Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
135.32 MB
2013-03-05 16:01:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
843
5025
Rövid leírás | Teljes leírás (763.25 KB)

Zala 1919. 274-297. szám december

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


KLtfl- 4wfolf«m
_ _ n -1— -^iYt^—
**mnhmm\\m*m, 1818. december 8. Kedd.
V
{artnztüsifl k llaMfetntal:
fjAOYKANIZSA. Sugár-ut 4.
ila Nyomdavállalat
Fő-ut 5. sr.
Herfelcnlk hétfűklvétdé-»elinlndínnap korareggel

& W^ *****
274« tUlm.

POLITIKAI NAPILAP.
ggirkO«löt4gl Wladóhlvnlnll f«|«fnn Ti,
Nyomdai l«l«fon IIY,

iMi
Előfizetési árak:
-Ti JBft.
vidékre postai szét* küldéssel:
Egy hóra ... 11 K.
Hegyed évre . . 45 .
Félém 90 .
Egén évre . . ISO .
Rgyes szám Ira : 60 fillér.

FflszcrkeMtfi: TÓTH ZOLTÁN
■ m m , . ■ - ^
A politika hirei.
.. Budapest, dec. 1. Az országos nemzeti pártban nyugodtan néznek azon tárgyalások elé, melyeket a párt megbízottai: Ábrahám Dezső, Bartha Albert, Dingha Béla, Krrietty Károly, Létay Ernő lefolytattak a nemzeti egység pártja tárgyában a régi munkapárt kiküldötteivel. A fúzió iránt nemcsak ezen két pártban, hanem ezen pártokon kivül is nagy az érdeklődés, különösen a pártonkívüli politikusok tekintélyes része várja nagy izgalommal ezen tárgyalások eredményét*
Nagy érdeklődés kiséri Apponyi Albert gróf és Andrássy Gyula gróf pártalakitási szándékát is. Apponyi ezen a héten visszaérkezik Budapestre és bizonyos, hogy részt fog venni a politikai életben.
A mára tervezett minisztertanács elmarad és csak holnap ^te tartják meg.
i
Szanzációs vallomás a Tisza-ügyben.
Budapest, dec. I. A Tisza-ügy hullámai mind szenzációsabbra csapnak* A Magyarország minapi száma megírta, hogy Hübner százados, akit a gyilkosság ügyében szintén kihallgattak, rendkívül kompromittáló vallomást tett a jelenlegi politikai élet egyik fktiv tagja ellen is. A .Magyarország* szenzációs közleményére a budapesti lapok tudósítói érdeklődni kezdtek a rendőrségen, hogy mennyiben felel meg az a valóságnak s mik ebben a dologban a fejlemények. Az információt Dor-ning Henrih dr. rendőrfőtanácsostól kérték. Dorning a cikkben közölt tényállást — hogy tunniillik a szóban forgó aktiv politikus elten súlyos vallomást tett a százados — egy szóval sem cáfolta meg, sőt hallgatólagosan megerősítette ezt, azon kijelentés mellett, hogy a rendőrségnek nem áll módjában Hübr^r százados vallomását nyilvánosság elé vinniJ Az erről felvett jegyzőkönyv egyébként isijíár az ügyészségen van s annak tartalmáról kimerítőbben csak az ügyészség vagy a vizsgálóbíró tehet közlést. A Magyarország legújabb s^áma egyébként a szenzációs cikk folytatásaként a következőket írja:
* A tényállás az, hogy Hübner százados a Tisza-gyilkosság bűnügyébe toljes határozottsággal belekeverte annak a politikusnak a személyét, aki ellen megelőzőleg > is hangzott el néhány kompromítálóbb vallomás. A rendőrségen rögtön felismerték a százados vallomásának politikai jelentőségét, miért js Hübnert ráakarták venni, hogy vallomásának ezen részét vonja vissza. A százados azonban követelte, hogy a Büntetőtőrvény-

KAmunkatárs é* laptulajdonos: CSILLAG JENŐ

Hirdetéseket, nyílt-teret és magán* közleményeket díjszabás szerint vesz « fel a kiadóhivatal. r=-

