kgt jelentette ki: Most koncerr v^s kormánynak kell jönnie. Hoay n. Ven aiokul még és mi lész a íovábblv^nete 0Z escrt|ényeknek, >,em tudómé«ónban alapos
lesz a koncentrációs kabinet, amelyet az antant elismer és megkezdi vele a béketárgyalásokat.
Budapest. nov. 6. Az antaut képviselőjénél letolyt tárgyalással egy-időben a miniszterelnökségen Fried-rich miniszterelnök elnöklésével négy órakor minisztertanács kezdődött,, melyen a kormány valamennyi tagja résztveit. A minisztertanácson, amely nagyon fontos bel- és külpolitikai kérdésekről tárgyalt, hat órától kezdve részlvett Horthy fővezér is. A minisztertanácsot este nyolckor félbeszakították.
A magyarságtól függ a román csapatok ittmaradása.
Bukarest, nov. C>. Az Independence Roumane cimü kormánylap „Budapesten" cimü cikkében hosizas^n foglalkozik azon kérdésssel, hogy a román csapatok meddig maradnak még Budapesten. A cikk többek közt ezeket iija: A legutóbbi időkben terjesztett különböző híresztelésekkel szemben megállapítható azon tény, hogy a román kormány már régen azon óhajának adott kifejezést, hogy csapatait Mágyai;ország fővárosából visszahívja, miután Románia katonai akciójával semmiféle más célt nem akart szolgálni, minthogy a bolsevistákat lefegyverezzék és a rendet a határakon ismét helyreállítsa. A román hadsereg egy nappal sem fog tovább . Budapesten maradni, mint azt az antant és a magyar lakosság kívánja.
(Megnyugtathatjuk román laptársunkat, nc csináljanak belőle lolkiismeretbeli kérdési, menjenek csak nyugoatan, Isten hirével, a magyar lakosság majd csak belenyugszik, hogy végre\' maga lehet az ur saját hazájában. Szerte)
Oroszországi hirek.
Bécs, nov. 6. Stockholmi jelentések szerint Denikin ujabb fényes győzelmet aratott az orosz\'bolsevista csapatokon. Hatezer ember fogságba került, sok ágyú és temérdek géppuska maradt a győzelmes fehér csapatok kezén. Denikin tovább folytatja előnyomulását és előreláthatólag rövidesen a végső csapást mérheti a különben is már teljesen szétzüllött bolsevista haderőre.
Kormányválság Spanyolországban.
a reményem, fta
Páris, nov. 6. (Szikratávivat.) A Petit Párisién jelenti Madridból: A spanyol kabinet tegnap beadta lemondását. A király a iQfiiondást elfogadta, és az ügyek ideiglenes továbbvitelével a mi-hamarosan meg I nisztcrelnököt megbizta.
HIREK.
1Mt.
november
Péntek
N ék P T Á H

Róm. kuth. Witlibrord pk. Prot. Engclb. v ör. katli. LAsár Cttr. kel. . (okt. 2f>) Mare. Izr. Matklaw 14.
A nnp kól röggel II óra. 40 pere-kor, nyugtaik dclutin 4 óru iW perckor, \'j
A hold kél délután 4 óra 2a perckor. nyugszik délután ö óra 33 perckor. >
— Tisztújítás Somogyban. Son^pgyvármegye törvényhatósági bizottsága alispánná Tallian Andor főjegyzőt,. főjegyzővé Krieger Ödön tb. főjegyzőt, árvaszéki ülnökké Bo-gyay Jenő árvaszéki ülnököt, Lengyeltóti főszolgabírójává Bcgedy Péter cjr.t és Tabra főbíróvá baró Weissenbach Ivánt választotta meg.
"7 ~ A hadsereg élelmiszervásárlása. A
magyar nemzeti hadsereg élelmezóséne < feile-
■ >. * •
zésére a fövczérlet nagyobb .mennyiségű élelmiszert akar sürgősen vásárolni, főleg hüvelyes vetem^nyeket, marhát ós zabot. Felhívja a termelőket, hogy ajánlataikat küld-.jók a székesfehérvári körlet hadbiztosságához. Közbenjárók ki vannak zárVa. Az árak leg-föllebb a maximális árakig emelkedhetnek. Esetleges ¿rfelhajtás a mai viszonyok között hazafiatlan, becstelen dolog.
— Lapot indított a MOVE. A Magyar Országos Véderő Egyesület a fővárosban heti közlönyt ad ki „MOVE- címmel, melynek (őszerkiswxOje Gombos Gyula századosba szegedi kormány volt hadügyi államtitkára, felelős szerkesztője Pilck Jenő, főmunkatársa Szombathy Kálmán. A lap programmja azonos a MOVE programmjaval; a . nemzeti szellem ápolása, a magyar nemzeti haderő megked-veltetése és a tagok részére jóléti intézmények megteremtése. A lap előfizetési ~ára ez év vegéig 24 korona. .
— NlnCS katonakiváltás. Hivatalosan jelentik: Felelőtlen elemek azt a hirt terjesztik, hogy egy bizonyos pénzösszeg lefizetése által a katonai szolgálatra kötelezettek a szolgálat alól felmentést nyerhetnek. Ez a hir nem felel meg a valóságnak. Ugyanis a véderőtörvény szerint minden katonaköteles tartozik szolgálatot teljesitent. E kötelezettség alól nincs kibúvó. Ali« pedig ellonkezőjét hirdeti, az árulást követ el s a hatóságok előtt tartozik lelkiismeretién tettéért felelni.
— Adomány. Gold Ignác a rokkant alapra 20 Wironát adott.
— A dr. Fenyves-féle nyelvtanfolyamon a következő órarend változás\' less: angol nyelv marad hétfő és szerdán 6—7-ig, péntek helyett azonban szombaton 7-8-ig. A német és francia nyelvcsoprtok változatlanul maradnak. Itt említjük meg, hogy tekintettel a hallgatók nagy .számára (több mint 300), vaíoszinü uj, sokkal tágasabb te-embe költözik át a tanfolyam a jövő héttől, ugyancsak a Főút 24. sz. alatti udvari helyiségbe.
Megfizethetetlen az amerikai szén.,
Bécs városa tárgyalásokat kezdett szén szállítására az egyik amerikai bányatársulattal. Aj társaság megbízottja az amerikai szón mázsá-| jáért 7 dollárt kért, amely összeg a mi pénzünkön f>00 koronát jclént. Ilyen körülmények: közt az amerikai szénszállítás terve kudarcot vallott, mert . a föntebbi összegben á tállítási v kottdég nincs benne Az őrületes árnt a szénbányának sztrájkja idézte elő.
I9t9. \'november 7,

nagymozpósxlnhái
SW?M srtllotfa, telelőn 74. sz.
finomító X t Központi Szoszfözdóje
Nagykanizsa, Erzsébettér 1S.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- ésjá gyermekcipőig j
nagy választékban Jf
1 \' \' ■» Szives megkeresést J^^ f
FUWMUJV I/^H
clpési. Ctenflerl-y^ . mJIR

Elitéit kommunisták. Mindqi csü-titfjfökon tá\'gyúlja a nagykanizsai törvény szók ö*?s tanácsa dr. A\'enedy Imre táblabíró, el-ritflrlcte alatt A kommunista uralom, különböző bHrmlc elkövetése/él vHdoíf szereplőinek bün-Ügyeit. A tognapi napon három • ilyen bün-Vgyet tárgyalt le a törvényszék. Mind a hároin ügyben,izgatás büntette a véd Klőször Lőríncz Imre ügyét tárgyalta a bíróság. Mint* vasrnun-
kl a dunántuli lakosság várakozását, Dunántúl elszakad Budapesttől s önálló életre rendelkezik bo. Nem tudjuk megállapítani, hogy valóban . .van-e a 1)unántuIon ilyen torekves/\' de reméljük, hogy arra sor ném kerül, mert a válságból való kibontakozás bizonyára az egész nemzet akajatát fogja födni.
— Erdély képviselete a román pariámentben. A nagy román nemzetgyűlés
ás, a Merkúr gyárban vplt alkalmazva s egy I november közepén til össze, a» választásokat alkalommal egy népgyűlésen az éppen arra I pCtjjg november oíejé.n. tartják meg - Komám á-haladó tis,?tijárőr.t olyan-kllVjeaésekkel illette, I ban> Erdélyben és Bukovinában. Mint Nagy^ jnclyek magukban foglalják, az izgatás bün- I szebenbŐl jeleniik, Krdély, Szatmár, Mára-cselekményénok követelményeit. A törvény- I maros és a Bánát 201 képviselőt\' küld be a szék az izgatás vétségében mondotta ki bü- I román parlamentbe. A kolozsvári tanárok bősnek l.őrincz Imrét és ezért 2 havi fogházra I egy szenátort fognak választani. Bukovina 20 itélte.-amelybőM hó és 21 napot kitöltöttnek I képviselőt és 14 szenátort küld aromán vett. A másik ügy vádlottja ttaksa János föld I parlamentbe. Az erdélyi, valamint a romániai , míves, aki a diktatúra alatt a kányavári föld- I választásokat\'az áltaiáhos,\' titkos és egyenlő ímWestanács. elnöke volt s ott\' a községben I választójog alapján fogják megejteni. Nagy-mondogutott olyan beszédeket, amelyekből bi- I Kománía. parlamentje december elején kezdi zony a község egyszerűen gondolkodó népe mcg ICndkivüli ülésszakát.
, Winnven osztályellenes izgatást olvashatott ki _ Az NTE# táncestélye. A városban ei-
A kihallgatott tanuk vidlomásaibol a törvény- | ^ hirckkcl szqmbon a lornacgy|et annak
szék beigazöltnak látta a bűncselekményt s dr. Hornién Lajos ügyvéd védbeszédének meghallgatása után 4 hónapi fogházra Ítélte. Aszaló
Imre galambok!\' tanitó nem ismeretlen ember j ;^;,d;;Vt;r;j;\';7e7a,,Ka;;in<5ban: Kanizsan. Mmt a 20 hnnvédgyalogezrcd tart. 1 J *
közlésére kér bennünket, hogy első cigányzenés táncestélyét Szabó Pisla icndezésében nem most szombaton,* haoem folyó hó I2*én,
— A Világ nagymozgóban pénteken és szombaton kerül bemutatóra az Apa és fia cimü 4 felvonásos színmű. A főszerepet a világhírű Bassertnann Albert játsza.-— Remek kiegészítő müsov. lílőadások G ós 0 órakor.
főhadnagya sokat tartózkodott a\'/ városban. Leszereléskor a galambok! osztálytanítói állást foglalta el s ebben a pozícióban találta a kom tuuiuizmus. A 25 éves fiatalembernek a tejébe szálltak a vad eszmék s bizony egynéhányszor nem a loghizelgöbbcn nyilatkozott á papokról, «kik szerinte semmit sem dolgoznak. Azza| is vádolták, hogy kis növendékeit a „Dicsértessék a Jézus Krisztus* kif.jozcs he
lyctt a „Dicsértessék a Beck Shmuu köszöntés I Tisztelettel értesiíem a n.|é. közönsé-módra akarta tanitani. A kihallgatott tanuk : | get, hogy a Király-ulcúban levő SfansiÁszky körjegyző, Juck esperes-plébá-
nos Varga Kerenc és Szalay György kisgazdák egyhangúlag azt vallották, ,hogy Aszaló veszedelmes kommunista hírében állott, az egcsz község felt tőle s hogy ő volt a besúgója a vörösöknek. Besugására egy galamboki gazda-emljert le. is tartóztattak. Dr. Boródy Dezső államügyész vád- és dr. lioch < >szkar ügyvéd vódbeszédci után a biróság bűnösnek mondotta ki Aszalót az osztályollenes izgatás bűntettében és ezért I évi börtönbüntetésre itélte. Mind a három büntetés jogerős
— Nincsen szó a bankjegyek lebélyeg zéséról és kényszerkőlcsönrol. Készben Töklőtlen, részben azonban komolynak látszó hírek nyomán az a meggyőződés, érlelődött meg, hogy bankjegyeink lebélyegzése és ennek kapcsán állami kényszerkölcsön felvétele küszöbön van. A legmegbízhatóbb helyről szerzett információnk szerint, bankjegyeink lebélyegzéséről, .kényszerkölcsönröl, vagy vagyonadó kivetéséről egyelőre nincs szó. A cseh kényszcrkölcsön mintája, amelyről oly sok szó esett a kombinációk kapcsán, csupán laikusok előtt .lehet tetszetős. A gyakorlatban a cseh állam sem érte el azt a célt, amit a kényszcikölcsönnel szolgálni, akart, hogy tudniillik a valutája a leüt földi viszonylatban megjavuljon.
-«..Kivándorló magyar Intelligencia.
Budapestről jelentik az alábbi hirt, amelyet nem tudunk, mert fáj clhinnünk: Közel százezer magyar orvos, ügyvéd, hivatalnok és tiszt készül legközelebb elhagyni az. országot. Angliában indult meg a mozgalom, angol tőke támogatásival, mely elsősorban szellemi pá
Bárány vendégfogadó
vezetését átvettem,
ahol a nap bármely szakában hldeflr és iné-levr ételek, valamim kitűnő badacsonyi borok és egyéb italok kaphatók. *
A n. é. közönség szive» pártfogását kérve vagyok kiváló tiszteletlel
Altstadter Sándor 1ÍHTE8ITÉ8.
Értesítem a n. c. közönséget, hogy Magyar-utca 10. szá^r. alalt sütődét nyitottam. — Kenyérsütés naponta délelőtt 8-10 óráig.
Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, vagyok
.kiváló tiszteléttel Holoer Gyula
MtUOmoMtor*
Intelllgeos német kliasssotiy
gyermekek mellé url családnál állást keres Segédkezik finomabb munkákban, jártas fehér-remii és ruhavarrásban. Cim a kiadóban*
Elárusitóleány felvétetik
Fleischaker József fia cégnél.
CieogeryutSl. »s. alatti sarokhá»
(üzletnek is alkalmas) 417 □ öl belsőséggel,
ugy a város közveilen közelében egy 4 holdas juuu^uí™,, uiuiy ^eruw szenem, p^ . ^ u lft íftjwr>16ve, beültetve, Szép g*«-
M «P magyaroknak Ausztriába való mölC9Ö8self présházzal, a szükséges fdszere-etelopitóset célozza. ~ A* első szállítmányt |éssel Ó9 \'CftF00 hk:|i cr ^ * cJadő 1JŐ.
l a Vebbct A0Iét ^ná0 ® alatti
hazáját húszezer ember hagyná cl ingft,,anrorgalmi irodájában. 2211
— Tánckoszorucska, Blagusz Elek oki. I Vtücellér,. szaklakoláf végzett, a ká-tánetáriár Uttdkoszorucikája Tól\'vó hó o-én, I dár ésj kertészeti munkálatokat érti, állást
vasárnap, lesz megtartva a Kaszinóban A zenét Sáiközy Dezső teljes zenekara szolgáltatja. Kezdete este 7 órakor. — Tánc reggelig.
— Dutiántul elszakad ? Az egész ország lázas érdeklődésének homlokterében azok a j tárgyalások állnak most, amelyeket az antant teljhatalmú megbízottja, Clerk folytat a po|i-itkai ^helyzet tisztázására. A fővárosban az utóbbi napokban az a hir terjedt el, hogy ab-
keres újév .utánra. Németh József Kossuth-tér 13< szám.__aaus
25 hl. pogányvórmallókl 1917. bili ó-bor eladd. Cím a kiadóba. 2203
v Egy teljesen jókarban letfő öt méter hosszú és nágy méter széles világos, valódi «myriia-NzönycK eladó. Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodáiéban ban az esetben, ha a megoldás nem olégitené I Kazinozy-utía 36. sz. 2135
Pántek, azombat. November 7. és 8.
&
Színmű 3 felv. és 1 előjátékban
UnmM a vilásfetrO easserman Albert.
Azonkivül kiejíészitó műsor!
Előadások, kezdete 7 és 9 órakor,
Vasár- él ünaepnipokon 8, tói 8 •• 9 órtkor.
Jegyek d. a. 2 órától etőre válthatók.

^MMMMM
«MM
UHAWIA mozgókép-palota
Csütörtök, péntek, szombat és vasárnap
* \' • \\ ; 5 Vy <7
Szenxációa bemutató I
Vajda LáSTló drámája.
Főszeieplők: Rtjnal, Beregi, Farkat Antónia. — - Rendezte: Korda Sándor.
Blöadások köintpokon 7 ét 9 órakor Vaiir- és ttnnepnspokon S. 5, 7 és 9 órtkor.
MAYER KLOTILD
gőzmosógyára Nagykanizsa
Ingek, gallérok, kézelők mosását, fényezését, függönyök, mindennemű nől- és férfl rüliák, szőrniéV lisziilásdl vállalja és hetenklnt gyorsan és mindig pontosan végzi. 2105
Gyüjtőtclep: Kaxinozy-utca 8. Főüzíet: Hunyady-utea 19. as.
minden mennyiségben átvesz is a termelőknek az átadott anyagok arányában fajtiszta törkölypálinkát szolgáltat ki a

Nyomatott: a .Zala- Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Kagykanlwán.
"vvíph r
VT- ..) ¿-A*».:

j^SSS: , N«Bykw»K»«t IS49. november 9. Vasán.»»
**** IHHH , |,| IU W ^ M ■ I III ...... ^ 1-r , - ^
«. / .\'> P. ■: \' * . N .-.i i\' • !
BBS« tlAüi
UcrKtufisia ItUadAUfiral:
NAGYKANIZSA.
Sugár»ut 4.
afa Nyomdavállalat
Pő-ut 5. ts.
Megjelenik HétlÖ kivételével mindennap korareggel

süliiíié \\ í • V : orl
A
k

vidékre postai szót-, küldéssel :
Egy hóra X*«jr*4 évra .
Félévre Egéas évre
• • •
. . .
18 K.
43 , 90 * 180 ,
II ■
POLITIKAI NAPILAP,
6t«rkMsta«éff éé kUdóhlvalall lelefon 7a.

• >»* •

Egyes szám ara :
60 fillér« ^JMNyo.ndal leleCon llf.
Főszerkesztő:
TÓTH ZOLTÁN
A kibontakozás félé.
A miniszterelnök Clerknél. -
Budapest, nov. 8. Sir George Clerk ma délelőtt folytatta a kibontakozásra vonatkozó tárgyalásait. A kormány megbízásából a tegnapi minisztertanöcs felhatalmazása alapján Friedrich István miniszterelnök ma délelőtt felkereste az antant képviselőjét és megkezdte vele a elyzetre vonatkozó hivatalos tárgyirtást. A tanácskozás féltizenkettőtől két óráig tartott, ugy, hogy Clerk a délelőttre aeghivott politikusokat és gazdasági szakembereket nem is fogadhatta. Friedrich délután félnégykor távozott Clcrktől. — v miniszterelnök ezután Bandhotz tábornokot látogatta meg. A miniszterelnökire visszatérve este hat órára minisz-\' \'^tanácsot hívott egybe. A minisztertanácson Friedrich jelentést tett az antant képviselőjével folytatott politikai tárgyalásokról. A jelentést- a minisztertanács udomásul vette. A minisztertanácson Zoltán Jenő igazságyi miniszter több lóntos igazságügyi javaslattervezetet ter-jssztett elő.
Clerk; délután folytatta tárgyalásit. \\ délelőttre meghívottakkal kihallgatáson jilcntelj meg: báró Bánffy Miklós, gróf Somssich Józset külügyminiszter, Láticy Leó, gróf Dessewffy"Emil, gróf Bethlen \'Uván és Szakács Andor sajtófőnök. A kormány nevében még gróf Somssich külügyminiszter tárgyalt a délután folyamán Clerkkel. Délelőtt megjelent .Ciciknél báró Perényi Zsigmond volt belügyminiszter, aki Tisza külpolitikai magatartásáról szóló okiratokat összefoglaló emlékiratot nyújtotta át Glerknek. Clerk helyettese Sir PerQÍl ma több küldöttséget fogadott, köztük a keresztény nők két küldöttségét. s* * ■ -
Budapest, nov. 8. A nemzeti demokrata párt vezetősége tegnap érintkezést keresett a miniszterelnökkel. Friedrich kijelentette, hogy készséggel tárgyal Vá-zsonyivnl. A találkozás valószínűleg szombaton fog megtörténni.
Budapest, nóv. 8. A szociáldemokrata párt választmánya ma délutáni ülé-\' én a koncentráció ügyével foglalkozott. ♦ v tanácskozáson kimondották, hogy a párt egy miniszteri tárcával nem éri be, de erre vonatkozó állásfoglalását még nem kitelik senkivel, mert egyenlőre nincsenek azon helyzetben, hogy a kor-"lánnyal tárgyaljanak.
Megbízható helyről ugy értesülünk, hogy a koncénlráció esetére a nemzeti demokrata párt Ugrón Gábort jelöli a miniszteri állásra*
Főmunkatárs é* Uptulajdonos:
^ . «^.^«.«vu -j/ - CSILLAG JENŐ:
ím* . i ...... ....... ■ . —.|j¥rr. . -|ir uriirrri - - - - ■_- - -, ATr
Budapest, nov. 8. Cicik a magyar munkások országos pártjának vezetőségét; Bárt a Jenő elnököt és Kacsó Gyula főtitkárt, ma másfélórás kihallgatáson fogadta.
Budapest, nov. 8. Az Az Est jelenti:
8
Hirdetéseket, nyilt-teret és magáa< közleményeket díjszabás szerint vesi ra-; (el a kiadóhivatal.--
A minisztertanácson olyan megállapodás létesült, hogy ama jelentős kikötések reményében, melyeket a párisi ötös- tanács garantálhat, a kormány kész a koncentrációs tárgyalásokat - folytatni és magát a liberális pártokkal és a munkásság képviselőivel kiegészíteni. A miniszterelnök tegnap tanácskozott a nemzett párt képviselőivel: Simonitssal és Platth^val. Elvileg a hat pont körül megvolna a*megállapodás. A garanciák első konkrét kérdéseinél azonbton már ellentétek, voltak, igy például feltétlenül követelték a propagandaminisztérium megszüntetését, továbbá olyan politikus belügyminiszterségét, aki nem exponálta magát a kormány eddigi rendszere mellett, de Friedrich erre nem hajlandó. A tegnep e.vi* tanácskozások eredménye, hogy a tanácskozásokat folytatják. Andnüsy Gyula tegnap hosszasan tanácskozott VázsonyivaL A miniszterelnökségi kombinációk előterében rrta is leginkább Rubinek Gyula ¿11\'. Emellett nagyon emlegetik Báró Kilrthy Lajost, a Tisza-kormány volt közélelmezési miniszterét. Kürthy hosszabb kihall- • gatáson .veit Clarknál.
Budapest, nov. 8. A Magyar Távirati Iroda értesülése szerint a tegnapi min%tertánács jóváhagyóan tudomásul* vette, hogy a miniszterelnök Clerk intencióihoz\'képest a baloldali pártok vezetőivel, ezek kezdeményezésére az eset-leges kabinetkiegészités előkészítése cél jából tárgyalásokba bocsátkozott.
*f ii I •>>i*\'l\'..i i V>< »1 i~ ii ni i in" \' . 11 I TI Ti > 1
Az Uj Nemzedék jelenti: Frled-richnek Clerkkel folytatott tárgyalása tegnap délután azon stádiumba jutott hogy a mostani kormány rendkívül jelentős kikötéseinek figyelembevétele mellett, szó\' lehet a kabinet kiegészítésének előkészítéséről és ezen kikötések teljesülése esetében magának a koncentráeiós kabinetnek megalakulásáról. A nemzeti párttal lépett legelőször érintkezésbe Friedrich és ott meglehetősen megértő a hangulat. Ha ezen tárgyalás befejeződik, a nemzeti demokrata párt képviselőjével, Vázsonyival fog tanácskozni a miniszterelnök. — Amennyiben a két párttal a tanácskozások kedvezően végződnek, a szociáldemokrata munkásság képviselőivel is érintkezésbe lép a miniszterelnök.
Ujabb letartóztatások a Tisza-Ugy ben.
Budapest, nov. 8. A Tisza-ügyben a vizsgálóbíró elrendelte a tizenegyes katonatanács valamennyi tagjának letartóztatását.
Budapest, nov* 8. Tisza meggyilkolása ügyében eddig 280 jegyzőkönyvet vettek fel a rendőrségen.- A biinpörbe eddig belevont egyének száma meghaladja az ezret. Ujabb tonu jelentkezett, aki vallotta, hogy Hausmaim lakafossegéd elmesélte tiekir--\' hogy amikor Tisza vergődve a főt dön feküdt, még egyszer belelőtte* Hír szerint a gyilkosság ügyében szenzációs letartóztatások várhatók.
Gratz Gusztáv — bécsi követ
Budapest, nov. 8. A minisztertanács Gratz (Susztávot bécsi követté nevezte ki.
A hadsereg nem kivánja vissza a régi dinasztiát. \\
Budapest, nov. 8. A Budapesti 7u-dósitó illetékes helyről értesült, hogy a Clerk előtt megjelent politikusok közül egyik sem beszélt a Habsburgoknak a magyar trónra való visszahelyezéséről, Horthy is kijelentette, hogy sem ő sem a hadsereg nem foglal állást a dinasztia kérdésében. ^
I V . , * .
A békekonferencia a magyar kérdést tárgyalja.
Bécs, nov. A Corriera del/a sera Párisból jelenti:. Az amerikai békedelegáció nagy erőfeszitésekettesr, hogy a békekonfCTencia december \' tizre befejezze munkáját. Egyelőre a békekonferencia a magyar kérdéssel foglalkozik Clerk jelentései alapján.
Szovjet-Oroszország bókét kér.
Berlint nov. 8. Varsói jelentések szerint az orosz szovjetkormány a fegyverszünet megkötését kéri. Az orosz lapokból kiderül, hogy Moszkvá-; ban -amerikai békeközvetitők. tartózkodnak. .
Japán segítség a bolsevik!« ellenes háborúban.
Oenf, nov. 8. A Temps munkatársának Kato báró, japán megbízott kijelentette, hogy Japánország készséggel ad segítséget a bölseviki ellenei küzdelemhez.2.
ZALA

1919. november 9.
wmrnmmm—mmmmmmmmm

Hogy folyt le a juniusi v ellenforradalom?
A IttdovlkAftofc houies hlrcift. — Egy réixtvevő beisAttolóJa*
v
Az Ankerköz mellett, Király-utca 8. ezám Alatt lakott Okolicsányi László, kinek lakásán tárgyaltunk az ellenforradalmi kísérletről heteken keresztül. Midőn először mentem az „ösz-szeesküvők* közé, mindjárt feltűnt nekem Lemberkovics Jenő százados, az összeesküvők feje. Szőke,»nyúlánk, kicsit lányos arcú, de nyugodt, tisztafejü, határozott modorú, egyenes, nyílt és becsületes kaionacmbeç volt. \'
A fiatal összeesküvők.
A mi ebben a társaságban szémbeötlött, az a fiatalság volt. Csupa fiatal, lelkes ember csoportosult köréje, a „vezér korul; a házigazdán kívül Schweitzer huszártiszt, Filipecz D. tüzérfőhadnagy, Szikora százaaos, Szu-hovszky ev. segédlelkész, Lenkei Lehel főreál-
• iskolai tanár, egy Kiss nevű katonatisztr Csák-tornyai. Beitner és még mások. Nem kutattuk egymás nevét, ..őt iparkodtunk meg nom tudni, mert hiszen már akkor is kettő, Tomcsí és Matusiák, el voltak közülünk fogva.
Lemberkovits működése.
i .... -.»v-K. » ■«•« * .»v\'+v. ^ ■
Junius hó elején izzó volt a hangulat.
• Magyarország - legkülönfélébb vidékeiről ellenforradalmi kísérletek hírei jöttek. Június 23-án hétfőn délután együtt ültünk vagy tizen, midőn megjelent Lemberkovits. Izgatott volt, zsebei telve táviratokkal. Többek között nála volt a „szóplelkü" pedagógusnak, a dégénérait lengyelzsidó külsejű, legpöffeszkedő pénzügyi államtolvajnak, Lengyel Gyula dr.-
nak kisújszállási sürgönye, melybon a pe*t-
»
megyei ellenforradalom leverésére a hadügyi népbiztoiságtól sürgősen erélyes intézkedéseket és megbízható vörös csapatokat kér.
Lemberkovits «ietott, mert még két köz-- pontja volt : a tengerész- és tüzértisztek társa-sága. " Bejelentette, hogy az ellenforradalom ideje eldőlt és a tánc holnap délután 3 órakor az Engels-, azaz Vilmos-laktanyából le . adandó ágyulövásekkel megkezdődik. Kiadta a parancsokat, mindenkinek négyszemközt, halkan. E sorok Írójának a Józsor főherceg lovassági laktanyát koilett a Ludovlkához kapcsolni. Egy budapesti redőny-gyátosnak, ki azt állította, hogy (500 kisiparos áll rendelkezésére, csoportját a Liulovika erődítésére kellet volna vezetnie. Egv tartalékos katonatiszt-n.ek, ki 300 sturrnosról beszélt, a központi lőszertárat kellett volní elfoglalnia, megint másiknak a Teréz telefonközpontot. Egy soi-főr vagy garazsparancsnok is volt közöttünk, ki az automobilokra kapott megfelelő paran-. csokat, mert az állította, hogy a soffőröket megszervezte. Egy vasa^vezér munkászászló-aljakról referált ¿9 szegény bocsüíetes Lemberkovits hitt nekik A terv gyönyörű volt,-de mikor kivitelre került a sor, se a gyáros, se a soffőr, se a vasas, se a lőszertáros nem ul\\. . jöSLtették azt, amit beígértek. \'
En megbizatásomhóz hlyen, azonnal osz-szeköttetésbe léptem a József főherceg jak-/ tanya embereivel, Skublics Mihály huszársaá-zadossal, Dusárdy főhadnaggyal és Záborszky Sárdor főreátiskolal tanár, főhadnaggyal, kik a\' laktanya szervezéséhez haladéktalanul hozzá is láttak, de Lemberkovits megöletése miatt a beavatkozásra parancsot már nem kaptak, mely parancsot nekem kellett volna Lember-
kovits utasításra a Ludovika megbízható tele- | hogó zápor ered meg és a Ludovika kertjében ionjánál, miután a tervet Skublicsokkal már és tetőzetén nem akarnak meggyulládni s se-
előzőlcg közöltem, átvenni.
Az előkészületek.
Junius 24-én délután egy csoportomat a „Trockij "-laktanyához dirigáltam ós onnan
.t-S. -
regény Erődi ödört, valamint Hantztnger Sándor és Kmethy tanárokkal, valomint Csáktornyaival aJLudoviceumba siettünk A legnagyobb meglepetésünkre nemcsak a 600 kisiparost, de még a vezért sem találtuk ott, pedig Csáktornyainak egy beszéddel kellett vo|na őket lelkesíteni. Besiettünk a Ludovikába, hol már mindenki készenlétben volt,-sőt S:ikora már 50 akadémikussal a József telefon-központot meg is szállotta, jelentkeztem Bartha László parancsnoknál a jelszóval; • ki rezignáltán kereste a Ö0Q beígért segítséget. . .
Miközben a lépcsőház ablakánál beszélgettünk, felvonultak a vörösök. \\
Vörösök a Ludovikában
Bláu J^fovy.v-czánylete alatt foglaltak állást. Iszonyú feszűitség. Mellettem az egyik akadémikus fegyverét vizsgálgatta.
Közben Löwy „elviárs14 bejött a Ludovikába nyolc emberrel és a gépfegyverek azonnali kiadását követelte Bari ha Lászlótcf.
A parancsnok, Haubrich parancsára hl-vatkozva, e^t megtagadta, mire Lövy „fontos megbízatást* és „sürgős szükséget", emlegetve ttámadóan lépett fel és hivatkozott arra, hogy most nincs ideje Haubrichhoz Írásbeli parancsért futkosni, Bartha habozott.
Közben azonban a. Ludovika elótt B!au „-elvtárs41 töltetett és a Ludovíkát megtámadni készük. Akik az ablaknal állottak, azonnal tisztába jöttek a helyzettel Vasek százados és Hantzinger a gépfegyverek elé ugrottak, hogy azt\'megvédelmezzék. Gyönyörű volt nézni a két hatalmas, athléta termetű férfit, amint lángoló tekintettel állottak fegyvertelenül a nyolc szuronyos vörössel szemben. A vörösek* ijedten hátráltak a belső udvarról a kapun kifelé, midőn Löwy elvtárs éktelen dühre fakadva, kirántotta revolverét és káromkodva próbálta őket visszatéríteni. De emberei cserbe hagyták» mire lövöldözve kiugrott a kapun.
Eközben embereit az akadémikusok lefegyverezték. A kapu alatti lövések erős rob-
*..
bánást hallattak; mire pokoli lövöldözés kez-dődött, A Ludovika hatalmas lépcsőháza meg-\' sokszo ózta a lövések zaját. Az egész nem soká tartolt, mert a kitűnően képzett akadémikusok percek alatt összelőtték a támadó vörösöket. < Csuk Blau elvtárs, a parancsnok, menekült meg, mert .az első lövésre ugy elszaladt, mint a njul, cserben hagyva saját embereit.
A téren egy összelőtt embergomolyag maradt, köztük bizony\'kíváncsi civilek is, kik a lövöldözés• zajára . szaladtak — szenzáció-^ éhesen — a látnivaló után.-
Első dolgunk a sebesültek elhordása volt. Behordiuk őket a betegszobába és bizony nem egy; közülök átkozva szidta* Kunt és az egész felszabadult diktatúrát.
Közben két akadémikus kiment kémkedni. Szegény Pogány Jenő ludovikás eközben harctéri vörös uniformisának az aldozata lett.
Ujabb vörös támadás.
Besötétedett! Az
akadémikusok szeme komoran kémlelte" az éjszakát, a tisztikar, hol. Lemberkovitssal, hol HaubriChhal próbál kapcsolást kapni, A József-központból Szikora | segítséget kér, mert a muníciója fogytán, Zu-
gitségkérő .rakéták. A bt-jött, tisztek közül töb-ben átugrálnak a falakon és megmenekülnek. Közben átjön egy tiszt a József főherceg laktanyából, dc ismét visszaszökik, mert az ak-kor már lelőtt Lemberkovits parancsait hiába várjuk, közben megpillantom bent azt a tisztet» kinek a lőszertárt "kellett volna elfoglalni. Ke-serü szemrehányást tettem neki. • .
Éjfél után ismét támadnak a vörösyk. A muníció - fogytán, a József-központ megadta magát, miután utolsó patronját kilőtte.
Hír nincs, teieíonössseköttctés szintén nincs. Felhúzódom a betegszobába a sebesülteket ápolni.
Csend. A betegszoba előtti padon ülök, jön Erődi Ödön. Leül mellém.
— Szökjünk meg! — indítványozza.
Nem lehet! Hátha megjön Lembeiko-\'
víts parancsa,
Hosszú, kínos perceken keresztül ülünk,-szótlanul egymás mellett.
— Vájjon sikerül-e?
— Nem felelek, valamint 9 órakor Bartha hasonló kérctósére sem feleltem. Nem reméltem már semmit. Belebámulunk az éjszakába szót; lanul, teljesen szátlanul. .
A Ludovika megadja magát
Erődi felkelt.
. — istven veled! — mondja komolyan. Némán, hosszan szorítom meg a kezeit.
ftegjpH 3 órakor ujabb támadás. Az ágyuk bömbölnek a kertben, a gépfegyverek kattognak, itt-ott belecsahol a tlsziipisztoíy hangja. Az ogész épület csattog/ kattog, zakatol, bömböl és a muníció fog.
Szakadó zápoiban szürkülni kezd. Kará-csonyi százados kiment Haubrichhoz. Az épület körül van véve, A visszatérő \'Karácsonyit a kapuban a^onlfcték.
Reggét ifi 6 órakpr a Ludovika megadta magát.
Kitárjuk a kapukat, a \'vörösök tétováznak, csak :vagy; egy félóra múlva jönnek be.
— Fét a kezekkel! A klinika elé sora-kozzj — kioltják ijedten. >
Vagy ötszáz métert megyünk feltartott kezekkel.
Az egyik vörös parancsnok kaján- röhö- . géssel jön a kertből.
^Wg most is ellentállf a bitang — mondja.
Keresem Erődit, seholsem látom.— Csak \' ném ő l? mk nyillalik a szivembe.
A klinika fala mellé sorakozó ludoviká-sokra a Lenin-fiuk a tuUó oldalról lövöldöznek. Kettő-megs^besük
Megindulnak a M4ria Terézi - laktanya felé a vörösök szuronyfalai között. Az »Üilői-ut két oldalán bámész nép, ki röhög, ki köny-nyezik. É^ a vörösök ajakán felhangzik:
— Fel, fel ti rabjai a földnek?. ..
;; . Lenkei Lehel
- ■■ ■■ .........

■ ¿ »...
ji-wv-- •>* * / \'
EszfePgom, nov. 8. A vármegye törvényhatósőgi bizoltságo. legutóbb tartott közgyűlésén a polgárméstcr indítványára egyhangúlag nagy lelkesedéssel elhatározták, hogy a kormányhoz sürgős feliratot intéz á királyság mdleít.
<• ■ vivr- .

. itit » ■\'. .j.
" tif.v- lirF■Sí«!\'®»? . ■\' .. .....
^ í;. .v*. \' * * **" *
191 9. november ö.
¿ -> y » #
HÍREK.
NAPTÁR
Rom. kath. Tivadar—Gor. kuth. Toríir. Prot. Tivadar. Gor. kel. (okt. 27.) NeMtoc. Ur. Maiklew 10.
A nap kél reggel 0 éra 30 kor, nyugszik délutun 4 óra 10 perckor.
A hold kél detután 7 ótk 8 perckor. nyugszik dclutua 7 ént 20 perckor.
,tt
—\' A fökormányblztosság székhelye.
Amint értesülünk, a dunántuli főkormá\'ny-biztosság székhelyét november 10-től Siófokról Székesfehérvárra helyezik át.
— Alispáni elismerés dr. Tamás Jánosnak, Ez év januárjától, egy bizotság-működik a városban, céiul tűzvén ki q. háborús nyomor és szenvedés enyhítését. Ez a bizottság „A nagykanizsai háborús segélyezést intéző bizottsági dr. Tamás János\' ügyvéd vezetése alatt iO hónapon . keresztül a legnagyobb odaadással dolgozott a háború okozta nyomorúság enyhítése érdokében. Se.-gélyezfe,\'ruhával, cipővel ellátta az arra rászorulókat, gyámolította a hadirokkantakat, ugy, hogy januártól kezdvfc körülbelül 400 vzer koronányi segélyt osztott ki a város szegényei között. A bizottság ezen önfeláldozó, lelkes munkájáról tudoníast szerzett az rlispán is és tegnap érkezett rendeletével köszönetét fejezte ki dr. Tamás Jánosnak s a bizottság többi tágjainak az emberszeretet terén kifejtett eredményes munkásságukért.
— A főposta kérelme. Villanyhiány miatt a fő postán is petróleum-világítás mellett folyhat csak a munka. A \'ámpák beszerzésé azonban rendkívül költséges s akkor, amikor életbevágó államérdek a legmesszebbmenő takarékosságot parancsolja, a főnökség arra kéri a közönséget, hogy fölösleges^petróleumlámpáit ideiglenes használatra engedje át a postahivatalnak. A másik kérelme a póstának az, hogy az esti és éjjeli órákban a közönség, csakja legfontosabb esetben folytasson telefon-, beszélgetést, mert a kapcsolás petróleum-világítás mellett is nagyon nehéz.
— A vármegye gabonasziikségletének biztosítása« Zalavármegye alispánjának tegnap a következő írásbeli rendelete érkezett Nagykanizsa városához : A kormánybfztos ur elrendelte a 100 holdon felüli termelőknél a gabonafeleslegek azonnali elszámolását, mert az ország ellátását és a- egyenletesebb elosz
|tást a kettős ellátás kikerülésével«, sakigy biz tosithatják. Ezen rendeletre való hivatkozással elrendelem tehát, hogy azt sürgősen hajtsa végre. Ha netán nem lenne elegendő munkar ereje ennek elintézésére, ugy ezt táviratilag jelentse. Az egyöntetűség céljából elrendelem, hogy minden egyes 100 holdon felüli termelőnél jegyzőkönyvbe veendő I. az 1919. évben bevetett terület J katasztf ális holdanként, gabohanemile.lt awint. 2. Az 1910. cv termelés eredményé.. 3. a) A folyó évi szükséglet a 4770/914. sz. rendelet szerint és pedig a tor kiadott áratór és cséplőrósz, b) vetőmag szükséglet, milyen terményből hány katasz--t^lis hold lett bevetve, c) cseléd\'konvenció, a saját háziszükséglet, e) állatok takarmányozására, feltüntetve az állatok neme is, .0 a már eddig esetlog eladott és elszállított Sftbonamennyiség és a vevő neve. 4. A jclerr-íögl készlet\'a szükségletek levonása után, esetleg a még mutatkozó felestég; szükség es?tén felmérés is eszközlendő. Ezen kinui-talás két példányban készítendő el, ugy a terhelővel, mint a felmérő közeggel aláírandó
cs az egyik példány novembet\' 30-ig ide be- | terjesztendő, Zalaegerszeg, 1919. nov. 4-én. Alispán.
— Hétfőn jönnek a színészek. Tegnap megérkezett Zalaegerszegről a Heltai társulat adminísztrativ titkára. Qaray Béla, aki most már az utolsó simításokat eszközli, hogy a csütörtöki előadáson méltó módon mutatkozzék be a társulat a közönségnok. Mint értesülünk, a napokban lent járt Egerszegen a szombathelyi szinügyi bizottság néhány kiküldöttje, akik végignézték Heltaiék egyik előadását s a legnagyobb elismerés hangján nyilatkoztak a társulatról. Á szinügyi bizottság referádája alapján HeKaiók • tavaszra Szombathelyre fognak bevonulni. A rokonszenves szabadkai színtársulat nagy ambícióval készül a kanizsai műpártoló publikum meghódítására, ami remélhetőleg a Polgári-Egylet nagytermének szerényebb keretei közt is teljes mértékben fog nekik sikerülni. Egyébként az igazgatóság nein kímélve a költségeket, a nagy termet ugy alakította át, hogy az a közönségben a szinpUd teljes illúzióját keltse. A terem méreteivel számolva a kanizsai szezonra uj díszletek készültek. A közönségnek melegen ajánljuk az ambiciózus társulat támogatását, amivel az állandó kanizsai színház ügyet is előmozditjük. Itt említjük meg, hogy Garav titkár Színházi Uiság cimén heti műsort ad ki, mely a hét minden darabjának teljes szereposztását tartalmazza. A he i műsor ára 2 korona. Kapható a színházi pénztárnál.
— A Kathollkus Legényegylet mulatsága. Nagyon fényednek ígérkezik a. Legényegylet ma esti előadása. A kipróbált és any-nyiszor bevált műkedvelő gárda ez alkalommal különösen ki fog tenni magáért. A? egylet agilis vezetőségének sikerült a világítás problémáját is előnyösen megoldani s igy akár lesz villany, akár nem — táncolhat a fiatalság kivilágos kivirradtig.
— UJra fenyeget apanyol nátha. — Párisból az a riasztó hir éikczík, hogy Angliában és Svájcban á spanyol nátha ismét fellépett. egyelőre ugyan még csak szórványosan, de terjedésétől komolyan lehet tartani. A francia orvosok lázasan készülnek a betegség elleni védekezésre. £¿1 követni kell más országokban is, mert, nem szabad elteledni, hogy a spanyol nátha tavaly több, .mint, húszmillió emberéletet követelt áldozatul. És különösen tartani kell e veszedelmes járvány tói hálunk, éppen most, az általános tüzelő-
inség idején.
— Sopron kölcsönt vesz fai polgár-
ságtót. Sopron városa súlyos anyagi. helyzetében a polgársághoz folyamodott kölcsönért. A város elhatározta, hogy négy és félmil|íós. polgári kölcsönt vesz föl, amaly után a a kölcsönadóknak kaowto; íiz.et és igy a város is jól jár. * polgárok pedig parlagon heverő pénzük" után kamatot élveznek. A. kölcsön iránt Sopronban nagy. érdeklődés mutatkozik, nemcsak a vagyonosabb, de a kisemberek is tömegesén ajánlják t\'öl pénzüket a, városnak. Igen sokan 50-400 ezer korona kölcsönt ajánlottak föl, de százezer koronás tételek is előfordulnak. A város hízik abban,, hogy ez a pölgá i áldozatkészségre alapitolt pénzügyi művel íte teljes sikerrel fog járni. • — Dr, Berger Oéza szakorvos -szabadságáról megérkezett és rendeléseit Zrínyi Miklós-utca 56. szám (Munkásbetcgsegélyző mellett) újból megkezdte.
\'— Életfogytiglani.fegyházra Ítélt kommunista, Veszprémből jelentik: A veszprémi törvényszék tegnapelőtt tárgyaltak Jankovics Lajos volt munkásbetcgsegélyző pénztári hivatalnok ügyét. A törvényszék Jankoviesot, aki a proletárdiktatúra, alatt lopott és Izgatott, életfogytiglani fegyházra ítélte. Jankovics a proletárdiktatúra alatt Veszprémmegye intéző bizottságának elnöke volt.
— A magyar államvasutakat megveszik az angolok? A Vossische Zeitung megbízható értesülés alapján jelenti, hogy a magyar és angol kormányok megbízottjai közt megegyezés jött létre, melynek értelmében a magyar államvasutak összes vonalait az angolok veszik tulajdonukba. Az angolok uj vonalakat építenek.s a vasút „jelenlegi hiányait teljesen pótolják,
— Európát katasztrótálls éhínség fenyegeti. A Reuter, ügynökség jelenti Londonból, hogy az éhínség leküzdésére alakított nemzetközi gazdasági konferencia ma számolt be Európa gazdasági és pénzügyi helyzetéről. A résztvevők kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy Európa megmérhetetlen katasztrófa előtt áll és ha az európai hitolt nem állítják helyre ugy milliók fognak ezen a télen éhen-halni. o*
Sla vauéi nap e*te 6 órakor a Sugár-
ts
utl KIS PIPA vendéglőben
nagy disznótor!
u
* vv
Földreformot sürgetnek a nagybirtokosok.
A somogyi határozat.
A napokban sokorópátkai Szabó István felhívást, intézett a nagybirtokosokhoz. Arra kérte őket, hogy a szükséges nemzeti birtokreform megvalósítását a maguk részéről is mozdítsák elő azzal, hogy az arra alkalmas birtokrészletcket önként bocsássák a birtok-reform oéljaira. Ez a hazafias felhívás, amely a kölcsönös megértés szellemét is szolgálja, ugylátszik, nem marad hatás nélkül. Biztató jele ennek az, hogy a somogymegyei nagybirtokosok immár maguk kériK a nemzeti birtokreform mielőbbi megoldását.
A s.omogyme^yci nagybirtokosok ugyanis Kaposvárott értekezletet tartottak Somssich László grófnak, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnökének, elnöklesével Az é tekezleten negyvenhat nagybirtokos vett részt személyesen ^ vagy megbízottja utján. Ott voltak többek között a Somssích, a Széchenyi grófok, Hoyos gróf, Pallavicini őrgróf, Festetics gróf, Eszicrházy Miklós herceg, Montcnuovo herceg, az esztergomi főkáptalan, Festetics Tasziló herceg, - szóval a vármegye nagygazdaságai és uradalmai valamennyien képviselve voltak.
A nagybi;tokosoknak ez értekezlete egyhangú határözattal kimondotta, hog>\' a^íöl^ orányosabb elosztását célzó földbirtókreformot szükségesnek tartják. Telje^ erejükből támogatni készek olyan reformot, ame|y a magántulajdon, tisztetben-tartásával, a közgazdasági szempontokat kellő figyelembe veszi. Tiltakoznak az ellen a gyanúsítás eller, mintha a nagybirtokosok a nemzeti birtokreform törvényes megvalósításának útját akarnák állani. Ellenkezően : kijelentik, hogy ők maguk kívánják elsősorban e kérdés mielőbbi r\'ende-


m I^M^I iVW» w^w gl
I rj nagymozgótzlnhái >
iU Surus szálloda, Telelőn 74. sz. ■
Ennek a határozatnak nagy jelentőségei van, mert sugalmazó példaként áll az egész ország nagybirtokossága előtt, amely remélhetőleg egységesen csatlakozni feg a somogyi állásponthoz. Hatalmas jel az idők szellemének, de egyúttal jele a nagybirtokosság okos belátásának is, hogy akadékoskodás helyett kezet nyújt \' a birtokreform végrehajtásához <?s a megértés útját keresi. Ezzel a cselekedetével kiüti az izgatás méregíogát, amely a nemzeti társadalmat megbontani és megrontani törekszik. És lehetővé teszi, hogy a földreform pörök és viszályok előidézése helyett békés, egyetértő nemzeti munkává vállhasson.
II R A NM rcozflókép-palota
W " ". ** Ho«í0ny|.«. 4. TtUfoa m
VmnAanap, november 9 éu
Ma vasároap
Szinniu 3 felv. és 1 előjátékban
Főszerepben a viláitii Bassermaa Albert.
Azonkívül kiegészítő műsor!
Főszereplő: Psylander Waldemár
rtrrrr: Elötditok köimpokou 7 éi 9 órakor =*=: Vasár- él •ünnepnapokon S, 5, 7 és - 9 órakor
1 Vasár- és ttnaspnapokon 6, iét 8 él 9 érakor, t Jegyek d. u. 2 órától elóre válthatók.;
CiengéryutSl, sx. alatti sarokház
(üzletnek is alkalmas) 417 □ öl belsőséggel, ugy á város közvetlen közelében egy 4 holdas szőlő tiszta \'fajszőlővel beültetve, szép gyümölcsössel, présházzal, a szükséges felszereléssel és ca 50 hktliter hordóval eladó. Bővebbet Aozól Ignáo Kő-ut 8. szám alatti ingatlanforgalmi irodájában, 2211
Merénylet a japán külügyminisztériumban.
Rotterdam, nov. 8. A mikádó születésnapján Tokióban bombát vetettek a külügyminisztérium épületére. Két ember meghalt.
Tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és gyermekcipők J
nagy választókban kaphatók I
■ 1 1 ■ Szives megkeresést kér ==========
FURMBN IMR1$
cfpósz. — Csengerl-ut 1. szám,
Megbízható, intelligens német klfl-MNNzouyt kerevete két gyermekem mellé f. nó 15. vagy december l-re — Ajánlatokat Kozma intózö, Hahót, vasútállomás Gelsc (Zalam.) kérem. Bővebbet Fíirst J5zsefnénál Nagykanizsa, Sugár-ut 17. reggel 7—8 óra között. 2219
Szőlőtörkölyt,
borseprőt és szilvát
minden mennyiségben átvesz és a termelőknek a z átadott anyagok arányában fajtiszta törkölypálinkát ?,8e szolgáltat ki* a
DufiántuU Gazdasági Szeszgyárosok Szesz-finomltú r, t, Központi Szeszfőzdéje
Nagykanizsa, Erzsóbettér 12,
gőzniosógyára Nagykanizsa
Ingek, gallérok, kézelők mosását, fényezését, függönyök, mindennemű női- és férfi ruhák, szőrnjék liazlitását vállalja és hetenkinl gyorsan és mindig pontosan végzi.
Vadonat uj Ferenc Józtieí-kabAt elecló. — Megtekinthető délután 2-től 5-ig Kazinczi-utca 1., I. emelet. \'2218
ItiteUltfeiiN néoiet kisasszony
gyermekek mellé uri családnál állást keres. Segédkezik finomabb munkákban, jártas fehérnemű és ruhavarrásban. Cím a kiadóban.
Gyüjtőtclep: Kazincxy-utca 8 Föüzlct: Hunyady-utua 19.
. Egy teljesen jókarban levő öt méter hosszú és négy méter széles világos, valódi Mttiyriui-Nzoiiyeg eladó. Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodájában Kazinczy-utca 85. sz. ái3ö

Kiadó egy csukott tilutó, 4 drb
alig használt lópokróc, egy amerikai Íróasztal es egyéb dolgok. Deák-tér 2. 2222
■ \\1 ■ 1 Egy kompi. ebédlő, hálószoba-bútor kon>haberer.dezó88el azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalban. 2220
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Oki, gazda, 30 éves, nős, r. k. vallású, a gazdaság összes ágaiban jártas, kc-zelőtiszti állásra, esetleg bérlőtársnak ajánlkozik azonnali belépésre. Megkeresést a kiadó hivatalba 200.000 K. jeligére kér.
Jókai é» Mlkü^átli
ö^s^es míívelt,
valamint egyebb magyar irodalmi müveket keresek megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérek Könyvbarát cimen.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg ízlésesebb kivitelben készit és legponto
s
:: sabban szállít.
¿aU" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató
¿ALA 1919. november <J.
M
XLtfl. évfolyam
*****
>ítfimtbli blliNklvitil
^ —A, í \'t >
NAGYKANIZSA,
, Sugir-ot 4.

N«gyhaiii«sa, 1919. november II. Kedd.
........... ..... r unjunjTvj-^Lr_
*********I
v/.
•la Nyomda vállalat Fo-ut 5. sz.
Megjelenik héttő kivételével mindennap korareggelt
• • • jremifegliíWmAyjX ^^y^f/t^y^y^l yyf ss-^rr^- c • -r " \'
JÍJ\'r.\' VVW\'J\'VW^^/^v1\' •»\', . :
256, azAdftu

V


| r, . . -.
I

GterliMsIMgl * kladtfblvittall f«!c(on 71.
I TI KAI NAPILAP.
Nyomdai telefon 11?,


PösrcrkcsvtŐ:
TÓTH ZOLTÁN


Rlőflíefési árak
vidékre postai szót-küldéssel:
BftjUórs . . . 15 a.
Hegyed évre . • 4* ,
Félovi o . . . • ffc .
Efléaa övre . . 1B0 .
Egyes szám ára: «0 "fillér.
a......

A politikai helyzet.
Apponj 1 Albert elől éru eu.
Budapest, nov. 10. A vasárnapi napon egyetlen lépéssel sem haladt előre a válság megoldásának kérdése. A kormánypártok még mindig makacsul-rtg&SBkodnak bizonyos személyi kérdésekhez, ami nagyon megnehezíti a kibontakozást. A legsúlyosabb ellentétek egyike a propaganda minisztérium ügye, melynek megszüntetéséhez a nemzeti párt feltétlenül ragaszkodik, mig a kormány ezt sem hajlandó akceptálni. Oiesswein Sándor, aki iránt bizonyos körökben most is nagy szimpátia nyilvánul meg, vásárnap folytatta tanácskozásait a nemzeti párt, a demokrata párt, nagyatádi Szabóék és a szocialisták vezetőivel. Kgyes helyeken Apponyi Albert iránt fokozódik az érdeklődés ós szeretnék őt megnyerni az aktiv politikai szereplesre. Apponyi azonban egyelőre Eberhardon van ós semtni hir arról, hogy rövidesen a fővárosba jönne. Még egy fontos körülményre is tekintettel vannak a politikusok, amelyhez a helyzet lényeges javulásának re-, menyét fűzik.
Budapest, nov. 10. Az Az Est jelenti: Friedrich folytatja tárgyalásait a pá tokka^ ugy-látszik ez az első komoly kísérlet a kibontakozás megteremtésére. A miniszterelnök tegnap Vázsonyival, nagyatádi Szabóval folytatott hosszas megbeszélést. A tanácskozás után V^ zsonyi kijelentette, hogy felfogása szerint a helyzet csak a baloldali pártok egységes fellépésével oldható meg és ezért - egységes t^r-gyalásoknak látja csak értelmét. \\
Nagyatádi Szabó ezeket mondotta: A miniszterelnök kérdést intézett hozzam, hogy a kisgazdapárt hajlandó volna-e a koncentrációs kormányban résztvenni? Azt teleltem, ha a koflóentráciö valóban olyan, amely megfelel az antant kívánságainak és az összes pártok résztvesznek benne, akkor mi is résztvennénk. Személyi dolgokról még nem Igen volt szó és ha az összes pártok mérsékelik igényeiket, mi is megtesszük ezt.
Budapest^ nov. 10 Slmonlts és Platthy
ma ismét felkeresték a miniszterelnököt, akivel a nemzeti párt nevében tárgyaltak. A tárgyi kérdésekben már megállapodtak, most ismét a személyi kérdések okoznak nehézséget. A párt 3 miniszteri tárcát és 3 államtitkárságot követel, amit túlontúl soknak tartanak a kormány köré-, ben. A pártok körében ujabb kezdeményezés indult, hogy Apppnyit hazahívják és rábírjak, hogy vállaljon szerepet, ífegye*halmi kerósk. miniszter, miután súlyos személyi es tárgyi ellentétei Völtak a kormány tagjaival, a szombati minisztertanácson bejelentette távozását, amit tudomásul vettok. Szó van a másik két szakminiszter, Kprányi ésKreki távozásáról is,
Az \\z És/ jelenti: A minisztcrelnökjelöl-tek sprában ma Wtassics Gyula áll előtérben, de továbbra is megáll a Bethlen- és Kürthy-kombináció. A keresztény pártok Heinrich Fe-rercet látnák a legszívesebben miniszterelnöknek. A tervezett államtanácsot a pártok közös megállapodásával valószínűleg rövidesen megalkotják, hogy legyen állatni szerv, amely a kormány leköszönésót elfogadja és uj kormányt nevezzen ki. A tárgyalásokból kibontakozó jelek szerint a koncentrációs kormányban a nemzeti pártot néhány államtitkár ós három miniszter fogja képviselni. Heinrich Ferenc, aki kereskedelmi/Hegedűs Lóránt pénzügyi. Platthy György igazságügyminiszter lesz. A szociáldemokrata pártnak két miniszterséget szánnak.
Főmunkatárs é; laptulajdonos:.... CSILLAG JENŐ
............... * JIVI* i in iwn *****ni i i ■ i i^■■■m ^
Hirdetéseket» nyltt-teat t*. jpagáfb közíenjéiiyeket díjszabás szerint ves* ■ lel a kledoMvatal. %--r
A* Uttoii taggyUléee.
Budapest, nov. 10. Vasárnap délelőttre* taggyűlést hivott össze az ¡ktosz vezetősége a tisztviselők szolgálati viszonya és a tömeges elbocsáfások ügyében. A régi képviselőház ülésterme zsúfolásig mégtolt az /ktosz tagjaival; \'Stronitryer Sándor gépészmérnök, elnök megnyitotta a taggyűlést, amely egyhangúlag a következő határozatokat hozta: követeljük, hogy a munkanélküliek tömegének munkát . adjanak, követeljük, hogy a nyomorgó tisztviselőket pénzbeli vagy természetbeni segélyezés által megmentsék a teljes pusztulástól, követeljük az élelmiszer uzsora azonnali letörését, követeljük a gyárakban és üzemekben folyó tisztviselő üldöztetések és fegyelmi elbocsátások revízióját paritásos al.ipon, követeljük a március huszonegyedik! jogállapotok visszaállítását a tisztviselői illetmények és munkaviszonyok tokintetóbon, — végül követeljük a minden jog nélkül önkényesen; hozott rendeleteknek, elsősorban a Fricdrietí-fále 4424. bzámu kormányrendeletnek visszavonását.
A Tisxa-Ugy.
Budapest, nov. 10. Tisza gyilkosának ügyében jelentkezett a Rendőrségen egy tengerész, aki elmondta, hogy feb uárban Berinkey miniszterelnök előszobájában várakozott, amikor megjelent Dobó, aki előszobában várakozó tengerészeknek 500—600 koronát adott, hogy senkinek se fhondják el, hogy 6 ott volt* A rendőrség ez irányban fogja kihal gatni Berinkeyt. Vallomásra jelentkezett Hadzics százados, aki elmondta, hogy november elsején Linder hadügyminiszter egy millió koronát vétetett fel veie az állampénztárból. Röviddel ezután tizenkét ember jelent. meg Linder előszobájában ós Linder mindenkinek tízezer koronát« fizetett ki propaganda ós költségek címen. Lindor két-három ízben magához vett 00 -70 ezer koronát és propaganda címen nyugtázta. Egy alkalommal Dobó tiszteletlenül pénzt követelt Lindertől, aki ötezer koronát* utalt ki neki. Hadzics szerint Lindernek feltétlenül tudnia kellett Tisza meggyilkolásának körülményeiről és ismernie kellett a gyilkosokat..
Nyomor9 élelem« ée sxénhíény
Bécs, nov. 10. A- bécsi szén- él élelemhiány miatt a párisi osztrák képviselet tegnap a késő éjjeli órákban jegyzéket intézett az antant hatalmakhoz. A sürgős segítség iránti jegyzékek a jóvátételi bizottságbán már annak legközelebbi ülése előtt tárgyalásra kerülnek. \'A jegyzékeket megküldötték a legfelsőbb tanács elnökének, valamint Amerika, Anglia és Olaszország képviselőinek. A jegyzékekben nycmmtékQ* kémek »egitséget a hideg.
ás éhínség elten.
Londoní nov. 10. A Daily Mail mai vezércikkében a következőket Írja: A világ igen kemény tél előtt áll. Míndon életszükséglet! cikk megdrágul. Angliában a bankkamatláb Kat százalékra emelkedett, az áruotkkeknek ára emelkedik és a magasabb munkabérekért való harc tovább tart. Emollet az egész világon ijesztővé válik a szónhiány. Franciaországban számos gyár beszüntette üzemét és Amerika készül a késhegyig menő gzéhháborura.
Fölemelték a cukor érát.
Budapest, nov. 10. Az Az Est értesülése szerint a cukor fogyasztási árát. 30—31 koronára fogják fetemelnl. |
HÍREK.
1 f,
I
november
i<| *
Vra
I
ír
Kedd
N A V T Á K

Hóra, katlt/ Márton. Lcir. katli.
OéfH. Prot. Márton. Cor. kel. (okt. 20.) \' A^fAh. 13T."-Míwitk»w .Wi. - " - - • A nap\'kii reggel 0 óm 20 perc* kor, nyugücik délutxi 4 ójfix 00 poickor.
A hold kel cfito ü <5n\\ oe perckor. nyugszik csto 8 óia 10 perckor.
— Személyi hir, Dr. Prack Istvin helyettes polgármester; aki a város szénellátásának biztosítása tárgyában Budapesten már napok óta tárgyalásokat folytatott, tegaap visz-szaérkezett Nagykanizsárfl. Dr. Prack szerdán reggel újból Budapestre utazik s remélhető, hogy most már rövidesen sikerülni fog ezt a nagyfontosságú kérdést a lehető legelőnyösebben megoldani.
— Mennyi cukor van Nyugatmagyarországon. A nyugatmagyarországi kerületi kormánybizto>ság nemrégiben rendeletet adott kl, hogy a kerülethez tartozó négy vármegye , cukorgyáraiban a cukork&szlotcket írják ö$sze, Az összeírás megtörtént ós a beérkezett jelentések szerint a joégy vármegye* területén a következő cukormennyiségek vannak: bükkön 89 waggon, Nagycenken 64 waggon, Félszer • falván 10 waggon, Petőházán 30 waggon es Sárvárott 35 waggon. A négy vármegye területén levő esett cukorkészlettel a négy vár- . .. megye közönségét megfelolően el lehetne látni cukorral. Ehhez azonban szükséges volna," hogy a nyugatmagyarországi kormánybiztosság e készletek felett szabadon rendelkezhessék ós innen ne vigyenek el a cukorkészletből.
— Szénszünet a műegyetemen. A rektori iro^jU közlése szerint a műegyetemen a fűtési nehézségek miatt az előadások január 15-iko előtt nem fognak megkezdődni. E szünet alatt azonban november 10-től kezdve vizsgák es szigorlatok tartatnak.
— S/állltás a demarkációs vonalra.
A magyar köztársaság kereskedelmi minisztere rendeletet adott ki, mely szerint a demarkációs vonalon tul eső helyekre bárminemű nyersanyagok csakis a pénzügyminisztérium által kiállított áruszállítási engedélylycl vihetők ki. Mindazok, akik ily áruszállítási engedély nélkül bármely mennyiségű készletet kísérelnek meg a demarkációs vonalon átvinni, kihágást követnek el és á fennálló jövedéki büntető szabályok szerint büníetendők. Ezen árucsempészés méggátlása országos érdek, mert csempészés folytán rtagiymennyisógÜ nyersanyagot vonnak el a hazai közszükséglcttől.
— A Katholikíis Legényegylet mulatsága. Ambiciózus fiatal • műkedvelők jelentek -meg vasárnap este a Polgári Egylet színpadán, hogy előadásukkal a hazafiassúg szolgálatába álljanak s tiszta jövedelmüket a magyar nemzeti hadsereg coljaira felajánlhassák. A Takarodó című 4 felvonásos német katonadráma került bemutatóra Pöídy l. János nagyon ügyes rendozésében. Úgy rendezésén, mint játékán — a főszerepet -játszotta meglátszott, hogy.,; sokat mozgott már a színpadon. Kellemes orgánuma, mimikája, gesztusai mind felülmúlták az átlagom műkedvelők teljesítményeit. A/, előadás sikerének legnagyobb része kétségen kívül őt illeti meg. Nagyon bájós y&Hri d^rab egyetlen ndszereplője: őomo^/^Vancíka, aki a színpadon még nagyon sok jól megérdemelt
\'4 V
J

n*


■ iVY\'- ••.-■■ . .
«
\'•( ;) - f.-íj
¿ î >\'

ZALA
1919. november il.

tapsot fog aratni. A nőgyűlölő szakaszvezető szerepében Németh Ferenc nyújtott/nagyon jó alakítást, rajta is meglátszik a régi műkedvelő. Schless Ferenc Laufícn hadnagy szerepét domborította ki meglepően* intclíi&enscn. Lengyel János egy fiatal szerelmest játszott s mindenütt ügyesen birkózott mog a szerep nehézségeivel, Helyszűke miatt nu.m tudunk valamennyi szcrcpróről egyenként megemlékezni, •pedig megérdemelnék: nagyon jól megállták a helyüket.s egy — bár gyenge világitásu — de igen kellemes estét szereztek a szép számú és distingvált közönségnek. Nem mulasztjuk el- ez alkalommal sem. a dicséret, legmagasabb fokán emlékezni meg a Katholikus . Legényegylet agilis vezetőségéről, mely Éperjessy Gábor elnökkel az élén,\' mindenre kiterjedő figyelemmel fáradhatatlanul, dolgozott az est sikere érdekében. Reméljük, hogy a Legényegylet nagyszerűen bevált dilettáns gardája a tél folyamán többször fog hallatni magáról.
— Házasságkötések. Fischcl Lajos Burkus Júlia urholgygycl házasságot kötött. (Minden külön értesítés helyeit) — Tóth Rózsa V* Fülöp Ignácz folyó hó 9-én házasságot kötöttek.
— Eljegyzés. Lehner Ját.ws, Qljegye&te, Gruber Karolina kisasszonyt. (Minden külön .értesítés helyett.
— Megjöttek a színészek. Tegnap éjjel megérkezett Zalaegerszegről a Holtai színtársulat. A mai napot mé# ügyes-b.- jos dolgaik elintézésére szánják, holnap pedig megkezdődnek a próbák, hogy a csütörtök esti megnyitó előadás mindenben megfeleljen a város finomult ulcsü közönsége igényeinek.
— Külföldi újságíró a magyar nemzeti hadseregtől. A „ Neues Wiener JournáP budapesti tudósítója hosszabb cikkben számol be Horthy fővezérnél tett látogatásáról. A legkedvezőbb hangon nyilatkozik csapatainkról, melyekben a legerősebb nemzeti érzés fejlődött ki, anélkül, hogy politikával foglalkoznának. Megcáfolja a fehér terrorról szóló híreket, valamint azt is, hogy Magyarország és Csehország szövetségre készülne lépni. Az sem való, hogy csapatainkat antantparancsra le kell szereltetnünk, sőt az antantnak nagyon is kedves, hogy végre Európa közepeben ís helyreállott a rend.
-— Nem Ifltlk a vonatokat. A Máv.
igazgatósága értesíti az utazóközönséget, hogy szénhiány miatt a vonatok fűtését kcnylelon jelentékenyen korlátozni és pedig oly módon, J\\Qgy .a fűtés csakis crósebb hideg esetén,1 a fragyobb távolságra közlekedő személyvonatokra és ezeknél is csak a mozdony tffán besorozott és a mozdony altal még átfűthető néhány személykocsira fog szorítkozni. Az utazóközönség saját érdekében jár cl, ha meleg téli felső ruhával védekezik a hideg időjárás ellen, ami annál is i/íkább ajánlatos, mert üveganyag hiányában törött és hiányzó személykocsi ablakok pótlása is nagy nehézségekbe ütközik.
— Javul a hadlkölcsön árfolyama. Az
osztrák hadikelcsöif sorsának kedvező elintézésével és a magyar koronajáradék folytonos javulásaval kapcsolatban a közönség figyelme az eddig elhanyagolt hadikölcsön-piac felé fordul. A .magyar hanikölcsön árfolyama a kommunizmus alatt 40—42 koroná\'a sülyodt, mig legutóbb elér.te az 52—54 koronás árfolyamot is. Minthogy további javulás válható, a i Midi kölcsön-tulajdonosok jól teszik, ha tartózkodnak az eladástól.
— Egy hagy borkivitelt akció. Úgyszólván az egyetlen exportra alkalmas cikkünk ina a bor, amelyből régebbi évjáratok is feküsznek raktáron és itt Van az .. uj. .szüret, tehát\' van belőle bőven. Amellett, bát látszólag a borunk is drága, mégis leromlott valutánk mellett olcsóbb mint bárfiol a világon-s igy kivitelre alkalmas objektum. Minthogy, pedig igen alacsonyan álló valutánkat csakis ugy javíthatjuk meg, ha külföldi pénzeket, tudunk szeremi árucikkeink ellenében, ma ránk nézve semmi sem olyan fontos dolog, mint az exportot minden lehető módon előmozdítani. Már pedig most kínálkozik egy igen kedvező alkalom, amelyet, ha sikerű kibasznál* nunk, az- állam nem kis mennyiségű idegen devizára tehet szert. Arról van ugyanis
I szó, hogy a legnagyobb német bankárcegek Magyarországból Kétszázezer hektoliter édeaK tett bort szoretnénok minél rövidebb idő alatt beszerezni. Hála Utén, óbor fekszik még szép mennyiségben raktárainkban, igy a bor^beszer-zése különös nehézségbe nem fog ütközni és ha sikerül az ügyletet ily arányban lebonyolítani, ugy az egész borpiacunkra csak kedvező hatást gyakorolhat. Egy bökkenő azon-. ban van s cz a jelenleg érvényben levő bortörvény, moly nem engeal meg a bor mester* ségos édesitését és szeszozésót. Értesülésünk szerint a kormány, mely az óriási üzlet iránt természetesen érdeklődik, fhisz nem kevesebbről, mint 250 millió márkáról van szó) hajlandó a dologba belemenni s szükségrcndclcttel erre az egy kiviteli üzlotre nézve a bortörvény felfüggesztését fogja kimondani.
— A VAC táncestélye. Ma keddeh este a Vasutas Atlotikai Club a Szarvas-szálloda helyiségében táncestclyt tart. A legjobb világításról gondoskodva lesz.
— Szerencsétlenül Járt magyar hadifoglyok. Olaszországban sínylődő honfitársaink közül öten nem tudtak bevárni a szabadulás óráját, megszöktek a fogságból. Az clfogatás veszélyének nem akarták kitenni magukat, ezért elkerültek a lakott helyeket s úttalan utakon bujdostak. Vándorlásukban az Alpesek bércein kellett átjutniuk, hogy Svájcba érje ^ek. Nem voltak erre a nehéz hegyi útra felkészülve s igy a legnagyobb nehézséggel kellett megküzpeniük. Sajnos, ötjük közül csak egy ért súlyosan megsebesülve .Chaleton Cardonba, ahol elmondta, hogy négy társa a hóviharban eltévedt. A kiküldött mcntőexpedicíó csak egy nehéz sebesültet talált.meg, mig a többieknek nyoma veszett.
— Csehország magyar gyapjúért hajlandó cukrot adni, A Times legutóbbi száma a következőket írja: Massaryk elnök szerint Csehországnak most különösen gyapjúra és gyapotra van szükége a munkanélküliek foglalkoztatása érdekében, akiknek a cseh állam jelenleg munkanélküli segítséget kénytelen fizetni. Kijelentette még Massaryk elnök, hogy magyar gyapjúért, amelyből czidőszerint mintegy 10 000 mázsa lenne megszerezhető, szívesen adna cukrot cserébe.
— Dr. Berger Oéza szakorvos szabadságáról megérkezett és rendeléseit Zrínyi Miklós utca 50. szám- (Munkásbetcgsegélyző mellett (újból megkezdte.)
— A tótság mozgalma komoly. Clark angol meghatalmazott miniszter Károlyi József gróf vendége volt a napokban, ahol a többek között .fogadta Jedlicska Ferenc volt tót nemzetiségű magyar képviselőt, aki a csehek bői végkép kiábrándult ós most mihden erejével a Felvidéknek Magyarországhoz való visszacsatolásán fáradozik.
— Áz Uránia-mozgóban ma kedden -bemutatásra kerül A játék ördöge című 4 felyonásos dráma, melyben a főszerepeket Lengyelország legkiválóbb művészei játszák.
16014/1919.
Hirdetmény.
A városi felsőerdőn az 19i9. évi vágás terület 800 négyzet ölenként 102 részletben, továbbá a békástól erdei földből 7 részlet nyilvános árverésen mezőgazdasági köztes használatra! három évre készpénzfizetés (egy évi bér) ellenében bétbeadatik 1919. évi november hó 13-án délelőtt 9 órakor. Kedvezőtlen idő esetén 18-án.
Találkozás a felső erdei erdős kunyhónál,
\' Nagykanizsán, 1919. évi noVember hó 5.
Polgármester.
5 darab 1 éves «tüdők eladók
a Patria pótkávégyárban. 2223
V**alóuő ajánlkozik házakhoz,
a gallér és kézelő vasalását is tökéletesen
érti. Cim: Némeihné, Kossuth-tér 13. 2220 —- 1
Egy kompi, ebódiff, hálószoba-
hutor konyhaberondezéssel azonnal eladó.
Cim : Arany János-utca 2 szám. 2220
----- \' \' •
Smocklng-öltöny külön mellénnyel, valódi angol szövőt, selyemmel kidolgozva, továbbá 2 finom világos mellény eladó. — Skerlák János szabó, Séchenyi-tér 2. szám (Felsőtemplom mellett.) 2220
Megbízható, Intelligens német kitt-
asszonyt keresek két gyermekem mellé
f. hó 15. vagy december l-re — Ajánlatokat Kozma Intéző, Hahót, vasútállomás Gelse (Zalam.) kérem. Bővebbet Fürst J. zscfnénál Nagykanizsa, Sugár-ut 17. reggel 7—8 óra között. 2310
Intelligens^ német kisasszony
gyermekek mellé uri családnál állást keres. Segédkezik llnomabb munkákban, jártas fehérnemű és ruhavarrásban. Cim a kiadóban.
mmmmMmammmmmmm~mmmmmtmmmmmmm~mmma*mmmtmmm^m—mmmmmmt*mmm*tmrrnmmm
1
Egy teljesen jokarban levő Öt méter hosszú és négy méter széles világos, valódi smyrna-szŐnycg eladó* Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodájában Kazinczy-utca 35. sz. 2135
URANIA MMgüKP-Patoto
vuniun Bőiméi. 1 vtittaMI
Hétfő, kedd November 10 én és 11-én
11 \\ I •»
Dráma 4 felvonásban.
Főszereplők Lengyelország legkiválóbb
művészei
- Előadások köxtupokon 7 is 9 érakor u«\'
Vasár- és ttanapnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és gyermekcipők g
nagy választékban kaphatók!
» . Szíves megkeresést kér
FÜRMBN IMRE)
clpéaz. — Cseng«ri-ut 1. szám.
MATER KLOTILD
gőzmosógyára Nagykanizsa
Ingek, gallérok, kézelők mosását, fényezését, függönyök, mindennemű női- és férfi ruhák, szőrmék tisztítását vállalja és hetenkint gyorsan és mindig pontosan végzi. 211,5
Gyüjtőtelep: Kazinosy-utoa .8« Főüzlet : Hunyady-utoa 19.11.
Szőlőtörkölyt,
borseprűt és szilvát
minden mennyiségben átvesz és a termelőknek az átadott anyagok arányában fajtiszta törkölypálinkát 218« szolgáltat ki a -
Dunánfuli Gazdasági Szeszgyárosok Szesz-finomító r. t. Központi Szeszfőzdéje
Nagykanizsa, Erzsébettér 16,

Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
M.....
Igazgató: Balog Oszkár.

1 ^ A éwf°\'yaiw _ N.aik.wS«.«, 1919. novembér
umisdfiséf fttktaCiklviial: maoykanizsa.
Sugár-ut 4.
«fa Nyomdavállalaf
Pő-nt 5. sí. .
Megjelenik hétfő klvételé.
vet mindennap korareggel
Szerda.
........ é
. 297. uáM.
."fi
eidffftfM árak:
vidékre postai szétküldéssel :
. ,„ ■.-<■-. P/Jfcj*
B§f kér a\'
Negyed évre . . 45 *
Félévre • 90 ,
Egéss évre . . 110 .6t«rkMitee<yl éc kl.deMvaf.irtclefon Ti.
NAPILAP.