könyv vonatkozó szakaszának megfelelően vallomása ezen részét is foglaljak jegyzőkönyvbe. Ez azután meg is történt.
A munkásbiztositó autonómiája.
Budapest, dec. J. Néhány hete történt csak, hogy a kormány az összes munkásbiztositó pénztárakat államosította s az állami kezelésbe vétel azóta mindenütt meg is történt. Az államosítás azonban igen rövid ideig tartott, mert ismét egy kormányrendelet jelent meg, amely a munkásbiztositók autonómiáját visszaállítja. Ez a koncentrációs kabinet érdekében tett engedmény a munkásság részére.
A, Haditermény csődje.
Budapest, dec. 1. A Haditermény részvénytársaság vasárnapi közgyűlése drámai lefolyású volt. Az igazgatóság bejelentette, hogy az idén az ország lakosságát a gabona*-ellátás terén veszedelem fenyegeti. Ennek oka az, hogy a közigazgatási\' szervezetek még mindig nem funkcionálnak kifogástalanul, a termelők pedig bizonyos áramlatok hatása alatt nem támogatják azon szerveket, amelyek a gabona gyűjtésével megvannak bízva. Az igazgatóság a. következményekért nem viseli a felelősséget s ha a Haditermény részvény-társaság lemondott vezérigazgatója lemondását vissza nem vonja az igazgatóság, szolidáris
lesz vele s szintén elhagyja helyét.
* % »
Antantmissid teszi jóvá a románok okozta karokat-
Budapest\\ dec. I. Huszár miniszterelnök egy müncheni lap budapesti tudósítója előtt nyilatkozatot tett, amelyben hangsúlyozta, hogy a koncentrációs kabinet állása szilárd és az is fog maradni. 4 románok okozta károkról kijelentette, hogy a románok törvényellenes rekvirálásai által okozott kár 35 milliárd koronára rug.
y A napokban egy antantmisszió megérkezését várjuk — mondotta a miniszterelnök — amelynek feladata, a nekünk okozott károk jóvátétele. Azon reményemnek adhatok kifejezést, hogy Magyarbrszágra nézve ezen misz-szió működése eredményes lesz.
A budapesti terroristák bűnügye.
▲ Ber®n<l-tígy tárgyal ¿na.
t
Budapest\\ dec. 1. A terroristák monstre pőrének tárgyalása ma Brinda Antal detektív vallomásával kezdődött, ki szerint Berendet Rosensteiner és Löwy gyilkoltak meg. ő Ugyanis már a kommunizmus idején nyomozott titokban ez ügyben s a három gyilkos akkorában maga dicsekedett a bűntettel.
Ezután a\' szintén boldogtalan véget ért Madarász orvostanhallgató ügyére tértek át. Madarásszal az történt, hogy a junius 24-1 ellenforradalomkor a lakásáról, ahol szorgalmasan készült szigorlatára, a diktatúra fenevadai lehurcolták az utcára s ott szörnyű kegyetlenséggel kivégezték. Ezen a végzetes napon Korvin Ottó és Lukács György népbiztos azt. a rendeletet adták ki a terror-fiuknak, hogy rontsanak be minden házhoz, ahol világosságot látnak, tartsanak házkutta-tást s ha fegyvert találnak könyörtelenül végezzenek ki mindenkit, aki a lakásb n van. így jutottak fel a terroristák Löwy ós Pollák Lajos jelenlegi vádlottak vezetésével a szerencsétlen Madarász lakására.
Az elnök megkérdezi Lőwy vádlottat, hogy bűnösnek érzi-e magát Madarász meggyilkolásában.
Az elvetemült ember kijelenti, hogy ő ölte ugyan meg Madarászt, de nem érzi magát bűnösnek, mert csak parancsot teljesített.
Elnök; De hiszen maga még akkor is belelőtt Madarászba, amikor az már a földön feküdt ?
— Igen, de csak azért, hogy ne kinlód-* jon sokáig. <t
Elnök: De hát mi volt Madarász bűne, amiért halnia kellett?
— Forgópisztoly volt nála.
Elnök: Nem szégyenli magát. Maga azzal az ígérettel csalta ki a revolvert Madarásztól, hogy emiatt nem lesz neki semmi baja. Erre maga becsületszavát adta . Madarásznak s mégis, amikor az átadta a revolvert maga lopofozta, telefondróttal megkötözte és lent az utcán meggyilkolta, kifosztotta, majd parancsot adott a többieknek, hogy az áldozatot vetkőztessek meztelenre s dobják a Dunába.
Vádlott : Én kérem bolond vagyok, már elmegyógyintézetben is voltam.
Elnök; Majd ezt megállapítják az orvosszakértők.
A tárgyalást ma folytatják.
- Oroszország fenyegeti Németországot
Berlin, dec. 1. Szovjetoroszország tegnap a német kormányhoz szikratáviratot intézett, amelyben Lenin kijelenti, hogy Németországnak az antant blokádjához való csatlakozását Szovjetoroszország ellenséges lépésnek tekinti s emiatt represszáliákkal fog élni. Egyúttal Lenin felhívja Németországot, hogy akadályozza meg Kun Bélának és társainak Magyarország részére Való kiadatását. A szikratávirat ez utóbbi részére a birodalmi kancellár kijelentette, hogy Németország nem avatkozik más államok ügyeibo.