Nyomdal telefon W,

mm

x * «M.»«*«.« mi...... ...........^
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
*mm mu^ iii ^ i „ n
A román oiapatok. buosaja
Budapesttől.
Budapest\\ nov. 11. A román csapatok főparancsnoksága a lapok élén- megjelent kláütványban közli, hogy a román hadsereg visszavonul és Budapestet kldrlK, A, kláütványban a hadfferegfőparancsnokság újból kijelenti, hogy a katonai akcióban, amit a tiszai támadás tett Indokolttá, más nem vezérelte, mint csupáá a jogos védelem és a katonai érdek. A román hadsereg köszöni a főváros lakosságának a korrekt viselkedését. amelyet a megszállás Ideje alatt tanúsított, A klélltványt a román csapatok főparancsnoksága nevében Mardárescu tábornok és a román kormány megbízottja: Damandi miniszter irta alá.
A politika eseményei.
Clerkötödször tárgyal Garamival.—Apponyl és Hadik miniszterelnöksége előtérben.
Budapest^ nov. 11. Azon kísérlet, mely a kormány részéről most van folyamatban a koncentráció létrehozása ügyében, hir szerint három napos terminushoz van kötve és ezen terminus kedden este jár le. Az utolsó kísérlettel az összes pártoknak a konfentrációba való bevonására Clerk megbízásából Friedrich próbálkozik meg, aki a baloldali pártok vezetőivel olyan koncentrációs tervről tárgyal, amely az antant kivánságainak megfelel, vagyis az összes pártokkal keresi a megegyezést* A fokozott erővel megindult koncentrácius törekvés háttérbe szorította azon tárgyalást, melyet a nemzeti párt indított meg a kormánnyal. E tárgyalások meghiusultaknak tekinthetők. — A kormány tárgyalni fog s szoclálaemokrata párttal Í8, ,vlószinüleg tíeniczky és Haller miniszterek utján. A kormányhoz közelálló helyen kedvezően ítéli meg a megegyezés lehetőségét, csak a szociáldemokrata pártnál mutatkoznak nehézségek, mert ők feltétlenül, váltó zást kívánnak a miniszterelnök személyét ille-leg. A koncentrációra törekvő tárgyalások hétfőn Friedrich gyengélkedése miatt szüneteltek, de kedden folytatták őket Cle .k hétfőn ismét magához kérette Garami Ernőt, aki ezúttal ötödször tanácskozott az antant képviselőjével. Azon hir, jiogy Clerk e héten elutazik, nem felel meg a valóságnak. Ellenkezőleg szándék* hogy még hosszabb ideig itt marad, mert misz sziója a kormányváltozáson kivül a békekötéssel összefüggő egyéb fontos kérdésekre is kii terjed. A koncentrációs kormány élére á baloldali pártod körében két komoly jelölt neve van forgalomban, az egyik grdf Apponyi Albert, aki jelonleg csak oly feltétellel vállal bármilyen szerepet;is, ha erre a pártok egyhangú bizalma-fölkéri. A bizalom kétségtelenül megvan minden oldalon, ha Apponyi mégsem vállalná a miniszterelnökséget, akkor Hadik János grófnak van a legtöbb kilátása arra, hogy a kon-contrált pártofc bizalma feléje for.
Budapest, nuv. 11. Clerk nagyjában befejezte a magyar politikusok meghallgatását es felhívta Friedrichet, hogy most már ő kezdje meg a tárgyalásait a fealoldalh pártok vesetőivel. Az Az Est értesülése szerint Fried-nchnek záros határidőt tűztek Jd, hogy fáradozásainak eredményéről Clerknek jelentést tegyen. A határidő ma este lejár. A liberális pártok vezetői elismerik, hogy Friedrich ujabban a tárgyalások körül önzetlenül jár ól és
.. Főmunkatárs - é-t .laptulajdonos * < CSILLAG JKNÖ
Egyet atán áras 60 fillér.
■liftül■ ■» ■■ , 1%\'umy

Hirdetéseket . aytlt-ter*t és Mgán-közleményeket díjszabás szerint vesi s® fet a kiadóhivatal. —
crkiderül, hogy «V a kibontakozásnak akadálya. I A liberális pártok ebben látják az eddigi tár* gyalások legnagyobb eredményét A pártta-Koknak semmi kétségük sincsen abban, hogy Friedfich távozásának ügyo fiein/tch kcrcske-deí mi, Platthy igazságügyminiszterségének és még egy miniszterségnek kérdése már véglegesen lisztázva van, úgyszintén, hogy a pórt több államtitkárságot kap ós belügyi tárca szintén a középpártnak jut. A koresztény pártok egyik vezére kijelentétte az Az Estnek, hogy pártjukbán. és a kormányban, mitsem tudnak és nem is akarnak tud ti olyan mértékű koncentrációról, amilyenről a liberális oldalon sz > van. Hajlandók két miniszterséget átadni a liberálisoknak ós egyet a szociáldemokratáknak vagy a kisgazdáknak. Ahoz azonban ragaszkodnak, hogy az uj miniszterelnök a kere*zteny pártokból kerüljön ki.
Az Az Est jelenti: Valamennyi oldalon megállapítják, hogy Friedrich nem marad az uj kormányban. Vlasics Gyula . kijelentette, hogy nem vállalkozik kormányelnökségre. A pártok most nagy bizakodással tekintenek Appoiiyi személye felé, akinek legközelebb már szerepe lesz a kibontakozás keresésében. Mellette még Zichy Jánost emlegetik miniszterelnök jelöltnek. Hir szerint a, kormány részéről felajánlották a . pénzügyminiszterséget Lukács Lászlónak, aki hajlandó azt elfogadni.
Budapest\\ nov. 11. Félhivatalosan meg* cáfolják Hegyeshalmy miniszter lemondásának hiret. .
Áz A Nap értesülése szerint Friedrich tegnap délután Oararnl Ernővel tárgyalt, aki értésére adta, hogy a munkásság csak olyan koncentrációban vesz részt, melyben valamennyi balold ni párt képviselve van. Garami ezután Vázsonylt kereste fel s vele tanácskozott, Nagyatádi Szabó kijelentette egy újságírónak, hogy téves híresztelés mintha közte és Friedrich között megegyezés jött volna létre. Olyan kormányban nem vállal tárcát, amelyben a többi ellenzéki pát tok nem vesznek részt.
Politikai látogatások.
Budapest^ nov. II. Friedrich miniszterelnök hétfőn látogatást tett Bandholtz amerikai tábornoknál, aki szívélyesen fogadta a minisz-tereinokot.
Budapest\\ nov. 11. József főhc.ceg ma délben a miniszterelnöki palotában meglátogatta Friedrich miniszterelnököt és hosszabb tanácskozást folytatott vele.
KéaiOlnak a választásokra.
Budapest, nov. 11. Hivatalosan jelentik: A belügyminisztériumban külön ügyosztály működik\' a választói\' jog előkészítésén. A munkálatok rövidesen bejejezést nyernek. A választókerületek beosztása az 1914-iki Tiszaféle törvény alapján történik, rtfig a választói jogosultság szempontjából a Károlyi-kormány néptörvényének intézkedéseit tartják szem előtt. A választói jogosultságot mindenki bizottságok előtt tartozik igazolni.
Hivatalos cáfolatok.
Budapest, nov. 11. A Magyar .Távirati Iroda jelenti: A Vbssische Zeitung nyomán á bécsi lapokban elterjedt azon hir, hogy a kormány a magyar államvasutakat egy angol konzorciumnak eladta volna, illetékes helyről
nem ragaszkodik a miniszterelnökséghez, ha I nyert értesülér s*crinrminden alapot nélkülöz
Bécs, nov. 11. Ma megcáfolják azon jelentést, hogy az antant 300—500 millid franc kölcsönt ad Ausztriának,
Bécsi követlivik elfoglalta hivatalát.
Budapeati Vtov \'W. Dr. Gratz Gusztáv, az uj bécsi követünk ma elloglfílta hivatalát.
Poinoar* Párisbara.
Páris% nov. f j, l\'oincaré tegnap este Plchon kíséretében Párisba utazott. A lapok az elnök utazásának nagy politikai jelentősége,t tulajdonítanak.
saa;?.*-», . ..................
. i *
■\'\'■.\'.tiHogyan jött Kun Béla Magyarországba ?
A magyar bolsevisták Oroszországban.
1918. áprilisában Moszkvában a „Szociális Forradalom*4 cim alatt magyarnyelvű kommunista újság jelent meg, melynek egy Kun-Bétanovü hadifogoly volt a szerkesztője. A lap első számában hos6zu felhivást közölt, hogy mindazon magyarok, akik kommunista tanok iránt érdeklődnek, tudassák címüket a szerkesztőséggel: MoszKva, Szkobeleff-tér, Dresden-szálloda.
A kommunista újság, amely az agyonr sanyargatott foglyoknak szabadságot éa teljes egyenjogúságot ígért, sokakat kábított, maga mellé. Ezek közül Kun Béla kiválasztotta a saját izlésének^s céljainak legmegfelelőbbeket s részükre .Moszkváb n egy magyar kommunista agitátor kurzust kezdett. Az iskola költségeit Lenin fedezte, amely havonta 00.000 rubelt tett ki. Ebből az összegből tényleg csak 2000 rubel lett az iskola céljára^ fordítva, a többi 5*6.000 rubel Kun Béla és az iskola előadóinak, Vantus Károlynak és Szamuely Tibornak a zsebébef vándorolt.
Az orosz bolsevizmus roppant nehézsé-gekkei küzdött Senki sem akart .önzetlen" katonája lenni Leninnek. Mindenütt a pénznek keltett dolgoznia. Pénz ébresztette fél a magyar hadifoglyok között is a bolsevizmus védelmének a »vágyát . Ebből a pénzből százezrek jutottak a „nemzetközi" es a „magyar hadifogoly" vörös zászlóaljak megszervezőinek: Kun Bélának és Számuely Tibornak. De nemcsak itt, minden téren az orosz bolseviki agi-tációnak, melyben a magyar képviseletek jelentős szerepet játszottak, a sikkasztás és a visszaélés, kiíbsztá& és a nem ^elszámolás általános divat volt. Ellenőrzés nem yoit, a cél elérése kárpótolt mindenért.
Moszkvában székelt a .Magyar Kommunista Csoport", melynek elnökp, valamint a később közös vezetőség alatt egyesült „külföldi kommunisiák csoportjának" elnöke Kun Béla lett, Midőn az el«ő magyar szégyenletes forradalom szele megcsapta áz errefelé szaglászó Kunék orrát, rögtön összehívták * csoportok értekezletét s kimondották, hogy mindenkinek haza kell menni, mert a „munkát" meg kell kezdeni otthon.
Elsőnek Pór (Pes lstein) Ernő és Számuely indultak útnak. Pórnak Bécsbe kellett mennie, hogy ottan Beermann dr-al, az orosz vöröskeresztes misszió főnökével, összeköttetésbe lépjen, de Berlinben elfogták. Számuely megbízatása Liebknechthoz szólott*
V November 5-éli este Vantus és Kun mint bankárok szálltak bo Moszkvában * berlini
¿ALA
1919. november 12.

gyors egyik külön fülkéjébe. Hamis útlevél alakján ugy szerepeltek, mint a bolseviki kormány Bécsbe küldött pénzügyi megbízottai. Velük volt egy Fcckó Árpád nevü kommunista „ és Nánássy György agitátor, aki a budapesti kommunizmus kitörésekor megundorodott a társaságtól és — faképnél hagyta őket, ¡JSí Vantus és Kun útiköltségül 150.000 rubelt papírban, 10.000 rubelt aranyban, 00.000 márkát és ILHHXM) koronát hoztak magukktl: November 7-én Kurszkban az ottani osztrák-magyar vöröskeresztes megbízottól, ráillik Béla főhadnagytól hamis útlevelet kaptak, ámety Kunt: Sebestyén; Emil dr. ezred-, orvosnak, Vantust: Kerekes János főhadnagynak, Fcckót: Horvát János néven Vantus tiszti-szolgájának, Nánássyt: Hajdú György néven Kun tisztiszolgájának tűntette Tel s mint vöröskeresztes megbízottak utaztak tovább. Mind a négyen vöröskeresztes kárszalagot tettek íel s Kun még pápaszemet is rakott az orrara, hogy átcsússzanak simán anémet határon. Ez sikerült is. Sót Kun az első ukrán határállomáson odament a legmaga^abbrangu osztrák lisztekhez is, letegezto Őket s a legszcm-telenébb hangon szidta az „otosz bolseviki gyalázatos állapotokat*. S mikor cyy Kun novü embert emlegettek a tiszták, KUii önmagát* fis • lepiszkolta. • *v
Harmadnap kocsin Charkovba jutottak, \'majd vonaton Kiev és Bródij vámosát érték cl. Az osztrák határon mint „vöröskeresztes megbízottak" külön kocsit is kaptak. Galícián keresztül kocsin jönnek, vógro Lavocnct elérve, vonaton jönnek Munkácsra. November 20-án érkeztek meg a magyar rémuralom \'előkészítői Badapestre. Az ut költségei 00.000 rubelt tették ki. „
A hírhedt bolseviki vezérek, kiknek f. ny-képei ott voltak az összes határrendőrségeken, három országon jöttek keresztül hatósági támogatás mellett forradalmat és felfordulást szervezni. . . ^ - .
hírek.
fttt
november
12
Szerda
NAFTÁK
ltom. kuth. Máit p. üiír. lutii. %V J. Prot. Jónás. üör. kel. (okt. 3t>.) Zcúób. Isr. Alatktow II).
A nap kút rtggol ü óra 20 porc-kor, nyiikstik dótái *n 4 <»i .i ou perckor.
A hotd kn extö 10 óra on pjre-kor. nyugszik est« U éift 10 porckor.
— .Személyi hlr. Dr. Prack István helyettes polgármester ma hivatalos ügyek elintézése végett Budapestre utazott.
~~ A nagykanizsai rendőrség a Move-ben. A nagykanizsai rendőrkapitányság tisztikara ós legénysége tegnap egyhangú elhatá-rózással belépett a Magyar Országos Véderő Egyesületbe. A belépést már tudomására is hozták a Move. helyi fiókjának.
— Eltűnt a petróleum és gyertya.
Szombaton terjedt cl a városban a hir, hogy a kormány a petróleumot és gyertyát zár alá he-lyezto Szombaton még hordószámra állt a petróleum az üzletekben, a kirakatok pedig gyertyával voltak tömve, de a záralávctc] hírére estére az utolsjS gyertya, utolsó tsöpp petróleum is elfogyott a boltokban. A megriadt közönség minden világító anyagot összevásárolt. \'(^rmcszetes, Jiqgy sok , <?s*i!ádnak nem jutott se petróleum, so gyertya s ezek most minden uzsoraárat mogadnának bármilyen világító anyagéri. Do figyelmeztetjük a közönséget, hogy, csempészektől ne hagyja magát kifosztatni, mert legjobb helyről nyert információnk szerint legközelebb már. annyi szene lesz á villamtársasátfnak, hogy legalább fél éjszakán újra * szolgáltathat áramot. Eddig se tudtuk megérteni, hogy mért kellett éppen Kanizsán beszüntetni a közvilágítást, mikor Fehérváron, Győrben, Sopronban, Kaposváron, Szombathelyen, sőt Zalaegerszegen is volt villany, — Sopronbtfh ás Szombatholyen pedig még a vil atrios vasutak is reodpzor^sen közlekedtek.
— Eljegyzés* Orosingcr József tartalékos főhadnagy, a városi Katonai nyomozó osztály vezetője vasárnap tartotta eljegyzését Tóth Bözsikével.
— Tul a Tiszán. Kiss István nagykanizsai vasúti fütő szülei látogatására a Tiszán tulon, Biharmegyében járt, .ahonnan most tért vissza. Szomo u dolog az, amit tiszántúli tapasztalatairól elmond. A \'Tisza túlsó oldalán állandóan fosztogatnak. Hosszú vonatok vannak folyton útban Románia felé, mégrakva mindennel, amit az áldott magyar föld terem. A falvakban\'a bocskoros román katonák * férfiakat verik S a nőkön erőszakot követnek el. Még a vonatokon is rabolnak $ földinktől is elvették a pénzét és csomagját. Nincs senki, aki féket vetne a katonák garáz» dátkodásánaíc, mert azok már fölötteseikneW so igen engedelmeskednek,
— Az NTE táncestélye. A Tornaegylet első táncestélye Szabó Tista rendezésébe»,-— ma este 8 órakor kezdődik a Kasinóban. A rendőrség a záróra meghosszabbítását és a cigányzenét is engedélyezte. Világításról, jó bufettről szintén történt gond >skodás, ugy hogy ,, minden remény megvan arra, hogy. j^mét egy kellemes estét tölthet el a fiatalság ^ebben a különben úgyis elég unalmas városban.
— A rendőri büntető bíróság\' ítéletei
Nagykanizsa város rendőri büntető .bírája tcgmrp- a* kftvetkező itéteteket lrozTa V \' SiDger * Jakab nagykanizsai lakos gyufa drágításért 70 éves korára való tekintettel 150 Korona pénzbüntetés; a Schlesinger és Preisz cég, azért mort hatósági engedély nélkül gyertyát szerzett be eladásra, 1000 k róna pénzbüntetés és a 130 kilogramm gyertyának ciz elkobzása. A vétel közvctől 200-200 korom, pénzbüntetést kaptak, 1 ,
— A színtársulat köréből. A Heltai-
társulat néhány tagjának, köztük magának Ileltai direktornak még nincs lakása. Felkérjük a müvészpártoló közönséget, hogy nélkülözhető lakrészeiket ajánlják fel a mog\'Rkás nélkül álló színeszei; céljaira. — A színházi iroda ezutön\'hozza a közönség tudomására, hogy a Csárdáskirálynő csütörtöki előadására jegyek ma és holnap délelőtt —12 óráig és délután 3—5 a Makovitzky eukrázdábao, az előadás estéjén pedig a Polgári-Egylet előcsarnokában felállított pénztárnál v/dthMók.
— Platnlk-féle magyar játékkártyák és vetőkártyák kaphatók Fhchet Fülöp Fiai papiráruházíjf&W Nagykanizsán.
— Dr. Berger Qéza szakorvos szhoad* ságáról megérkezett és \' röinloléscít Zrínyi Miklós utca 56. szám (Munkásbetcgsegélyző mellett (újból megkezdte.)
— Veszek kisebb könyvtárakat és egyes könyvokot A lakcímet és a könyvek címéről szóló jcgvzékot kérem a Zala kiadóhivatalába beküldeni „Könyv" jelige alatt.
mi\'^\'Vf-v■ i..i!.i■ i1:■■■■.■■■ ■ ■-■^¿rr--r;----;...7■■ —y■,\',:■, 3tt
Egy pár egészen uj női cslsaia és meleg trikó alaóruhák eladók. - Cim: Csengeri-Ut 33. szám. . 2231
2 drb 6 éren vemben muraközi
ló bevonulás miatt eladó Fisohal Jánosnál Szopatnék 26. Szám. 2214
Blsfiretidtt burgondlrépa eladó
Megtekinthető egész nap. Ár megegyezés szerint. Özv. Schwarczstcinnó, Magyar-utca 7i). sz.
A gánnapusztai bórgazdasóg (u p lha-rosberény, Somogymégye) 1920. lanuér l-re gépészt keres kovéoslegéntíyel; esetleg ügyes Inassal. 2233\\
. VaNalónő aJAultcozlk házakhoz,
a gallér és kézelő vasalását is tökéletesen érti. Olm: Némethné, Kossulh-tér 16. • 2220
Megbízható, intelligens igémet ki«*
asszonyt keresek két gyermekem mellé r. hó 15. vagy december\' l-re — Ajánlatokat Kozma intéző, Hahót, vasútállomás. Gelse (Zalam.) kérem. Bővebbet Fürst Józsefnénál Nagykanizsa, Sugár-ut 17. reggel 7—8 óra
I között. 2219

mi
Nyomatott: a „Zala* Nyomda ós Hírlapkiadó VáUalatnálNagykanizsAn.
Házeladás. A városnak minden részében van még több nagyobb és középnagyságú- háa kerttel ós kert nélkül, valamint magánházak és vendégjók eladók. Bővebbet: Dukász Miksa, Rákóczy-u. 29. sz. 2228
Egy teljesen jókarban levő öt méter hosszú és négy méter széles világos, valódi Ntíiyruu*szőitycg eladó. Megtekinthető -a Magyar Borkereskedelmi R.*t. irodájában Kazinczy-utca 35. sz. . 2135
2 hold 54c szántóföld
épületekkel "ős belsőséggel Szabadhegyen
szabadkézbői eladó 1
Bővebbet Adorján Jánosnál, Szabadhegy.
Kohn Jíicques és ne|e szül. Lőwln-8rer Teréz maguk, valamint gyermekeik: Karezag Fülöp és Ödön fájdalomtól lesújtva, megtöri szívvel Jelentik szeretett gyermeküknek, illetve testvérüknek
életének 57. évében, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát.
Drága halottunk hüíf tetemét f. hó 12-én, szerdán d. u. .4 órakor klsérlük a Király-u. 43. sz. gyászházból a helybeli izraelita sírkertbe örök nyugalomra. * Nagykanizsa, IÜ19. nővembér hó 11.
Béke poraira 1
Csendes részvétet kérünk.
• \'.V
URANIA laüÉift
v ai " A,in Bo«g«iyl-a. 4. Mit« SAB
^Uta I m* .1 »«N^amiuVMMiiMMHHMnMr/lWr
Szerda, osUtörtök. November 12*. és 13.
Marlitt v/lághirü regénye I
tanácsos házánál
6 foW — Ei évad legszebb alkotása.
..... * ■"" j ■ ■■
Etö&dáiok köisapokoa 7 éi 9 órakor —— Vnár- ét ttm(«pnApQ)ton 3, 5, 7 éi 9 órakor.
wm
MAYER KLOTILD
gőzmosósryára Nagykanizsa
Ingek, gallérok, kézelők ittosásál, fényezését, függönyök, mindennemű női* és férfi ruhák, szőrmék tisztítását vállalja és hetenkinl gyor-san és mindig pontosan végzi. 2195
GyUjtőtelep: Kazincty-utca 8. Főüzlct; H inyady-uica 10. ax*
mm\\
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és gyermekcipők aioa
nagy választékban Kaphatók I
11 ■ Szivea megkeresést kér«\'
FURME^N IMRE
clpéaz. — Casnosrl-ut 1. szám.
Igazgató: Balog Oszkár.
m

mh
XLVI. évfolyam
"■■^äeeleee, 1818. novamb.r 13. O.UftSrtök.
"""1,1\' 11 ..... - rí -
258. tzáM.
»1.1 »•
utbéibUiMil:
NAOVKANIZSA,
Stijfár-Ut 4.
aia Nyomdavállalat
i\'ő-iit 5. Ii

MiRjelcnlk hétfő kivételével mindennap kortre«gel
si árak:
H ?\' 1t \'■ 1 k? ZA
vidékre postai szétküldéssel :
Egy bór« Neoyod évre . Félévre Bfléi« évre
■» * •
» • •
18 K.
4J .
M . 180 .
oftrKM*rS*éfl Ulodóhlvafall ítlcfon 78«
Nvomdal I.Mon 11?.

POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám ára: 60 fillér.
IHW.I\'I
PénerkesztÖ:
TÓTH ZOLTÁN 1
». >•...,> > ■ »


Főmunkatárs é laptulajdonos: CSILLÁG JENŐ
mmmmmrntmw* * i i . J«*»..^
«T >• • . -f f i
Hirdetéseket, nyllf-terot és magán-WUtwnényeV,el dljsíibAs mrlnt voí; a---(el a kiadóhivatal.----A politika eseményei.
Friedrich gyengélkedik, — Teleki én Bellen Clerknél. — A nzocíAI-demokraták álldstoglaláia, — An-tautblzottsAg fogja ellenőrizni a
vAIaiztásokat


Budapest, nov. 12. A koncentrációs tárgyaiások ma teljesen szüneteltek. — Friedrich miniszterelnök napok óta tartó alterációja annyira fokozódott, hogy orvosa mára minden szóbeli tárgyalástól eltiltotta. A miniszterelnök a mai nap folyamán senkit sem fogadott és igy a koncentrációs megbeszélésekben szünet állott be. A kibontakozásra irányuló tárgyalások odáig fejlődtek, hogy a koncentrációt mindenki kivánja ós a koncentráció útjába. személyi kérdések sem tolakodnak már. A liberális pártok-hajlandók a koncentrációra ugy is, ha a kormány éíén Friedrich marad, viszont Fried;ich egyáltalán nem tolja előtérbe > személyét; A kibontakozási tárgyalásoknál most már csak árnyalati ellentetek, elsimításáról van szó. Egyedül a szocial* demokrata párt részéről vannak még akadályok, mert a párt ragaszkodik régi elhatározásához, hogy Fricdrichel nem tárgyal. A liberális pártok elismerik, hogy a mai politikai kurzus képviseli az ország túlnyomó többségét és igy a koncentrációs. kormány összetételében és irányában is ezen kurzusának kell dominálni. — A szociáldemokrata pártnak egyéni akciója a keresztény pártok véleménye szerint aligha lehet már sokáig a megegyezés akadálya. A kibontakozással r kapcsolatban a liberális pártokban ma este nagyban lanszirozták azon hirt, hogy Apponyi holnap Budapestre érkezik. Lovészy az újságírók előtt is nyilatkozott erről és azon reményének adott kifejezést, hogy Apponyi nagy . egyéniségével és kiváló politikai súlyával hozzá fog járulni a kibontakozáshoz. Sir Clerk ma csak két politikust fogadott: Gróf Teleki Pált és Betlen Istvánt.
A választások végrehajtásának .előkészületei már befejeződtek. Az általános f titkos- és egysnHí í? választójog , alapján készült rendelet és a -kerületek beosztására vonatkozó rendelet publikálása eddig °sak külső okok miatt nem jelenhetett meg. A választási nyomtatványok is készen vannak és csak expedícióra várnak. A koncentrációs tárgyalásokban résztvevő Pártok valamennyien egyetértenek abban, hogy a kormánynak haladéktalanul meg
ejteni a választásokat, hogy aztán a nemzet Ítélete alapján összeült parlament f többségéből alakult kormány vehesse át
az ügyek vezetését. A választások tisztasága érdekében a kormány hajlandó az antantmfíiszió ellenőrzése" alá helyezni a választásokat és kéri, hogy a bizottságba a szociáldemokraták és liberálisok bizalmi emberei is résztvegyen\'ek és< kívánják, hogy * a bizottságban1 a zsidóságnak is külön képviselője legyen. A politikai körökben nagy feltűnést keltett, hogy tegnap Garami Ernő mégis megjelent Friedriehnél és tárgyalt vele. Bár\' a két politikus nem tárgyalt érdemlegesen, a politikai körökben a találkozástól a szociáldemokrata párt általános állásfoglalásában esetleg némi enyhülést várnak. v •
Budapest^ november 12. A Virradat értesülése szerint Friedrich István miniszterelnök kifejezte a nála ma a baloldali pártok megbízásából megjelent Ábrahám Dezső előtt a kormány abbeli készségét, hogy az antant kívánságához képest hajlandó a baloldali pártokkal együtt a " kormányt ugy kiegészíteni, hogy abban egy-egy miniszteri tárca és egy-egy államtitkárság a baloldali pártoknak jusson. A koncentráció feltétele azonban, hogy az uj kormány a válasz* tásokat azonnpl irja ki.
Magyar karhatalom Budapesten
Budapest, november 12. Az antant budapesti megbízottai a román katonai parancsnoksággal egyetértőleg Budapesten négyezer főnyi első vonalbeli karhatalom és nyolcezer főnyi tartalék felállítását rendelte el. A szervezés munkája befejeződött, a karhatalom tisztán a rendfentartásra alakult, minden faji és vallási "tendenciák szolgálatától távol áll. A karhatalom megerősítésére a nemzetközi csendőrszefvezett szövetségközi jellegének hangsúlyozására az antant-csapatok is igénybevétetnek. E célból hidak és néhány fontosabb középület őrzését ők látják el. . \'
Baranyamegye hovátartózan-
dóságának kérdése.
* --——...... jt. » «>i * *
m-ASVíí J Vntv»» . ¡w»«/».»»» ••« »
Budapest} nov. 12. Az antant budapesti katonai missziója hetekkel ezelőtt azon felhívást intézte a belgrádi kormányhoz, hogy Baranyavármegye terü^ letét Kőszeg-bolmányi vonalig ürítse ki. Ezáltal a péesi szénbányák is visszakerültek volna hozzánk. Ezen tárgyban a délszláv sajtóiroda közli a következőket : A Belgradski Denik cimtt lap szerint Baranya kérdése ismét a békekonferencia elé kerül.

Küszöbön a prolotárdiktatura
Bécsben ?
/
Budapest, nov. 12. Pogány letartóztatásának hiréf nem erősítették meg. A hirt egy Bécsből tegnap érkezeli detektív hozta, aki szerint Bécsbeji csak napok kérdése a proletárdiktatúra kikiáltása. A volt magyar népbiztosok valamennyien elhagyták Karlsteint es Bécsben tartózkodnak. Pogányt egy magyar tisztekből álló társaság fogta el.
Bécs, nov. 12. Legjobban értesült körök véleménye szerint az osztrák kommunisták előreláthatóan ujabb puccsa fognak kísérletet tenni.
Öngyilkos katonatiszt.
Budapest, nov. 12. Fodor 25 éves aktív főhadnagy a lakásán főbelőtte * magát. Ezredéhez címzett levelében elmondotta, hogy amerikai párbajt vívott s ezért lett öngyilkos.
Meggyilkoltak egy földbirtokos
családot
Budapest, nov. 12. A tő városban tegnap elterjedt az « hir, hogy Inkey László földbirtokos vejét \'Iassy\'Jenőt drávatamásii kastélyában rablók támadták meg, megölték, feleségét és három esztendős kis fiát súlyosan megsebesítették.
Románia óhaja telfesitheietlen
Siófok, november 12. A „Párisi Figaro44 október 24. számában egy jegyzéket cmlit meg, amelyben az antant sajnálkozását fejezi ki Romániának afelett, hogy nyugati (magyar) határait nem tudja Románia óhajának kedvezően megszabni.
A kolozsvári Nemzeti Színház román kézen.
Bécs, nov. 12. A románok október elsején átvették a kolozsvári nemzeti színházat.
Nagy angol kölcsön Magyarországnak.
London, nov. 12. Az alsóházban\' Bonar Law miniszter bejelentette, hogy Anglia százötvenmilliós kölcsönt enge délyezett Magyarországnak.
A kölni biboros meghalt
Költik nov. 12. Hartmann bíboros meghalt.
2.
ZALA
Magyar kommunisták Berlinben.
«
Berlin, nov. 12. A legutóbb kpm-munistj izgatás miatt letartóztatott 27 spartakista között néhány magyar is van. Ezek^a kommunizmus bukása után Bécsen keresztül \'menekültek Berlinbe. — Egyiknél, Hevesi Károlynál több százezer márka, agitációra szánt pénzt találtak.
B6c8 tüntet a tanácsok ellen.
Bécs, nov. 12. A keresztény^zociá-listálc több gyűlésen tiltakoztak a különféle tanácsok és a szociáldemokraták adótervei ellen. Demokráciát követelnek, de munkástanácsok nélkül.
Mit kapunk Ausztriától ?
... . .. .. J\' ......\'*•• ".\'
Megindult az árucsereforgalom.
Amint már említettük, szombaton délután 4 órakor tartották meg Szombathelyen a központi kormánybiztosság épületében azt a fontos értekezletet, amely az árucsereforgalom megindítását illetve egy árubeszerzési^ osztály megszervezését célozza. Hivatalosak /voltak a kormánybiztosság \' körletében levő iparkamarák cs ipartestületek. A soproni iparkamarát Spiegel Szigfricd elnök, az ipartestületet Peischl Ágost alelnök és Bergmann \'Rezső jegyző képviselték. Az ülésen Karner Gusztáv kórmánybiztoshelyettes elnökölt. — Beszámolt az eddigi tárgyalásokról s azok eredményét&l. Sikerült megegyezni a bécsi és gráci illetékes körökkel arra nézve, hogy az áruk kicserélése megindulhasson. Az egyezség értelmében mi azokat az árucikkeket fogjuk megkapni, amelyeket oly régen és nehezen nélkülözünk s amelyek megszerzéso nélkül a legnagyobb nélkülözés elé nézünk. Ezek az árycikkek, amelyeket az osztrákok gyáíi-illetve beszerzési árban szállítanak, a követ-, kezók: talp- és felsőbőr, só, cukor, kőszén, koksz, katonai felszerelési cikkek (köppenyek), rizs, kávé, kék vászon, kész-, félig, kész és nyers vasáruk, gyógyszerek, vegyi szerek, ruhanemüek, petróleum, . papiros, gyertya, szappan. Evvel szemben a kormánybiztosság kötelezi magát, hogy vágómarhát élősúlyban kilónként 15 koronáért szállít. Megegyeztek arra nézve is, hogy Ausztria ötször akkora értékben szállít árut, mint mi ma hát. A marhabeszerzósre vonatkozólag elhatározták, hogy azt a napi áron vásárolják s a különbözetet a beszerző osztály fizeti. A marha-szállítás ■ megkönnyítése céljából különböző városokban gyüjtőközpontokat létesítenek. A megkapott árut kiosztás végett a kereskedők kapják meg, akik 5—20% nyereséggel a^ják el a vevőknek. — A nagy jelentőségét akkor értjük meg ennek a szerződésnek, ha figyelembe vesszük, hogy milyen módon tudtunk eddig. Ausztriából árut szerezni. Az eljárás az volt, hogy megszerezték az osztrák kormánytól a kiviteli engedélyt, azután az árut vették meg. Szerencsésen utrakészen \' állott az áru, amikor a munkás- és paraszttanács közbelépett s nem engedte meg a szállítást. Súlyos pénzen kijárták itt az engedélyt; a határon meg a „Volkswehr* tartotta fel az árut s a kiadások csak megnövekedtek. Ha már most ez mind elesik, akkor meg van rá a remény, hogy olcsóbban jutunk az áruhoz.
HÍREK.
ttlt. november
13
Csütörtök
N A r T Á K
JRÓm. kftth.\' Sitnisrló. Prot Árkád. (ör. kftth. Ar. J. G#r. kel. (okt. 31.) Eplm. Isr. Muiktow 20.
A nap kél reggel 7 óra. 01 pwc* kor, nyugszik délutwn 4 óra 20 perckor.
A hold kél csto 10 Óra 24 perc. kor. nyugsii* e«te 5 óia 10 perckor-
/
— Megáll a Déllvasut? Szókesfehórvá-ról jelentik: A Dóiivasuton akkora a szónhiány, hogy a vezetőség komolyan foglalkozik a forgalom még nagyobb mérvű csökkentésével, esetleg teljes megszüntetésével. Nem lehetetlen, hogy már a jövő hót folyamán a Délivasut vonalán ugy a személy, mint a teherforgalom teljesen szünetelni fog. Ám de ezekben a súlyos napokban is bizünk a kor mány erejében, amely ezt a katasztrófát valószínűleg elhárítja fölőlünk.
— Új megszólítás a hadseregben. A hadügyminiszter elrendelte, hogy a nemzeti hadseregben hadnagytól alezredesig bezárólag a hivatalos megszólítás alkalmával-wvitóz* jelzőt kell tenni. E szerint: .Vitéz őrnagy ur alázatosan jelentem, hogy ..
— November hó 15-én megjelenik 24
oldalon a mA Vidék" szépirodalmi-, művészeti és riport* hetilap. Sze keszti: Farkas István hírlapíró, a Zalamegyei Újság* szerkesztője. A heti közlöny minden politikától távol tartja magát. Előtizetni lehet Zalaegerszegen a Kakasnyomdában: egész évre 130 K, félévre 05 K, negyedévre 33 K. \\ lap az tegész Dunántulra kiterjed. Kapható a dohánytőzsdékben ós elárusítóknál.
— Nyugatmagyarorsitág áruellátása.
Szombathelyről táviratozzák: A kormánybiz-tosságlól szerzett értesülés szerint az árupiacon legközelebb lényeges enyhülésre számithatunk, amennyiben a kormánybiztosságnak rekompenzáció ellenében nagyobb mennyiségű cseh árut sikerült lekötnie. A megállapodás szerint a csehek a következő cikkeket szállítják: 100 waggon fényes porosz szón, wag-gononkónt 5000 koronáért, 50 waggon cukor és pedig egyharmad részben süveg, egyharmad* részben kocka és egyharmad részben fehér -kristály cukor. Ára kifónkónt 18—20 korona. 500 waggon hasábfa, waggononként 2500 korona. (Körülbelül 400 kQronába kerül egy öl fa.) 50 waggon nullás só, kilónként 1 korona
"20 fillérért. 2 waggon körülvágott talpbőr, kilónként (30 korona Egy waggon kevert bőr kilónkónt 50 korona, 100.000 négyzetméter te-hénbőr, négyzetméterenként 18 korona. 20.000 négyzetméter borjubőr, négyzetméterenként 25 korona. 20.000 négyzetméter box iclsőbőr, négyzetméterenként 30 korona. 10.000 négyzetméter sevróbőr, négyzetméterenként 35 korona, végül 200.000 korona értékű cipőkellók. Rekompenzáció ..fejében mi nyers marhabőrt szál ütünk. Remélhető, hogy a kormány nem gördít akadályokat az üzlet lebonyolítása elé, melynek komotyfcágát már az is bizonyitja, hogy mindkét fél 2 millió korona bánatpénzt tett le. Az áruk rövid időn belül megérkeznek Szombathelyre. Reméljük, hogy ezen cikkekből a kormánybiztosság Nagykanizsának is bőségesen juttat.
— Valami készül Jugoszláviában. Tegnapelőtt Alsólendva környékén 1 horvát tiszt és 22 közlegény szökött át a domarkációs vo«^ nalon. A horvát szökevények arra kérték a
I szolgálatot teljesítő magyar őrséget, hogy
1919. november 30.
szállítsák őket Zalaegerszegre, a katonai parancsnoksághoz. Zalaegerszegen azután elmondották kihallgatásuk alkalmával, hogy Jugo-
zódott az ellen» özőtt. Minden-estvérnemzet Petár király nagy ellen-
szláviában már a vógsőkij tót a szerbek és a hoH naposak az összetűzése! között. Á horvátok kuli személyével szemben visel szenvvel, a legnagyobbfoku szimpátia hangján beszélnek a magyarokról s álmaik netovábbja egy esetleges magyar-horvát unió. Elmondotta még a jugoszláv tiszt, hogy ez a magyarok iránti barátság bevésődött a közhan gulatba s mindeq^horvát hazafi meg van győződve róla, hogy Horvátország csakis a magyal ság oldaláén érheti el nemzeti nagysága tetőfokát.
— Rendőri hir. Farkas: Margit alsó-lendvai illetőségű cselédlány már pár hete a kórházban van kezelés alatt. Nemrégiben a kórházi szobából egy pár fekete cipője nyomtalanul eltűnt, s minden keresés dacára nem került meg. Tegnap- délben Farkas Margit a korzón ment, ahol éppen akkor kisért a rendőr egy leányt be a kapitányságra, akinek a lábán Farkas Margit a saját cipőit ismerte fel. A tolvaj Durecz Juli, aki most csavargásért van a rendőrségi fogházban, akkoriban szintén a kórházban feküdt s igy követte el a lopást. A panaszos nem- kívánta Durecz megbüntetését
— Fejedelmi adomány a szenvedő magyaroknak. Ezt a tekintélyes összeget a newyorki American Comitee for the Reniet oí the Sufíering Hungarians ülésén J. H. Kesz-ler a következő szavakkal telte le:
— Tízezer dollárt adok az ínséges magyarok javára.
Ez a tízezer dollár ma megfelel körülbelül 1 millió koronának és aki ilyen egyszerűen adto, J. H. Keszler magyar ember, a neve Keszler \'Gyula, a hevesmegyei Pásztón született 04 esztendővel ezelőtt. Tizenkilenc éves se volt, amikor nekivágott a világnak. Bejárta Délamerikát, azután az Egyesült Állomokban telepedett meg. öt esztendővel később már a csikágÖi Whiskey trust elnöke, jelenleg a hatalmas U. S. Food Products Corporation elnökigazgatója ízig-vérig yankee, aki elszár-mazva messze, 45 évi* távollét után, á sze-góny Magyarország szegény kivándorlója; most igy emlékezik meg hazájáról, a szenvedő magyar népről.
— VAC. táncestélye. Ma csütörtökön
este 8 órakor a Vasúti Atlétikai Club tánc-
estélyt tart. Ezt megelőzőleg ugyanott 7 órai
kezdettel a VAC. ^vigalmi ülést tart. Kérjük a
tagok pontos megjelenését. » • h
— Uj száz- és ezerkoronás bankjegyek
Magyarországon. Mint értesülünk, a pénzügyi kormány uj száz- ós czerkoronás magyár állami pénzjegyek kibocsátását határozna el. A pénzjegyek elkészítésére -már intézkedés történt. Az uj államjcgyek január hó 1-ón kerülnek forgalomba^ A kormány reméli, hogy a pénzjegyek ut\'ánozhatatlansága folytán a közönség bikaima az uj pénzjegyek és az eddigi postatakarékpénztárt jegyek iránt növekedni fog és az Osztrák-Magyar Bank címleteivel szemben a diszázsiő csökkenni-fog.
— A rendőrség államosításáról szóló
kormányrendelet szövegét közli a «Hivatalos Közlöny" 3. száma. A lap ára 2 kor. Megrendelhető a pénz eíőzetes beküldésével a lap kiadóhivatalában: Szombathely, vármegye-, ház, levéltár.
1919 november 13.
A szarvasmarhák uj betegsége. A
„Sopronvármegye* irja, hogy vidékeinken uj betegség lépett fel, a szarvasmarhák között, melyet állítólag Olaszországból hurcoltak be. A betegség, mely gyors lefolyású és abban áll, hogy a marha szivgörcsöket kap, melybe néhány óra alatt belepusztul, máris nagy pusztításokat végzett egyes he^lyeton. így többek között Kuszton, Fertőmedgyesen sok szarvasmarha pusztult el. Vármegyénkben ezidőszerint még az uj veszedelmes állatjárvány nem ütötte fel fejét, mint érdeklődésünkre a felvilágosítást illetékes helyről kaptuk, de nem lehetetlen, hogy ezt a csapást sem fogja megyénk a közelség következtében teljesen elkerülni.
-r Két percnyi munkaszünet a fegyverszünet aláírásának megünneplésére. Londonból jelentik: Az angol király a birodalom összes népeihez felhívást intézett, hogy november 11-én délelőtti 11 órakor, abban az órában, amelyben a fegyverszünetet aláírták, két psrcre minden hivatásos foglalkozást, minden munkát, minden mozgást, minden megnyilatkozást, minden üzletet és minden szórakozást szüntessenek be, emlékezésül a világ-
mészárlástól való megszabadítás nagy müvére és tiszteletteljes kegyeletük a dicsőséges halottak iránt. A belügyminiszter elrendelte ezidő-ben az összes vonatok megállítását, a rendőrség pedig az utcákon minden forgalmat szüneteltetni fog.
— A megszállott Erdélyből Az erdélyi helyzetet egy megbízható egyén, aki a napokban jött onnan, a következőkben festi le: egész Krdélyben nagy az elkeseredés a román megszállás m«att. A megszálló csapatok a lakós-saggal, főleg a magyarokkal és szászokkal a Icgbrutálisabban bánnak. — Allitólag egyedül Kolozsvárról 8 ezer embert utasítottak ki. A most folyó választásokat terrorral hajtották végre és sem--a magyarok, sem a szászok jelöltet nem állítottak, ugy hogy a választás a románok részéről egyhangú volt. A katonaság körében a bolsevizmus mindjobl£n tért hódit, mert a kormány a legénységnek tett ígéreteit, hogy u megszállott területeken 10 hold földet, vagy 30000 leit ad, nem tartotta be. Nagyon sok helyről lázadásokat jelentenek, melyeket azonban eddig mindig\'elnyomtak. Az erdélyi csapatok a románok részére megbízhatatlanok. Több helyen kijelentettek, hogy lm fegyveres összeütközésre kerül a sor, ők a magyar nemzeti hadsereg ellen nem fognak harcolni.
— Bécsi utcanevek megváltoztatása.
A legutóbbi várostanácsi ülésen Richter városi tanácsos az utcanevek megváltoztatására kiküldött bizottságnak munkájáról számolt be. Az ülésen hangsúlyozták, hogy csak azoknak az utcáknak neveit változtatják meg, amelyek a byzantizmus szüleményei,\' de semmi esetre sem adnak uj elnevezéseket azoknak az utcáknak, amelyek történelmű jelentőségűek. Az uj Utcaelnevezésekből aztán az derül ki, hogy Bécs csakugyan bolsevista vizeken evez, mert a munkástanács egy sereg utcát nevezett cl a nemzetköziség apostolairól.
— Oláh hitványság. Legyünk tisztában azzal, hogy a legelszántabb és a leghitványabb eszközökkel dolgozó ellenségünk a múltban is az oláh volt s a jövőben is az oláh lesz. Hz a faj irigyelte egyéni tulajdonainkat, képességeinket, irigyelte boldogságunkat, a mai viselkedésével is azt igyekszik kézzelfoghatóan bebizonyítani, hogy életerőnk utolsó je-» lentkezssére is homlokon üt bennünket, csak-
ZALA
hogy fel ne támadhassunk a jövőre. Minden | napon a magyarság ellen elkövetett egy-egy Ujabb hitványságról kapunk jelentést. Győrben és Székesfehérvárott a G9 es laktanyában az onnan kivonuló oláh csapatok a laktanya egyik kályhájába kézigránátot kötöttek fel. A laktanyába bevonult embereink a beállott hideg ellen védekezendő, begyújtottak a kályhábi. A kézigránát felrobbant, de szerencsére nem történt komolyabb baj, mert katonáink nem tartózkodtak a szobában. A magyarság .ezt az esetet is feljegyzi magának. Okulni mirdig jó s az oláh leckét különösen nem felejthetjük el.
~— A Tornaegylet táricestélye, A teljes anyagi és crkö!c>i siker jegyéfien folyt le a Nagykanizsai Tornaegylet tegnap esti első tánc-estélye. Szépszámú közönség töltötte meg a Kaszinó nagytermét s a rendezók, élükön a fáradhatatlan Krátky Jóskával addig buzgólkodtak, amig az összes tornászok — futballisták, nehézsúlyú birkózók stb. — be nem állottak a táncolók sorába. Attól kezdve aztán vigan folyt a tánc, mig csak a 11 órai villanyelalvás véget nem vetett a jól sikerült mulatságnak.
— A szociáldemokrata párt bomlása.
Illetékes helyről jelentik: A lappangó válság, melyet a csociáldemokrata párt vezetősége mindenáron eltitkolni igyekezett, az utolsó napokban kitört. A munkásság legértékesebb eleme, a Magyar Államvasutak szolgálatában álló vas es fémmunkások, az u. n. főműhely csoportja, amely legszilárdabb, támaszát képezte a szociáldemokrata pártnak, ezrével lépnek ki a párt kötelékéből, hogy eleget tegyenek a miskolci főműhely munkásai által kibocsátott .Felhívás"-nak, amellyel azok a nemzeti szociálista párt megalakítására hívják fel elsősorban a Máv. munkásait. A miskolci felhívásnak erős visszhangja támadt és jellemző, hogy a megszállt területen levő Máv. \'gépgyári munkások, Szolnokon Debrecenben, nyilatkoztak legelébb ós nyilatkozataikat ezrével juttatják a miskolci főműhely munkásaihoz. Az uj páct programmja teljesen hazafias. A felhívás utal a francia nacionalista munkások magatartására, akik szociálisták ugyan, de elsősorban franciák. A munkásság gazdasági programmja majdnem teljesen azonos a ker. szoc. pártok társadalmi és gazdasági cselekvéseivel. A miskolci mozgalom bizonyosan magával fogja rántani a Máv. szolgálatában " álló egyéb alkalmazottakat, az u. n. vontatási személyzotet, az őrszolgálati és pályafenntartási munkásokat is. Ez a negyedik csoport egymagában 57 ezer embert képvisel. Most kísérletet tesznek arra, hogy a mozgalmat a legszélesebben kiterjesszék, mert a munkásság legnagyobb része legtöbb helyen - ha nyíltan még nem is — a hazafias álláspontra tért át. Érdekes jelen-, ség, hogy a miskolci, valamint a szolnoki nagygyűlést a román katonai parancsnokságok minden nehézség nélkül engedélyezték.
—- Kádárból Kadaru. Csíkszeredán és Désen a románok m. összes üzletek cim-tábláit átfestették. Az összes felírásoknak románnak kell lennie, a magyar nevek egyszerűen elrománositattnak, így pl. Kádár Jánosból Juon Kadirü t csinálnak. Ugy látszik a Potemkin falu mintájára dolgoznak.
— Marlift világhírű regénye — Kereskedelmi tanácsos házánál cimü 5 felvonásos filmszenzáció van még iha műsoron az Urániában. Marlitt a serdülő leányok legkedveltebb írója.
3
— Benes nyllatl^lk. Leggyalázatosabb ellenségünk, a tótföldrabló alattomos csehek egyik vezére nagyképűen megint nyilatkozik ós pedig ezúttal rólunk. Legutóbbi nyilatkozatában azokat. a feltételeket állapítja meg, amelyek mellett a szegény Magyarországnak megengedtetik kegyesen, hogy a világhóditó csehekkel jó barátságban élhessen. Mi csak nevethetünk azon, hogy senki Benesek már irányokat szabnak ki.a mi belső életünket és berendezkedésüket illetőleg, nehogy velük zsörtölődni kelljen. Ugy látszik Benes ur elfelejti, hogy Magyarország egyáltalán addig jó viszonyban velük nem élhet, amig gazságuk a magyar földnek csak egy porszemét is birtokában tartja, amig magyar és tót testvéreink tőlünk árulással elszakitva cseh erőszak alatt szenvednek, Benes ur addig ne nyilatkozzék jóviszonyróf, mert nagyképüsködése nem tiszteletet és félelmet, hanem csak megvető mosolyt szül a magyarság körében.
— A Világ nagymozgó néhány napi szünet után ma ismét megkezdi előadásait s ez alkalommal A titokzatos várkastély cimü érdekfeszítő dráma kerül bemutatóra. A fészerepeket a legjobb\' művészek játszák. >E szenzációs film két napig lesz műsoron. Előadások naponta este 7 ós 9 órakor.
Letartóztatták Kun Béla titkárnőjét
Budapest, nov. 12. A rendőrség letartóztatta Klein Margitot, Kun Béla volt titkárnőjét.
Mackensen hazatér Németországba.
Pár is, november 12. A legfőbb tanács elhatározta, hogy a Szálonikibcn internált Mackensen vezértábornagynak ttiagas korára és egészségi állapotára való tekintettel megengedi a hazatérést Németországba.
Anglia tárgyalni akar Oroszországgal.
Róma, november 12. Hir szerint Anglia a napokban javaslatot terjeszt a szövetségesek elé, hogy az orosz kormányt decemberre hívják meg a békéről való előzetes tanácskozásra. Később formális békekonferenciát is tartanak, melyre a semlegeseket, esetleg Németországot is meghívnák.
Helsingsfors, nov. 12. Az Egyesült Államok javasolja, hogy kérdezzék meg Trockijt, hogy most, mikor Pétervárról elmúlt a veszély, kész-e közreműködni a teljesen szabadon választandó nemzetgyűlés összehívásában, amely azután Oroszország kormányformájában határozzon.
Nagy összeestíUvósi kísérlet Amerikában.
Kopenhága, nov. 12. Az orosz forradalom évfordulóján Amerikában nagy összeesküvést szervezlek. A lázadásra valamennyi rendőrállomást a légbe akartak röpíteni A hatósága kísérletet csirájában elfojtotta s 2500 embert letartóztatott. A forradalom tervét, melyet az egész világra ki akartak, terjeszteni Moszkvából szervezték.
APRO HIRDETÉSEK
Uj állapotban tévő fekete télikabát eladó. Batthyány-utoa 10 arám. 2237
Melyik Jólelkű úriember aegl-teue állíiNhoz (anyahelyottosi. háívozctő-
női, vAgy irodába) intelligens, egyedülálló urinőt. — Leveleket „Egyenes uton egyedül" jeligére a kiadóhivatal továbbit. 2238
Pianinói kitűnő gyártmány, világos szinü, karaazthuroa, azonnal aiadó. Zrínyi Miklós-u. 45. szám. 2239
Egy teljesen jókarban levő öt méter hosszú és négy méter széles világos, valódi cimyrna*fi)z6uyeg eladó. Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodájában Kazinczy-utea 35. sz. ~ 2135
Képeslióuyvek, ifjúsági iratok és gyermekkönyvek nagy választékban kaphatók Fiscliel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.

Megérkeztek [
a legjobb minőségű cigaretta-hüvelyek és cigaretta-papirok!
j Legjutányosabb áron kaphatók |
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyárudáj^ban. —
fIR A NI A ■wftft-wM«
Vllnlllll Koi|«iyl-i, 4. f iltiM 868
Szerda, csütörtök. November 12. ós 13.
Marlitt világhírű regénye I
Kereskedelmi tanácsos házánál
6 falv. — Ez évad legszebb alkotása.
Előadáaok kösnapokon 7 ét 9 órtkor
Vaaár- él ünnepnapokon 3, 5, 7 éa 9 órakor.
|
&
tem a n. é. hogy raktáromon Állandóan mindennemű
férfi-, noi~ cs gyermekcipők
nagy választékban kaphatók I
Szives megkeresést kén\'
FÜKMEN IMRE
cipész. — Caangarl-ut 1. azám.
Balatonkcreszturon a vasútállomás és szálloda közvetlen közelében egy 153 Q-öl területü
villatelek eladó.
Bővebbet: Aczél Ignác
ingatlanforgalmi irodájában, Főút 8. sz.

\\/l I Ári nagymp*flda*lntiáa
VI L/V U Sww szálloda, Tekíoa ?4.
Csütörtök, péntek. Novamber 13, 14.
9
tos vá

Dráma 4 felvonásban.
Azonkívül kiegészítő műsor!
r I 1 . .\'ii1 ■ ■ _:
Előadások kezdete 7 ós 9 órakor.
Vasár- éi ünnepnapokon 6, tél 8 él 9 órakor.\' Jegyek d. ti. 2 órától előre válthatók.

November 15-én megjelenik 24 oldalon
„A VIDÉK"
szépirodalmi-, művészeti éa riport hetilap. Szerkeszti: FAUKAS ISTVÁN hírlapíró, a „Zalamegyei Újság4 szerkesztője.
K heti közlöny műiden politikától Uvol tartja magát. Klötlsetni lehet Zalaegersiegen a Kakai-nyomdában: 1 é?re 130 K, félovre 65 K, negyedévre 33 korona.
A lap egÓM Dnnántntra klter|ed. 2185 Kapható a toisdékben ét elárusítóknál.
Birtokot veszek
szüllöt 10 holdtól 100 Holdig épülettel. Birtokot 200 holtrrff 8-10 szobás kastéllyal.
Gárdosi, Nagykanizsa, Gyár-u. 37.
NAGYKANIZSA
TBIvBFOX 78.
papirárakészités. Mindennemű nyomtatványt a leqizlese sebb kivitelben készít és legnontosab
ban szállít.

Nyomatott: a »Zala- Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.

Igazgató: Balog Oszkár.
V
¿A LA
1919. november 13.
■LVl. évfolyam
^MMMMMMWMMi<

UtnilfM^
naoykanizsa,
Sugár-ut 4.
«la Nyomdavállalat
Fő-ut 5. sx. -
Nagykanizsa, 1818. november 14. Péntek. 288.
Előfizetési érnk:
vidékre postai szétküldéssel >,x
- Bfly kór* . . . 15 fL-\'
Nagyad ém . . 45 .
— pélétTi ^ ; . ; 90 »
Cfléts é?r® . 180 v
Megjelenik hétföklvételé-
fel mindennap korareggel - POLITI KAI- NAPILAP.


€Sfrk««sf0»<gl kiadóhivatal! telefon ?«. KyoitidAl teltfon «17«
a •

Egyes szám ára: 60 fillér.
► ■>.« «..x {.vv- ♦W1 •^•HÍ-

Fftsn\'rkesrtfi: ..•-"
TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs é» laptulajdonoa: CSIÍ-LAO JKNŐ
< M»»l * 10 idMW* I ■ WN»»»
<1
Hirdetéseket-, nyüMercl és magán-közleményeket díjszabás szerint vesv --fel a kiadóhivatal. ===
A politika eseményei.
ippoiir1 Albert gróf Budapesten. _ Nyilatkozata a helyzetről. —
OleHsweln és Garami Cleiknél.
Budapest, nov. 13, Apponyi Albert gróf szerdán este a Deák Ferenc-haj^n Pozsonyból Budapestre érkezett. A hajón fogadta a „l^li < Hírlap" munkatársát.. MúWeoek előtt nagyon, energikusan megcáfolta azon híresztelést, hogy ¿¿eh-sziovák állampolgár lett. Megmondtam a pozsonyi zsupánbizottság <jtött — mondotta Apponyi — hogy magyar maradok halálomig es kikötöttem magamnak, hogy minden pillanatban elmehessek, amikor h«:ám érdeke ugy kívánja. — Megmondom ősaintén, sokáig oem tudtam hinni bentte, hogy személyem a kibontakozást elősegítse, dehogy most latom,\'tegy minden oldalról fetém fordul a ríigyetem, hata-jötton és jövetelem célja minden személj^es igény kizárásával: a kibontakozás. Koromtól fogve. pihennem kellene már, de ha látor.i, ogy hazámnak hasznára loUecek, vállaló^ amit -r^kem szántak és ugy ¿Ucfcrom vállalj hogy vállalkozásom\'a legtöbb fcxszonnai járjon. Természetesen, ¿ájékozódno&i kell előbb„ de már móst háromszor aláhuzfeatja, senki mellett és senki ellen nem jövök, hanem azért jelentkezőm, hogy segítsek az erők összefogl«iásáb n. örötomel látom, kogy ez a többség vágya ós bár személyemet illetőleg vannak tapasztalataim & politikai hangulat változásairól, ezúttal hiszam, hogy egy okos koncentráció az egyedüli kivezető ut & tűrhető béke és a rekonstrukció munkája felé. Ismeri kegyelmes ur Friedrich Istvánt? kérdezte az i^ságiró.
Nem ismerem — felelte Apponyi, — de annál kíváncsibb vagyok rá. Látatlanban is mondhAtok annyit róla, hogy kemény legény.
. A kibontakozásban a keresztény ós nemzeti irányzatot tartja követendőnok? kérdé az újságíró ? — mire Apponyi mosolyogva mondja: Aki ismeri személyemet ós politikai multamat, nem hiszem, , hogy kételkedhetnék ebben, de ""•és ezt megint aláhúzhatja — az én kereszténységem nem ismer sem faji, ^em felekezeti. gyűlölséget. Az üldözés nem politika, \'em tudom, már holnap tárgyalók-e Clerkkal, de előbb mindenesetre a magyar tényezőkkel szeretnék tisztába jönni. Maradok addig, amig szükség van rám. de ismétlem, a magám sze-
melyének nem kívánok semmit.4 •

\' Budapestnov. 18. Ma délután\'Sir Clerk fogadta Giesswein Sándort és Gaftmi. Ernőt, akikkel a kibontakozás ügyében tárgyalt. A meghívottakkal közölte Clerk, hogy a kibontakozás érdekébon kifojezte Friedrich miniszteriek előtf azon kívánságát, hogy péntekig Publikálja az összes pártoknak egy közös konferenciára való összehívását, amelyen n
koncentrációról tárgyalnának. A konferencián hir szerht Apponyi is rész* vesz. A koncon-trációs tárgyalások ma semmivel sem vitték «lőbbrc a kibontakozás ügyét. A nap legje lentősekb eseménye Apponyi megérkezése.
Friedrich miniszterekiököt délben felkeresték-az egyeseit keresztény pattokhoz tartozó miniszterek és hosszabb megbeszélést folytattak vele a készük koncentrációról ós
i *
tájékoztatták a «keresztény pártoknak a koncentráló érdekében vele határoaett egységes állásfoglalásáról.
3ndapest; nov. 13. ;Fricdrich miniszterelnök és neje m& délután ótórai teát adott a irinisaiesreliíökséjjí palotákan. A teán részt-wttek József főherceg, Auguszta főhercegasszony József «Ferenc fóherceg, Troubridge ad/ivirálie ós fiu, .Stoad, angol királyi ezredes, Troimontc gróf, francia kapitány, a magyar minászteaek feleségeikkel és a magyar társadalmi és .politikai élet kitűnőségei.
Budapest, r.ov. 14. Ábrahám Dezső tegnap este felkeretíc Vázsonytt és\'Garamit ós Fríedrirh megbízásából ujabb ajánlatot tett nekik a kormányban való részvételre. Garami azonban kijelentette, hogy a szociáldemokrata-párt nom hajlandó réfcztvonni a kormányban, Amig Friedrich a miniszterelnök.
Budapest, nov. 13. fial/er István a fcövetkező kijebtést tette a Virradat munkatársa előtt: Én ugy tudor«, hogy nem közös konferencia lesz, hanejn a holnapi nap folyamán Olerk magához Togja kérni a keresztény blokk vezoto embereit ós közölni fogja velük, hogy mi az ő kibontakozási tervezete. Clerk kombinációjában ezidőszerint még előtérben van az államtanács terve. Mi az államtanácsnak tervezetét teljesen képtelennek • tartjuk A blokk kurzusváltozásba semmi körülmények között sem megy bele, a hadügyi tárcát nem enged át, sőt a belügyi és kereskedelmi tárcáknak átengedéséről sem lehet szó. Hajlandók vagyunk Clerk véleménye szerint arra, hogy a tiz, maximálisan husz százalékot" képviselő ellenzéki pártok ugyanilyen arány-\' ban legyenek képviselve a kormányban is. Ezen túlmenő kívánságokat semmiesetre sem honoráljuk, inkább az egész blokk egyöntetűen ellenzékbe megy at. A blokknak ezen lépése kétségkívül oly mozgalmakat idéznének elő, amelyek nem volnának kívánatosak sem az antantnak, sem azoknak, akik az antant támogatásába vetik minden reményüket.
Budapest, nov. 14 A Virradat érte--üléso szarint a miniszterelnökkel párhuzamosan, sőt a hátamögött a kabinetnek egy másik tagja is állandó tárgyalásokat folytatott Clerkkol még pedig saját miniszterelnöksége érdekében. A kabinettnek ezen grófi tagja _ csodálatraméltó buzgalommal ós szívóssággal ! dolgozott azon, hogy kormányt ós miniszter-
4 • 1 _
| e Iné köt kétséges helyzetbe sodgrja. Ezen fáradozás eddigelé eredménytelennek mutat- .
kozott, de a kérdéssel a legközelebbi kormány « i
foglalkozni fog.
Budapest, nov. 13. A ceglédi kisgazda párt november 9 én értekezletet tartott ós u következő határozat javaslatot hozta: Cogléd város népe csak kerosztóny és nemzeti politikát akar követni. Nagyatádi Szabó; csak akkor követi ha kifejezetten szakit a liberális pártokkal és nyíltan ráhelyezkedjk a keresztény alapra. A határozati javaslatot négy tagú küldöttség felhozta Nagyatádi Szabónak aki a következő nyilatkozatot tette : A Lovásíy, Vázsonyi és Garami vezetése alatt álló liberális demokrata és szociáldemokrata blokkba ucm tartozom és nem is tartoztam, a magyar nemzet és kisgazda társadalom iránt tartozó • kötelességemnek tekintem keresztény pártok csopotjával való együttműködésre vállalkozni.
A magyar hadsereg bevonulása Budapestre*,
Budapest\\ nov. 14: A nemzeti hadsereg Budapestre való bevonulása alkalmával Horthy fővezér a rend . fenntartása..és a közönség nyugodt viselkedésének biztosítása érdekében felhívást intézett a főváros lakosságához, moly-ben biztosítja azt, hogy a hadsereg minden törvényellenes cselekedettől tartózkodni fog.
Budapest,; nov, 14. Az Uj Nemzedék munkatársa előtt illetékes helyen a következőkben ismertették a város átvételének részleteit: A román őrségek felváltása 13-áról 14-ére virradó éjszaka történik.. November 14-én a nemzeti hadsereg elővédjei a Dunát reggel 8 órakor elérik ós délelőtt 10 órakor átlépik.« A románok 15-én a Tápióság-Monor-szabadszállás vonalra, a nemzeti hadsereg pedig az Isaszeg-Pécel-Vecsés-Acsa vonalra érkezik meg .
Leleplezések Lengyel nép-biztosról.Budapest, nov. 14. Mindennap ujabb hazugságok kei ülnek ki a népbiztosokról. Április tizedikén a pénzügyi népbiztosság utasítására a,központi állampénztár, kétszázhúsz millió korortárol szóló csekket adott á> Fenyő Andor bécsi gazdasági követnek, aki ezen csekket az Osztrák-Magyar Bank bpesti Intézeténél leszámítolta. — Ezen összeg mV kétszáz milliót magávall vitt Bécsbe és hu** millió koronát -Lengyelt Gyula népbiztosnak adott. Fenyő Andort Bécsben már régebben letartóztatták, ¡.többször kihallgatták és vallomása során elszámolt a magával vitt kétszáz millióval. \'Lengyel Gyula pénzügyi népbiztos ugyancsak vallomást tett ezen ügyben ós a
tr
husz millióról ugy nyilatkozott, hogy ezen összeget sohasem kapta kézhez Fenyőtől. Az
2.
Osztrák-Magyar Bank több tisztviselője kijelentette, hogy a husz millió koronát Lengyel. népbiztos csakugyan átvette Fenyőtől.
Budapestnov. 14. Kun Béláék a tót Népbiztosoknak trz millió korona készpénzt adtak rendelkezésükre.• A nyomozás során a tiz .nillióból nyolc milliót megmentettek, mert az államügyészség kinyomozta, hogy ezen-összegét a népbiztosok a Fabanknál helyezték el. A nyolc milliót lefoglalták.
Oeehellenee forradalom m tót
f8id8n.
Bécs, nov. 13. Ideérkezett jelentések szerint mindennap várható Szlovákiábancseh-* • ellenes forradalom kitörése.
Amerika elveti m német b*két<?)
New-York, november 13. Newyork Sun Washingtonból jelenti: Hacsak váratlan fordulat nem következik be, biztosra vehető, hogy
% • ■
a szenátus a végső szavazásban elveti a Németországgal kötött békeszerződést.
Német kölcsön ¡Magyarországnak.
Budapest, nov. 13. Egy németországi pénzcsoport ötszáz millió márka kölcsönt ajánlott fel.Magyarországnnki
Horthy fővezér Tatabányán.
Horthy a küldöttségekhez, — A nzóakrizlH megoldása« — .. A munkáHHág kötelessége. — Katonai tizein.
Siófok, nov. 13. A maga nemében egészen ritka és különös volt az a találkozás, mely hjtfőn jött létre a fővezér és a tatabányai munkások között, mely körül az utóbbi időben a legkülönbözőbb hirek keletkeztek. Tatabányát- a közvélemény ugyanis ma is kommunista fészeknek tartja, melynek munkásai szerinte ma is Kun Béláék szabotáló módszerével élnek, a fővezérről és hadseregéről egyesek által elterjesztett rosszhiszemű hirek pedig elég ^alapul szolgálhattak, hogy rajta itt-ott elzárkózás és bizalmatlanság épül-jön. A fővezér ennélfogva ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen találkozhassék «tatabányai munkássággal, hogy felderítse előttük állás-pontját és azt a helyzetet, melybe egy esetleges szándékkal előidézett szénkrizis a fővezért és az ország összmunkásságát sodorhatja,
A fővezért, és kíséretét Percei Mór kormánybiztos kalauzolta, aki egyszersmind hiven ecsetelte u vidék mostoha gazdasági viszonyait. Miután ji fővezér megtekintette csapatait, magához kérette a küldöttségeket, melvek. mindegyikéhez rtiégliTtt, Őszinte, férfias emberi szavakkal szólott: ^
— Azért jöttem —• mondotta — hogy mindenkinek a szemébe nézzek, nem azért, hogy hódolatot, üdvözléseket . és . virágokat; kapjak; hanetti\'/ hogy azökhoz szóljak, akik még mindig bujkálnak, akiknek soraiban még mindig« ott lappang az őrütt vörös rém. Tqdom minden kedves szó, ami elhangzik, nem nekem szól, hanem annak a reménységnek, hogy ezt az országot az életnek megmentsük. Három végzetesjbünben bővelkedtünk : A széthúzásban, a korrupcióban és a protekcióban. Nehezen bár, de összefogtunk, összeállottunk azok ellen, akik jnég most is áskálódnak és |
ZALA
akadályokat gördítenek egyenes útjainkba. Mielőtt ..azonban/nagyobb munkába fognánk, a belső rothadást kell kioperálnunk, kiirtanunk és megkozdeni az épiiő munkát, Tatabányára azért jöttem, hogy megmondjam itt mindenkinek, hogy nem babba megy a játék, hanem az ország sorsáról van szó és itt megjegyzem, hogy a legkisebb kísérletet ist mely a vörös uralom felidézésére irányul, vérbe fogok fojtani. Nagyon jól tudom, hogy nem mindenki bűnös, hisz csak annyi történt, hogy sikerült a nagy* tömeget félrevezetni, de ón vissza akarom hódítani ezt a tömeget és ismét raisont akarok beléje vinni. . -
- -----Miután a "hallgatóság előtt még kifejtette
azt a ves/élyt,. mely az országot a szénkrizis folytán a legvégzetesebb katasztrófába sodorhatja, meghallgatta a bányamunkások szónokát, aki a következőket mondotta:
— Amikor kegyelmes Urunkat üdvözöljük, engedje meg, hogy a bányamunkáfvság óhajait tolmácsoljam. .A bányamunkásság társadalmi helyzeténél és régi küzdelmeinél fogva közelebb áll a szociáldemokrácia programm-; jához s azért kéri, hogy bár nagy változások
... . * • . . \' .\' ■ , \' » v •
történtek, rövid idő alatt, hasson oda e fővezér, hogy régi küzdelmeik vívmányainak legalább egy részét kapja meg ugy a saját, mint nz ország érdekében. Mert mi Jól tudjuk, hogy valaha itt képesek voltunk kétszeresét produkálni termelő munkánknakj mégis a háború, de még inkább a jelen élelmezési viszonyok gyökeresen megrontották fizikai kópességür-ket. Azt hisszük azonban, hogy gazdasági és élelmezési viszonyaink javulásával a fokozott széntermelés is lépest fog tarta.ni Kérjük továbbá kegyelmes Urunkat, hogy letartóztatott bajtársftink ügyét mielőbb vizsgálják meg, mert a hirtelen megtorló in»éz<edések kapcsán néhány ártatlan munkás is szabadságát veszítette.
Horthy igy válaszolt:
»
— En tulajdonképen azért jöttem ide, hogy, a bajokon segítsek. Eljutott hozzám annak a hire is, hogy a katonaság jelenlétét felhasználják munkaadók arra, hogy fizetésüket redukálják, ogyéb igényeiket pedig alaposan megnyirbálják. Meggyőződtem ós azt találtam hogy a dolog nem igy áll. Nem vagyok hivatva, hogy gazdasági, részletek fejtegetésébe bocsátkozzam. Az önök sanyarü helyzete nem egyedül ál-ó a hazában, mindnyájan lerongyolódtunk.: Hogy példával-szóljak, megmondhatom, hogy nekem mindkét otthonom elveszett. Nekem is elvettek mindenemet, mig maguknak legalább megmaradt az, amijök volt, én pedig mondhatom önöknek, hogy ami egyszer volt, az soha többé nem jön vissza. De én nem erről akartam önökkel beszólni. Gondolják meg,
mivé lesz az ország egész munkássága; ha nem látják el őket, akik az önök testvérei,
.szénnel- Szézozrevel fognak pusztulni. Ez oly kérdés, melyet tisztázni kell. Mi megpróbálunk mindent, de ha másképen nem lehet, hát kénytelenek leszünk mi szocializálni az állam részére. Nem türhetjük, hogy ezt az ősanyagot, ¿-melyért- céak \'kezünket k¿il kinyújtanunk,\' ki-aknázatlanpl hagyják. Nincs időnk hímezni-hámozni s ha semmi sem használ, hát katonai üzemmé alakítjuk át bányáinkat. Mert szenünk van és a szénszükség óriási s bár ón mindent megteszek, hogy a szegény munkáson ós családja sorsárí cnyhiiessek, mégis minden más kérdés, mlr.t a haza kérdéso c pillanatban időszerűtlen. Mi beletörődtünk minden bajba, mii den szenvedésbe, de valljuk be, nem helyén való, hogy épen azok, akiknek nagy részük
1919. november 14.
van a nagy pusztítás előidézésében, épen azok állnak elő elsősorban a legmesszebbmenő igé* nyeikkel ós követelésekkel.
\' Mert ha önök mindent máskép tettek volnf, ma magasabb polcon állanánk Európa népei cíőtt. Oda jutottam, hogy igazán osak a magyar parasztban, a magyar földmivesben bízhatok, mert e^yeíjiil, ö az, aki szűz ragaszkodással védi azt a rögöt, mely mindnyájunk hazája. Meg vagyok győződve azonban, hogy rövid időn belül a félrevezetett munkásság is megtér a nemzet oldalára és akkor önök is ott lesznek vtilünk a nemzetépítő munkások . sorába®?. Ami az/ ártatlanok «IzárávAt\' Illeti," en az ő ártatlanságukban kissé kételkedem. De ha ugy van, legyenek bizalommal, az igazság még mindig idejében kerül napvilágra. Különben is utalhatok több jeles férfiunkra, teszem VVckerlé\'O, Szurniaira, Mikes püspökre\' akiket csak azért állítottak akasztófa alá, mert jó hazafiak voJtakv , Higyjék el,
ha valóban igazság és morál rejlett volna vakmerő mozgalmaikban, ón lettem volna az első, aki érdekeikért sikrászállott
s ,
volna. Ma p;dig arról van szó, hogy minden
pártkérdést háttérbe szorítva elsősorban haza fiak legyünk. Azok az idők, hogy pártpolitikát.
sztrájkokat csináljunk, elmultak. Ha majd a , hazát felépítettük, akkor megint élőiről kezdhetik. De ma ott vagyunk, abol egy hazát, a sir széléről kell visszamentenünk.
Horthy fővezér, kinek sikerült a bányamunkásságot a sürgős honmentő feladatokról meggyőzni, a munkások speciális óhajainak tanulmányozására egy vezérkari tisztet hagyott Tatabányán, kinek feladata a munkások élelmezésének megkönnyítést illető részletek ki-* • . ^
dolgozása.
HIREK.
TSSí
> N A r T Á »
Róm. kalh. Szernp. Prot. Jukund. Cör. kutlu Fülöp. Gör. kel. (nov. 1.) Izr. Murklcw 21...
t A nap kél reggel 7 árt 01 perckor, nyugszik délután 4 óra 20 perckor.
A hold k<51 csto 11 éra 20 perc. kor. nyűgszik e.ste 0. óra 02 perckor.
— A kormánybiztos rendeleteinek megszegése —- kihágás. A belügyminiszternek Vas, Sopron, Moson ós Zalaváfmegyék alispánjához intézett rendelete a kormánybiztos rendeleteinek megszegését kihágássá minősíti, mely két hínapi • elzárással és hatszáz koronáig terjedő pénzbirsággal büntethető.
— Hlr a pós\'áról. A románok kivonulása kövotkeztében Budapesttel most teljes a póstaforgalom. A nagykanizsai póstahívátal r\\iától, kezdve fölvess^mínden Budápestre szánt pónzküldeményt (póstautalvány, chec, stb.)
— Tisza meggyilkoltatásának kanizsai tanuja. A budapesti állomrendőrsógen tegnap jelentkezett Nagy Lajos nagykanizsai tanító
19/;elmattdt&,-hogy ae-eJstf forradalom ríapjárí Budapesten járt s a Rákóczi-űt és Károly-körut sarkán három katonától a következő kijelentést hallotta:
— Ha ezt a gazembert puskacső elé állithatnám I.
Nagy Lajos eFre visifWordult ^a társaságában levő kollégájával megnézte a három katonát, akiket állítása szerint most is határozottan föl tudna ismerni. A főkapitányságon rögtön intézkedtek, hogy Nagyot azonnal szembesítsék a gyanúsítottakkal.
— Eier waggon gabona a fővárosnak.- |
A főváros tanácsa a közelmúltban nagyobb gabonavásárlási akciót kezdeményezett, amelynek eredményeképpen az első nagyobb szállítmánynak már a mult hét végén kellett volna Budapestre^ érkeznie. A szállítás körül azonban nehézségek merültek Yel. Ebből kifolyóan a főváros tárgyalásokat folytatott a Haditer-mény igazgatóságával és olyan megállapodás létesült, hogy a Haditermény- magára vállalta az egész gabonaboszerzési\' akció lebonyolítását. A Haditermény megbízottai még a mult hét elején elutaztak Szabolcs-, Békés- és Hajdú-
vármegyékbe és sikerült nekik azokat az aka-
< <
dályokat eloszlatni, amelyek eddig a gabona fclszállitását késleltették. Összegyűjtötték a gabonát, megoldást nyert a valútakéidés is és kellő mennyiségű zsákot is szereztek, ugy hogy a kiküldötteknek u 1 laditerinényhez intézett jelentése szerint az első szállítmány, mintegy 1000 waggon gabona e hét végén ós a jövő hét folyamán beérkezik Budapestre.
— Idegen állampolgárok letelepülése.
Az utóbbi időben sok idegen állampolgár, főként a volt köztis Hadsereg tagjaiból, kérte magyar honosítását, A belügyminiszter felhívta Zalamegyo alispánját, hogy miután a volt közös hadsereg ^ tagjainak elenyészően kis részo — s ez , is csak méltánylást érdemlő esetekben — lesz átvehető a\' magyar véderő kötelékébe, s községi felvételi kérve-vény feletti határozatnál fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az -illető kimutatható vagyonnal birjon. Ez a-:ért szükséges, hogy az államkincstár, iletve község megterhelése nélkül létfentartásuk az esetben is biztositvn legyen, ha a folyamodóknak a jövőben a katonai pályát más hivatással kell felcserélni.
— Helyreigazítás. Lapunk tegnapelőtti számában megjelent eljegyzési hir tévedésen ¿lapult.
— Kizsuppölás. A belügyminiszter sürgős rendeletben fölhívta Zalamegyo alispánját, hogy a galíciai, bukovinai és osztrák menekültek elszállításáról mielőbb gondoskodjék Az ellenszenves és veszedelmes eleinek kiuta«, sitása az országban faji és felekezeti különb-
. ség nélkül megelégedést keltett.
. , — Munkában a „Fekete kéz44. A detektív regényekben annyit szereplő .Fekete kéz" legutóbb Nagykanizsán is követőkre talált. A zsarolásnak egy igen egyszerű módját használják fel ezek az emberek a pénzhezjutásra. A kiszemelt áldozat asztalán egyszerre csak a legtitokzatosabb módon megjelenik egy levél. Ki hozta, honnan jött? senki sem tudja. A levél tartalma azután rendesen a l-genergikusabb. hangon szólítja fel a címzettel, ..hogy bizonyos összegű pénzt egy megjelölt helyre annál is inkább tegyen le, mert elleneseiben ugy ő, mint családja halálnak halálával fog . elpusztíttatni. A szerencsétlen áldozat ugyan ilyen alkalmakkor rendesen .nyugodtan / folytatja napi tevékenységet 8 mikor ráér felszalad a rendőrséghez s megteszi feljelentésót. A hét elején Árimiih Náthán az Uránia mozgó tulajdonosával történt ilyen eset. Egy kis fíu szalad oda hozzá a moziban s levelet csúsztatott a kezébe. A levél a fentebb emiitett minta szerint volt formulázva: az összeg 6000 korona volt, a letevési hely pedig a piactéri kut. A levél alján a hét honvédek bandája idegborzon* gató aláírás szerepelt. Megtörtént természetesen a feljelentés s a detektívek a kitűzött időben erősen figyelték a \' kut környéké,t. A
félelmetes hét honvéd azonban ugy látszik | megsejtette a figyelést, mert esze ágában sem volt egyiknek is jelentkezni. A napokban azután az utcán , ment Armuth, észrevette hógy egy alak állandóan követi. Rögtön gondolta, hogy ez is egyike lehet a vérét és pénzét szomjazó reitenhetetlen hétnek s a rendőrrel bővítette az illetőt. Eleinte tagadott, de amikor szembesítették a kis fiúval, akivel a zsaroló levelet küldte s az ráismert, bevallotta, hogy ö és ogyik kiskanizsai barátja voltak a félelmes hetek. Nemcsak Ármuth volt á kliensük, hasonlóan kísérleteztek Pollók" Ede kékfestővel és másokkal, mindenütt eredménytelenül. Egyelőre letartóztatásban vannak, ha pedig majd egyszer kiszábadúlnak, bizton újszerűbb fogásokkal fognak, megpróbálkozni.
— Aranyember III. részét mutatja be az Uránia pénteken, szombaton és vasárnap. Nagy nehézségek árán tudta az igazgatóság
e részt megszerézni, mivel ez csak most készült el.
— A Dél-zalai takarékpénztár értesiti t. részvényeseit, hogy a régi részvények és szelvényiveik, illatve a kiadott elismervényok ellenében az uj részvények szelvényiveikkel együtt az intézet helyiségében a pénztárt órák alatt átvehetők.\'
— A közönség figyelmébe. A vasárnap reggel Budapestről póstán érkező lapokat a közönség vasárnap délolőtt 9 — 11 közt veheti át a főpóstán.

Törvénykezés.
(:) A leszerelni netn akaró vörösök.
A kommunizmus bukása után történt. Vendelét érkezott, hogy a vörös katonaságot mindenütt lo kell fegyverezni. Ezt a rendeletet akarta végrehajtani Kohídán tíottka Andor főszolgabíró, de az ottani vörösőrkülörtitmény Horváth Ferenc parancsnok kezdeményezésére a parancsot nemcsak hogy megtagadta,, de átvonult Csányba es az ott letartóztatott 2- vörösőrt kiszabadította, majd a dicső fegyvertényt a gróf Battthyány kastélyban tartott áldomással ünnepelte mog. Ma tárgyalfa ez ügyet a nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa dr. Kenedy Imre táolabiró elnöklete alatt. A vádhatóságot (bx.-ttoródy Dezső államügyész, a védelmet dr. Krausz Aladár ügyvéd képviselte. Tanuul hallgatta ki ez ügyben a biróság gróf Batthyány Pált, ZaUmcgye volt főispánját, akinek kas\'élyábnn a vörös társaság bu.su-lakomáját rendezte — természetesen hívatlanul. A tanuk kihallgatása, a vád- ós vcdbeszédck után délután -került ítélethozatalra az ügy. Az ítélet szerint: Horváth Ferenc parancsnokot hatóság, hatósági személy és magánosok elleni erősz"k büntette miutt 1 évi börtönre 200—200 korona pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén még 40 napi börtönre s 3 évi hivatalvesztésre ; Mikos György, Szántó istván, Györké Káraly és Linnéi József vörös katonákat
9—9 havi börtönre s 3 évi hivatalvesztésre (ugyanannyi időre politikai jogaik is felfüg-gesztetnek), Szeppin János és Rózsa János vörös katonákat 4—4 hónapi fogházra, Lefíer Józsefet pedig 6 hónapi börtönre ítélte a törvényszék, Az ítélet jogerős.
(:) Az izgatással vádolt postaaltiszt.
A mozgóposta egyik altisztje Nagy Béla állott a törvényszék izgatás bűntettével vádolva. A vádirat szorint a postássztrájkot megelőzően arra igyekezett postástársait rábírni, hogy vonuljanak be vörös katonának. A kihallga-
tott tanuk majdnem egyöntetűen azt vallották, hogy Nagy összeférhetetlen természetű ember volt, aki csak azért is a bevonulás mellett szónokolt, mert társai nem akarták.—
Évekkel ezelőtt Barcson valami vonatössze-,
~ ■ -f ■ * \'
ütközés alkalmával §ulyos serüléseket ésráz-kodtatásokat szenvedett s ez idő óta össze-férhétetlensége szinte abnormális. — Főnökei, hivataltársai nem1 tudnak sok terhelőt felhozni ellene, tisztességtudó, vallásos, derék munkád embernek ismerték. Dr. Bórody beigazoltnak látta a tanuk vallomásából a büntettet és kérte vádlott megbüntetését. A védelem nevében dr. Krausz Aladár beszélt és kérte a vádlott felmentését. A törvényszék Ítéletében arra az álláspontra helyezkedett, hogy bár a vádlott a vörös hadseregbe való belépésre csábított, ez a tény nem foglalja magában az izgatás bűntettének követelményeit s Nagy Bélát az elleno emel* vád és következményei alól felmentette.
Színház.
. . ,
HetPiuűsor i
• »
Pénteken . . . Terike, Budapest szenzációja. Szombaton Terike, másodszor. Vasárnap d -u. Iglói diákok, daljáték.
este Cigány, népszínmű. Hétfőn Obsitos, operott.
Kedden Szőke boszorkány. Ezt *neg-
előzl: Akiknek egy a sorsuk. Szerdán ... Arany ember, sZtnmü.~*
# Csárdáskirálynő — az operett együttes bemutatkozása. Az igazat megvallva, egy kis előítélettel mentünk tegnap este színházba, hogy végignézzük a HeUai-társulat megnyitó előadását. Annyit tudtunk csak a társulatról, hogy előttünk Zalaegerszegen játszott s oz a tény maga, hogy t. i. egy művészi tekintetben nem nagyon elkényeztetett városból kapunk színtársulatot — bizonyos előítéletet váltott ki belőlünk. Nem tudtuk elképzelni, hogy egy Zalaegerszegről jövő társulat ki tudja elégíteni a mi-igényeinket, akik Pécs és Győr. társulataihoz vagyunk szokva ós akik Somogyi-társulatával —%bár egyike az ország legerősebb társulntának — nem valami nagyon voltunk megelégedvo, Őszintén szólva; sokat nem vártunk az előadástól. Talán éppen ez az előítélet okozta azután,\'hogy nagyon kellemesen lepett meg bennünket a Csárdás-királynő tegnap ostí bemutatója s az operett együttes bemutatkozása. Meglepett a színpad ügyes és ízléses felépítése, a kitűnő szalonzenekar, amely a Somogyi-társulat zenekarával bizton felvehetne a versenyt. Nagyban hozzájárult a közönség jól hangolásához a báfos zenéjü Kálmán operette, amelyet akár tízszer egymásután is szívesen hallgat meg az ember és nyugodt lélekkel megállapíthatjuk, hogy a szereplők — többé-kevésbé — jót igyekeztek nyújtani. Ami kevés disszonancia volt a nézők k^éfeen, az nem a szereplők, hanem a színpad kicsinysége ós a vi-lágitás szegénysége rovására irható. A primadonna Kürthy Böske végig ura volt a színpadnak s partnerével Körmendy Árpáddal ogyütt sok tapsot kapott. Nagy sikere volt Érckövynekt akinek táncszámai igen jetszettek,^különösen a Zombory Ilonkával lejtett táncduója váltott ki nagy tetszést. Medgyaszay Klári kellemes hangja, Heltaidirektor kiforrott színészre valló játéka, Dezső Vilmos alakítása, mind megérdemlik a dicséretet. A kar nagyon jó volt, sokkal jobb Somogyiénál. Egyszóval: a társulat bizton megérdemli a közönség érdeklődését.
5? v^\'
Igazgató: Balog OszAr
Klaebh iiftgyobb
vendéglőt, kávéházat,
vagu bármilyon más életképes üzletet vennók esetleg bérelnék házzal vagu ház nélkül. — Szíves megkeresések
Bötim Samu címén, Rákóczi-u, 25. sz.
Moses Mari éa Roza mint nővéréi, Moses Allcc mint unokahuga mélységes fájdalommal tudatják, hogy szere-telt, feledhetetlen fivérük illetve nagybátyjuk v
Moses Károly
f. hó lő-áH délben szívszélhűdés következtében 57. éves korában hirtelen elhunyt.
Hülí tetemei f. hó 16,-án, vasárnap dclelőlt 10 órakor fognak az izr. sírkertben a temető halottas házából örök nyugalomra léteínl.
Nagykanizsa, 1919^ november 13.
Áldás és béke hamvaira!
URANIA "Mqttfr-patota
Viintun *o«ioaji-«. 4. fiúin in
Péntek, szombat,, vasárnap
Jókai Mór regénye.
Főszereplók: Beregi, Rajnai, Lenkeffy Ica, Berky Ulli.
-rs Előadások kdauapokon 7 éi 9 órakor
Vasár- éa ünnepnapokon 3, 5, 7 éa 8 érakor.
, . V ut. t >-<»>

APRO HIRDETÉSEK
¿A LA
....... \' ■ ■

1919. navember 14r
Helyik jólelkű úriember legl-tene áildshox (anyahelyettesi, házvezetó-női, vagy irodába) intelligens, egyedülálló urinőt. — Leveleket „Egyenes- uton egyedül"
jeligére a kiadóhivatal továbbit. - 2238
2 drb 6 éren vemhes muraközi ló bevonulás miatt eladó Fisohel Jánosnál Szepetnek 25. szám. 2214

Nyomatott: a „ZaU^Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
nagymoigónlnhái
Szarvas szálloda. Telefon 74. sz.
nagymozgó színház
Csütörtök, péntek. November 13, 14.
Dráma 4 felvonásban.
Azonkívül kiegészítő műsor!
Előadások kezdete 7 ós 9 órakor, .
Vaaár- éa ünnepnapokon 8, fél 8 éa 9 érakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
Kitűnő teljen elírttáwt. nyerhet jó . családból való fiu vagy leány. — Ugyanott vadonat uj selyemmel bélelt oinoklog mellénnyel jutányosán eladó. Cim mogtudható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
Kocsid kerestetik 2 ló mellé azon-• nali belépésre az állami szemkórháznál. — Jelentkezni lehet Barakkórház (718. puvillon.,
Képeskönyvek, ifjúsági iratok és gyermekkönyvek nagy választékban kaphatók Fischel Fülöp Mai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
--j , -----
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű ** / i»« //• /
férfi-, noi- es gyermekcipők
nágy választékban kaphatók I
1 Szíves megkeresést ker 1 =
FURMim IMRE
cipész. — Csengerl-ut 1. szám.
Edob
sokszorosító készülék ós hozzávaló kellékek. Kapható
Fischel FUlöp Fial
. áruházában, Nagykanizsán. - : .
Balatonkereszluron a vasútállomás és szálloda közvet^n közelében egy 153 Q-öl teriiletü ^
villatelek eladó.
Bővebbéi: A ezé I Ignác
ingatlanforgalmi irodájában, Főút 8. sz.
XLVI. évfolyam.
■ mm*m$$0mfmm0k miwm mmm
ííllMt <MJ
. liklalttlHlal:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
alt Nyomdaváílalal P6-ul 5. sz.
Mffdelfiifk hétrakivételé-vei mindennap korare^gci
Nanykanixaa, 1819. november 15. Szombat.
260. azám.
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :
Kqy hóra . N^oyed évro Félétré F.fléss évre,.
15 * 41 , 90 . 180 .


gi«rk«4tl4»4gl ém kladOMvafall lelcfon 7«.
Nyomdai («lefon 117,

POLITIKAI NAPILAP.
. ) ; \'V V ~Z íAVjrt t l^f; .-\'A , I j/ <|\'I*1 I . >"v 7 i\'l f f ■ i) ^ I rO«-m f ri\'ifi T
im 111»k^g m.
Kgy.cs szám ára: 60 fillér.


»
v Főszerkesztő: I ,
r/i.O V.\' \' t« ( »•/• > V». »• \' »" >V. Y»« >#>» J«1
TÓTH ZOLTÁN

******

fcőauinkat&r* é^-tap tulajdonol? CSILLAG .JKNÓ
A.-j r > •«

8
. Jtlrdetéwkct,- nyjlf-iftret mfíjfftu kAdciiituyekcJ (tlj*7ab«ta s/erluf y^si ss ffl a kiadóhivatal. rrroz^A nnlítika cmpmáxwr&l I hitíiséK. gáncsoskodás ós nemzetrontás. —• iApuiiiH\\u ^cuíciiyu. Csapataim mindenütt megtartják és megtar-
! \' I _ ^ | . | 11 • | 1 . a 1 f ^ « , . *
Maycr klsgaidaveiér nyilat* kozata. — Apponyi a mlulMzterl értekcsleten.
Budádest, nov. 14. Mayer, ki Sióíokon nagyatádi Szabót helyettesíti, a Pesti IlirJap munkatársa előtt a következő nyilatkozatot tette: Tudomásom szerint szigorúan bizalmas tárgyalások folytak a napokban Friedrich miniszterelnök ós nagyatádi Szabó között. Részletesebben most nem nyilatkozhatunk, meg kell várni, inig pártunk vezére hazajön Annyit azonban máris kijelenthetek, hogy a napokban meglepő, fordulat fog beállani a párt állásfoglalásának ügyében.
Budapest, nov. 14. Apponyi, aki tegnap az esti órákban megérkezett Budapestre, délután ötkor a miniszterelnököt kereste fel. A miniszterelnök ötre a kormány tagjait értekezletre hivta össze. Az értekezleten részt vett Apponyi is. Ugyanezen időben a keresztény nemzeti egyesülés pártjának és az egyesült kisgazda ós foldmivcs pártnak vezérei a miniszterelnöki palota más részében gyűltek össze értekezletre. A miniszteri értekezlet közben megjelentek a keresztény pártok vezérei és bejelentették, hogy a keresztény nemzeti alapon álló pártok ragaszkodnak a miniszterelnök személyéhez és az egész kormányhoz. Tudomására hozzák a kormány tagjainak, hogy ha a megalkuvás terére lépnek a keresztény nemzeti érdekeket fogják kockáztatni és a keresztény nemzeti pártokkal fogják magukat szemben találni, mort ezek más kormányt, mint a mait nem ismernek el és a következményeket azon baloldali. pártokra hárítják, amelyek konszolidáció helyett a . mesterséges egyenetlenséget akarnak szítani nemzet tényezői között. Azután a keresztény pártok vezérei Clerkhoz mentek és vele is közölték ezen álláspontjukat. ;
Budapest, nov. 14. Apponyi ma reggel üíessweinnál, Palugyaiva! ós később Báréival tanácskozott. Tizenegykor Lovász yt Heinrich, Simonits és Platthy jártak náln, akik pártjuk elnökségét felajánlották neki eredmény nélkül. A liberális pártok osztatlanul Apponyi miniszterelnökségét tartanak legszerencsésebb megoldásnak. Nagyon számottevő tényezők vannak a keresztény pártok soraiban, a kik Apponyi-íé\\o megoldás hivei. Apponyi — mint mondják — egy történelmi életet. töltött a , keresztény nemzeti eszme szolgálatban. Ezen felfogás azonban szemben áll a másik áramlattal, amely föltétlenül a mostani kormányhoz ragaszkodik. Ezen pártok ragaszkodnak Friedrich személyéhez és az egész kormányhoz. : •

Horlhy Budapesthez.
Budapest, nov. 14. Magyarok! Közel egy évi züllés utánujjászülctctt a magyar haderő és hála a Dunántul nemes népének, megindul Budapest felé. Fölöttetek hónapokig vörös rongy és idegen nép zászlója lengett. Ezen gyalázatot hitvány nemzetközi kalandorok és megrontott magyarok hozták reánk. A nemzeirontásnak immár vége van. Újra ébredt a magyarság, ereje le fog sújtani minden olyan próbálkozásra, amely az épitő munkákat hátráltatni merészelné. Részkén és örömmel dobog föl a magynr sziv, amerre sass-tollat, tenget a ezét és elnémul minden kis-
tiltják a rendet. Mindenkitől fegyelmet, tudatos és tettrekész magatartást követelek meg.
Horthy Miklós, fővezér.
A nemzeti hadsereg bevonu-lávának programmja.
Budapest, nov. 14. Horthy Miklós és a nemzeti hadsereg cáapatai vasárnap reggel érkeznek Budapestre a kelenföldi pályaudvaron, ahonnan íloithy fővezér vezetése alatt vonulnak az Országház-térre, a parlament épülete elé. A Gellért-téren Bódy polgármester a városi tanács élen fogadja és üdvözli a nemzeti hadsereget ós vezérét. Innen az indulást három ágyúlövés jelzi és a menet folytonos harangzugás között halad a Szent István-templomig. Az útvonalon az egyesületek tagjai és és iskolák állanak sorfalat. Az elvonulás alatt a villamosok es a kocsik közlekedése szünetel Az Országház-téren a nemzeti hadsereg csapatait a mínisztei elnök üdvözli ós Horthy fővezér válaszol. A parlament lépcsőzetén felállított oltár előtt Csernoch János bibornok hercegprímás tábori misét mond. Ezután a magyar hölgyek átadják az általuk felajánlott zászlót, amellyel együtt a keresztény egyházfők sorban - megszólalnak. A magyar megszállott területek gyászfátyolos virágcsokrát is hölgyek adják át. Horthy fővezó:t legvégül az ifjúság nevében a miniszterelnök leánya üdvözli és szintén virágcsokrot nyújt át neki. Este 6-kor az Operában díszelőadás lesz, 9-kor pedig a miniszterelnök ós neje a budavári miniszterelnöki palotában estélyt td.

HÍREK.
1»t*.
november
15
Szombat
NAPTÁR
Rom. kath. Lipót.. Prot. Lipót. Cör. kath. (\'»úr. or. kol. (nov. 2.) Aclndin. Itr. Matklew 22.
A tiap kél roggol T óra 0* porckor, nyugszik déluton 4 óla 21 porckor.
A hold kél éjjel 12 óra 20 porc. kor. nyugszik oste 8 óra 02 porckor.
— Slgray kormánybiztos Clerknál, Mint értesülünk grof Sigray Antal, Nyugatmagyarország kormánybiztosa a napokban hivatalos ügyei elintézése végett Budapestre utazik. A kormánybiztos ez alkalommal \' kihallgatáson fog megjelenni Clerknál, az antant főmeg-bizottjánál.
— A«, nagykanizsai ló vámhivatal ügye. Megírtuk, hogy a soproni Kereskedelmi és Iparkamara feliratban kérte a pénzügyminisztériumot, hogy Sopronon kivül még Szombathelyen, N a g y k an i z sá né s\' * N í a g y a ró vá tro n álfít-son fel fővámhivatalokat. Ezen hivatalok felállítása által a Vas- cs Zalamegyék felé/irányuló forgalom nem menne át a soproni fővámhivatalon s igy annak kevesebb lenne, a dolga. Párnappal ezelőtt a soproni kamara táviratot kapott a pénzügyminisztériumtól, amelyben azt közli, hogy a szombathelyi és nagy. kanizsai vámhivatalok ügyét megfontolás tárgyává teszi, a magyaróváriéval pedig egyenlőre nem foglalkozik, mert közvetlen közekében Királyhidán Úgyis van már ogy. A Nagykanizsán felállítandó fővámhivatal ügyében tehát most folynak az előkészítő\' munkálatok, amelyeknek mielőbbi lefolytatását egyébként a
kamara ujabb átirattal sürgette mog.
— Prpléék tijra emel/ék a fa árát. A
zágrábi Prpi<5 cég kanizsai telepén is alaposan kihasználja, egyrészt horvát állampolgárságát, másrészt pedig azt a nagy hinn\\t, amelyben a város tüzelőanyag tekintetében szenved. Már egy pár héttel\' ezelőtt, amikor a polgármester a fa ügyében tárgyalt a céggel, oly horribilis árakat kértek\' a fáért, annak ellenére, hogy jogérvényos szerződésük van íaszáiiitásra a várossal, hogy h város csak végszükségből fogadta el az ajánlatot Ezen azután versiemet\'kapott a cég, mort most ujabb áremeléssel lépett tol. Beadvánnyal fordutt a városhoz, amelyben bejelenti, hogy az eddigi 520 koronás ölenként! ár helyett 570 koronát követelnek. A szállítással Együtt a fa ölenkénti árát 640 koronában szabják meg. A beérkezett ultimátumot tegnap tárgyalta a pénzügyi bizottság s tekintettel a közelgő télre — kénytelen volt elfogadni. Most csak*&rra vagyunk kíváncsiak, hány nap múlva fog ismét emelkedni az illusztris ársróf?
— Elitélt tejJiaml&ltó. A nagykanizsai rendőri" büntető biróság tegnap Szokol Já-nosné kiskanizsai asszonyt, azért, mert a műit-kori tejvizsgálat alkalmával eladásra hozott tőjében 130 százalék vizet találtak, 300 korona pénzbüntetésre Ítélte, Remélhetőleg használni fog a példa s a derék tejárusok- legközelebb óvatosabban fogják kezelni « vízcsapot.
— A hadirokkantuk, Özvegyek és árváknak, állami hivatalokban való alkalmazása. A magyar kormány október hó 25-ón kelt rendeletével elrendelte, hogy „azon női munkaerők helyett, kik az államhivatalokban, közüzemekben, stb. a világháború alatt a férfi munkaerők pótlása végett kisegítőképpen ideiglenesen alkalmaztattak, elsőso ban a megfelelő képesítéssel bíró hadirQkkantak, hadiözvegyek és hadiárvák alkalmazandók, továbbá üresedések alkalmával, illetőleg ujabb munkaerők alkalmazásánál ugyanazon képesítés mellett \'részükre az elsőség mindenkor biztosítandó.
— UJ kormánybiztosok. A minisztertanács Tórfy Béla h. államtitkárt ncvezto ki a gabonagyüjtós országos kormánybiztosává. Az erdő és faügyek országos kormánybiztosa Kaán Károly földmivolósügyi miniszteri h. államtitkár lett.
— Oláh mlnltzter Sopronba. Oláh Dániol, az ipari ügyek minis:\'are tegnapelőtt Sopronban tartózkodott, megfogatta a gyár-üzemeket s a \' munkásokkal hosszain elbeszélgetett az őket érdeklő kérdésekről.
. — Ismét a kétkoronások. A napokban az egyik helybeli , lap. szóvátettc, hogy egy dohánytőzsdébon nem fogadták el a kétkoro-násokat. Most hasonló csottel állunk szemben, amelyben azonban pénzügyi tekintetben ugy~ szólván a\'legkompotensébb fórum : az Osztrák Magyar Bank helyi fiókja szerepel. Az egyik helybeli pónzintézbt nagyobb összegű pénzt küldött ¿t az Osztrák-.Mag^ar Banknak, amely az összegben levő 2 és Fkoronás pénzjegyeket azzal külaötte vissza, hogy előbb válogassák szét azokat. Hogy mit értett szétválogatás alatt a bank, nem tudjuk egész határozottan, valószínűleg azonban azt, hogy -a ns.4Z szériás kétkoronAsokat kell a félőknek a jóktól elkülönítenie. Joggal kérdezhetjük tehát, ki van hivatva annak megállapítására, hogy n)clyÍK a jó és melyik a rossz széria, a bank-e, amely a jószériásokat kibocsátotta, avagy h közönség, amelytől Igazán nem tehet megkó-| vetetni, hogy privát buzgalomból — esetleg

2
•s .V,VV»<U: " •■.*•>»- \'■• -rr- T» • > ** -
t
ZALA
górcsővel — állapítsa meg, hogy melyik a jó
. „és melyik.& rossz szériás-pénz. Ez--kizárólagosan a bank feladata, amelynek nem szabadna rossz példával előljárni s a kétkoroná-sok figyel is ugy elfajitani, mint ahogy egyes lelkiismeretlen egyének a postapénznek a forgalomból vflfcj kivonását idézték elő.
— Ausztriában felemelik a postadíja .
- • kat. Mint a Bécsből érkezők hirtilhozzák, ott
a napokban rendelet, fog megjelenni, amely lényegesen felemeli a postadíjakat. Az emelés körülbelül 100—100 százalékos lesz, amennyiben a közönséges levelek postadija 20 fillér helyett 40, a levelezőlapoké pedig 10 fillér helyett 25 fillér lesz.
— A ténylegps tisztek szakszervezeté-\'feloszlatása. A bölügynimiszfcr rcndbTö:
let adott ki, mely szerint a «Tényleges tisztek
szakszervezete* feloszlatandó és az eljárás ellene .megindítandó, tekintettel arra, hogy a tényleges tiytck . mindcnncmu^olitikátój el vannak tiltva.
—- A tengeri maximális ára.. A hivatalos lap tegnapi száma közli a tengeri ár-mn&imálásái ói .»szóló rendeletet. IC szerint a csöves tengeri ára* mótonpázsánként 120 kor., a mórVsoít tengerié pedig 100 korona.
— A baromfi- és házloyultenyésztés fejlesztése. A baromfi- és házinyu ¡tenyésztés fejtesztése érdekében a földmivelésügyi minisztérium tervsket dolgozott ki A kisgazdák köréhen megvan a hajlandóság különösen a.baromfitenyésztés felkarolására, ami a kivitel szempontjából is nagy jelentőségű, mert pel-. (tálit 1313 #an baromfiból 30 millió korona értékűt szállítottak külföldre. A földmivelésügyi kormány a keltelést minden lehető eszközzel előfogja mozdítani, keltelő állomásokat fog létesíteni az ország különböző pontjain, különösen azokban a nagyközségekben, melyekben n nép előszeretettel foglalkozik a baromfilc-
. nycsztéssel.
— A románok kirabolták «a budapesti dohányraktárakat. Budapestről jelenti tudóM-tónk: A románok kivonulása előtt a budapesti dohányraktárakban román tisztek jelentek meg nagyobb csapatokkal $ a román parancsnokság engedélyére való hivatkozással a raktárakból az összes finomabb gyártmányokat kocsikra (pakkoltatták és elvitték. A kár, mely így a dohányjövedéki t igazgatóságot érte több millió koronára rug.
— Marhalévélkezelésl dij újbóli megállapítása. A földmivelésügyi miniszter a gazdasági haszonállatok- ezidőszerinti magas áraira, való tekintettel a marhalcvélkezclési dijakat 1919. november 1-től kezdődő hatálylyal ideiglenesen, további rendelkezésig a következőkben allapitja meg: a) egy marhalevél-kiállitásért tekintet nélkül a reá jegyzett állatok száma l (egy) korona; b) tulajdonátruházási záradékkiáliitás 60 (hatvan) fillér í c) az egészségügyi bizonyítvány vagy külön eszközölt irányítás megújításáért, úgyszintén a leírást 40 (negyven) fillér.
— Jótékonyság. A mezítlábas tanulóknak adakoztak: Schmidcg Vikor 4. o. 20 K,
\\ Mayer Frigyes 4. o. t. M8 K, Lackcnbachcr Irén 2. o., Cíold Klla 4. o, Góld Nusi 3. o. 10—10 K, Borta Sándor 2. o , Barta Lili 4. o. f>—5 K, Abramovits Olga 1. o. 2 K, Etlényi Miklós 4. o. 2 sapkát; Blanktyiberg Margit 4;*o. 4 K, 1 páf cipőt, í pür harisnyát, 1 pár\' kalocsnit; Hoffmann Anna 4. o. egy trikót, 1 kötényt, 1 pár harisnyát; Szeree Mária, Sclnvarz Erzsi, Hirsohler Margit 4. o.
- 10—10 K, Kcienczy Ella, Weiszbcrgcr Margit, Liditt Margit^ 4., o,. 5 r.ö
Sugár Klára, Szegő Lili, Bútor Sarolta 4. o. 4—4 K; Kovács János 4. o. két kabátot, egy nadrágot, 3 orsó cérnát.
— VAC. táncestélye. Holnap vasárnap a Vasutas Atlétikai Club táncestélyt tart a Szarvas szálló helyiségében. Világításról és fűtésről gondoskodva lesz.
— A iiiunkásblztosltásró! szóló kormányrendelet hiteles szövegét közli a „Hivatalos Közlöny\'1 4. száma. A lap ára 2 korpna. MegrendolhetŐ a pénz előzetes beküldésével a lap kiadóhivatalában: Szombathely, vármegyeház, levéltár.
— Borzalmás hagyniáz-járvány Szibériában, A Reuter*ügynökség tokiói • jelentése szerint Szibériát olyan h agymáz-járvány fenyegeti, aifíilycnt a történelem még eddig nem ismert. Eddig a szibériai csapatok között közel 40 000 hagymázoset fordult elő. Naponta uj és uj ezer megbetegedési eseteket jelentenek A járvány átterjedt már a polgári lakosságra is.
— A Dél-zalai takarékpénztár értesiti t. részvényeseit, hogy a régi részvények és szelvényiveik, illetve a kiadott elismervények ellenében az uj részvények szclvényiveikkel együtt az intézet helyiségében a pénztári órák alatt átvehetők.
. — A legújabb francia és angol divat lapok a téli idényre megérkeztek Kischel Fülöp Fiai- könj\'vkereskcdcsébe, Városház palota. \'
— A Világ nagymozgóban szombat és vasárnap kerül bemutatóra a Pillangó kisasz szony cimü/5 felvonásos artistadráma, melynek főszerepét Hella Moja játsza. — Az igazgatóság értesíti a közönséget, hogy a mozgót saját áramfejlesztővel szerelte fel és mindennap fognak előadások tartatni, mégpedig este ti és 8 órakor (O-től nincs előadás), vasárnap 3, f>, 7 és fél 9 ¿rakor.
Színház.
Heti in ű Nor :
Szombaton Terike, másodszor. Vasámap/d u. líjlói diákok, daljáték.
este Cigány, népszínmű. Hétfőn Obsilos, operett.
Kedden Szőke boszorkány. Ezt meg-
előzi : Akiknek egy a sorsuk. Szerdán Arany ember, színmű,
• Terike. Budapesten a Belvárosi Színházba n a - 100 ik előadása felé közeledik Földes Imre végtelenül kedves három tol vonása : a Terike. Tegnap nálunk mutatta be a darabot a Heltai /színtársulat s a szégyen-ietesen gyér számú publikum soraiból olyan hangok hallatszottak, hogy a Terike nemsokára kasszadarabja, lesz a társulatnak. — Igazuk volt, mort a tegnapi előadás közönsége nem csupán egy nagyon kellemesen eltöltött est hangulatával távozott,, de. meggyőződött arról is, hogy a társulat jót ós szépet nyuji s minden tekintetbon megérdemli a támogatást. A tegnapi olőadás egészében és részleteiben határozottan jó volt. Simán, minden zökkenő nélkül gördült le a nézők előtt a finom meséjü cselekmény, zavaró momentum a szükségvilágításon kívül alig volt. A szerep lók mindegyike tetszett. hősnő: Benkö Ilona, kcllomes orgánumával, biztos fellépésével meghódította magának a közönséget. Heltai ilugó egy öreg, megállapodott filozófiájú pap szerepében egészségei humorával bearanyozta az egész előadást. Nagyon kedves jelenség volt a címszerepben Zombory Ilonka, hódítóan szép Antal Nusi, Irma. szerepében. Kovacsics Margit egy anyaszerepet dolgozott ki szépen finomam, Garay Béla Tódor, Buday Géza pedig a polgármester szerepével birkózott meg nagyon ügyesen. Ma este újból a Terike megy: nyugodt lélekkel ajánlhatjuk az előadást a szépet ¿¿r-művészit szerető közönség figyelmébe ^

2244
Itt 19. november 15
....... i —
Nevelőnő 2 leány- és 1 fiugyermokhez (1—3. oszt. tanulók) azonnali belépésre kerestetik. Bővebbet Magyar-utca 10.
Üzleti könyvek rendezését, mérlegek készítését, elhanyagolt könyvelés rend-behozását vállalja kiváló munkaerő. Megkereséseket „Discret" jelige alatt továbbit a
kiadóhivatal.
224 0
Teljes kovács-szerszámot vennék.
Értesítést kerek Telekí-ut 67. szám alá.
i—■ .............M II ni i 111 j .............■■■■ 11
Kopni« kerestetik 2 ló mellé azonnali belépésre az állami szemkórháznál. — Jelentkezni Jphét Barakkórház C/l^ pavillon.
Kitűnő telje» ellátást nyerhet jó családból való fiu vagy leány. — Ugyanott vadonat ui selyemmel bélelt «moking mellénnyel jmányosan eladó. Ctm megtudható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
HAHN LEX!)
bevitel-kivitel
WIEN I.
Wipplingerstrasie 24. Távbeszélő 16*18.
mtm
."..l M-l"
Különlegesség, vasáru, svédgyufa, só, szappan, gyertya, gyujtószerszám, karbidlámpa, vegyészeti cikkek stb.
URÁNIA mozoőkép-palota
UIIAIUA Roifloairl-i. 4. Tfltloa 858
_ ___
Péntek, szombat, vasárnap
III. rész
Jókai Mór regénye.
Főszereplők: Beregi, Rajnai, Lcnkeffy Ica, Berky LÜH. V;
Előadások köznapokon 7 ás 9 órakor
Vasár- * és ünnepnapokon 3 5, 7 és 9 órakor.
Kisebb-nagyobb
vendéglőt, kávéházat,
vagy bármilyen más életképes üzletet vennők .esetleg bérelnék házzal vagy ház nélkül. — Szives megkeresések
B öli ni Samu elmén, Rftkéczi-u. 25. sz,

1.-.Í

r- s •
1G555/19I9..
Hirdetmény/
Közhírré teszem, hogy Nagykanizsa r. t. várce^ ^erülotéii n rag. száj-\' és körömfájás megszűnt. Hogy a város az elrendelt zárlat alól feloldható legyen, elrendelem az összes szarvasmarha istállók és scrlésóUk fertőtlenítését olyképpen, hogy az istállók és sertéáólak kitisztittassanak, u jászolok belül, kívül erős lúggal lemosassanak, falak, padlózat és az isiállók fás részei lúgos hamuval megsiKál-|,tassanak, ólak és kerítések kívül-belül lúgos hamuval szintén IcsikáítassanaTc. A trágya vagy kihordandó és alászántandó, vagy pedig othon földel befedessék, illetve . zsombolyoztassék.
Nagykanizsa, 1910. évi november hó 13.
Polgármester\\ |

nagymoxgószlnháx
Szarvas szálloda, Telefon 74. tz.
Saját* villanyvilágítás I
Szombat, vasárnap, ttóvembér 15., 16
Pillangó kisasszony
Acllttadráma 5 fe\'voná&bnn. -
Főszerepben: Hella Moja.
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor.
Vasár* és ünaopnapokon 3, 5,7 és tói 9 órakor. Jegyek d. «♦ 2 órától előre válthatók.
Nyomatott: a „Zata^Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
M—* mtmt
Igazgató : Balog Oszkár.
XLVI* éwMolfmm,
0* m ** i
Nogykanis.a^ 1819. novsmber 16. Vasárnap

^uatiOibkMílitfitil:
naoykanizsa,
v~ 5ö£ár-ut 4.
wii ■■■■«■ <>»\'
261
mm
ila NyomjHvállalat , * Fő-ut 5. sz.
Mtgjelenlk hétfőklvéteté-felmlndcnnap korareggel .
juj^ir i ""
sítrke*ttŐ»*gl <• kiadóhivatalt Ulcfon 7«.
Nyomdai t«l«fon IIt,
áim ■ ■ ii
POLITIKAI NAPILAP.

PflSACikcsztO: TÓTU ZOLTÁN
(1
FAmunkat&rs és laptulajdonos: CSIJLLAÜ JENŐ
HlO\'i**........i

Előfizetési árak:
vidékre postAi szétküldéssel ; .
Egy hóra ... 15 V.
Nfflyed évre . . 45 »
Félévre ... 00 .
Egéss évre . ; 180 ,
Egyes szátn ára: 60 fillér.
Hirdetéseket, nyllt-1cret é» magán közleményeket díjszabás szerint ves; w—~ lel a kiadóhivatal. ===

Mft


Ml»»
A politika eseményei.
A uilulHztcreluök NzcuzádÓN nyilatkozata. — Statárium egész Magyarországon^ — Előzetes «ajtó* cenzúra. -
Budapest, nov. 15. A miniszterelnök péntek este megjelent a koimanyt támogató pártok helyisegében Pékár Gyula miniszter társaságában.
— Barátaim I — kezdle beszédét a miniszterelnök — ma kivonullak a románok Budapestről és én eljöilem közélek, hogy óva intselek benneteket, hogyané engedjétek magatokat félrevezetni c sorsdöntő napokban. Áz sllen-lábor személyemben lálja a kibontakozás akadályát, fejémet követeli a azt, hogy mondjak le és. lehetőleg utazzam el Budapestről, Erre az a válaszom, hogy nem megyek el, mert az én személyem a keresztény blokkot képviseli, amely mosott az ország válaszlóinak kilencven százaléka áll A percenluális arány diktál, nem én beszélek.- Azt akarják, ho&y a kereskedelmi rjilnlszter szocialista legyen, a belügyi tárca ne maradjon a blokk kezében és a hadügyben legalább az > ólldiniiikárságot kapják meg. A kereskedelmi tárca helyett esetleg a munkásügyek minisztériumával is beérik és ezt csaji a szociálisták követelik. Hát igy nem lehet tárgyalni. Ha a hétfői pártközi értekezlet dűlőre, nem viszi b dolgot, én kimondom az utolsó szót: hajlandók vagyunk a liberálisoknak és a szocialistáknak egyenkint egy vagy két miniszterséget és államtitkárságot engedni. Ha nem egyezünk meg, mi lezárjuk a válságot és a rákövetkező napon elrendeljük a választást. KI jelen-.. lem, nem tűrök államtanácsol. Mi ellen-forradalmi kormány vagyunk és a halaimat caak a nemzetgyűlésnek adhattok át. A keresztény irányzattól azt kö- * vetélni, hogy szűnjön meg, a nemzetet arra késztetni, hogy betegséget szimuláljon — nem lehet. Én a történelem Ítélőszéke előli váííaiorif a felelősségeiéi ha félrenyomnának, ellenzékbe megyek és akkor azon békét, amit akkor kötni fognak, a keresztény társadalom nem fogja ratifikálni.
A miniszterelnök után Pékár Gyula es Szmrecsányi György beszélt.
Budapest, nov. 15. Az igazságügy-miniszter a belügyminiszterrel egyetértőig Magyarország meg nem szállott leleteire elrendelte a statáriumot. — • Hivatalos Lap mai száma közli ft kor-
mány . rendeletet a sajtóról.\' A rendelet szerint minden időszaki lapnak és más sajtóterméknek egy példányát a sajtórendészeti köteles példányként a sajtóügyi közvádlónak k<íll benyújtani, a. terjesztést, amennyiben az\'ellenőrzésre hivatott hatóság korábban nem engedi meg az időszaki lapoknál csak a köteles példány kézbesítésétől számított három óra :P.uIva, más. sajtótermékeknél pedig egy hét múlva szabad megkezdeni. A rendelet hatálya az egész ország területén megjelenő minden lapra kiterjed.
Apponyi a helyzetről.
Budapest, nov. 15. Apponyi az Az Est munkatársának a következőket jelentette ki: Minden, amit a lapok irnak benyomásaimról egyik vagy másik oldal elleni elkeseredésemről, merő találgatás. Az én abszolút meggyőződésem, hogy az országnak szüksége van arrtrr hogy mielőbb békekötéshez jusson és hazárdjátékos politikát folytat mindenki, aki nem tiizi ki magának ezen célt. .
. . Az Az Est jelenti: Az Apponyi tanácskozásaihoz fiizött várakozások hiúknak bizonyultak. v Tapasztalatai rendkívül lehangolták, a megoldást kilátástalannak tartja. Ugylátszik, hogy a hétfői konferencián megállapítják a koncentrációs kibontakozás teljes lehetetlenségét.\'
Rubinek Gyula földmivelósügyi miniszter nyilatkozata.
Budapest, nov. 15. Rubinek Gyula földmivelésűgyi miniszter az Apponyi közvetítő tárgyalásainak meghiúsulásával előállott uj politikai helyzetről az Az Est munkatársának a következő nyilatkozatot tette: Tegnapelőtt este a keresztény pártok küldöttei tudvalevőleg Clerknél voltak. Előttük Clerk semmi uj momentumot nem hozott fel, csak megismételte, hogy miért kívánja a koncentrációt. Kijelentette végül, hogy kifogása van Friedrich személye ellen is, mert a Habsburgok exponensének tartják. E2£el szemben mí állást foglaltunk Friedrich mellett és rámutattunk azon veszedelemre, amely abból keletkezne, ha Friedrich a mai viszonyok között félreállna. Ami a pár-\' tatlan választásokat illeti, erre nézve a legmesszebbmenő garanciát adjuk és a kormány kiegészítése elől sem zárkózunk el, de ez csak akkör volna keresztülvihető, ha. azon túlzott reményeket melyeket Clerk az ellenzékben ébresz-tott, ő maga igyekeznék mérsékelni. —
Clerk erre nézve kifejezte hajlandóságát, mert — mint mondotta — belatja, hogy a másik oldalon olyan követeléseket támasztanak, melyek tulmennek a határon. i\\ helyzet ma annyiban változott, hQpy a keresztényblokk pártjai közeledtek a koncentráció gondolata felé, de Friedrich személyéhez változatlanul ragaszkodnak. Különösen veszedelmet látunk az antantnak belügyeinkbe való nagymértékű beavatkozásában, amely már a személyek megválasztására vonatkozólag is kívánságokat fejez ki olyan nyomatékkal, mely fenyegetésnek is beillik. A kormány a mögötte lévő pártokkal együtt el van határozva, hogy az antantnak ily-mértékű beavatkozási jogát.nem ismeri el, mert annak teljesítését veszedelmes precedensnek tekintené.

A csehek visszavonulása. .
Budapest, nov. 15. Ma Pozsonyból Budapestre érkezett egy ismert nevű nagykereskedő, aki egy újságírónak a kővetkezőket mondotta: Párkanynária kiürítése csak kezdet, ezt követni fogja Érsekújvár kiürítése is, mert a csehek parancsot kaptak, hogy egész " Léváig vonuljanak vissza. Nevezetes dolog, hogy náhány napja a pozsonyi hajóállomásnál ismét kitették a magyarnyelvű helység-kiírást.
Budapest, november 15. A kommunizmus összeomlása után a csehszlovákok megszálltak a demarkációs vonalon tul egy semleges zónát. Horthy fővezér Esztergomban tárgyalást indított a cseh-szlovákokkal a semleges "^óna kiürítéséről, ami rövidesen megtörténik.
A román garázdálkodás ered-
mónye.
Budapest, novembe 15. Az antantmissziók adatai szerint 30—40 tpilliárd koronára tehető ; azon éfték, rfíélyet a románok elvittek magukkal. — Roppant kárunk van vasúti anyagban : 1151 loko-motivot, 1801 személykocsit, 36,706 teherkocsit vittek el, lezárták az összes na$y gyárakat, ipari vállalkozásokat, Jc-A foglalták az ország egyetlen egészségügyi raktárát, bekasszálták az összes állami bevételeket, — dohánygyárainkból 55—70 millió korona értékű gépeket vittek el
A Virradat munkatársának Friedrich miniszterelnök elmondta, hogy a románok ittlétük alatt több izben terveztek\' puccsokat a miniszterelnök és a kormány ellen. A románok többizben megizenték a miniszterelnöknek, hogy a kormányt
ÍV- •
T
2.
ZALA
1919. november le.
puccs Utján elfogják távolítani cs baloldali politikusokkal és egyes munkás-vezérekkel tárgyaltak kormányalakításról. Egyizben — mondotta a miniszterelnök — román katonák akartak a miniszterelnökségi lakásomban legyilkolni és csakis testőrségem hősies magatartásának és lélekjelönléteinnek köszönhetem, hogy életben maradtam. Másizben száz román katona indult a miniszterelnökségre, hogy letartóztassanak és elhurcoljanak. Ekkor az antant-katonák megvédelmeztek. Band-holz, amerikai tábornok végül személyesen intézkedett a miniszterelnökségi palota megvédeftnezésérc. A románok tc-tartóztatták Balla Aladárt és Szakács sajtófőnököt is, akinek elmondták, hogy Friedrichet a dobrudzsai Tekul községben
fogják internálni.
«
Tisztító munka Németországban
Szombathely, nov. 15. Berlinben a főparancsnok teljes szigorral jár cl . mindenkivel szemben, aki annak idején a munkásságot hamis adatokkal sztrájkra izgatta. A függetlenek párthelyiségeit katonaság szállta meg, ahol sok kompromittáló anyagot találtak. A közúti vasutasok gyűlését, a berlini munkástanácsokat a katónaság feloszlatta. Az elismerés zászlaját kell meghajtani a német crély és hazaszeretet előtt, amelyv a legteljesebb szigorral jár el minden izgatóval és rendbontóval szemben. Németországban a kommunisták sohasem fognak olyan világol teremthetni, mint nálunk Kun Béla és társai. Munka ott az élet alapja s a németek meg is fogják mutatni, hogy mit lehet ezzel elérni.
Clemenceau beszéde Metzben.
ïiées, nov. 15. Clemenceau Metzben beszédet mondott, amelyben többek között így nyilatkozott: Franciaország kénytelen lesz megszakítani a tárgyalásokat Németországgal, mert a német köztársaság eddig még nem bizonyította be. hogy most már őszintébb, mint volt Vilmos császár uralkodása alatt Nem az államforma jelenti egy nép boldogságát, ugy látszik >a német népnek egyáltalában nem való a köztársasági államforma.
Az oroszországi helyzet
Bécs, november 15. Párisból jelentik : Megerősített hir szerint az angol kormány formálisan közölte Franciaor-. szággal, hogy az oroszországi bolsevizmus. letörésére szolgáló intervenció katonai és pénzügyi segitségét megszünteti. Pichon tiltakozott e szerződésszegés ellen, ugy Játszik azonban a francia közvéleményt megnyugtatta annak a hire, hogy Lenin megígérte a cárizmus adósságainak elismerését.
Bécs,\'.nov. 15. Az ukrán sajtószolgálat híradása szerint Denikin elrendelte Kiev kiürítését, A bolsevikok a város közelében vannak.
Nagykanizsa város polgárságához 1
Zalavármegye karhatalmi parancsnokától a vármegyei kormánybiztos ur-
hoz ma a következő távirat érkezett:
„A nyugatmagyarországi csapatok a lakosság, örömujjongása mellett Budapestre bevonultak. — Csakis Méltóságod és kiválóan bevállt tisztviselőinek a nemzeti hadsereg felállításánál tanúsított nagy támogatása és Zalamegye lakossága hazafias áldozatkézségének köszönhető, hogy ezen fé-• nyes pillanatot hazánk szomorú napjaiban megértettük. Kérem Méltóságodat,, hogy a megye minden hazafias polgárának legbensőbb köszönetemet s szívélyes üdvözletemer tolmácsolja. Léhárazredes." *
Amidőn ezt a Város hazafias közönségével közlöm, — egyúttal felhívom, hogy a nemzeti hadseregnek Budapestre való bevonulásának megüntuj)« lése céljából a házakat lobogózzák Jel.
Nagykanizsán, 1919, évi november hó 15-én. Polgármester,
A kiviteli engedélyeket megsemmisítették.
. V
Sigray gróf, Nyugatmagyarország kormánybiztosától feltűnést keltő távirat érkezeit Zalavármegye kormánybiztosához* A távirati rendelet Igy hangzik: „Felkérem, hogy a cserekereskedést megakadályozni, az áruk kiszállítására adolt engedélyeket hjitálytalani-1ani s a rendelkezések betartását szl-• goruan ellenőrizlelni méltóztassék. — Ez idő szerint csakis az illetékes szakminiszterek által kiadott kiviteli és az illetékes tényezők által kiadott szállítási igazolványok érvényesek.
Sigray, ker. kormánybiztos."
Horvátok a magyar-horvát egyesülésért.
Horvátországban a politikai kijózanodás folyamata megkezdődön. Szerb lestvérei teljes erővel és kalonai túlsúlyúkkal ráfeküdtek a derék horvát népre, mely a\' háború alatt értelmiségének zömét áldozia fel a szerbek elleni hadiáraiban. Horvátországban ma a szerb kalonai diktatúra tobzódik. — A horvátokat kitessékelték az állami hivatalokból/ a kereskedőket a szerb konkurren-cia kergeti csődbe, a horvát katolikus föld-mívest pedig a szerb görögkeleti földmives
akarja megfosztani nemzeti és valláserkölcsi
_ ... * •
érzelmeitől. Természetes folyománya az eseményeknek, hogy ez a vegyes házasság nem vezethet lóra. A horvát parasztpárt és a volt Frank-párt vezérei erős agitáció! fel-lenek kl a Karagyorgyevics-dinafcztia ellen . és a Magyarországhoz való csatolás mellett. I Visszovágyódnak a régi Jó anyaországhoz,
mely mégsem voli olyan reltenetes és cró. szakos, ahogy azt annakidején a magyar éa horvát politika méregkeverő! beakariák állj. tani. Frank és\' pártja azon az állásponton vannak, hogy Horvátország önállóságát^ Magyarországgal való reálunló sokkal job-bnn biztosítja, mint a szerb uralom, mely tulajdonképpen nem más,, min! katonai rémuralom. A horvátoknak tehát mégis megjön az eszük. A szerb zuhany kókler! ügyes, séggel oltotta el a horvát-szerb barátság szalmalángjat,
HÍREK.
wt.
novomber
16
Vasárnap
naptAR
Róni. kath. Olhmás. Frot.\' ódfo < öt. k..th. Mi tó. Gör. Jcel. (nov. 3 ) Acer Isr. Maiklew 23.
A\' uup kel reggel 7 .óra 0 > pt«. kor, nyugszik dölut>n -1 óra 23 perckor,
A hold kel d. o. 12 óta 42 pt^ kor. nyugszik d u. 1, ója itt porckor
A nemzeti hadsereg
ma vonul be ünnepélyesen ft magyar, fővárosba, ahol iicgy és fél hónapig a bolsevizmus vörös rongya, ujabb négy hónapig idegen nációk lobogója lengett. Annyi idő után m&\' szalad föl először Budavér ormára a szent nemzeti trikolór, hogy büszkén hirdesse, hogy a* magyar nemzetet sem az ötéves világrengcs, sem a nemzetköziség romboló uralma nem tudta elsöpörni az ezeréves haza színéről, hogy „megfogva bár, de törve nem, él nemzet e hazán". Hogy a magyar nemzet felvértezve, kemény lábdobbaná*sal, elszánt, At bizó tekintettel lép Európa uj történelmének színpadára, abban kimondhatatlan érdeme van { a nemzeti hadserep/iek s főként a legendás fővezérnek, Horthy Miklósnak. Nagykanizsa lakosságának minden rétege örömtől kipirulvi szemléli azt a történelmi pülanatot, amikor a nemzeti hadsereg tz ország fővárosába lép s rajongó szeretoitel üdvözli Horfchyt, akiivezéri hivatasát nemcsak a hadsereg megteremtésé-^ vei, hanem a belső -fend helyreállításával is bebizonyította. Hajoljon meg ma minden zászló Horthy fővezér előtt, aki nemcsak az\' ország határainak, hanem Kossuth Lajosnak szent hagyományainak is védelmére kelt,* amikor ünnepélyesen kijelentette, hogy minden polgári jogot, igy a polgári\' egyénjoguságot is tiszteletben tartja s mindon katonájával^ tiszteletben tartatja. Horthy ezzel azt kivánta kifejezésre juttatni, hogy ő csak katona, pedig éppen ezzel bizonyitotta be, hogy 6 nemcsak legelső katonánk, hanem legelső politikusunk is.
— Ünnepi Istentisztelet. Ma délelőtt fél tizenegykor a szent-ferencrendi plébánia templomban hálaadó istenlisztelet lesz.
UJ kormánybiztos. A magyar kormány gróf Zichy István budapesti lakóit a hadseregfővezér mellé a Dúnántul alakított nemzeti hadsereg körzetére kiterjedő hatáskörrel kormánybiztos helyettessé kinevezte.
— Megtagadott letelepedési engedélyek. Zalavármegyc kormánybiztosa tudvalevőleg rendeletet adott ki, amelyben mindazon nem kanizsai illetőségű, akár bel-, akár kül^ földi állampolgároknak a kiutasítását parancsolja meg a közigazgatási hatóságoknak, akik produktív munkát nem végeznek, vagy foglal-kozásúk nem köti őket huzamosabb időre *
városhoz. A kiutasítás célja a lakásínségen
: . . ~
19)9. novcmbV lti-
ZALA
való enyhítés. Az elsőfokú közigazgatási hatáság a rendelet értelmében szigorú revizió alá vetto a város területén tartózkodó Idegen illető-ségüeket s tőlük a letelepedési engedély megadását megtagadta. A kiutasítottak az elsőfokú közigazgatási hatóság intézkedése ellen» fellebbezést nyújtottak be a vármegye közigazgatási bizottságához, amelynek a tegnapi napon visszaérkezett határozata letelepülési engedélyek megtagadását jóváhagyta a következő idígen illetőségűekre nézve: .Löbl Béta szűcsmester, Csonkás József szabómester, Tímár 1-tván cipészmester, özv. Gelencsér Jánosné magánzónő," László Zsigmond takarékpénztári tisztviselő, Mechner Ede lókereskedő, özv. Ba-néth Vilmosné, Rosenberger Lajos huhoti kereskedő, Muszel kereskedő, DouUch Adolf kereskedő, Péter Imre favágó; Steinboek Lajos marhakereskedő, Lipovniczky Szevér zongorahangoló, Plapeszt Sándor zongoramester, László Géz« keresk. alkalmazott, özv. Horváth
Károíyné napszámosnő, Deák Károly kőmives sjgéd, Lichtenstüdter (Ligeti) Ede magántisztviselő Kosenthal Sámuel magánzó, Lichtenstein Mór föld^érló, Hoffmann Miksa szabó, Krem-sier Miksa háztulajdonos, Kótai Ferenc ura-
0
dalmi intéző, Gödri Gyula napszámos, Deutsch Ede marhakereskedő és Gonda Hugó földbérlő. — A közigazgatási bizottság e határozata ellen még a közigazgatási bírósághoz van fellebbezésnek helye, amelynek döntése azután jogerős.
— Utasok igazoltatfisa. a kormánybiztos elrendelte az utasok igazoltatását Zalaegerszeg, Koszthely, Nagykanizsa cs Balatonfüred állomásokon. Ez nem azt jelenti, hogy utazási igazolványt kell váltani, ez nem szükséges, de ajánlatos, ha mindenki oly okmányokat visz magával, amivel személyazonosságát igazolj«.
—• A rendőrség államosítása. Amint illetékes helyről értesülünk, a nagykanizsai rendőrség államo itása december elsejével fog bekövetkezni. Ettől az időponttól kezdve rendőrségünk teljesen különválik a városi adminisztrációtól.
Államosították a nagykanizsai raun-kásblztosltót. A Budapesti Közlöny tegnapi száma kormányrendeletet közöl, amely szerint november 1-től a nagykanizsai Kerületi Munkás-biztositó Pénztár az állam kezelésébe megy át. E rendelettel megszűnt a pénztár autohomiája s a tisztviselők egyenesen az állammal kerülnek függői viszonyba. A rendelet, amely majd az összes dunántuli városok pénztárainak államosítását tartalmazza, nem emlékezik meg a zalaegerszegi pénztárról, amelyet előreláthatólag a kanizsai pénztárhoz fognak csatolni, annál is inkább, mert a kanizsai körzet a csáktornyai, perlaki és alsólendvai járások idegen megszállása miatt amúgy is igen kicsiny területen bir hatáskörtel.
— Az osztrák-magyar bank béesi fő-intézete ellen sűrűn hangzottak el mostanában panaszok nemcsak a nagyközönség» hanem a kormány részéről is, amiatt, hogy a bank vezetősége a legszükkeblübben iparkodik kielégíteni a magyar érdekeket! Amig nagymérvűek az anyaintézet elleni panaszok, épp oly nagy elismeréssel kell-megemlékeznünk a bank nagykanizsai fiókintézetének működéséről,- amelyet mindenkor. a nagyközönség érdekeinek legmesszebbmenő kielégítése vezetett. A kanizsai fiók már a béke éveiben is a legnívósabb intézetek közé tartozott, amit azonban a mostani válságo* |
időkben teljesített, arról csak a legőszintébb | hála hangján beszélhetünk. Hogy nálunk a pénZkrizis soha sem fajult cl annyira elviselhetetlenné, mint másutt, hogy nálunk a pénz cirkulációja sohasem akadt meg, az kizárólagosan a bank kiváló vezetőségének és tisztikarának az érdeme. A kanizsai Ilók ténykedéseit sohasem a bürökrata-szellem, hanem a megértés, méltánylás, a magyar nemzetgazdasági érdekek mindenkori megismerése és kö-\' tclességen lölüji támogatása irányitolta. Le kell ezt szögeznünk abból az alkalomból is, hogy immár komolyan beszélhetünk az bsziráK-magyar bank likvidálásáról és a ma-\' gyar nemzeti \'jegybank felállításáról. Természetes, hogy a nemzeti jegybankot az osztták-magyar bank magyar tisztviselőinek kell fölépíteniük s éppen ezért a legszebb reményeket fűzhetjük az intézmény működéséhez. Hisszük, hogy ez a korszakos vállalkozás sem fogja körünkből elszólítani Záborszky Zoltán bankfőnököt s derék munkatársait, akiknek megbecsülhetetlen értékű munkásságát az átalakulás után még kevésbbé nélkülözhetik a zalai cégek.
— Nagy öröm a városházán. Ma délelőtt csupa derűs arccal találkozott az ember a városházán. Ugy örültek a derék tisztviselők, mintha mindegyikük megütötte volna logalább is a főnyereményt. Hogy mi okozta a nagy lelkesültséget? Egy levél. Nagypecsétet, szürkeboritékos levcl. Az alispán irta. Mit iit? . . . Rögtön kielégiijük nyájas olvasó a kíváncsiságodat. Hajdában-danában az alispán a kalapomhoz rózsát\'tett és* piros borral, vörös borral itatott, hogy beálljak katonának. Avagy statáriumot hirdetett, szegény legényeket üldöztetett a pcrzekutorokkal, vagy keményen protestált az átkos bécsi rendeletek ellen. Mostanában azonban az alispánok is sokkal szelídebb ügyekkel foglalkoznak. A tegnapi nagy pecsétes levélben például arról értesiti népszerű alispánunk a hatóságot, hogy 2 mondd két hordó petróleumot utal ki a közönség részére. Hát bizony ez nem sok harmincezer lélek számára, de hogy mennyire leszállítottuk igényeinket, az bizonyítja, hogy még ennek a fcét hordónak is hogy tudunk örülni. Hogy többet nem kaptunk, nem az alispánon mult. Hogy h két hordó a félfo-gunkra is kevés, azt mondani se kell. De épp az a könnyüség, amellyel a* közönség a legfontosabb közszükségleti dolgokról is lemond, — mutatja, hogy talpra fog ez az ország állni. Kis dolgoknak is vannak nagy tanulságai. A petróleum literjéhez egyébként az alispáni rendelet értelmében 15 koronáért jut a közönség.
— Háromszáz önkéntes jelentkező. A
devecseri ellenforradalom vértanúinak ünne-
* ✓ - . . ;j• ,
pélyes beszenteléso most folyt le a község és a környék hazafias közöuségpnék^óriási részvétele mellett. Az ünnepies aktushoz a zalai gyalogezred egy díszszázada vonult ki. A zalai fiuk fölvonu\'ása oly lelkesedést keltett, hogy Devecserbcn egyetlen nap alatt háromszázan jelentkeztek önként a nemzeti hadseregbe.
— A vállalatok adóvallomása. A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója, bánya- és hadinycrcség adója kivetéséhez "a vállalatok adóvallomásai ez évi december 15-ig benyújtandók. A pénügyigaz-gatóság tegnap adta ki a pénzügyminiszter rendelete alapján az erre vonatkozó hirdetményt.
— Munkaalkalmat hazatérő hadifog* lyalnknak. Az alispán tegnap Nyugatmagyar-ország kormánybiztosának egy átiratát küldötte meg a városnak, amelyben a kormánybiztos arra hivja fel. a közigazgatási hatóságokat, hogy az olasz hadifogságból hazatérő hadifpglyainknak^ lehetőséghez képest munkaalkalmat nyújtsanak. Elmondja a kormánybiztosi leirat, hogy a hazatérő hadifoglyokat a románok internálják, vagy kényszermunkára viszik, amennyiben nincs munkaalkalmuk. Ezt megelőzendő, lenne üdvös, ha minden város és község elhelyezné a saját hazatértjeit.
— Aprópénzt fognak verni Budapesten. Az aprópénzhiányon, hir szerint, legközelebb segíteni fog a kormány: aprópénzt .fognak verni Budapesten. Az Akadémia-utcában ren-dozik be a pénzverŐhivatalt s a Körmöcbányából idehozott gépekkel alkalmasínt már ez év decemberében megkezdik az aprópénz verést, mely azonnal meg fogja szüntetni a kereskedelmi forgalmat akadályozó aprópénzhiányt.
— Ml ké*zQl a Bácskában? Illetékes helyről közlik velünk, hogy a . szerb határt Dombovár felé elzárták s minden közlekedés teljesen szünetel.
— Földrengés. Sopronvármegyében a napokban szokatlanul erős" földrengés volt érezhető. Az 03zt*ák határ közelében volt legerősebb a rengés Itt á házaK bezárt ajtai fölpattantak, ablaktáblák összetörtek, a képeki lehullottak a falakról s az alvók kiröpültek az ágyból.
— Figyelmeztetés. • November -19-en nem lesz rokkant- s özvegynyugdij kifizetés; a legközelebbi kiűzetés 22-c után lesz a hírlapokban tudatva. Rokkan/Ügyosztály. •
— A Nagykanizsai Bankegyesület Részvénytársaság értesiti tisztelt részvényeseit, hogy uj kibocsájtásu részvényei megérkeztek és az ideiglenes elismervények beszolgáltatása ellenében az intését péoztáránál átvehetők.
— A hadsereg erősödése. Mint Siófokról közlik, a nemzeti hadsereg továbbra is egyre erősödik. A balatonfüredi járásban az 1899—1900. évfolyambeli parasztfiuk egyön-tetüleg kérték, hogy felsőbb parancsnokságuk általános behívás utján, vagy önkéntes jelentkezés folytán rendelkezzék velük.
Szltiház.
rx . —\'
Heti műsor s
Vasárnap d u. Iglói diákok, daljjték.
este Cigány, népszínmű. Hétfőn Obsitos, operett.
Kedden Szőke boszorkány. Ezt meg-
előzi : Akiknek egy a sorsuk. Szerdán Arany ember, színmű.
* Terike tegnapi előadását már szép számú közönség élvezte végig. Az előadás az
elsőhöz hasonlóan finom és művészi volt, a
\' \\ v
szereplőkön is meglátszott, részben a táblás ház, részben pedig a jó világítás félvillany o ;ő hatása.
* Obsitos. Hétfőn kerül szinre Kálmán Imre poétikus daljátéka az Obsitos. A gyönyörű zenéjü, érzelmes és mulatságos jelenetekben bővelkedő daljáték elsőrendű szerep« osztásban kerül színre.
Szerkesztői Üzenetek.
Olvasó. Lapunk tegnapi számában »Ismét a kétkoronások" cimen megjelent hir félreértésen alapult,\'amit őszintén sajnálunk.
Nyomatott: a „Zala^Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
3547/1910. szám.
j
Alulírott városi adóhivatal, ezennel felszólítja mindazokat az- adózókat, akik az adófőkönyvben előirt és az 1909 évi XI. tcz. 26. §-a 4celmében esedékes adótartozásukat e hó 15-éig be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt a jelen hirdetmény közhírré tételétől számított 8 (nyolc) napon belül, vagyis e hó 24 ig annál is Inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogo-lási eljárás azonnal, meg fog indíttatni.
Várpti adóhivatal
Nagykanizsa, 1919. évi november hó 16.
HORVÁTH, adóügyi számvevő
APRO HIRDETÉSEK
Egy csinosan berendezett tízlet
azonnal átadó. Cím a kiadóhivatalban.
Két, alig használt nőikabát eladó
Kinizsi-utca 17. szám alatt. * 2251
Egy gyakorlattal biró Irodlstnnő,
aki a magyar német nyelvben jártas és gépírást tud, azonnali belépésre kerestetik HolY-mann es Frank cégnél Nagykanizsán. 2248
Redőnyös amerikai iró asztal
eladó. \'Cim a kiadóhivatalban.
Kgy hat személyre való finom czttwt ovőkéNilet, egy háromszazstfüros nagyítású mikroszkóp és két kötetes Ballagi-féle nagy német és. magyar szótár eladók. — Cim h kiadóhivatalban.
r>9<\\0
w »</W
Ügyes, megbízható NZo!>aleAnyt, tseilog tuUarllónöt keresek azonnali belépésre. Ugyanott fiatal, jóravaló háziszolga állást nyerhet. Cscngeri-ut 25., első emelet.
Intelligens érettségizett fiatalember gyakornoknak felvételik. Jelentkezés azonnal. Cím a kiadóban.
URANIA mozgdkép-B^lota
U11X111 tn Ko«goafl-B. 4. Ttltlon 159
Péntek, szombat, vasárnap
Jókai Mór regénye.
Főszereplők: beregi, Rajnai, Lenkeffy Ica, Berky Lilli.
ii II, .. i
= Előadások köxnipokon 7 éi 9 órakor ... Vtuár- óh Uanepoapokon 3, 5, 7 és 9 órakor.


SZABADOS ANDOR
ezelőtt BAKOS é« SZABADOS
Zsák-, ponyva-, zsineg- és textiláru nagykereskedés
Budapest, V., RáWAuy-utca 18.
Azonnal raktárról szállíthat:
Konderzsineget ós zsinórt minden vastagságban, cipészfonalat. Gazdasági kötélárut, ipar- és malomhove-dert.. Kendertömlőt. Uj zsákot. Vízmentes ponyvát. — Meleg takarót, lótakarót. Szalmazsákot ós fejvánkost. Mindennemű kárpitos ós szíjgyártó cikkeket. — Legolcsóbb árak, — legpontosabb kiszolgálás I
Zalamegue és környéke részére minta-küldemény ós rendelések felvétele : Nagykanizsa, Csengcry-ut 27 A. II.
TiOi^iírox nor„
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fél 5 óráig.
V/V f X n agy mozgósxlnhái
VILAU Szartasi
Szanras szálloda, Teleion 74. tz.
Saját villanyvilágítás I
Szombat, vasárnap. November 15., 16,
Pillangó kisasszony
- Art)/(«dráma 5 fe\'voná»ban.
Főszerepben: Hella JVloja.
Előadások kezdete 6 és 8 órakor,
Vasár- én ünnepnapokon 3, 8,7 él tói 9 órakor. Jegyek d. u. 2 őrátől előre válthatók.
Képeskönyvek, ifjúsági iratok és gyermekkönyvek nagy választékban kaphatók Físchel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
75
Legszebb ajándék
f ^
Aquarell-, pigment-, gummi-vagy pastell - kivitelben. — Igazolványhoz szükséges ké~ ^ pek valamint nagyitások legrövidebb idő alaíí készülnek
fónyképószeti műtermében Csengerl-ut 12. szám alatt.
. 1 . 11 ..
Teljes kovács-szerszámot vennék.
Krtesitést kérek Telekí-ut 67. szám alá.
................ áfc———i ii .n. i i. ........
Kocsis kerestetik 2 ló mellé azonnali belépésre az állami szemkórhaznal. — Jelentkezni lehet Barakkórház C/18. pavillon.
Kitűnő teljen ellátást nyerhet jó családból való tlu vagy leány. — Ugyanott vadonat uj solyemrael bélelt smoklng mel• lénnyel jutányosán eladó. Cim megtudható* Físchel Fülöp Fiai könyvkereskedésében. [
Egy rövid zongora vagy pia-nlnó bérbe kerestetik j ugyanott uét pár alig használt tiszti csizma eladó* Cim a kiadóban.
Olcsó zeneművek!
klasszikus rene, operettek, dalok, táncdarabok stb. stb.
= 5 drb 15 korona =
Kapható: Físchel Fülöp Fiai
Áruházában Nagykanizsán.
Birtokot veszek
szöllöt 10 holdtól 100 holdig épülettel, Birtokot 200 holdig 8-10 szokás kastéllyal.
üárdosi, Ntgjkanizsa, Gfár-u. 37.
TELEFON : 78.
• • •
M 1 ... . . « ...... . .....* .
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-ízlésesebb kivitelben készit ós legpontosabban szállít.

Igazgató: Balog Oszkár.


2. ZALA 1919. november 16.
XLtfl. évfolyam.
»^iMKW* ■ W nOMW» i iii* Hm
¡uriwtWibtUiWntil:
NAOYKANIZSA, Sugár-ut 4.
NagylMRlna, 1919. november 18. K«dd.

ala NyomdaválUlat rő-nt 5. sz
Megjelenik hétfő kivételévei mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
*****
*• kiadóhivatalt telefon 7«,


Nyomdal UUfon IIT. \\
i <I¥I* i " ^-^frV^^r——*—t rf - in-r niwmm\'wi r mi
(
Főszerkesztő: TÓTH ZOI.TÁN


í

Főmunkatárs é» laptulajdonos: CSILLAG JENŐ
íi

262. szAni *.........
Előfizetési Arak:
vidékre postai szétküldéssel :
Dyy hóra ... 18 K. lUgyaá éfft • *h 4» . Pólóm . . . 90 , Eflóat évra . . 110 ,
F.gyes szám ira: 60 fillér.
Hirdetésekéi, .nyílt-teiet ós magár» közleményeket díjszabás s*erlut ves. ecrsrrrrrr tel a ktadÓhtvaUt. ^-
eseményei.
0 » ■
12 héten át frontszolgálatot teljesítettek, s a huszonnegyedik évét betöltött írni-olvasni tudó, legalább hat éve magyar állampolgár nőknek. Megválasztható, aki harmincadik életévét betöltötte. A nem-| zetgyülési tagsággal jnem • összeférhető állást foglalnak el a fegyveres erö és^ a szerzetesrendek tagjai. A nemzetgyűlés

Apponyi kJegyeulitő tervezete xueghluBult.
Budapest, nov. 17. A Clerk és a
miniszterelnök álláspontja közti ellentétek
kiegyenlítésére Apponyi Albert gróf tett
vo|na közvetítő javaslatot, amely szerint I taRÍává választott állami, törvényható-
egy pártközi bizottság ellenőrzése alá M^\'- köZségi. köza?köllmflzoU hivatali . ,. , .. ,, . ■ . | állasat megtartja, de a hivatali szolgálat
kell vetni a valaszlasokat, hogy igy az ^ felmentve. A választók névjegyzékét
antant is biztosítékot kapjon arra nézve a városokban s a. népesebb-községekben
hogy az ország. közvéleménye minden ja polgármester által kijelölendő összc-
kóimánybefolyástól mentesen nyilvánul- I irási biztosok állítják össze. A • minisz-
Munkában az orosz anarchisták
hat meg. Apponyi tervezete azonban megfeneklett, egyrészt azon, hogy ilyen bizottság csak ugy végezhetné tekintély-lyel munkáját, ha szinte a kormánynál nagyobb halaimat kapna/ másrészt meghiúsult Clerk azon kijelentésén, hogy az antant még ilyen feltételek mellett sem hajla/idó a Friedrich kormány -alatt lefolytatott választásokat akceptálni. Lát
terium minden választókerületre illetékes Ítélőtábla bíróinak sorából egy választási biztost és egy helyettest nevez ki; A választási biztos választási bizottságot alakít. Ingyen fuvarozás, zászlók kitűzése tilos, Bejelentett pártgyülések megtartása nem tiltható el, indokolt kivéte lekkel. A választás napját megelőző nap délután Ö órájatói a választás befejezéséig szeszesital árusítása tilos. Legalább 500 választónak kell a jelöltet ajánlani. A
ható tehát, hogy a válság ilyen, szem- választók titokban, borítékba zárt szavazó-
pontból nézve az antanttal való kollízió magvat is magában rejti s ezt a kormány részéről nem is titkolják.
lappal szavaznak. Minden választó köteles szavazni, eíien esetben 200 koronáig terjedő pénzbirsággal, állami adójának 5 százalékkal történő felemelésével sújtható.
A magyar-oláh határtervezet
London, nov. 17. A Momlng Post
Tegnap délután Clerk részvételével pártközi értekezlet volt, amelyen az
összes pártok képviselői és Apponyi. .........,
... , .....$ . | • . A I^Zjl ■ I lekoz i Q pansi Excelsior jelenteset, mely
Albert gróf is megjelentek. A tanacs-» j j
kozás a késő esti órákig tartott. (Munka-táráink .éjjeli 1 órakor folytatott telefonbeszélgetést a budapesti sajtóosztálylyal, •amely akkor kapta az\'értesítést, hogy a
kormány a konferenciáról semmiféle kommünikét nem ad ki.)

y
a békekonferenciának az uj magyar-olah | határra vonatkozó döntését foglalja magában. Az oláh határtervezet kapcsán hozza az újság az oláh-szerb határra vonatkozó határozatot is. A jegyzék szerint Szerbia kápja Torontál legnagyobbrészét Nagy-kikindával, Verseccel és Pancsovával. • Románia kapja Temes^ és Krassó-Szörétty vármegyéket Pancsova és Lúgos váfp-sokkal, valamint a resicabányai vasműveket.
December 21-én lesznek a választások.
Budapest, nov. 17. A kormány a ma délelőtti -minisztertanácson .nerazetgyü-. f . , - -
lési választásokat az egész ország meg | A rűHianOK KIVOnUliaK
nem szállott területére decemben 21-ére Miskolcról,
kiírta. A kormány által erre vonatkozólag kiadott rendeletek kimondják, ha a Budapest, nov. 17. A Virradat választókerültek valamelyikének egy ré- I jolonti: A román csapatoknak 18-án szében idegen megszállás miatt a válasz-1 Szolnoknál kell állniok. Ma délben már
Miskolcról kivonultak.