2.
ZALA
1919. december 2.

Az ujságirók vendégül látták a kormány tagjait
A dilaliiUuIoök nagy beszéde.
A Magyar Tavirali Iroda jelenti: Meleg szeretetteljes ünneplésben részesítették volt pályatársaikat a budapesti napilapok politikai tudósítói. Vasárnap este Huszár Károly miniszterelnök, Beniczky Ödön belügyminiszter, .Bárczy István igazságügyi miniszter és Pékár Gyula volt miniszter tiszteletére lakomát rendeztek, hogy ragaszkodásuknak, szeretetüknek adjanak kifejezést. Az Otthon-körben az ujságirók nevében Lenkei Gusztáv szerkesztő szólalt fol. Üdvözölte az illusztris vendégeket és szólott arról a szeretetről, amely az újságíró társaságot Áthatja nagynevű volt pályatársai iránt. Az a becsületes magyar gondolkodás, mondotta, mely Huszár Károly miniszterelnököt athatja, teszi lehetővé, hogy ay ország sorsát ebben a nehéz időben a meguju-lás felé vezesse és hiszi, hogy az a puritán becsületesség, amely őt áthatja, képessé is teszi őt erre a nehéz és nagy feladatra.
Huszár Károly miniszterelnök az üdvözlésre válaszolva a következőket mondotta: Azt hiszem, hogy kedves barátaim megértenek engemet, ha röviden szólok is hozzájuk. — Ebben a pillanatban felidézem Kaas Ivor szellemét. Nem tudok szólni pályatársamhoz anélkül, hogy ne emlékezzem meg óróla, aki a mesterem, tanitóm volt akkor, amikor először léptem át a redakció küszöbén, tanított meg tisztelni és becsülni azokat az ideálokat, azokat az eszméket, amelyeknek e pillanatban köszönhetem azt, hogy a magyar közélet oly sulyos terheket rAkptt vállamra, aminőket egy magyar államférfiú sem hordott még. Tudom jól, . mit köszönhetek néktek, hogy sikerült ezt a nagy válságot megoldani. A . sajtó támogatása nélkül a széthúzó pártokat, akik egymással gyűlölködtek, még a rövid átmeneti időre sem lehetett volna összehozni. Végtelen hálát érzek az uj«ágiró társadalom iránt azokért a szolgálatokért, amelyekért az országnak, a nemzet ügyének tettek akkor, amikor a kritikus pillanatokban és napokban át tudták segíteni a válságot, a magyar poli-\' tikai életet.
Engem nemcsak az a kötelék füz a sajtóhoz, hogy kora ifjúságomtól kezdve egyedüli keresetforrásom a sajtó volt, én ezt a mesterséget szeretem és hü akarok hozzá maradni. Szeretném, ha mindnyájan abban a szellemben gyokorolnák hivatásukat, a mint a magyar írói élet nagy szellemei Vörösmarty es Kass lvor báró tették. A magyar nép és a magyar társadalom, amely most lábbadozik egy nagy betegségből, még, mindig olyan, mint a lázbeteg. Még nem lehet hozzá ugy beszélni, mint egészséges embeihez. Tudnunk kell, hogy a szavaknak az írásoknak egész más hatásuk van most, mint olyan időkben, amelyekben nyugalom volt. Ma a lelkek izgékonysága gyorsan lobban fel és épp ezért nem szabad lángcsóvákkal ostromra vezetni senki ellen se egyént, se külömböző társadalmi osztályt. Az egyensúlyozás fontos és nehéz szerepe vár most a sajtóra. A társadalom harcaiban a sajtó kell, hogy legyen a lendítő kerék a konszolidálás munkájában, de
ezt nem. hatalmi eszközökkel, nem censurá-val akarom elérni, hanem azzal, hogy apellálok a magyar ujságirók lelkületére. Minden újságíró, minden szerkesztőség legyen saját magának a censora és egy törvényt ismerjen csak, |
a hazafiasság törvényét. Én nem vágytam a hatalohi után, de most^ hogy rám biztᣠe feladatot, azt ugy fogom Megoldani, oly be csüleíesen, ahogy egy magyar újságíró meg sfcokta oldani. Nekem ezekben a nehéz időkben, amikor úgyszólván fából vaskarikát kell csinálnom, nem a pólitíkai tudásom, a tehet ségom használ. Nekem csak egy előnyöm volt>
a hitem az én becsületességemben és az én igazmondásomban. Óriási szakadék van a magyar intelligencia ós a magyar dolgozó munkások közQtt ós azt csak ugy tudom áthidalni, ha a nép átérzi, hogy nem a fejük felett, nem nélkülük, hanem velük teljes egyetértésben, megértésben igyekszünk a magyar nemzeti célokat szolgáltatni. Ezt a politikát szerényen, alázatosan, céltudatosan, akaraterővel és ha kell, bátor vakmerőséggel fogom szolgálni és ezeket a tulajdonságokat akarom\' követendő példaképen azok elé állítani, akik az uj nemzeti irányt akarják szolgálni. Az uj közéletet megteremteni semmiféle kabinet nem tudja. Ezt az országot regenerálni csak a magyar politikai élőt valamennyi tényezőjének összefogásával ós mindegyiknek magába-szállásá-val lehet. Egészen uj, normális alapokra helyezkedik az ország, a melyet a^sir szélérőt váltottunk vissza. Ez az Ut, melyen Kaas lvor ós Vörösmarty Mihály is jártak, ezen akarok járni én is és ha meglátom azt az embert, aki nálam többet, jobbat tud, átadom örömmel a helyem^ amelyet nem kértem. De ha mar a hatalom gyeplőjét a kezembe adták, ha rám bízták az országot, ugy fogom a reám váró kérdéseket megoldani, ahogy egy magyar újságíró azokat a legbecsületesebben megoldhatja. Az emberi és újságírói szolidaritás oly fényes példáját láttam meg azok részéről is akik politikai ellenfeleim voltak, apf^lyek nagyon mély nyomot hagytak ( életemben örökre és fordulópontot jelentenek /í\'ok tekintetben. Ez a szolidaritás, ugy észtem akkor1 a börtönök falán át is teljesiti a kötelességét
^ r _ |
és én nem fogom azt elfeledni soha — Egy magát megnevezni nem akaró emberbarát kétszázezer koronát adott, hogy fordítsam azt tetszésom szerinti jótékony célra. Ezt az ösz-szeget az ujságirók özvegyei és árvái javára -akarom fordítani, azoknak az újságíróknak segítségére, akik nem feledkeztek meg rólam akkor, amikor a legnagyobb veszélyben voltam. Hiszem, hogy rövid időn belül többet is fogok tehetni még, de ahogy az én családomról nem feledkeztek meg az ujságirók akkor,„ amikor oly nagy szükségben volt, ígérem, bárhogyan emelt is a szerencse, tudom kötelességemet az újságírói özvegyekkel és árvákkal szemben* (hosszantartó zajos éljenzés és taps). Fzután Pékár Gyula, Bárczy István és több újságíró felszólalása után a társaság a legjobb hangulatban még sokáig együtt maradt.
l
— UJ kulturegyesfltet. Mult hó 25-én nagyszámú tag jelenlétében alakult meg »Nagykanizsai Közművelődési Társulat44 címmel egy uj egyesület, melynek előadója dr. Fenyves Ferenc tanár volt. Az egyesület kizárólág tudományos és kulturális programmot ölel fel, szigorúan hazafias eszmék alapján, egyebekben kizár kebeléből mindennemű politikai tendenciát. Az egyesület három osztályra oszlik: a természettudományi, esztetikai és általános, kulturoszlályra. Célja elsősorban a város kulturális feladatainak, megoldásában tevékeny részt venni.
»1
HÍREK.
decemberi
Kedd