D \'Annunzio Zárában.
Milano, nov. 17. D\'Annunzio a Sera jelentése szerint Zárában partraszállót!.
tást megtartani nem letíet, ilyen választókerület egyéb része magában alkot egy választókerületet. Választójoga van minden huszennegyedik . életévet betöltött, f legalább hat év óta magyar állampolgárik, vagy korra való tekintet nélkül, akik

Décs, nov. t7. A 1 Journal Jelenti s A moszkvai védelmi bizottság ellen Londonon át érkezett hírek szerint ujabb bomba merényletet követtek el, melynek számos ^ halottja és sebesültje van. A bizottság nz anarchistákat vádolja a szovjet tagjai cfllcn. .elköveteii merénylettel. A bolsevikok megtámadták az anarchista összeesküvők fő-fészkét, ezek azonban a hózat a levegőbe-röpilellék és odavesztek.
==
A nemzeti hadsereg bevonulása Budapestre.
Horthy Miklós fővezér a nemzeti hadsereg élén vasárnap ment be az ország fővárosába. Útja a zuhogó eső dacára olyan diadalmenet volt, amelyhez foghatót ritkán láttak a budapestiek. A gyönyörű Ünnepségről következő tudósításunk számol bo:
A Fejérvár!.utat és az odavezető-titakat már a sötét kora reggeli órákban megtöltötte. va kelenföldi állomásra siető közönség. Nők kezében virágok," fehér csokrok vóltak. A bevonulásra felkészült csapatok már hét órára elfoglalták a helyüket a Fehérvári-ut utvonalán/A fővezér vonata G óra 20 porckor érke* zett Siófokról a kelenföldi állomásra. A mozdonyt nemzeti szinü drapériák, zöld lomb-diszitésok borították. Az állomáson csak katonai fogadtatás volt,. Sós tábornok és Lehár ezredes tettek jelentést a fővezérnok a kivonult hadcsapatokról. A fővezér pontban 8 órakor kilépett a vasúti kocsijából a tengernagyi egyenruhájában, összes kitüntetéseivel a mellén. Azonnal felült hófehér ménjére, meghallgatta a katonai jelentéseket és nyomban megindult a menet a város felé. A fővezér után vezérkari és katonai kisércte lovagolt, utána katonazene. Amint az induláshoz a Himnusz első akkordjai felhangzottak, ellenállhatatlan erővel tört kivi forró lelke^íöés a pályaudvar körül várakozó óriási tömegből Az útvonalon végig felállított hadcsapatok és zehékárok egymásután beállottak á menetbe, mely az útvonalon gyütekezett közönség lelkes éljenzése és virágeső között haladt a Szent-Gellért tér felé. A Szent-Gellért-téren keresztényszocialista szervezetek ós más egyletek voltak körben felállítva zászlóikkal. A középen a szálló bejárata előtt szónoki emelvényen várta a polgármester a fővezért. Azemetvény körül a főváros - tanácsnokai cs főtisztviselői állottak egyenruhás csatlósaik kíséretében. A térre nyúló útrészt elborították a fővezér elé, szórt .virágok.
I*, .^...\'V^\'J
« JtíJr v;

l\'Sr/Jm
I
a \'

2.
ZALA
1919. november 18.
Horthyt Bódy polgármester üdvözölte, amire a fővezér katonai rövidséggel válaszolt. Beszédében kemény leckét adott a kommunizmus idején megtévesztett városnak s vógíil ama reményének adott kifejezést, hogy akik vétkeztek azok megtérnek és segítenek fölépíteni a nemzeti erényekben tündöklő Budapestet,
A tomboló éljenzés lecsillapultával a Szent-Gellért teret betöltő nagy tömeg kalaplevéve elénekelte a Himnuszt, amelyet a fővezér és a katonaság tisztelegve hallgatott végig. Ezután a fővezér a menettel folytatta a bevonulást\' a Fesenc-József hídon át az Országház felé
Nemzeti szinü lobogókkal, drapériákkal ós szőnyegekkel gazdagon díszített útvonalon vonult a menet ay Országház-térre. A szakadó zápor dacára a közönség az egész útvonalon lelkesén várta a fővezért ós hadseregét. Az ut az Országháztérig diadalmenet volt. Nők zsebkendőket fértlak kalapjukat, lobogtatva, élje*-nezve köszöntötték a katonákat, az ablakokból virágokat szórtak az úttestre. A Bazilika előtt a magyar királyság pártja üdvözölte a fővezért és a hadsereget. A fővezér - kézszorítással köszönte meg az üdvözlést.
Tiz óra elmúlt, amikor a fővezér és vezérkara a.gazdagon díszített Országháztérre ért, ahol a kormány, papság pólitikni és társadalmi élet vezetői várakoztak A kormány nevében Friedrich István miniszterelnök üdvözölte Horthyt.
Este (» órakor az Operában díszelőadás volt, kilenckor pedig Friedrich István miniszterelnök és neje a budavári miniszterelnöki palotában estélyt adott.
Elkészült a magyar
békeszerződés.
• , ... . * *
Az uj föltételek. — A csehek vastttja KatiizNau ál Fiuaiélg.
Párisi híradás szerint a román határt a következőképp ál\'apitották mcg(;
Marosligettől keletre a 123. dombtól kezdődően, Szatmártól nyugatra, Debrecentől keletre, Nagyváradtól és. Nagyszalontától nyugatra, Makótól keletre és Kiszombor környékén a magyxír-román-szerb határ közös • érintkező pontjáig. . \'
Bratianu Párisban azt kérte, hogy Románia kapja meg a Maros mindkét partját egész a Tiszáig Békéscsaba várossal együtt, azonkívül kéite a határnak az arad-szatmári vasútvonaltól 20 kilométernyire nyugatra való megállapítását, — a legfőbb tanács azonban, Sir George Clcrk jelentése nyomán úgy határozott, hogy a kérést nem teljesiti. Az erről Bukarestbe küldött jegyzék azt. is tudatta, hogy a hatalmak fentartják a nemzetiségi kisebbségekre vonatkozó elvet, mely a béke alápja., Mként a többi állam, Románia is köteles alávetni magát a népszövetségi szerződós rendelkezéseinek. . \\
.....A „Neues Wiener "Journal* ugy értesül,
hogy Magyarország határa Ausztrjával szemben azonos az osztrák békeszerződésben megállapított határokkal, vagyis .
a határszéli területet át kell engednünk Ausztriának; — A salgótarjáni kőszénbányák Magyarország tuiaj-%dohában maradnak, Sátor a!ja-1 t/hely azonban a cseheké tesz. Az említett lap szerint a magyar békeszerződés az általános védkötelezettságet\' megszünteti.
Az önkéntesekből alakított hadseregnek ereje a 30.000 főt nem haladhatja meg. Valamennyi dunai monitort át kell adni a szövetséges és társult hatalmaknak. A vasutakra nézve az lesz a megállapítás, hogy Magyarország szabad közlekedési utat kap az Adriához. Erre a célra szabad- utat kap mindazokon a terű-letekén és mindazokhoz a kikötőkhöz, amelyeket az egykori magyar királyságtól elvesznek, Tekintettel annak nagy fontosságára, hogy a cseh-szlovák állam szabad közlekedést kapjon a tengerhez, »Magyarország el fogja ismerni a cseh-szlovák államnak azt a jogát, hogy vasutait Pozsonyból Fiúméba-Sopronon, tehát Német-Nyugatmagyarországon, továbbá Szombathely és Nagykanizsa magyar városokon át vezesse. Ez a transit-jog azt jelenti, hogy az egyes államok a szóbanforgó területeken javi«^ tómühelyeket is berendezhetnek, A cseh-szlo-vák állam kérésére Magyarország köteles lesz magyar területen transitó-táviróvonalakat építeni és fóntartani. Ezeknek a vonalaknak a föntartásáért azonban a cseh-szlovák »állam\' évi bérösszeget tartozik fizetni.
Legérdekesebb a berlini „Deutsche Alig. Zeitung*4 mai közlése az állítólag jó forrásból szerzett magyar békefeltételekről.
•t Eszerint a békeszerződés területi hatá-rozmányai valamivel kedvezőbbek, mint azok. melyeket Clemenceau Kun Bélához juttatott jegyzékében megjelölt.
A további rendelkezések szerint Magyarországnak 18 milliárd kártérítést kell tizenöt-éven belül fizetnie és a régi monarchia államadósságainak egyötödrészét átvennie.
Az Osztrák-Magyar I}\'ink bankjegyeit 1020. májú* haváig be kél! vonni és sáját bankjegyekkel kell helyettesíteni. A magyar hadsereg hat gyalogos, két lovas ós egy tüzér-ezredből állhat. A hadsereg a békeszerződés rendelkezéseinek teljesítéséig az antant ellenőrzése alatt áll és működése csak.a rend fentartására terjed ki. A békeszerződés meg-\' szünteti az általános védkötelezettséget; a hadsereg csakis zsoldosokból, állhat. A Dunát-Regcnsburgtól a Szulina-ágig nemzetközivé teszik és egy antant-bizottság fenhatósága alá helyezik;. Ez a bizottság Budapesten fog, székelni.
A magyar tengeri és dunai hajók husz százalékát ki kell szolgáltatni azoknak a károknak a fedezésére, amelyeket az ententc a háború alatt hajókban szenvedett; a hajók további negyven százaléka az Uj nemzeti államoknak szolgáltatandók ki készpénzfizetés ellenében. Hogy milyen hajókat kell kiszolgáltatni, azt egy antant-bizottság állapítja meg.
A dunai hajózás teljesen szabad tesz, azonban a kikötőkben a hajók csak az illető államok hatóságainak hozzájárulásával köthetnek ki. A kikötést nem szabad megtagadni, ha a hajózásra vonatkozó rendelkezéseket egyébként betartják. A békeszerződes végül a dunai konföderáció tervével, is foglalkozik és megállapitja, .hctgy az a. népszövetség elé tartozik. Ebben a kérdésben tehát a népszövetség dónt. A békeszerződés aláírására tíznapos határidőt szabnak.
— Jegyes párok figyelmébe I Mielőtt fényképfelvételt készíttetnek, tessék megtekinteni a legújabb menyasszony-felvételekből alakított kirakatom a Korzón (Drogéria előtt.) Halász Simon fotóterme, Kazinczy (vasúti) utca 11. sz. földszint. A műterem egész héten át kellemesen íü\\ve van. *
I Halálos ítélet a nagykanizsai törvényszéken/
Kötél — a keszthelyi rablógyilkos cselédleánynak.
(Saját tudósítónktól.) Körülbelül ogy éve történt, hogy egy állati kegyetlenséggé! véghezvitt gyilkosság hozta izgalomba egész Zalamegye lakósságát. Keszthelyen játszódott a szenzációs bünügy, amelynek főszereplő)« Pichler Mái ia 24 éves fiaitllngi (Németau<ztria) születésű cselédlány, áldozata pedig Weisi
Sándorné, egy kesethelyi kereskedő felesége • •
Pichler Mária, a gyilkos cselédlány 191S. juliusában jött Magyarországba, acélból, hogy itt szolgálatba álljon. Többfelé bolyongott az országban, míg végre a mult év szeptembereben Keszthelyre vetődött. A teljesen lerongyolódott állapotban lévő lányt Weisz Sándorné szolgálatába fogadta. A lány jól viselte magat a háznál s ügyességével, példás m^gavisele tóvel teljesen megnyerte magának munkaadója bizalmát. Weiszné teljes otthonossággal engedte mozógni a leányt a lakásban, megmutatta neki dus ruhatárát ós gazdag fehérnemű készletét. A teljesen lerongyolódott és különben is züllött multu lány szemet vetett a szép kelengyére s még szeptember 29-én elhatározta, hogy rablás utján megszerzi magának az értékes holmikat. Először nem gondolt gyilkosságra, csak azt tervezte, hogy álmában összekötözi asszonya kezeit s azután kirabolja, Hamarosan belátta azonban, hogy terve aligha sikerülhet, mert Weiszné ellentállásí fejthetne ki, kiáltozhatna s ezzel a szomszédság figyel-, mét magára terelhetné. Hamarosan sikerült tervét módosítania s szeptember 30-án már megfogamzott agyában a gondolat, hogy szolgálatadónőjét megöli.
Nagy raffinériával fogott terve kiviteléhez. Először is azt kellett elintéznie, hogy éjjel is zavartalanul bejuthasson asszonyához. Evégből azzal az ürüggyel, hogy fél egyedül a konyhában aludni, rávette Weisznét, hogy a konyha és hálószoba -közötti ajtót éjjelente hagyja nyitva. Ezután gyilkolószcrszám után nézett Jobb híján kiválasztott a fáskarnrában egy súlyosabb fadarabot, azt a konyhában ütésre alkalmasan meghegyezte s elrejtette. Várta a kedvező alkalmat a gyilkosság kivitelére. Október 4-ére virradó éjjel végre hosszas tépelődés után elhatározta magát a cselekvésre. Mikor Weiszné az egész napi munkától holtfáradtan aludni tért, a gyilkos leány felkelt fekhelyéről, elővette a gyilkolásra szánt kihegyezett favlarabot s benyitott asszonya hálószobájába. Ott gyufát gyújtott, amelynek világa mellett alaposan szemügyre vette, hogy milyen pózban fekszik az asszony, hogy ütései majvl biztos célt találjanak. Most kétkózre kapta a husángot, lesújtott vele az alvó fejére, amelyet azután addig ütött, vert, amíg az élet utolsó szikrája ki nem szállott belőle. Mikor meggyőződött róla, hogy áldozata utolsót voneg: lott, felfeszitette a szekrényeket, magához veité a, szerencsétlen véget ért asszony készpénzét, ékszereit, ruha- és fehérneműit, kocsit fogadott, kihajtatott az állomásra és még az éjjel elutazott Budapestre, ahol a rendőrség • nemsokára elfogta. ^
Az ezidőtájt lezajlóit forradalmi események és az ezt követő zavaros idők miatt csak ez év május 30-án került tárgyalásra az ügy, amikor is a nagykanizsai forradalmi törvényszék életfogytiglanigtartó fegyházbüntetésre ítélte4a rablógyilkos cselédlányt. Most, kogy


I91U november 18
ZALA
a kommün alatt hozott ítéleteket revízió alá . veszik, újra előkerült Pichler Mária ügye s tegnap tárgyalta azt a nagykanizsai törvény, szék büntető tanácsa dr. Mutschenbacher Ed-vin, törvényszéki biró elnöklete alatt. A vádhatóság képviseletében dr. Szabó Lajos az . államügyészség vezetője volt jelen, a vádlott védelmét pedig dr. Dómján Lajos ügyvéd látta el.
Lesütött szemekkel állott a birák "előtte csinosarcu német leány, akinek szelid tekintete aligha árulná el, hogy micsoda förtelmesen véghezvitt gyilkosság terheli lelkiismeretét. Tolmács segítségével hallgatják ki a leány», aki most már odamódositja a vizsgálóbíró előtt tett vallomását, hogy nem megölni, csak elkábítani akarta áldozatát, hogy azután • annál könnyebben kirabolhassa. Tanukat hallgatnak ki: á vádloU hozzátartozóit, akik elérzékenyedve beszélik el a szörnyű eset előzményeit. |)<j elérzékenyedett a gyilkos is s különösen a perbeszédek alatt többször csukló sírásba kezd.
Sírva hallgatja a törvényszék ítéletét is, amely rablásban és gyilkosságban mondja ki bűnösnek és érért összbüntetésül kötél általi balálra ítéli. Az ítélet ellen dr Dómján védő felebbezést jelentett be s így az ügy a tábla elé kerti».......
Krdekes megemlíteni, hogy a csinosarcu Pichler Mária megnyerte tetszését a kommün* egykéi teljhatalmú vád biztosának, a most már megbűnhődött Polai Jánosnak is, aki az egyik szép holdfényes nyári éjjelen igen virágos lnn-gulatban beállított a fogház\' épületéke s éjszakai látogatást akart tenni a szép fogolynőnél. E szándéka azonban a fogházvezető. Kránitz őrmesternek erélyes ellenállásán meg-• tőit s az éjszskai vizitből semmi sem lett. Azóta a szerelmes szivü vádbiztos már "elvette méltó büntetését, kegyeltjet: a szópa/cu, gyilkos német lány pedig ijedt remegéssel lesi, vájjon megváltoztatja-e a felsőbb fórum a rája mórt halálos Ítéletet.
V
Hirdetmény
a rögtönblráskodás (statárium) elrendeléséről.
A magyar igazságügyminiszter a minisztériumnak az i9I2. évi LXIII. t.-c. 12-lk §-ánák 4. pontja alapián kiadott rendelete értelmében a belügyminiszterrel és a hadügyminiszterrel egyetértve a törvényszék területére
a rögtönblrAiikodAs (<itatárluui)
kihirdetését rendelte el e hirdetmény közzététele után elkövetett következő b űncselek-mérvyekre:
1. a hűtlenségre,
2. a lázadásra,
3. a gyilkosságra,
4. a szándékos emberölésre,
51 a közegészség ellen halál okozásával elkövetett bűntettére,
6. a rablásra,
7. a ffyultogatásra*,
8. a ylzáradás okozásának bűntettére,
9. a vaspályákon, távIrdeSkon (távbeszélőn) vagy halókon elkövetett közveszélyü cselekmények bűntetteire nézve.
Pelhlvom aidkósságot, hpgy minden rendzavarástól óvakodjék, mert aki a fentebb megjelölt bűncselekmények valamelyikéi elköveti, rögtönitélő bíráskodás alá kerül és halállal bűnhődik.
Nagykanizsa, 1919. évi nov. hó 17-én."
A tftrvéi»>«*6k elnöke.
í
november 18
|
i Kedd
HÍREK.
N A V T Á U
Róm. kath. Odu. áp. t»rot Öttó. ( öt. kath. l\'lato. Gör. kel. (nov. 5.) EpUx. Izr. Marklew 25.
A nap két röggel 7 ér« OS perc-kor, nyugatik d élűt un 4 óra 20 perckor. A hold • kél dr b. I éra 52 perc. 1
kor.
nyugsiik d. u. 2 óta 13 perckor
— Kerületi főkapitány, A belügyminiszter a szombathelyi rendő. kerület étére (ahova a nagykanizsai rendőrség, is tartozik) Késmárky Dezső eddigi határrendőrségi főnök helyettest nevezte ki, aki a rendőrkerület megszervezésére vonatkozó intézkedések megtétele végett Szombathelyre utazott. Mint értesülünk h kerületi főkapitány a napokban Nagykanizsát is meglátogatja.
— A községi jegyzői tanfolyamok.
hallgatói közül azok, akik igazolni Uidják, hogy -vis major miatt nem fejezhették be tanulmányaikat, a belügyminiszter 84209/919. számú rendelete alapján a szombathelyi közigazgatási tanfplyamon január 1-től február 28-ig » képesítő vizsgálatra jelentkezhetnek. A vizsgálati határidő kitűzését a jelöltek kötelesek december 3l-ig Vasvármegye alispánjához mint a tanfolyam igazgatójához benyújtott folyamodványban kérni. A községi közigaz--gatási tanfolyamokra, a bciratást az 1919—20. tanévre a miniszter bizonytalan időre elhalasztja tolta.
— Csak kékért. A Zala vasárnapi számában megírtuk, hogy az alispán két hordó petróleumot utalt ki a ^város közönségének. Két hordó a 30000 lakósu városnak, amikor se villany, se gyertya, se semmi 1 Na de bele keli nyugodni, mert a mai szomorú viszonyok közt nem jut több. Azonban az ellen mégis kifogást kell emelnünk, hogy a vármegyei megbízott a petróleum árát „kék--ben kér»« A napokban a megyétől \' kapott sóért is kékkel kellett fizetni. Ha így megy, mit csináljon a tisztviselő, aki viszont majdnem kizárólag postában kapja az illetményeit. Ezen a kékpénz őrületen mielőbb segíteni kell.
— Korlátozzák a Dóllvasut forgalmát.
Sopronból táviratozzák : A nagy szónhiányra való tekintettel Sopron és Wr.-Neustadt közt naponkint csak egy vonat közlekedik. Mivel szén alig érkezik, a Délivasut vezetősége a forgatom nagyobbmérvü korlátozását tervez^
— A tengerit zár alá vették. A magyar kormány a most megjelent 5805. számú rendeletével minden termelőnek 1919. évi tengeritermését zár alá helyezte s így ezzel csak e rendeletben megállapított korlátok között rendelkezhetnek. A gabortagyüjtés országos kormánybiztosa fogja megállapítani, hogy az egyes törvényhatóságok mekkora mennyiségű tengerit kötelesek leadni. Ezek első tisztviselői megengedhetik, hogy a termelők a már kirótt mennyiségek Éíztositása után, a még megmaradt mennyiséggel szabadon rendelkezzenek. A közönséges tengeriért következő legmagasabb/ár, ha a szállítás november végéig tö;t.énik : a^csöves után 120 K, morzsolt utári 161 K. A fajtertgeri ára 129, illetve 176 K. Ha v szállítás később tőrtónik, ugy minden hó után a csöves tengerinél 5 K, * morzsoltnál i\'50 K-val emelkedik az ára. Így péfdául március hóban 140 K a csöves és 107 K a morzsolt
* — Olvasóink figyelmét felhívjuk, hogy a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb, és elsőrangú minőségű bútorok. Kppstein Lipót Sopron, Várkerület 02.
| — Rendőri hírek. Sinkovics Károly, elbocsájtott vasúti munkás *z elmúlt éjszaka az egyik vasúti kocsiból egy zsák lisztet és egy zsák zabot lopott. Megcsípték és létártQZ-. tatták. — Lieb Gyula nagykanizsai lakós egy házban lakott Pál Sándor postatiszttel, akinek előszoba^}taján .az. egyik ablaküveg ki volt törve. Lieb egyik éjszakai mulatozásából hazatérve, benyúlt a résén s kiemelt az előszobából ogy női télikabátot, ..egy ^.pongyolát s egy gyermekkabátot. Átkísérték az ügyészség fogházába.
— Kinek tartoxlk a közös hadügyi kincstár? A volt cs. és kir. hadügyi igazgatás likvidálásával kapcsolatban \' a magyar hadügyminisztérium hadügyi felszámolást előkészítő hivatala közhírré teszi, hogy akinek a a volt közös hadügyi kincstárral szemben bárminő cimen bárminő követelése volna, azt a nevezett hivatalnál november 30-ig írásban jelentse be. A háború-idején való megrendelésből származó követeléseket; amelyek már be voltak jelentve, nem kell újra bejelenteni.
— Platnlk-féle magyar játékkártyák, és vetőkártyák kaphatók Fischel Fülöp Fiai papiráruházában Nagykanizsán.
— Veszek kisebb könyvtárakat és egyes könyveket A lakcímet és a könyvek címéről szóló jegyzéket kérem a Zala kiadóhivatalába beküldeni „"Könyv" jelige alatt.
* — A Világ nagymozgóban ma kedden kerül bemutatóra a Kedive rózsái cimü nagy keleti dráma 4 felvonásban, melyben Hella Moja játsza a főszerepet Saját villanyvilágítás. Előadások este 6 ós 8 órakor. -
Kedden
Szerdán
Színház.
Heti műsort
Szőke boszorkány. Ezt mégelőzi : Akiknek egy a sorsuk. Arany ember, szinmü, * Az obsitos. A fülbemászó muzsikáju iSz/Vvwffj\'-opcrettet, Az obsitos-1 adta elő tegnap este nagy sikerrel a társulat énekes együttese. A közönség — ugy lászik — mór megszerette az ambiciózus művészgárdát, mert a rossz idő és pokoli sötétség dacára olég szép számmal töltötte meg a Polgári-Egylot nagytermét. £sak a második felvonás közepén gyúltak kin villanyégők ugy a szereplők, mint a közönség határtalan örömére. Zajos tetszésnyilvánításoktól volt hangos a ház egész este, különösen a máris nagy népszerűséget élvező Kürthy Böske, a temperamentummal, túlfűtött primadonna ének- és táncait követte szűnni\'
nem akartf taps: kétszer-háromszor ismótelíet-
%
ték meg majdntfjftv minden jelenését. Ugyancsak nagy sikere volt Körmendy Árpádnak, a társulat hatalmas hanganyaggal rendelkező bonvivantjának, akinek gyönyörű bass-barí-tonja a csudálat és elismerés szavait szó-laU&fta meg a hozzá értők soraiban. — cDezső és Éiczkövy alakításai könnyekig ne-vetfetók a nézőket. Sok melegséget lopott a színpadra Anral Nusí fiatalos üdesége és bá--jos vfi\'igjelenése. Kovacsics Margit kiforrott színésznő, akinek bármilyen nehéz alakítás gyerekjáték. Qaray Béla kis szerepét jól alakította. — Itt emiitjük meg, hogy a villanytelep ma este fog á amot szolgáltatni s igy végre ogy előadás teljes világítás mellett gördülhet le. A társulat háziszerfcőjének, Dezső Vilmosnak ma színre kerülő „Szőke boszorkány" cimü kétfelvonásos operettje iránt egyébként annál \'is Inkább óriási az érdeklődés, mert a cim-szerepet Kürthy Böske játsza. ,. HH!
¿ALA
1919. november 18.
óriási választékban a legegyszerűbbtől
■ « *
a legfinomabb kivitelig kapható a
» t
Punántul legnagyobb bútoráruházában
V5
KOPSTEIN LIPÓT SOPRON, Várkerület 62.
Telefon USB s^ám.
2207
Teleíou 88t> süjám.

APRO HIRDETÉSEK
,x-. . mmmm •■ "i
A „Hungária" seprőgyárban munkások és munkásnők azonnal felr
vétetnek.
225»
Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönségét, hogy Magyar-utca 3. szám alatt cipő* és clpőleltioréHzkéNzftő műhelyt nyitottam. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását. — Tisztelettel: ítluger Hliksíi. — Ugyanott jómunkás
_ I - V__ImIuXIaIIIí 2° 59\'
elpfeszsegód felvétetik
A gánnapusztoi bórgazdaság (u. p. lha-
rosberény, Somogymegye) 1920. január t-re ^épóNzt keres kováoslegónnyel, esetleg Ügyes inassal. 2233
Egy hat személyre való linotn extíftt evőkéNilef, egy háromszázszoros nagyítású mikroszkop cs két kötetes Ballagi-felc nagy német és magyar szótár eladók. —. Cim a kiadóhivatalban. 2252
Egy gyakorlattal biró irocllstaiiő,
aki a magyar német nyelvben jártas és gép-rast tud, azonnali belépésre liercstetik MolT-mann es Frank cégnél Nagykanizsán. 2248
Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen férjem, illetve szeretett fiunk és testvérünk elhunyta alkalmából irántunk tanúsított jóleső részvétért hálás köszönetet mondunk. w
Tengerdl család. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
URÁNIA «Mg
Boxflouyl-i. 4« Telelőn 859

Kedd/ nov. 18.
FANTOMAS
Dctektivdráma 4 felvonásban.
Előadások köznapokon 7 ét 9 órakor
Vasár- és Ünnepnapokon 3 5, 7 és 9 órakor.
V
O
«
KORA R E G G C M
ÓRÁKBAN JELENIK MEG, EREDETI TELE-FONÉ8TÁVIRAT JELENTÉSEKKEL,
Egyes szám ára 60 fillér.
Kapható a dohanyárudákban . és az utcai rikkancsoknál.
11
Mú a ki
D
y/sim
r"Y*C>T*T*fT1l" *T/W1\'WTV\' i w-XIví. M Mi ti> 11.

Megérkeztek
* ^
a legjobb minőségű cigaretta- j hüvelyek és cigaretta-papírok!
Legjutányosabb áron kaphatók
Garámvölgyi és Szömere
dohány-nagyáru^ájában. — a n iá i mím m. m tutim auruuti
nagymorgószinház
Szarvas szálloda, Telefon 74. sz.
í3
Saját villanyvilágítás I Ma kedden
Kedive rúzsai
Keleti drámo t ifoiv.
Főszerepben: Hella Moja.
Előadások kezdate 6 ós 8 órakor. -
Vaaár- éa ünnepnapokon 3, 5,7 éa fél 9 órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.

Birtokot veszek
szöllöt 10 hotdtdl 100 holdig épülettel, Birtokot 200 holdig 810 szobás kastéllyal,
Gárdost. Nagykanizsa, Gyár-u. 37.
—■
mappákban és dobozokban óriási választékban l
W kisebb és nagyobb mennyiségben,
mindenféle kivitelben !
Vázlatkönyvek, Olaj- és vizfestékek FESTŐMINTÁK $
Kaphatók
fl Fischel Fülöp Fiai
könyv- és papiréruházában• Városház-palota.
November 15-én megjelent 24 oldalon
„A VIDÉK"
szépirodalmi-, művészeti és riport hetilap. Szerkeszti: FARKAS ISTVÁN hírlapíró, a „Zalamegyel Uiscíg* szerkesztője.
A heti köalöny minden politikától távol tartja magát.
Blftfltefot lehet Zalaegerasegen a Kakaanyomdában:
1 évre 130 K, félévre 65 K, negyedévre 33 korosa.
A lap egéas Dnnántnlrn kiterjed. 2185 Kapható a tőzsdékben éa elárnaltókaAL


Legszebb ajándék
rr r • • r ■ r
AquarelK pigment-, gummí-
3 vagy pastell-kivitelben. L " Igazolványhoz szükséges M- p pek valamint nagyitások legrövidebb idő alatt készülnek
fényképészeti műtermében Csengeri-ut 12. szám alatt.

Nyomatott: a „Zala* t Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatból Nagykanizsán.
Igazgató: Balog Oszkár.
jtL.UI. évfslyiM
NnyUilna, IMI. novimbap 1«. Szerda
tanoztiili toUattUvtW:
NAGYKANIZSA, Sugár-at 4.
gla Nyomdavállalat Fő-ut 5. sz.
Megjelenik hétfő kivételé-ve! mindennap korareggel
t+*t III I .
283. azán.
A
POLITIKAI NAPILAP.
előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra ... 18 K. Kegyed étre . . 45 t
Kélevre 90 v
Bfléas évrt . . 180 .
Egyea txám áras 60 fillér.
márnám

egfrko*löa«fl *• kiadóhivatalt («lefon 7«.
Mynmdnl telefon 111. _ » ......- - un itwrrr——i—nrrmrr ,r
Főszerkesztő: j
TÓTII ZOLTÁN x
Főmunkatárs é> laptulnjdonos:
CSIL.JLAO JENŐ
...........■.....00*1* .

Hirdetéseket, nylll-terei é« magán-közleményeket dljsznbás szerint vesz i. tel * kiadóhivatal, = i


A nnlÍtÍkíLi7^£>m£?n\\/í>Í I tanii\'Megállapítást nyert, hogy ezt akor-
A pouii Ko^emeny ei. | mány is szivescn látja
lasa ellen egyik oldalról sem merült fel kifogás. A pártközi bizottságot még ezen a héten megalakítják, ugy, hogy, hogy az rövidcsen meg is kezdi működését.
Huazár Károly a miniszterelnök.
Budapest, novomber 18. A Magyar Távirati Iroda jelenti: a kormány tagjai ma délután fél 4 órakor minisztertanácsot tartottak, amelyen Clerknek, az antant megbízottjának tegnapi kijelentésével szemben állást foglaltak. Friedrich hivatkozva régi álláspontjára, hogy ha a románok a Tiszáig visszavonulnak és az ó személye a kibontakozás akadálya, akkor ő meghajlik az antant követelése előtt cs visszalép a miniszterelnökségtől. Most,-hogy a románok-nemcsak a Tiszáig vonultak vissza,, de az antant a demarkációs vonalig való visszavonulásra hivta lel őket — a legfontosabb feltétel, melyhez lemondását tűzte, teljesült s igy ő engedelmeskedik a felszólításnak cs visszalép. f :
• A kabinet tagjai mind sajnálkozásukat fejezték ki és csak a körülmények miatt járultak hozzá a miniszterelnök távozásához, abban a reményben, hogy a választásokon túlnyomó keresztény többség élén fog visszakerülni a miniszterelnöki székbe. — Azután a továbbiakra nézve a kabinet teljes egyértelműséggel a következőket állapította, meg :
Friedrich István miniszterelnökké designálta Huszár Károly kultuszminisztert és megbízta azzal, hogy a további pártközi konferenciákon őt képviselje és hogy a koncentrációs kabinetet megalakítsa
Ha a koncentrációs kabinet névsora elkészül és az antant jóváhagyja, illetve az uj kormányt elismeri, Friedrich István miniszterelnök Huszár Károly kultuszminiszterrel tárcát cserél, vagyis mint kultuszminiszter és a miniszterelnök helyettese tagja marad a kabinetnek. 4 ,
Ha az uj kormány visszalépni volna kénytelen, vagy ha a választásokat az uj miniszterelnök a kitűzött időben nem tudna megtartani;-ugy ............
köteles a hatalmat Friedrich kezébe visszaadni.
Pártkösl blsottflág ellenőrzi a fálaiztáiiokat.
Budapest november 18. A kormány választójogi rendelete élénk mozgalmat váltott ki ai ellenzék soraiban. — A választásokról szó esett a pártközi konferencián is, ahol megállapították, hogy a választások tisztaságának ellenőrzése céljából -pártkozi bizottságot kell alaki-
A gyülekezési jog szabályozása
Budapest, nov. 18. A hivatalos lap mai száma rendeletet közöl, amely szer rint a kormány az egyesülés, valamint a gyülekezés korlátai tekintetécen azon jogszabályoknak hatályát állítja vissza, amelyek az 1918. évi október 30-án vollak érvényben.
k föszáms;zék uj elnöke.
Budapest, november ,18. A magyar főszámszék elnöke dr. Strausz István a.| közel jövőben elhagyja állását. Av kormány hír szerint Popovics Sándorral, a jegybank- kormányzójával fogja- betölteni ezt a pozíciót.
Végre a normális időszámítás.
Budapest, nov. 18. A Budapesti Közlöny kormányrendeletet közöl, mely szerint november 24-én reggel 3 órakor az Órákat két órára kell visszaigazitani.
Lindert letartóztatták.
Budapest, nov. 18. Zomborból híva-, talosan megerősítették Linder volt hadügyminiszter letartóztatásának hiret. — Lindert a napokban Budapestre szállítják.
r • » \'
Hajmáskéren
kommunistákat
Budapest, nov. 18. A .belügyminisztérium most kiadott rendelete értelmében, azon kommunistákat, akiket közönséges bűncselekmény vádja nerc terhel, Hajmáskéren fogják internálni. A hajmáskéri barakfábor már be is van rendezve 100 ezfcr ember részére.
Garbai Nagyváradon.
Budapest, nov. 18. A románok .vonulásaval . e^yid^íben Garbai Sándor, a kormányzotanács/volt elnöke is eltűnt Budapestről. Augusztus elején a.hatóságok le akaitak tartóztatni, de a románok védelmükbe vették, és kijelentettek, hogy Garbai az ő foglyuk. Látszatra a Hungária szállóban : internálták is, voKakép-pen azonban szabadon mozoghatott. — Most a románok kivonulása után az államügyészség utasította a budapesti rendőrséget, hogy tartóztassa le Garbai Sándort, de Garbai eltűnt Budapestről. Az államügyészség elfogató parancsot
adott ki ellene, mert a legsúlyosabb bűncselekményekkel van vádolva.
Budapest, nov. 18. Garbai Sándor szökésével kapcsolatban a „8 Orai Újság" jelenti, hogy értesülései szerint Garbai Nagyváradon- időzik, ahol természetesen szintén román oltalom alatt áll.
Pécset kiürítik a \'szerbek (?)
Szombathely, nov. 18 Kaposvárról jelentik: Magyaregregy község határában a szerbek állandóan lövöldöznek, amit egy szerb szökevény azzal magyarázott meg, hogy e hó í7-ére Pécsre vonják őket össze, hogy kivonuljanak a magyar területekről.
Érdekes nyilatkozat a páduai fegyverszünetről
Budapest, november 18. Nyékhegyi Ferenc alezredes a páduai fegyverszünet körülményeiről a Virradat memkatársa előtt a következő nyilatkozatot tette: A fegyverszüneti szerződés megállapította a demarkációs vonalat Tirol, Ka-rinthia, Isztria és Dalmácia területén. Semmi említést sem tett azonban Magyarországról. November negyedikén a had-sercgfőparancsnokság rádiogramm utján közölte velünk, hogy a magyar kormány nem ismeri el ugyan a Weber gyalogsági tábornok elnöklete alatt megalakult • fegyverszüneti bizottságot, de az események súlya alatt, nehogy a késedelemből kár származzék, hozzájárul ahhoz, hogy á bizottság a fegyverszünetet Magyarország nevében is megkösse. Ezek után tehát csak felháborodással értesülhettünk arról, hogy tiz nappal a fegyverszünet megkötése után Károlyi Belgrádban elfogadta azon katonai egyezményt, mely Linder aláírásával Magyarországra oly végzetessé vált.
A franciaországi választások.
Páris, nov. 18. Amennyire az első hírekből kivehető,. a választásokon jugy Párisban, mint egész Franciaországban a nemzeti blokk nagy győzelmet aratott. Az egyesült szocialisták igen sok mandátumot elvesztettek.
Judanics leköszönt a főparancsnokságról.
Berlin, nv. 18. Helsingforsból táviratozzák. hogy\' Judanics leköszönt a fővezérségről Utóda Dener tábornok, az észtországi csapatok tőpa-rancsnoka lett.
.. i •> Víif » ■ " « »" • »
» * »"« vi.«.» " i)
• • VIH\'
2.


ZALA
I919. november 19.
A kommunista világ borzalmaiból.
▲ Lciilu-fink piulnuieiitje.
\' A bolsevista urulom alatt a legszebb magyar középületekből kaszárnyákat, fogdákat és karhatalmi helyeket csináltak a rémes /rezsim kalandorai. A gőgös gotikóju parlamentben például a politikai nyomozó osztály hivatalát állították fel; — az Országház-teret B\'astillévé avatták. Létesítettek egy nyomozó szervet, melynek vezetői a legválogatottabb kegyetlenséggel vallatták a szerencsétlen áldozatokat. Az ártatlanul letartóztatott ellen-forradalmárok, főleg régi politikusok egy ré-" szét, akiknek minden bűnük az volt, hogy nem szimpatizáltak a bolsevizmussal, a parlament épületében működő nyomozó hivatalban vették őrizet alá. A Lenin-fiuk itt több izben elkövették a letartóztatott emberekkel azt a tréfát, hogy vésztörvónyszéket ültek fölöttük és merő játékból halálra ítélték őket. Az ítélet .kihirdetése után — látszólag a legkomolyabb formák közt — arccal a falnak állították valamennyiüket és a levegőbe lőttek. A kegyetlen cselekedet után a Lenin-fiuk nevetve kérdezték a rettenetes élményektől meggyötöU emberektől :
— Ugy-e, megijedtetek, büdös burzsujok? Ne féljetek, megtörténik ez még komolyan is. Most még- csak a főpróba volt. .
A parl^jient epületében egyébkent a leg-rémesebb dolgok játszódta* le a diktatúra alatt. A nyomozó hivatal vezetője egy Schőn nevÜ elvtárs volt, aki cézárúmáníában szenvedett és despotizmusa nem ismert Határt.
Schőn elvtárs egyébkent különös vonzalommal viselkedett a női foglyokkal és látogatókkal szemben. Hogy az olvasó némi fogalmat alkothasson magának a jeles férliu kilétéről, elmondunk róla itt egy epizódot.
Megtörtént egy alkalommal, h^gy Z. letartóztatásban levő földbirtokoshoz egy hölgyrokonra jött látogatóba. Az etegáns, urt hölgy Schőn elvtárshoz fordult engedélyért.
— Miért akar maga a vádlottal beszélni ? — kérdezte Schőn a hölgytől.
— Unokatestvére vagyok, meg akarom látogatni.
— Ismerem én az ityen rokonokat
— De kérem . . .
— Semmi kérem, hallgasson.
— Np méltóztassék velem gorombáskodni.
— Jó, boszéljünk szebben. Maga itt marad nálam é3 aztán meglátogathatja a rokonát, j
— Arcátlan fráter! Hogy merészkedik ilyesmit gondolni.
Schőn elvtárs a furcsa diskusszió után behivatott két bőrkabátos brigantit és kiadta az utasítást :
— Ez egy ellenforradalmárnő. Büszke tourzsuj. Tudjátok mi a kötelességtek ?
A Lenin-fiuk azonnal nekiestek az ár-tatlan nőnek ós ütlegelni kezdték. Rugdosták és potozták a szerencsétlen teremtést, akinek minden büno az • volt, hogy nem hódolt be. Schőn elvtársnak. •
A ^nyomozó osztály hivatala egyébként a, legfélelmesebb helye volt a diktatúra alatt a fővárosnak. Itt találták ki a legszörnyűbb fogalmat, amely e két misztikus szóban csattant ki: angolra tenni.
Éjszakának idején, amikor a parlament környékén nagy csönd honolt, amikor csak a szélesen ihömpolgő Duna hullámveréseit lehetett Háílani, akkor történtek a hivatalban az
,angolra tévések", akkor tűntek el nyom\\nél-,küf a letartóztatott, ártatlan emberek. A híva tal ablakai ugyanis a Dunára szolgáltak. Ha
valakire kimondták az Ítéletet, ha valakit el
• - * * ,
kellett tenni láb alól, akkor a gyilkosságot ennek a hivatalnak valamelyik szobájában hajtották végre\' és a holttesteket éjnek idején dobták be a titoktartó Dunába. Igen sok ártatlan embernek vetették meg hullámsirját a Lenin-fiuk a Dunában, amiről majd a történelem fog besülni hiteles, szomorú, kegyetlen históriákat.
HÍREK.
november
19
> 1
Szerda
NAPTÁR
Hóm. kathT Krzscbct. Prot. Krzsc-bet. <\'ör. kath. Abd. (ior. kel. (nov., ti.) Pál. Iir. Marklcw 20.
A nap kél reggel 7 óra 10 porckor, nyugszik délután 4 óra 10 perckor.
A hold kél d. u. a óra 50 perc. kor. nyugszik d. u. 2 óra .\'<0 porckor
Felsőmagyarországon
a tót katona magyar nótával az ajkán megy masírozni és mennél inkább dühöngenek emiatt a cseh elöljárók, annáí harsogóbb a magyar nóta hangja. A szlovénok által megszállt vend vidéken a vend. lakosság fenyegető föllépésére ismét jogaiba igtatták a magyar tanitási nyelvet. Erdélyben szin-_ tiszta oláh falvak lakaksága magyarul kö-szönti a. Romániából ráerőázakolt jegyzőt, tanítót, papot. A köszöntésen kivül semmit se tud a nép magyarul s a magyar köszöntéssel csak tüntetni akar Nagy-Románia\' ■
ellen. Hol a teljesen idegcnnyelvüek is igy össze vannak forrva a magyar nyelvvel, magyar államisággá, könnyű elképzelni, hogy éreznek azok az idegen uralom alá jutottak, akik szivükben, lelkükben, s önmagukban is magyarok. Miként képzelte az . antani, s miként képzelik a csehek, románok, hogy Kassa, \'Komárom, Nagyvárad, ^Nagyszalonta, Kolozsvár, Marosvásárhely s a székelység színtiszta magyar népe cseh dudássá fajul, vagy halina nadrágot huz s v a barbár román beszéddel töri nyelvét. — Fájlaljuk, hogy a yersaiilesi konferencia csúfos kud rcot vallott, fájlaljuk, hogy örökre elestünk a? örök békétől, de amíg ilyen jelenségekkel állunk szemben, amig a fajra, nyelvre idegen vend sem akar lemondani a magyar nyelvről, — hogyan képzelik a ver-saillesi nagyurak*, hogy a megcsonkított Magyarország végre le fog mondani színmagyar vidékekről s olyan területekről, amelyek ezer éve tartoznak a magyar államtesthez. Wilson ur, Clemenceau ur, Lloyd George ur, önök csalódnak: még soká lesz béke! • • *
— TIz waggon petroleumot káp a város. Dr. Krátky István városi főjegyző, a közellátási hivatal agilis vezetője, ma reggel fontos közellátási ügyek elintézese végett Bécsbe utazott. Krátky dr. már legutóbbi bécsi utja alkalmával lekötött a város számára nagyobb mennyiségű finom galíciai petroleumot s ezt az ügyletet fogja most perfektuálni Bécsben* Tervbe vette a főjegyző, hogy a petróleummal csereüzleteket fog kötni még pedig ugy, hogy a falvak világitóanyagban amúgy js nagyon szűkölködő népét gaboija ellenében petróleumhoz juttatja. Megjegyezhetjük, hogy a közellátási hivatal még nagyon sok, vá-
| ros és környéke élelmezésére nézve szerfelett fontos üzletet bonyolíthatna le, amihez azonban —- sajnos az anyagiak nem állanak rendelkezésére.
— A rendőrség államosítása. Amint
már emiitettük, Zalamegye alispánjához meg. érkezett a kormánynak az a rendelete, amely a nagykanizsai és zalaegerszegi rendőrségeket december elsejétől államosítja. Jövendő-ben tehát a rendőrség föntartása egyetlen fillérjébe fe fog a városnak kerülni. Iga?, hogy ezzel szemben a várbs tanácsa és kép. viselőtestülete elveszti minden fötügyeleti és egyéb jogát is a .rendőrség fölött, amelynek .tagjait az állam nevezi ki s a \'tisztviselőket nem a közgyűlés választja, mint eddig. Az újításból még az érdekli a várost, hogy á kihágási ügyeket jövőben nem a rendőrség kezeli,J?ehát december elsejétől kezdve valamelyik jogvégzett városi tisztviselőnek kell a kihágási ügyek intézését átvennie.
-r A kommün alatt elrekvirált könyvek
visszaadása. Zalavármegye alispánja tegnap a kormánybiztos rendeletét küldötte meg a városnak, amely szerint a kommunista uralom alatt elrckvirált köz- és magánkönyvtárakai igazolt tulajdonosaiknak vissza kell adni. A rendelet azon könyveket, amelyeknek igazoit tulajdonosa nemVjelentkezik, valamelyik budapesti muzeumnak kell megküldeni.
— Rendelet az Iskolák szénszünetéről.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rende letet adott ki, amelyben felszólítja az összes középiskolák igazgatóságát, hogy a szénszünet elrendelése előtt tanári értekezleten a helyi viszonyok figyelembe vétele mellett állapítsák meg, hogyan volna lehetséges az oktatás folytonosságának biztosítására ott, ahol a rendelet által ajánlott módokon —például ugy, hogy minden tanuló minden nap vinne egy-egy. hasáb fát — a szénhiányon segíteni ós a szénszünetet elkerülni nem lehet, állapítsa meg a tanári testület az anyag azon részeit, amelyeket a tanulók otthon magánúton elvégezhetnek. Az ellenőrzés, útbaigazítás, irányítás ugy történjék, hogy a tanulókat havonta egyszer össze* hívják és otthon elkészített, magukkal hozott, illetve a vidékiek által beküldött dolgozatokat átvizsgálják és további útmutatásokat megadják. A rendelet még felhívja az igazgatóságokat, buzdítsák a tanulókat a szünet alatt önálló munkálkodásra, idegen|nyelvek tanulására ós testi munkára.
— Alakuló gyűlés. Folyó hó 10-án d. u. 5 órakor tartotta a wKeresztény Fogyasztási Szövetkezet" alakuló gyűlését. Igazgatósági tagok lettek: Dr. .Tamás János, Dénes Jenő, Zieger Ferenc, Varga István, Benczik József, Bazsó Sándor, Marai János é§ Majtény: Károly. A felügyelő-bizottság tagjaivá választattak: Dr. Szabady Lőrinc, Novai Imre, Har-say György, Lányi László és Tóth Lajos. Üzletrészek még mindig jegyezhetők. Bármelyik igazgatósági tagnal be lehet jelenteni a szövetkezetbe való belépést. Egy^ üzletrész^ ára 100 (egyszáz) korona. Belépési díj 10 korona.
—- Gabonagyüjtés, rekvirálás és kukoricavásárlás. A kormány a gabonagyüjtés kormánybiztosává Térffy Béla helyettes államtitkárt nevezte ki. A vármegyékben a gabona összegyűjtés országos kormánybiztosa a törvényhatóság termelési viszonyainak és az egyes vidékek teljesítő képességének figyelembe vételével véti ki azon buza, rozs, kétszeres, köles, tatarka, árpa ós tengeri mennyiségeket, • melyek az országos közellátásra szükségesek.
19X0. november 19.
ZALA
A törvényhatóság első tisztviselője állapítja | meg, hogy az igy kirótt termény mennyiségek beszolgáltatását holdankinti kivetéssel, az egyes termelőknél mutatkozó terményfelesleg részben, vagy egészben való igénybe vételével jcivánja-e. A törvényhatóság első tisztviselője állapítja meg a kontingens biztosításának szem előtt tartásával a fejkvótákat. Amennyi-ben a buza és rozs kontingens máskép nem biztositható, a% termelők fejkvótájának leszállítása iránt a közélelmezési miniszternél tesz előterjesztést. Há a kontingens az előírandó záros határidőn belül be nem szolgáltatnék, az illető törvényhatóság területére a legszigorúbb rekvirálást rendelteti cl és ez a fejkvóta egyidejű leszállításával fog kerosztül vitetni. A tengerire eézve eltérést tartalmaz a kormányrendelet; akt az egész reá kivetett terményfelesleget beszolgáltatja, az ezenfelül levő mennyiséget értékesítheti szabályszerű eladási engedély, mellett. Tovább eladásra ,tengerit vásárolni tilos, _
— Az igazi demokrácia. Bámilyen
politikai irányzat kerüljön is fölül, ha az tartóssá akarja tenni uralmát, — föltétlenül a legőszintébb demokrácián kell nyugodnia. Ezt akarta vasárnap Friedrich István miniszterelnök is kifejezésre juttatni, amikor a Horthy íévezér tiszteletére rendezett pazar estélyére egy egyszerű falusi parasztasszonyt és egy kergeskezü munkásasszonyt is meghívott ós kedves vendégül látott a miniszterelnöki, pelota ragyogó termeiben. Az előbbi sokoró-pátkai Szabó Istvánnak, a másik Oláh Dániel vasmunkásnak, a jelenlegi munkaügyi miniszternek a felesége. A íalüfci. parasztasszonyt, cs a vasmunkás feleségét nemcsak vendégül látták, de megkülömbözt\'etctt tiszteletben is részesítették ezen az estélyen, melynek vendégei közt csupa grófok, bárók, tábornokok püspökök voltak; szimbólumául a megváltozott időknek. Oláhnét és Szabónét a miniszter-elnökné maga mellé Ültette s egész este maga mellett tartotta. így vált társaságbelivé a derék falusi asszony, meg a pesti gyárimunkásné, aki tudvalevüleg éppen akkor rendezett saját-kezüleg otthon nagymosást, mikor az urát miniszterré kineveszték.
— Tetőtflz. Hétfőn este alig félórára, hogy mindenki örömére a villanyégök kigyulladtak, egyszerre ismét sötétség borult a városra; A baj oka az volt, hogy a fővezeték Csengery- ós Zrínyi Miklós-utcák sarkán kigyulladt. Tüzet fogott a kereskedelmi iskola padlásgerendázata [rs, amelyet azonban csakhamar eloltottak.
— Vázsonyl szabadon. Sopronból jelentik, hogy Vázsonyl Vilmost, akit Bruck-ban letartóztattak, — szabadon bocsátották, mert iratai teljesen rendben vohak., Vázsonyi utjának célja az, hogy családját hazahozza Magyarországba.
—• A magyar nyelv a vendvidéken. A szlovének áltál megszállva tartott vendvidéken
iskolákból teljesen ki akarták \'xárni a-magyar nyelvet, a vend tanítási nyelv Helyett a szlovént akarták a tanulódra. erőszakolni. Ezen annyira fölháborodott az erősen magyar érzésű vend nép, hogy á vezetőség hanyadt-bomlok sietett a rendeletet visszavonni így a vend iskolákban a tanítás nyelve ismét magyar és vend.
— Ml lesz a korcsolyapályával? (Beküldött közlemény) Sajnos, az idpn is szigorú, kemény télre van kilátásunk. Azért, sajnos, mert tüzelőanyagban sohasem volt olyan hiány,
aL
mhrt éppen most. De ha már hosszú, Iszigoru telünk lesz, mért ne . tennők legalább azokra kellemesekké, szórakoztatóvá, akik hívei a téli sportnak, a téli kedvteléseknek $ mért tie; tennők hasznossá a fiatalabb generációi*. l amelynek idejére, erősítése, fejlesztése oly fontos .nemzeti érdek ma. Ezeket a célokat szolgálná egy korcsolyapálya, bármilyen kezdetleges formában létesitenők is azt. Valaipi-kor a Király-utca végén volt ogy ilyen primitív korcsolyapályánk, de sajnos, a közöny miatt ez is eltűnt a fold színéről, Szerény véleményem szerint ezen a helyen kellene a pályát ismét létesíteni, olcstf és ideiglenes kis épülettel, amely pihenőül és korcsolya\' felkötő helyül szolgálhatna. Amibe a beruházás kerülne, bőven födöznék a bolépődijak. Sokak nevébe kérem a tisztelt szerkesztőséget, csináljanak propagandát - szerény ötletemnek. Azt hiszem, ha Kanizsa ifjúsága, amely izzad a tettvágytól, — összefog, — egy-kettőre megvalósítja a gondolatot. — Tisztelettel: Egy-magánhivatalnok.
— Műegyetemi hallgatók figyelmébe.
Az itt rekedt műegyetemi hallgatók részére a főgimnáziumban ábrázoló geometriai tanfolyam folyik, melyre még jelentkezni lehet.\'Jelentkezők forduljanak Pfeifer Elek főgimnáziumi\'

■ • - I
tanárhoz. ?
— Nincs béke Oroszországgal. Egy
rondoni távirat szerint Lloyd George kijelentette, hogy Leninnel és cinkostársaival az antant-államok semmi szin alatt nem állnak szóba s békét csak egy normális viszonyok közt alakult orosz kormány köthet.
— Az NTE. táncestélye. A mult szerdai jól sikerült mulatság, továbbá a közönség körében észlelt óriási érdeklődés arra késztette a Tornaegylet agilis vezetőségét, hogy a szerdai táncestélycket állandósítsa. — Ma, szerdán ismét ttfó^at tehát a fiatalsága Kasinóban még pedig- cigányzene, meltett, záróra meghosszabbítással és teljes villanyvilágítással. A terem fűtve lesz. — Kezdete 8 órakor.
— Henny Porten-vigjáték mogy ma és4 holnap az Urániában, címe Három a kérő. Ezen képet közkívánatra hozatta le az igazgatóság és igy mindenkinek alkalma lesz ezt
végigélvezni.
— Ausztriának nem kell Nyugat-niagyarország. Bécsből jelentik azt a* szenzációs hirt, hogy a keresztény-szocialista párt három vezető tagja: gróf Galen Pap, Bösbauer és Günther vezértitkár a keresztény-^ocíális-ták klubjában kijelentették, hogy a párt semmi igényt nem tart Nyugatmagyarországra, amelyet nem akarnak & béesn destruktív ele-mek önkényének krazolgáltatni. A bécsi szociáldemokrata-pártban a Kijelentés nagy izgalmat keltett.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk, hogy >a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb és elsőrangú minőségű bútorok. Kopstein Lipót Sopron, Vár-Körűiét 02: \'
— Az oláhok még Clerk lovalt Is tl lopták. A ragadós fogásü románokra jellemző esetrőr érkezik, h? Sir Georgo Clerk a lapokban két lóra fcuy>.ott szállítási engedélyt az antant-missziótól. Ezeket a lovakat a románok kezük ügyébe, keritettók ós csak nagy üggyel bajjal, Friedrich miniszterelnök közbelépésére kaphatta azokat vissza az angol miniszter. Nem érdektelen csattanója a dolognak az, hogy a szóban forgó két lovat az oláhok egy más alkalommal is ellopták, de akkor még nem George Clerk volt a gazdájuk, hanem Rubinek Gyula fóldmivelési mirriszter.
Színház.
*MM »
Szerdán Arany ember, tiinmQ.
Csütörtökön Honi te csalsz, énekes bohózat
Péntekem Lili báróul opérett, először
Szombaton Lili bárónő operett, másodsz. Vasárnap este Lili bárónő operett, harmadsz.
Vasárnap d. u. Cigány, népszínmű.
Hétfőn Legszebb kaland
Kedden Legszebb kaland *
Szerdán Tul a nagy Krivánon
♦ Egy két felvonásos f/Afe-dráma és Dezső Vilmosnak a társulat operettrendező-iónek két felvonásos operettje képezte a színház tegnapi műsorát. „Akiknek egy a sorsuk- a cime az elsőnek, mely a budapesti Madách színházban ely /_gok sikert hozott ugy Vitéz Miklósnak, a szerzőnek, mint a szereplőknek. A, darab tegnap esti kanizáai előadása úgyszólván \' teljesen üres ház előtt folyt le, ami láthatólag deprimálta a szereplőket. Elismerjük, hogy a színésznek közönség kell s nem is írhatjuk rovásukra, ha az üres ház. láttára nem fektették bele lelküket teljesen a darabba. Mindennek ellenére a megjelent kevesen hálásan tapsoltak, Benkő Ilonának, Búday Gézártak Erdélyi Miskának, akik hálás szerepeikben, — de közönség előtt — bizton elsőrangút produkáltak volna. —*< Meglátszott a lehangoltság a Szőke boszorkány^ előadásán is, amelyet szerzője — nem vágyván irodalmi babérokra pillanatnyi hatás .s egy kis derültség elérése céljából gyártott Ez sem sikerült neki. Az erőltetett hatáskeresés végigvonult az egész
darabon, der a nézőkből éppen ellenkező
. « <
hatást váltott ki;. A közönséget az elalvástól csak a szereplők mentették meg; akik — akár volt szerepük/akár nem — egy kiss frises-séget varázsoltak a színpadra. Küríhy Böske | megjelenésé nyíltszíni tapsot váltóit kV: gre-kövyvel együtt mentettek, ami menthető volt. Az est fénypontja — első helyen kellett volna említenünk — Zombory Ilonka pompás táncprodükciója^ volt, amely úgyszólván a darab minden silányságát elfelejttette e nézőkkel. Zombory Ilonkával még nagyon sokszor akarunk találkozni a színpadon.
Itt emiitjük meg, hogy ma a nagyszerűen dramatizált Jókai dráma : az Arany ember kerül színre elsőrangú szereposztásban. A női főszerepeket Benkő Ilonka, Zombory
és Antal Husi játszák.
i \' _
* Lili bárónő lesz a színház legköze-leobi tjjerett újdonsága, amely pénteken este kerül színre színházunkban. A főszerepeket: Kürthy Böske, H. Zombory Ilonka, Körmepdy Érczkövy Dezső, és Bakó játszák. A darab iránt városszerte , nagy érdeklődés nyilvánul Ezen ehőadásokra előjegyzéseket más is el-| fogad a színházi pénztár.
— Terike regénye. A kiknek ez a | sorsuk. Mi van a villanynyal?. . • A teljes heti műsor és más szenzációs tartalomma jelenik meg a Színházi Újság csütörtöki száma. Ara 2 koroná. Kapható a pénztárnái.
. * •
—<r A Világ nagymozgóban szerdán és csütörtökön kerül bemutatóra A démon karmaiban cimü szerelmi dráma 6 felvonásban. A főszerepben Charles Willy Kaiser, a bécsi Hofburgtheater és Ellen Ullrí, a Berliner Ko-| mische Oper tagja. Előadások 0 és 8 órakor.
|¡V.rJÍíVV?

1910. november 10
óriási választékban a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig kapható a tág Dunántul legnagyobb bútoráruházában

¡IRANIA »mftft-wM»
UilalUA Imiméi, i Telelőn SÖB
VILÁO
nagymozgó színház
Szatas szálloda. Telefon 74. sz.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Magyar-utca 3. szám alatt
cipő« és cipőfelsőrészkószitő műhelyt nyitottam I
Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását. Tisztelettel :
22» Xluger Miksa.
Ugyanott jómunkás cipészsegéd felvétetik
Saját villanyvilágítás I
Szerda, csütörtök: Nov. 12., 13
Szerelmi, dráma 6 felvonás
. Vígjáték 4 felvonásban. Henny Portén szereplésével
-----~ Előadások köznapokon 7 éa 9 órakor ----r
Vazár- éa Ünnepnapokon 3, 5, 7 éa S órakor
Vaaár- éa ünnepnapokon 3, 5,7 éa fél 9 órakor, Jegyek d. u. 2 órától elóre válthatók.
Egy ¡gyermekágy, ülő gyermekkocsi és egy takaréktűzhely eladó. Szemere-utca 19. szam alatt. 2262
Vig -özvegyek ! Egy 30 éves, jó megjelenésű csinos úriember egyéb ismeretség hiányában ezúton keresi társaságát egy oly magányos szép és Hatat özvegynek kivel a hosszú tél unalmas estéit kellemessé varázsolhatja. Leveleket .Diszkrét" jeligére a kiadóhivatalba kérek. \' 2261
Szinházi naptár
November
1919.
ARANY EMBER
. Irta t Jrtkal Mór.
(Via Szer cián
Redőnyös amerikai íróasztal
eladó. Cim a kiadóhivatalban, i
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fél 5 óráig.
Csütörtök
Újdonság először!
Lili b á r Ó n Ő operett
Péntek
Másodszer I
Szombat
operett
Harmadszori
Vasárnap este
operett
Énekes népszinmü 4 felvonásban.
Vasárnap d< u
Szenzációs újdonság először! *
Legszebb kaland
Másodszor I
Legszebb kaland
Közkívánatra I
Tul a nagy Krlvánon
24.. Hétfő
ÓRÁKBAN JEI.Ky.IJK MEG, EREDETI TH rv-PON É8 TÁVIH1T
25.
Kedd
! lELENTtSEKKKL.
Egyes szám ára 60 fillér.
Kapható a dohanyárudákban
> *
és az utcai rikkancsoknál.
Szerda
S^lnháíuunk kellemesen fűtve.
Pénztár d. e. 10—12-ig, d. u. 3—5-ig a Makovicky cukrászdában, este fél 7-től a Polgári-Egylet színház pénztáránál .
Menjünk a siclnliá^ba I
..... ■ ■ \' ———......... .............«....... m ■■ . i"i
Nyomatott: a ,ZaU*;Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nafeyk«ni*sán
Igazgató: Balog Oszkár
• • • > • . t . * rv»«> • -rVy «.
IULlil> A«l«ly««


N)
üintutiUs bkiattltratal:
NAGYKANIZSA, Sugár-iit 4.
1« 1818. november 20. OefitSHOk.
• «.. . r*\' w


«la Nyomdavrtllatat
P6-nt 5.
Megjelenik hétfflkivételével mindennap korareggé» .
284. uAli.
m tmt
Előfizetési árak :
vidékre postai stét-\' küldéssel:
Bflf hóra . . 18 1. Mifiyed évre . . 41 ,
Félém ... 90 * Bgéaa évre .,110,
" \' " i iiir^mnm .......... » ( Jrrr j-;^
POLITIKAI NAPILAP.
g,«rV«*xf6»4ff te kUdöhlvoJall («lefon 7«.

Nyomda! telefon 111.
Ffiszerkcsitő: TÓTH ZOLTÁN


Egyes stám ára: 60 fillér.
......»Ml« -II II*«


Főmunkatárs és laptulajdonos: CSILLAG JKNÓ
■ ■■ m*i ........... I X» ,
Hirdetéseket, nyílt-terei é« magáo közleményeket díjszabás szerint vtij g=r- fel a kiadóhivatal. =--

• » .........• .v»
I
L..
Huszár tárgyaival a demokratákkal és szociáldemokratákkal.
Budapest, nov. 19. A pártközi kon-. ferencia megáliapodasa szerint Huszár Károly designált miniszterelnök ma délelőtt megkezdte a kibontakozás ós megegyezés előkészítésért vonatkozó tárgyalásait. Elsőnek a demokratapárt vc-zerevel Bdrczy Istvánnál és a szociálde • mokratapárt egyik vezelő tagjával Garami Ernővel tárgyalt Bárczy István lakásán. A megbeszélések két* ó:a hosszáig tartottak és ezek során Huszár\' meghallgatta nzon személyi és tárgyi kívánságokat és feltételeket, amelyek teljesítése a demokraták és szociáldemokraták résztvételé-vel a kabinet alakítást le-ieiőve teszi.
Huszár a két pártvezér előterjesztésére határozott választ természetesen nein adhatott mert hiszen a többi pártokkal nem is tárgyalt és döntés előtt a felmerül; összes kérdéseket meg kell beszélnie saját pártjával és minisztertársaival.
Huszár dezignált miniszterelnök a tárgyalásokról a közoktatásügyi minisztérium épületébe tért vissza ahol a következő nyilatkozatott tette :
Tárgyaltam a demokratákkal és a szociáldemokratákkal. Tudomásul vettem személyi és tárgyi kívánságaikat amelyeknek alapján remélem, hogy megtudom csinálni a megegyezést.
Politikai körökben nagy optinizmus-sal kisérik a tárgyalásokat. Az országos nemzeti párt Huszár vállalkozását teljes jóakarattal .kiséri és semmiesetre sem gördít akadályokat eléje. Huszár tárgyalásai a hét végére okvetlenül befejeződnek, sőt ugy hirlik, hogy amennyiben két napon belül nem sikerülne közeledést ; teremteni, ugy megbízatását visszaadja.
Budapest, nov. 19. Apponyi a lapc^ tegnap esti jelentéseire vonatkozóén á következőket jelentette ki: A lapok hamis . következtetéseket., vonnak le abból, ami velem kapcsolatban tegnap este történt A valóság a^ hogy amióta megtudtam, hogy a keresztény pártok Huszárt jelölték, a magam részéről mindent elkövettem, hogy azon tényezőkre, melyekkel érintkezni tudok, hatást gyakoroljak, liuszár akceptálása érdekében.
Budapest, nov, 19. Az Uj Nemzedék irja: Mint Apponyihoz közelálló politikusoktól értesülünk, Apponyi, amellett hogy Garamiékat kapacitálta a Huszár-leié megoldás érdekében, ma fel fogja keresni Clerkot, hogy őt arra bírja, hogy a szociálistákra nyomást gyakoroljon a
Huszár-féle kombináció elfogadása érdekében.. Mint értesülünk,.-Apponyi- gróf pénteken elhagyja Budapestet és eber-hardi birtokára utazik.
Budapest, nov. 19. A keresztény nemzeti egyesülés pártjában kedden este megjelent Friedrich miniszterelnök és á klubtagok előtt a következő nyilatkozatot tette: A mai minisztertanácson bejelentettem, hogy engedek Clerk és az ellenzéki pártok kívánságának, lemondok a kabinet elnökségérőlf nehogy továbbra is azzal\' legyek vádolva,. ho^y a kibontakozásnak a magam személyének erő-szakolásával állok útjában. Visszalépek pedig Clcrk ama ígéretének fejében, hogy ő a lcgerclycsebb vcrsaillesi közbelépést íogja kierőszakolni, az oláhoknak egész a Clemenceau-féle demarkációs vonalig való hatraszoritására. A Huszár személyével való megoldást — mondotta még Friedrich — nemcsak szerencsésnek tartom, de azon tényből, hogy az uj miniszterelnököt az afi\'tánj tetszéssel fogacf ja, azt látom, hogy Versaillesben is meggyőződtek már a keresztény kurzus változhatatlan voltáról.
Horthy a francia missziónál.
Budapest, nov. 19. Horthy Miklós fővezér tegnap délután látogatást tett a francia misszió helyiségeiben, Berthon ezredes vezérkari főnök fogadta a fővezért s átvezette a francia misszió vezetőjéhez, Orasciani tábornokhoz, akivel hosszabb ideig értekezett.
Osztrák vélemények a magyar nemzeti érzés megerífsödtéről.
JBécs, nov. 19. Horthy bevonulásáról Budapestre sokat beszélnek Bécsben A német nemzeti párt egyik vezére az eseményről a következőket ¡derítette ki: A Budapesten legutóbb * lejátszódott események azt bizonyítják, hogy a magyar nép veleszületett politikai tehetségénél fogva máris legyőzte a Károlyi és Kun korszakok összeomlasztó politikájának keserves következményeit és liogy - a régi Habsburg mönarchia romjain máris alakulóban van egy uj Magyarország. A szociáldemokraták egyik legkedvesebb vezére a következő kijelentést tette: A magyar politikának a monar-chista Irány felé való közeledését a német-osztrák köztársaság szempont jából a legnagyobb aggodalommal kell nézni. A magyar hadseregnek a fővárosba való bevonulása a magyar-osztrák konfliktus lehetőségét Is ma-
gával hozza, amely esetben Ausztriában magyar . segítséggel buktatnák meg a köztársaságot. Nem valószínű, hogy a magyar kormány önként lemondjon a nyugatmagyarországi német vármegyékről:
Clerk egyelőre nem hagyja el Budapestet
Budapest, nov. Í8. Szó volt arról, hogy Clerk a hét vegén végleg itt hagyja Budapestet s visszautözik Párisba. Ezt a \'legfényesebben az a tény cáfolja meg, • •hogy ma a közélelmezési minisztériumban megjelent Clerk egy megbízottja s a karácsonyi ünnepekre 32 ember számára különféle cikkek kiutalását kérte;
Szeged város Üdvözlete.
Budapest, nov. 19. A nemzeti hadsereg bevonulása alkalmával Friedrich István akkori miniszterelnökhöz tömegesen érkeztölrw üdvözlő táviratok. Szeged város nevében Somogyi polgármester táviratilag üdvözölte a miniszterelnököt. — Nemzeti regenerációnk tüskés oi;szágutjának mai állomásán, mikor a nemzeti hadsereg bevonul a magyar nemzet fővárosába, külön büszkeséggel üdvözlöm az Ön elnöklete alatt álló kormányt Szeged közönsége nevében, amely város közönségének fiai által először Horthy kibontott zászlója alá..
Szegedet kfttritik a franciák.
Budapest,> nov. 19. Az Uj Nemzedék irja: Értesülésünk szerint a franciák- a legközelebb kiürítik Szeged városát amelyet tudvalevőleg március végén szálltak meg francia csapatok. Távozásuk után Horthy fővezér ünnepélyesen bevonul a városba a nemzeti hadsereg első számú ezrede élén, amely Szegeden szUletett meg és a magyar hadsereg alapja volt. .....
Újra magyar akar lenni /tótság
Budapest, nov. 19. A tótságnak Magyarországtól eddig elszakadni akar.ó része is immár a régi orienté- • ciót keresi. . Ennek megalapozására most Budapestre érkezett Jehlicska Ferenc dr. aki Hlinka András rózsahegyi plébánossal nyíltan felvette a harcot a cseh elnyomás ellen Jehlicska az Uj Nemzedék munkatársának elmondotta, hogy Hlinkával a csehek gyalázatosan bántak, inzultálták és letartóztatták, de ennek hatása a tót nép haragjának kitöfé* seiben máris mutatkozik\'. ^\' Rózsa-


2.
ZALA
1910. november 2<t
» ••» • «-»
hegyen felgyújtották Srobár mlniazler házát, az áruló Jancsek gyáros lakását teljesen elpusztították. Az egész felvidék forronk. A tót kérdés most a magyarokra nézve jól áll. A tót nép — mondotta Jehlicska — az általunk kontemplált alapon nagyon szívesen él a magyarokkal és nem kellene attól félni, hogy el akar szakadni, mert a csehekbe bele kóstolt s azoktól örökre megundorodott.
A Tisza Ugy.
Budapest, nqv. 19. A rendőrség a Tisza gyilkosainak nyomozása során most a tizenegyes katonatács volt letartóztatott tagjainak kihallgatását folytatja. A tetartóziatoltak azt vallották, hogy Pogány József állandóan bujtogatta őket, magas jutalmat ígérve, Tisza meggyilkolására.
K nemzeti blokk gytfzelme a francia választásokon.
Páris} nov. U).: Az eddig ismeretessé vált választási eredményekből már most tisztán kitűnik, hogy a szocialistákon kivül a radikális csoport balszárnyát is jelentékeny veszteség érte.
A román királyné kalando% terve.
Bécs, nov. 19. Egy diplomáciai személy nyilatkozott arról a látogatásról, amelyet Mária oláh királynő mintegy két héttel ezelőtt Károly volt császár cs királynál tett. Mária királynő egyenesen azzal a szándékkal utazott el Pranginába, hogy a volt császárt és királyi rábírja arra, hogy a magyar trónról a törvényes tormák szerint mondjon le. A királynő meggyőzni igyekezett. Kártríyt, hogy ez a lemondás elsősorban Megyarországnak áll érdekében, de egyszersmint Romániának is, mert ezzel lehetővé válna a \' két királyság egyesítése A volt király a leghatározottabban visszautasította ezt a kalandos tervet.
Wilson visszavonja a békeszerződést?
..Tv
London, nov. 19. (Szikratávirat.) Washingtoni jelentés szerint Wilson elnök kijelentette, hogy vissza fogja vonni a békeszerződési, mert a szenátusban elfogadott fenntartás a szerződés megsemmisítésével egyenlő.
D\'Annunzio zárai expedíciója.
Zagreb, nov. 19. A délszláv sajtóiroda jelenti: A legutóbbi hirek szerint Ziliotto, Zára polgármestere több nappal ezelőtt kiáltványban bejelentene D\'Annunzio érkezését. A bevonuló olasz csapatok parancsnoka\' maga p\'Anminziö volt, aki rtyoílrban a bevonulás után Milo tengernaggyal tanácskozott. D\'Annunzio tegnap visszatért Fiúméba, csapatai nagy részét azonban Zárában hagyta
Nagy földrengés Kalábriábau.
Bécs, nov. 19. A Központi rnete-orologiai intézet szeizmográfjai tegnap katasztrofális\' földrengést - jelentettek, amelynek fészke valószínűleg Kaláb-ria volt.
HIREK.
V-
<*<0.
november
20
CaUtörtökj
NAPTÁR
Róm. Uth. V*l. Hodog. Prot Emília, or. kath. D. 0» Gdr. kot. (nov. 7 ) U«<ír lzr. Mafklew 27.
A nap kél r«ggol 7 öra 12 perckor, nyugik délut \'ii 4 óta 18 porckor.
A hold kél d. u. 4 óra f»S porc. kor. nyugszik d. u. 3 óia 07 porckor
vagy holnap, mindenesetre azonban c hét végéig megalakul a koncentrációs kabinet. Az antant keményhangu jegyzékének az eredménye ez. Koncentráció nélkül a legsiralmasabb blokád köszöntött volna az országra s olyan • területeket is elvesztettünk volna, ame lyeknek elvesztet nem tervezte az atw tant. Erre az ultimátumra nem lehetett más válasz, mint az ország kormányzásába a nemzet minden réteget bevonni. Ma vagy holrtap tehát u kormányban már ott ülnek az ellenzéki pártok képviselői is a választásokat olyan kormány késziti elő\', amely éppen pártközi összetételénél fogva az összes pártok fölött fog állani. Annál megnyugtatóbb ez, mert bármilyen legyen is a választások eredménye, bármint döntsön is a nemzet, a vereséget szenvedett páitok nem vethetik a győztesek szemére, hogy-az eredmériyt terror, megtévesztés vagy megfélemlítés hozta létre. Az a párt aztán, amely a nemzetgyűlési választásokon többségre . jut, — olyan politikát folytathat, olya-ténképpen kormányozhat, amint a nemzettől nyert megbízatása írja elő. — Ebben nem akadályozhatja" meg többé . sem kívülről jövő presszió, sem belső tiltakozás. Amíg azonban idáig jutunnk még hosszú ut van hátra, mert a decemberben megalakuló parlamentre nem vár más misszió, mint a békeszerződés megkötése és a ^választójog meg-alkotásu Ha ez meglesz, a decemberben megalakult nemzetgyűlés feloszlik s az uj választójog alapján kiírják a választásokat az uj, a végleges nemzetgyűlés megalakítására. — Ennek a második nemzetgyűlésnek a hivatása lesz aztán az uj alkotmány forma megállapítása. Ha ez megtörténik, majd csak akkor ér véget az e héten létrejövő kormány missziója. Az azutáni kormány kinevezése már az uj államfő joga lesz. Erre körülbelül április-május hónapban fog sor kerülni. Kérjük a magyarok Istenét, vezesse szerencsé--sen a nemzet hajóját addig is a kül-és belpolitikai, zátonyok közt,-


— A gabonarekvlrálások kormánybiztosa Nagykanizsán. Térffy Béla dr. a ga-bonarekvirálások országos kormánybiztosa tegnap c te Kaposvárról, különvönattalNagykanizsára érkezett. A kormánybiztos még az est folyamán fontos tanácskozásokat folytatott a gabonaszüksógletok biztosítását illetőleg a város« és járási közigazgatási hatóságokkal. A kormánybiztos még ma tovább utazik.
— UJ intézmény Nagykanizsán. Dr.
Csilléry népegészségügyi miniszter ma arról értesítette a város hatóságát, hogy Nagykanizsán rokkant sinylőházat, hadiárvaintézetet és rokkant iskolát akar fölállítani. Fölhívta a miniszter a hatóságot, hogy azonnal jelentse,
van-e erre a célra V városban, vagy határa.-ban megfelelő épület. Ha megfolelő helyiség lesz, azt a miniszter, azonnal fölszerelteti a szükséges estközökkel. A mi véleményünk .szerint erre .a célra logheíyosebb volna Billot gróftól megszerezni a lazsnaki-kastélyt, vagy pedig a hadikórházban jelölni ki alkalmas helyiségeket.
— A cukorhiány. A cukorhiány egyik oka az, hogy a cukorrépatermés a kommunisták esztelen gazdasági politikája folytár. alig egyötöd részét teszi ki annak a mennyiségnek, amit Magyarország cukorrépában a legmostohább esztendőkben is termelni tudott Ezt a rópjmennviséget som lehetett mindmáig a gyárakhoz beszállítani, de ha sikerült volna is, még akkor sem é tük volna el a kívánt eredményt, .flfcrt a gyárak szénhiány miatt nem tudnak dolgozni. Ma most, a viszonyok változása után, a gyárak megkezdik a gyártást, akkor is időbe kerül, Itfiig az uj cukorforgalomba kerül. Cukorból tartalékkészlete egyedül
.Csehországnak van. Csehország azonban szívesebben segíti ki Európa más,.cukorhiánybar. szenvedő országait, mint bennünket, mert e: kell ismerni azt s erre hivatalos adatok i.-> vannak, hogy Európaszerte cukorinség var A többek között Franciaország is a csehországi feleslegekre támaszkodik, ugy, hogyha mf Csehországból vennénk cukrot, a frank és a korona árkülönbséget számításba véve. nálunk-kb. 40 koronába kerülne a cukor kilo grammja. — De ha mégannyit volnánk is hajlandók érte adni, a szállítás — szón-vaggonhiány miatt — szinto lehetetlen. Bele kell tehát nyugodni a változhatlanba. Se Kanizsán, se másutt nem lesz cukor hamarosan.
— V. A. C. Táncestély. Ma a Vasúti Atlétikai Klub 8 órai kezdettel a Szarvas szálló nagytermébon táncestélyt tart. Világításról és fűtésről gondoskodva van.
v-. — A kapornak! barátok pénze. Most, hogy a rendőrség a nagykanizsai direktórium viselt dolgai után kutat, Sneffnek és társainak egy ujabb cseienménye is napfényre került. Még a kommunizmus aranynapjaiban történt, hogy „Alsózalamegye" hatalmas diktátora, Sneff a kapornaki jezsuita páterekre is rá akarta teríteni a vizcslcpedőt. Itt meg kell jegyezni, hogy a csöndes kapornaki kolostor volt az, amely a Budapestről elmenekült jezsuita atyáknak, köztük Bangha páternek is menedéket adott. Sneff különösebben pályázott a jezsuitákra, állandóan intrikált ellenük Kun Béláeknál s végül kieszközölte az engedélyt, hogy a jezsuitákat en-block letartóztathassa. Mikor az engedélyt megkapta, vörösőröket küldött ki Kapornakra, de a menekült jezsuiták megneszelték a veszedelmet s a környék derék rtépének\' sffeedeiméveí megszöktek. Igy csak a rendház régi tagjait tartóztathatták le s ezenkívül beszállították Nagykanizsára a kapornaki kolostor pénztárában talált Ó5000
korona „kékpénzt" is. Az ezreseket a direk-v • r
tórium vette át, de nem azért, hogy azt majdan visszaadják a kapornaki jezsuitáknak. — Emlékezetes még, hogy egyszer egy téves rendelkezés folytán a direktórium tagjai azt hitték, hogy megbukott a diktatúra s menekülésre készültek. Hogy pedig ne meneküljenek üres kézzel, a direktóriumi tagok a kapornaki barátok 65000 koronáját\' akarták fölosztani egymásközt, még p^dig akként, hogy mindenkire 10—10.000 korona jussoh. Ez a terv akkor Lukács megyebiztos erélyesebb föllé-I pésén hiusult meg, A pénz visszatérült, de
csak rövid időro, mwt most, hogy a kommunista ügyeket likvidálják, a- G5000 koronának nyomát se tajálják sehol. Szőre-szálán eltűnt. * Hogy k\'» vagy kik loptak el, móg nem sikerült megállapítani, de a rendőrség erélyesen
nyomoz a tettesek után.
— Babochay Oyörgy Itthon. Babochay György nagybirtokos, tartalékos főhadnagy» aki a tavaly októberi összeomláskor Albániában hadifogságba esett, — a napokban hosz-szas viszontagság után hazaérkezett. Elmondta, hogy többezer magyar azért került részben hadifogságba, részben sírba, jnert az osztrák hadvezetőség annyira elvesztette a fejét, hogy az albaniai csapatokat nem értesitette a visz szavonulásról. Akiket a vad albánok nem mészároltak le, azok francia hadifogságba kerültek s SzHloniki mellett őrizték őket. A franciak, még a tiszUk is, a legembertclenebbül bántak a hadifoglyokkai, akiknek siralom, szenvedés volt az eletük. A hadifoglyokat még ma se engedték szabadon s Babochay*is csak szökéssel jutott haza. Szökése közben érintette majdnem az összes ¡balkáni állomásokat s az az impressziója, hogy a Balkanon évek múlva se lesz béke. Bolgár szabadcsapatok máris bebetörnek szerb^területekie. Az Adria mellett is rengeteg dolguk van a szerboknek, akik. máris alig tudják a nagy Jugoszláviát együtt lartani. S ami a legszomorúbb, a Balkunon is alig folyik a munka. Babochay Györgyöt visz szaterte alkalmával szeretettel köszönti a város közönsége.
— Fogas kérdés. B. Miksa nagykanizsai délivasuti alkalmazott kilenc*évvel ezelőtt megnősült ő izraelita vallású volt, a felesége római katolikus. A házasságból 1910. április 9-én fiúgyermek született. A gyermeket közös megegyezéssel katolikusnak akarták nevelni s ezért megkereszteltették a széni-ferencrendi templomban. Arra azonban már nem ügyeltek, hogy az anyakönyvi hivatalban is rendben menjenek a dolgok s igy esett meg, hogy a fiücbka az anyakönyvben az apa vallására volt bejegyezve. Az apa közben elhunyt s igy a hiba korrigálásáért most az anya fordult a város hatóságához, kérve az anyakönyvi lap ^kiigazítását. A törvény azonban ugy rendelkezik, hogy vegyes házasság esetén írásos megállapodás nélkül a fiúgyermekek az apa, a lánygyermekek pedig az anya vallására anyakönyvezendők. Mivel ,irásos megállapodás B. Miksa és neje közt nom volt, — a város hatósága elutasította az anyakönyv kiigazítására irányuló kérelmet, amit most az alispán is helyben hagyott. A fiu tehát, akit szabályszerűen megkereszteltek s aki azóta az iskolában is katolikus hittanórára járt* — hivatalosan izraelita vallású, ső( ezután az izraelita hittanórára les» köteles járni.
— Rendelet a tanítók flzetésrendeié-séról, A vallás- és közoktatásügyi minisztyr, rendeletet .adott ki, amely Szerint a tanítóknak semmiféle előleget visszatériteniök nem kell a hetibérre vonatkozó elszámolás elmarad.
Az illetékes adóhivataloknál a tanítók rekom-
%
penzációkép névre szóló utalvány bevárása nélkül, a fizetési könyvecske felmutatása mellett felvehetik az augusztus havi illetmény négyötödét s a julius-augusztus havi családi Pétlék és lakpénz négyötödét.
— Megdrágul az osztálysorsjáték. Az osztálysorsjátók a kedvezőbb postai viszonyok kialakulásával újból megnyílik. .Erre az ósz-tálysorsjáték igazgatójának nyilatkozata szerint
azért van szükség,..mert a játékszenvedély<ta~ | gadhatatlanul megvan az ország lakosságában és ha nálunk ezt ki nem elégíthetné, akkor elmenne a szomszédos,országokba a pénzével, amélyek kivétel nélkül rendeznek osztálysorsjátékot. Ujttás lesz, hogy ezontul hat osztály helyett ötöt vezetnek be ós ogy egész sorsjegy ára 160 korona helyett 2(0 korona lesz. Minden osztályra 40 koronát kell majd befizetni. I
• - II iCJll "J \' «!>\'■ . TIT H Y¥T -iMJT rori Jlfflf\'iHr i~ i nnflt Ti.\' Itlf ÍTYl" TTi" C \'
— A Kereskedelmi Alkalmazottak folyó
hó 22-én szombaton este 8 órai kezdettel és minden következő szombaton, saját helyiségük*
ben (Kaszinó földszint) táncestélyt taftatnak cigányzenével. Fűtés és világításról gondoskodva van.
— A szén, Dr. Prack. István helyettes polgármester tegnap visszaérkezett Budapestről \'ahol a .szénkérdés megoldásával kapcsolatos tárgyalásokat folytatott. A tárgyalások a bányatársaságok makacsságán kudarcot vallottak, a szénbiztosság* utján kiutalt szénmennyiség pedig csak most történő csapatszállitások befejezte után juthat Kanizsára, ami körülbelüj meg egy hetet vesz igénybe. Mint értesülünk, a polgármester mindezek ellenére fog módott találni, hogy már a legközelebbi napokban - ha a legszűkebben is — de legyen világítása a városnak
— Jótékonyság. A mezítlábas tanulóknak adakoztak: Stern Magda, Stern Iunma. Fischer Lili, Nett Lili, Reisz 10—-lOkor.4^ Lengyel Margit 0 kor., Bader Margit, Barta Sándor 5-5 kor., Bogatin Margit, Bogatin Róza, -Varga Katinka, Neufeld Ferenc 4—4 kor., Bader Sándor 7 kor., egy nadlágot és 2 pár cipő\', Frank Pál 2 kabátot, 1 nadrágot, 3 orsó cérnát, Gál Tibor 1 nadrágot, Barta Lili 2 szvettert. Az adakozók vatamennyien elemi iskolai tanulók.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk, hojry a Dunántul legnagyobb bútoráruházában Vtrttíc kaphatók a legfinomabb és elsőrangú minő ségü bútorok. Kopstein Lipót Sopron, Vár-kerüiet 02.
— Jegyes tárok figyelmébe! Mielőtt fényképfelvételt készíttetnie, tessék megtekinteni a legújabb menyasszony-felvételekből alakított kirakatom a Korzón (Drogéria előtt.) Halász Sándor fotóterme, Kazinczy (vasúti) utca 11. sz. földszint. A műterem egész télen át kellemesen fűtve van.
. — Dickensnek világhírű regényét h wist Olivétl mutatja be az Uránia. Mindenki ismeri Dickens ezen regényét, hisz alig van valaki, akinek ez a regény ne nyerte volna meg tetszését. Garas Márton a Corvingyár rendezője a szerepeket a legkitűnőbb művészeknek osztotta ki. Bánlaky Margit, egy elegáns, fiatal művésznő. A többi szereplők a kis Lubniszky 1 Tibor, Törzs, Z. Molnár, Fenyvesi, Szöreghy, Almássy Sári.
— Platnlk-féle magyar játékkártyák és vetőkártyák kaphatók Fischel Fülöp Fiat papiráruházában Nagykanizsán..
— Veszek kisebb könyvtárakat és egyes könyveket A lakcímet és a könyvek címéről szóló jegyzékot kérem a Zala kiadóhivatalába beküldeni „Könyv" jelige alatt.
IatelllgeuN német kieattxony állást keres jobb háthoz gyermekek mellé. Cím
• kiadóhivatalban.
Képeskönyvek, ifjúsági iratok és gyermekkönyvek nagy választékban kaphatók I Fischel Fülöp Fiai könyvkeróskedésóben
t* ¿v i • *\'
| Nagykanizsán.
m
Az osztrákok nem inditanak vizsgálatot Andrást* eíftn.
Bécs, nov. 19, A németoaztrák kormány félhivatalos lapja azt felen-tette, hogy a németosztrák nemzetgyűlés vizsgálat megfnditasdt rendelte el Andr&ssy Gyula ferróf, a monarchia" volt külügyminisztere ellen. A németi osztrák külügyminisztérium nyilatkozatot tett kőzzél melyben kijelenti, hogy1 szó sem lehet arról, hogy András^ ellen, aki magyar állampolgár, vi2^ gálatot indítsanak.
Loyd George a bolsevizmusról.
Pám, nov. 19. LondonbóHelentik: Leyd\'George\' beszédet tartott az alsdP házban, amelyben konstatálta, hogy a szónokok egyike sem foglalt állást a bolsevizmus mellett. Akárhogy nézzük is az orosz problémát, minden felől szUrke köd állja útját a tiszta látásnak.
Színházé
Heti fUŰMort
Csütörtökön Moni te csalsz, énekes bohózat
Pénteken LUi bárónő operett, először
Szombaton Lili bárónő operett, másodsz.
Vasárnap este Lili bárónő operett, harmadsz.
Vasárnap d. u. Cigány, népszínmű.
Hétfőn Legszebb kaland
Kedden Legszebb kaland
Szerdán Tul a nagy Krivánon Este 6 órakor kezdődik a színház!
* Aranyember az egyetlen Jókai regény, amelyet Jókaii maga diamatizált, képezte a szinház tegnap esti műsorát. Annak ellenére, hogy ismét szükségvilágítás működött, elég szépszámú közönség nézte végig az élvezetes előadást. A bevált drámai együttes Benkő Ilonával, Antal Nusiva\', Zombory Ilonkával,. Bakával és Buday Gézával művészien oldotta meg feladatát.
* A színház Igazgatósága, arra való . tekintettel, hogy addig is mig a világítás kérdése végérvényesen rendezve nem lesz, a kö" " zönség ne legyen kénytelen a késő éjjeli órákban koromsötétségben hazamenni a színházból -r- elhatározta, hogy mától kezdve az előadásokat este 6 őrakor kezdi. A szín-» ház nappali pénztára ezentúl a Polgári Égylet előcsarnokában d. e., 10—-12-ig és d. u. 3—5 óráig áll a közönség rendelkezésére.
(:) Szf :ző a darabjáról. Vettük az alábbi sorokat, amelyeket minden kommentár nélkül közlünk:
Kedves Szerkeszti! Úr! \\ tegnap megjelent hírlapi kritikára, amely a „Szőke bosszúi ..ány14 cimü operettemet lerántja, engedje meg, hogy néhány szóban védjem magam. Az operette Budapestén 3 hétig a legnagyobb sikerrel keiült szinre. * A két előző városban9 ahol a Heltai színtársulattal előadtuk, szintén
nagy derültséget és sikert aratott ; A tegnapi
• .
teljesen üres ház annyira deprimálta a szereplőket, kőztük jómagamat is, hogy ha tegnap a legnagyobb sfágeroperette került volna szinre, akkor is kudarcot vallottunk volna vele. Megvallom, operettemet nem szántam irodalmi n^ű-nek. de hogy a közönséget egy órára elszórakoztassa, ezt eddig mindenütt elértem vele s a teljes világítás és zsúfolt nézőtér teljes sikert hozott volna, ahogy az eddig megtartott előadások azt bizonyították. Teljes tisztelettel Dezső Vilmos. y
• \'■•%\'■■ A i
óriási választékban a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig kapható a a
V «
Dunántul legnagyobb bútoráruházában
Hapykanlaa r. t lárei »B^irkagítánytájátéL
8B97/1010. klg.
Hirdetmény.
A dunántuli kormánybiztos urnák 196. 1919. szánui rendelete alapán í Ihivom a* összes lótartó. gazdákat,, kik kétes »gazolvány-nyal rendelkeznek, hogy lovaikkal egyii t igazolás végett a nagykanizsai lónyilvántartó tisztnél f. é. november hó 22-én reggel 8 órakor (Sugáruti .43 as laktanyában) pontosan . jelentnek meg. A gazdák az igazoláshoz szUkséges összes iratokat vigyék magukkal.
Figyelmeztetem .a lótartó g zdáka1, hogy mindazokat, kik lóikat a jelzett időben elő nem állítják, hatóságilag állíttatom elő, s ellenük a k hágási eljárást fogúm folyamatba tenni.
Nagykan\'zsán, 1919. november hó 19-én.
Beusterlen s. k.
magyar fy»tArr«]dfT*<í{i UuAcsos. rcndórk«pílAnyi hivatal ideiglenes vexítójc.
3532/1919. sz. 2264
Hirdetmény
a jövedelmiadó és vagyoniadó alá tartozó jövedelmek és vagyonok valamint a hadínyereségadó alá eső jövedelem v többletek bevallása tárgyában.
Mindazok a természetes szemé yek valamint a jövedelnrádó fizetésére köícíe/ett jogi személyek, -me\'yek a fennálló törvények érteiméhen jövedelemadó és vagyonadó illetőleg hadínyereségadó fizetésérc kötelesek, tartoznak alulírott városi adóhivatalnál 1919. évi no vember hó 30-áig bevallást adni:
a) a jövedelmi adóra vona kozólag abban | az esetben, ha összes jövedelmük az 1918. évben a 100C0 koronát meghaladta;
b) a vagyoni adóra vonatkozó\'ag abban az esetben, ha adóköteles tis\'ta vagyonuk éitéke a bevallás, időpontjában a 20000 koronát meghaladja, egyúttal amennyiben vagyonuk az 50000 koronát nem haladja meg, kötelesek megjelölni, hogy ezen adóköte\'es vagyonnak 1918. évi augusztus hó 31-én tulajdonosai esetleg haszonélvezői voltak e, m után az 1918.. évi IX. t. cz. 30. § ának 1. p >ntja szerint a vagyoni adó az 1918. évre az 50000 koronát meg nem haladó vagyon után csak az 1919. évi adókivetés során lesz visszahatólag megállapítandó\';.
c) a hadinyéreségadóra vonatkozólag abban az esetben, ha az összes jövedelmük az 1948. hadi éyben a 13000 koronát meghaladta, még pedig tekintet nélkül arra, hogy volt-e hadinyereségük vagy sem.
. Az ingyen kiszolgáltatandó bevallási veket a félnek nem kézbesitik. hivatal Dói, hanem azokat az adóköteles a városi adóhivatalnál maga vagy megbízottja veszi át.
r Aki a vonatkozó bevallását az előirt határidőben\'nem adja be, az a jövedelmiadó és vagyonadónak 5°/q illetve 10°/Vát a hadinyereségadónak pedig 10% illetve 25%-át fizeti pótlék fejében.
j> Városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1919. évi november hó 16.
Horváth,
- adóügyi számvevő.
ITR A Wí A mozgókép-palota
UlllllUII Btigtnrl-«. 4« UUUtm 2QS
Csütörtök, péntek, szombat és vasárnap
November 20, 21., 22, 23
Tisztelettel értcsitcm a nagyérdemű közönséget, hogy Magyar-utca 3. szám aíatt
cipő- ós clpőfelsőrósskószitő műhelyt nyitottam I
Kérem a nagyérdemű közönség sz<ves pártfogását. Tisztelettel:
Kluger MUksa.
Ugyanott jómunkás cipészsegéd felvétetik
Dickens világhírű regénye
-rzrr-r Elöidások köinapokon 7 és 9 órakor--■
fMte éittou»paapo*&ji>, ^ T éi 0 érakor
Szabó Jócaef illlnuyNKvrelo,
elvállal a szakmába vágó uj,munkálatokat ós javításokat. Magyar-utca 56. sz. 22Ü5
Eladó egy utazótraoda, továbbá egy (> éves gyermeknek való t&ikabát és több szép olajfestmény. Csengery-ut 35 Megtekinthető délelőtt 9-10 és deluián 4—5 óra közt.
Jókarbanlevo gyermekkocsi eladó
Magyar-utca 37. szám alatt._______
Aquarelh pigment-, giunmí- g vagy pastell-kivitelben. — 5 Igazolványhoz szükséges ké- F pek valamint nagyitások leg- ^ rövidebb Idő aíatt készülnek r
Kálim Vili is Ilik fiai |
fényképészeti műtermében ^ Csengerl-ut 12. szám alatt.
Saját villanyvilágítás I
Szerda, csütörtök. Nov. 12., 13
Szerelmi dráma 6 felvonás
Vaiár- én ttaaepaapokoa 3, 5,7 ét Ml 9 órakor, i Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
A KOHA H E (i G K L 1 ÓRÁKBAN JELENIK MEG, EREDETI TELE-
JELENTÉ SEKKEL.
" 1 1 1 . ...... >
Egyes szám ára 60 fillér.
Kapható a dohanuárudákban és az utcai rikkancsoknál.
legjobb minőségben
FISCHËL FÜLÖP FIAI
kftayv- és ptpirártihUábjui — NAGYKANIZSÁJA
Nyomatott
ZalAMkNypmda é* Hírlapkiadó-Vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató : Balog Oszkár
¿ALA Hl 9. november^ 20.
-
aVI. évfolyam
lifliMbkMiUiatil:
naoykanizsa, Sugár-ut 4.
«la Nyomdavállalat FŐ-ut 5. si.
Megjelenik hétfőklvételével mindennap koraregei POLITIKAI NAPILAP
jujwrf rrrr-r^" r\'i------ ~ hív n _.i.
(
Nagyk«n«*a«f 1818. november 21. Péntek. 263. szAm.
t A
j
filóttzetésl árok:
vidékre postai szét-küldéssel:
Egy hóra . . .15 I. MegjU évre . . 4) . Féltvre ... 90. Egéas évre . . 190 ,
i
ftgyes szám ára: 60 fillér.
gg^rb^xfóalfi la ktadéhlvalall Ydcfon re.
Nyomdai («lefon 111. k»i\'i ...........i
Fös/crkiís/tö: \' TÓTH ZOLTÁN
8
SAM

Főmunkatárs é Inptulajdonos: CSILLAG JKNŐ
ii , ...i .|—.B.|V.." "i * * • yr -1. ----i\'rr*ri- -ij.nrriij.i_i_
HiHifrtícket, nyílt-teret és magán UA.*lfidényeket díjszabás sEcrtnt veaz rs~,—n— (el e kiadóhivatal, m n ji
A politika eseményei.
Huszár kabinetalakltásl tárgyalásai. — Kéi nap alatt meg lesz a döntés. — A végleges kablnetalakulás után azonnal meghívnak bennünket a békekonferenciára. — Oaraml Ernő és Peidl Gyula külföldre utaznak. — Apponyi a bóké delegáció elnöke.
Budapest, nov. 20. Huszár Károly dezignált miniszterelnök ma délelőtt Lovászy Mártonnal% Heinrich Ferenccel, Hegedűs Lo-rénttal, Piatthy Györggyel, Apponyi Alberttel, Erlic/i Sándorral, Ugrón Gáborra^ Sándor Pállal ós Rubinek Gyulával tárgyalt. A tárgyalások eredménnyel kecsegtetnek, s bár mu (átkoznák nehézségek, de ezek oly természetűek, hogy leküzdhetők lesznek, annál a kényszerhelyzetnél fogva, amelyet az antant jegyzéke teremtett. Az uj kabinet valószínűleg igen hamar megalakul és az antant képviselője kijelentette, hogy a miniszteri lista ós a kor mány elismerése íelől két óra alatt nyílat-,.k<^ni tojf. v .
Budapest\\ nov. 20. A$ok közt a tárgyi garanciák közt, amelyek a szélsőbaloldal kívánalmait képezik, vannak a követkoző pontok:
1. Nyilvános deklarálás az uj kormány részéről, hogy nem tekinti magát pártkor
mánynak.
2. Megegyezés arról, hogy kisnevezi ki az uj kormányt.
3. Ismétlése ós elfogadása annak a hat pontnak, melyre nézve Friedrich a nemzeti párttal megegyezett.
~ 4. A tárca nélküli minisztériumok meg-szüntetése, köztük a propaganda minisztériumé ls.
5. A munkásbiztositó pénztár autonómiájának visszaállítása.
6. A letartóztatások ós internálások csakis a bíróság vagy ügyészség részéről történhetnek.
• A garanciák egy részét az uj kormány hajlandó elfogadni, de először a jelenlegi többségi pártok hozzájárulását kell megszereznie. •Ma estére gyűlést hívtak össze, amelyen az uj kormány által elfogadandó pontok fölött fognak dönteni.
Budapest, nov. 20. Huszár Károly designált miniszterelnök kormányalakítási munkájáról egy újságíró előtt a következő nyilatkozatot tette:
— Kétszer 24 óránk van aria, hogy az antant kívánsága\'teljesüljön. Clarktól biztosítékom van arra, hogy, ha a kabinetet sikerül megalakítani, azt 24 óra alatt elismerik ós meg-hívnak bennünket a béketárgyalás™, amely karácsony után lesz. Én más politikát, mint keresztény nemzetit nem csinálok.
* Budapest, nov. 20. A baloldali pártoknak Huszár kabinetalakitási kísérletéhez tűzött leglényegesebb követelése, hogy Huszár kormányát ne Friedrich nevezze ki. Ha Friedrich nevezné ki a kormányt, abból az is következne, hogy . fel is montheti s cl is mozdíthatja azt..
Budapest, nov. 20. Huszár Károly kabinetalakitási akcióji még folyamatban van. Tegnap tárgyalt. Garamival cs Peidllel, ma Garami és Peidl külföldi útra készülnek és | útleveleiket a belügyminisztériumtól meg is kapták. Egyelőre Bécsbe utaznak.
Buudapest, nov. 20. Holnap délelőtt Huszár a kormány tagjaival cs a Clerknél járt politikusokkal értekezletre ül össze a miniszterelnöki paloiában. Ezen be fog számolni a dezignált miniszterelnök eddigi tárgyalásiról és a további lépéseket közfi a tanácskozás részfV [ vevőivel. Itt fog kiderülni, hogy mik az ellen-tétek és hogy mire lehet számítani. Vagy meglesz a döntés, vagy dokumentálódni fog, hogy miért nem lehet dönteni. £
Budapest, nov. 20. A „Magyar Távirati Irodi" illetékes helyről aru5l órtesü1, hogy Apponyi Albert grófot felkérték a békedelegáció elnöki tisztének elfogadására.
Kecskemétet kiürítettek a románok.
«
Budapest, nov. 20. A románok ma kiürítették Kecskemétet.
WindisoHgraetc a Tisza-gyilkoaságról.
Budapest, nov. 20, Wmdischgrütz Lajos herceg, az üj Nemzedék egy külföldi tudósítója előtt elmondta, hogy a Tisza-gyilkosságra bizton világosságot fog deríteni az a politikusok körében közismert tény, hogy a forradalom első napjaiban egy proskribált lista volt készen, amelyen 200 név szerepelt. Első helyen Tisza,futánna rögtön Windischgrátz neve szerepelt.
Apáthyt felmentette a román
WrMág.
Budapest\\ nov. 20. A román katonai hatóság feloldotta a nagyszebeni román had-bíróságnak Apáthy István ügyében hozott ítéletét, akit öt évi fegyhá^ ítéltek. Apáthyt az izgatás vádja alól felmentették.
piosiszénbányák Ugye»
Budapest\\ nov. 20. A legfelsőbb tanás foglalkozott a pécsi szénbányák kérdésével, amelyet a jugoszlávok maguknak szeretnének megszerezpi. Tittoni méltánytalannak tartotta ezt a követelést, mert Magyarország teljesen szén nélkül áll, míg a szerbek a bolgár béko következtében elegendő szénhez jutottak.

Mozgolódások a szerbek között.
Szombathely, nov.\' 20. Kaposvárról jc-lentik: Ujabb hírek szerint a szerbek által megszállt területen a .zavargás és fosztogatás egyre tart. A pécsi szerb parartcsnoksug a görösgáll uradalomba, Szigetvártól 8 kilométernyire 4 puskát és. 400 darab töltényt küldött azon megjegyzéssel, hogy miután a személy- és vagyonbiztonságot . garantá ni nem tudják, azért védje meg az uradalom saját magát.
Kommunista saelek Ausztriába*.
J V* « . . V • 9 i. < . K. • . ,
Szombathely, nov, 20 Egy bécsi bizalmas jelentés szerint Renner kancellár visszalépése kifszöbön áll. — Benfcntes körökben valószinünek tartják a kommunizmus Kiiör sét és a proletárdiktatúra megalapozását. Az Echo de Paris foglalkozik a német lapok hangulatával, amelyek nyílt hangon beszélnek arról, hogy a németek felvannak vértezve
mindenféle kommunista törekvés ellen.

Svájci lapok a románokról.
Bécs, nov. 20. A svájci lapok hosszas óikkekben foglalkoznak á román megszállással. Az egyik lap vezércikke szerint a románok, mint a magyar nép barátai s a vörös veszedelem ellenségei mentek be Magyarországba. Az passzív, rezisztencia s a vörös hadsereg zül-lötlsége könnyűvé tették nekik a győzelmet. Ez azután a fejükbe kergette
a vért a román had • vezéreknek és politikusoknak. A románok ugy garázdálkodtak Magyarországon, fiogy azt évtizedekre lehetetlenne tették. Vasúti és forgalmi eszközoiket elrabolták. Emiatt nem bírja a magyar kormány a városokat élélemmel el-látnK A gyárak legnagyobb részét leszerelték s egyedül a csepeli töltónygyárban \'75 millió korona kárt okoztak. — De nemcsak a nagy gyárak, hanem a kisiparosak gépet is elvitték ugy, hogy ezek most munka nélkül állanak. A föld, termésének körülbelül 70 százalékát vitték el, a bábolnai ménest teljesen üresen hagyták s az állatállományt is nagy mértékben megrabolták. A magyar nép ilyen viszonyok mellett a románokban fogja látni mindig legnagyobb ellenségét...
A magyar valutaegység uj
neve.
Bécs, nov. 20. A .Bécsi Magyar Újság" buudapesti tudósítója jelenti: A mai minisztertanácson azt a javaslatot terjesztették elő, hogy a magyar valutaegységnek a neve korona helyett „Turul44 legyen.

2.
ZALA
>_
1919. november 21.
A tegnapi törvényszéki tárgyalás.
Szene* Dexiőné Iigaláii ügye. — TálOll JÓCICÍ éf Steiner Ede t S*c-mélyei icabadiflg megiért^ie.
(Saját tudósi/ónktól) A-prdletárdiktatura alatti működésükért felelősségre vontak közül tegnap isipót érdekes, városszerte ismert személyiségek ültek a vádlottak padján. Három különböző ügyet tárgyalt le tegnapi ülésén a .nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete alatt. Az első ügy vádlottja Steinér Ede, volt nagykanizsai törvényszéki dijnok, aki a diktatúra Idején á városi direktórium utasítására letai-\' tóztatásokat eszközölt Lctenyén. Steiner ügye után jálosi József, volt vöröszászlóaljparancsnok állott a törvényszék olé, aki annak idején Nóvák János képviselőt letartóztatta,, m^jd délután a nap legérdekesebb ügyének, az izgatással vádolt Szenes Dezsőné bűnügyének tárgyalására került a sor.
Szenes Dezsőné.
*
A nők szabadszervezetének volt a pénztára s mint ilyen tevékeny részt vett a nagykanizsai nőmozgalmakban. Több nógyü-lésén beszédeket tartott. Ezekben a bőszé dekben látott izgatást az államügyészség s ezek miatt emelt ellene vádat. A vádirat szerint Szenesné beszédeiben a kommunizmust dicsőítette és elmondta mllgatóinak, hogy mennyi e sajnálta Kun Bélát, mikor meghallotta, hogy véresre verték. A cselédeknek — mondja tovább a vád rat azt, a tanácsot adta, hogy gazdáikat, ha nem hívják okot elvtársnőnok, hagyják ott. Egyik beszédében azt mondta, hogy a burzsoá alig várja a tavaszt, hogy elmehessen a délvidékre, de most nem tud délre repülni, mert megkötötte a szárnyait a proletárdiktatúra. Ezeket a kitételeket inkriminálta az államügyészség beszédeiben.
Szenesné kihallgatása során előadta; hogy már 10 évvel ezelőtt aktiv szerepet vitt egy bécsi szociáldemokrata női szervezetben s mikor Kanizsán megalakult a szervezet, ő is tisztséget vállalt bonne. A leghatározottabban tagadja, hogy ő szervezte volna a cselédeket,
— sőt minden erejévet azon volt, hogy szervezkedésüket megakadályozza s ezt az álláspontját a gyűléseken elhangzóit beszédeiben is kifejezésbe juttatta. Egész működése oda-írányult, hogy mint regi szocialista gondolkozású nő, a kanizsai nőket is bécsi mintára, feminista alapon megszervezze s önállóságra szoktassa őket. Egyéb működébe a diktatúra alatt nem volt. Beszédeiben sohasem izgatás, mindig csak\' oktatás és felvilágosítás foglaltatott.
Szenesné kihallgatása után Szigeti Katalin mosónő áll a birák elé, aki ellen az a vád, hogy egy izben izgató beszéoct tartott az arénában. Az egyszerű asszony a vádra azt feleli, hogy ő Földesné és Szenesné biztatá-sára morcolta el inkriminált beszédét, amelyet Sneff irt számára. Szemébe mondja Szenes-nének, hogy az ő biztatása nélkül sohasem mert volna odaállni a szószékre
— Buta vagyok én ahoz, minek engedtek beszélni, — mondja\\ felindultan.. Egyébként a.vádindltványban foglalt inkriminált kifejezéseket letagadja.
A tanuknak egész sora vonult fel azután
— legnagyobbrészt ismert kanizsai úrasszonyok és urleányok, akik több kevesebb el-
téréssel azt vallották, hogy Szenesnét nem ismeitók kommunistának. Arénabeli beszédére vonatkozóan már eltérőbbek a vallomások: némelyek szerint volt benne izgató tendencia, mások viszont azt vallják, hogy a boszéd
inkánb a szellemi és fizikai munkások kö-
■ > •
zötti egyetértést akarta elérni.
Több tanú vallja, hogy Szenesné őket varrásra tanította s ezen idő alatt politikai kérdésekről nem is beszólt.
A perbeszédek után Szenesné mondott maga mellett nagyobb beszédet, melyben vázolta élettörténetét s életviszonyai eddigi lefolyásával óhajtotta igazolni a kommunizmus alatti működését. A bíróság\' több mint egy órai tanácskozás után Szenes Dezsőné/ bűnösnek mondotta ki az izgatás vétségében s ezért őt 2 havi fogházra itéite, melyből 26\' napot kitöltöttnek vett a biróság. Pintér Sándorné Szigeti Katalint ugyancsak izgatás vétségében mondotta ki bűnösnek a biróság s ezért 6 heti fogházra Hétté, melyből a vizsgálati fogságával I hónapot és 7 najfot kitöltöttnek vett. *
Tátosi József.
Élénk emlékezetében el még mindnyájunknak az az áprilisi délután, amikot mint a villám terjedt el a városban, hogy Nóvák János volt országgyűlési képviselőt, a kisgazdapárt ogyik közkedvelt \' vezérét fakosi birtokán letartóztatták és Nagykanizsára kisérték. A letartóztatást Tálosi József volt alhadnagy, majd a diktatúra alatt egy ideig, megválasztott zászlóalparancsnok foganatosította a kanizsai direktórium parancsára .E tette miatt személyes Szabadság megsértése címén emelt ellene vádat az államügyészség s ezt az ügyet tárgyalta tegnap a törvényszék. A vádhatóságot dr. Szabó Lajos, vezető államügyész, a v/l\'delmct d\'. Dómján Lajos ügyvéd képviselte.
Tátosi József kihallgatása során elmondja, hogy egyizben fentjárt a direktóriumban; ahol azt a parancsot kapta, högy ménjen ki Nagyfako.sra és tartóztassa le Nóvák János volt képviselőt ellenforradalmi gyanú alapján, amit ő meg is tett. A vádnak azt a pontját, hogy ő Novákot ós képviselőtársait pribékeknek mondotta volna — tagadja. Csak paran-. csot teljesített, amikor a képviselőt Kanizsára, majd innen Kaposvárra kisérte.
Nóvák János, volt országgyűlési képviselő, az eset koronatanuja. Élvezetes előadásban — amelyen meglátszik a jó szónok — mondja el a zsinoros magyar ruhás kisgazdavezér, hogyan jelentek meg birtokán a •vörösök 53 emberrel, 3 gépfegyverrel, hogyan hatoltak be lakásába ós gyalázták őt és volt képviselő társait. Határozottan emlékszik, hogy Tálosi őt ós társait pribékeknek címezte.
Mikor Tálosi tagadja tettét, odaszól neki Nóvák:
— Ugyan, legyen bátor, mint én Kaposváron a forradalmi törvényszéken, ahol, mikor Nóvák elviársnak szólitoitak. azt mondtam: „Bocsánat, ha elvtárs lennék, nem lennék itt."
Még néhány tanút hallgat ki a biróság, akik azt vallják,, hogy Tálosi nem volt kommunista, előttük is mindig elitélte Kun Béla rablórendszerét.
A vád és védbeszedok elhangzása után a törvényszék Tálosi Józsefet személyes szabadság megsértésének vétségében mondott ki bűnösnek és két havi fogházbüntetésre Hétté, amelyből ^hónapot és 28 napot kitöltöttnek | vett. Tálosi tehát két nap múlva szabadul.
Steiner Ede volt tör* vényszéki díjnok,
Steiner Ede valamikor a nagykanizsai törvényszék dijnoka volt, az első forradalom után a vasutőrség tagja, a proletárdiktatúra alatt pedig az egyik kanizsai proletárintézmény ellenőrző biztosa lelt. Egyizben, amikor Lete-nyéről Szugfitt járásbirót feljelentették valami ellenforradalmi kijelentése miatt, a kanizsai direktórium őt küldötte ki Szugíill letartóztatására Személyes szabadság megsér.ése címén emeltek vádat ellene, amit a törvényszék bizonyítottnak is vett és Steiner Edét / évi fogházbüntetésre Ítélte.
Mind a három ítélet jogerős, •
HÍREK.
V
ttii. november
21
Péntek
N A e T Á R
Rom. kath. B. A. b. Prot. B. A b. ( ör. kuth. B. A. í. Gór. kel. (nov. $) Ss. Mihály. Ur. Maiklew 28.
A nap Jkét reggel 7 óra 10 perc. kor, nyugsiik délut-n 4 óra 11 perckor.
A hold kól d. u. 6 óra 55 perc. kor. nyugssik d. u. 4 ója 0i perckor
Friedrich István
miniszterelnöknek kétségtelenül és első sorban azért kellett helyéről távoznia, mert politikai vezérszérepe az antant fölfogása szerint a Habsburg-ház visz-szaállitásának jegyében indult meg. Ezen föltevés mellett szól, hogy József főherceget tette meg az ország kormányzójának s József főherceg kezéből fogadta cl miniszterelnöki kinevezését. És sajnos, amikor az anlant Friedrich\' távozását követelte, még azt sem vethetjük a szemére, hogy Magyarország belügyeibe avatkozott volna, mert hogy Habsburg-házból való lesz-e az uj magyar államfő, az nemcsak Magyarország ügye, — hanem ügye Ausztriának és Csehországnak is, amelyek — talán nem is minden alap nélkül — attól tartanak, hogy a Habsburgok a magyar koronából sarjadó erejüket régi hatalmuk, régi koronáik, visszaszerzésére fogják fölhasználni. .Mar pedig sem Ausztria, sem Csehország hallani sem akar többé a Habsburgokról. Amióta fölmerültek Magyarországon a Habsburg-ház visszaállításának — be kell ismerni — gyönge és szélesebbkörü szimpátiával nem találkozó tünetei, Ausztriában és Csehországban hihetetlen izgalom támadt s az állítólagos magyar terv ellen azonr nal elhangzott Versaillesben a két állam rendkívül energikus tiltakozása. S a versaillesi konferencia éppen az osztrákok és csehek aggodalmát honorálta, • amikor Friedrich távozásával á Habs-burg-dinpsztia érdekében kifejtett kísérletek beszüntetését követelte. Hogy Friedrich távozásával megszünt-e a Habsburg-ház visszaállításának terve, azt természetesen ezidőszerint még \' megállapítani nem lehet. Annyi azonban kétségtelennek látszik, hogy sem a nyugati nagyhatalmasságok jóindulatán sem szomszédaink békés érzületét nem nyerhetjük el, ha a dinasztikus kérdés megoldásánál újra a Habsburg-ház fele fordulnánk. Magyarországon, a történelem tanúsága szerint,.
sok bünük van a Habsburgoknak és
hogy évszázadokon át annyi katasztrófa
november 21.
ZALA
szakadt erre a szerencsétlen nemzetre, az sok tekintetben a Habsburgi politika bűne volt. De nem vagyunk any-nyira igazságtalanok, hogy az elődök bűneiért az utódot, IV. Károlyt, ezt a rokonszenves, sok jóakaratot elavuló, kétségtelenül békés hajlandóságú fejedelmet tegyük felelőssé. De a dinasztikus^ érdes megoldásánál nemcsak a mi, hanem szomszédaink érzelmeire, • érdekeire is tekintettel kell lennünk, mint ahogy más tekintetben is összhangot kell teremtenünk Magyarország és Európa többi országainak uralkodó érdekei és eszméi közt. Ezt érzi a magyar nemzet zöme is, amikor oly nagy rokonszenvvel foglalkozik azzal a gondolattal, hogy az angol uralkodóház egyik tagjának fejét ékesitsc Szent István ősi fényű koronájával. Az antant föllépéséből arra kell következtetni, hogy a Habsburg-kombinációval örökre föl kell hagynunk.
\' >
— Előkészületek Kanizsán a választásokra. Ma érkezett meg a városhoz a kormánynak a nemzetgyűlési választások előkészítésére vonatkozó rerdelcte. Eszerint Nagykanizsán tizenkét szavazatszedő küldöttség fog
• » .»
működni, mihez mérten a várost is tizenkét szavazókörre kell fölosztani. A nagykanizsai választási biztosi tiz nap múlva fogja a kormány kinevezni A választók összeírását haladéktalanul meg kell kezdeni s c célból összeíró biztosokat kelt kijelölni. Az Összeíró biztosok kívánságukra 40 korona, vagy ennél nagyobb napidíjban is részesíthetők.
. — Mennyi gabonát kivan a kormány Zalamegyétől. Tegnapi számunkban jeleztük, hogy Nagykanizsára érkezett Térfy közélelmezési álamtitkár, hogy itt Budapest és a nagyobb bánya- és egyéb ipari telepek gabonaellátása ügyében fontos tanácskozásokat folytasson. — Tegnap egé>z délelőtt tartott a tanácskozás, a/nelyen a vármegyét Bődy főjegyző, a kanizsai járást Gyömörey főszolgabíró. a várost dr. Prack István h. polgármester képviselte. Az értekezleten Térfy államtitkár közölte, hogy a kormány Zalavármegyétől önkéntes beszolgáltatás utján lOOOvaggon búzát és rozsot, 400 vaggon tengerit ós 250 vaggon árpát kíván. A vármegye kötelessége lesz annak megállapítása, hogy ebből az egyes járásokra mennyi esik. Kétségtelen, hogy a megszabott mennyiség nem oly magas, hogy azt Zalomegye termelői könnyű szerrel elő ne állithatnák. Igaz, hogy ezidőszerint Nagykanizsa lakossága nincs ellátva, de ennek az az oka, hogy a termelők közül sokan a terményt nem akarják maximális áron a közönség rendelkezésére bocsátani s inkább elrejtik. Reméljük azonban, hogy a vármegye derék magyar népe ezúttal fölismeri ezen nagyfontosságú érdekeket, amelyek a budapesti dolgozó ipari munkásság s a bányamunkásság ellátásához fűződik s nem várja be, hogy a kormány erélyesebb eszközökhöz nyúljon. — Szénro s ipari termékekre csak ugy számíthat az ország, ha munkásait nem hagyja kenyór nélkül.
— öt vaggon petróleum. A város ajánlatot kapott öt vaggon petróleumra,, amelynél csak az a baj, hogy december, legkésőbb január\'-hónapban érkezhetik meg. Az ajánlatot azonban így is .örömmel kell fogadni, mert akkor is szükség lesz a petróleumra.
— A kanizsai munkásblztosltó állomo- | Sltása. A kormány ma érkezett. leiratával értesiti a várost, hogy a nagykanizsai munkás-biztosító pénztár állami kezelésbe vételével Harkányi József miniszteri tanácsost bizta meg, aki e célból a legközelebbi napokban a városba fog érkezni. A miniszteri tanácsos a inunkás-biztosító hivatal alkalmazottai közül jelentkezésre szólítja föl azokat, akik az állami-szolgálatban is meg akarnak maradni.
í— Vörösök garázdálkodása a Dunántúlon. Hihetetlennek látszott, hogy a vörös .uralomnak szétszaladt hímpellérci meg felmerjék ütni fejőket, pedig a valóságban cinikus bátorsággal és elvetemültséggel folytatták gonosz játékukat. És nehogy valaki azt higyje, hogy a Bakonyba bújtak volna; dehogy! Siófok és közvetlen környékén garázdálkodtak, ahol senki sem mert még gyanakodni sem. A Siófoktól 3 kilóméterra fekvő Kiliti községben például egy egész csapat vörös garázdálkodott — a nemzeti hadsereg katonáinak egyenruhájában. Nappal loptak, rekviráltak, erőszakoskodjak, éjjé! pedig dorbézoltak. A község lakóinak végre feltűnt, hogy micsoda alakok azok, ahol a tisztek a legénységgel együtt dorbézolnak éí. berúgnak s jelentést tettek a fővezérletnól. Egy ügyes razzia alkalmával aztán hurokra kerültek ezek az állyjtezek. Az igazi nemzeti hadsereg katonái fogták el őket s most a siófoki fogházban vaiják büntetésükét. E hó 15 én megint elfogtak egy fiatal, 19 éves önkéntes őrmesítort, aki tanítón*k vailotta ma-gat, azonban nem tud helyesen írni. Nagybá-bonyban szabadságon lévő katonák a orvul rálőtt. A tabi parancsnokságra vitték, ahol rendületlenül hazudik,\' — de mindennap másként. Bizonyos, hogy hamarosan megtörik és elárulja a vidéken bujkáló néhány tárcát is,; akikkel együtt szolgált a hires — vörös hadseregben.
— Matiné. A „Nemzeti Propaganda Bf-zottság" irodalmi és művészeti sztfmatálya ; vasárnap, folyó hó 23-án délelőtt pont 11 órakor a Rozgonyí-utcai Uránia-mozgóban művészeti matinét tart, melyre a rendezőbizottság ezúton hívja meg az irodalom és művészet minden lelkes barátját. Jegyek már előre válthatók Mair József papirkereskedósóben ós Kohn Lajos rövidáru üzletében. Műsort még közlünk.
— Szép ajánlat Nyugat magyarország nak. A kormánybiztosság ajánlatot kapott Grácból, amely szerint az egyik bánya munkásai minden munkaszüneti napon hajlandók
Nyugatmagyarország részére naponkínt 150 vaggon szenet kitermelni, ha a kormánybiztosság a fejkvóta szerinti hust és burgonyát biztosítja részükre. Karner kormánybiztos az előnyös ajánlatról értesítette a kormányt. \'
— A nagykanizsai Ipartestület címzés csizmadia szakosztálya esetleges hadsereg szállítás tárgyában pénteken 21-én délelőtt 11 órakor az ipartestület helyiségében taggyűlést tart, melyre minden tag megjelenését kéri az
az elnökség. , , >
— A Kereskedelmi alkalmazottak folyó hó 22-én szombaton este 8 órai kezdettel és minden következő szombaton, saját helyiségükben (Kasinó földszínt) táncestély* tartanak cigányzenóvol. Fűtésről és világiig ól gondoskodva van.
— Nemzetközi valuta-konferencia. Olesz lapok jelentése szerint a közel jövőben nagy nemzetközi értekezlet lesz, amelyen a valuta-kérdést fogják megtárgyalni. Az értekezletet Spanyolország, Svédország és Svájö indit-
| ványára hivtak, össze.
— V. A. C. választmányi ülése. Ma f
hó 21-én a Vasutas Atlétikai Club választ-mányi ülést tart a főgimnázium tornatermében este 7 órakor. Kötelező a vigalmi bizottsági tagok megjelenése is.
— Közellátási közleményeik. A bánokszentgyörgyi erdőgondnoksíg megkeresésére felhívjuk mindazokat, akik utalványuk ellenében fájukat ezideig át nem vették, hogy a behozatalról sürgősen gondoskodjanak, mert a bánokszentgyörgyi erdőre szóló utalványok f. hó végén lejárnak ós nov 30. után a fa többé nem lesz kiszolgáltatva. Városi Közellátási Üzemek.
— Háborgó lelkek címen mutat be a Világ nagymozgó pénteken és szombaton egy 5 felvonásos olasz társadalmi drámát, melynek főszerepét Emma Saredo játsza. Az előadások este 6 és 8 órakor kezdődnek.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk hogy a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb és elsőrangú minőségű bútorok. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 02.
Színház.
Heti uiűsor i
*
Pénteken Ljli bárónő Operett, először
Szombaton Lili bárónő operett, másodsz. Vasárnap este Lili bárónő operett, harmadsz. Vasárnap d. u. Cigány, népszínmű. Hétfőn Legszebb kaland
Kedden Legszebb kaland
Szerdán . Tul a nagy Krivánon
Este 6 órakor kezdődik a színház!
* Nagyon kellemes két órát szerzett a közönségnek egy nagyon ügyes, ötletekben igen gazdag nemei énekes bohózatnak, a Móni te csrfAsz-nak tegnapi előadása. A .darab régi műsorszáma színházainknak s mindenkor sikert arat. Nem maradt el a siker tegnap sem, amikor olyan kezekbe voltak letéve a szerepek, mint KUrthy Böske, aki egy demimondaint kreált utolérhetetlen pajkossággal, Heítai Hugó ós Érczkövy Laci, akik felülmúlták egymást alakításuk elsőrangúvá tételében. Zombory Ilonka tanemüvészete a csudálat ujabb s ujabb hangjait szólaltatja meg bennünk: estéről-estére nagyobbnál-nagyobb\' meglepetéseket tartogat számunkra. Megértjük, hogy tegnap esti „Legszebb tánca" a tetszés legmagasabb fokát váltotta ki a ne7Őkből Kovacsics Margitról már megírtuk,.hogy minden szerepbe nagyszerűen tu4 beleilleszkedni, tegnapi alakítása is kifogástalan volt. Benkő Ilonának neih volt nagy szerepe, az ő talaja a nehéz próza, amiben azután meg is állja a helyét. Antal Nusi szép és finom volt, mint mindig, Láng ós Jódy is kihozták ezerepükből, amit lehetett. v
* Llil bárónőt, a Városi Színház slágeroperettjét tűzte ma esti műsorára a színház igazgatósága. Az újdonság elé, amely Budapesten állandó zsúfolt házakat hoz, nagy érdeklődéssel tekint a szinházlátog tó közönség, mert a darab kitűnő rendezés cs nagyszerű szereposztás mellott kerül színre. A címszerepet KUrthy Böske játsza, akinek Berkovicsnó
kreálta s direkt ez alkalomra készült gyönyörű
>
toilletje maga is látványosságszámba megy.
Iatellligeus német kisasszony állást keres Jobb házhoz gyermekek mellé. Cím a kiadóhivatalban.
Egy komplett ebédlő és héloszoba konyhaberendezéssel azonnal eladó. Arany János utca 2.
4* ^ALA W^t november 21.
.................................... ....... ...........\' ""........ \' \'.......... .....» "*""*.....\'
|——|| ........... - ———-—————
b|l Jhm A JÍ^ HM óriási választékban a legegyszerűbbtől ■ rn Hl I II Uw a legfinomabb kivitelig kapható a b JH9 mj I ^^^ fl\\Í Dunántul legnagyobb bútoráruházában
KOPSTEIN LIPÓT SOPRON, Várkerület 62.
• Telefon 889 N«ám. \\n,7 Telefon itiít) sssám.
Nyilt-tór.
Ezntön értesítem a ííszlelí vevőimet, hogy Nagykanizsáról végleg* távozom, egyben tudatom, hogy Keszthelyen Mofman József Fia cég gyarmatáru nagykereskedését és
szappan-gyárát megvettem,
amelyet liofman József Pia utóda címen tovább vezetek.
Eddigi szíves támogatásukat megköszönve és <1 további pártfogásukat kérve maradtam teljes tiszteletlel
GrUnhut Pál
voll dohányárus, Dcákrér 10.
Zalavárcngye kBzIgazgaláil blzatliágálúl.
1370. kb. 1919. szánt.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város közönsége a kereskedelemügyi Miniszter ur 76258/1916. számú rendeltével a Nagykanizsa város határában a nagykanizsai 1299. sz. tjkvben 1678. hrjzi, az 1002 tz* tikvben 1677 hrjzi, 4784 sz. tjkvben 1676 hrjzi, az 5831 sz tjkvben 1675/b, hrjzi az 4062 sz. tjkvben 1675/a hrjzi, az 1016 sz. tjkvben 1674 hrjii a 8800 sz. tjkvben 1673/a és 1675/b hrjzi, a 10U47 sz. tjkvben 1672 hrjzi, az 1295 sz. tjkvben ;671 hrjzi, a 8966 sz. tjkvben 1670 hrjzi, az 1293 sz. tjkvben 1669 hrjz\', a 60Ö1 sz. tikvben 1668/b hrjz{, a 8317 sz. tjkvben 1668/a hrjz-, az 56\'j7 sz. tjkvben 10(37 hrjzi, a 6734 sz tjkvben 1666 hrjzi, a 7861 sz. tjkvben 1665 hrjzi, az 1289. sz. tjkvben 1664 hrjzi, a6196sz. tkjvben 1663 hrjzi, a 989$ sz. tkjvben 1662 és 1661 hrjzi számok alatt felvett ingatlanokra, amelyek a kisajátítási összeírásban vannak feltüntetve, kisajátítási jogot nyervén, Zalavármegye közigazgatási bizottsága az 1881. évi 41. tc. 56 és 40. §-ai alap án való eljárás céljából VMendvay Sándor duzsnaki lakós közig, bizottsági tag elnök\'ete alatt Moldoványi Béla műszaki tanácsos és dr. Plihál Viktor nagykanizsai lakós törvényhatósági bizottsági tagokból és Bubics Tivadar megyei tb. főjegyzőből álló bizottságot küldötte kí.
Ezen bizottság eljárásának határideje 1919-évi december 5 ne< d. e. 10 órájára tüzetett ki, tárgyalás helyéül pedig Nagykanizsa város polgármesterének hivatalos helyisége jelöltetelt ki.
A vonatkozó kisaját tá i terv és összeírás Nagykanizsa város városházánál közszemlére ki étetvén, ott az őrdeke\'tek által f. évi novem • ber hó 17-töl december hó 5-ig megtekmthe ők.
A kiküldött bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett akkor is érdemileg határoz, ha az érdekeitik közül senkisem jelenik meg.
Kelt Zalavármegye közigazgatási bizottságának Zalaegerszegen 1919. évi november hó 11-^n tartott üléséből.
Kolbenschlüg s. k„ alispán,
mint a közig. biv. b. elnök.
A Nagykanizsai Magánalkalmazottak Szakszervezetének Szövetkezete
folyó hó 30-án d. e. 10 órakor
a kereskedelmi alkalmazottak helyiségé-ben (Casino földszint)
Tárgysorozat:
1. K küldetése egy jegyzőnek a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére és két üzletrész tulajdonosnak a jegyzökönyv hitelesítésére.
2. Elnöki ¡elentés.
3. Az alapszabályok l., 2, 4. és 9. §-nak megváltoztatása.
4 4 igazgatósági tagnak 1 évre \\a ó megválasztása.
5. 7 »endes, 3 pót felügye\'ő-bizot sági tagnak 1 évre va\'ó megválasztása.
6. Indítványok/)
* Az alapszabályok 11. érteimében indítványok u k Z{<yu\'éxt megelőző 3 nappal uz cinokhoz itásban ttr-jesxtendő.
Az Igazgatóság.
APRO HIRDETÉSEK
Zongora, kitűnő gyártmány bérbe kiadó. — Zrínyi Miklós-utoa 45. szám. 2271
Egy vaskályha eladó.
Cim: Sugár-uí 15. szám.
Szabó Jóisef villanyszerelő, elvállal a szakmába vágó ujmunkálatokat ós javításokat. Magyar-utoa 66. sz. 2265
Jókarbanlevo gyermekkocsi eladó
Magyar-utca 37. szám alatt.VI I Á n "«Bymoigós*
VlLrtU Szarvas szálloda. Teleli
InháxII
Szarvai szálloda. Telefon 74. sz. }
Saját villanyvilágítás I
Péntek, szombat November 21. és 22.
Háhorgő lelkek
Olasz társadalmi dráma 5 felvonásban.
Főszerepet játsza : Ema Saredo.
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor.
Vuár- él ünnepnapokon 3, 0,7 és fél 9 órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.URAWIA MMg^P-PnWa
V ti l n Hosgoiyt-i. 4. f altion m
Csütörtök, péntek, szombat ós vasárnap
November 20, 21., 22, 23
Twisí Olivér
Dickens világhírű regénye.
Előadások köinapokou 7 és 9 órakor
Vasár- és Ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor.

Legszebb ajándék
Aquarelh pigment-, gummi-vagy pastell-kivitelben. — Igazolványhoz szükséges képek valamint nagyítások legrövidebb idő alatt készülnek
fényképészeti műtermében Csengeri-ut 12. szám alatt.
yy
Ö
«
A KORA REÜGKLI
ÓHitKBAN J ELENIK MEG, EREDETI TELE\' FONÉ8TÁVIHAT JELENTÉSEKKEL.
Egyes szám árá 60 fillér.
Kapható a dohanyárudákban és az utcai rikkancsoknál.
UM MM a IIÉMiai
Nvüriwit vtt ^ a -í* í yomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykapuján.
Igazpató: Balog Oszkár.
aui. évfolfMM
^......rí ....... \' ^ktti-r im*
WtoitWl li klsMUvttal:
NAGYKANIZSA.
Sngár-ut 4.
A
ala Nyomdavállalat
Frt-ui 5. sz.
Megjelenik hétfő ki vételé-telmlndennap korareggel
kanlna, 1818. november 22. Szombat
266. szám.POLITIKAI NAPILAP
* /
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra ... 15 K.
Nngyod évre , . 43 ,
Péléfra 90 m
Egéai éfra . . 180 v
mmmm
Kíjyes fiára ár«: 60 fillér.

---------TIJ.--I-
CI#r*««TTrtl<?l *•% MrtdóhlvotoU t«l«fnn 7a.

MMM

Nvuirdi»» Iflelon 111.

Ffts*erkes/tÓ.: TÓTH ZOLTÁNFőmunkatárs é. laptulajdonos:
CSILLAG. JKNÓ . j,
!v
Hirdetísckrt, iiyllt-terM maflán-kAjtcményeket díjszabás aierfnt vea; >.r i el a kiadóhivatal. =====


(«MM**»

A politika eseményei.
• *
Budapest, nov. 21 Huszár, dezignált miniszterelnök este megjelent a keresztény nemzeti egyesülés partjában és a politikai helyzetről nyilatkozatot tett, melyben kijelentette, hogy a választások teljes szabadságát ~ és tisztaságát hajtandó garantálni, de a terminus* kitolásába bele nem egyezhetik. Egyedül az államforma kérdését hajlandó a népszavazás döntéséhez bocsájtani. Bizonyos engedményeket tesz a béke érdekében, de a ke-„ resztény^pártok uralmának és irányito szerepének megingatását a kormányban nem engedi es általában semmi olyan változásba nem megy bele, ami a keresztény kurzus gyöngi-• léset jelentené, csak ezen egyetlen irányzat lehet biztositék a lappangó bolsevizmus teljes letörésére.\'
Budapest, nov. 21. Háttér István miniszter egy újságíró előtt kijelentette, hogy Apponyi Albert ellen a keresztény pártok nem foglaltak állást. A keresztény pártok még nem foglaltak állást Apponyi miniszterelnöksége kérdésében, ami nem zárja ki azt, hogy ha a mai kombináció, bármely okból nem sikerülne, hogy akkor a keresztény pártok visszatérjenek Apponyi személyért
delemben s egyik se terrorizálhassa a másikat. Ez áiíaI lehetségessé teszi azt, hogy a parlament altal szankciooált felelős kormány lépjen a mosta\'i kormány helyére. Vannak nehézségek a hatalom képviseletének arányai és
0
a tárcák e osztása tekintetében. De kimondom nyilUn : minden pártnak kötelessége lesz áldozatot hozni, minden párt köteles lesz valamiről lemondani. Az a part, amely képtelen koncessziókat lenni, a történelem előtt magára vegye a felelősséget, hogy ennek a megjegyzésnek a politikai és társadalmi kiengesztelő-dés lehetőségét megakadalyoz\'a.
A dezignált miniszterelnök nyilatkozatá«
dóan tart. A szolnoki olah kato iái parancsnokság tegnap reggel közölte a hatósággá!, hogy holnap szombaton november 22-én kiürítik Szolnokot es Átadják a magyar hatóságoknak. Az antanttal való megallapodas ertel-mébon november 23-án az utolsó oláh katona is átlépi a Tiszát, hogy folytassa visszavonulásai a demarkaciós vonalig.
A
Amerikai véreink Magyarországért
Budapest, nov. 2i. Magyarország megmentése érdekeben Amerikaban magyar véreink imponáló propagandát fejtenek ki. Az
hoz többen hozzászóltak; igy: Apponyi, Bár^l amerikai magyarok három képviselőjét a
czy, Lukács, Garami, Polónyi és Andrássy. Azután Horthy szólalt fel Uraim í — mon dotta — azt hiszem, örömmel konstatálhatom, hogy\'a koncentrációs kabinet megalakult, mert azon kis nézeteltérések, amelyek lenn-
forognak, egészen kicsinyek. Tekintetbe kell venni azt, hogy ennek a kormánynak létre kell jönnie, mert az antant képviselője sem menne bele abba, hogy ilyen kis akadályok hiusitsák meg a megegyezést. Ez meggyőződésem.
Ezután Garami szólalt fel, aki többek j közt ezeket mondottam En c ak utalni akarok
Budapest,.nov. 21, Apponyi Albert gróf arra a fenntartásra, amelyet tettem, hogy t. i
I
az Uj Nemzedék munkatársi előtt kijelentette, hogy hajlandó belépni a keresztény egyesült pártba, de csak akkor, ha a válság megoldódott, nehogy ebbeli elhatározásához oly kommentárt fűzzenek, amely nem fedi az álláspontját. ...
Ma délben alakul meg az uj kabinet.,
Budapest, nov. 21. (Érkezett éjjel 1 órakor) Huszár dezignált miniszterelnök ma délután értekezletre .hivta a pártok képviselőit. Hosszabb beszéddel nyitotta meg az ertekezletet, amelyben kifejtette, hogy azon tárgyalások alkalmával, melyeket eddig fólytatott, a következőket konstatálta:
t
Egyetértünk valamennyien abban, hogy az ország jővendő politikájának alapja csakis egészséges\' demokrácián felépült pártpolitikán lehet, amelyben minden nepréteg és minden osztály megkapja a maga képviselőjét, a maga jogos igényeinek kielégítését. Vigyáznunk kell arra, hogy a háború utolsó évében és a háború után felmerült romboló szellem tovább
egy, illetve most már kétkérdésben kénytelen vagyok pái tómmal tanácskozni.
Huszár végül megköszönte a beléje helyezett bizalmat, hangsúlyozta, hogy a kormányt ugy akarta megalakítani, hogy mindenki meg legyen azzai elégedve. Közölte még, hogy miután az antant képviselője este Ö óráig vá-
szenátus külügyi bizottsága \' egyik ülésén Wilson is meghallgatta. A magyar nép jövőjet — mondották — Wilson tizennégy pontjára alapozza. A magyarok a népek önrendelkezési jogát a maguk számára is érvényesitenLakarják. Meg kell kérdezni a magyar népet, hajlandó-e
lemondani Yüggetlenségéről, el akarja-e vesz-
< *
teni egész \' erdőtetületét, szenét és érceit. A magyarok állásfoglalása a szená»usra mély hatást tett.
Vámvonal Románia és Magyarország között,
Budapest, nov. 21. A román hivatalos lap jelenti, hogy vámvona\'at létesítenek Erdély es Magyarország között, melynek fontosabb átlépő állomásai:. Atahida, Káb, Déva, Lúgos és Versec,
Felülvizsgálják a román rekvirálás jogosságát.
Budapest, nov. 21. Az antant missziók
laszt kért a pártközi konferencia eredményéről, I részér6I összeállított igénybizottság meg-
ő most felkeresi Clerket, majd Friedrichet, akit fel £ fog kérni, hogy azon bizalomnál fogva, melyet a pártok beléje helyeztek, mihelyt kormánya megalakul, adja át a hatalmat. Bejelentette Huszár, hogy az. egyes tárcák betöltésére vonatkozólag a pártok, vezetőit holnap déli 12 órára kivárja összehívni.
Horthy — a rokkantegyesiilet
diszelnöke.
Budapest, nov. 21. Az országos rikkant-egyesület diszelnökké választotta hlpírlhy fővezért és küldöttségileg jelent meg előtte, hogy megválasztását tudomására adja. Ho thy megindultan köszöntő meg a megtiszteltetést és
«
kijelentette, hogy mihelyt az ország helyzet
konszolidálódik, a rokkantak lesznek az elsők, ne terjedjen,, mert ez nemcsak a királyságot I kikről gondoskodni fognak. Horthy elmondta és a parlamentet rombolta össze, hanem azon I mégf hogy Tisza István 8 milliót hagyoma-munkásintézményeket is, amelyeket évtizede- | nyezott a hadigondozás céljaira, kon át épitottek a munkásság filléreiből. A megalakuló kormánynak biztosítania kell a választások absolut szabadságát, hogy minden párt I Budapest\\ nov. 21. Az oláh csapatok I tá pzta, hogy mindent *1 fog követni, hogy a egyforma eséllyel vegyen részt a választási küz- | visszavonulása a Duna—-Tisza közén állán- | békeszerződés december elsejével életbe lépjen*
kozdto működését a román mogszálló csapatok rekviralasainak\'felülvizsgálása tárgyában-Ez az eljárás a legfelsőbb tanács és a román kormány közötti jegyzekváltá* alapján töitént.
Mm OMGE kizárta Károlyi Mihályt.
Budapest; nov. 21. Az o.MGE ma tartott ülésén gróf Károlyi Mihályt kizárta tagjai sorából.
Nagy élelmiszerklvitel Romániából.
• Budapest, nov 21. Bécsből jelentik: A Morgen értesülese szerint Románia abban a helyzotben van, hogy százezer waggon élelmiszert exportálhasson. Az élelmiszerkivitelt Romániában monopolizálni fogják.
Deoombar l-én láp áletba a békeszerződés.
Párís. nov 21. A legfelsőbb tanács elha-
2. r - ZALA

^ .\'••« »■ «■• i * > .V
r .»v»\'"\' * « ^\'V •■» <• --«■\' \'fi»\'
1919. november 22.
A pénz.
Wimmer báróról, a nemrég elhunyt bankkormányzóról azt mondják az életének megírni, hogy osztrák pénziigyminisztej korában mikor az expozéját tartotta, egy hang beszéde .közepén élesen azt Kiáltotta közbe: „Kzer-nyolcszáztizcnegy !*
A miniszter erre az • évszámra elsápadt s pár pillanatra megakadt a szó a torkan. Az 1811. ugyanis a devalváció rémét idézte fel előtte, s nem csodálkozhatunk, ha- ezen szó minden komolyan gondolkodó fináncpolitikus arcából kikergeti a vért. Ez a rém ma is álli n-dóan kisért, bizalmas körben mar Wekerle is kimondotta ezt a szót, még fiktív miniszter korában, nem érdektelen tehát felidézni a multak törtenetet s példákból megismerni ezt a veszedelmet.»
A devalváció tulajdonképrn elértéktelenedést jelen». Tehát minden értékcsökkenés tulajdonképen devalváció. Átvéve ezt a fogalmat a pénzre, az elértéktelenedés akkor áll elő, ha a pénz csereértéke kisebb lesz, mint a névleges értéke. Már a legrégibb időkben előfordultak ilyen devalvációk, azonban az államnak — különösen háborúk alatt vagy litán — mesterségosen is előidézték ezt a jelenséget az által, hogy a saját pecsétjük alatt vert pénzeket ők maguk hamisították (a nemes fémeket értéktelennel vegyítve).
A modernebb kor papirospénz forgalmánál pedig nemzeti kényszerkolcsÖn alakjában — a fedezctnélküli pénzkibocsátás iuézte elő a devalvációt. Minél több ily pénz került forgalomba, annál nagyobb lett az .elterés r— a diszázsió — az ércpénz és a papírpénz között. Ennek természetes következménye az áruk óriási áremelkedése lett.
Két klasszikus példát idézek fel csak. Az egyik a francia asszígnátok esete : 1789-ben a francia forradalom elkobozta- az urak és pappk vagyonát. Két és fél milliárd értékű birtok került igy a nemzet kezébe. Pénzre lévén szükségük, nem akarták az ingatlanokat áruba bocsátani, hogy a nagy kínálat által el ne értéktelenedjenek. Tehát kamatozó asszignájokat bocsátottak ki reájuk. Ezek eleinte pénzhelyettesítőként szerepeltek, de 1790-ben — a kényszcrelfogadás alapján — tényleg *páp\'rpénzzé váltak. A kibocsátás határát is mindjobban kiterjesztették, a kamatozást beszüntették, szóval a köztársaság — szorult pénzügyi helyzetében — (csakúgy, mint a mai összes állampk) a nyomdához folyamodtak s igy lassankint 300 millióról
1790-ig 45 és fél milliárdra rúgott a kibocsátott asszignátok tömege. Az értékük pedig
1791-ben 90 százalék, 1792-ben 57 százalék, lá94-ben 20 százalékig sülyedt. 170íi-ban pedig annyit, veszített/ hogy az értékük az előállítási költség alá szállott s a tulajdonosok kitepétáztathatták velük a lakásukat.
* * »
Ez a legklasszikusabb példája a devalvációnak !
Minket azonban közelebbről érint az 181 l-es osztrák devalváció, mert ebben —
9 s
sajnos — nekünk is szenvedő részünk volt. Mária Terézia királyné uralkodása alatt keletkezett az első papírpénz a monarchiában: á Wiener Sta^tbank bankócédulái (1702). Ezt a városi bankót, melynek céduláit szívesebben vették, mint az ezüstöt, 1709-ben államosították, tehát jegyei fedezetben államje-gyekkó lettek, A nagy háborúk alatt mind több ós több ilyen, jegy került kibocsátásra. Az
1800-i kényszer árfolyam s az-1803-i uzsorapátens is rontottak az értékét, ugy hogy 1810 decemberében 1240 bankó forintért lehetett csak 100 frt. konvenciós ezüstöt kapni.
Mig a francia forradalom alatt az ass-hignáték értéke önmagától, illetve — mondjuk -4 a nép akaratából semmisült meg, addig az osztrák kormány rendeletileg akarta az értékcsökkenést szabályozni s az 1811. febr. 20 i íinancpatcnssel az egy milliárd forinton felül emelkedett bankjegyeket a névérték egyötödére (lasd a mi kormányunk szovjetpénz rendeletét) szállította le s helyette uj papírpénzt adott béc$i értékben. (Wiener Währung.) Ennek is azonban már kezdettől fogva diszázsiója volt az ezüsttel szemben s akkor kibocsátották az egyenlő értékű anticipációs jegyeket. De ez a papirjegy gazdálkodás nem vezetett jóra, ugy hogy 1810-ban bevonták azokat a bécsi értékű papirokat és 250 papirforíntért 100 frt. ezüstöt adtak s\' igy állítottak helyre a megromlott valutát, a melynek végeredményeként a bankócédultt nyolc százalók ezüstértéket kapott. Ugyanebben az évben alapították az Osztiák-Magyar Bankot is, amely akkor még a priv. österreichhche Nationalbank nevet Viselte. ,
Thiers, a nagy francia történelcmiró azt mondja egyik előszavában, hogy a történelem hivatása az, hogy az utódok a mult eseményéből tanuljanak. #
En ugy látom, hogy az emberiség vagy nem, vagy igen lassan tanul, mert a pénzügyi krizisek már évszázadok óta — csekély változással — egyformán z^íanak le. V. F.
HÍREK.
november
22
Sxombat
N 4 P T ÁR
Kóm. kath. Cecília. Hiot. Cicelo. • ör. kath. Filcm. Go\'r. kel. \' (nov. Ö.) l\'orfir. Izr. Matklcw 20.
A nap kél reggel 7 óra 15 perc« kor, nyugatik \'dóiul m 4 óra 16 perckor.
A -hoki kél éi u. 6 óra 6H pere/ kor. nyugssik d. u. 4 óta 18 porckor

IM
A „Nyugatmagyarországi Liga44 erős hittel és lelkesedéssel küzd Nyugatmagyarország elszakítása ellen. Most legutóbb Sir George Cl\'erknek, az antant |budapesti teljhatalmú főmegbizoiljának adott át memorandumot, melyben felvilágosította az antanthatalmakat, hogy mily végzetes hiba lenne Nyugatmagyarország elcsatolása. A Liga most hozzápk fordul a következő felhívással:
Testvéreinkhez !
Súlyos veszélyek órájában tömörüiésre hívjuk fel nyugatmagyarországi véreinkel. A „Nyugatmagyarországí Liga* nyelvre és vallásra, állásra és politikai meggyőződésre való tekintet nélkül egytáborba akarja tömöríteni mindazokat, akik Nyugatmagyarország népének jövő sorsát, szülőföldjük hovatartozását szivükön viselik. . . Mi, kiket sorsunk a fővárosba vezetell, fáló szívvel láttuk oiihon a testvérviszályt. S amidőn mi, Budapesten, élő nyugatmagyarországiak valamennyien szűkebb hazánk Iránti meleg szeretettel egy^Sborban egyesültünk, testvéri szerete|tel küldjük hozzátok hitünk üzenetét: egyesüljetek ti is valamennyien közös szülőföldünk érdekében a Liga zászlaja alatt.
A ^Nyugatmagyarországi Liga" nem párt és nem folytai pártpolitikát. Célunk,
| hogy a nyugatmagyarországi szűkebb haza leszármazóit a hazai rög szereletében egy egységbe füzzük összeg közelebb hózzuk egymáshoz azokat is, kik szűkebb hazájukból elszakadtak. Szülőföldünk szereielében egyesülve akarunk dolgozni Nyugat-magyarország kulturális és gazdasági fellendítése érdekében és hatalmas szervezkedés erejével beleszólásunkat biztosítani Nytigalmagyarorszájjr államjogi hovátario-zásának kérdésébe.\' \'
Az cvszáradok óla lestvéri szereidben egyiiltélő magyar, német, és horvát nép egyelórlésél akarjuk szolgálni, egymásközt való megegyezéssel. Erős. a hitünk, hogy az itt élő nepfajoknak békéjét, melyei az ulolsó év viharai megingattak, a szülőföld .szeretete és az évszázados gazdasági és kulturális kapcsolatból folyó összetartozás érzése barátságos megegyezéssel megtudja oldani, erős a hitünk, hogy szeretet és egyetértés meg fogja hozni szülőföldünk kulturális, gazdasági és politikai felvirágzásai s el fogja hárítani fejünk felől a fenyegető veszélyeket.
A Budapesten élő nyugatmagyarorszá-
gíak és tí „Nyugatmagyarországi Liga" nevében
hazafias üdvözlettel: Dr. Petrik Aladár Thirring Gusztáv
Uyyv. elnök.
elnök.
— Szabadon lehet lova{ venni, eladni.
A kormány tegnap táviratilag tudatta Nagykanizsa hatóságával, hogy a lovak eladására és vételére vonatkozó mindenféle korlátozó.« megszűnt.
— Levelek a megszállott területekre.
A tegnapi naptól kezdve Jugoszlávia területére ós Magyarországnak ezen ország csapatai által megszállott területeire szóló közönséges cs ajánlott levelek is feladhatók. A levél nagyon természetesen valamivel később éri el célját a rendesnél és pedig azért, mert a leveleket Ausztrián" át továbbítja a posta. Semmi gátja nem lesz tehát ezentúl, hogy mi dunántuliak Pécscsel, Csáktornyával és Muraszombattá! levelezésbe lépjünk. .
— Betörő cigányok. Tegnap délelőtt az egyik Fő-uti rendőrőrszem egy cigányembert és egy asszonyt látott az egyik ékszerüzletből kijönni. Gyanús volt neki a dolog és igazolásra szólította a cigányokat, akik azt mondták, hogy egy Napoleon d\'or-ból készült függőt akartak eladni.Mivel igazolványaik nem voltak rendben, a rendőr előállította a párt -a rendőrségre, ahol kihallgatásuk során azt vallották, hogy a függőt a férfi —• Lakatos János — még Oröszlcn^yclországban vette katona korában. Ugyanekkor arról értesült a rendőrség, hogy .Németh Ferenc eszteregnyei gazda házába az éjjel cigányok betörtek s a gyanú várföldi cigányokra terelődött. A • cigányok azu\'án be is vallották, hogy az éjszaka Eszteregnyén tartózkodtak s Qtt betörtek Németh Ferenc portójára, ahonnan lisztet s ruhanemüeket loptak el. Aslopott holmi, amit a cigányok Kiskanizsán adtak el, megkerült.
— A Nemzeti Propaganda Bizottság irodalmi és művészeti szakosztálya már jelzett matinéját vasárnap délelőtt az Uránia moziban tartja. Az előadás kezdete azonban nem 11 órakor lesz, hanem fél 12-kor, hogy a 11 órai mise látogatói i,s részt vehessenek. Műsor a következő: l . Felolvasás, Nagy Lajos és Nagy Győző veiseiből, tartja Nagy Lajos. 2. A hellenizmus^ verőfénye. Felolvasás a
r .n w i «1 r«^« «m « »w. a * «. i v i r v » > • fí»rrr. , « »\'»THnr \' i . »r- r .\'V i^vl\'i\'• < \'
!• . i « S \'»«» .
.( »-« * >. f. ~ " «
19)9. november 22
ZAMgörög művészetről, vetített képekkel, tartja pfeifer Elek főgimn tanár. 3. Brüch M,: Adazió és Bohm C.: Capriccio. Hegedűn. előadja Hoffrichter Emma úrhölgy, zongorán kiséri Sauermann Antal főgimn. VI.. oszt. tanuló. ■ 4, Reviczky Gyula; Pán halála. Szavalja; Fodor Irmus urleány. Minden érdeklődőt szívesen látuhk. Jegyek még kaphatók Kohn Lajos és Mairéknál. Beléptídij 5 kor.
— A tisztviselők kamarája. Ruszt város tanácsa közérdekű indítvánnyal lép a városok kongresszusa és ennek révén a többi, város elé. Azt javasolja, hogy a városok es a tisztviselői szervezetek kérjék a kormánytól á tisztviselői kamarai intézmény megteremtését. Indítványuk szerint minden kerület alakitana a területén tartózkodó valamennyi köztisztviselőből kerületi kamarát, melynek csak a bíróságok nem lennének tagjai, mert ók külön státust alkotnak. A kerületi kamarák kiküldötteiből alakulna meg az országos kamara. A kormány a tisztviselői állások betöltésénél a kamarák véleményét • hallgatná meg és ezt tenné a város is, meg a megye is, mikor tisztviselői állásokat töltene be. A tisztviselői fizetések nagyságát a kamarák és a kormány, valamint a városok és vármegyék tárgyalás utján állapítanák meg A kerületi kamarák szednék be a nyugdíjjárulékokat és fizetnék ki a nyugdijakat. A fegyelmi ügyek is csak a kamarák bevonásával lennének tárgyalhatók. A ruszti tanács azzal a hazafias okkal;\' tamogatja még indítványát, hogy a tisztviselői kamarák hatasosan ellensúlyoznák a nemzetközi munkásszervezetek működését, a tisztviselők pedig közhatalom notáni tul kapásaival sztíhiben védelmet találnának autonom szervezetükben-
— A nemzeti hadsereg postabélyegei A nemzeti hadsereg bevonulásának vasárnapi ünnepsége alkalmából tervbevették uj postabélyegek kibocsátását is. Minthogy azonban teljesen uj~"bélyegek készítése 4—5 hétig tartana, addig is, míg ez megtörténhet, a már meglevő aratós-bélyegeket fogják uj felülnyomással elláiva kianni. Az uj felülnyomásnak, amely a bélyegek felső részéi e kerül, «Magyar nemzeti kormány Budapest* lesz a szövege és alkalmasint a jövő hét első napjaiban kerülnek az uj bélyegek forgalomba.
— A templomi ének- és zenekar f. hó
22-én (szombat) esti 6 órakor a gimnázium zenetermében együttes próbát tart a 23-án d. e. 11 órakor a felső templomban adandó zenés miséből, Gyetyát mindenki hozzon magával. RáczJ.
- — Magyarok a bukaresti parlamentben. Nagyváradról jelentik: Most folynak Erdélyben a választások. A románok rettenetes presszióval dolgoznak, dacára annak, hogy vegyesen lakott vidékeken a magyarok teljes passzív resiztenciát fejtenek ki. Mégis, hogy románok ne képviseljék a magyarokat, színtiszta székely és erdélyi magyar választó-, kerületek kénytelenek voltak székely és. ma-8yar politikusokat választani képvlsclőkül. Mint egy huszonhaton léptek föl és az eddigi hirek szerint mind a huszonhatot — egyhangúlag — választották tpeg. Egyáltalán jellemző az erdélyi magyaiok ós székelyek politikai magatartására, hogy kót irány van. Az. egyik irány szerint az adott helyzettel számolni kell és aktive kell dolgozni a magyarság nagy érdekeiért. A másik irány, melyet inkább a székelyek képviselnek — azt t\\iondja, az igazságtalan\' elnyomatás napjaiban teljes
passzív rezisztenciával kell viselkedni. A meg- | választott képviselők nevei közt találjuk Nessclrode Károly grófot (Székelyhíd), Pethő Mózest (Parajd), Szabó Gábort* íGyergyószent-miklós), Maurer Ödönt (Székelyudvarhely) és Lengyel Béla drt, aki egyébként az, .Uj világ" című lap szerkesztője.
— Rendőri hírek. Horváth Matild és Balázs Katalin cselédleányok gazdáiktól többféle értékes tárgyat loptak. Előállították őket, a lopott tárgyakat megtalálták náluk s mivel a károsultak, nem kívánták megbüntetésüket, illetőségi, helyükre toloncolták őket. — A hely- \' béli polgári iskola igazgatósága jelentést tett a rendőrségen, ho^y 19 én délelőtt "az iskolából az egyik IV. osztályos leánynövendéknek télikabátját ellopták A rendőrség megindította a nyomozást. — Hól)őr Gáspár egyedutai lakos csütörtökön a törvényszéki tárgyalásra tanukat hozott be kocsiján. A kiskanizsai Simon-féle vendéglőbe tért be etetés végett s mig ő távol volt, ismerétlen tettesek ellopták a kocsi ülését, kasát és 40 klgramm szénát. A tetteseket keresi a rendőrség. *
— Az árucserét kivették a kormánybiztosság kezéből. A kormány az ausztriai
árucsereforgalom ügyének intézését kivette a nyugatmigyarországi kormánybiztosság kezéből Ma Szombathelyre" érkezett Vass Lajos, aa Allatértékesitő Társaság igazgatója és Ruhr (>eza, az Ali at- és Takarmány forgalmi R.-T. igazgatója, akiket a földmivelósügyí \'miniszter megbízott, hogy a kompenzációs üzlet lebonyolítását intézzék. A ket részvénytársaság igazgatója expoziturát létesít Szombathelyen s ez fogja az engedélyeket kiadni.
— Jótékonyság. A niczitlábas tanulóknak adakoztak : f K. O. ur 20 kor. Neumann Anna 22 kor. Kertész István 12 kor. Balázs
2 ■ : fi C f * - j V i í V J
Lili (1 szoknyát, 1 kötényt, 1 pár *kamásnit.). Somogyi Kata, Ber©ny Magda, Szegő Bandi, Szegő Lili, Kardos Irén, Holzer Ji\\liska> La-ckenbacher Rózsi, Király Győző, Büchler Edit, Rosenfeld Sándor 10--10 kor. Böhm Mária 6 .kor. Gellért Magda és Bella, Rotter Blanka, Liditt Juliska, Vajda Jolán, Barta Rózsi, Kis Jenő, Lobi László, Weisz Margit, Landler István, Petrik Dezső 5—5 kor. Neufeld Rózsi, Weisz Edit, Fahn Margit, Geiger Gizella, Her-renstein Klára 4—4 kor Pauk Anna 3 kor. Eisinger Margit, Weisz Irma, Holzer Erzsi 2—2 koronát. Leitner Rózsi 2 pár harisnyát,
Székely Sándor 1 pár cipőt. El. isk. tanulók.
; A
— A lóvizsgálatot nem e hó 22 én, hanem 29-én tartják meg.
Jegyes párok figyelmébe! Mielőtt fényképfelvételt készíttetnek, tessék megtekinteni a legújabb menyasszony-felvételekből alakított kirakatom, a Korzón (Drogéria előtt.) Halász Sándor fotóterme, Kazinczy (vasúti) utca 11. sz. földszint. A műterem egész télen át kellemesen fűtve van.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk, hogy a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb és elsőrangú minőségű bútorok. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62, \\ >
— A legújabb francia ós angol divat lapok a téli idényre megérkeztek Fischcl Fülöp Fiai könyvkereskedésébe, Városház polota.
Szerkesztői Üzenetek.
Kíváncsi. Szenqs Dezsőnét a csütörtöki | tárgyaláson dr. Ettényi Géza ügyvéd védte.
Ylsszafonnlnsk a szerbek.
#
Nagykanizsai noy. 21
o
A késő éjjeli órákban megbízható helyről vett értesüléseink szerint a szerbek ma megkezdték a megszállott magyar területek kiürítését. Barcsot még a mai nap folyamán elhagyták a jugoszláv csapatok, amelyek egy-két nap alatt egéaz Magyarország területéről kl fognak takarodni.
Változás a nemzatkSzi Duna-bizottságban.
Bécs, nov. 21. Troubridge admirális a Duna-hajózás főparancsnoka hatáskörében vál- • tozás állott be, amennyiben a versaillesi ötös tanács döntőbiró cimén egy magasrangu tengerjogi funkcionáriust küldött a vitás ügyek elintézésére, akinek a. budapesti nemzetközi Duna-bizottság is alá lesz rendelve. A döntőbiró egyenlőre Belgrádban fog székelni.-
Változtatnak a német béke« szerződésen.
Washington, nov. 21. (Szikratávirat.) A francia és angol kormányok közt megbeszélést folytattak a Németországgal való békeszerződés megváltoztatásáról, abban az esetben, ha Amerika nem ratifikálja a békeszerződést.
Hindenburgot ünneplik a németek.
Budapest, no*. 21. Bécsből jelentik : A Neue Freie Presse Berlinből jelenti: A parlamenti vizsgáló bizottság nem folytatja Berlinben Hindenburg kihallgatását, de az a szándéka," hogy később Hannoverben, Hindenburg^ lakhelyén folytatja. Hindenburg elutazásakor, amikor n pályaudvarra lépett, valaki elkiáltotta magit: É\'jen Hindenburg! Mint birodalmi elnököt lássuk viszont!
A Jugoszlávok aláírják a
békét.
9 %
Belgrád, nov. 21. A kormány felhatalmazta a párisi békekonferencia jugoszláv tagját, hogy irja alá a békeszerződést. -
-----— I. —u—--t, i 1 \' 11 ■
Színház.
• _ ,i > * ■«
Heti műsor t
Szombaton Li\'i bárónő operett, másodsz.
Vasárnap este Lili bárónő operett, harmadss.
Vasárnap d. u. Cigány, népszínmű.
Hétfőn Legszebb kaland
Kedden Legszebb kaland
Szerdán / Tul a nagy Krivánon
Este 6 órakor kezdődik a színház!
* Lili bárónő. A Városi Színház operette újdonsága, a Lili bárónő kepezte a színház tegnap esti műsorát. A telt ház kedvezően hangolta a szereplőket, akik valamennyien szép játókot produkáltak. Kürthy Böske brilliáns ének* és táncszámai, pazar toilettjei — a különösen a III. felvonásban egyre rosszabbá való vil^fcitás ellenére — nagyszerűen érvényesül» ték. Körmendy Árpád nagyon szépen énekelt és játszott, ÉrczkÖvy Laet bravúros játéka csak betetőzte eddigi sikerei^. Zombory Ilonka\' foxtrottjapedig egyenesen fővárosi színházra emlékeztetett. Jók voltak móg Mcdgyaszay Klári, Bakó, Dezső és Jódy;
Szépirodalmi ós tudományos
!
CMt teasók a kiadóhivatalban leadni.


.. - ... ...... .......- - ; *................... " f • • al a 1919. november 22.

MWSWrfi^ Y., >\'
V
KOPSTEIN LIPÓT
Telefon HiZi* N^ám.

óriási választékban a legegyszerübbtőj a legfinomabb kivitelig kapható a b Punántul legnagyobb bútoráruházában
, Várkerület 62.
Telefon »39 nzám.
ÉS Ili


kiknek Cscríohegy, Förhénchegy és Szabadhegyen szőlőbirtokuk van, felhívjuk, hogy a magyar pénzügyminisztérium 58275. számú rendelete értelmében a
szőlőtőrkölyt és borseprut
telepünkre (Bálhory-utca 4.) az anyag és fuvar megállapilott árának megtcritcse ellenében okvetlenül szállítsák be.
Minden termelő a beszállított rneny^-nyiségnek megfelelő tiszta gyümölcspálinka felett rendelkezhetik.
Itagykailua H. I. Váras GyAmOIu-írlékeiItö \' es KozgoiiU Szeszfőzde Vállalata. •
r: iMmm liiimiii«! nmnMiti.
1370. kb. 1919. szám.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. varos közönség\'* a kereskedelemügyi Miniszter ur 76258/1916. számú rendeltével a Nagykanizsa vár- i határában a nagykanizsai 1299. sz. tjkvben 1678. hrjzi, az 1002 z. tikvben 1677 hrizi, 4784 sz. tjkvben 1676 hrjzi az 5851 sz \'jkvbeu 1675/b, hrjzi az 4062 sz. tjkvben 1675/a hrjzi, az 1016 sz. tjkvben 1674 hr|<i a 88W sz. tjkvben 1673/a és 1675/b hrjzi, a 10047 sz. tjkvben 1672 hr|zi, az 1295 sz. tjkvben 1671 hrjzi, a 8966 sz. tikvben 1670 hrjzi, az 1293 sz. tjkvben 1661) hrjz«, a 6051 sz. t kvben 1668/b hrjz, a 8317 stjkvben 1668/a hrjr., az 5607 sz. tskvben 1007 hrjzi, a 6734 sz fjkvben 1666 hrjzi, a 7861 sz. tjkvben lóöő hmi, az 1289 sz. tjkvben 1664 hrjzi, a6l96sz. tkjvben 1663 hrjzi, a 9895 sz. tkj>ten 1662 és 1661 hrjzi számok alatt felvett ingatlanokra, ame lyek a kisajátítási összeírásban vannak feltüntetve, kisajátítási jogot nyervén, Zalavárnugye közigazgatási bizottsága az 1881. évi 41. tr. 56 és 40. §-ai alapán való el árás céljából Vi lendvay Sándor duzsnaki lakós köz g. b zottsági tag elnöklete alatt Mold. ványi Béla műszaki tanácsos és dr. Plihál Viktor nagykanizsai lakós törvényhatósági bizottsági tagokból és Bobics Tivadar megy.i tb. főjegyzőből álló bizottságot küldötte ki.
Ezen bizottság eljárásának határide e 1919. évi december 5 ne< d. e. 10 órájára tüzetett ki, tárgyalás helyéül pedig Nagykanizsa város polgármesterének hivatalos helyisége jelöltetett ki.
A vonatkozó kisajáttá-i terv és összeírás Nagykanizsa város városházánál közszemlére ki étetvén, ott az érdeke tek által f. évi november hó 17-tői december hó 5-ig megtekinthe ők
A kiküldött bizottság a kisaptitási terv mfgállapitása felett akkor is érdemileg határoz, ha az érdekeltek közül senkisem jelenik meg.
APRO HIRDETÉSEK

Egy Állandó és üieghlzható Nsolga felvételik Eppinger lisó fákért ktdőné« Deéktér ő. 2274
• • c
Szabó Jóxief vlllaiiyszerelő, elvállal • szakmába vágó uj-nunkálatokat ét javításokat. Magyar-^|oa 56. az. 2265
Jókarbanlevő gyermekkocsi eladó
Magyar-utca 37. szám alatr.
\\7| f Á nagymoxgóaxlnhar
▼ * i^z-t vJ Szarvas szalloda. íeleíon 74. sz.
■ • —
Saját villanyvilágítás I
Péntek, fzomb.t November 21. é» 22.
Háborgó lelkek
Olasz társadalmi dráma 5 felvonósban.
Főszerepe1, jat^za : Ema Saredo. 1
Kelt Zalavármegye kft?igazgatási bizottságának Za aegerszegen , 1919. évi november hó 11-én tartott üléséből.
Ko/bensch/ag s. k., alispán,
mint a közig. biz. b. elnök.
Eladások knzdflte 6 ós 8 árakor,
Vasár- éa ünnepnapokon 3, 0,7 ét tél 9 órakor.
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.


v mappákban és dobozokban ^ óriási válasz lék bán I
Papirsalvéták
kisebb és nagyobb mennyiségben,
KÉPESLAPOK
mindenféle kivitelben I
Vázlatkönyvek, g $ Olaj- és vizfestékek FESTŐMINTÁK
^ Kaphatók
) Fischeí Fü/öft^f/ai
d \' könyv- és papiráruházában Városház-palota.---
URANIA ^mm
Boi|tny1-n. i Talatoa S59
Csütörtök, péntek, szombat és vasárnap
November 20 , 21., 22 , 23
Twist Olivér
Didkens világhirü^rcgénye.
Előadások kösoapokon 7 «i 9 órakor
Vaaár- éa ttnuepnapokon 3. 5, 7 éa 9 órakor.

raMmm
Legszebb ajándék
Aquarell-, pigmenl-. gummi-vagy pastell - kivitelben. — Igazolványhoz szükséges képek valamint nagyítások legrövidebb idő alatt készülnek
Ú
fényképészeti műtermében Csengerl-ut 12. szám alatt.
i»«

«
A KORA HKOGBM ÓRÁKBANJ ELENIK MEG, EREDETI TELK*
fon Ah tátikat
mm
ELENTÍ8BKKEL
Egyes szám ára 60 fillér.
\' * •
Kapható a dohanyárudákban
és az utcai rikkancsoknál.
Mi MM i MMiM
Nyomatott: a .Zala^Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál II igy kámzsán.
s y *
Igazgató: Balog Oszkár.
¿UH. évfolyam
nnir ,
mmutüiibUi^miii:
NAOVKANIZSAV Sugár-ui 4.
ÍN<
, 1919. november 23 VaiArnap

ala Nyomdavállalar
Fó-ut 5. sz.
Mfjelenik hétfő kivételéül mindennap korareggel
ige ni
267. mém.
Előfizetés! árak:
.....• ■ . •<( * . ..
vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra ... 16 I. Hegyed évre .
Pélévre . . Egéül évre
4S . 90 180 .
POLITIKAI NAPILAP
> m*a0*mM»g e i n
MfkMiiMfl kl.drthU.f.ll iclWo*
s».>i»»«M) i<rl*\'on 117.
\\\\


F^v/or^s/.tfl: TÓTH ZOLTÁN

Egyes szám ára: 60 fillér.