NAPTÁR
*
Róni. kath. Bibians. Prot. Bibiana i.ör, kath. Hab." Gör. kel. (nov. u») Abdiasz. Icr. hiszi«v 10.
A nap kél raggol 7 óra 28 pcrc. kor, nyugszik délután 4 óra 10 perekor.
A hold kél d. u. 11 óra 59 porc.\' ko.\\ nyugszik esto 1 óia 05 perckor.
.. - > • Még mindig?
Ezt kérdezi mindenki, akiben igaz magyar szív dobog. Szegény hazánkban- koldus életet élünk. A hatalom már évszázadok óta csak a sírokat és bortönöket igyekezett velünk, magyarokkal megtölteni. Szándékosan sorvasztottak bennünket, hogy nztán a meggyöngült nemzettől elvegyék lassankint szabadságát, hazáját, mindénét. S aki a nemzetölő hatalom ellen följajdult, arra börtön ós bitó várt. Saj: no«, a hatalom a közelmúltban sem bant különben velük. A világháborúban az első forradalom és a kommunizmus idején is csak a törtönök és sirok .teltek meg magyarokkal: Emlékezzünk a történelem eseményeire s vonjuk le abból a tanúságot. Fogjunk már hozzá az alkotáshoz és hagyjunk föl a hatalom hajszolásával, dobjuk félre az egyéni politika érvényesüléi terének eszközeit. Hallgasd meg, mit mondott kétszáz év előtt a vén kuruez:
Jaj régi szép magyar nép! Az ellenség téged mikép Szakgat és tép ! * Szegény magyar i ép Mikor lesz már ép ? Megromlottéi mint a. cserép Jaj hát szegény magyar nemzet Jóra mikor lép? Jaj országunk jószágunk ; De főkép hát mi magunk! Mit nyomorkodunk ? Idegen és ellenség Örökös rabjai vagyunk?
Ha az utolsó két évszázad történetét végig olvasod, látod, hogy a szerencsétlen magyar nemzet a dicső Rákócziák óta mindig a jogért és igazságért küzdött. Sajnos, Európa népei közt segítő társunk nem akadt. Ti franciák, akik Rákóczi népének barátságot mutattatok, ti is elfeledtetek bennünket; elfeledtétek, hogy Európa egyik zugában van egy darab fóld, amelynek minden egyes rögét magyar vér öntözte.
Ti franciák 1 S ti Európa többi népei 1 Nem kegyelem keil nekünk most sem, hanem amiért két évszázadon küzdünk: jog és igazság. Csak a magunkké kell nekünk: amit verejtékkel szereztünk s vérrel őriztünk. Az ezer éves hazát követeljük vissza tőletek t Az ezeréves haza kell nekünk, amelyben egymással tostvérek akarunk lenni. Ha ezt nem adjátok önként vissza, magunk fogjuk rab-bilincseinket leverni.
AttMÍrge Ant*í
^ pályamcstcr.
— Szerdán tárgyalják a keszthelyi kommunisták monstre pőrét A kommunizmus keszthelyi szereplőinek bünügye kerül holnap a nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa elé. Minthogy több vádlottról és nagyssámu tanú« ról van szó, áz ügy letárgyalása előreláthatólag két napot fog igénybe venni. A tárgyalást dr. Kenedy Imre táblabíró fogja vezetrii, a vádhatóság képviselője pedig dr. Szabó Lajos
kV-
jylfc. december