KftintinkatAr» é> laptulajdonos:
CSILLAG\'JKNÖ
Hlráei«Sfkr;t, nylli-iervi ** tn*i<án kA-/ti>ni^nyeket ril|9xabft> wrini ves* f---— fel a kiadóhivatal. =
Meg van a koncentráció.
Az Új «ulnlHzterek.
Magyarország történetének uj és annyi katasztrofális csapás ulán bizonyára szerencsésebb határkövéhez értünk. Tegnap délután megalakult az összes politikai pártok részvételével a koncentrációs kabinet, amelyre történelmi hivatás vár: az országol a béke, a haladás, a fejlődés útjára vezérelni Olyan sebeket kell <<z uj kormánynak behegeszteni, amelyek már-már végpusziulásba vilték az országol s hisszük, ho#y ez teljes mértékben fog sikerülni azoknak, akiket az ösz-szes pártok bizalma igtatolt a roppant felelősségű helyekre. Az uj kabinet megalakulásáról a Magyar Távirati Iroda a kővetkezőket jelenti:
A politikai pártok vezetői, akiket a politikai pártok delegál\'ak, három tanácskozást Urloltak a válság ügyében. Ajanácskozások ugy a személyi, mint a tárgyi dolgokban teljes megegyezésre vezetlek. Az uj kabinet a köveikezőképpen alakuii meg:
Miniszterelnök: Huszár Károly Belügy. Benlczky Ödön Hadügy: Frledrlch István Külügy: gróf Somsich József Pénzügy: báró Korányi Frigyes . Vallás- és közoktatásügy: Haller István
államtitkár: Pékár Qyula Igazságügy: dr. Bárczy Istvái Kereskedelemügyi Helnrlch Ferenc
államtitkár t Mlatltz Ferenc FöldmivelésUgy: Rubinek Oyula
államtitkár; Mayer János Népjóléti és munkáaügy: P*yer Károly pol. államtitkár: Székely János adminisztratív államtitkár: dr. Benárd Ágost Közélelmezési« nagyatádi Szabó István
államtitkár: Ipolyi Kellér Oyula Kisgazdák minisztere: sokorópátkal Szabó István
államtitkár: Patacsl Dénes Nemzeti kisebbségek minisztere: Blayer
Jakab
Egy államtitkári áltá^ a belügyminisztériumban az országos nemzeti pártnak és *gy fii Igazságügy minisztériumban a keresztény nemzeti egyesülés pártjának van fön-tartva.
Az u| kormány megalakítását és lisz-láját Huazár miniszterelnök nyomban átnyújtotta Clerknek, aki á kabinet elismeréséről valószínűleg még ma nyilatkozni fog. jia óz elismerés meglesz, az ui kormány megtartja első miniszteri tanácskozását.
A miniszterelnök a békeföltételekről.
Budapest, nov. 22. Huszár Károly miniszterelnök szombaton délután a keresztény nemzeti egyesülés pártjának ülésén nagyobb beszed kereteben a békeszerződésről ezeket mondta : • -
* — Kemény békére van kilátásunk. A csontjaink ropognak s a szemünk könyezik, ha megtudjuk a valót. De békere van szükségünk. Vérlázító, égbekiáltó igazságtalanság, ami a békekonferencia asztalán ránk vár, de itt kiáltom oda az egész világnak, hegy az ezer eves Magyarországot széttépni nem lehet.
Barcsot még nem Ürítették ki
Budapest, nov, 22. Barcsot a szerbek rnég nem ürítették ki, de ez minden pillanatban várható. A szerbek teljesen felkészülten várják az indulási parancsot.
A cenzúra*
Budapest, nov. 22. A minisztertanács megszüntette a lapok politikai cenzúráját. A katonai cenzúra továbbra is fónmarad.
Romániának vissza kell adni m* elrablott milliárdokat.
Budapest, nov. 22. Egy antantbeli vezető férrtu a következő nagyfontosságú kijelentést tette: A románok magyarországi dolga nem marad ellenőrizetlenül. A tiszai hidakon állandóan jegyzik a Románia felé menő vaggonok tartalmát és a mozdonyok, vasúti kocsik számát. Romániának vissza kell adni mindent, amire Magyarországnak szüksége van. A románoknak egyébként karácsonyra a végleges határokra kell visszavonulniuk.
Szénkrlzis Zágrábban.
.,. » ■
Bécs, nov. 22. A trbovlei szénbányászsztrájk miatt Zágrábban a széninség katasz-trófális. Az ország vasúti forgalma veszélyeztetve van
Ausztria és a tanácsköztársaság,
Bécsújhely, nov. 22. Biztos forrásból szerzett értesülésünk szerint Ausztriában a hangulat sokkal kedvezőbb a magyarokkal szemben, mint hónapokkal ezelőtt volt. A józanabb körökben már er\'s agitáció folyik, hogy népszavazás nélkül nz osztrákok Nyu-„ gatmagy«rországot ne vegyék at, mert ez nem felelne meg a demokratikus kormányzásnak. Hivatalok körökben azonb*n erősen készülődnek Nyugatmögyarország *z antant által nekik igért részéinek nivrtie*cre. Egyébiránt Ausz-
é
triában a helyzet nem a ltjgrózsásabb s mértékadó körökben azt mondjak, hogy a Tanács köztársaság kikiáltása egyenesen elkerülhetet len, csupán, az időpont kérdéses még. A bécsi
árak is mintha ezt igazolnák, mert mar a legolcsóbb étkezdékben is óriási mó^on drágák az árak. Egy „olcsó- sültnek az ára például 45 koronába kerül.
Fehérgárda Bécsben.
Bécs, nov. 22. Az osztrák mona.chisták Bécsben fehérgárdát. akarnak felállítani.. A parancsnoki tisztségre. Kövess Hermann tábornokot szemelték ki.
Törökország tiltakozik.
Konstantinápoly, nov. 23. A török kormány igen energikus jegyzékben tiltakozik minden olyan beavatkozás ellen, bárhonnan jöjjön is, amely belügyeit érinti. A Boszpo-rusban megengedi a szabad hajózást, de csak addig, am«g ez a • saját szuverénitását nem érinti.
Az angol alsóház a Habsburgok ellen.
London, nov. 22. Az Afyp), alsóházban Hermsworth egy interpellációra vonatkozólag kijelentete, hogy az angol kormány eddig még egyetlenegy magyar kormányt ?em ismert el. Anglia a többi szövetséges államok kormányával egyetértve működik. A . legfelsőbb tanács —- ügymond Hermsworth — nem fogja tűrni, hogy a háborúra uszitó Habsburgok visszatérhessenek Magyarországba. Nagyfontosságú Hermsworth azon kijelentése, mely szerint az a hir, hogy a magyar koronát angol herceg^apja, nélkülöz minden alapot.
Anglia az Amerikában levő német hajókat követeli.
Waschington, nov. 22. Amerikában fel-
* ,
tünést keltett az a párisi hir, hogy az angol külügyi hivatal az amerikai kikötőkben található német hajók kiadását követeti, amelyek összesen 270.00O tonnát tesznek ki. Á hajókhoz alkalmazandó tengerészek már New Yorkban vannak.
Az egyház ós állam szál-
választása Csehországban.
Prága, nov. 23. Massaryk elnök ma válaszolt Delomane biboros memorandumára. Masaryk kijeiéi, hogy a köztársaság érdekében szükségesnek tartja az egyház és állam szétválasztását, ami szerinte a vallasosságnak is javára válik, mert azt növelni fogja.
Tüntetés Szófiában az antant
ellen
.Belgrád, nov. 22. Szófiában nagy tüntetések voltak -az antant és a párisi béke ellen. A tüntetés alatt a lakosság a francia tiszteket és ka-mákat inzultálta*
M
Vf;

N, i
1910. november 23
HÍREK
Wi. november
NAPTÁR
Róm. kath. Kelemen. Prot. Kelőmén. ör. kiith. Amfilok. Gor. kel. (nov. 10) Olirnpa. hr. Kiszlev 1.
A nap kol rflRgel 7 óra Ifi perckor, nyugatik dclut.u 4 óra 10 porckor.
A hold kél d. o. 7 óra &S perc. kor. nyugszik d. u. 4 ő.a 56 porckor

A mi nemzeti lobogónk.
,« s
Irta báró Lehár Antal ezredes.
Mintegy 10 évvel ezelőtt törién! Parisban. Olt ültem a körüli éttermek egyikében s az ablakon kitekintve orvendiem az ulca larka és eleven életén. Egyszerre csak a katonazenekar rázendli a francia kalona-indulók egyikére. Mint ahogy egy Öreg csa-* toló a trombitaszóra váglába csap, ugy rohantam ki az ulcára magam is. A németek által 1871-ben földresuilotí azon Franciaországnak a csapatai vonullak végig az utcán, amelynek Gambetta. ezt a tanacsol adá: „Sohasem beszélni róla és mindig reágondolni!\'..." — Amint a háromszínű nemzeti zászlót elviiték, csodálatos jelenet történi: Minden egyes, különben oly köny-nyen hevülő francia, férfi és nő, öreg és ifi« megállóit. A kalapokat megemelik a a zászlót tiszteletteljesen üdvözli mindenki. A látvány annyira megható volt, hogy a szemeim meglehettek . könnyel. Előbb elérzékenyülve, de aztán hazámra gondolva fájdalmasan jutott eszembe az, hogy nálunk az ország szimbólumai, a hazaszeretel jelképéi, — a zászlói, senkisem üdvözli!
Érzéketlenül tekint a polgár az utcán lovaviit iobogóra. Ks ezenközben egy szörnyű katasztrófa rohant végig hazánkon. De kisarjadt belőle reménykedésünk szimbóluma: a nemzeti hadsereg, a nemzeti lobogó. —-Vájjon nem volna-e helyénvaló, ha minden nemzeti reményünk, kívánságunk* és forró Imánk kifejezője: a zászló előtt kalapot emelnénk? Le hál a kalappal a nemzeti lobogó élőit. Vegye le kalapját mindenki, kivétel nélkül. 8 ha valakiben nincs ennyi nemzeti érzés. azt olt a helyszínén ki kell oktatni.-Aki Franciaországban elmulasztja köszönteni a zászlót, annak — a föld e legudva riasabb országában — egyszerűen leülik a fejéről a kőlapot. Az Istenhez való fohászkodás pillanatában meghatottság hassa át a lelkeket. A magyarok Istenéhez, az Istenanyához való fohászkodás pillanata az, amikor az ő képével ékesített lobogónkat, hazaszeretetünk szimbólumát, amelyért legjobbjaink ezrei vérezének — jflviszik előttünk. Le a kalappal a lobogó elölt. És aztán benső imával fordultunk az Éghez; Isten óvd meg Magyarországot s vezesd vissza régi nagyságához és dicsőségéhez.
— Közgyűlés. Nagykanizsa város képviselőtestülete november 24-én d u. 3 órakor (téli időszámítás szerint) a városházá .nagytermében rendkívüli közgyűlést tart a kővetkező tárgysorozattal: JL A közellátás céljaira 0,000.000 korona függő bankkölcsön felvétele. jLSeheffer Rezső csáktornyai lakóstól tűzifa vásárlás. 3. Prpic Milán fakereskedővel kötött szerződés módosítása. 4. Sétatér kibővítése. 6, Heti és országos állatvásárter elhelyezése és feltöltése. 6. Legtöbb adót.fizetők névjegyzékének kiigazítására bizottság . kiküldése. 7. A v. szervezési szabályrendelet 176. §. 2-ik I
bekezdésének módosítása. (Dijnokok illetményei betegség esetén) 8. A városi alkalmazottaknak fakiadása a városi erdőből mérsékelt ármegtéritós mellett . 0. Nagykanizsa város közigazgatási alkalmazottai 1018. évi egyszeri rendkívüli államsegélyének megállapítása. 10. Halvax Frigyes fogyasztási adóhivatali főnök kérelme fizetésének felemeléséért. 11. Mendlovits József, Szigriszt László, Gyenes Lajos és VVilde Ferenc felvétele a községi kötelékbe. 12. Weisz Henrik, Keíndli Anna Keíndli Maria, Nuszbaum Antal, Szvo-boda Lipót, Baranyai József, Pollák József és Emil, Laczkó Teréz és Beczc János illetőségének megtagadása.
— Cltn. A minisztertanács Gordon Róbertnek, a Déli Vasút üzletigazgatójának a miniszteri tanácsosi cimet adományozta.
— A Déllvasuton má>naponklnt közlekednek a vonatok. Az a katasztrófán* szénhiány, amelyben nemcsak Magyarország, hanem egész Európa szenved.súlyos megpróbáltatásnak tette \'ki a Délivasutat is. A Deli vasút üzeme c>ak szigorú korlátozásokkal tartható fönn s ezért a Délivasuton vasárnaponként egyáüalan nincs személyforgalom* Ezenkívül a személyvonatok csak minden második napon közlekednek. Az újítás következtében ma, azaz vasárnap és holnap, hétfőn nem megy Kanizsáról személyvonat Budapest felé.. Tehát keddig kell várniok azoknak, akik \'Pestre akarnak jutni. Budapest felől szintén másnapon\'<int érkeznek a személyvonatok Nagykanizsára s ez a járat hétfőn indul meg. Szóval \'ev.cn a vonalon a menetrend ekként változik: Nagykanizsáról Budapest felé indul a vonat minden kedden, csütörtökön és szombaton. Budapesttől Nagykanizsára érkezik minden hétfőn, szerdán és pénteken. Ugyanígy indulnak és érkeznek a vonatok Bécs és Barcs felé, illetve felől is. Az indulás és érkezés órájában egyébként vá\'tozás nem történt
— Elrendelt házkutatások. A hatóságok előtt nem titok, hogy a magánlakásokon rengeteg kincstári holm1, főként pedig katonai ruha van elrejtve. Miután a lakosságot eddig nem sok eredménnyel hivták föl ezek beszolgáltatására, — a kormány tegnap elrendelte, hogy Nagykanizsán is házkutatásokat tartsanak. Figyelmeztetjük tehát a közönséget, hogy a kincstári holmikat most már haladéktalanul szolgáltassa be, mert máskülönben bűnügyi eljárás megindításának teszi, ki magát.w
— A posta, távírda és távbeszélő forgalmának korlátozása. Hivatalosan közlik: A posta, távírda és távbeszélő forgalomban további intézkedésig az alábbi korlátozások .állanak íenn : l. Magánlevelek csak nyitva adhatók fel. Lezártan feladott magánlevelek a feladónak visszakézbesitendők, ha pedig a fel-/adó neve és lakhelye meg nem állapiíhstó,\' tértiként kezelendők. 2. Postautalványok szelvényeire közleményt írni nem szabad. 3. Csomagokban levelet elhelyezni tilos. A postahivatalok ennek ellenőrzésére leladásl^pr a cso • magok felnyitását megkívánhatják. 4. Magántáviratok csak fontos és sürgős esőtekben adhatók fel. Kincstári hivataloknál a hivatalvezető, postamesterségeknél a községi elöljáróság előzetes engedélye szükséges. 5. Távbeszélő, a hejyi forgalomban korlátozva nincsen. A távolsági forgalomban csaK fontos és sürgős beszélgetések folytathatók. i>. Érték (pénzes) leveleket magánfelek egyáltalán nem adhatnak fel.
— Lefoglalt pínzek. Szabados Arpádné a murafront hajdani parancsnokának neje ké: darab ágytakarót, az Általános Fogyasztási Szövetkezet pedig nagyobb mennyiségű vzsirt, lis?.tet, cukrot, babot, burgonyái, diót, tengerit és bilist rekViralt a lazsnaki kastélyból. Sza-badosné vételárként 1000 koronát, a szövet-kezet pedig 3343 koronát fizetett be Nagy. kanízsa város pénztáraba. A nagykanizsai vizsgáJóbiró most ezeket a pénzeket bűnjel-kent téfogla\'ta.
— Házasság. Sós József (Kassa) ¿$ flosenfeld Murgít (Nagykanizsa) ma vasarnap délelőtt 11 órakor tartják esküvejüket az izr, templomban. (Minden külön értesítés helyet)
— Közellátási közlemények. Az 1920.
évre s ,óló hatósági igazolványok kiállítási elrendeltetett. JK városi élelmezési hi-atui az uj hatósági igazolványukat a következő sor-rendben állitja ki: I. Az Általános Fogyasztási Szövetkezet tagjai részére a szövetkezeti sorszámok szerint november hó 21-én 1—300-ig, november 25 én 301 —(500-ig, nov. 20-án 601—UOÖ-íg, nov. 27-én 901 — 1200-ig, nov. 28 án 1201 — 1500-ig, november 29-én 1501-től ,végig. II.* A Közalkalmazottak Beszerzési Csoport tagjai részére, ugyancsak a Beszerzési Csoport sorszáma szerint: dec. l-jén 1—300-ig, december 2-án 30!—6Ö0-ig, december 3 tói 601-től végig. Az eljárás akadálytalan keresztülvitele vegett mindenki a részére megállapított napon jelentkezzek az élelmezési hivatalban és ugyanakkor rég-hatósági igazolványát mutassa be és csak azok jelentkezzenek, akik január hó tői kezdve továbbra is az Állalános Fogyasztási Szövetkezet, illetve a Köztisztviselők Beszerzési Csoportjának tagjai maradnak, mert mindazok, akik a Fogyasztási Szövetkezettől, vagy a Köztisztviselők Beszerzési Csoportjából a hatósági ellátatatlanok köze óhajtják magukat felvétetni, azon napon jelent-.; kezzenek, amely napra az általuk megjelölendő kereskedő vevői kerülnek sorra. Ezen sorrend később fog közzététetni. Minden család az uj hatósági igazolvány beszerzési költsége fejében 2 koronát tartozfk befizetni. Közellátási üzemek.
-r Iskola a hadikórházban. A had -
kórházban annyira megnövekedett a betelepített lakók száma, hogy a gyermekek részére iskolát kellett ott fölállítani. A tanitás egyelőre k*t tanteremben folyik. A tanfelügyelő tegnap fölkérte a város tanácsát, hogy a tantermeket padoltassa ki, mivel a cemet burkolat ártalmas a gyermekek egészségére.
— Nehi Is olyan olcsó. A ceglédi mezőgazdasági ipiri vállalat r. t. ötszáz vaggon fa szállítására tett Nagykanizsa városának ajánlatot. A fa vaggonja 8000 koronába kerülne ab Cegléd.
— Nincs munkabér megállapítás: A kormány ma következő rendeletet intézte Nagykanizsa városához: Egyes vidéki hatóságok megállapították a munkabéreket. Minthogy a diktatúra bukásával az önrendelkezési jog visszaszállt az üzemtulajdonosokra, — a munkabér megállapítása is a munkaadók és. alkalmazottak szabad megegyezésére van bízva. Ennélfogva minden hatósági megállapítás tárgytalan,
— Olvasóink figyelmét felhívjuk, hogy a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb ós. elsőrangú minőségű bútorok. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.

19 i u november 23
»- "• ............. > __^ _ ^
ZAU
— A villany. Kellemes meglepetésben volt része az este a közönségnek. A villany-lámpák fölgyuladtak s majdnem olyan fényességgel világítottak, mint a békebeli mécses. Ma is lesz még villany, mert a vasút két napra való szenet adott a villanytelepnek. De hogy holnap miként lesz, csak a jó Isten tudja. Tegnap egyébként petroleumot is árultak az üzletekben. Literjét 25 koronájával. Jó büdösét ¿s füstölöt. Azt mondják, hogy az utóbbi rossz tulajdonságát meg lehet szüntetni, még pedig akként, hogy spirituszt és sót teszünk a petróleumba. Lehet, nern tudtuk kipróbálni, mert a városban se spiritusz*, se sót nem kaptunk. A pesszimisták sze«ir»t allandó villany világításról jó ideitf szó se lehet, mert hiszen eppcn szénhiány miatt szüntettek meg Pesten a villamosforgalmat s az or-Zíígban vasárnaoonkint a vauiti személyforgalmai Az optimisták szerint azonban a város világításához szükséges síén maris biztosítva van, meg pedig felsőbb rendelkezésre, mert közbiztonsági okokból nem szabad nagyobb helyeket világitatlanul hagyni. Majd elválik.
— Atlkor nyilvánítják halottaknak a \'háborúban eltűnteket? A magyar .igazságügyminiszter rendc\'etet adott ki, v.melynek értelmében holtnak nyilvánítja mindazokat, akik a Világháborúval «kapcsolatos események következtében az I9*,4. évi juliiu 24. napja után, de még az 1910: evi január hó 1. napja eiótt tűntek el és n?ót<i semmi hír sincs életben-létükről. A halottnak nyilvánítást a Irzastárs, az örökös ós ezeken felül mindenki kérheti, aki jogilag érdekelve van az eltüpt halálának megállapitásában.
— Az olaszországi választások. Luga-nóból jelentik a Neues Wiener Tagblattnnk : Az eddig ismeretessé vált eredmények szerint az olasz képviselő válasz ásóknál majdnem minden felsőolaszországi városban a szocialisták győztek. A Giolittipárt súlyos vereséget szenvedett. Milianóban a szocialisták és a Musolotti párt hivei közt többször komoly összetűzés! e került a sor. Végül a katonaságnak kellett beavatkozni, amely megszállta a középületeket.
— Huszonnégyórás időszámítás Cseh-Szlovákországban. Pozsonyból jelentik: A cseh szlovák népjóléti miniszter azt a javaslatot terjesztette a kereskedelmi miniszter elé, hogy a cseh szlovák köztársaság területén vezettessék be.a huszonnégyórás időszámítás. A miniszter ezt gazdasági okokból tartja üdvösnek. A folytatólagos időszámítást állítólag már a közeljövőben el is fogják rendelni a cseh-szlovák köztársaság egész területén.
— Ml vau a csehekkel? Joi értesült helyről jelentik, hogy a cseh hivatalnokok Pozsonyt, Komáromot és Parkány-Nánát minden
\' parancs nélkül (?) elhagyták. A pozsonyi vasúti, állomást angol katonáság szallta meg.
— Föllázadt jugoszláv ezred. Klagenfurtból táviratozzák, hogy a Gurg hidjánál elhelyezett 47-ik jugoszláv gyalogezred föllázadt Az ezred legénysége a tisztek ellen fegyvert használt. Ezt az ezredet a marburgi kiegészitökerületből sorozták.\' A legénység a hazaboqsátását követeli.
— Felhívás. A „Hangya* fogyasztási szövetkezet a régi sörház épületét bórb.e* vette.
felkérem mindazokat, akiknek ezen épületben bútoraik és egyéb holmijuk elhelyefcésé/e díjmentesen engedélyt adtam, szíveskedjenek ezeknek máshol való elhelyezésérői 8 napon belül gondoskodni. Nagykanizsán, 1910. november 23. Zerkonifz Lajos.
».«\' —«i »■ ««—»*« <

A Világ nagymozgóban vasárnap és | nót gyermekei nevelése foglalja le A királyt
hétfőn kerül ^bemutatóra Harry Piel hírneves detektiv-filmje A büntanya titka eimen. Ezen film 0 felvonáson keresztül mutat érdekes képeket és trükköket az apacsok világából. — A főszerepet Max Landa, az ismert detektiv-mester és Hanny Weise játsza. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók a pénztárnál.
— Elveszett az Uránia Mo/.gószinház-
ban a pénteken f. hó 21-én V órai előadáson
1 drb. sötétlila bőr pénztárc.i 2 aranygyűrű
és némi pénztartalommal. Kéretik a becsületes
meg»aláló illő jutalom elleneben a fenti tálcát
a gyűrűkkel az Uránia színház pénztárúnál leadni.
Kiveszett Csengery-utcAb »11 egy brilans függő. Megtaláló kéretik illó juudom ellenében Csengery-ut 3(5 sz. alatt átadni
Hogy menekült \'annak-idején a királyi család.
A voU királyi udvar e,;ytk tagja érdeket sen adj v elő a királyi család eimenekülesenek történekét *
„A kirá!>i csalcd a forradalom kitörése előtti napokban tudválevöleg gödöllői birtokán tartózkodott, ahol a legnag>obb feszültséggel várták a fővárosból érkező híreket. Csakhamar tudatták velük, hogy mirdsn elveszett és legjobb, ha menekülnek.- A királyné rögtön menni akart, egy pillanatot sem ohajtott )ovabb Magyaór szegőn tölteni.
A király és a királyné elutaztak, a gyér-mekektt a mi gondjainkra bízták. .Miuor meghallottuk mi történt Budapesten a királyi pa-lotaban, többe nem tétováztunk, hanem elindultunk mi is. Megelőzőleg, október 30-án éjfélkor telefonj«lemést kaptunk: „Utazzatok azonnal Bécsbe. Elindulások alkalmával Budapesten jelentkezzetek, a vidéki városokban ne álljatok meg, különösei) Pozsonyban ne, ahol a gyermekeket el akarják fogni." -
Az éjjelt csomagolással töltöttük és reggel felé indultunk el egy teherautóval a köztársasági csapatokkal körülvett palotából, amelyben nem maradt más, mint az Öreg po*-tás es a gyermekek ntvelőnője. Tizenegy óra körül az autó megállt, a gyermekeknek tejet forralunk, mert éhesek voltak. Pozsonyt nem tudtuk elkerülni, mert a kocsivezető mas utat nem tudott. — Az éjjelt Frigyes főherceg palotájában töltöttük..
Eckartsauba érve a királyné könnyezve fogadta a gyermekeket, a király dolgozószobájában gondolkozva ült. Az udvari alkalmazottaké előkelőségek legtöbbnyire búcsúzás nélkül hagyták el a királyi családot, az udvari személyzet napról-napra csökkent.
A kis Félix herceg komolyan megbetegedett és orvosai tanácsára mielőbb Syájcba kellett szállítani. — Eckartsauban reménytelenné vált a helyzet, senki nem tudott/biztosat, mi fog történni.
. A király lázas beteg lett és ekkor kapta meg Schonta gróf a parancsot, hogy közvetítse a bécsi munkás- és katonatanács\' határozatát; a király huszonnégy óra alatt hagyja
el az országot.;
A királynak egy tcrmeskocsit bocsátottak rendelkezésére, amelyet egy közönséges vonathoz csatoltak. Először . Rohrschachba mentünk, később Svájcba, ahol várakozáson felül nagyon szívélyesen fogadtak bennünket.
A király harminchárom éves kora dacára ősz, politikával- keveset foglalkozik, a k\'írálj*-
és a királynét a személyzet most is felségnek szólítja, de az udvari cerimóniáknak hire-hamva sincs, a gyermekeket egyszerűen keresztnevükön hivják. A kastély élete egyszerű, a világtól teljesen el van vágva.
Ne félejtse el az óráját hó? főn egy órávalvlsszalgazitanl.
• i--r-y ..................... ■............ 1 - 1 -
A szerbek ellen.
Zdgrdby nov. 22. A horvátok körében mindjobban tért hódit a jugoszláv államalakulat elleni áramlat A szerbek Olaszország ellen minden áron háborút akariyik viselni s hogy casus bellit teremtsenek, állandóan. provokálják Olaszországot. A horvátok és szlovének körében emiatt nagy az elkeseredés s nyilt propaganda folyik abban az irányban, hogy az esetleges háborúban a horvátság és szlovénség ne vegyen részi.
3. H. S. helyett S. H.
Grác} nov. 22. A 46-ik számú szlavóniai ezredben parancsot olvastak föl, amejy meghagyja, hogy a katonák ne tűrjék meg sapkarózsájukon az S. H. S. jelzést, hanem csak az S H. jelzést (Szlavoniíu-Horvátország).
Francia kölseön Szerbiának.
Zürich] nov. 22. A Züricher\' Zeitung jelenti, hogy a szerb és francia kormányok közt \'»megegyezés létcsülf, amely szerint a Banque de Francé a jugoszláv nemzeti banknak százmilliós, kölcsönt folyósít.
Paraszt-egyetem.\'
Zdgrdby r\\ov. 22. A jugoszláv kormány elhatározta, hogy dán mintára
Szerbiában paraszt-egyetemet állit föl. .
* » *
\' Színház.
Hell műsor t
Vasárnap d. u. 3-kor Cigány, népszínmű. Vasárnap este 7 kor Lili bárónő, harmadszor Hétfőn este 7-kor Legszebb kaland Kedd d. u. 3-kor Ifjúsági előadás Kedd este 7-kor Leg-zebb kaland Szerda este 7-kor Lili báróhŐ, negyeasser Csütörtök este 7-kor Névtelen asszony Péntek este 7-kor Csárdáskirálynő Szombat d. u. 3-kor Ifjúsági előadás Szombat este 7 kor Nebáncsvirág Vasárnap d. u. 3-kor Suhanc Vasárnap este 7-kor Móni te csalsz 1 Az előadások, miután már villany a színházban leszyéste 7 órakor« délután ptdlg 3 órakor kezdődnek.
Derék igazgatónknak a villanyhiány igen nagy károkat okozott és mégis igen nagy ambícióval íog a téli kanizsai sziniidényhez, mert december 1-től több kiváló uj taggal gyarapítja kitűnő együttesét. Hogy Kanizsának kell űj téli színház, mi sem fogja jobban bizonyítani, mintha járunk a színházba.
A Legszebb kaland hétfőn és kedden
kerül színre. Városszerto igen nagy az érdek-

lődés iránta. Hogy a Liti bárónőt mindenki megnézhesse, mert szombaton sokan jegyet nem kaptak, az igazgatóság szerdán ismét mű-
sorra tilzte.
«V* .\'ív-.»; V «\'-


■ 4V ♦ * v» - \'\'
aH
tflw. november 23.
BÚTOR
«
óriási választékban a legegyszerűbbtói
■■■■»wmmmmt^mmmmmm^mm*MM«mii i un ..... mmmmm
a legfinomabb kivitelig kapható a s Punántiil legnagyobb batoráruházában
KOPSTEIN LIPÓT SOPRON, Várkerület 62.
Telefon **«!> H^/im.

lVlefoM «J«> Nxám,

•ÉS

kiknek Cserfőhcgy, Förhénchcgy és Sza-badhe^yen szőlőbirtokuk van, felhívjuk, hogy a magyar pénzügyminisztérium
A3 «UMC^ft
58275Í ^áTiíü\'HWdöíéVc érte nwDen a
szölötörkölyt és borseprüt
telepünkre (Báthory-utca 4.) az anyng és fuvar nu-gállapiiott arának megtérítése ellenében okvetlenül szállítsak . be. Minden tcrme!ő a beszállított menv-
• V
nyisc^nck megfelelő tiszta gyümölcspálinka felett rendelkezhetik.
. fiagytailiia 1. T. Mm Gyíiiiíln-Mttaltí es Köpn i Szeszfőzde Vaiiaíala.
Nyilt-tór.
Eziilon trlesiicm tiszteli vevőimet, lu>Ky N.ivykctni/sáról vé^le^ uívozom, egyben tudatom, hojj y Keszthelyen Hofman
í(yör.uiaJ4ru mi^ykeres-T
kcdéaét ds
szappan-gyárát megvettem»
dinelyet hofmnn József Fia utóda cimen tovább vezetek. .
^tdditfi sziv&s támogatásukat megköszönve és a további pártfogásukat kérve
maradiam leljem liszteleiiel
Grünhut Pál
voltdohAnyárus, DeákKr tO.
imrnw fcöziaazoatáil tilntnátá.fil,
1370. kh. 1910. szám.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r t. város közönség- a kereskedelemügyi Miniszter ur 76258/1916. számú rende tévcl a Nagykanizsa var s határában. a nagykanizsai. l£uvL sz^ .tjében.. .UiZtt* hrjzi, az 1002 z. t Kvben 1677 hrjzi, 4784 sz. tjkvben 1676 hrjzi «u 58Ö1 sz »|kvbc» 1675/b, hrizi az 4062 sz. tjkvben 1675/a hrjzi, az 1016 sz. tjkvben 1674 hrj/i a 88UO sz. | tjkvben 1673/a és 1675/0 t«r,zi, a loo47 sz. tjkvben 1672 hrjzi, az 1295 sz. tjkvben hi7l hrjzi, a 8966 sz. t.kvben 167U hrjz», az 1293 sz. tjkvben 166J hrjz, a 6« ől sz. t kvben 1668/b hrjz, a 8317. s*. tjkvben 1 (>68 a hrjz, az 56 -7 sz. t.kvben Jü<>7 hrjzi, a 6734 sz tjkvben 1666 hrizí, a 7861 sz. tjkvben 1665 hrjzi, az 1289 sz. t^vben 1664 hrjíi, a6l96sz. tkivben 1663 hrjzi» a 9895 sz. tkjv en 1662 és 1661 hrjz számok alatt felvett ingatlanokra, ame lyek a kisajátítási rsszeiásban vannak feltüntetve, kisajátítási jogot nyervén, ¿alavárirngye köz\'gaz-gatási bizottsága az 1881. évi 4i te. 36 és 40. §-ai alap án valő el áras céljából Vi lendvay Sándor duzsnaki (akós k\' -z g. b zottság« tag elnök ete alatt Mohi ványi Béla műszaki tanácsos és dr. Pl hál Viktor nagykanizsai lakós törvényhatósági biz ttsági tagokból és Bubics Tivadar megy i tb. főjegyzőből ál ó bizottságot küldötte ki.
Enn bizottság ejá<ásának határide e 1919. évi december 5 ne o. c. í o őrá ára tűzetett k;, tárgyalás helyéit* \'^edíg Nag kanizsa város polgármesterének hvata\'os helyisége jelölte tett ki. ♦
A vonatkozó kisaját t}i i terv és összeírás Na^ykatl zsa város városházánál közszemlére ki étetvén, ott az érdeke tek által f. évi novem ber hó 17 tó december hó ő-ig megtck ntheók A kiküldött biz ttság a k sat titási terv megállap tása felett akkor is érdem leg határoz, ha az erdekeit, k köz:.| senki sem jelenik meg.
Kelt Zala vármegye kö/igazgatási i»izott-*ágána< Za aegerszegen 1919. évi november hó ll-én tart »tt üléséiül.
Ko/benschíag s. k., alispán,
mint a kúsjg. bls. h, elnök.
ÁPRO HIRDETÉSEK
ICw*e**ett a Magyar utcai sertés csóréiból I dnrab fel angol ha#ns göbe. Megtaláló vagy n>omr.4 vezető jutalomban részesül. Erzsébet-tér ló. I. c;i* 2278
8\' 10 éves leán nak való teljesen u] kabát, további egy teljesen uj ebédlő kredenc »»ladó Bővebbet KÍkóczy-utca 29. szám alatt, telra. r 2276
HARcladAN. A városnak\' minden részében vnn mfc: t^bb nagyobb és közép-n gy^águ hnz inK» el és keit nélkül, valamint magánházak ésfrvenctéitl&H eladók. Bővebbet: Dugasz M koa, Rákóczy-U. 29. sz. 2277
^ Hzührt Jónef flllanylierelő,
ffWCtid a arak <*Aha vágó ujmunkálatokat éo
javItasoKat. Migy^rutoa 66, ♦»*. 21Q\'> ..... ■! i i
E*y Komplett ebédlő és hálószoba
ko»«yh*b -a-»» de^ó^sei uionnal eladó«
Ar*ny J^noa U\'c* 2. 227S
i ii ■ i ———H i i i m—mmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmm~mmmm~mmmmmmm
KIhcIó. E^y alig hasknált kocsibunda, egy szürke né\' kosztüm selyem blúzzal, egy nagy hői szőrme gnllér, dama^zk asztalterítők es törülközők eladók. Megtekinthető délután 2-4-ig. Cím a kiadób«n. 2280
Bntorttaatt ixobat kereack
külun konyhával vagy konyhahas; nálattal
azonnali igenvbevételre. Ajánlatok Vörösmarty-utca 2 \\ sz. a a Adandók be 2282
^Pr^HMnuKrmmia

Gyula megérkezett!
A legfjobb mirrőségfi cf^arctra-papírok és cigaretta-hüvelyek mlnderTfmennyiségben kaphatók
Garamvölgyi ós Szemere
dohány-nagyárudájában. —
jguLCuum

u ni
P?

I
VILÁG
nagymozgóaztnhpz
Szarvas siálleda. TeHttoa 74. sz.
Sóját, villanyvilágítás I
V<f8*rnap, há\'fő. November 23. é* 24.
Óriási meglopeiós, moly moz-* gósizinhátban nem volt látható
A büntanya titka
Nagy ddtfttolvdráma 6 felvonásban.


hi.t. sze-netyre való fincm ecAat etőtütköi 32 darabból álló készletben és egy erős Wertheim-fele pénzszekrény három rekeasael, eladók, unva kiadóhivatalban. 2V:«»
MM
^sr Uj c««répk<tiybtt hely szUke
rniatt. több vasrósz eladó. Tárház utoa 6 a*ém.. /^Jfa
Előadások kezdaie 6 6s 8 Arakor.
_ faaár- é« ftaatpaipokon 3, 6,7 éa léi 9 érakor.
i Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
ÖRANIA SS
— ...
Csütörtök, péntek, szombat ös vasárnap
November 20, 21., 22, 23.
Twist Olivér
\' < %
Dickens világhirü regénye.
E16«dá«ok kitnapokoa 7 éa 9 érakor == Vaaár- éa tUaopaapokóa 15, 7 éa 9 érakor.
Szépirodalmi ós tudományos
könyvekel vásárolok!
Címeket tessék a kiadóhivatalban leadni.
"\' 111 1 """ ■ ■ >\'* " — \'. \' ■ i ■■ ■ Nyomatott :|a ,Zala",Nyomda ¿^ Hirl«pkiu..( VAllvaHÍH N vgyikamif
ö^I.
Igaz^s^: Balog Oszkár.
........................ .«»,»<.,..
jULtfl» Affotyam
^ Nagyba-taga, 1918, november 25 Kedd
iBftcsztiséi Is kiaf öUMtti :
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
ala Nyomdavállalat
FŐ-ul 5. sz.
. HeRjelenlk hétfő kl vét clé-
tel minden nap korareggel
»WiiMi»»

288. száM«
M II IMI ■ i , ■ ^ WH

előfizetési árak:
vidékre postai $zét-kütdéssel :
Bgy héra . Ifegyad évre Pélévrt Bgéss évr«
18 I.
45 . 90 . 1*.
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szára ára: 60 fillér.

gj«rkMXf9i<vl ¿a kiadóhivatalt frii.cn yc.

Nyondal
ni Ifldton «17.
Friedrich hivatalosan átadta a hatalmat
Budapest, nov. 24. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Friedrich-kormány tagjai ma este 6 órakor miniszteri tanácskozást tartottak, amelyen a folyó ügyek letárgyalása után Huszár a magyar politikai pártok összességétől nyert megbízatása alapján felkérte Friedrichet, hogy adja át neki és az uj magyar nemzeti kormánynak a hatalmat.
Friedrich miniszterelnök és a vezetése alatt álló kormány tagjai a hatalmat Huszár Károlynak, mint miniszterelnöknek átadták és Huszár a hivatali esküt rögtön le is tette. Huszár a kabinet tagjait nyomban kinevezte. A kabinet tagjai holnap délelőtt teszik le az esküt a miniszterelnök kezébe és utána megtartják az első minisztertanácsot. .
Változás a sajtóosztály
vezetésében.
/ •
Budapest, nov. 24. Hír szerint a miniszterelnökség sajtóosztályának a vezetésében a közel lövőben változás fog beállani. Szakáts Andor miniszteri tanácsos! ugyanis az ui kormány államtitkárrá fogja kinevezni s ezáltal a sajtóügyek vezetése uj kezekbe kerül. Az állásra eddig két jelölt neve van forgalomban, az egyik Bonitz Ferenc, miniszterelnökségi osztálytanácsos, a sajtóosztály régi tagja és dr. Ábrányi Kornél ismert hírlapíró. Az állás betöltése a legrövidebb időn belül megtörténik.
Budapest, nov. 24. A Magyar Távirati Iroda jeleni!: A mai minisztertanács Özakáts Andor miniszteri tanácsos sajtófőnöknek ai államtitkári elmet adományozta.
Budapest, nov 24. Mint . a Magyar Távirati Iroda jól értesült forrásból jelenti, • miniszterelnökségi sajtóosztály vezetéséi Bonitz Fertnc miniszteri tanácsos fogja átvenni.
Államtitkári jelölések.
Budapest, nov. 24. A keresztény nemzeti egyesült párt elnöki tanácsa tegnap Pékár Gyula elnöklésével ülést tartott, amelyen Huszár Károly beszámolt eddigi tárgyalásairól és bemutatta az uj miniszteri lisztál. Részletes vita indult meg, amely közel 5 óra hosszáig tartott. Friedrich azt az üze-\' netet küldte, hopy a Bárczyval és Páyerrel való együttműködéshez csak legnagyobb önmegtagadással Járul hozzá, Elhatározta az elnöki tanács, hogy a miniszterelnökségi, igazságügyi, külügyi és pénzügyi politikai államtitkári állásokat csakis a saját
if - „ >j J-r.s/erkes/tŐ\':
; TÓTH ZOLTÂtf ^
i
Főmunkatárs t laptulajdonos :
CSILLAG JENŐ
Hirdetéseket, nyiit-tcrel es magán-közleményeket díjszabás n/erlot vesz g\' v. let a kiadóhivatal« —,
kmh^A^MMM


titkári állásra Karafiáth Jenőt, az igazság- | volt, aminek az értelmét minden terrorist a ügyi államtitkári1 állásra pedig Tasnádi Nagy ismerte. Andrást jelölle.
Ujabb korlátozások a Máv.
személyforgalmán.
Budapest, nov. 24. Tekintetlel a nagy szénhiányra és arra az csheíöségrerhogy a Máv. esetleg hosszabb-rövidebb Ideig nem fog sze\'nszálliimányokat kaphatni, hogy a forgalom leljesen fenn ne akadjon, elhatározta az igcizgátóság, hogy az eddigi korlátozás fenntartása mellet! ezentúl kedden és csütörtökön sein bonyolítanak le személyforgalmat.
Elfogták Návay egyik gyilkosát
Budapest, nov. 24. A rendőrség etfogla Herezsnyák Miklós terroristát, akiről a nyomozás kideriiette, hogy része volt Návay Lajos megölelésében. Herezsnyák egy zseb-•órát és farkasbundát kinált eladásra, amelyekről a nyomozás kiderítene, hogy Návay-nak a tulajdonát képezték.
A tömeggyifkos Cserny és társai a törvényszék előtt.
Budapest, nov. 24. A budapesti törvényszék ma reggel kezdte meg a terrorista Gserny József és társai bűnügyének tárgyalását — Háromnegyed tl-kor vonult be a bíróság\'; Váry Albert terjesztette elő a\' vádinditványt, mely Cserny Józsefet és Schön Gábort azzal vádolja, hogy szántszándékkal rábirták Groó Gézát és a szökésben levő Nyakas Jánost, hogy Dobsa Miklóst megöljék.Schönt és Groót kivezetik, utána pedig megkezdik Cserny József kihallgatását. Arra a kérdésére az elnöknek, hogy bűnösnek érzi-e magát, nemmel felel, majd elmondja, hogy mint hadifogoly kint járt Oroszországban, ott megismerkedet^Kün Bélával és Vantussal, akikkel ott előadásokat tartott. Megkérdi tőle az elnök, hogy kapott-e a népbiztosoktól parancsot emberek megölésére. Cserny igennel felel és elmondja, hogy Kun Béla Kunlit akarta vele megöletni ós Landlernek is voltak ilyenfajta kívánságai. Ezután rátértek a Dobsa ügyre, melyrfc vonatkozóan Cserny a következeket adta elő: — Egy vörösőr hozta be hozzám a főkapitányságról, ahonhan egy félóra mulvatele-fonált Sebőn, hogy tegyem gajdeszre azt a hótyagot. Ekkor berontott Groó és azt mondta, hogy haza akarja küldeni ezt a burzsujt. Mivel a helyettesem volt és féltem, hogy elíen-forradalmárnak fog tartani, beleegyeztem a dologba, de csak később tudtam meg, hogy a szenesplnceben kivégeztek.
Az elnök ekKor figyelmeztette a vádlottat egy korábbi vallomására, amelyben elmondta, hogy ez a szó: „vigyétek- egyenlő volta cngedrTélöTtenr\'Egybcn a «belügyi állam- I halálos itétettel. Éz. egy megbeszélt* dolog
Ezután Schön Gábort hallgatta ki a törvényszék ; Schön elmondotta, hogy behozták hozzá Dobsa zászlóst, akit, mivel hangosan viselkedett,^ kalapját nem akarta levenni és nagyokat cMjjkodott az asztalra, kiküldött a StZűbábóL. Me&öl.etn.L nem „ akarta. Este megjelent nála Dobsa édesanyja, akit Csernyhez küldött. Cserny njásnap azt mondta neki, hogy minek küld a nyakára siró asszonyokat. \'
Schönt kihallgatása után szembesítették
Csernyvel, aki szemébe mondotta társának,
• f
hogy azért küldte hozzá Dobsát, hogy: tetesse ■ gajdeszre.
hallgatták ki azután, aki azt vallotta, hogy éppen Cserny szobájában volt, amikor Schön telefonált, hogy a zászlóst, akit hozni fognak, haza kell küldeni. Félóra múlva hozták pobsát, egy cédulával, amelyre Schön azt irta rá, hogy kivégzendő. Levitték Dobsát a pincébe, ő később ment utána. és kétszer rálőtt. Az elnök ama kérdésére, hogy miért, azt feleli, azért mert kényszeritették és félt hogy őt- fa iWigolra teszik.
Cserny és Groó szembesítése következett •ezután. _
Cserny: Ki volt az, aki revolverrel berontott hozzám és követelte\', hogy a fiatal burzsujt gajdeszre tegyék ?
Groó: Kn nem követelhettem semmit,\' mert nem is tudtam, hogy behoztak valakit.
Cserny; Hazudik.
Majd Schönnel szembesítették Groót és utánna a tanuk kihallgatására került a sor. Először Dobsa édesanyját hallgatták ki, aki elmondotta, hogy egész éjjel várta haza a fiát, majd elment Schönhöz, aki éppen mulatozott, ós nevetvo mondta az anyunak: Átadtuk a fiát a terroristáknak. Ezután Csernyhez ment, aki nem volt goromba hozzá, de felvilágosítást nem adott. V4grs megtudta, hogy a Dünályft fogták ki fia holttestét. Dobsa .édesatyjának kihallgatása utárl a főállamügyész indítványára Schön erőszakos nemi közösülési bűnügyének tárgyalását kezdtólf meg és az elnök zárt tárgyalást rendelt, amelynek befejezte után a nyilvános tárgyalás holnap reggel 9 órakör folytatódik.
Német monarchista mozgalmak..
Berlin, riov. 24. Westarp gróf, a német -monat«histák vezére fogadta a 6 Órai üjság berlini munkatársat és a> németországi monarchista mozgalmakról a következőket mondotta : A német birodalom népének többsége monarchista érzelmű és kivánja a monarchia • visszaállítását annál is inkább, mert a köztár- , sasag szocialista megváltozása romlásba dönti az országot. A Hohenzollerrtek különben a minap vcsaládi.tariÁcsko?ást fartottak, amelyen jogerősnek* mondották ki Vilmos császár .lemondását és a tró.»ra a német trónörököst jelölték.
2.
Rendkiviili városi közgyűlés.
Hat millión kölcsön a város élelmezése céljaira.
Nagykanizsa, nov. 24.
Rendkívüli közgyűlésre iiit össze tegnap délután Nagykanizsa város képviselőtestülete, hogy több, a város életére nézve nagy hord-* erővel bíró kérdés elintézését lehetővé tegye. Az elnöki széket dr. Prack István helyettes polgármester foglalta el. Már a napirend előtt nagyfontosságú kérdések kerültek szőnyegre : Eper/essy Gábor a vülanymizéria ügyében, Tóth Lajos pedig a lakásínség kérdésében szólalt fel. A villanymizéria tárgyalásánál Eperjcssy Gábor arra hivta fel a város vezetőségének ügyeimét, hogy ellenőrizzék a Franz-eéget, vájjon betartja a szerződés minden pontját és ne engedjék meg, hogy november hónapra a pausalés égők után teljes dijat kelljen fizetni a közönségnek. Annyit fizessen mindenki, amennyi áramot fogyasztott. Figyelmeztetni kell a céget, hogy nemcsak jogai, de kötelességei is vannak. . —• A polgármester helyettes megnyugtatta a közgyűlést, hogy a cég minden egyes szabálytalanságát a legszigorúbban meg fogja bírságolni. Egyébként azt\\z örvendetes tényt is bejelentette a h. polgármester, hogy szerdától kezdve — amennyiben a villanytelep nem is kapna szenet — a város főbb utcáit, továbbá a középületeket a Merkúr gyárbcli, fával is fűthető telepből állandóan fogják világítani, így az az eset, hogy koromsötétségbe borul a város, előre láthatólag nem fordul többet elő.
Tóth Lajos városi képviselő a lakás-. mizériáról beszélt napirend előtt. Száz és száz a megszállott területről menekült család van a szükséglakásokban, sőt vasúti kocsikban is — mondotta — és nem ezek miatt van lakásinség Kanizsán, hanem azok miatt a tisztán kényelmi szempontból itt lakó falusiak miatt, akiknek a rendőrség sokszor visszavonásig ad tartózkodási engedélyt, ami pedig évekig eltarthat. Utasítani kell a rendőrséget, hogv csak meghatározott rövid időtartamra adjon tartózkodási engedélyt.
Ezután rátértek a napirendre, amelynek első és legfontosabb pontját egy ö milliós kölcsön felvétele képezte, amely kölcsön Nagykanizsa közellátásának nemileges biztosítására lenne fordítandó és pedig sertésvásárlásra 3 millió, tengerivásárlásra egy millió, cukor és só vásárlására is egy-egy jnillíó;
Dr. Hegedűs György ós Knortzer György felszólalásai után a képviselőtestület a javaslatot egyhangalag megszavazta.
A. tárgysorozat második pontja Schefter Rezső csáktornyai kereskedő ajánlata volt, aki hasábfát kipált 600 koronás egységárban megvételre a városnak. A képviselőtestület az ajánlatot Ujváry Géza, S/rém Károly és mások hozzászólása után elvetette.
Majd a Prpic-céggel kötött szerződésen eszközlendő néhány lényegtelen módosítás letárgyalására tért át a közgyűlés és a tanács javaslatát el is fogadta.
A közgyűlés tárgysorozatán szerepelt ismét a sétatér kibővítése is. Régi, többször elfogadott terv ez, amely szerint a sétatértől délre eső területeket a kibővítés céljaira kisajátítják és a mostani tulajdonosokat más, a város tulajdonát képező földből kárpótolják.
Király műszaki tanácsos terjesztette ezután elő a heti és országos vásártér elhe-
ZALA
lyczése és feltöltése tárgyában készített tervezetét, amelyet a közgyűlés el is fogadott.
Ezután egy öttagú bizottságot küldött ki a . közgyűlés a legtöbb adót fizető városi képviselők névjegyzékének kiigazítására.
Dr. Kaufmann terjesztette elő a tanácsi javaslatot, amely szerint a városi dijnokok betegség esetén ne 3, hanem 5 hónapig kapják a fizetésüket. A közgyűlés a szabályrendelet ilyértelmü megváltoztatását megszavazta.
A tárgysorozat következő pontjaként szerepelt az a javaslat, hogy a városi tisztviselők a városi erdőből olcsóbban „kaphassanak fát. Ugy és t, mint azt a javaslatot, mely a városi alkalmazottak rendkívüli államsegélye nagyságának megállapítását tartalmazta, elfogadták.
Még Halvax Frigyes fogyasztási adóhivatali főnök kérelmét tárgyalta a képviselő testület, amelyben az fizetésének rendezését kérte. Ennek elfogadása és több illetőségi ügy letárgyalása után a közgyűlés végetért.
Levél Erdélyből.
Kolozsvár, 1919. évi november hó.
>>
1919. november 25

•«......
Nem tudom, eljutnak-e ezek a sorok szabad magyar földre és ott magyar emberek kezébe? Nem tudom, felrázta-e mára sors keze egy éves kábultságukból a magyarokat és meg-értik-c az elnyomatás helyéről érkező ezeket a sorokat? Nem tudom, nem lesz-e pusztába kiáltó szó, ha magunkról beszélek ? Magunkról nektek: magyar véreinknek. Hiszem, hogy vannak még az ötéves háború után is magyarok, kik nem fogják ridegen letenni ezeket a sorokat, ha a kezükbe kerülnek. Hiszem, hogy a szenvedések árja, ami az egész országot elöntötte, nem pusztította el a lelkesedósteket és nem Ölte ki szivetekből a hazaszeretetet. Hiszem, hogy a lelkemből fakadó ezek a szavak megértő lélekre fognak találni mindenütt,, ahol magyar szó szabadon hangzik fel._
Tüdjátok-e, hogy Magyarország kincses bányája: Erdély, martalócok tanyája lett ? Tudjátok-e, hogy a színmagyar kincses Kolozsvár piacán magyar szó már nem járja? Tudjátok e, hogy Erdély egész területén magyar embernek lenni olyan bűn, melyért bo-tozás, internálás, eltoloncolás, sőt meg halál is jár?
Nem tudjátok? Halljátok tehát!
A mult évi októberi forradalom egészen más eredményeket holott Erdélyben, mint aminőre a magyar politikai élet akkori vezetői számítottak. Az ott lévő csapat-kötelékek felbomlása után az országnak Románia felöli határa nyitva maradt. Nyitva maradt és utat engedett a levert szomszédnak, hogy az általunk szétzúzott seregének utolsó maradványaival tolvaj módjára, sunyin, orozva átlépje a határt és itt szövetkezve a hazai oláhok vezéreiül magukat feltolt néhány pénzéhes agitátorral, kifossza katonai raktárainkat, elrabolja vasúti anyagainkat, elszedje élelmezési cikkeinket, besorozza hazai oláhjainkat a román király hadseregébe és azokat saját fegyvereinkkel, saját muníciónkkal ellenünk vezesse. Amikor ezek az elenyészően csekély számú kalandorok bejöttek, az antant megbízottjainak,
az antant hadsereg részének mondották ma-
«
gukat és mindenkit helyén maradásra szóiig tottak fel. Rendet csinálni jöttünk — mondották. Mondották, de már tudtuk, hogy ezt csak hiszékeny emberek megtévesztésére teszik. A rendcsinálás csak ürügy volt arra, hogy az |
erdélyi olábság velünk érző tömegeit a hazaárulásba belekergessék. Mikor pedig ez már megtörtént, hóditóknak keresztelték el magukat Lépten-nyomon már azt hangoztatták, hogy Erdély földjét karddal és vérrel szerezték nu^.
A tolvajok a becsületes szerzésre hi-
• + 4 • »
vatkoztak.
Ezután a szenvedés és a nyomor jutott Erdélyben minden magyarnak osztályrészéül. Átkutattak a magyar emberek hajlékát fegyver-keresés ürügye alatt és elszedték tőle gabo-néját, zsirját és minden más élelmiszerét. Szuronnyal kényszeritették a magyar vasutasokat, hogy őket szolgáljak. A többi magyar hivatalnokokat és lisztviselőkel azonban fegyveres erővel kidobták hivatalukból és helyükbe oláh pópákat és dászkeleket Ültettek. Összerombolták a magyar, történelmi emlékeket, hogy nyoma sem maradjon a magyar dicsőségnek, mely egy* évezreden át képes volt ezt a földet megtartani és minden betolakodó ellen megvédeni.
A szenvedések ezt a láncolatát még nem fejezték be. .................................................
Most... elszedik a magyar emberek földjét és maguk közt felosztják, hangoztatva, hogy ott mindennek oláhnak kell lenni Kidobják lakásaikból a városi magyarokat, mert a soha városi életet nem élő; do most.hivatalnokokká vedlett embereiknek van szükségük erre.
Nem folytatom tovább. .
Magyarok ! Az utcára kidobott asszonyaink és gyermekeink zokogása még nem hallatszott át a Dunántul békés magyarjainak hajlékába? Tudjátok meg, hogy itt Erdély bércei között egy millió magyart sanyargat az, ki a határainkon tul eddig még moccani sem mert. Sanyargat, de azért a millió közül egyetlen egy sem felejti el, hogy a Maros, a £örös és a Szamos vize a szőke Tisza felé viszi a mi könnyeinket. Itt mindenki hiszi, vallja, hogy minket szenvedni és tűrni a sors megtanít, de sohasem fogunk lemondani arról a hitünkről, hogy Erdély csak anyaországával: Magyarországgal alkothat politikai közösséget.
Mágyarokl Legyen a ti vezérlőgondolatotok is ez: Erdélyről magyar embernek lemondania sohasem szabad.
W. hírek.

1910. november
25
Kedd
NAPTÁR
Róni. kath. Katalin. Prot. Katalin. < ör. kath. Katalin. Gör. kel. (nov. 12.) A. Ján. 1». Kiszlev 3.
A nap kél reggel 7 óra 14 perckor, nyup.ssik délutfn 4 óra 13 perckor.
A hold két d. e. 9 óra 55 perc. kor. nyugsslk d. u. S óia 52 perckor
7- Hézavatás. A nagykanizsai szabadkőművesek Rozgonyi utcai épületét tudvalevőleg keresztény egyesületi és pártcélokra foglalták le. Az épületet vasárnap délben szentelték föl, majd a helyiségeket a református és evangeltkus lelkészek is megáldották. Este a nagyteremben teaestélyt rendeztek. A kitűnően sikerült mulatság hajnalig tartott.
— A keresk és Iparkamara a pénzügyminiszter távirati rendelete alapján felhívja mindazon kereskedőket és iparosokat, akiknek a soproni fővámhivatal behozatali engedély hiányában mikulás és karácsonyi cikkeit ki nem adhatta, hogy a; részükre f. hó elején érkezett s még a févámhivatalnál tároló ily cikkek mennyiségét ós értékét a kamarának haladéktalanul jelentsék be. A bejelentésre a cikkek gyors kiadása érdekében van szüség.
,919. november 25.
— A rendőrség hivatalos7 óráit mától kcídve d.\'e. 8-tól d. u. 2 óráig tartja Feleket csak 8-tól 11 óráig fogadnak. Ezen időponton tul csak nagyon sürgős esetekben áll az injekciós rendőrtisztviselő a közönség rendelkezésére.
, — Egy kanizsai kereskedő szélhámosa.
jó fogást csinált a minap a nagymartom csendówrs két tagja. Magánügyben Szombathelyre utaztak s a vonaton véletlenül régi jó ismerősre bukkantak. A csendőrség ezen ismerőse Láng Frigyes 31 éves sokszor büntetett notórius betörő, csaló és sikkasztó- Több-
• ször megfordult már a nagymartom csendőr-
kezén is j^innen magyarázható, hogy a két őrmester azonnal felismerte. Láng szeptemberben még a soproni ügyészség foglya volt egy betörés miatt. Ugyanis egy kapuvári kávéházban egy faszekrényt feltört és az abban levő bőrtáskával tovább állt. A börtáskákan pedig magával vitte a kávéháztulajdonos egész \'kézipénztárát, 2 drb. ezerkoronást, 17 százast, 72 drb. 200 koronást és nagymennyiségű
• aprópénzt." Zsákmánya kerek számmal 35.000 koronára rúgott. De ezenkívül még egy bűntett terheli lelkiismeretét. Folyó évi julius havában 8000 koronát csalt ki egy nagykanizsai kereskedőtől\\ azon a elmen, hogy árukat fog neki szerezni Bécsből. A soproni ügyészség fogházából nemrégiben sikerült neki kiszöknie s azóta ismeretlen vidéken tartózkodott, mig tegnapelőtt a véletlen össze nem hozta az éber na^ymartoni csendőrséggel. Lángot még ott a vonaton letartóztatták és bekísérték a soproni ügyészségi fogházba.
— Ma boncolják a cserfői hullát. A
cserfői hegyen szétzúzott koponyával talált Horváth György holtestét tegnap beszállították a hulláházba, ahol ma délután 5 órakor boncolják fel. A rendőrség a gyilkos után erélyesen nyomoz.
— Irodalmi és művészeti matiné az Urániában, A nemzeti .propaganda bizottság irodalmi és művészeti szakosztálya vasárnap d. e. tél 12-kor szépen sikerült előadást rendezett az Uránia színházban. — Elsőnek Nagy Lajos olvasott fel a saját és Oyőző fia most megjelent verskötetéből néhány szemelvényt. A hallgatóság lelkesen megtapsolta mint az «pa, mind pedig a hadifogságban szenvedő fiu mély érzéstől áthatott verseit. A felolvasott részek élénken bizonyítják, hogy a főváros dekadens iránya a vidék költészetét nem tudta megmételyezni. Ezek a dalok, bár nagyobbrészt a diktatúra alatt keletkeztek, a legmélyebb nemzeti érzést sugallják, őszinfén szólva meglepett bennünket az a bensőséges lirai hév, mely ezekből a dalokból felénk áradf. A második szám Pfeifer Elek felolvasása volt,
hellenizmus verőfényesről beszélt, vetített képek kíséretében. Bemutatta a görög művészet legjelesebb alkotásait, az építészet « szobrászat remekeit. Előadása amilyen tanulságos, époly lebilincselő volt. Egyetlen hibája talán az volt, hogy igen nagy ar\\yagot eleit fel, ebből az egy felolvasásból bőven kiürült volna két felolvasás anyaga is. De az 4nyag terjedelme ellenére is a legnagyobb érdeklődéssel hallgattuk végig mindannyian W a gondos tanulmányra valló* élvezetes előadást, meiynek folytztását érdeklődéssel várjuk. Ezután következett a műsor legvon-
ssáma: Höfrichter Emma hegedűszólója. Bruch adagió-ját és lohm. Capriccíéját játszotta a tőle már megszokott mesteri művészettel. Ugy ő, mint. kísérője, Sauer/nann |
ZALA
3
Antal
gimp. tanuló szűnni nem akaró taps- j — Felhívás. A ¡„Hangya" fogyasztási
t>an részesültek. Végül Fodor Irmus szavalta el Revicky Gyulának „FAn .halála- c. költeményét. Most szerepelt először a nyilvánosság előtt s első fellépésével is megnyerte a hallgatóság tetszését, Őt is lelkesen megtapsolták. Az egész matiné azt bizonyítja, hogy vidéken is lehet irodalmat és művészetet terjeszteni, csak akarni kell. Nagykanizsa társadalma különben mindenkor élénk érdeklődést taníjsí-tott az irodalmi és művészeti előadások iránt s ezért a legszebb reménnyel tekinthetünk a tervbevett előadás-sorozat elé. — E helyütt kell megemlítenünk, htfgy az Uránia-színház tulajdonosa, Armuth ur teljesen ingyen bocsátotta rendelkezésre a szinház helyiségeit és a vetítőgépet az előadás számára. Értesülésünk szerint a legközelebbi • előadás vasárnap lesz.
• — Közalkalmazottak vasúti Igazolványa. A szombathQlyi üzletvezotőség közli : A magyar államvasutak igazgatóságának rendelete szerint az állami stb. . alkalmazottak arckcpcs igazolványainak kiállítási, illetve kezetesi illetéke 2 koronáról 4 roronára emeltetett, az elveszett igazolványok helyett uj igazolvány 6 koronáért adandó. A megszállásra való tekintettel a Dunántul lakó, utazási kedvezményre jogosított állami, törvényható sági stb. alkalmazottak és családtagjaik arcképes igazolványai a szombathelyi üzlet-vezetőség által érvényesíttetnek.
— Felhívás. Nemzeti hadseregünk igen hiányos ruházati helyzetén segítendő, felkérem a nagyközönséget, hogy nélkülözhető ruhadarabjait, (felső, alsóruha, úgyszintén takaró szalmazsák stb.) ajánlja fel a nemzeti hadsereg céljaira. Fölkérem azon áldozatkész hazafias polgárnőket és polgárokat, akik e célra ilynemű ruhadarabokat szántak, azokat szíveskednének készen tartani, hogy a napokban az egyes házakban megjelenő helyőr-ségbeli tiszturaknak átadhassák. Az illető tiszturak elvannak látva a hadsegélyző hivatal hivatalos nyugta s ellennyugta tömbjeivel, amelyek ellenében a ruhadarabok átadása, illetve átvevóse eszközöltetni fog. — Pawtas s. k., alezredes.
— Erdélyből kiutasított főpap. Tordá-
ról kiüldözött tisztviselő hozta a hirt, hogy a
% • i ,
románok Kolozsvárt az unitárius püspököt, sepsi-kílyeni Ferencz Józsefet a püspöki rezidenciáról ki akarják lakoltatni. Ferencz József 84 éves ember, aki közel 6 évtizede egyházfő és lakik ugyanabban a lakásban. De ettől eltekintve is az unitárius egyház Erdólyben alakult meg 15G8-ban és ott van most is bölcsője, tehát püspökének is ott volna helye, ha a remán wilsoni elvek megengednék. El lehetünk készülve arra, hogy rövidesen szuronyok között fogják hozzánk száműzni a 84 éves pátriárkát, vagy elviszik Fogaras várába, ahol már egész sereg magyay pap van elzárva.
— Halálozás. Sían ek Jakab 63 éves korában meghalt. Az elhunyt közel §0 érig keteskedő volt ós nagy népszerűségnek örvendett. Temetése ma délután 3 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
— Armand Sylvesztre regényét Páris fta e szenzációs képet mutatja be az Uránia. Ez a fllmszenzáció Budapesten óriási sikert ért el. A közönség annál is inkább Játogatja az Uránia-mozgót, mivel az előadások 0 és 8 órakor fesz megtartva.
szövetkezet a régi sörház épületét bérbe vette. Felkérem mindazokat, akiknek ezen épületben bútoraik ós egyéb holmijuk elhelyezésé»e díjmentesen engedélyt adtam, szíveskedjenek ezeknek máshol való elhelyezéséről 8 napon belül gondoskodni. Nagykanizsán, 1910. november 23. Zerko\\\\itz Lajos.
— Lakásberendezések finom és ízléses kivitelben a Dunántul legnagyobb butorfcru házában, Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 02.
— A cirkuszvér c. 4 felvonásos detoktiv-dráma kedden ós szerdán kerül bemutatásra a Világ-mozgóban. Filmre irta és rendezte Harry Plel detektivmester, a főszerepet játsza Max Landa. Pónztárnyitá? d; u. 2 órakor. Előadások az uj időszámítás szerint. 0 és 8 órakor. Ezen műsor a vasárnapi folytatása, de teljesen különálló,
Színház.
Heti ni ű * o r s
Kedd d. u. 3-kor Kedd este 7-kor Szerda este ?:kor Csütörtök este 7-kor Péntek este 7-kor
Ifjúsági előadás Legszebb kaland . Lili bárónő, negyeaszer Névtelen asszony Csárdáskirálynő
Szombat d. u. 3-kor Ifjúsági előadás Szombat este 7-kor Nebáncsvirág >
Vasárnap d u. 3-kor Suhanc Vasárnap este 7-kor . Móni te csalsz l Az előadások, miután már villany a színházban lesz, este 7 órakor, délután pedig 3 órakor kezdődnek.
* A legszebb kaland, franciá vígjáték, a közismert párisi Fleurs és Cai/leaux bohó-zatiró cégnek egyik (Ukotása. Talán nem a legsikerültebb alkotástík közül való s talán több élénkséget, szellemet és finom pikantériát várt volna a néző a darabtól, mindamellett egy kellemes estét szerzett a közönségnek, főleg pedig a karzatinak. A szereplő prózai együttes különben igen intelligens • munkát végzett Ben kő Ilonával, Kovacsics Margittal, Bakó Lajossal és Érckövyvei első selyen.
Sport;
Sportélet Klskanlzsán. Mint tudósítónk
bizalmas helyről értesül, Fülöp György, az NTE kiváló tornásza és a hölgyszakosztály volt trainere, megválik egyletétől, mert szűkebb hazájában ujjá akarja alakítani a JKis-kanizsai Egyesült Footbalí Egyletet" (KEFE), amely csak a háború kitörésekor szüntette be működését. Ennek a kiváló sportegyletnek a footballcsapata 1912-ben 2: l-re verte el a Kanizsai Munkástesteézőket a kiskanizsai tölgyesben, 300 fényi, — jobbára benszülött néző előtt. — Az NTEveli mérkőzése esak azért hiusult nieg, mert mindkét csapat csak honi pályán akart játszani. Ea az egyesület olyan sportembereket nefelt, mint Fülep Gyuri (a tornában és atlétikában) Berke József, (az úszásban és athletikában) a két Faragó fivér, (a birkózásban) Szigeti Lajcsi (husszutáv-futásban) Mátrai,\' (a nehéz athletikában) stb. Fülöp Gyuri azt hiszi, hogy f. e. régi clubtársai szintén követik őt és ezen reményében már tárgyalásokat is folytat illetékes körökkel a kiskanizsai olvasókör nagytermének slub-helyiséggé való átengedése céljábél. A magunk részéről a legszebb sikert kívánjuk a szimpatikus, Fülöp Gyurinak és az egyletének, amelynek keretében tálán előbb megvalósítja régi tervét, felépítteti a korcsolyapályát melegedével.
¿-A LA
mi9. november 25.

— mm
mmmm*

Teljes lakásberendezések, izlé-. ses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb bútoráruházában
■ ■
Telefon sü/im.
2257
Várkerület (ta.
ERTKSITES. —
A Király-sörfőzde részvénytársaság uj kibocsátású részvényei, az annak idején kiadott*pénztári elismer-vények beszolgáltatása ellenében a Pesti Mggyar KcresRecfefini Bank helybeli fiókjánál a pénztári, órák alatt átvehetők. •_»_
APRO HIRDETÉSEK
Jókarbaiilevo IÓNz<*rMzAtii azonmil eladó Teleki ut 5 szám alatt 228«
KImhnn/osiv kereMetifc 4 évos
fiúcska melló délutáni órákra. — Cim r
kiadóhivatalban. 2290
Egy mindene* kocsiht jó fizetéssel azonnal felvesz Toch Miksa, Nagykanizsa Krnlzsl.utca 18. 2289
_____ » ,
Szabó JórNef villany**r.erelo,
elvállal a szakmába vágó uj munkálatokat ós javításokat. Magyar-utca 56. sz.
Egy hat személyre való finom ezünt evőeNzkttz 32 darabból álló készletben és egy erős Wertheirn-fele pénzszekrény három rekesszel, eladók. Cim a kiadóhivatalban. 2281
• s *
Almát,
m
\\/I I Á nfleymo*oó8ílnhá.r
V1 LH KJ szarvas szálloda, lelefon 74. sz.
Kedd, szerda. November 25. ós 26.
« I —............
Max Landa 8 kalandja.
iVetéktivclráma 4 íelv.
Irta és rendezte Harry Piel detektivmester.
Előadások kezdőn 6 és 8 órakor, ■
VáHár- ós ünnt»\\napokon 3, 5, fél 7 éa 8 órakor.
Jegyek d. ú. 2 órától előre válthatók. 3FJLIK1 llfiUBIgniKn\'ttnW\'Wt\'W

Gyula megérkezett
i
i
J A legjobb minőségű cigaretta-3 papírok és cigarclta-hűvclyck minden mennyiségben kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
Idohány-n?igyárudájában. — i «nuti
3
ITRAMfA «oggöftép-paiol
^ aA,Aa* TMxqonjt-n. 4. TtUlon S&S
Keddeny nov. 25.
Szenzációs bemutató !
Páris fia
Armand S}\'lvcstre regénye
\' 4 felvonás. ~~■- - ElöadáBok kdsnapókon 6 en 8 órakor
, y« v
VasAr- ós ttanapnapokob 3, 5, x/tl és 8 órakor.
Legszebb ajándék
Á
csipkerózsabogyót, laaponyát galagonyát és minden egyéb gyümölcsöt — bármilyen mennyiségben megvételre keres
Konzerv ós Tésztaárugyár Nagykanizsán.
Vessek
patyolat (uri) tököt
minden mennyiségben.
Cim a kiadóhivatalban megtudható.
Piaci táMJői
I
Kaptiot^lc s
Flsohel Fülöp Fial
t1 ■ áruházában, Nagykanizsán. ■ ;

Szépirodalmi és tudományos
könyvekel vásárolok!
Címeket tessék a kiadóhivatalban leadni.
vir
Levélpapírok
mappákban és dobozokban y óriási választékban I
Papirsa/véíák
kisebb és nagyobb mennyiségben,
KÉPESLAPOK
. mindenféle kivitelben !
Vázlatkönyvek, Olaj- és vizi\'estékek FESTŐMINTÁK
Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai

könyv-\'és papiráruházában Városház-palota. ■

Aquarell-, pigment-, gummi-vagy pastell-kivitelben. — Igazolványhoz szükséges képek valamint nagyitások legrövidebb idő alatt készülnek
fényképészeti mütermóbeo Csengerí-ut 12. szám alatt.a
A K O H A R K (i G B H j ÓHAKHAN J ELKNU MEG, ERE!)ETI TELI^ E O N fe S TÁTIK Aj
Egyes szám ára 60 fillér.
Kapható a dohanyárudákban
és az utcai rikkancsoknál.
ivat;
mu
i
<mm
iHK
Nyomatott: a Nyoirda éa Hírlapkiadó*Vállalatnál Nagykanisaán.
Igazgató: Balog Oszkár.

^WlbBUtttnti!:
^OVKANIZSA, Sugár-ut 4.
ila Nyomdavállalat
FŐ-ut 5. si -
Megjelenik hétfő kivételé-,elmlndcnnap korareggel
IM ■ ^ ■ ■ »■ I
Nwqyfcawi«,», 1919. november 26. Sxerda.
í

269
i JiM»» < \'i
•XÉM«

Előfizetési árak :
vidékre postai szétküldéssel :
Efly hóra . Negyed évre
Félém Efléts évre
18 K. 45 . BŰ . 180 .

i«rkt«iJ0*\'?1 kiadóhivatalt l«l«fon 7«. Nyomdai lelcfon 111.
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám ára:
60 fillér.
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
\' \' \'. i nrn : un ■juu.
Főmunkatárs é laptulajdonos:
CSILLAG JRNÖ
W « ii i
MW^i
Hirdetéseket, nyllt-teret és magáar közleményeket díjszabás szerint ves?
fel a kiadóhivatal. =====
Az antant elismerte az uj kormányt.
Clerk jegyzéke a miniszterelnökhöz
Budapest november 25. A miniszterek mai eskütétele után megtartották azelső minisztertanácsot, amelyet Huszár miniszterelnök felfüggesztett arra az időre, mig Clerknek bejelenti hivatalosan az uj kormány végleges megalakulását.
A miniszterelnök közölte Clerk-kel, hogy a közhatalmat tényleg átvette. Clerk örömmel vette tudomásul a közlést és átadta Huszárnak az elismerést tartalmazó jegyzéket. Huszár a jegyzékkel visszatért a tanácskozásra és bemutatta azt minisztertársainak.
A jegyzék a következőképpen hangzik:
Miniszterelnök Ur%!
Van szerencsém elismerni a mai napról kelt levelének vételét, amelyben arról értesit, hogy az ország kormányzását átvette. Tekintettel arra, hogy az a kormány, melynek Ón
az élén áll, magában foglalja a lőbb politikai irányzatok képviselőit és megnyerte valamennyi politikai párt kifejezett elismerését — a békekonferencia legfőbb tanácsa nevében van szerencsém közölni Exellen-- ciáddal, hogy mint ideiglenes de-facto kormányt elismerem. Ezzel a legfőbb tanács kész a választásokig tárgyalásokba bocsátkozni. A választásokon alakuló nemzetgyűlés oly kormány megalakulásához vezet, aroely törvényes és az egész nép akaratának kifejezője lesz.
Ez az elismerés természetesen függővé van léve attól, hogy az ideiglenes kormány a választásokat • haladéktatanul megtartja, hogy a törvényt és rendet az országban fentartja, hogy támadólag nem lép fel, hogy respektálja Magyarország ideiglenes határait mindaddig, mig azokat a békeszerződés véglegesen meghatározza és hogy mindenki észére biztosítja a teljes polgári j°gokat, beleértve a szabad sajtót, a szabad gyülekezési jogot,, a politikai véleménynyilvánítás szabadágát és a pártatlan, titkos, demokratikus választójot.
Van szerencsém továbbá Exel-lenciádnak tudomására hozni, hogy kellőkép értesítettem a békekonferen-cia legfőbb tanácsát Exellenciád -kormányának- megalakulásáról ; és arról a tényről, hogy Exellenciád kész megnevezni köldötteit oly célból, hogy \' azok résztvegyenek a békekonferencián, mihelyt hivataloj meghívás érkezik erre vonatkozólag Párisból.
Most még csak az marad hátra, hogy szerencsekivánataimat fejezzem ki ahoz a sikerhez, amellyel Exellenciád törekvései jártak és annak a reményemnek adjak kifejezést, hogy a kormánynak — mint -amely az egész magyar nemzetet reprezentálja — működése Magyarország tökéletes jólétének eléréséhez fog vejetni.
A Miniszterelnök Ur legkész- \' ségesebb, alázatos szolgája Clerk.\'
Paris, hov. 25. (Szikratávirat). A legfőbb tanács tudomásul vette, hogy Clerk budapesti politikai niissziójánafc befejezte után visszautazik Párisba.
Apponyi—^jászberényi képviselőjelölt
r.íÜK.\'-. ^fív. /kKV
Budapest, nov. 25. Apponyi Albert gróf jászberényi választóihoz nyilt levelet intézett, amelyben közli, hogy bár vissza óhajtott vonulni az aktiv politikától, de felhívásukra elvállalja a jászberényi kerület mandátumát és részt fog venni az aktiv politikai éleiben.
UJ sajtófőnök.
Budapest,L nov, 25 A minisztertanács Bonitz Ferenc miniszteri taná-ásost a nemzeti kisebbségek minisztériumából visszarendelte a miniszterelnökségre és kinevezte a sajtóosztály vezetőjévé.
Nyolc magyar megyét kiürítenek a esetiek.
Budapest, nov. 25. Mint az . Nemzedék44 értesül a prágai sajtó befejezett tényként kommentálja a 8 magyarországi vármegye elvesztését. A cseh hadsereg parancsot kapott, ho^y a visszavonulást a Dévénynél kezdődő és; a Magas Tátra nyugati lejtőjéig húzódó demarkációs vonalig kezdje meg.
Ezzel kapcsolatosan értesül az -„Uj Nemzedék44, hogy a román határ is részünkre kedvezően változik meg. A határ a Maros vonalán húzódik és az ezideig megszállva lartott magyar területek nagy része ismét magyar kézre kerül.