ZALA
v^ető államügyész lesz. — Ma délután 3 órakor ítélkezik a^torvényszék a statárilís el-; járás szabályai síerint a cserfői gyilkosok fe lett is, akik szátfaékos emberöléssel vannak
vádolva.
— Internálják a postapénz vlsszauta-
jltólt. A közönségnek rtapról:napra végtelen $0k kellemetlensége van a postapénz miatt. Dacára annak, hogy a postapénzre is ugyanaz a garancia, ami az osztrák-magyar bank kiadványaira, — még sem akarja elfogadni senki Már pedig különösen a szegény hivatalnokosztály nem is Űzethet mással, mert hiszen 5 is postában kapja a fizetését. Ezen a tűrhetetlen állapoton, amint halljuk, radikális módon segít a\' kormány. (Állítólag már a legközelebbi időkben rendelet fog megjelenni, amely internálással sújtja mindazokat, akik a postapénz elfogadását megtagadják. A rendelet szerint ugyanis politikai vétkeseknek kell tekinteni a közgazdasági élet rendes folyamatának megakadá\'yozóit. Minden becsületes ember örvendeni fog, ha a rendelét valóban
— A villany. Pár nap óta örömmel ta-\' pasztalja a közönség, hogy estéről-estére föl-gyulád a villany. Igaz az, hogy csak este 10 éráig van villany, de ez is rózsás áltapot az előzővel szemben, amikor egyáltalán nem volt áram. Anint. a városházán halljuk, jövendőben este tizig mindennap lesz villany, sőt további javulás is várható. Tekintettel arra, hogy legközelebb nagyobb mennyiségű finomított yet-roleumot is kap közfogyasztás céljára a vá\'os, — világítás dolgában reménységgel nézhetünk
a jövő elé.
— V. A, C. mflvészestélye. Lázasan folynak már a próbák a dec. 5-én megtar-
. tandó nagyszabású müvészestélyre. Áz apacs táncot, melyet Berghaus Nusika és Vindis Dénes lejtenek, Szabó Pista tanítja be, mely előreláthatólag az est fénypontja lesz. Guttág Sárika opera áriákat fog énekelni, ki ismét tanúbizonyságot fog tenni kellemes hangjáról. A tornagyakoi latok a V. A. C. fegyelmezettségére a preiz együttműködését fogja reprezentálni. Dobes Bözsike és Friedliinder R mutatkozik be egy míssziszipi tánc keretében. Utána Árvay J. fogja a közönséget gyönyörködtetni hegedű solójával. Rosenfeld Jenő müdalokat énekéi. Tillemann gordonka művészről csak annyit, hogy Popper Po|onaise de Consertjét ós Gocsmod: Ave Máriájában fog a műértő közönség előtt művészetével, kiforott technikájával szülővárosában is nagy nevet szerezni magának. Hegedűs L. magánjeleneteivel fogja a közönséget szórakoztatni. Arn-bétger N. ki városunkban még nem hallott szárnykürtszólóval fogja a közönség tetszését megnyerni. A már szétküldött meghívókba
«gy kis hiba csúszott be, amennyiben a jelzett
Páros jelenet helyett Simonyi Sándor és Friedlánder Richárd fogják előadni az Apolló Cabaré műsorán oly sokáig szerepelt „Vlg-. jelenetet", melyet annak idején Beregi kecsegtette művészetét. A Ciub vezetője, tekintettel a több oldali technikai akadályokra, ezúttal « meghívja az összes egyleteket, egyesületeit, köröket. A városban nagy érdeklődés előzi meg a nagyszabásúnak Ígérkező estét. A jegyek előjegyzését Kohn L. Lajos vállalta.
— Visszafájt a szive. Nikolajevics Pá-v*l & világháború első évében a magyarok • hadifogságába került, eleinte különféle fogoly-óborokban sínylődött, majd kiadták mezei ^Unkára Kovács János balatonfüredi gazdá-
3
hoz. Két egész esztendőt töltött itt s annak dacára, hogy a gazda családtagként bánt vele, honvágy mardosta, lelke visszasírt.a ködös-Oroszországba. Már magyarul is kitűnően meg. tanult, amikor ütött a szabadulás órája s Pá-vel tomboló örömmel vett búcsút magyar hozzátartozóitól. Majdnem egy cv telt el azóta. Mult csütörtökön este valaki halkan megkocogtatta Kovácsék házának mécsvilágos kis ablakát. Pável volt, Kovápsék örömmel fogadták, de meglepetve kérdezték: .
— Mi az Pável, mért jöttél vissza?
A hatalmas szál muszkának könny bugy-gyant ki a szeméből. Elbeszélte, hogy amint rettenetes viszontagságok után szülőfalujába ért, azt teljesen felpörkölve találta. A kis Talu eltűnt, de a temető megnőtt mellette. A szomszéd falubeliektől hallotta azutíri a rémes tragédiát, hogy gonosz bolsevikiek égették fel a falut és irtották ki népét az utolsó szálig azért, mert a bolseviki ellenes falunak néhány vörös katonát meggyilkoltak. A halottak közt volt Nikolajevics Pável egész családja is.
— Ezért jöttem vissza s ha most szívesen vissza logadnakj örökre itt is maradok.
A 180 milliós orosz család egyik tagja igy vált tagjává egy kis magyar családnak ott a Balaton partján.
— Állatvásár. A hasított körmű állatok száj- és körömfájása Nagykanizsa környékén megszűnt, minek következtében december 10-től kezdve a kanizsai állatvásárokat megtartják.
— öngyilkos cselédleány. Horváth \\Uri 18 éves cselédlány, tegnap szerelmi bánatában marólúgot ivott. A súlyos belső sérüléseket szenvedett lányt a közkórházba szállították, ahol tegnap meghalt.
— A zeneakadémia végzett növendőkei szombati estélye iránt városszerte igen nagy az érdeklődés olyannyira, hogy a Kaszinó nagyterme előreláthatólag szűknek is fog bizonyulni. A közönség érdekében* áll tehát/ hogy minél előbb váltsa meg jegyét Szerb Ernő Fő-uti könyvkereskedésében.
— A Mura titka« Az első forradalom kitörése óta rengeteg katonaság fordult meg a Mura folyó mindkét pariján. Egyik Noldalon magyar katonák, a másikon szerbek őrizték a vonalat s bizor.y sűrűn előfordult, hogy összetűzésre került a sor. Hogy ez alatt a véres esztendő alatt hány ember pusztult el a Mura két partján, sejteni sem lehet. Annyi tény, hogy majdnem napról-napra vet ki a víz hol itt, hol ott egy-egy holttestet. A napokban egyszerre 3 ilyen holttest került elő a Mura sodrából, foszlásnak indulva felismerhetlenül s csak a ruha tartotta valamennyire össze még a tetemeket. Természetes, hogy a ruha is színét és formáját vesztette s csak gyanítani lehet a szövet minőségéből, hogy a 3 ismeretlen áldozat katona volt. De hogy magyar, vagy szerb anya sirathatja-e őket, azt a legszorgosabb vizsgálat sem tudta
m\'
\'li A Világ-mozgóban kedden és szerdán lesz bemutatva a Fattyú cimü 4 felvonásos nagy olasz dráma, melynek főszerepét Eleonore Dlise hírneves olasz tragika játsza. A művészi filmjátszás és rendezés bravúros alkotása, melynek csodás szépsége feltűnést fog kelteni. Kiegészítésül egy 2 felvonásos Palikép.
Villamos zseblámpa, hozzá való vil-lamos elem és kis körte, kapható Pischel Fülöp Fiái áruházában, Városház-sarok.

— Marlltl E. világhírű regénye Aranyos Erzsike megy az Urániában. E szépen megirt darabban Ferber Erzsikének, egy naiv falusi leánynak szerelmi históriája adódik elő. Mindenki ismeri, de különösen a serdülő leányok MariHi e remekművét. A főszereplők Edith Mcller és Carl Twen. Omnia budapesti mozgó sláger műsora.
— Mi!bútorok a legfinomabb kivitelben! egyszerű és Ízléses polgári berendezések ju* tányos árban, tartós kivitelben Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
«■ i ii — ....___ ■ ■ 11 i I_I i —^
Színház.
Heti műsort
Kedden d. u. 3-kor Ifjúsági előadás Kedden este 7-kor Nebáncsvirág operett Szerdán este 7-kor Nebáncsvirág operett Csütörtökön d.u. 3-kor ifjúsági előadás Csütörtökön este 7-kor Benn az erdőben dráma Pénteken este 7-kor Nincs előadás Szombaton este 7-kor Gróf Rinaldo Vasárnap d. u. 3-kor Csárdáskirálynő Vasárnap este 7-kor Próbaházasság
Az előadások, miután mindig van villany a színházban este 7 órakor, délután pedig 3 órakor kezdődnek.
* A gólya cimü francia bohózat nevettette könyekig tegnap este a színház közönségét. A hatáskeltés volt a célja a darab szerzőjének M. Mayonak, amit a legteljesebben el is ért. Helyzetkomikumot helyzetkomikumra halmozott darabjáBkp, amiknek \' sikerét még fokozta a szereplők egy-egy ügyes rögtönzése. Benkő, Antal, Bakó es Érczkövy mellett Láng Juliska, Székeiy Böske, Király és Szikla járultak hozzá az előadás sikeréhez.
* Színházi hirek. Kedden és Szerdán Hervé bájos zenéjü operettje „Nebántsvirág* kerül színre elsőrendű szereposztással. A kitűnő zenéjü és végtelen mulatságos operette előadásának érdekességét növeli, hogy a zenekart Lukács Ernőnk U")ő vezeti. Csütörtökön kerül színre Garvai &&enzációs »drámája „Bent az erdőben." Az izgalmas és érdekfeszítő dráma elejétől végig lebilincselt a közönség érdeklődését. .
----■--
Nyílt-tér.
Azon jóbarátaink ós ismerőseinktől, kiktől búcsút nem vehetünk, ezúton mondunk istenhozzádot.
Balog Oszkár és felesége.
APRO HIRDETÉSEK
Kitűnő referenciákkal rendelkező 1 aucrő magánórákst yáltil gimnáziumi és polgári iskolai tantárgyakból, valamint hegedűben is alapos oktatást Cím: Séchenyi-tér 2. szám. 2326
Háromajtós előszobaizekrény eladó,
Megtekinthető naponta 12-től d. u. 3 óráig. Cím a kiadóhivatalban. 2329
MM
Perfekt gyors ét géylfóa*
délutánra bármely irodába alkalmazást keres. Cím Vadlya Hajudka Kisfaludig. 13.
\'j