A magyar-rathén párt Horthynál.
Budapest, nov. 25. A magyar-ruthán politikai párt tisztelgett ma Horthy fővezérnél. Üdvözletükben előadták, hogy a ruthénség a magyar történelem egész folyamán mindig tanúbizonyságot tett a magyar haza iránti szeretetéről. Ma sem nyugodnak bele abba, hogy a ruthén- lakta megyéket elszakítsák Magyarország testétől. A magyar ruthén politikai párt leszögezi, hogy a ruthénok nevében kizárólag ő jogosult nyilatkozni és cselekedni, mert a magyarországi ruthének túlnyomó zöme ezen párt mögött tömören áll.
A fővezér megilletődéssel fogadta az üdvözlést. Elismerését és köszönetét fejezte ki a ruthénségnek a haza iránt tanúsított ragaszkodásáért.
Ebód Clerk tiszteletére.
Budapest, nov. 25. Huszár Károly t miniszterelnök és neje holnap este 7 órakor Clerk tisztetetére ébédet adnak a miniszterelnöki palotában. Clerk és kíséretén kivül hivatalosak: Csernoch János, bíboros hercegprímás, Horthy Miklós altengernagy, fővezér és neje a kabinet összes tagjai feleségeikkel, Bethlen István gróf, Teleky Pál gróf, Body Tivadar polgármester és neje, Bárczy István miniszteri tanácsos és neje és Kisfaludy miniszteri osztálytanácsos.
A Cserny~ligy.
Budapest nov. 25. Ma folytatták a Dobsa Miklós megölésével\'gyanúsított terroristák bünpörének tárgyalását. Tanúnak hallgatták ki Kovács Mariskát, aki hallotta, amikor Schön telefonon ezeket mondotta : Most küldök egy hetyke legényt. Juhász Dezső államrendőrségi detektív azt vallja, hogy Schön mesélte neki, hogy járt nála egy huszárzászlós, aki hetykén viselkedett, mire telefonált Csernynek, hogy tegyék gajdeszre. Juhász ekkor hallotta először ezt a szót. Az elnöknek arra a kérdésére Csernyhez, hogy küldtek-e hozzá más célból is embe rekeí, mint kivégzés céljából, Cserny azt feleli: nem. Pap Sándor terroristát, majd Guzy Jánosnét hallgatták ki mint tanút, akik mindketten ismerték a Dobsa eset minden részletét. Dr. Vizy Ferenc, volt törvényszéki jegyzőt hallgatták ki még. itiajd Kölber volt vádbiztos vallomását olvasták fel. azután az elnök a tárgyalást felfüggesztette. Holnap a Hollán-iigy tárgyalását kezdik meg. i

m
10i9. november *>ü
A pénz.
ii. •
• Mult cikkemben — történelmi alapon — bemutattam a pénzügyi devalváció két legérdekesebb esetét, amelyből tanulságként megállapíthatjuk, hogy a fedezetlen papirospénz kibocátása — az államnak szorult helyzetében
— idézte elő azokat a válságokat, amelyek megrendítették alapjaiban az államot és a társadalmat.
Ma hasonló helyzet előtt állunk, — azonban — s ez a mai állapot előnyére irható — nem izoláltan, mint a régi francia köztársaság, vagy a régi monarkia, hanem egy európaszerte, sőt világszerte tapasztalható általános pénzügyi depresszió alatt, amely helyenként kisebb vagy fokozottan erősebb áramlatot mutat.
A másik enyhítő körülmény az, hogy pénzünk értékének csökkenése nem az ,érc-pénzzel szemben előállott diszázsióban mutatkozik, mert hiszen már több mint egy évszázad óta nálunk csak pipirpénz forgott közkézen s az arany csupán bankjegyfedezetül szolgált.
Ezenfelül nem kell elfeledni azt sem, hogy nálunk — a szovjet pénzektói eltekintve
— mindig csak bankjegy szerepelt ércpénz-helyettesitő gyanánt, a bankjegy pedig nem teljesen fedezetlen papírpénz.
1892 óta, amikor a magyar állam áttért az arany valutára, egészen a háború kitöré séig a jegybanknak módjában állott a korona értékét ugy a bel- mint a külföldön — alapszabályainak megfelelőleg — fenntartai i. A háború tartama alatt pénzügyi kormányunk első sorban\' a bank aranykincsét vonta el. (Állítólag azé\'t, hogy a „külföldi paritást" fenntartsa.) Később pedig — kötvény- ós váltófedezet mellett — függő kölcsönöket vett fel a monarchia mindkét kormánya a Banknál. A függő kölcsön pedig a legveszedelmesebb jelenség egy állam háztartásában akkor, ha azt rövid időn belül konszolidálni nem tudja. A. hadikoicsonök lettek volna erre alka masak, ha a hadügyi kiadások oly óriási módon nem emelkedtek volna, hogy a függő kölcsönöket fedezni finánciális képtelenség volt.
A megkésett vagyon-, jövedelmi- és hadi-nyereségadók már csak igen csekély mértékben fedezték a terheket, ugy, hogy végül már csak a jegybank volt az egyedüli pénzforrás s igy történhetett meg az, hogy a jegybank háború előtti két milliárdos jegyforgalma különösen a legutóbbi év tűrhetetlen gazdálkodásával már 50 millárdra emelkedett.
A szovjejuralom.vétkes, tönkretevő pénzügyi politikája idáig juttatott minket l
Az uj kormány leszállította a szovjetjegyek értékét, —- bár nézetem szerint a „hamisított* jegyek teljes megsemmisítése lett volna a legüdvösebb — s mint értesültem, ezeket a jegyeket rövidesen\' teljesen kivonja a forgalomból. Ez az első és igazán helyes intézkedés, amely a pénzügyi kibontakozás felé vezethet Az adókivetés újbóli felvétele is azt mutatja, hogy komollyá kezd válni a helyzet javítására irányuló törekvés.
be
igazán érdemes munkát pénzügyi téren csak akkor végezhetünk, ha ezt a rettenetes bankjegy-özönt lehetőleg normális mederbe szorítjuk.
\\ Mint már említettem, a bankjagyinflácíó nem izolált jelenség. Egész Európa ez alatt nyög; — a győző épp ugy, mint a legyőzött. Franciaország, Németország. (Olaszországról nem is szólva) forgalma telítve van papírpénzzel. Itália nyög az adósságok súlya alatt,
Anglia óriási erőíoszitéssel küzd a valutajaért. | A világválság,; amely gazdasági okokból keletkezett, ismét és újra a gazdasági kérdések gurdiusi csomóját feszegeti, bontogatja és bogozza.
» Es talán épen ebben a komplikációban látom én — hazánkra nézve — a megoldás lehetőségét. Látom pedig azért, mert a mi agrár államunk a maga produkáló képességével, természeti erőivel és gazdaságával határozottan előnyös helyzetben vart a világkavarodás k6» zepette. A kibontakozás uija is előttünk álí. A háborús tapasztalatok igazolták azt, hogy hazánk — bárha minden oldalról zsarolták is s fiai künn a harctereken vérzettek a nemzetek élet-halál l arcában — képes volt önmagát fenntartani, élelemmel nemcsak lakóit« de a küzdő seregek, szövetséges csapatok millióit ellátni, tudott 19 milliárd hadikölcsönt\'jegyezni, tudott itthon — kevés férfierővel — földet mi-vélni, fokozottan dolgozni: — egy ilyen or-\' szágban olyan őserő van, amely nem félhet semmiféle ijeszti jövendőktől!
Es mik ezek a fő pénzügyi problémák, amelyeket meg kell oldanunk, hogy kiheverhessük az elmúlt évek veszteségeit ? Az első a pénzforgalom csökkentése. A második a háborús adósságok fedezése. A harmadik *z uj adózási rendszer keresztülvitele.
Ezekkel kapcsolatban a gazdasági kérdések százai torlódnak elénk ; de a legelső és legfontosabb a helyzet pénzügyi tisztázása a békekötés nyomán Lássuk hogy mink van és mivel taJtozunk ; ha ezt tudjuk, csak akkor kezdhetünk uj nemzeti életet
Addig, ami statisztika és számadat nem áll a rendekezésünkre, csak fetételes, akadémikus jellegű megoldási módokról beszélhetünk, de megkísértem igy is a fenti három kérdés tárgyalását.
HÍREK.
fait novambar
26
Szerda
NAPTÁR
Rom. kath. Konrád. Prot. Konrád. < ör. kath. Nikon. Gör. kel. (nov. 18) A. sr. J. I*r. Klszlev 4.
A nap kól reggel 7 óra 12 perc* kor, nyugszik délután 4 óra 10 perckor.
A hold kél d. e. 11 óra 60 perc. kor. nyugssik d. u. 6 óra 40 perckor
Magyar Nemzeti Békekölcsön.
A kommün szocializmus, mely a tőke megsemmisitésévet, összes anyagi Javaink elpusztulásával járt, a termelés lehetőségei tői is megfosztott. Hiába akarjuk gyárainkat üzembe helyezni, vagy közmunkákat elvégeztetni, hogy igy\'munkaalkalmakat teremtve a munkanélküliségen, evvel a széles néposztályok nyomorán segítsünk, pénz híján kép telenek vagyunk.
A gyárak üzemének megkezdéséhez elsősorban tőke kell, mellyel a nyersanyagok beszerezhetők; a közmunkák elvégzéséhez pénz kell, de a kincstár üres. Az adó csak gyéren folyik-be, egyéb kincstári jövedelmeink pedig Idegen kéziíetr^nnak, igy különösen a só- és bányajövedék, valamint a kincstári erdők.
hazánkon a gazdasági vereség sokkal mélyebb sebeket ejtett még a politikai vereségnél. Ennek tudatában lelkes magyar hazafiak, kik gróf Széchenyi István nyomdokain haladva, hogy először Is az országot gazdaságilag kell erőssé és függetlenné tenni, utána a politikai Jüggetlenséget mintegy természetszerű szükségességet maga után von-
va, egy nfcgyarányu békekölcsön felvételéi határozták el. \' j
Sokszor adtunk már pénzt a gyilkolj < meghosszabbítására, adjunk most egyszer
pénzt a békés polgári élet megteremtéséhez.
Hiszen elsősorban magunknak,adunk, mert gazdasági erősségünk, pénzünk ériéknöve* kedését maga után vonja
De biztositjuk az ország rendjét is, mert ha a munkanélküliséget, a nyomasztó drága, ságot, mely szintén pénzünk értéktelenségének következménye, megszüntetjük, nem lesz olyan ember, ki a békés életnek nem örvendene.
Pénz van elég. Ki vele azokból a dohos ládákból, ahol megpenészedik, niig kint a forgalomban fölélet és gazdagságot tudna
teremteni. — goi—
* i ■ *
— Dunántul pénzügyi miniszteri biztosa. A pénzügyminiszter Ultoványi Ferenc miniszteri tanácsost, eddigi lugosi pénzügy, igazgatót, Székesfehérvár ezékhellyel va!a-mennyi duná/Jíi-i vármegyére kiterjedő hatás> körrel miniszteri bjztossá nevezte ki.
— Megbüntetett háztulajdonosok. A rendőri büntető biróság tegnap 42 háztulajdonos ügyet tárgyalta le, akik járdáikat nem tartptták tisztán s ezáltal utrendőri kihágást követtek el. A büntető biró a hibás háztulajdonosokat a törvény által megszabott büntetés maximumában marasztalta el. Remélhetőleg használni fog a példa s a derék kanizsai háziurak a közelgő havas időjárás alatt több gondot fognak fordítani *a járdák tisztántartására.
— Halálozás. A város egyik régi, közbecsülésben álló polgárát, Schertz Richárd kereskedőt pótolhatatlan veszteség érte. -Hitvese szül. Schertz Irma hosszabb szenvedés után 50 éves .korában elhunyt. Temejése 27-én délután 3 órakor lesz a Csengeri-utca 1 szám alatti gyászházból. Az elhunytban dr. Schertz István édesanyját gyászolja.
— A Déli vasút vonalain figyelembe veendő díjszámítás. *A Déli vasút magyar, illetve osztrák, másrészt jugoszláv ^\'területen fekvő állomásaival való forgalomban a fuvardijakat és mellékilletékeket a jugoszláv átmeneti állomásig mindenkor bérmentesíteni, azaz a feladásnál előre megfizetni kell. Az átmeneti állomástól a rendeltetési állomásig esedékes fuvardijakat eller.ben a címzett tartozik niegfi zetni, tehát e fuvardijak átutalva számitandók fel. A szóban lévő forgalmakban a küldemények sem készpénz előleggel, sem utánvételekkel meg nem terhelők.
— Ismét zárva küldhetjük a leveleket
A kereskedelmügyi miniszter az ország meg nem szállott területe, valamint a megszállás alól fokozatosan felszabaduló területek egymás közötti forgalmában a lezárt levelek, továbbá a postai csomagok, értéklevelek, után-vételes küldemények, postai megbízások forgalmát újból életbeléptette. A közönséges és ajánlott leveleket ezentúl ismét lezárt állapotban lehet feladni.
Tízezer dollár a szenvedő [magyarok* uak. Ezt a tekintélyes Összeget a newyorki American Comitee for the Reniet of the Suffe-ring Hungarians ülésén J. H. Keszler a következő szavakkal tette le:
— Tizezer dollárt adok az ínséges magyarok javára.
Ez a tizezer dollár ma megfelel körülbelül .1 millió koronának és aki ilyen egys\'ze-
I91P. november 26
rücn adta, J. H. Keszler magyar ember, a neve Keszler Gyula, a hevesmegyei Pásztón született 64 esztendővel ezelőtt. Tizenkilenc éves se volt, amikor nekivágott a világnak. Bejárta Délamerikát, azután az Kgyesült-ÁUamok-ban telepedett meg. Öt esztendővel később már a csikágói Whiskey trust elnöke, jelenleg a hatalmas U. S. Food Producis Corporation elnökigazgatója izig-vérig yankee, aki elszármazva messze, 45 évi távollét után, a szegény Magyarország szegény kivándorlója, niost igy emlékezik meg hazájáról, a szenvedő
magyar népről
— Hogyan élnek a karlstelnl ,.fogolyM kommunisták? A Reichpost tegnapi száma cikket közöl a magyarországi népbiztosok életerői. A cikket itt adjuk: Kun Béláék tartózkodása az itteni t várban az utóbbi időben kellemessé vált. Hetekkel ezelőtt Kun Béla nagy mennyiségű fát vásárolt össze, amiért semmi árat nem sajnált. Amig Karlstein lakossága sokat szenved a fahiány miatt és csak az erdőkben összeszedett ágakból tudja az ebédjét megfőzni addig a 12. századbeli, várkályhában kellemes tűz ég, hogy még gondatlanabbá tegye Kun Béla és elvtársainak ■■ * »
életét. A kastély ablakaiból késő éjjelig fenyes világítás árad ki és Karlstein lakosságának nincs világitóanyaga. A lakosság körében nagy elégedetlenséget okoz, hogy Bécsből, de különösen Magyarországból (?) nagy élel-miszerszállitmányok érkeznek a várbeli foglyoknak. Dacára annak, hogy a karlsteini hatóságok mindent elkövetnek, hogy a törvényes élelmiszeradagoknál több senkinek se jusson, Kun Béláóknak sikerült élelmiszer-szállítmányaikra a bécsi tartományi kormány * engedélyét megszerezni. Kun Béláéknak naponta érkezik . marhahús, disznóhús, cukor, kávé, tea,(csokoládé, nullásliszt, sütemények, likörök, petróleum, gyertya és bőven füstölni való. A csomagok legnagyobbrészt magyar eredetűek és csak hatósági felülvizsgálat után Hézbesitettetnek. Kunékat nappnta különféle fajta látogatók keresik fel, akik szintén csak hatósági felügyelet alatt érintkezhetnek velük. Kun Béla többizben panaszkodott már a felügyelő személyzet el\'tt, hogy kevés pénzt vitt magával, azt mondja, hogy ha tudta volna, hogy egy kiló magyar vajért ötszáz koronát kell fizetnie, pár millióval többet elvitt volna. Az utóbbi; időben leggyakoribb látogatója a szintén kommunista Bettelheim.
— Behívások katonai szolgálatra Az
, * \' « v >
ország ujjáépíttéséhez szükséges fegyelmezett hadsereg fentartása céljátíffTbizonyos korosztályokat nyolc heti katonai szolgálatra fognak behívni* Ez a nyolchetes szolgálat kötelessége minden 21 —45 éves férfinek. Legközelebb az 1898— 1895-ös évfolyamokat hivják be, azután az 1883—1874. korosztályokat és az 1894—1884. évfolyamok közül a még ki nem képzetteket. A bevonulás behivójegy utján történik. A bovonulási parancs alól felmentés nincsen, éppen a rövid szolgálati/ időre való tekintettel. A be nem vonulókat szökevényeknek tekintik és mint ilyeneket
fogják megbüntetni
— JÖn 1 JÔn t Clrkus Yanayas szenzáció slágerkép az Urániában. Ez a kép egy hindu állatszeliditő szerelméről szol es elvonulnak szemünk előtt a leghajmeresztőbb cirkuszi jelenetek. Az Uránia agilis tulajdonosa egyébként egy ujabb örvendetes tennyel igyekezett a mozilátogató közönség kedveben járni, amennyiben zenekarát ujabb tagokkal egészítette ki s igv az elsőrangú zenekíséret ezentúl külön élvezete lesz a szépet szerctőkneK.
_
— Értesítjük a nL b. közönséget, hogy . a Lévai Testvérek, elektsomos gépek és készü- 1 lékek gyára (Budapest VU., Thököli-ut 63.) ceg egyik tagja,. Lévai Marcel mérnök ur jelenleg Nagykanizsán, (a Központi szállodában) tartózkodik és elektromotorok, dynamok, transformatorok és egyéb , elektromos készülékek ja vitása, tekercselése és átalakítására, valamint villamos világítási és erőátviteli telepek, gyengeáramú berendezések létesítésére és javítására költségvetésekkel szolgál
és megrendeléseket felvesz.
— A közöiség llgyelméhe. A nagykanizsai posta felvételi szolgálatban utalvány, takarék be- és kifizetés 8-1\'2-ig, délután
O J / A •
~—/24-ig van.
— Rokkant fizetés. Azok a hadirokkantak és hadiözvegyek, akik illetményeiket még nem kapták meg október hóra, november 27-én délelőtt 9-töl délután t óráig jelent-kezenek pénzükért a városháza nagytermében. Hadirokkant osztály
Jótékonyság. A mezítlábas tanulóknak adományoztak: Milhofe. István 10 K. Perlsz Pál 6 K, Brand Sándor, Balog Beita 5—5 K, Böhm Ignác, Pórlaky Klára 4—4 K, Kovács János 1 trikót, VVeisz Rózsi 1 pár cipőt, Petermann Károly 2 pár cipőt, Lustgarten Miklós 2 nadrágot.
— Lakásberendezések finom és ízléses
kivitelben a Dunántul legnagyobb butoráru házában, Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
3
!
—-
Törvénykezés.,
(:) A Vlktórla-gyár tolvaja. Holecz János nagykanizsai legény ez év február 4-én Szabolics Mihály nevii társával betört a Viktória-téglagyár épületébe, ahonnan több-
ezer korona ertékben 13 tekercs gépszijat lo:
■ ©
pott. Az ambiciózus fiatal bűnözőnek nem ez volt az egyetlen bűne, mert már 1918. decemberben az egyik helybeli örömtanyán véresre vert egy leányt, majd a Fiume kávéházban rögtönzött véres verekedést. Még a hozzá
legközelebb állókat sem kimélte meg, mert
■ i
például keresztanyja szeKrényét is feltörte s 3000 kerona pénzt emelt el belőle.- Mindezen elkövetett bűncselekmények következtében még a Károlyi rezsim alatt fogságba került s csak a kommün alatt szabadult\' ki a gonosztevők jószívű pártolójának, Polai vádbiztosnak a jóvoltából. A diktatúra bukása után tartóztatták le ismét és hétfőn került ügye tárgyalásra a nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa előtt, amelynek elnöke dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki biró volt. Ugy Ho!ecz% mint orgazdája Oergál Istvánné teljes beismerésben-voltak s Így a bizonyítási eljárás hamar befe-jeződött. A törvényszék Hoiecz Jánost 2 évi és 5 h9napi fegyházra, Oergál Istvánnét pedig 14 napi fogházbüntetésre ítélte. Hole.czot dr. öcbieiffer Imre, Gergálnét pedig dr. fíosen berg Mór védte.
(:) Betörő plakátragasztó. A proletárdiktatúra elején törtet, hogy Nagy Imre 19 éves plakátragasztó betört Arn uth Náthánnak az Uránia tulajdonosának a mozi melletti Irodahelyiségébe és onnan több tárgyat, igy többek között egy revolvert, egy cvikkert és másféle apróságot lopott el. A torradalmi törvényszék annak idején fiatalkorúnak vette a mér 19 éves Nagyot és* 4 évi javitó nevelésre ítélte. Hétfőn újratárgyalta az ügyet a nagykanizsai törvényszék, amely arra való tekintettel, hogy a vádlóit már nem fiatalkorú, 0 hónapi börtönre itéite. Nagy Imre védelmét dr. Fried Ödön képviseletében dr. Oyulai Béla ügyvédjelölt látta el
Uj szocialista pártalakulás.
Budapest, nov. 25. Tegnap .Független szociáldemckratapáit" címmel uj szociáldemokratapárt alakult, amelynek elnöke Csizmadia Sándor, alelnökei pedig Takdts József és Szikora János lettek. Az uj párt karácsonyra pártgyü-lést hiv ibssze a fővárosba.
Varjassy eltűnése«
Budapest, nov. 25. A szegedi kormány volt tagjának Varjassy Lajosnak eltűnésével sokat foglalkoznak azon politikai körök, amelyekben sikerült Varjassynak magát számottevő politikussá tennie. Varjassy a nemzeti hadsereg bevonulását megelőzőleg 2 nappal útlevelet kapott Bécsbe, váló-szinüleg oda utazott.
Január végére perfektuálják a magyar békét.
Bécs, nov. 25. Hágából jelentikf: Itteni diplomáciai körökben tudni vélik, hogy a béketárgyalások szüneteltetése tárgyában Clemenceau és Loyd George megbeszélést folytattak, A megállapodás mégsem tekinthető véglegesnek, de ugy hírlik, hogy a béketárgyalásokat a jövő év január végéig szüneteltetni akarják. Igy a magyar béke perfektuálása is január vége vagy február eleje felé várható.
Rejélyes orosz szikratávirat
Bécs, nov. 25. A „Bécsi Távirati Iroda44 jelenti, hogy a bécsi szikratávíró állomáson az orosz külügyi népbiztosság megcsonkított táviratát fogták fel, melynek kibetűzhető része igy szól:
... biztossága, valamint más, Oroszországban lévő osztrákok biztonsága, akik az osztrák kormánnyal összeköttetésben állnak, Kun Béla és a többi magyar népbiztosok biztonságától. Előbbeniek egyenlőre Oroszországban maradnak, mint kezesek, azért, hogy utóbbiakat nem szolgáltatják ki Magyarországnak. Külügyi népbiztos. A távirat kiegészítése és hiteles szövegének megállapítása most folyik.
Bécs, nov. 25. Az orosz külügyi népbiztosság szikratáviratának megértéséhez magyarázatul szolgál az, hogy az osztrák hadifoglyok és polgári internáltak ügyével megbízott hivatal tudakozott, Oroszországba küldött megbízottja: Alt-herr Henrik sorsa felől, a távirat tehát -faz osztrák hadifogoly hivatal delegátusára vonatkozik.
Színház.
* mmmm
Heti m fí » o r :
Szerda este 7-kor Lili bárónő, negyedszer
Csütörtök eáte 7-kor Névtelen asszony
Péntek este 7-kor Csárdáskirálynő
Szombat d. u. 3-kor Ifjúsági előadát
Szombat este 7-kor Nebáncsvirág
Vasárnap d u. 3-kor Suhanc
Vasárnap este 7-kor Móni te csalsz!
Az előadások, miután már villany a színházban lesz, este 7 órakor, délután pedig 3 órakor kezdődnek.
■ V. í ( ... \' ■ •
* A színházi Iroda közli, hogy szelvénybérletet nyit. Bérelni lehet Körmendy Árpádnál, naponta délelőtt 10—12-ig \'a színháznál..
. " v/. . .
£ALA
1919. november\\2t3.
Telefon 881) ««ám.
Teljes lakásberendezések, ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb bútoráruházában----
Kopstein Lipót, Sopron
Vérkerület Oií.
■ JalaíáiBitp NiiaaiíJlJii lii/oináiWI.
1370. ki). 1919. szám.
j
Hirdetmény.
. . « r> Nagykanizsa r. t. város közönsége a kereskedelemügyi Miniszter ur 76250/1916. számú rendeidévcl a Nagykanizsa város határában a nagykanizsai 1290. sz. tjkvben 1678, hrjzi, az 1002 >z. t,kvben 1677 hrjzi, 47Ö4 sz. tjkvben 1676 hrjzi, az 6851 sz íjkvben 1675/b, hrjzi az 4062 sz. tjkvben 1675/a hrjzi, az 1016 sz. tjkvben 1674 hrj/i a 8890 sz. tjkvben 1673/a és 1675/h hrjzi, a 10047 sz. tjkvben 1672 hrjzi, az 1295 sz. tjkvben 1071 hrjzi, a 8966 sz. tjkvben 1670 hrjzi, az 1293 sz. tjkvben 166ü hrjz% a 6051 sz. t|kvben 1668/h hrjzi, a 8317 sz. tjkvben 1668/a hrjzi, az 5607 sz. tjkvben 1607 hrjzi, a 6734 sz. tjkvben 1666 hrjzi, a 7861 sz. tjkvben 1665 hrjzi, az 1289. sz. tjkvbeiU.664 hrjzi, a6196sz. tkjvben 1663 hrjzi, a 9895 sz. tkjvben 1662 és 1661 hrjzi számok alatt felvett ingatlanokra, amelyek a kisajátítási összeírásban vannak feltüntetve, kisajátítási jogot nyervén, Zalavármegye közigazgatási bizottsága az 1881. évi 41. tc. 56 és 40. §-ai alapján való el.árás céljából Vi lendvay Sándor duzsnaki lakós közig, bizottsági tag elnöklete alatt Moldoványi Béla műszaki tanácsos és dr. Plihál Viktor nagykanizsai lakós törvényhatósági bizottsági tagokból és Bubics Tivadar megyei tb. főjegyzőből álló bizottságot küldötte ki.
Ezen bizottság eljárásának határideje 1919. évi december 5 ne< d. e. 10 órájára tüzetett ki, tárgyalás helyéül pedig Nagykanizsa város polgármesterének hivatalos helyisége jelöltetett ki.
A vonatkozó kisaját tási terv és összeírás Nagykanizsa város városházánál közszemlére kilétetvén, ott az érdekeiek által f. évi november hó 17-töl december hó 5-ig megtekinthe ők A kiküldött bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett akkor is érdemileg határoz, ha az érdekeltek közül senkisem jelenik meg.
Kelt Zalavármegye közigazgatási bizottságának Zalaegerszegen 1919. évi november hó 11-én tartott üléséből.
Kolbenschlag s. k., alispán,
mint a közig. biz. h. elnök.
Almát,
2287
cslpkeróxeabogyót, lasponyát
IM
galagonyát és minden egyéb gyümölcsöt — bármilyen mennyiségben megvételre keres \'
Konzerv- ós Tésztaárugyár, Nagykanizsán,
mmmmmm—mmmmmmmmmm—mmmmmmmmmm»
\\920. január 1-i belépésre
kertész kerestetik
a naoyrécsei uradalomba (Zalam.)
16841/1919.
2294
Felhívás.
Tudomásomra jutott, hogy a város közönségének egy része a fennálló kormányrendeletek dacára gabona, illetve lisztszükség-letét szabadvásárlás utján részben vagy egészben biztosította. A városi közellátásnak a legsúlyosabb idejében lelkiismeretlen dolog, ha egyesek kettős ellátást élveznek akkor, amikor rriások — épen az önmagukat ellátni nem tudó legszegényebb osztálybeliek — még a mindennapi kenyérhez is nehezen juthatnak.
A gabonának szabad-vásárlása tiltva van és így büntetendő cselekményt képez. Ilitől azonbWi el akarok tekinteni azon esetben, ha a vásárlók a valóságnak megfelelően bejelenlik a közellátási hivatalnál a vásárlás tényét és a vásárolt mennyiséget. Ezzel lehetővé teszik, hogy az a kevés liszt, amelyet a város hatóságának sikerült megszereznie, csakugyan annak Jusson, akinek arra feliéilenül szüksége van. Emberi kötelessége ez mindenkinek, aki magát ellé/ta. A bejelentés határideje f. hó 30. A bejelentéshez az élelmezési könyvecskét mindenki vigye magával.
Ha\' felhívásom eredménytelen marad, kénytelen leszek a készleteknek háztartásonként való megállapítását elrendelni, amely esetben a készlel elkobzáson kivül még büntetés is vár a jogtalanul vásárlóra.
IIRANIA "»Mflókép-palota
UilnnlA Ummii4. t«mm m
Szerda, csütörtök. November 26. és 27.
Artista-dráma, 4 felvonásban.
w
Irta és rendezte : Kari Holland.
■ r l \'-\'V \' -
ni i Előadások köinapokon 6 ét 8 órakor == Vaaár- él ünnepnapokon 9, 5, >/aT él 8 órakor.
24-én.
Nagykanizsán, 1919. évi november hó |
Polgármester
APRO HIRDETÉSEK
Jóltőxó üzakácinő állást keres.
Clm: Gyergyák Qyörgynó, Atilla u. 10. ex. \' 1
Uradalmi isámtartó (gazdasági könyvelő) jelenlegi Allééit változtatni óhajtani Levelet „önálló erő" jelige alatt e •ap kiadóhivatalába kéretnek. 2201

Szabó József villanyszerelő,
elvállal a szakmába vágó ujmunkálatokat ós Javításokat. Magyar-utoa 66. ez. 2265
Elad*. Egy alig használt kocsibunda, egy szürke néi kosztüm selyem blúzzal, egy nagy női szőrme gallér, damaszk asztalteritök és törülközők eladók. Megtekinthető délután 2—4-ig. Cim a kiadóban. 2280
Képeskönyvek, ifjúsági iratok és gyermekkönyvek nagy választékban kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Szépirodalmi és tudományos
könyveket vásárolok!
Címeket tessék a kiadóhivatalban leadni,
\\/I I A nagymózgóizlnház YILMU szarvai szálloda, Telefon 74. h.
Kedd, szerda. November 25. ós 26s
A cirkuszvér
Max Landa 8 kalandja.
Dotelctlvdróma 4 *eív.
Irta és rendezte Harry Piel detektivmester.
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor.
Vaaár- éa ünnepnapokon 3, 8, fél 7 éa 8 érakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
■ MW
patyolat <url> tököt
minden mennyiségben.
Cim a kiadóhivatalban megtudható.
WAII * n üst »irtyw n jj


Gyufa megórkezell!
A legjobb minőségű cigarettapapírok és cigaretta-hüvelyek minden mennyiségben kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyárudájában. —
tfnigvsjrflj?


p

......■ ■

Nyomatott: a ,Zí;ta\\Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: Balog Oszkár.
i ni ii irmmr——■
^■qyk«n„,M( l9l9> nowember 27> c«ütöptök<
..J.--+« ven-\' Wt-v
öiniiutitíi to lliiéíltatal:
NAGYKANIZSA, Su#ár-ul 4.
"¿la Nyomdavállalat Fő-ut 5. sz.
Megjelenik hétfóklvételé-velmlndeníi«pkoraregRcl
■ 11 1 I -I-Ifjutufi.
POLITIKAI NAPILAP.
270. uta.
Előfizetési árak :
vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra ... 16 K.
Negyed évre . . 45 .
Félém ... SO .
Egész évre . . 189 ,
F^yes szám ára: 60 fillér.
S,<rkc"\'4s<gl 44 kiadóhivatal! ftltfon 19,
Nyomdal íclafon f17. mw* ■ IMI^ I^IHH
*******
mi
F\'»$/crkcsztö: TÓTH ZOLTÁNFőmunkatárs é> laptulajdono* : CSILLAQ JENŐ

> M^l > i
A miniszterek hivatalaikban.
Budapest, nov. 26. A miniszter elnökség tisztikara ma délelőit tisztelgett Huszár miniszterelnöknél. A miniszter elnök az üdvözletre adott válaszában kijelentette, hogy nemsokára nem csak türt kormánya lesz ennek az országnak, hanem a nemzetgyűlés akaialából keletke-- zett kormány ...fogja .az ország ügyeit intézni.
Addig is, amig ez bekövetkezik, arra kérem Önöket — mondotta a miniszterelnök — hogy a legnagyobb gonddal foglalkozzanak az ügyekkel, hogy aki ide belép, érezze a szebb jövő szelét. Azt a szociális szellemet, amelyet a kormányban az én tipusom képviselt, szoretném belevinni ebbe a hivatalba is.
Budapest, nov. 26 Nagyatádi Szabó István közélelmezési miniszter ma megjelent hivatalában és fogadta a tisztviselői kart. Temple államtitkár üdvözlő beszédere válaszolván, kijelentette a miniszter, hogy ismeri a falu és város közti ellenteteket és ezeket igyekezni fog minden erejével megszüntetni.
Budapest, nov. 26. A miniszterek többsége tegnap már elfoglalta hivatalát, kivéve Payer Károlyt, aki ma délelőtt vette át a népjóléti és munkaügyi egyesített minisztériumokat.
A tegnapi minisztertanács közélelmezési kérdésekkel és a tisztviselők helyzetének sürgős javításával foglalkozott. Az uj kormányelnök jegyzéket fog átadni az antant itteni képviselőjének, melyben a forgalom nehézségeire és a széninségre való tekintettel kérni fogja az antant sür-P gős segítségét, főleg a románok által rekvirált mozdonyok és vasúti kocsik
visszaadását.
Sopron küldöttsége a miniszterelnöknél.
Budapest, nov. 26. Sopron város nagyszámú küldöttségét fogadta ma délben Huszár miniszterelnök. Thurner polgármester üdvözölte a miniszterelnököt és kifejtette, hogy az antant Nyugatma-\\ gyarország elszakitására vonatkozó határozatát nagy szomorúsággal vették tudomásul. Kijelentette, hogy ők németek akarnak ugyan maradni, de itt Magyarországon.
Huszár az üdvözlésre adott válaszában hangsúlyozta, hogy ő megérti azt, hogy mikor Budapesten a bolseviki rémuralom sárba tiport mindent, ami keresztény és nemzeti volt az országban, akkor a nyugatmagyarországi németek szivéhez ^ közelállott a gondolat, hogy kapcsolatot
Hirdetéseket, nyllt-terct és magán közleményeket díjszabás szerint vesz ■ (el a kiadóhivatal.\' =====
keressen a nyugateurópa» keresztény népekkel. Mihelyt azonban helyreállt a rend és Budapesten erős4 és elszánt férfiak kezükbe ragadták az ország gyeplőjét, látta, hogy Nyugatmagyarorózágon nap-ról-napra átalakul a nép hangulata. Rámutatott arra a tévedésre, amely Ausztriát eltölti, hogy t. i. az elhódított terület ío^ja Bécset élelmezni. Kz nagy csalódás. A dolog ugy áll, hogy éppen énnek a területnek az élelmezését is az ország többi részeinek kell viselni. Nem hisz abban, hogy Nyugatmagyarországot Ma-gyaiQrszágtól elszakíthatják.
Clerk a magyar sajtóról.
Budapest, nov. 26. Clerk Budapestről való elutazása előli ma dciufán 5 órakor a Verbőczy-utcai palotában fogadta a sajtó képviselőit. Pelolvasía üzenetét a sajtónak* amelyben köszönetet mond a magyar sajtónak azért a támogatásért, mellyel misszióját kisérték.\' Nagy örömömre szolgál — mon-. dolta —• hogy Önöknek ezt tudtára adhatom mert tudom, hogy az Önök támogatását a legmélyebb hazaszeretet diktálta. Budapestét azon határozott meggyőződéssel hagyom el, hogy az a sajtó, amely ilyen bölcs belátással viseltetett ezekben a súlyos órákban, biztos garancia arra, hogy Magyarország — azon nehéz helyzetekben, melyekkel ínég találkozni fog — biztos tanácsadót fog találni ezen sajtó hasábjain,
Ábrahám Dezső — budapesti képviselőjelölt.
Budapest, nov. 26. A VII. kerületi nemzeti párt ma tartott választmányi ülésén a VII. kerület egyik közigazgatási vkerületének képviselőjelöltjéül Ábrahám Dezsőt jelölte.
A szerbek kiürítették Tisza-Maros szögét.
Budapest, nov. 26. Szegedről jelentik: A párisi ötös tanács rendelkezése alapján a szerb megszálló katonaság megkezdte a Tisza—Maros szögében lévő terület kiürítését. Ezidelg: Deszk, Újszeged, Szőreg, Ó- és Ulszentlván, Gyula, ökereszlur, Klszombor és Hidegháza kiürítésére került sorra. A kérdéses terület megszállására november 25-én u románok kísérletet tettek. Az antant rendelkezései alapján azonban a megjelölt területre magyar csendőrök vonullak be
Ujabb vasúti korlátozások.
Budapest, nov. 26. Az államvasutak a szénhiány miatt ujabb vasúti korlátozásokat kénytelenek életbe léptetni. Ezentúl szerdán
és pénteken az összes távolsági vonatjáratok szünetelnek és tisztán csak helyi és munkásvonatokat indítanak. Ez az intézkedés pénfeken lép éleibe.
Loyd George az orosz kérdésről
Berlin, nov. 26. Londonból jelentik: Loyd George az alsóházban az orosz kérdésről a következőket mondotta; A legfőbb-tanács az orosz népnek a mult évben alkalmat adott, hogy döntsön kormányformája
felett. Azt hiszem, nincsen messze az az idő,\'
% *
mikor az antant ezt a kísérletet nagyobb eredménnyel kísérelheti meg. Mi az oroszokat több mint 2 és fél milliárddal segítettük muníció és élelmiszerek" formájában, de lehetetlen, hogy^lovább interveniáljunk egy végeláthstatlan és veszélyes polgárháború érdekében. Remélem, hogy az orosz nép ezen tél folyamán újra megfogja fontolni helyzetét és a nagyhatalmaknak módjában lesz megkönnyíteni Oroszország békéiének helyreállítását.
T terroristák ügyének tárgyalása
, * :. > >
Budapest, nuv. 26. A tárgyalás során ma a két Hollán fivér kivégzésének ügyére került a sor. Előbb Csernyi hallgatták ki, aki elmondotta, hogy nem ludolt a gyilkosságról, csak más nap reggel értesült, hogy a két Hollán holttestét a Dunába dobták. A következő vádlott: Mészáros Sándor terrorista, aki elmondotta, hogy amikor a kél, Holiánt autón elszállították, az autó megállott a Lánchidnál, a detektívek kiszálltak, majd kiszállították a Hollánokat is • és ő is kiszállt. A Lánchid mellett lementek a Dunához. olt Holiánt a Duna felé fordították.
r
Sáska és Lázár deteklivek, valamit beszéltek, hogy mit azt a vádlott nem hallotta. Sáska pisztolyt adott Mészárosnak azzal, hogy ki kell a 7 embert végezni. Erre egyik Holiánt ő, a másikat Lázár agyonlőtte, majd a két holttestet a Dunába dobták, kijelentette a vádion, hogy a gyilkosságot nem előre meg* fontolt szándékkal cselekedte, hanem a két detektív parancsára. Nem tehetett mást, minthogy teljesitette a parancsot. Ezután Berdon Róbert soffőH hallgatták ki, aki a Hollánokat autón a Lánchidhoz szállította. Berdon nem akar semmiről sem tudni, még a lövéseket sem hcH« *ta. Karcai Józsefet, Hollánék házfelügyelőjét és nejét azzal vádolják, hogy ellenséges viszonyban lévén Hollánékkal, ők jelentették fel a Hollánokat. Karsal és felesége mindent tagadnak. — Még Hamarinét hallgatták ki, aki ellen az a vád, hogy Lázár terroristának útlevelet .szerzett ée elősegítette szökését. Néhány tanú kihallgatása utánTl lárgyalást holnapra halasztották.
2.
ZALA
1919. november j;.
HÍREK.

HMf. november
27
Csütörtök
NAPTÁR ^
Róm. kuth. Virgil. Prot Virgil. GÖr. kalh. Jakab. Gör. kel. (nov. 14) Fülöp. Izr. Kiszlov
A nap kél reggol 7 óra 22 perc. kor, nyugszik délután 4 óra 12 porckór.
A hold kól d. o. 10 óra 43 perc. ko.\\ nyugszik d. u. 8 óia 36 porckor
íme ,
elegei tettünk az antant akaratának. Olyan kormányt alakítottunk, amelyben az ösz-szes politikai pártok képviselve vannak és amely alkalmas arra, hogy a békefeltételekről az egész nernzél nevében, tárgyaljon. Bebizonyítottuk, hogy minden törekvésünkkel az igazt béke, a becsületes munka uliára akarunk lépni s részünkről végét szándékozunk vetni annak a felborulásnak, amely immár a hatodik esztendeje sorvasztja Európa összes népeinek erőit. Amikor erre az útra léptünk, amikor a békekonferencia elé álltunk: tudtuk, hogy az Igazi, a becsületes béke érdekében áldozatokat Is kell hoznunk. Azonban elvárjuk, hogy azok a hatalmasságok is hozzanak áldozatot, amelyek tulajdonképpen velünk nem is tárgyalnak,. hanem csak diktálnak. Nem borravalót, nem gavallériát kérünk mi az antantlól, csak bölcs belátást, igazságos békél. Mulassák meg a győztes nagyhatalmasságok is, hogy ugyan ezt akarják. Ne feledjék el, hogy az igazi békének egyedül az igazságosság a garanciája, ne feledjék el, hogy csak egy meg-elcgedelt nemzettől kívánhatják annak a szerződésnek a betartását, amelynek aláírására most győ/Jcs fegyverrel és könyörtelen blokáddal kényszerilik. A megszorult embert, ha mellének fegyvert szögeznek, sok mindenre rá lehet venni, de a győztes nagyhatalmak sem engedhetik meg sokáig maguknak azt á luxust, hogy a megállapodások betartását a Végietekig készenlétben tartott fegyverrel ellenőrizzék. Olyan békét diktáljanak tehát nekünk, amelyet nemcsak ők akarnak betartatni, hanem mi is életünk, vérünk utján akarunk betartani. Ha ilyen feltételeket kapunk, akkor meg lesz a béke, ha nem: akkor nem sök öröme lesz Európának abban a darab papirosban, amelyet .Magyar békeszerződés" néven fognak elhelyezni a népek levéltárába.
— Személyi hlr. Késmárky Dezső, az állami határrendőrség volt főnökhelyettese, aki most a szombathelyi állami rendőrkerület főkapitánya, ma reggel kíséretével Nagykanizsára érkezeti
— Kinevezés. A földművelésügyi mi-
t
niszter a nagykanizsai folyammérnöki hivatal .vezetőjévé Scodnik Dezső miniszteri osztálytanácsost nevezte ki.
— Föloldott állat-zárlat. Nagykanizsa város területére föloldották a száj- és körömfájás miatt elrendelt zárlatot. Az állatvásárokat azonban egyelőre nem tartják meg, mivel a száj* és körömfájás a szomszédos községekben még mindig pusztít.
— Rehabilitált városi tisztviselő. A multkorában megírtuk, hogy az ügyészség egy följelentés alapján letartóztatta a nagykanizsai váresi számvevőség egyiktisztviselőjét, Szemján Zóltánt. A vád az volt ellene, hogy a hírhedt zöld-káderben szolgált s egy csapattal a
muraközi községekben is fosztogatott. A vizs- | miklósi-utra s régi helyének felhasználásával
gálát során azonban kitűnt, hogy Szemján a zöld-kádernek már csak azért sem lehetett tagja, mert ennek egyetlen embere se tette be a Muraközbe a lábát. Kitűnt továbbá, hogy Szemján egy muraközi rablóbanda ellen hősiesen küzdött ós ez alkalommal maga is megsebesült. Az egyöntetű tanúvallomások alapján az [ügyészség Szcmjánt szabadlábra helyezte A derék tisztviselőnek, aki a világháborúban mint főhadnagy ritka hősiességével legragyogóbb kitüntetéseket szerezte meg, —* az elégtételt azzal ís meg kell adni,*\\ hogy vissz \\ kell helyezni hivatalába, ahol mindenkor nagy szorgalmával s kiváló szakképzettségével tünt ki.
—■ A város hatmilliót kölcsöne. Tudva-levő, hogy a város hatmilliós kölcsönt vesz föl közellátási célokra. Ebből csak másfél milliót tudtak jegyezni a nagykanizsai pénzintézetek s már-már tugy látszott, hogy a további négy és felmillió megszerzése elé elháríthatatlan nehézségek járulnak, mikor dr. Prack István h. polgármester fáradozása ós Forbáth Artúr bankigazgató jóindulatu közbenjárása mégis megszerezték a város közsllátá-
sára nélkülözhetetlen milliókat. A négy ós fé!-

milliót a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezetése alatt álló pénzcsoport, vagyis a Kereskedelmi Bank, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár cs a Magyar Leszámitoló és Pénzváltó Bank adják a városnak, a jelenlegi viszonyok közt előnyösnek mondható föltételekkel. Nagyon örvendetes, hogy a kölcsönügylet sikerült, mert anélkül a város még csak kísérletet se tehetett volna a közellátás részére szükséges sortcs, só, cukor stb. meg-srerzésére. Nagykanizsa ezuttat a pesti pénzintézetek részéről megkülönbozteteit elbánásban részesült, mert más városok hasonló kísérlete sikertelenül végződött, ami nem is csodálható a mai súlyos pénzügyi helyzetben.
— Dolgozik a rendőrség. Örömmel ta-pasztaljuk, hogy a rendőrség az utóbbi időkben ismét erélyes kézzel iparkodik érvényt szerezni azon rendelkezéseknek, amelyek a város egészségügyét szolgálják. -Nagykanizsa publikumának is meg van az a nagy hibája, ami az olasz városokének, hogy az utcák rendjére, tisztaságára és biztonságára nem igen ügyel fel. Híresek voltak mindenkor a por és sártengerben uszó nagykanizsai gyalogjárók, amelyeket mindenki akkor tisztított, amikor a gusztusának megfelelt. Igen sok ház gyalogjáróján az ősszel leesett havon tapostak ta-
»
vasszai is. Ezen az állapoton már segített a rendőrség, amennyiben néhány keményebb birsággal elérte azt, hogy a havat-sarat idejekorán eltísztitják a házak előtt. Most pedig az* elldn^rzik dicséretes szigorúsággal, hogy az utcai ablakokba ne rakjanak ki dunyhákat, párnákat és az ablakokból ne rázzák ki a járó kelők fejére a portörlő tongyokat. Ha a rendőrség az udvarok és nyitott utcai csatornák tisztántartását is hasonló eréllyel hajtatja végre, nagy szolgálatokat tesz a város elhanyagolt közegészségügyének és köztisztaságának.
— Épül a Merkúr gyár. Hosszú hosszú évekkel ezelőit leégett a Merkur-gyár utcai főépülete. Hosszú hosszú éveken át füstös falak közül üszkös gerendák meredeztek élő ós a jó vidékiek elámulva kérdezték, hogy lehet eltűrni a városnak úgyszólván egyetlen valamirovaló utvonalán Ilyen romhalmazt. A válasz akkor mindig az volt, hogy; ja ezt így követeli a helyes városfejlesztési politika, amely ime a Merkur-gyárat kitelepíti a Sze-t-
kibővíti a városi sétateret. Igaz, hogy ez szép is, jó is lett voina s abban az időben, amikor ez az ötlet felmerült, mindent könnyűszerrel meg is lehetett volna csinálni. A gyárválJalat vezetőségében is megvolt a szándók az áthur-colkodásra, de a város akkori vezetősége aj. dig iktatta, lajstromozta, irattározta, elő- és utószámozta, sznkvólemónyeztette ós bizottsá-goztatta a gyarkitelepitcs és sétatérkibővítes aktáit, míg egyszer csak odajutottunk, fogy uj gyártelepet létesíteni lehetetlenné vált. $ lehetetlen le»2 Isten tudja még meddig. Mom azután oda lukadt ki a dőlő)?, hogy marad minden a régiben. A városfejlesztési politika kapitulált a kényszerű körülmények előtt, fe\'-adta a sétatér kibővítésének tervét s megengedte, hogy a gyár, amelynek a telkét ped g már ki is sajátították, régi helyén maradjon s most még örülnünk is kell, hogy a gyár tulajdonosai a leégett utcai részt újra tető alá juttatják s abban az üzemU ismét felveszik. A romokon most szorgalmas munkáskezek dolgoznak s tavaszra mar ismét megindulnak a gépek azon a helyen, amelyen íátnoki szemek már-már pázsitos parktükröket képzeltek, .\\ jó sétatér pedig áldhatja most azt a coptot, mely ót a terjeszkedésben megakasztotta.
— Irtják a fákáf. Akármerre jár most az ember a »városban, mindenfelé fejszékkel felfegyverkezett ombereket lát, akik udvarokban, kertekben előfákat döntenek ki. Ez ellen természetesen nem lehet semmi kifogásunk, mert a saját Iájává\', különösen ilyen fainsé^ idején mindenki azt teszi amit akar. De igeni* a legkomolyabban kell kifogásolnunk azt a bárba»izmust, amely a Kazinczy-utca külső szakaszán történt, ahol a sorompótól az indóházig terjedő allét kiirtották. Ez a fasor ugyv szólván egyetlen dísze volt az egyébként igen kietlen útvonalnak ós a környéknek bizonyos jellegzetességet adott. A közutaknak ilyen el-éktelenitése pedig éppenséggel nem magánügy. Ugyanígy romboltak a Csengery-utcai sorompónál is, ahol szintén gyönyörű hatalmas te-rebélyü fák kerültek fejsze alá, hogy azután rideg valóságában meredjen elő ez a kis vasúti vityilló, amelyet eddig ügyesen lepleztek a dus lombok. A város hatóságát kérjük, hogy a jövendőben akadályozza meg közhelyeknek ilyeténképpeni eléktelenitését. Ha már a mai szomorú viszonyok között nem alkothatunk, legalább ne is romboljunk.
—- A* élet Pécsep. Egy póc$í lap került a kezünkbe, amely azon kesereg, hogy a lakosság már hónapok óta csak kristálycukrot kap. Ugyanebben ,a lapban t$bb kereskedő korlátlan mennyiségben ajánl a fogyasztóknak szenet és kokszot
— December \\9 nemzeti flntiep Jugoszláviában. A jugoszláv királyság megalakulásának, illetőleg proklamálásának napját december elsejét nemzeti ünneppé avatta rendeletileg a jugoszláv kormány. December 1-je ezentúl éppen olyan ünnepe a jugoszláv királyságnak^ mint például nálunk március 15-e\\ s e napon a királyság minden templomában hálaadó istentiszteleteket tartanak utána nagy katonai parádéval.
— A halálszerződés cimen kerül bemutatóra csütörtök és pénteken a Világ nagymozgóban az idei első sláger-atrakció, amely az olasz kinematográfia kiválóságait tárja elénk (első olasz Arany-sorozat). A női főszerepet Rosa Corneto, az ol szok egyik legnagyobb művésznője játsza tökéletes átérzéssel.
I91V. november 27.
— Művész estély a Kaszinóban. Az Országos Magyar Nemzeti Zeneakadémia tfubay, Anthes és Dohnányi végzett növendékei, Székely Mária a berlini Opera tagja ¿s Gróf Miklós budapesti hegedűművész közreműködésével december 0-án este 7 órakor, művész. estélyt rendeznek a Kaszinó nagytermében. Az estélyen két emiitett művészen kívül közreműködnek még: Hem-/; erka Mária zongoraművésznő, Kabos Erzsi operaénekesnő Tordai Zsigmond és Székely Rezső operaénekesek. Az estélyt Pálffy Erzsi nyitja meg prológgal es\' ugyancsak ó ad elő a változatos és művészi programm utolsó pontjául egy melodrámát.
— Közellátási közlemények. A Prpic-féle fa árának újból történt megállapítása szükségessé teszi a régebben kiadott fautal-ványok kicserélését, miértis felhívjuk a közönséget, hogy az ilyen utalványokat haladéktalanul vegyek át, mert elleneseiben a fát nem szolgáltatják ki részükre. — Közellátási üzemek,
-..............A Nagykanizsai. Tornaegylet folyó
hó 27-én, csütörtökön dé\'után 5 órakor a tornateremben taggyűlést tart. Minden tag ott legyen.
— Az eszéklek panasza. Az egyik eszéki újság igen keserűen panaszolja el, hogy Zágráb és Belgrád közt beállították \'a második gyorsvonatot is, de ez E«zék elkerülésével közlekedik Márpedig hogy képzelik azt Zágrábban és Belgrádban, hogy olyan nagy város, mint Eszék egy csomó személyvonn. t(>n kivül naponkint csak egy gyorsvonatot használhasson. Hát ezt mi se tudjuk elkép zelni, de azért mégis nagyon irigyeljük az eszékieket, hogy ez minden bubánatuk.
— Elveszett f. hó- 25-én a Petőli-utcai kanász elől egy darab 1 éves fehérszőrű göbe jobb füle csorba. Becsületes megtaláló vagy nyomravezető jutalomban részesül: Rákoci-u. 44. szám alatt.

— Lakásberendezések finom és ízléses kivitelben a Dunántul legnagyobb butoráru hózaban, Kopsteín Lipót Sopron, Várkerület 62.
b. 8«
Fáradt tekintetem elmereng az éjbe, Redős homlokomat a holdsugár szántja; Minden keserűség, mi lelkemet érte, Az édes ¿lomnak szelíd csókját várja, \' . Mindhiaba várja!
Odalenn a völgyben csillagos Amurnak Hátán az orosz szél pajzánkodva táncol; Ez cj az eszembe büszkeséget juttat Ks mesélgetni kezd győzelmes csatákról,
Sok jó katonámról. ..
- •. Hogy néztek a napba, hogy nézlek az éjbe! Hogy mentek előre hegyen-völgyön által... Lelkesedésüket semmí4 meg nem tépte, Nem törődtek korral, éléttavaszával,
Élettavaszával...
De jött egy utolsó ködös nyári reggel, Egy harc.. , már alig hogy emlékszem reája . Amint vitt az orosz, siratott a lengyel S ránk borult az éjnek hosszú éjszakája,
Gyötrő éjszakája! . :.
Mi morajlik ott lenn tompán? Az Amur tán < Az ég könnye pereg a fák sudarára... Megtorpan a szemem fenn a „Hadak utján" S foiró könnyem csordul a vas ablakrácsra
A vas ablakrácsra.
... Minden áldott estén van egy sóhajtásom, Szerető, szomorú szívem a szülője: Legyen istenáldás sok jó katonámon Hitüket a nyomor soha meg ne
ölje.
Soha ki nc ölje t I
ZALA
Van egy imádságom minden áldott estén, I 1 Udod Uram, az én szőke feleségem I... Könyörgő két keze kulcsolódjék keblén, Maradjunk mindketten olyanok, mint ré^enl.
Valamikor régen!. .,
Szibé ia, Chabarowszk, 1.917 juli 19.
Nagy Győző
• /*-
MM

Osztrák interpelláció Km Béláék kiadatása érdekében.
Bécs, nov. 26. A nemzetgyűlés mai ülé*
sén interpellációt terjesztett elő Angerer dr., a nagynémet egyesülési tagja és több párthíve Kun Béla és a többi magyar népbiztos Karlsteini tartózkodása tárgyában. Az interpelláció szóvátette az orosz kormány közbelépését is és az osztrák Kormányt tette felelőssé azért hogy Ausztria eljátszotta Magyarország szimpátiáját. A kommunisták érthetetlen védelmének következménye Oroszországnak az a szándéka, amely az osztrák hadifoglyokkal szemben irányul és — "ami a legérzékenyebben érint,bennünket — ha Ausztria ri.em. hajlaiuló Kun Bélát és társait továbbra is védelme alatt tartani, ugy hadifogoly véreinket a legborzalmasabb helyzetbe hozzák. Mindezt annak köszönhetjük. — mondotta az interpelláló — hogy megtagadtuk a kommunisták kiaoását. A kö vetkező kérdéseket intézte a kancellárhoz: Haj\'andó e a kancellár haladéktalanul közölni, hogy a lapoknak az orosz szikratáviratról szóló közleményei megfelelnek-e a valóságnak vagy sem ? Mit szándékozik tenni a kancellár, hogy megvédje az országot azoktól a nehézségektől, «melyek elkövetkezhetnek amiatt, hogy
i *
menedéket adtak a magyar kommunistáknak? Hájlandó-e a kancellár Kun Bilát és társait véglog lerázni Ausztria nyakáról, mielőtt ujabb bonyodalmak támadnának ? .

Késik a román válasz.
Lyon, nov. 26. (Sfcikratávlrat). Tegnap járt le a Romániának adott határidő, melyet az antant jegyzékre való válaszolásra megállapítottak. A bukaresti kormányválság foly-
\' f:
tán azonban Románia még nem adta át válaszát a békekonferencia legfőbb tanácsának.
Színház.
\' Heti műsort
Csütörtök cáte 7-kor Névtelen asszony Péntek este 7-kor Csárdáskirálynő Szombat d. U. 3-kor Ifjúsági előadás Szombat este 7-kor Nebáncsvirág Vasárnap d u. 3-kor Suhanc Vasárnap este 7-kor Mpni te csals2|!
Az előadások, miután már villany a szín házban lesz, este 7 órakor, délután pedig 3 órakor kezdődnek.
J • . \' V r ^S •
• Lili báró ment tegnap este negyedszer és még mindig telt ház előtt. — A közönség, tegnap is lelkes tapssal honorálta a jól sikv^ rült előadás kitűnő szereplőit, akik valamennyien méltán rászolgáltak az elismerésre. KUrthy Böske, Körmendy, Érckövy, Bakó és Dezső mind ujabbakkal öregbítették eddigi sikereiket. — Zombory Ilonka és Érckövy foxtrottja fénypontja volt a tegnapi esetnek is. Külön kell megemlékeznünk Antat Nűsiról, aki az egyik női főszerepet tegnap játszta először s egyébként is nagyobb operett-szerep-ben tegnap mutatkozott be a közönségnek: bájos és finom volt, nagyon tetszett s méltán megérdemelte a nyíltszíni tapsokat.
" Ma este a Névtelen asszony képezi a színház műsorát, az a „Névtelen asszony44, amely tavaly Halassy Mariskával a címszerepben annyira megszerette magát publikumunkkal. Nehéz dolga lesz Benkő Ilonának, aki a címszerepet játsza s . akinek Halassy Mariska nagystílűén kidolgozott alakítása után kell a lámpák elé állani. Ismerjük Benkő Ilonát s meg vagyunk róla győződve, .hogy cppen olyan nagy lesz ebben a szerepéién, mint tavalyi dédelgotctt kedvencünk Halassy Mariska. \' A többi szerepet is jó kezekbe vannak letéve : az apacsot Ifeltay direktor, az ügyvéd szerepet pedig Érckövy alakítja.

Szerkesztői Üzenetek.
Bakfis. Verséből tehetség csillan ki. Vannak gondolatai, csak szóbősége nincs még s a tehoikája gyönge. Tanuljon szorgalmasan.
HMiniEBye Mwm liluIlM,
1370. kb. 1919. szám................................ . ..
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város közönsége a kereskedelemügyi Miniszter ur 76258/1916. számú rende tlével a Nagykanizsa város határában a nagykanizsai 1299. sz. tjkvben 1678. hrjzi, az 1002 z. tikvben 1677 hrjzi, 4784 sz. tjkvben 1676 hrjzi, az 5831 sz tjkvben 1675/b, hrzi az 4062 sz. tjkvben 1675/a hrjzi, az 1016 sz. tjkvben 1674 hrjzi a 8890 sz. tjkvben 1673/a és 167ő/b hrjzi, a 10047 sz. tjkvben 1672 hrjzi, az 1295 sz. tjkvben 1671 hrjzi, a 8966 s,z. tjkvben 1670 hrjzi, az 1293 sz. tjkvben 1669 hrjz-, a 6051 sz. t kvben 1668/b hrjzi, a 8317.sz. tjkvben 1668/a hrjzi, az 5607 sz. t,kvben 1667 hrjzi, a 6734 sz. tjkvben 1666 .hrjzi; a 7861 sz. tjkvben 1665 hrjzi, az 1289 sz. tjkvben 1664 hrjzi, a6196sz. tkivben 1663 hrjzi, a 9895 sz. tk/vi ert 1662 és 1661 hrjzi számoK alatt felvett ingatlanokra, amelyek a kisajátítási összeírásban vannak feltüntetve, kisajátítási jogot nyervén, Zalavármegye közigazgatási bizottsága az 1881. évi 41. t<vö6 és 40. §-ai alap án való eljárás céljából Vl/lendvay Sándor duzsnaki lakós köz g.\' bizottsági tag elnöklete alatt Moldoványi Béla műszaki tanács >s és dr. Plilíál Viktor nagykanizsai lakós törvényhatósági bizottsági tagokból és Bubics Tivadar megyei tb. főjegyzőből álló bizottságot küldötte ki.
Ezen bízottság eljárásának határideje 1919. évi december 5 ne d. e. 10 órájára tűzetett ki, tárgyalás helyéül pedig. Nagykanizsa város polgármesterének hivatalos helyisége jelöltetett ki.
A vonatkozó kisaját tá i terv és összeírás Nagykanizsa város városházánál közszemlére ki étetvén, ott az érdeke tek által f. évi november hó 17-től december hó 5-ig megtekinthe ök.
A kiküldött bizottság a kisaj -titási terv megállapítása felett akkor is érdemileg határoz, ha az érdekeltek közül senkisem jelenik meg.
Kelt Zalavármegye közigazgatási bizottságának Za\'aegerszegen 1919. évi november hó II-én tartott üléséből.
Ko/bensch/ag s. k., alispán,
, mint a közig. biz. b. olnök.
• "j * Wf \' • \' ^ Ív\'
Képeskönyvek, ifjúsági iratok és gyermekkönyvek nagy választékban kaphatók Pischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Nagykanizsai Magánalkalmazottak Szakszervezetének Szövetkezete
egy könyvelői teendőkkel egybekötött
pénztárosi
állásra pályázatot hirdet. — írásbeli ajánlatok az igazgatóság cimcre küldendők


Teljes lakásberendezésék, ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb bútoráruházában —
Kopsfein Lipót, Sopron
Telefon :iHl> n^iuii
2257
Vérkerület

ÉRTESÍTÉS.
A Király-sörfőzde részvénytársaság uj kibocsátású részvényei, az annak idején kiadott pénztári elismer-vények beszolgáltatása ellenében a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank helybeli fiókjánál a pénztári órák alatt átvehetők...................
G?

Almát,
2287
csipkerózsabogyót, lasponyát galagonyát és minden egyéb gyümölcsöt — bármilyen mennyiségben; --— megvételre keres ■
Konzerv- és Tésztaárugyár, Nagykanizsán. Uradalmi kertász újévre állást keres.
Cime Pintér János Felsőrajk, Várhely puszta
\\/I I Á fi nagymoigóulnhái
VILAU Szarvat szálloda, leleion 74. u
Csütörtök, péntek. November 27., 28.
Nagy szenzáció I
Szerelmi dráma ő felv. — Főszerepben :
Almlranti Marizlni. Első olasz arany sorozatunk !
Előadások kezdete 6 ás 8 órakor.
Vasár- éa ünnepnapokon 3, 5, (él 7 éa 8 órakor. Jegyek d. «. 2 órától előre válthatók.
Kisasszony kerestetik
4 évtís fluo&ka mollé délutáni órAkrt.
Cim u kiadóhivatalban,. 2290
IIRANIA fflQZB^ép-paiota
v ** * *a D...MI.I. 4 am
Hoagony!-«. 4. Telefon 259
Szerda, osülörtök. November 26. és 27.
Artista-dráma, 4 felvonásban.
» , *
Irta és rendezte : Kari Heiland,
Előadások kösnapokon 8 é* 8 órakor
Vasár- éi ünnepnapokon 3. 5, l/iT éa 8 órakor.
Ve^^ek
4-
patyolat (uri) tököt
minden mennyiségbon.
Cim a kiadóhivatalban megtudható.
HF

Dunántui! élelmiszerforgalmi vállalat
Telefon: 59. szám NAGYKANIZSA. „Argos" Nagykanizsa.
Iroda és raktár: Csengery-ut 6. szám.
=
\' \' ■
Bort
Közellátási célokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Mezőgazdasági termékeket Főzelékeket Élő- és leölt állatokat Husipari- és tejtermékeket Vadf éleket Baromfit Hüvelyeseket
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbizottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat, személyesen, vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12
is d. u. 2—6 óráig kérjQk leadni.
es
wmmm

Nyomatott t a , Zalm^N^pmda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanixsán.
Igazgató: Balog Oszkár,
JOLVI. évfolyai
«MM
uniBiMiiikiil
naoykanizsa,
Sugár-ut 4.
«la Nyomdavállalat Fő-ui 5. sz.
Megjelenik hétfő kivételével mindennap korareggel
Nagykanizsa, 1919. november 29. Péntek.
971« czAa.

előfizetési árak:
vidékre postai szét-1 küldéssel: \'
Egy hóra • • . 16 K. Negyed éyrt Félém Bgéas évre

45 , 80 . 110 .
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám ára: 60 fillér.


pi.rV««ttft«4gl es klndóhlvotall telefon 79«
Nyormfal telefon 117,

Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN

<11


MlFőmunkatárs é. taptutajdonos: CSILLAG JKJVŐ


\\ »
Hirdetéseket, nyllt-teret, és magán közleményeket díjszabás szerint ve»* ■ fel • kiadóhivatal. - \'


Clerk Magyarország jövőjéről.
*Budapest, nov. 27. Clerk ma egy újságíró előtt a következő nyilatkozatot tette:
— Most, hogy a politikai .koncentráció létrejött, Magyarország egyik főfeladata az ország gazdasági ujjászerve-zese íesz. Különösen fontosnak tartom Budapest földrajzi fekvését, mert ez a város, mint a dunai forgalom központja, Keleteurópa legfontosabb kereskedelmi gócpontja lesz.
-fT nagy szegénység — mondotta Cl^rk — amely most Magyarországon, Ausztriában és a volt monarchia többi államaiban uralkodik, még nagyobb méreteket . fog ölteni, mert ezen országok elzárják egymás közt határaikat.
— Mog vagyok róla győződve, hogy ha Magyarország területe meg is kisebbedik, de gazdasági és kulturális téren csakhamar fel fog lendülni.
• A •
Clerk interveniálni fog az aitantnái érdekünkben.
Budapest, nov. 27. Huszár tegnapi fogadóestélyén az egyes szakminiszterek közölték Clerkkel tárcájuk körébe vágó óhajaikat s kérték, hogy hasson oda, hogy kívánságaik teljesüljenek. Clerk kijelentette, hogy a legmelegebben támogatja kérésüket, el akarja vinni azokat a versaillesi konferencia elé, ezenkívül pedig tudomására fogja hozni azokat kormányának is, ame|y kétségen kivüla legmelegebbnn fogja támogatni a magyar konszolidációt.
Szrubán rendőrkapitány a Tisza-ügyről.
Budapest, nov. 27. Szrubán Dezső dr. rendőrkapitány, aki a Tisza-ügyben a nyomozást vezeti, a következő nyilatkozatot tette: A főértelmi szerző Kéri Pál, aki \\ minden valószínűség szerint csak exponense volt egy csoportnak, amelynek érdekében állott, hogy Tiszát eltegyék láb alól. A most következő eljárás legfontosabb feladata, hogy megállapítsa, hogy kik álltak Kéri háta mögött.
Mozgalom az országos nemzeti
pártban.
• Budapest, nov. 27. Alig hogy befeje-\' ződtek a koncentrációs tárgyalások, a vá-. jasztások előkészítése eleién az országos nemzeti pártban egész különös mozgolódás vehető észre. Arról beszélnek, hogy a munkapárt; amely nemrég „Nemzeti egyseg pártja" cimén politikai párttá alakult, csatlakozni ki -
\' I s^ffiiS liii
vén az országos nemzeti parthoz, bizonyos feltételek teljesítése esetén. Ezek közt vannak személyi kívánságok, a tárgyi kívánságok közt pedig olyan követelések is vannak, amelyek a párl volt függetlenségi elemeit is háttérbe szorítanák.
Pár héttel elhalasztják a választásokat.
Budapest, nov. 27.. Politikai körökben tegnap óta arról beszélnek, hogy dacára a kormány azirányban tett intézkedéseinek, hogy a .választásokat január 25-én tartják meg, technikai okokból esetleg ujabb két héttel elhalasztják azokat. Ez a hir különösen az országos, nemzeti párt köreiben cirkulál.
A kisgazda- és földmives-pártok fúziója.
Budapest, nov. 27. Sokat beszélnek a kisgazdapárt és egyesült földmives\' párt fúziójáról. A két párt megbízottai szombaton\' értekezletre jönnek össze, ahol meg fogják beszélni az esetleges fúzió részleteit. A fúzióra való törekvés mindkét pártban megvan. A kisgazdapárt nagyatádi Szabót szeretné az egyesítendő párt elnökéül, míg a sokorópátkaiak azt akarják, hogy elnökség intézze a párt ügyeit. < . *
Clerk búcsúlevele Huszár miniszterelnökhöz.
Budapest, nov. 27. Clerk búcsúlevelet intézett Huszár Károly miniszterelnökhöz. Nagy megértéssel kisértem türelmét és ügyességét — írja Clerk — amellyel nettéz és sokszor majdnem megoldhatatlan fejadatait végezte. Bámultam elhatározását, amellyel szembeszállt és leküzdött minden újonnan keletkező nehézségek.
Garbai és Buchinger letették a román hűségesküt.
Budapest, nov. 27. A.románok Budapestről történt kivonulása után Garbai Sándort is magukbal vitték. Velük ment l> még Buchinger Mauó és Roboz Imre újságíró, akik Kolozsvárra érkezve letették a hűségesküt a románok kezébe.
A terroristák monstre pöre.
Budapest; nov. 27. A mai nap folyamán tovább folytatták a Hollán ügy vádlottéinak és tanulnak kihallgatását. Hollán Sán-dorné elmondta, hogy április 22-én éjszaka hogyan hurcolták el férjét és apósát. Mikor Jérie. a szekrényből. 4 zsebkendőt akart ma- -gához venni, az egyik terrorista ráordított: „Sohase bántsa, ugy sem lesz már rá szüksége P Másnap Hollánné felment Korvin Ollóhoz, ahol elolvasta a foglyok névjegyzékét, de a férje nevét nem találta. Végre 5 nap
* % • V
múlva megtudta, hogy a Duna pariján megtalálták férje barna kalapját. Férje meggyilkolásáról csak augusztus 10-én szerzett tudomást, amikor Váry főüg*j2sz közzétette, hogy akinek eltűnt valamelyik hozzátartozója jelentkezzék nála.
Sáska államrendőrségi deiektivfelügye-lőt hallgatták ki ezután. Sáska elmondta, hogy a Batthyány palotából egy teherautóval indultak el és először Payr Hugó altábornagyhoz mentek, onnan Madarassy Beck OyuJa bankigazgatóhoz, majd Hollánékhoz. •N^hátiy látogatás után elérkeztek, a Lánc* hídhoz, ahol Lázár azt mondta, „Na*M kell csinálni valamit, mert eredmény nélkül nem mehetünk vissza Csernlhez. Sáskát felszólították, hogy vegye elő revolverét, de az szabadkozott, hogy sohasem öli embert, amire Lázár azt mondta, hogy menjen a fenébe." Néhány lépéssel odább mentem — meséli tovább Sáska — és láttam, hogy Lázár és egy másik ember rásütik revolvereiket Hollánékra. — Azulán Csernll és \' Sáskát, majd Mészáros! és Sáskái szembesítette egymással, aminek megtörténte után a tárgyalást jelfüggesztetlék.
Statárium Rmszka~Krajnában.
Budapest, nov. 27. A felvidékről jelentik: A kormány Ruszka-Krftjna vidékit megszüntette a vasúti forgalmat. a városokban plakátokat ragasztattak ki, amelyek szerint halálbüntetéssel sújtják azon rémhirterjesztőkei, akik a magyar nemzeti hadsereg és öorthy Miklós fő-vezér állítólagos hadmozdulataival , nyugtalanítják a szlovák katonaságot.
Anarchista összeesküvés az orosz szovjetkormány ellen.
GaVbai és Buchinger felkeresték a mun- í \' Pdris, november 27. (Szikratávirat.)
kásokat, nagy beszédeket tartottak Románia mellett és felszólították a munkásságot a hűségeskü letételére. A munkások ez ellen egyöntetűen állást foglaltak és felszólították őket, hogy a magyarellenes propagandától tartózkodjanak, mert a munkásság nem vállal felelősséget az estleges inzultusokért.
Moszkvai szikratávirat jelenti, hogy a szovjetkormány anarchista összeesküvésnek jutott a nyomára, amelyet sikerült elfojtani. — A tettesek nagyrészét elfogták s csak igen keveseknek sikerült elmenekülni. Ugy hirlik, hogy a^ elfogott anarchistákat minden valószínűség szerint halállal fogják büntetni.
mW«
2.
■ ZALA
Czimmermann Jánosra nézve nem látta | bcigazoltnak a törvényszék a gyilkosságban való bünsegitség cselekményét, ellenben bűnösnek mondotta ki 7 réndbeli személyes szabadság megsértésének vétségében, amit az által követett el, hogy Polai vádbiztosnál több falubelijét ellenforradalmi vád alapján feljelentette, s őket elfogatta. Ezért a törvényszék Czimmermann Jánost 7 havi fogházra itélte.
Schmied János és István ajánlatára tartóztatták le a vörös katonák 3 gazdaembert. Személyes szabadság megsértésének vétségét követték cl és 1 — 1 havi fogházai kaptak.
Czimmermann Ádámot az ellene emelt vád alól felmentette a bíróság.
Az itélct jogerős.
1919. november 28.
A magyarszerdahelyi gyilkosság tárgyalása.
TI* évi fegyházra Ítélték a gyilkost.
1 * *
(Saját tudósítónktól.) Bizonyára vannak, akik emlékeznek rá, hogy ez év májusában, amikor legjavában dühöngött a kommün, derék kiskanizsai polgártársaink ellenforradalmi akcióra készültek a Nagykanizsát megszállva tartó vöröskatonaság ellen. Az akcióhoz megakarták nyerni a környező falvak népét s evégből hírnökök mentek szét a környéken, akik az ellenforradalomhoz való csatlakozásra szólították fel a lakosságot. A magyak falúk hazáját szerető népe mindenütt lelkesedéssel csatlakozott az elveinek megfelelő mozgalomhoz, kivéve azt a pár megtévesztett érvényesülni akarót, akik a rémuralomtól várták életük szebbé"tételét. Magyarszcntmiklósra is elkerült néhány kiskanizsai polgárember, akikhez a községben többen csatlakozva, valamennyien mentek a szomszédos Magyarszerdahelyre, hogy otv is- éloszékaz ellenforradalom tüzét." A társasággal ment Kuiich János szentmiklósi jómódú gazda, akit az egész község mint jó hazatlt s a vörös uralom legnagyobb ellenségét ismert. Magyarszerdahelyen Kulich elvált társaitól, s este 11 óra felé haza felé indult. Élve nem látták többet. Ott találták meg az országúton vérébe fagyva. A gyanú Czimmermann János és Erdélyi Lajos szentmiklósi tanácstagokra irányult, akik a tanácsrendszernek exponens hivei, Kulichnak pedig, éppen fehér érzelmei miatt nagy ellenségei voltak. A gyilkosság • előtt Czimmermann es
Kulich psszc is vesztek, amikor Czimmermann
/
azt ^/kijelentést tette, hogy majd megkeserüli ezt Kulich.
A gyilkosság éjjelén Czimmermann János bátyjával Ádámmal Nagykanizsára jött és vöröskatonaságot kért, hogy falujában a rendet helyreállíthassa. A vörösök ki is mentek a
faluba, ahol Czimmermann és két társa ;
%
Schmied János és István parancsára a község több polgárát teljesen büntelenül letartóztatták és őket hosszabb-rövidebb ideig fogva tartották.
Ezek a tények képezték anyagát annak a bűncselekményeknek, amelyet tegnap tárgyalt a nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete alatt. A vádhatóságot dr. Metz Jenő államügyész képviselte, a vádlottak védelmét \'dr. Weisz Lajos, dr, Halphen Jenő, dr. Hegedűs György, dr. Hoch Oszkár és dr. Hajdú Gyula ügyvédek látták cl.
A hosszú — egész délután 5 óráig tartó tárgyalás során, amelyen körülbelül 30 tanú vonult fel a törvényszék előtt, a birák a bűncselekmény tényálladékát a következőképpen\'állapították meg,
Erdélyi Lajos május 25-én amikor az ellenforradalmi akció éppen forróban VQlt, este 9 és 10 óra közt fegyverrel a kezében ment végig a falun, ezt többen látták és bizonyították. 12 óra tájban az éjjeti őr katona fegyverből eredő lövést hallott. Erdélyi fegyveréből — mint később megállapították — tényleg hiányzott ^egy golyó. Egyébként valaki végighallgatta Erdélyi egyik beszélgetését családtagjaival, akiknek dicsekedett, hogy ő ölte meg Hulichot. Nem látta beigazoítnak a törvényszék az előre megfontolt szándékot s ezért csak szándékos emberölésben mondotta ki bűnösnek Erdélyit é$ 10 évi fegyházra, valamint 10 évi hivatalvesztésre itélte.
HÍREK.
I
november
28
Póntek
NAPTÁR
Kőm. kath. Srosztcn. l\'rot. Srosz-tón. ( ör. kuth. Irenar. Gör. kel. (nov. 10.) Guriasz. Izr. Hiszlev ft.
A nap kél reggel 7 óia 20 perc-.-4--lcöY,\'"nyugsxik (ieTuUh "4 óxa "pércTcor.
A hold két d. e. 11 óra 40 perc. kor. nyugszik este 0 óra 90 perckor
Kérelem a vakok jólelkű pártfogóihoz.
A Vakok szombathelyi intézetében ezidő szerint mintegy 70—80 szerencsétlenről történik gondoskodás. A dunántuli egyesület vezetősége a jelenlegi rendkívüli viszonyokra való tekintettel csak 4 hónapra ¿5111-lolla össze költségvetését és máris szomorúan tapasztalta, hogy — bár kiadási tételeit a minimumra szállította le, melyekkel szemben főleg adományokon alapuló bevételi tételeit a legnagyobb jóhiszeműséggel állitolta be — negyvenkétezer koronára nem tudott fedezetet találni. Ez a szomorú körülmény arra indította az injézmény vezetőségét, hogy kérelemmel forduljon azon nemesen érző lelkekhez, kiknek anyagi egyenlegét nem ingatja meg egy-egy jóságos cselekedet, hogy szeretet adományaikat juttassák el a vakok szombathelyi iníézete igazgatóságához.
Esedezünk ezért annyival is\'inkább, mivel a karácsonyi ünrfep is közeledik és bár világtalan gyámoltjaink kiapadt szemei a karácsonyfa gyertyáinak fényében nem gyönyörködhetnek, de azért óhajtva várják ők is a szeretet ünnepét, midőn a . nemes szivekből feléjük is Tövei egy-egy jótékony meleg sugár.
Adjatok a jó Isten nevében és az Ég sokszorosan tizeti ezt nektek vissza.
Szombathely, 1919. nov. havában.
Telefonszám: 234. Az Igazgatóság,
— Szabadságon. Novay Imre városi aljegyző, a lakáshivatal vezetősége négy heti szabadságra távozott.
— Ujabb kiutasítások Nagykanizsán.
Az alispáni hivatal ujabban a következők kiutasítását hagyta helyben: Deutsch Mór bérkocsi • vállalkozó, Pöcze Lajos rokHant, Yalner János cipész, Popp Imre fuvarozó, Varga József cipész, Puska Ferenc csizmadia, Stern Lajos kereskedő, Milhoffer Géza keres-kedő, Horváth Aladár cipészmcsterr Go|dt>er-ger József háztulajdonos, Wéber Satnu-^eres-( kedő, Kluger József pék, Kluger Sándor Í kereskedő, Weisz Henrik cipészmester, Tóth
Ferenc kereskedő, Oblák Pál, Grünbaum
%» ,
Miksa pék, Róth Sándor magánzó, Schlesínger Lipót szikviztelep • tulajdonos, Bien Gábor kereskedő, Görög Károly korcsmáros, Brcuer Vilmos gazdálkodó, Mandler Gyula vendéglős, özv. Karácsonyi . Istvánné nyugdíjas, Fleisch-hacker Samu gazdatiszt, Martonfalvi Albeit. Horváth Gyula szabómester, Zdeborszky Ernő gazdász, Horváth Lipót építőmester, özv. Döme Miklósné, Golenszky Ferenc mérleg-készítő.
— Elveszett vagy megsérült vasúti pod-gyászküldemények kártérítése. Tekintettel az elveszett vagy megsérült podgyászkűldemények kártérítéséből kifolyólag felmerült visszaélésekre, illetőleg a kártérítések címén a felek részéről támasztott túlzott igényekre, a magyar államvasutak igazgatósága a vasúti üzletszabályzat 35. szakaszában a kártérítésekre nézve . foglalt határozmányok megváltoztatását tervezi.
Ezen tervezet szerint a jövőben a megsérült, továbbá a részben vagy egészen elveszett pod-gyászküldcménycknél a bizonyított kárt legfeljebb20"koron"«\' erejéig fogja"kg.\'-kőrit megtéríteni. E tervezethez az összes magyar vasutak hozzá fognak járulni. «
— Távirati Idő megrövidítése. A nagykanizsai postahivatal mától kezdve táviratokat éjjeli 12 és reggel 8 óra közt további intézkedésig nem vesz fel.
— A határrendőrség tánce*télye. Nagyszabású táncmulatság előkészítésén fáradozik a határrendőrség altisztikara. Az e hó 29-é^ kabaréval és minden más széppel és jóval .egybekötött mulatságra a következő meghívót bocsájtották ki: Meghívó. A zalavánnegyei (határszéli) államrendőrség ós határkordon altisztjeinek a nagyméltóságú Belügyminiszter ur külön engedélyével Nagykanizsán, 1919 évi november hó 29-én este 7 órakor a Polgári Egylet összes helyiségeiben tartandó és kabaréyal egybekötött szigorúan zártkörű tánc-estélyérc. A kabaré-előadást Hcltai Hugó színtársulata rendezi. Világposta, szépségverseny, confetti- és szerpentin csata. Helyárak a kabaréelőadásra és táncestélyre: Páholy 100 korona, páholyülés 30 korona, támlásszók 30 korona, körszók 25 korona, zártszék 20 korona, állóhely 10 korona. Helyárak csupán a táncestélyre: Szcmólyjegy ,G korona, családjegy 18 korona. Saját buffet, cukrázda és vendéglő. A zenétp a táncra Torma Tóni zenekara szolgálja. A szórakoztató zenét a mellóktermekben a színház zenekara szolgáltatja. Az estély tiszta jövedelme a zalavá« megyei (határszéli) államrendőrség és határkordon altisztjei alapja javára fordittatik és a folülfizetések hirlapilag nyugtáztatnak. Az estély védnökei: Főméttó-ságu herceg Festetich Tasziló, nagyméltóságú Molnár Dezső altábornagy, gróf Sígray Antal
,kerületi kormánybiztos, Eitner Zsigmond Zalavármegye törvényhatósági kormánybiztosa, dr. Szekér András miniszteri tanácsos, a belügyminisztérium államrendőrségi főosztályának főnöke, Késmárky Dezső kerületi főkapitány, Riedl Miklós ezredes, Zalavármegye \'katonai parancsnoka, Kolbenschlag Béla Zalavármegye alispánja, báró Inkey Pál, Keltz Sándor kamarás, Eőri Szabó Jenő, a törvényszék elnöke, Pawlas István alezredes, katonai állomásparancsnok, dr. Szabó Lajes államügyész, Bíró Albert határrendőrségi.főtanácsos, Zala- és So-mogyvármegye határkordon parancsnoka. Rendező-bizottság: Szépudvary István vigalmi cl-;nök, Váradi István pénztárnok, Sze.pesi Dániel, Babos István ellenőrök, Meskó Géza főrendező,
1919. november 28
ZALA

3
Tamás Dénes, Bauer Miklós, Geszti Lajos, | Kertész Gyula, Bebics János, Baranyai Lajos rcn£jezÓk/ A rendezőség arra kéri a közönséget, hogy aki nem kaPott meghívót s arra igényt tart, jelentkezzék 29-én egész nap a Pgjgári-Egylet helyiségében. ? Póstal korlátozások megszüntetése. \\ nósta- és távirdaigazgatóság a következőket rendelte el: Magyarország meg nem szállott részén, valamint a megszállás alól fokozatosan felszabaduló területeinek egymásközti kölcsönös viszonylatában a lezárt levelek, továbbá a postai csomagok, értéklevelek, utánvételes küldemények és póstai megbizások forgalma u.bol megnyilt. A közönséges ós ajánlott levelek tehát ezentúl ismét lezárt állapotban adhatók fel. A szállító levelek, a postautalványok szelvényen a feladó cimén kivül cgyeb Írásbeli közleményeket is szabad tenni; a csomagok Írásbeli közleményt nem tartalmazhatnak. Az értéklevelek zárt állapotban és 1000 koronán felüli órtéknyilvánitás esetén nyitva is feladhatók és Írásbeli közleményt is tartalmazhatnak A rendelet a szorosan vett belföldi forgalomra vonatkozik. A külföldre sróló levélpostai küldeményeket ezután zártan is szabad feladni.
Népszámlálás Pozsonyban.Pozsonyt ból jelentik: Most fejezték be a csehek a népszámlálást, melynek eredménye a Pozsonyi Hiradó szerint az, hogy 20.000 cseh-szlovák, 22..000 magyar és 30.000 német lakik „Bratís-lavában." Ugy látszik, a jó csehek, akik a magyarokat tömegesen utasítják ki Pozsonyból, helyettük szépen a lakossághoz számitjak a közigazgatás, posta, vasút és közoktatás szolgálatába áilított cseh tisztviselőket, valamint a Csehországból Pozsonyba vezényelt katonaságot. Pozsonynak békeidőben tudvalevőleg nyolcvanezer lakosa volt, akiknek mindössze alig ti* százalékát tettek a tótok, cseh pedig még mutatóba sem akadt.
— Jótékonyság. N. N. a rokkantaknak 10 koronát adományozott
—- Lakásberendezések finom és ízléses kivitelben a Dunántul\' legnagyobb butoráru házában, Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 02.
-— Az Urániában még ma pénteken is a Cirkus Janayas c. 4 felvonásos artista dráma lesz bemutatva. — Szombat, vasárnap és hétfőn A tékozló fíu cimü nagyhatású
dráma lesz műsoron.
\\__
Mikes hazajött.
« *
Irta: Szilágyi Béla főhadnagy.
» % -
Zúgó tenger mellől, téli éjszakában, Kilencszáztizennyolc december havában Rég elriémulf lelkek hazateló járnak,
— Véres szívű csüggedt, bus halovány árnyak. A nagy fejedeiem hű székely vitéze, Bujdosó székelyek bús szavú vezére
Idegen sirjában sem lel nyugodalmat, Mert az igaz székely sirjában sem alhat, Hogyha véreinek drága szabadságát Jött-ment idegenek bocskorral tiporják!
Szellemszárnyon suhan messze-messze földre Fenyvesektől zugi zágoni erdőkbe! De a kicsi házak csüggedten hallgatnak, Itt meghalt az élet, zárva minden ablak í Mintha a mező is gyászba volns vonva I
— Zágoni házakban nem szói székely nóta I Zágoni anyának köny csillog szemébe, . , . S tehetetlen harag fájdalmas szivébe! Négy évig oda volt deli derék fia,
S hogy hazajött újra el kelt bujdosnia I S zágoni korcsmában csak dudaszó járja, Vad dajnálás mellett zsukátáz a gárdái
Tovább száll a szellem nagy keserűséggel... A Nemere süvölt a Szépmezőn széjjel.
Hol Gábor Aron a harangot öntötte, Ártatlan székelyek vére hull a földre! Hol a székely gazda nagy dalolva vetett, Ott idegen arat jövőre, ugy lehet!
Kézdivásárhelyi öreg templom tornyán Sárga kék zászló leng a szélbe otrombán. • S hol az ős székelyek áldoztak Hadúrnak Bálványosvár alatt oláhok táncolnak I
— Gyönyörű Háromszók, de elcsendesedtél, Oh de elhagyatott, oh de árva lettél!
Hát hol az a sok-sok nótás székely gyermek ? Drága szülőföldem, reád sem ismereki Szentgyörgyi kollegjom sok kis víg diákja, Mint csüggedt madarak busulnak hiába, Mert ott nem hangzik most többet a magyar szó \'Óh milyen temetés... mekkora koporsó ! 11 Mikor egy nemzetet akarnak megölni, Csak azért, mért százszor külömb, mint a többi!
rKs elszáll a szellem a nagy Csomág felett Hol a Szentanna-tó szomorúan integet, Csikországi erdőn nem nyílik gyöngyvirág, Csikországi lányok nem szednek ibolyát! Nem táncol a legény a csürdüngölóre, A lélek, a jókedv elszállt már belőle ! Somlyó ven temploma bucsut nem lát többet, Hát itt mindent, ami székely volt, megöltek? „Gyergyó. nagy hegyei, szomorúan bámulnak., Hogy a pásztortüznól bocskorosok állnakI,.. S átrepült nagy Mikes a Hargita bércén, Hátha van meg székely Udvarhely vidékén ? Udvarhelyi lányok járnak a fonóba ? Udvarhelyt tudják még, mi a székely nóta5
— Kár volt ide jönni! Itt is sir a lélek... Itt is tép a bánat, itt is csúf az élet, Hívatlan, rosszszivü, állati vendegek Itt is gyilkolják a dráge székely népet!
Hát ahol a Maros csendesen kanyarog? Ott még a csiliag is szomorúan ragyog! S néma fájdalmában, szegény örök árva Bujdosó székely hős elszáll Kolozsvárra, De a szivét ott is keresztre feszitik», Mátyás szobra alatt oláh ének folyik!
— Óh hát merre vagytok, ti drága székelyek I Drága testvéreim, hát hol keresselek ? Hát egy ilyen népet sírba lehet dugni ? Azért mert igaz volt s nem tudott hazudni ? Oh hát a székelynek mért csak az a sorsa, Hogy az idegen föld rögjeit tapossa ? Csikország. Udvarhely, Hártfmszék szülötti,.-Titeket akarnak kiirtni, megölni ?
És a királyhágón leborul keseregve Nagy Mikes Kelemen hazajáró lelkei Oh, hát ez a sorsunk? Hát hol az ón népem? És senki sem felel... sir a szél az éjben.
y
De egyszer messziről... a magyar rónáról
Erdély bérceitői messze, nagyon távol,
A Majtónyi siknál, hol a zászló letört,
Minthogy, ha csendesen megmozdulna a földi
Székely nóta hallszik... székely baka fújja ...
Benne sir a lelke, minden veszett buja!
„Kedves édes anyám, nem irok levelet,
Tán az idegen föld takarja testemet I ...
Mondd meg fecske madár, székely baka vagyok,
S Szatmár városában busulok, hervadok!"
S a nagy Mikes lelke felujjong reszketve I
/Oh hát van még székoly! Nincs semmi ^ \' f| veszve I
És ide jött ho^s/ánk! Most is itt van velünk..i
S velünk Ies^z akkor is, ha majd hazamegyünk!
Ha maid haza megyünk!. .. Mi lesz akkori
[Isten!
Ha lesújt az öklünk mindenki reszkessen I Aki székely embert bántani merész volt, Jobb, ha már csináítat előre koporsót!
Mert hát haza megyünk!... megyünk nemsokára! A székely nem lehet hazátlan és árva! Vezess Rákóczinak örök bujdosója! Vezess! Nemsokára ütni fog az óra I Vezess, haza Vezess! Bérces szép hazánkba! I
Hazamegyünk, haza, tudjuk nemsokára! S messze Csikországban gyöngyvirág viruljon, Utunkra mindenütt píros rózsa hulljon! Zágoni hegyeken nyíljatok virágok, Nem hiába vártok héromszéki lányok! — S akkor nyugton alhatsz, jó Mikes Kelemen, Magyar nóta szól az erdélyi hegyeken, S míg csak egy székely szív dobog e világba Sohasem veszhet el a* székely szabadsága ! 11
Marim»! HiliizMtal tiUimáflátéL
1370. kb. 1919. szám. ~
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város közönsége a kereskedelemügyi Miniszter ur 76258/1916. számú rendeletével a Nagykanizsa város határában a nagykanizsai 1299. sz. tjkvben 1678» hrjzi, az 1002 tikvben 1677 hrjzi, 4784 sz. tjkvben 1676 hrjzi, az 58Ö1 sz. tjkvben 1675/b, hrjzi az 4062 sz. tjkvben <1675/a hrjzi, az 1016 sz. tjkvben 1674 hrjzi a 8890 sz. tjkvben 1673/a és 167ö/b hrjzi, a 10047 sz. tjkvben 1672 hrjzi, az 1295 sz. tjkvben 1671 hrjzi, . a 8966 sz,.tjkvben ,1670 hrjzi* az 1293 sz. tjkvben . 166(J hrjzi, a 60Ő1 sz. tikvben 1668/b hrjzi, a 8317 sz. tjkvben 1668/a hrjzi, az 5607 sz. tjkvben 16G7 hrjzi, a 6734 sz. tjkvben 1666 hrjzi, a 7861 sz. tjkvben 1665 hrjzi, az 1289. sz. tjkvben 1664 hrjzi, a6196sz., tkjvben 1663 hrjzi, a 9895 sz. tkjvben 1662 és 1661 hrjzi számok alatt felvett ingatlanokra, amelyek a kisajátítási összeírásban vannak feltüntetve, kisajátítási jogot nyervén, Zalavármegye közigazgatási bizottsága az 1881. évi 41. tc. 36. és 40. §-ái alapján való eljárás céljából Viilcndvay Sándor duzsnaki lakós közig, bizottsági tag elnökbe alatt Moldoványí Béla műszaki tanácsos és dr. Plihál Viktor nagykanizsai lakós törvényhatósági, bizottsági tagokból és Bubics Tivadar megyei tb. főjegyzőből álló bizottságot küldötte ki.
Ezen bizottság eljárásának határideje 1919. évi december 5ne< d. e. 10 órájára tüzetett ki, tárgyalás helyéül pedig Nagykanizsa város, polgármesterének hivatalos helyisége jelöltetett ki.
A vonatkozó kisajátítási terv és összeírás Nagykanizsa város városházánál közszemlére kitétetvén, ott az érdekeltek által f. évi november hó 17-től december hó ö-ig megtekinthetők.
A kiküldött bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett akkor is érdemileg határoz, ha az érdekeltek közül senki§em jelenik meg.
Kelt Zalavármegye közigazgatási bizottságának Zalaegerszegen 1919. évi november hó 11-én tartott üléséből.
Kolbenschlag s. k., alispán,
mint a közig. biz. h. elnök.
APRO HIRDETÉSEK
• »
Eladó egy alig hassnált Cent« ral-bobln varrógép Rózoa-utoa 14.
stim alatt.
2301
Egy alig bansnált nől*k«bát
és egy pár 39-es félcipő, valamint egy férfi
télikabát eladó Kinizsy-utea 17. szám alatt.
» <
Két keaiényfaágy ót egy szekrény (puhaf*) eladó Csányl L. u 22. 2302
Fedeles fekete kocal eladó.
Megtekinthető 28-«n d. 10 11-ig a Magyar Klrály-vandéglőban 2300
Modern ebédlőircrendezés eladd.
Cim a kiadóhivatalban.
2304
Most érkezett friss jugoszláv
kalbász, kilója K 50*"
Oyenes Lajos cseBiepüzietétje
Kaziuczy-utcfi.
I ,
Teljes lakásberendezések, Ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb bútoráruházában =•-■—-a-
Telefon :UtU sieAm.
2257
Várkerület (Jtí.
-
Irodai munkálatokban jártas9
csakis szép kézírással rendelkező és perfektül írógépelő
TISZTVISELŐNŐ
azonnal alkalmazást nyer. — Bizonyítványokkal ellátott ajánlkozások e lap kiadóhivatalához legkésőbben\' december 3-ig benyújtandók. \'
Almát,
csipkerózsabogyói, lasponyáft galagonyát és minden egyéb gyümölcsöt. — bármilyen mennyiségben --megvételre keres---—
Konzerv- és Tésztaárugyár, Nagykanizsán. Uradalmi kertész újévre állást keres.
Cime Pintér János Felsőrajk, Várhelypuszta


S
i \\/V f Á i^ nagymoiflósilnhAi
; V1 vJ Szarias szálloda. Telelőn 74. $z.
Csütörtök, péntek. November 27., 28.
, Nagy szenzáció i
l
——
Í1RÁNIA
UiiAlllA Bosgwjl-i. 4. Taltloa m
Csütörtök péntek. November 27. és 28.
A
Szerelmi dráma 5 felv. — Főszerepben :
Almiranti Marizini. Első olasz aranysorozatunk!
Előadások kezdete 6 és 8 érakor. v
Vasár- éa ünnepnapokon 3, 5, fél 7 éa 8 órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.

i3
Elköltözni miatt 2 rézágy, 1 iou-{¡oru, 2 nehéz tölgyfaszekrény és egy tükör eladó. — Cim: Király-u. 14. szám. Geiszi, 2305
Artista-dráma, 4 felvonásban.
Irta és rendezte : Kari Heiland. i ■■ Előadások köinapokon 6 ** 8 órakor —:—
Vaaár- éa ünnepnapokon 3, 5, VtT éa 8 órakor.
Ve^e le
patyolat (uri) tököt
minden mennyiségben.
Cim a kiadóhivatalban megtudható.
Telefon: 59. szám NAGYKANIZSA. „Argos" Nagykanizsa.
Iroda és raktár: Csengery~ut 6. szám.
Gyümölcsöt
Bort
Közellátási célokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Mezőgazdasági termékeket
Elő- és leölt állatokat
*t ,
Husipari- és tejtermékeket Vadféléket Baromfit
M • .\' • db»»i,i.»¿¿Jk^^t^***^«14^ || r\'
élelmiszereket
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat, személyesen, vagy írásban irodánkban d. e. 8—12
és d. u. 2—6 óráig kérjük leadni.
es

MM
1 —

Nyomatott: a .Zala^Nyomda ós Hirlapkiadó;Vállalatnál Nagykanizsán.
♦ < *
mmmmmmm—mmmmmmmarn
Igazgató: Balog Oszkár.
XLVI. évfolyam.
^nwwtimeufí" LLjjaaaet"1-1.?«»*1.1
ggteitMiitUaliUmil:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
0 >
ala Nyomdavállalat
Fő-ut 5. sz.
Megjelenik hétfő kivételé-fel mindennap korareggel
i 1919- november 29. Szombat.

■ ww
V. t-V*-«■>»»-•» ->•»
272. «cia.
■ w..............

Előfizetési árak:
. i-
vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra . Negyed évre Pálma Egész évre
• . •
15 K.
45 , 80 . 1«0 .
POLITIKAI NAPILAP.0t*fc«.zld»<9l én hladdhlyafoll telefon 78.
Nyomdai lelefon 117, niir— ..........* \' "


Főszerkesztő:
TÓTH ZOLTÁN
_______ i

Egyes szám ára: 60 fillér.
Főmunkatárs é . laptulajdonos r CSILLAG JENŐ
i f ÉIW
Hirdetéseket, nyllt-teret és magán-közleményeket díjszabás s/erlnt vesi fel u kiadóhivatal. -
/


Kinevezték az államtitkárokat.
\' "a . • y-í ■ v 1 • V
Budapest, nov. 28. A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: Ma délután hat órakor Huszár miniszterelnök clnöklésé-vcl minisztertanács volt,amolycn az a d-minisztrativ folyó ügyeket tárgyalták. — A minisztertunács a pártközi megegye-zesnek mcgfeIelőleg.... döntö.U az „ államtitkárok dolgában. A minisztertanács kinevezte :
dr. Karafiáth Jenő belügyi államtitkárt miniszterelnöksági államtitkárrá;
dr. Rassay Karoly igazságügymjnisz-teri titkárt, igazságügyi államtikárrá;
Pckár Gyula volt minisztert államtitkárrá a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban ;
Miakits Ferencet kereskedelemügyi államtitkárrá; •
Zsombor Gézát a német főosztály vezetésével megbízva és Kutkafalvy Miklóst a ruthén . főosztály vezetésével megbízva a nemzeti kisebbségek minisztériumában államtitkárokká;
Patakv Dénest államtitkárrá a kisgazda érdekek képviseletével megbízott miniszterek, mellé;
Paye.r Jánost földmivclésügyí államtitkárrá ;
Székely Jánost a népjóléti és munkás-; ügyi minisztérium politikai államtitkárává
Benárd Ágoston dr.-t a népjóléti és munkásügyi minisztériumba adminisztratív államtitkárrá és
* * Ipolyi Keller Gyulát a közélelmezési minisztérium államtitkárává.
Zavarok a koncentráció körül
Budapest, nov. 28. A koncentrációs alakulás alig érte meg az első hét teherpróbáját, máris hangok hallatszanak, hogy ezen alakulás beteg dolog. Az elégedetlenség tüneteit látják mutatkozni az országos nemzeti pártban, ahol Simonsits Elemér, a volt munkapárti frakció vezetője, lemondott elnöki tisztségéről. Ugyancsak beadta lemondását a párt alelnöke : Platthy György is.. Erre vonatkozóan Hcinrich Ferenc kóreske-dclemtigyi miniszter a következő , felvilágosítást adta:
— Az országos nemzeti pártban tényleg vannak mozgalmak, amelyeknek azonban nem széthúzás a céljuk, hanem ellenkezőleg a cél az, hogy a hasonló elvi alapon álló pártok és politikusok között egy még szorosabb koncentráció legyen megalkotható. Különösen most a választások előtt országos érdek az, hogy az azonos, vagy egymáshoz közelálló eiveket valló egyének és pártok egymásba kapcsolódjanak.
Nagy jugoszláv élelmiszer-szállítmányok Budapestnek.
Budapest, nov. 28. A jugoszlávok részéről nekünk szánt élelmiszerszállítmányokból a tegnapi nap folyamán ujabb 88 waggon gabona érkezeit Budapestre. Ezzel a 88 waggonnal még \' csak\' a kisebbik résre érkezett meg a kitűzött mennyiségnek.
Uj pártalakulás.
Budapest, nov. 28. A ne\'mzcti pári tagjaiból alakuló uj politikai párt előkészítő munkálatai már annyira előrehaladtak, hogy a párt a jövő héten már megtarthatja a formális alakuló ülest is. Az uj párt elnöke valószínűleg Berzeviczy Albert lesz, szó van azonban Zichy János grófról és Kürthy Lajos báróról . is. Az uj párt, amelyhez minden valószínűség szerint az országos nemzeti párt túlnyomó többsége is csatlakozik, oly programmot fog adni, amely nemzeti keresztény politikára vall, dc a Deákpárti hagyományok ápolásában látja működése célját. •
A csehek kiszeretnék tolni a demarkációs vonalút.
Budapest, nov. 28. Az antantmisz-szió — mint értesülünk — bizottságot küld Sátoraljaújhelyre, az ottani demarkációs vonal megállapítása végett. Itt .ugyanis a csehek azt kívánják, hogy a demarkációs vonal a város keliős közepén vonuljon végig.
A románok garázdálkodásai
Szolnokon és Tokajban.
% i
Budapest, nov. 28, Megbízható helyről arról értesülünk, hogy a románok kivonulása alkalmával Szolnokon és Tokajban nagyobb kihágásokra ragadtatták magukat. Hir szerint Tokajt, többek közt ágyúból is lőtték. Az ext megvizsgálására francia katonai misszió bizottságot küldött ki. A bizottság már el iz utazott Szolnok^
az igazságugyminiszteriam tisztikara nem akarja üdvözölni Bárczjt
* Budapest, nov. 28. Az igazságügyminisztérium tisztviselői kara a minap búcsúzott Zoltán Béla dr. volt igazság-ügyminisztertőf. A búcsúzás után az ösz-szegyült tisztviselők elhatározták, hogy az uj igazságügyminisztert, Bárczy István drt. nem \' fogják hivatalba lépése alkalmából üdvözölni.Windischgrátz IV. Károlyról.
Budapesty nov. 28. Windischgrátz herceg Berlinben az egyik német lap munkatársának a következő kijelentést tette:
Ha azl antant valamely magyar királyt elismerne, ugy csak IV. Károly J.chetta le
a magyar* trónról és Magyarország törvényes királyának tekinti magát.
Egy milliárd a havi államkiadás.
>» r
Budapesty nov, 28. A háború folyamán a kormányok nem készítettek költségvetéseket. • Azóta az országok feldaraböltattak és a karmányzat kezében alig maradt a régi terület egyharmada. Ez óriási leriilelcsökkenés és a bevételi források elapadása elleniében az állami kiadások annyira emelkedtek, hogy az állani egy Havi kiadása 1 milliárd koronára rug,
A terroristák monstrepö\'rónek tárgyalása.
Budapesty nov. 28. A terroristák bünpörének tárgyalását ma délelőtt 9 órakor folytatták, melyen a többek közt Korvin (Klein) Ottót is kihallgatták.
Amierika fenyegetés Romániának.
PáriSy nov. 28. Washingtonból jelentik : Az Egyesült Államok kormánya elhatározta, hogy kiadja a román követség személyzetének útleveleit, ha Románia nem teljesiti idejében a legfőbb íörfáca utasításait.
Aláirták a bolgár békét.
PáriSy nov. 28. A bolgár békeszerződést tegnap délelőtt irta alá Tambulinski bolgár megbízott. A szerződés főbb rendelkezése az, hogy Bulgária lemond Tltráciáról, ezenkívül a Strumica völgyében, nemkülönben a szerb* határ északnyugati részén egy területsávot elveszít. A bolgár hadserég 20 ezer emberre redukálandó. Bulgária kártérítés cimén 2 és negyed milliárdot fizet.
v Forrongás Kairóban.
Bécs, nov. 28. A „Neues Wiener Journal jelenti Rotterdamból: A Zentral News táviratot kapott Kairóból, amely szerint ott ujabb forrongások törtek ki. Egy angol tisztet meggyilkoltak.

2.
■ ZALA
1919. november 29.
november
29
Szombat
HÍREK.
NAPTÁR
\' Róm. kath. Staturn. Prol. Siatorn. rör. kath. »Por. Gör. kel. (nov. 16) Máté. Ur. Klsrlov 7.\'
A nap kél reggol 7 óra H perckor, oyugsiik délután 4 óra 10 porckor.
A hold kél d. u. 1 óra 40 perc. kor. nyugszik este 10 óra 30 porckor
A drágaságról
immár elmondhatjuk, hogy szinte óráról-órára női. Egy tojás 5 korona. Egy kenyér sütése ugyanannyi. A tej literje, delló. — Ruháról, cipőről ne. is beszéljünk, mert ezeket a cikkeket megfizetni leheletlen. Zsírt, hust, gabonát csak dúsgazdag emberek vásárolhatnak. Az embernek elszorul a szive, amikor főként azokra a tisztviselő családokra gondol, akiknek fix-fize-tésből kell megélni, amely alig több a békebelinél. Az állami és városi tisztviselők közül azok, akiknek a havi fizetése \\ ÍQOQ—1200 koronára rug, már a jobb Ja-
szerelmére, tessék megmondani, miből élnek meg ezek, ha még családjuk, iskoláztatandó gyerekeik is vannak? Ezek az előkelőbb hivatalnok családok még a krumpliból se ehetnek eleget. A drágaság enyhítése ma olyan \'probléma, amelynek \' helyes megoldását az időre, a viszonyok javulására kell bizrii. Ezen a téren a javulást erőszakolni nem lehet. Meg kell várni, amig financiális, ügyeink rendbe jönnek s a lermés minden téren normálissá válik. Azonban a szegény liszlviselők sorsán addig segíteni kell. A kormány a kezdeményező lépést már meg is telte ahhoz, hogy az állami tisztviselők helyzetér elviselhetővé tegye. Hisszük, hogy Nagykanizsa városa sem foar elmaradni s a maga részéről is mindent meglesz, hogy saját tisztviselőitiek ne. kellien tovább nyomorogniuk, A segítségnek gyorsnak és jelentősnek kell lenni, mert amint közelednek a zord téli napok, akként növekezik a drágaság is. Reméljük, hogy ez lesz az utolsó megpróbáltatásokkal teljes telünk s jövőre már nem lesz szükség rendkívüli áldozatkészségre. __
— A kincstári holmik beszolgáltatása.
A nagykanizsai katonai állomásparancsnokság még egyszer és utoljára figyelmezteti a közönséget, hogy a tulajdonában lévő katonai felszerelési és ruházati cikkeket haladéktalanul szolgáltassa be, mert a katonaság a napokban ujabb házkutatásokat fog tarlani, s a beszól gáltatást elmulasztókat sulyos^büntetéssel fogják sújtani. Tudomására jutott a katonai parancsnokságnak az is, hogy a Duna—Tisza közéről, ahol a nemzeti hadsereg részérő szintén most folyik a kincstári tárgyak beszolgáltatása — \'tömegesen csempészik át ezeket a holmikat, a Dunántulrá, abban a hiszem ben, hogy itt már megtörtént a beszolgáltatás cl lenőrzesc. Felhívja tehát, a katonai paiancs-nokság a közönség figyelmét arra, hogy aki ilyen csempészésről tudomást szerez, jelentse azt azonnal vagy a közigazgatási hatáságnak, vagy a katonai állomásparancsnokságnak. Aki ilyen csempészésről tudomással bir, s azt feljelenteni elmulasztja, bűnpártolást követ cl s szigorú büntetésnek teszi ki magát.
— A határrendőrség holnapi tánc-estélyére jegyek ma reggeltől kezdve a színházi pénztárnál válthatók.
| — Könyvkiállítás. Ma, amikor olyan óriási a hiány könyvekben, de különösen disz-müvekben, — valósággal látványosság számba megy az a küldemény, amely most érkezett a Fischel könyvkereskedő cég részére Budapestről A bolsevikick rombolása után újra éledő magyar könyvnyomtatás és könyvkötészet olyan remekeit látjuk egy tömegben, — amelyek dicsőségére válnának a békés időknek is. Pazarul illusztrált albumok, kül- és belföldi remekirók csudás kiállitásu alkotásai szerepelnek a küldeményben s hogy csak egyet említsünk, fényes uj köntösben megjelent a Karthausi is, amely már hosszú évekkel ezelőtt eltűnt a könyvpiacról. — Hálásak vagyunk a -kiállításért a Fischel-cégnek, mert ezúttal volt-alkalmunk legelőször meggyőződnünk arról, hogy a magym irodalom- fejlődősét nem tudta dicsőséges utján föltartóztatni a világra zudult legborzasztóbb vihar rombolása sem.
— Vak tfízi lárma, Tegnap délután fél 5 óra tájban a tűzoltók vészkürtjenek ijesztő hangja verte fel a Kőutjja ,&r£&&QUgr.~.£j8fiad.-~ jót. Vad vágtatással tűzoltó -kocsik rohantak \'végig az utcákon, nyofaukban a szenzációra éhos járókelők egész tömege. „Leégett a Hol-czer mozi14 mondották kutyafuttában a min-denttúdók a kíváncsi kérdezősködőknek s azzal galoppoztak tovább, A tűzoltók ezalatt a Szarvas szállodához értek, amelyet az érdeklődők hatalmas gyűrűben vettek már körül. Bont az épületben, ahol állitólag a tűz volt, már egy lelket sem lehetett látni, a házbeliek csudálkozva kérdeztek, hogy miféle tűzről van szó. Annyi történt mindössze,, hogy az egyik villanyvezetéket kivágta az áram, mire a moziból telefonáltak a villanytelepre, hogy kapcsolják ki az áramot, ugy látszik a telepről értesítették azután- — nagyobb veszélytől tartva
— a tűzoltóságot, amely - dicséretes gyorsasággal, alig 10 percre a rövidzárlat * után a helyszínén termett. ,A tűzoltók természetesen
— kíváncsiak legnagyobb sajnálatára — rögtön visszafordultak é» hazatértek laktanyájukba. Mindenesetre megnyugtató tudat a városra nézve, hogy ilyen pontos és mozgékony tűzoltósággal rendelkezik s ennek a bizonyítására nagyon, jó volt a tegnapi vaklárma.
— Meghívó. A Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör november 30-án (vasárnap) d. e. 11 órakor a polgári fiúiskola rajztermében tisztújító közgyűlést tart, melyre a tagokat és az . érdeklődőket tisztelettel meghívja a vezetőség. Ugyanekkor a Propaganda Bizottság irodalmi és művészeti szakosztálya is ülést tart, * melyen az Irodalmi és Művészeti Körrel leendő egyesülés ügyében fog határozni.
— Szervezkednek a sakkozók. A kanizsai kávéházakban az utóbbi időben újra népszerűvé vált a/sakkjáték. Egyre több ós több párt látni komolyan a sakktábla fölé ha-
: jolni s egyre nagyobb és nagyobb lesz azoknak a száma, akik ezt a szép és az észt any-nyira éleső játékot á hasznossal, egybekötött jellemes időtöltésül használják fel. A sakknak az litóbbi időben történt óriási fellendülése arra indított néhány lelkes kanizsai sakkbarátot. hogy a játék kodvelői számára állandó helyiséget szereznek s ennek lehetővé tétele végett sakk kört alakítanak. Az alapítók már be is jelentették ebbeli szándékukat a rendőrségnek, amely tudomásul vette, hogy a kört vasárnap délután 4 órakor Fő-ut 24, sz. alatt megalakítják. ügy értesülünk, hogy a Fő ut 24. sz. ajatti helyiség hetenként kel deiutí^ fog a sakkozók rendelkezésére álínni.
• — A december 6-al müvész-estély,
Megírtuk már, hogy micsoda élvezetes estére .van Nagykanizsa zeneszerető publikumának kilátása. Az Országos Magyar Nemzeli Zeneakadémia» Hubay, Anthes és Dohnányi vég* zett növendékei látogatnak el hozzánk egy estérejés nagyon élvezetes műsor köretében fog. ják művészetüket bemutatni. Fellép az estélyen *Sz^Are/yMária, a berlini opera tagja és Grót M, budapesti hegedűművész is, akiken kívül önálló számokkal szerepelnek még: Hemmerka Mária zongoraművésznő, Kabos Erzsi operaénckcsnö Tordai Zsigmond és Székely Rezső opera-. énekesek. — Páiffy , Erzsi prolójjgal és melodrámával szerepel. Külön érdekessége az
estéidnek, hogy sikerült a közreműködésre
• *
megnyerni Lendvai Renée urleányt, aki klasz-szikus táncszámával fogja emelni az est sikerét. A hangversenyt december 0-án este tartják a Kaszinó nagytermében s az érdeklődés iránta máris városszerte óriási.
— A közönség köréből. A mai postával a következő soroké kaptuk : Igen tisztelt
i \' i
Szerkeszti urlA &ala■•maf-számrtMn~öívá£\'~ tam, hogy 42 háztulajdonost bírságoltak meg a járdák elhanyagolásáért. Kérem legyen szives Szerkesztő ur az üzenetei között értesíteni, hogy mi kiskaflizsaial^közigazgatásilag ugyan hevá is tartozunk ? Kihez is kellene fordulni hogy a kiskanizsai gyalogjárók és utak helyén ne egy feneketlen sártenger készüljön elnyelni, \' nkik ide kényszeritvo vagyunk bemerészkedni, Sürgős üzenetét kéri a sártengerbe hálás előtt. Szerkesztő urnák őszinte tisztelő híve : Szőke István kiskanizsai lakós (Nagyrác-utca.)
— NTE. szombati táncestélye. A Torna-egylet szokásos szombati táhcostélyére máris szétküldték az állandó meghívókat. A nagyszámú rendezőség\' mindent elkövet, hogy a közönség jól és otthonosan érezze magát.
— A nagykanizsai róm. kath. hitközség. pénztárosa az elnökség megbizásábó
• » • f\' \'
felkéri azon hitközségi tagokat, kik az 1910 évre felajánlott tagdijakat és adományokat eddig nem • fizették be, hogy a befizetést mielőbb, de lehetőleg legkésőbb f. é. decem-cer 2l-éig a helybeli plébániahivatalban- eszközölni szíveskedjenek. Pénztári órák hétköznapokon d. e. 9—12-ig, vasár-és ünnepnapokon d. e. 12-ig ós d. u. |/t8—4-ig. *
— A borsodi bányamunkások vasárnap Is dolgoznak, Miskolcról jelentik: Borsodmegyében Gedeon Aladár kerületi kormány-, biztos a munkáskórdóst helyes szociális érzékkel igyekszik megoldani. A kölcsönös megértésnek igen szép gazdasági eredményei vannak már a borsodi szénbányákban, ahol az utóbbi időben a széntermelés örvendetesen fokozódik. Az ormospusztai bányatelepen az utóbbi időben szünetelt a munka, mert nem-volt elegendő bányafa. A kormánybiztosság intézkedésére Sajógalgócról bányafát szállítottak Ormospusztára, ahol a munkásság meg is kezdte a termelést és mór eddig is átlagosan napi 25 vaggon szenet termQlnek. —
Elhatározta a munkásság, hogy vasárnap is
• >
dolgozni fog, ami heti 25 vaggon többter-melóst jelent. A kormánybiztosság gondoskodik róla, hogy a dolgozó munkások semmi-ben^hiányt ne szenvedjenek és \' élelmiszerekkel is el legyenek látva.
— A tékozló flu cimü szenzációs .Corviné-film kerül bemutatóra szombaton, vasárnap és hétfőn az Uraniában. A darab szerzője Vajda Lászió, rendezője Pásztory M., főszereplői Beregi, Makay Margü, Fáy Szeréna,
I Matyassowezky Ilona és Mihályfi- -

1919. november 29.
— A nagymérgö falusi asszony. A
tegnapi hetipiacon egy falusi menyecske tejfölt árult. Odamegy hozzá egy hivatalnokné, negyedlitert méret magának belőle, aztán fizet, postapénzzel. A falusi asszony méregbe jön:
— Ezért nem adom,
— Más pedig nekem sincs. Ilyenben kapja az uram a fizetést.
— Akkor, ne egyenek tejfolt.
— Valamit csak kell enni.
— Egye meg a póstapénzt. A tejfölt pedig Öntse vissza.
A gorombáskodásra • a hivatalnokné is kezd méregbe jönni:
— A póstapénzt is el kell fogadni.
— öntse vissza a tejfölt.
— Nem öntöm.
— Nem önti ?
— Nem. Itt a pénz érte.
— Mondtam már, hogy azért nem adom.
— En pedig nem fizetek mással.
— Nem-e?
A falusi menyecske kikapta a hivatal-
a kövezethez, hogy ezer darabra tijrt.
— Inkább a kutyák nyalják föl — fűzte hozzá magyarázóiam — minthogy póstapénzért odaadjam. - •
— Az épületes jelenetre nagy tumultus
*
támadt, — hamarosan rendőr is akadt s a temperamentumos falusi asszonyka most még rá is fog fizetni a tejfölre. De «bizonyára ó so „kékM-ben fizeti meg a bírságot.
— A nagykanizsai magánalkalmazottak 1 szövetkezete ezennel meghívja t. tagjait f. hó
30-án e. c. 10 órakor a keresk.. alk. helyiségében (Kasino földszint tartandó I. évi rendes közgyűlésére. A Vezetőség.
— A VAC. kabaréja. A nagykanizsai Vasutas Atlétikai Glub december hó 5-én, pénteken a Polgári Egylet helyiségeiben tánccal és szépségversennyel egybekötött zártkörű müyészestélyt.rendez. — Az estély műsora\'a következő: 1. Nyitány. 2. Prolog. Friedländer R. 3. Jass-tánc. Berghaus Nusika és VVin-disch Dénes. Zongorán kiséri Saári Ákos. 4. Opera* áriák. Guttentag Sárika. Zongorán kiséri Bischitzky M. 5. Tornagyakorlatok.\' ö. Magánjelenetek Hegedűs Gyula. 7. Missisipi-tánc. Dobos Bözsike és Friedländer R. Zongorán kiséri Saári Akos. 8. Hegedü-solo. Paganini variatiok. Arvay J. Zongorán kiséri Arnberger N. 9. Műdalok. Roscnfeld J. Zongorán kiséri Bischitzky M. 10. Cello-sollo. Goumond i Ave Mária. Popper Polonaisso de Concert. Előadója Telleman F. Zongorán kiséri Bischitzky M 11. Páros jelenet. Friedländer R. és Hegedűs Gy. 12. Szárny kürt-solo. Arnberger Zongorán kiséri Bischitzky M. Conferancier: Fülöp Gy. Helyárak: Páholy 80 kor., támlásszók 15 kor., körszék 12 kor., zártszék 10 kor., földszinti
• állóhely 5 kor. Az estély kezdete 7 és fél órakor.
— Volt magyar községek vlsszacsat-lakozása. A „Sopronvármegye" irja a következőket : Mialatt Ausztria óriási tevékenységet fejt ki, hogy az ingadozó Nyugatmngyaror-szágot magához csatolja, hogy az entente-hatalmakat az ő követeléseinek jogosságáról meggyőzze, jelentkeznek hirtelenében ausztriai községek, melyek az ő vörösre festett, mostoha hazájukban nagyon is nem jól érzik magukat és mfndeft)erővel régi hazájukhoz akarnak csak tartozni. Ezek a községek: Hainburg, Deutsch-Altenburg, Hof ós Au, melyek valamikór* Magyarországhoz * tartoztak é$ csak az |
1867-ik kiegyezésnél felejtődtek Ausztriánál. Ezek terjesztettek-fol most az ausztriai rejtett kommunizmus feletti kétségbeesésükben és vigasztalan gazdasági helyzetükben Fiedrich miniszterelnök elé kérelmet, melyben Magyarországhoz való csatlakozásukat kérik.
- A Világ nagymozgóban szombaton és vasárnap kerül bemutatóra a Termékenység cimü 4 felvonásos hatásos dráma, a fő-r szerepben Ellen Ullri. Mirfdvégig érdekes cselekmény, mesteri rendezés és káprázatos kiállítási — Ha az elmaradt lialáiszerződés cimű film is megérkezne, ugy mint a két sláger fog bemutattatni. \'
Színház.
Heti műsort
Szombat d. u. 3-kor Ifjúsági előadás Szombat este 7-kor Nebáncsvirág Vasárnap d. u. 3-kor Suhanc Vasárnap este 7:kor Móni te csalsz I
Az előadások, miután mindig van villany a színházban este 7 órakor, délután pedig -----------------3 órakor kezdődnek.—-------:___
* A névtelen asszony csütörtöki előadásáról helyszűke miatt csak ma emlékezünk meg. De meg kell emlékeznünk róla, mert az egészében és részleteiben egyaránt finoman kidolgozott előadás igazán művészi nivóju volt. Maga a darab is hatalmas alkotás, amelynek megrázó drámai ereje mindig közel férkőzik a közönség szivéhez, a\' művészi kidolgozás pedig teljessé teszi a hatást. Axfőszerep egy $okat élt, csalódott . és szenvedett asszonyé, akiben, amikpr már a lejtő leg alsóbb fokán ^11, feltámadnak veleszületett jobb érzései és tykor egy mondhatni hősies cselekedettel bizonyítja be, hogy az omberből a neveléssel beléjo ojtott erkölcsi érzéket kiölni>oha, csak idi*g>£ráigl elnémítani lehet. Benkő Ilona kreálta a szerepet, sokat vártunk tőle; megfejelt yárakozázunknak. Ha talán a II. felvonás elején a piszkos életét unó, morfinista asszony alakjának megrajzolásában nem is volt a legerősebb, annál hatalmasabban domborodott ki alakításában a családja nyugalmát és boldogságá{ féltő ós a fiát mindennél jobban szerető anya, aki szeretteiért a társadalom által legsúlyosabban büntetetett cselekmény véghezvitelére is képes: embert öl, a szeretőjét. .Heltai direktor játszotta a szeretőt, ezt a lezüllött, pénzért mindenre kapható apacsot, akinek alakját ugy állította a nézők elé, hogy abban igazán mindenki felismerhette a nagyvárosok söpredékének típusát. Holtai nem az úgynevezett „hangos" színészek közül való, rajta valóban nem látni meg, hogy játszik, az ő kreálta szerep ól. A legkevésbé . sem grotesz egyik mozdulata, vagy szava és mégis a legegészségesebb humor vonuFvégig kevés mozdulat-\', tal sokat kifejező alakításán. Bakó. Lajos intelligens szinész, aki nagy megértéssel játszotta a lelkiismeretfurdalásoktól gyötrődő férj szerepét, csak arról nem szabad elfelejtkeznie^ hogy a páthoszok kora lejárt. Érczkövy nagyszerűen tudta, sugó nélkül is védőbeszédet, Körmendy az orvos szerepében jó volt.
Tögnap este a Csárdáskirálynő ment zsúfolt ház előtt nagy sikerrel.
Sport.
%
(:) Az NTE. értesíti tagjait, hogy a tornaórákat . november 2-fól kezdve kedden éa pénteken este 8--10 óra között tartják meg. A tornát Ivancslcs tornatanár ur fogja
vezetni.
- (:) Vívás. Az NTE. felkéri azokat, akik , a vivást gyakorolni vagy megtanulni akarják* hogy a pénteki tornaórán (este 8 órakor) megjelenni szíveskedjenek. Kelfő számú Jelentkezés esetén a vívó szakosztályt megalakítjuk. — Vivókapitány: Ivancsics tornatanár ur.
W Nyilt-tér.
ÓVÁS i
Uióbbi időben egyes városokban hlva-íatlan egyének a „Nalional" ellenőrző pénztárak Javításával foglalkoznak. Ezeknek az embereknek a legtöbb esetben hiányzik az a . tápaaatalatuk*amellyé!. ilyet ^végezhetnének a ezért a munkáért a Jeglöbb esetiben horribilis árakat követelnek. — Igazalvánnyal ellátott < speciális műszerészeinket szükség esetén ismét kiküldjük. Javítási bejelentéseket kérjük csak hozzánk leadni.
National Regisztráló Pénztárak Terjesztési Vállalata., Telefon 11-19. Budapest, IV. Váosl-a. 20.
Van szerencsém értesíteni a tisztelt | közönséget, hogy a műterem átalakítási 4 munkálaial befejeződlek és igy abban a kellemes helyzetben vagypk, hogy a mélyen tisztelt közönségnek ismét rendelkezésére állhatok. — További szíves Jóindulatukba ajánlva magamat, vagyok teljes tiszteleltei:
Fitos Gyula, fényképész
Kazinczy-utca 3. sz.
• • \' \' • • ..... : • .
Irodai munkálatokban jártas»
csakis szép kézírással rendelkező és perfektül írógépelő
TISZTVISELŐNŐ
helybeli pénzintézetnél azonnal alkalmazást nyer. — Bizonyítványokkal ellátott ajánlkozások e lap kiadóhivatalához legkésőbben december 3-ig benyújtandók. .
KuszönetnyilvaniUs.
Mindazoknak, akik boldogult bátyám Szamok Jakab végtisztesség tételén részvétük nyilvánításával a család fájdalmát enyhíteni szívesek voltak — de különösen az. elhunyt asztaltársaságának — leghálásabb köszönetemet nyilvánítom.
Szarnak Mór.
Elköltözés rtilatl 2 rézAgy, 1 zongorát, 2 nehéz tölgyfaszokróny és egy tükör eladó. — Cím: Királya. 14. szám. Geisx\', 2305
Magános, szép, flaial, intelligens özvegy asszony elmenne aásyezetőnőnek özvegy emberhez, egy-két gyermek nem határoz. Cim a kiadóhivatalban. 251Ö
Kóser libazsír kapható!
Kohnné, Báfhory-u. 3• szám.
Két kemétiyfaágy és egy szekrény (puhafa) eladó Csányl L.*u. 22. 2:*Ö2
-Uradafnf Mész újévre állast keres.
» _ * \' »
Címe Pintor János Felsőrajk, VárhelypusztaT V «*";

y//\\\\m • »•• «

1919. november 29
ZALA
Teljes lakásberendezések, Ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb bútoráruházában =33
Értesítem a nagyközönséget és I uradalmakat, hogy • !

Nagykanizsai Magánalkalmazottak Szakszervezetének Szövetkezete
egy könyvelői teendőkkel egybekötött
pénztárosi
állásra pályázatot hirdet. — írásbeli ajánlatok az igazgatóság címére küldendők
VILAO
napymozgószlnhúx
Szarvas szálloda. Telefon 74. sz,
Szombaton és vasárnap novomber hó 29 és 30 ón
(nyul, róka stb.) — legmagasabb napi áron véftérolotó. —
Szarnék Mór, Kazinci-u. 12. Szépirodalmi és tudományos
hatásos dráma 4 felvonsban. A főszerepben ELLEN ULLRI
FALIÓRIÁSI
Előadások kezdete 6 és 8 órakor. .
Vasár- ós Ünnepnapokon 3, 5, fái 7 és 8 órakor Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók
URÁNIA "MgMp-p\'tot*
V II rt A1 A II Bosflonyl-n. 4. Telstoo 250
Szombat, vasárnap. Mii. Mmiu 1130., flec. 1.
„Corvin0 szenzáció!

TA ROZA
:::T«n\'Bac:8;B:w.i.r-\'
M nagy választékban g
| mái* kaphatók! (9)
I Físchel Fülöp Fiai I
\\ könyv és papiráruliázábail VAJ űj NAGYKANIZSA (&]
pl == Városház - épület. = fo
A legjobb minőségű cigaretta-
papirok és cigarelfa-hüvelyek
/
minden mennyiségben kaphatók
Garamvölgyi ós Szemere
dohány-nagyárudájában. —
Irta Vajda László. Kendezte Pásztory M. Főszereplők\': Beregi, Makay Margit, Fny Szeréna, Matyassowszky Ilona, Mihályíi.
-------- Előadások kösnapokon 6 és 8 órakor
Vasár- ós ünnepnapokon 3, 5, Vs7 óu 8 órakor
EmmriaacacBarDesc
minden szombaton
vasarnap és hétfőn
JELENTÉHEKKEL
üzemben van
Egyes szám ára 60 fillér.
«
Kapható a dohantjárudákban és az utcai rikkancsoknál.
Nyom. tott: a „Zafa^Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató: Balog Oszkár
JO.VI. évfttlyam
n nrrr^—\'—-—rr
1818. november 30. Vasárnap.
^Btífciib ^ilfltll:
^laoykanizsa, Sugár-ut 4.
,1a Nyomdavállalat
Pő-ut 5. SZ.
Ktgjelenlk hétfőklvételé-ftl mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
273. uím.
Előfizetési Arak:
vidékre postai szétküldéssel :
Egy bór* ... II K.
Mogyoi érre . . 45 ,
Félém . • . 80 .
EQésx évre . . 180 .
Egyes szára * Ara : 60 fillér.

pfri(*iff0*tft Madóhivalell Itlcfon 79,
Nyomdai ftl«fon 117.

Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN

Az országos nemzetipárt és a munkapárt fúzióját.
Lovászy lemondott a pártelnöb-
ségérőf.
Budapest, nov. 2®. Tegnap este többen tárgyaltak az országos nemzetípórt tagjai közül a munkapártiakkal. Ezen az értekezleten részt veitek: Halász Léö, B\'iröPál, ifj. Chorin Ferenc; a munkapárt részéről pedig; Lukács Lszló, Perényi Zsigmond báró, Ghil/ány Imre bárót, Kurthy Lajos báró, Ber-zeviczy Albert és Szász Károly. Mint a pártokon kivül álló politikus jelen volt, Bethlen István gróf. Az • értekezlet elé - már konkrét előterjesztés került. Nevezetesen, hogy milyen körülmények között mondja ki a párt a fúziót. Megbeszélték ezenkívül az uj párt nevét is és végül a nemzeti párt közölte azt a módot is, hogyan lehetne a személyi kérdéseket mindkét párt megelégedésére elintézni. A munkapárt feltétele ugyanis az volt, hogy a párt élére csak egy eddig nem exponált politikus kerülhet: a jelek gután Ítélve Kürlhy Lajos báró. Ezzel szemben azonban mindazok, akik az októberi forradalomban részt vettek, nem tölthetnek bc a pártbban vezető
szerepet. Kivételt csak Ábrahám Dezső képezett, akit ugyanis a pórt egyik alelnöki állására jelöltek, Lovászy Mártonnak rtem voltak hojlandók semmiféle szerepet adni, annál kevésbe, mert tudták felőle,"hogy ő maga sohasem mond le azokról a függetlenségi osz-mékről, amelyek eddigi hosszú, közéleti szereplése alatt vezették. Lukács Lászlót egyenlőre félretolja a fuzionált uj párt, de azzal, hogy később aktív szerephez juttassa. Ez volt a két párt politikusainak tegnapi megállapodása, amelynek hire az országos ncnfzéti pártba korán eljutott. A nemzeti párt volt függetlenségi tagjai a legnagyobb irgalommal tárgyalták az eseményeket. Rendkívüli választmányi ülés összehívását kérték, ami mára meg is történt, közben Lovászy igyekezett puhítani a polgári párt egy részét, Mándy Samu és Hegedűs Loránték pedig eltávoztak a pártból. Midőn Lovászynak beszámoltak a történtekről és különösen arrél, hogy szerintük a fúzió az ő személyének félreállitásán nyugszik, Lovászy a következőket jelentette ki:
— Miután látom és ugy mondják, hogy az én személyem akadálya annaJc, hogy a további fúziós tárgyalások befejeződjenek — én félreállok.
még ma lemondok* elnöki tisztemről, a politikától pedig visszavonulok.
Budapest, nov. 29. Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter a következő nyilatkozatot tette;
— Minket a középpártgondol^ta Vezetett t* azt akartuk elérni, hogy minél nagyobb Pártunk legyen. A munkapárttal a tárgyalások
S^t

Főmunkatárs és laptulajdonost CSILLAG JENŐ

Hirdetéseket, nyllt-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint vesz U. fel a kiadóhivatal. _azon az alapon folytak, hogy az országos nemzeti pirt en blok mondja ki a fúziót. Távol áll tőlünk olyan látszat, mintha mi Lovászy ellen foglalnánk állást, sőt a magam részéről kijelenthetem, hogy Lovászy puritán egyénisége végtelenül szimpatikus nekem és arra törekszem, hogy ő a politikai életben továbbra is részt vegyen. Egyonlőre azonban ■ munkásságát más tére óhajtjuk igénybe venni.
Tanácskozás a cenzúra tárgyában.
Budapest, nov. 20. Bárczy István igazságügyminiszter elnöklésével ma értekezlet volt az igazságdgyminiszteriumban a sajtó* , cenzúra tárgyában. Bárczy megnyitó beszédeben elmondotta, hogy a pártok abban állapodtak meg, hogy biztosítják a sajtószabadságot s csak bizonyos korlátozások között tartják fenn a cenzúrát, ellenben megszüntetik az osztály és felckezctellenes izgatást. Huszár miniszterelnök arra kérte a sajtót, hogy működjön közre a jogrend helyreállításában. Elsősorban azt kéii, hogy a kormányt és a békedelegácíót ne hozzák ferde helyzetbe a*külfölddel szemben nem hivatalos forrásból származó közleményekkel. Gondos-kodnl arról, hogy a békedelegáció egyöntetű akaratot képviseljen kifelé s reméli, hogy ebben a sajtó támogatni fogja, örömmel közli, hogy amikor meghívnak bennünket a béke-tárgyalásra, % tere lesz a közvetlen tárgyalásoknak is, ami. 25—30 napig is eltarthat. Másodsorban azt kéri a sajtótól, hogy a nemzeti hadsereget, az ország legnagyobb támasztékát tánogassa szeretettel — végül azt kéri, hogy a sajtó mondjon le arról, hogy a béketárgyalások idején . felmerülhető incidenseket oly módon tárgyalja, hogy azok
ugy mondta cl, ahogy Stankovszky és Büch-ner. Arra emlékszik, hogy Kéri jelen volt a tanácskozásokon, do Fényesre nem emlékszik. Dobó István, az eléje tárt bizonyitékok súlya alatt szintén megtört ós bevallotta hogy 6 is-részt vett Tisza meggyilkolásában.
Egyesül a kót kisgazdatábor.
Budapest, nov. -29. a nagyatádi Szabó vezetése alatt álló Országos Kisgazda és Földmüvespárt elnöksége — mint ismeretes — tárgyalásokat folytat az Egyesült Kisgazda és Földmivespárttal. Ezen tárgyalások tegnap konkrét eredménnyel végződtek. Nagyatádi Szabó erre vonatkozólag a következő nyilatkozatot tette:
— A tárgyalások a legkomolyabban folynak, sőt el ís dőlt már a fúzió kérdése, A megegyezés a főbb kérdésekre megvan, csak kisebb részletkérdések vannak még amelyekkel ma végzünk. <
Hamis hír a bankjegyek lebélyegzéséről.
Budapest, nov. 29. A fővárosban, az az ellenőrizhetetlen forrásból eredő hír terjedt el, hogy a bankjegyek lebélyegzése december Ivén kezdődik. A M. T. /. illetékes helyrőt szerzett információk alapján közli, hogy ez nem felel meg a valóságnak és minden alapot nélkülöz.
Antant tábornokok a miniszterelnöknél.
Budapest, nov. 29. Grasciani tábornok a franciá misszió vezetője és Mombelli tábornok az olasz misszió főnöke ma aelután látogatást tettek Huszár miniszterelnöknél. Bandholz tábornok, az amerikai katonai misszió parancs-
itthon izgalmakat kelthessenek. A politikusok I noka holnap délelőtt 11 órára jelentette be megegyeztek abban, hogy a választások alatt | látogatását a miniszterelnöknél. A tábornokok nem fognak izgatni, ugyanezt kéri a sajtótól is. Az ő célja a társadalmi béke megteremtése. Konstatálja, hogy a magyar sajtó, hivatása magaslatán áli. Huszár beszöde után beható vita indult meg, amelynek során teljesen egyértelmű álláspont alakult ki. Ennek megfele-lőleg a legközelebbi napokban kormányrendelet fogja szabályozni a cenzúra ügyét.
Tisza gyilkosainak töredelmes
P

vallomása.
I látogatásukkal, Huszár miniszterelnöknek tegnap és tegnapelőtt a misszióknál tett látoga-| tásait viszonozták.
Köztársasági mozgalmak Romániában.
Bécs, nov. 29. Bukarestből jelentik: Egy | idő óta igen erős köztársasági mozgalom észlelhető Komániában, Bukovinaban, sőt Erdélyben is. Bukarestben a köztársasági eszme !;propagalására liga alakult, amelynek élén Take Jonescu és Avarescu tábornok állanak. Leg-
„ , , no A ikua I utóbb Bukarestben népgyűlést tartottak, nme-
Budapest; nov. 2«. A vizsgálébiró ma ,yen Take JonescU Ó8^vare8Cll
tovább folytatta a vizsgálatot A Tisza-ügyben. I mftdták a királyságot. A gyűlés után a tömeg A beismerő vallómások oly morális hatással I a királyi palota elé akart vonulni és csak voltak a gyilkosokra, hogy mikor felolvasták | katonai tömegek kivezénylésével lehetett a tö-
Tenner Zoltán előtt, az megtört < és szintén If^M*^^ W^É u\'^^
r.. j u I azerint külföldön tartózkodik és Bukarestben
bofemerő vallomást tett, Elmondta, hogy részt I lévő vagyok biztonságba helyezte. Egyes vett a I l-es katonatanácsnak a< Lovag-féle I lapok nagyon válságosnak festik Nagyrorriánia vívóteremben tartott ülésein és a tényállást | képét.
2.
j *
ZALA
1919. november 30.
mm
Megvan a cserfői gyilkos.
Ax egy hetei kitartó rendőri n|o-
mosás sikere« — lloisxú rolt a gyilkoMág okozója. — A gfllkoi kíikanlsial legények töredelme» vallomása,
— Saját tudósítónktól. —
Hatalmas munkát végzett egy átló hét óta a nagykanizsai rendőrség. Ma egy hete, a legborzalmasabb módon meggyilkolva találták a cserfői hegyen Horváth—Csizmadia Györgyöt, anélkül, hogy a legkisebb áruló\' nyom is következtetni engedett volna a gyilkosok kilétére. Annyit, tudtak csak megállapítani a helyszíni szemlén, hogy a szerencsétlen végetért Horváth Csizmadia Sándor fejét valamilyen súlyos tárggyal teljesen szétzúzták a gyilkosok. A meggyilkolt értéktárgyait minden hiány-nélkül megtalálták a hullánál, rablógyilkosságról tehát szó sem lehetett.
A nagykanizsai rendőrkapitányság bünügyi osztályára hárult most már a nehéz feladat, hogy a minden tekintetben a rejtelmes-ség homályába burkolt ügyre világosságot dc-litsen. Hajós Ferenc rendőrfelügyelőnek osztották ki az^Sgyet, aki azután a bünügyi osztály összes nyomozóival együtt azonnal belefeküdt abba a kitartó s fáradságot nem kímélő munkába, amely a tegnapi nap folyamán teljes eredményre: a gyilkosok kézrekeritésere s a gyilkosság legapróbb részletének is a kiderítésére vezetett.
Hajós rendői felügyelő régi, sokai tapasztalt s óriási szakértelemmel rendelkező bünügyi ember, aki ennél a bünügyp^his rögtön több irányba terjesztette ki a vizsgálatot. Annyi tényként állott a nyomozást vezető rendőrtiszt\'előtt, hogy rablógyilkosságról szó sem lehet: a gyilkosság csak bosszú műve lehetett. Ezen a& alapon indult meg először a nyomozás, ámit mégkönnyitetf az a közismert tény, hogy a meggyilkoltnak nagyon sok haragosa volt. Simoncsics Mátyás kiskanizsai gazdaemberre terelődött először a gyanú, mert tudta ró|a a rendőrség, hogy nagy ellensége Horvátk Csizmadiának. Simoncsics azonban igazolta magát, alibit bizonyított s igy a nyomozást más irányba kellett terelni. HajÓ3 felügyelő ekkor a gyilkosság színhelyét vetette alaposabb vizsgálat alá. Három csoportba osztotta be nyomozóit s három különböző irányban indította őket a cserfői hegy felé útba azzal, hogy az első csoport az u. n. felső uton, a másik az u. n. középső uton, a harmadik pedig a vasúti sínpár mentén közelítse meg a színteret s utjukban vegyék a legalaposabb vizsgálat alá a környéket. A nyomozók el is indultak, átvizsgálták a Vajda majort, a fürészgyárat ós a Prpié telepet, majd á tett színhelyén találkozva együttesen bejárták az egész hegyet s megállapították, hogy a gyilkosság napján kik tartózkodtak Cserfőn. Kiderült, hogy szombaton délután 3 és 4 óra : között egy kiskanizsai földművesekből álló társaság indult hazafelé a hegyről, amely társaság körülbelül 4 óra tájban hagyta el a szől-lőhegy utolsó pincéjét. A társaság tagjainak névsorát is sikerült a nyomozóknak megálla pitaniok. A következők voltak ott:, Ziegler Ignác és fia Ferenc, Bolf Károly és fia János, Mujzer Ferenc fiatal legény és Kis Ferus József a feleségével: valamennyien kiskanizsai lakosok, ^
A legfontosabb pontja a nyomozásnak már megvolt, most már. csak ezeket az embereket kellett kihallgatni, akiknek a gyilkosság idején éppen a tett színhelye mellett kellett elhaladniok. Hajós felügyelő azonnal előállít tattá a fenti társaság tAgjait s hozzáfogott kihallgatásukhoz. A legelőször kihallgatott Z/e#-ler Ferenc kiskanizsai legény vallomása rögtön teljes világosságét derített az ügyre. Megállapítást nyert, hogy a gyilkosságot Mujzer Ferenc és Bolf János fiatal legények követték el. de része van a bűntettben Ferenc-
nek is. Most már Mujzert hallgatta a rendőrtiszt, aki töredelmes vallonfásában a legapró-lékosabban elmondotta a rémtett részleteit.
^ Mujzert a gyilkosság napjának reggelén arra kérte Tóth Ferus József kiskanizsai gazda kislánya, hogy apját, aki a Bagóhegyen lévő pincéjében betegen fekszik, hozza be kocsijával. Mujzer ki is ment, felvette a kocsijára a beteget ós a feleségét és ugy 3 óra tájban hazatelé indult. Útközben megálltak Bolf Károly pincéje előtt, ahol felszálltak a kocsira: Bolf Károly cs János, Ziegler Ignác és Ferenc, azzal á kocsi tovább njent. Alig haladtak egy puskalövésnyire, amikor a gyeplőt nem a legbiztosabban kezében tartó Mujzer ügyetlensége, vagy talán részegsége folytán felborult a kocsi s a bentülők valamennyien kiestek belőle. Mujzer a kocsi helyreigazításához fogott, de Ziegler Ignác és Bolf Károly, a két öreg, nem igen bízott a kocsikázásban, mert gyalogszerrel indult hazafelé. A társaság többi . tagjai maradtak. Ekkor haladt el nem messzire, a kocsi mellett Horváth Csizmadia György, akivel a társaság több .tagja ellenséges viszonyban állott. .
Bolf János vette elősször észre az öreget s odaszólt Mujzernak: .Nézd, jön az a vén taknyos !* Ziegler megkérdezte a két legényt, hogy haragszanak-e az öreg Hor-váthr* ? Ha igen, ugy menjetek utánna és verjétek össze — mondotta. Erre Bolf Jancsi és Mujzer felkaptak egy-egy hámfát ós utánna mentek Horváthnak. Az öreg észrevette, hogy a két legény tervez valamit ellene, megállt és bevárta őket, Mikor a két legény odaért az öreghez, „Mujzer élőről a felső karjára vágott a hámfával, majd Bolf hátulról hatalmas csapást mórt a fejére. Horváth Csizmadia elszédült a csapástól, amire azután a két íiatal ember addig verte agyba főbe, mig csak az agyveleje kiloccsant. Ekkor, mint akik a legjobban végezték a dolgukat, egy tócsában lemosták a hámfákról a vért s nyugodtan vissza mentek a kocsihoz. Útközben egy szót sem beszéltek az esetről: semmiség volt az egész. Csak éjszaka a Mujzerék Istállójában, ahol Bolf is az éjszakát töltötte, kérdezgették egymástól lelkiismeret furdalásoktól gyötörve, hogy nem halhatott-e bele az öreg a súlyos csapásokba. Akkor pedig máj mindegy volt.
A nyomozás adatai s az eddig.kihall* ugatottak vallomásai hajszálnyi pontossággal fedik egymást s igy kétségtelen, hogy ez a
pontos tényállás.
/ v
A/tettesek már valamennyien a rendőrség fogházában vannak őrizet alatt, ma móg részletesen kihallgatják éket, a vizsgálat esetleges hiányos részleteit kiegészítik, azután átteszik az ügyet az államügyészséghez. Hajós rendőrfelügyelő és a bünügyi osztály nyomozói pedig egy kiváló lelkiismeretossóg-gdl> és szaktudással végzett munka méltó dicséretót tehetik el emlékeik közó.
1 Muraközi küldöttség Clarknál
Az antant közbelép.
A horvátok ez óv tavaszán botörtek a tel. jesen védtelenül álló Muraközbe. Csak néhány százan voltak. Az egész magánvállalkozás volt

Később szerb katonaság is szállingózott odt s Muraközt teljesen elfoglalva, megszállva, miniden irányban berendezkedett. A magyar tisztviselőket, tanárokat, tanítókat kiutasították s most az adminisztrálás, a tanítás mindenütt horvát.
A muraközi nép a mily fájdalommal vált meg a magyar tisztviselőktől, tanítóktól, oly ellenszenvesen, sót gyűlölettel fogadta a Horvátországból helytikro küldött egyéneket. A tisztviselők ellen tüntet, a horvát tanítókkal elégedetlen. Jellemző ez a nyilatkozat a horvát tisztviselőkre:\' „Miféle urak ezek, magyarul jsem tudnak." A tanítótól azt várná, hogy gyér-mekeit magyarul is tanítsa. Az irodalmi u. n. „stakovszki" nyelvjárást nem szíveli. — Nem akarja, h.ogy gyermeke „illér" legyen.
A Horvátországhoz való csatlakozás gondolata ellen minden erejével tiltakozik. Ha egy zászlóalj magyar katona Muraközbe vonulna, a nép egy emberként.állana melléje s kiverné a horvátokat.
Muraköz vezető férfiai belátva a nép érzésének, ragaszkodásának ezen egységes meg-nyilatkosasát, a mult héton két külön küldöttségben Budapestre utaztak, hogy Clerket tájékoztassák Muraköz, népének határozott állásfoglalásáról s egyúttal feltárják azokat az atrocitásokat, a melyeket a hórvátok a megszállás napjától máig a magyar lakossággal .elkövettek. Clerk maga, nagy elfoglaltsága következtében nem fogadhattá a küldöttségeket, azért egyik tanácsosához küldötte őket. Az illető nagy előzékenységgel s figyelemmel fogadta őket s biztosította a küldöttségeket, hogy panaszukat s óhajukat illetékes helyen elő fogja terjeszteni.? Különös örömmal\' vették a tanácsos ozon kijelentését, ho"gy a Délszláv állam és Magyarország között az egész vonalon a Dráva jelöltetett ki demarkácionális vonalnak, tehát a horvátoknak, szerbeknek Muraközből ki kell vonulníok. Csodálkozását fejezte ki, hogy a Jugoszláviához már két Ízben intézett parancsnak a megszálló katonaság eddig nem tett eleget.
» •
A küldöttségnek arra a megjegyzésére, hogy a horvátok nem akarnak engedelmeskedni, nyomatékosan kijelentette, hogy az antant és az angol misszió érvényt fog tudni szerezni akaratának.
Ezek után nemcsak azt remélhetjük,
hogy Muraköz nemsokára megtisztul a szláv
»
megszálló csapatoktól, hanem azt is, hogy Muraközt Magyarországtól nem fogják Jugoszláviához csatolni. ^ Muraköz régebben is, bebizonyithatólag mindenkor Magyarország közvetlen része volt. Horvátországhoz vató átkapcsolása 1S48 után tőrtént s esak az 1867-iki kiegyezésig tartott. Ezt az absolutistikus hatatom tette s jogtalan volt. Muraköz a pactacanventák, a földrajzi feljegyzések, adózási ügyek, az ország törvényhozásai ós törvénykezései s végre hadszervezeti ügyek alapján, az 1848 után következő 19 év kivételével, mindig alkatrésze volt Zalamegyének; ós Deák Ferencnek a Zágrábmegye által 1861. évben, a magyar megyékhez köldött körlevelére adott jogfilozófiai fejtegetésének egyik pontja szerint-„semmiből
1919. november 30.
sem tűnik ki, hogy Horvátország Muraközt a régebbi korban valósággal birta volna, de az kétségtelen, hogy századok óta Muraköz Magyarországhoz tartozott, mint azt Horvátország is elismeri. Ezen közelebb lefolyt századok alatt Horvátországnak elég alkalma lett volna Muraközre nézve követelését érvényesíteni vagy a gyűlésen, vagy a fejedelem előtt, de ezt soha nem cselekedte"-.
.Ha most Muraköz, cz a kedves, szép félsziget, melynek közel .100.000-nyi lakosa van, mienk marad, többé semmi hatalom azt el nem veheti, mert majd nem csak érzelmileg, hanem nyelvileg is teljesen magyarrá lesz.
. . Gönczi Ferenc.
ZALA
i .j^i.-


HÍREK.
«•19.
novomber
30
Vasárnap
naptár
Rom. kath. András. Prot. András. Oor. katb. András. Gor. kel. (nov. 17.) G rgely. Itr. Kiszlev s.
A nap kél reggel 7 óra 13 perckor, nyugszik dclutin 4 óra 10 perckor.
. A hold kél d. u. 3 óra 34 porc. kor. nyugszik este 11 óm 20 porckor.
— Dobrovlcs Milán — képviselőjelölt.
Dobrovics Milán volt országgyűlési képviselőt tegnap délután egykőrf választókerületének
V
több községéből küldöttség kereste föl s az egyesült kereszténypártok (ker. szoc, nemzeti és kisgazda) programmja alapján fülajánlották neki a képviselőjelöltséget. A küldöttség hangsúlyozta, hogy a jelölés Dobrovics volt választóinak egyhangú határozata alapján jött létre. Doferovics Milán kijelentette, hogy neki
a volt választói bizalma parancs s a jelöltsé-
«
get már csak azért is örömmel vállalja, mert letenyei választóival szivben-lélekben mindig együttérzett. A küldöttség a választ éljenzéssel vette tudomásul. Dobrovics karácsony után kezdi meg körútját kerületében, — pártja azonban az előkészületeket haladéktalanul megkezdi.
— Elhalasztott gyűlés. A Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Körnek ma d. e 11 órára hirdetett tisztújító gyűlése közbejött akadályok miatt néhány nappal elhalasztatott. Ugyancsak elmarad a Propaganda Bizottság irodalmi és művészeti osztályának gyűlése is. Az ujabb időpontot szintén hirlapilag fogjuk közölni.
— A jugoszlávok követelése. Belgrádból az a hir érkezik, hogy a jugoszláv kor-mány jegyzékbe vette azokat az osztrák és magyar állampolgárokat, akiknek kiadatását követelni fogja. A jegyzékben állítólag hatezer név van feltüntetve, többek között Berchtold gróf, Kövess, Frank, Liboriusz és Potiorek.
— Végzetes játék. Toka István tizennégy éves gyerek a vásártéren egy pisztolyt talált, amelyet hazavitt s játszani kezdett vele. A fegyvert addig forgatta, mig az elsült s a golyó Dombai Katalin hat éves lánykát életveszélyesen megsebesítette. A kislányt a városi közkórházba szállították.
— Az uj sajtófőnök. Amint megírtuk, a minisztertanács Bonitz Ferenc miniszteri tanácsost, a magyar újságírás, régi munkását nevezte ki a miniszterelnökségi sajtóiroda fénökévé. Bonitz. Ferenc -kinevezése ugy politikai, mint a sajtó köreiben megelégedést keltett ós általános tetszéssel találkozott. Kiváló újságíró, aki szeretetreméltó egyéniségével mindenki tiszteletét és szeretetét vívta ki magának. Bonitz Székesfehérvárott kezdte újságírói működését. Innen került a fővárosba. A koalíció óta tagja a miniszterelnöki sajtóirodának.
I — Erdélyből kiutasítják az összes | magyar és szász hivatalnokokat. A berlini Kfeutzzeitung jelenti: A magyar kormány Körödi Luctól az erdélyi szászok miniszterétől azt az értesítést kapta, hogy a román kormány Erdélyből ujabban ismét 8 ezer magyar és szász hivatalnokot utasított ki. Ezen kívül felszólították az erdélyi magyar és szász hivatalnokokat, hogy Erdélyt 14 napon belül hagyjak el. Ez a parancs 15 ezer csaladot foszt meg otthonától. Körödi ezen intézkedés ellen tiltakozott ós kérte a magyar kormányt, hogy az antant megbizottaival Bukarestben hasson oda, hogy a román kormány ezen rendeletet vonja vissza.
— Olasz csapatösszevonások, Szkuta-riból érkező jelentések szerint naponta érkeznek olasz csapatszállitmányok. A valonai helyőrséget megerősítették. Az utolsó héten mintegy 15 ezer ember érkezett tüzérséggel együtt. A csapatszállitasok Jugoszlávia ellen irányulnak.
— Befolyt adók. A zalaegerszegi magyar\' pénzügyigazgatóság jelenti, hogy a megyeterületen a meg nem szállott részeken október havában egyenes adók és egyéb köztartozások fejében 2365728 K folyt be.
— VAC. táncestélye. Ma a Vasutas Atlétikai klub a Szarvas szálló nagytermében táncestélyt tart. Kezdete este # órakor. Fűtésről és világításról gondoskodva van.
— Kifelé Pécsről. Pécstől jelentik, hogy Hause amerikai ezredes a versaillesi tanács megbízásából oda érkezett s rögtön érintkezésbe lépett a jugoszláv polgári és katonai hatóságok fejeivel. Utja föltétlenül Pécs kiürítésével függ össze.
.....■■,■ . !......\'CK^gsj, .."■\' ■ , ■■■: ........ =3
Pogány és Csernyák kiadását .sürgetjük Ausztriától.
Bécs, nov. 29. Az osztrák kormány ma kapta meg a magyar* kormány átiratát, amelyben e hó 28-iki kelettel Pogány József volt népbiztosnak és Csernyák Imre századosnak sürgős kiszolgáltatását kéri azon az alapon, hogy mindketten resztvettek Tisza meggyilkolásában.
Színház.
Heti.műsor s
Hétfőn este 7-kor Gólya. Csak felnőtteknek Kedden d. u. 3-kor \' Ifjúsági előadás Kedden esto 7-kor Kebáotfsvirág operett Szerdán esto 7-kor %\'ebáncsvirág operett Csütörtökönd.u.3-kor Ifjúsági előadás Csütörtökön d.e. 7-kor Benn az erdőben dráma Pénteken este 7-kor Nincs előadás Szombaton este 7-kor Gróf Rinaldo Vasárnap d. u. 3-kor Csárdáskirálynő Vasárnap este 7-kor P(óbaházasság
Az előadások, miután mindig van villany a színházban *ste 7 órakor, délután pedig 3 órakor kezdődnek.
E heti színházi előadások iránt igen nagy az\'órdeklotás mindenfelé, mert a szin-házpénztárnál máris sok előjegyzés történt. Kedden ós szerdán Lukács Ernőnó szívességből kisegíti a színtársulatot és a beteg karmester helyett vezeti a zenekart. Igazán gratulálunk a szép asszonynak.
Csütörtökön Benn az erdőben , cimü drámai újdonság kerül színre. Ezt mindenkinek meg kell nézni, mert igazán érdekfeszítő és kitűnő színdarab. A főszerepeket Bcnkő Ilonka, Antal Nusi, Láng Juliska, B^kó és X örmendy vezetije/ Pénteken nincs előadás.
miirtiili» váró: rgpéörtipltápyi mtalalátil
9155/1919. Kzg. szám.
^Hirdetmény.
A magyar bolügyminister 6816/1919. kih B. M. sz. rendelcto alapján közhírré teszem hogy a Vas-, Sopron-, Mosón- és Zalavármegyék, valamint Sopron város területére kinevezett kerületi kormánybiztos rendeleteinek megszegése\' kihágást képez, melynek büntetése az 1914: L. t.-c. 17. §-ában foglalt rendelkezéshez képest két hónapig terjedhető és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetés.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak hatáskörébe tartozik.
Nagykanizsa, 1919. november 28.
Dr. Beusjterien s. k,
határrendőr&gi tanácsos hivatal vezető.
Zalavármegye alispánlátóL
29312/ni. 1919. szám.
Hirdetmény.
.Közhírré teszem, hogy a volt kerületi gazdasági felügyelőségek raktárában kezelt anyagok és használati tárgyak és pedig Nagykanizsán tárolt kévekötőzsineg, zsák madzag, zsák, tarlórépa, szöszösbükköny, gomborkamag és egy darab tenyészkan Nagykanizsán Su-gár ut 7. szám alatt ¡919. évi december hó 1í-én d. u. 3 órakor, a Zalaegerszegen tárolt egy darab csukott kocsi (battard) korbácsnyelek Zalaegerszegen a vármegyeháza udvarán Í919. évi december hó 19-én d. e. 10 órakor készpénzfizetés ellenében a vármegyei tiszti főügyész közbejöttével nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek esetleg a beszerzési áron alul is elfognak adatni.
Árverezni szándékoiók taitoznak a tárgyak kikiáltási\' árának 7« részét az árverést vezető kiküldöltek kezeihez törvényes pénznemben óvadékként az árverés kezdete előtt letenni, az általuk megvásárolt tárgyak árát a helyszínen kifizetni, a megvett tárgyakat azonnal átvenni és elszállítani
Az árverés alá b>csáfantló tárgyaknak sem minőségéért és esetleges hibáiért sem mennyiségéért szavatosságot nem vállalok.
Az árverés alá bocsátandó tárgyak árverés elő t a helyszínen megtekinthetők.
Za\'aegerszeg, 1919. november hó 25-én.
Kolbensch/ag s. k.,
Zalavártnegye alispánja.
ÁPRO HIRDETÉSEK
Url-kocsis felvétetik a Somogyszent
miklósl gazdaságba, azonnali belépésre.

Úriember telj«» jutást nyerhet
| csendfcs családnál. Ugyanott ebéd és vacsora koszt kapható. Cim a kiadóhivatalban. 2321
Fehér báránybéléses vadonatúj utazó búttda eladó. Megtekinthető Csengery-ut 32. sz. alatt, kapu alatt jobbra.
Van szerencsém értesíteni a tisztelt közönséget, hogy a műterem átalakítási munkálatai befeleződtek és Így abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy a mélyen tisztelt közönségnek - ismét rendelkezésére állhatok. — További szíves jóindulatukba ajánlva magamat, vagyok teljes tisztelettel:
Fitos Gyula» fényképész
23ia Kazlnczy-utca 3. sz.
Piad táikáii,
• Kapfintőlc i
Fisohel Fülöp Fial • áruházában, Nagykanizsán. i i»
1919. november SO
¿ALA
Teljes lakásberendezések, ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb bútoráruházában
A Palin-förészBjári sazdaságban
kisebb és nagyobb parcellákban
ÍIRANIA ««BftfrMiito
" ** " * ** Roigonyt-n. 4. Tolrtt* m
.......
Szombat, vasáfoap, bítff. november 2)., 30, iti l.
„Corvin" szenzációi
Szombaton ós vasárnap november hó 29 és 30 án
és azt követő megművelésre!
Vállalkozók jelentkezzenek
Adler Miksaaal, Sugár-ut 68. sz.
Almát, -
csipkerózsabogyót» lasponyát galagonyát és minden egyéb gyümölcsöt — bármilyen mennyiségben - megvételre keres ."
Konzerv- ós Tésztaárugyár, Nagykanizsán.
hatásos dráma 4 felvonsban. A főszerepben ELLEN ULLRI
Irta Vajda László. Rendezte Pásztory M. Főszereplők: Beregi, Makay Margit, Fay Szeréna, Matyassowszky Ilona, Mihálylí.
== Előadások köznapokon 6 én 8 órakor ===== Vasár* él ttnnopnapokoa 9, 5, 7 és I órakor.
Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, íél 7 és 8 órakor Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók,
===== V^sasBOlc =====
patyolat <uri) tököt
minden mennyiségben.
Cim a kiadóhivatalban megtudható.
MlVwMlVXMXlH^MXyi
Hölgyeket és leányokat
nöiruha varrásra és szabásra
bécsi módflzcr st£erl«t tanítok! U1RUNÉ, Szemere u. 4 a.
Kóser libazsír kapható!
Kohnné, Báthory-u. 3. szám.
NAGYKANIZSA
Tojást és
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat, személyesen, vagy írásban irodánkban d. e. 8—12
és d. u. 2—6 óráig kérjük leadni.
Nyomatott: a , Zala* Nyomda és Hirlapkladó.Vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató: Balog Oszkár