mm
Eladó egy hlmsett függöny
(egy ablakra) és egy gyermek fttrd6kád Kinizsi-utca 68. sz. — Délutáni munkára egy takafltdiió kerestetik. József-főherceg-ut 25. szám. 2330

\\ s • 4
v Úriember teljes ellttAet nyerhet
csendes családnál. Ugyanott ebéd és vacsora | koszt kapható. Cím a kiadóhivatalban.\' 2321
m

r:i ZALA
1919. december 7.
Óriási választékban, teljes lakásberendezések a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben tartós és szolid
minőségben. :
Lipót, Sopron
Telefon s^Amt
2257
Várkerület
A Palin-íurészgyári gazdaságban
kisebb és nagyobb parcellákban
erdő adatik ki irtásra
ós azt követő megművelésre!
Vállalkozók jelentkezzenek
Adler Miksánál, Sagár-ut 63. sz.
wmmm
Irodai munkálatokban jártas,
csakis szép kézírással rendelkező és perfektül Írógépelő
TISZTVISELŐNŐ
helybeli pénzintézetnél azonnal alkalmazást nyer. — Bizonyítványokkal ellátott ajánlkozások e lap kiadóhivatalához legkésőbben december 3-ig benyújtandók.
URA NI A "MgfiMp-pM8
Uitnilin Boiflonyl-«. 4. UUhn 15b
——

Kedd. széria. csQtörlök. December 13. is Mo.
Nagy irodalmi-esti
Mariit! E. világhírű regénye 5 felvonás. Főszereplők: Edith • Mcller ós Carl Twen.
Előadások köxnipokon 6 ét 8 órakor
Vasár- ós ünnepnapokon 3, 5, »,s7 és 8 órakor.


Ing- ós galléívasalónö ajánlkozik házakhoz.
Néoiethué, Kocssuth-tér. 13.
232i
VároHfbuuda igen értékes szőrmével és egy női silskin-kabát eladó. Megtekinthető délután 2 órától Batthyány utca 20. szám alatt. 2337
VI I Ári "•aymo*9ó»*lnhái
y * vJ sianas szálloda. Telefon 74. ti
" \' ■ ■ ■ ■ . i ___
Kedden, szerdán. December 2, és 3.
Nagy olasz szenzációi
A Fattyú
Dráma 4 felvonásban.
Főszerepben a legújabb olasz tragika:
Eleonóra Duse.
0
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor,
Vasár- él ünnepnapokon 3, 5, fél 7 él 8 órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre\' válthatók.
0
Kisasszony kerestetik
4 éves fluokka mellé délutáni órákra.
Cim a kiadóhivatalban. 2200

MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Altalános Fogyasztási Szövetkezet
Nagykanizsán Erzsébet-tér 20. sz. (Munkásotthon) 1919. évi december hó \'14-én d. u. 3 órakor
ÉVI
tartja, melure a szövetkezeti tagokat ezennel meghívjuk.
A közgyűlés tárgyal:
1. A zárszámadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség hovaforditása feletti határozat,
2. Az igazgatóság- és felügyelőbizottságnak adandó felmentvény.
3. Elhalálozás folytán és kisorsolás utján belépő négy . igazgatósági tag választása.
4. A felügyelőbizottság megválasztása.
5. Esetleges indítványok.
A közgyűlésen résztvenni kivánó tagok, hogy szavazati joggal bírjanak, kötelesek befizetett üzletrészeikről szóló könyvecskéiket legkésőbb a közgyűlés napjának déli 12 órájáig a szövetkezetnél letenni.
Az 5. pontban foglalt esetleges indítványok csupán akkor tárgyalhatók, ha azok legkésőbb f. é. december 5-ig a szövetkezetnél irasban és legalább 10 tag aláírásával ellátva benyujtatnak. j[z igazgatóság.
K.G»

Tá/osi Lajos a. k.
igaxg. aliinők
mmmmmmmmmrn^
Nagykanizsa, 1919 október 31-én. Posner Izidor s. k. Jaberics Lajos s. k.
igáig. t§g Igéig, fg
wmmmmmm
Cselékvő vagyon j kor. i flll. kor. flll. Szenvedő vagyon i kor. flll. \\ kor. flll.
. V Pénztár 1910. okt. 31-én ......... Árukészlet ... ... ...... ... ... Mészáros Üzem keszlete.........\' ... fatfék tt „Első Magyar Alt. Biztocité Társaságnál^ ... Mészáros üzem berendezése ......... Füszerüzletek s iroda berendezése Adósok ... ... ... ... ... ... ... 26389 239636 44389 2400 49000 16000 18617 72 70 5 ! 73 Befizetett üzletrészek ............ Tartalék-alap ................. Hitelezők ..................... ivjmtTxttxJ 62420 35383 173162 "--CM .17 70 270965 125466 87 86
31 396432 üzleti eredmeny a lefolyt üzleti évben i t w
■ ■ ■ f \' * \'
11 J i < • \' Tmt*mmm 396432 73 1 * J l [ \' \\ 396432 73
. - < \' 1 I . - /
Zalai Károly e. k.
fo/Ogy. őft. (tg.

■ ....... ........
Nyomatott: a ,Zala".Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Kagykaniuán.
Xl,if|. évfolyam.
^M^WOWW**» ..........»!
lagykanixaa, 1918. december 3. Sitrda


{«tiutisii It UiáélMattl:
naoykànizsa,
Sugár-ut 4.
lia Nyomdavállalat
Pő-ui 5. sz.
Megjelenik hétfő klvételé-ftlmlndcnnap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.


pirbMxtőrtfl fcladóhlvalall tdtfon 71.
Nyomdai t«l«fon «17,
...... i- "nrirrrran - miwri i
Főszerkesztő : TÓTH ZOLTÁN
•78. u«a.
».....«■ mm**..........»aaa—
■Trtrr:—.--rr.........-n , ■-
Előfizetési árok :
vidékre postai szét-
küldéssel:
Bgy kára ... II t.
ItQyté évre . . 45 ,
Félém W • Egén érre . . 110 .
Hgyes szára ára :
60 Iliiét. >
Főmunkatárs é> laptulajdotas : . CSILLAG JKNÖ*Hirdetéseket, nyílt-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint veti » fel a kiadóhivatal. .


Megérkezett a meghivás a békekonferenciára.

Antant Jegyzék a kormányhoz.
Pária, dec. 2. (Szikratávirat.) A szövetségesek legfőbb tanácsa hétfőn délelőtt a francia külügyminisztériumban ülést tartott, ame lyen Clemenceau miniszterelnök elnökölt. Á
legfőbb tanács meghallgatta Clerket, aki részletesen beszámolt budapesti missziójáról és
azokról a feltételekről, amelyek mellett sikerült neki oly kormányt alakítania, mely Magyarország népének akaratát képviseli.
£ tárgyalások folyamán a legfőbb tanács elhatározia, hogy a Huszár kormányt értesiti arról, hogy a lehető leghamarabb küldje ki Neuilly-be a magyar békedelegátusokat, akik az antant megbizottaival a békeszerződés tárgyában értekezzenek.
Huszár miniszterelnök meg is kapta a jegyzéket, utána a következő levelet intézte Bandholz amerikai tábornokhoz a szövetség közi katonai misszió vezetőjéhez:
— Volt szerencsém kézhez venni Tábornok Urnák a Commission Militair Inéra Ilié nevebcri a mai napon hozzám intézett szives értesítései* amelyben Clemenceau urnák, a békekonferencia elnökének megbízása alapján közli velem azt, hogy a vezetésem alatt álló magyar kormány felkéretik atfa, hogy a békekonferenciára küldje ki a legrövidebb idő alatt a szükséges felhatalmazással ellátott képviselőit, hogy azok a szövetséges és társult hatalmaktól átvegyék Magyarország béke feltételeit.
— Van szerencsém közölni, hogy ennélfogva ma délutánra minisztertanácsot hivtam össze, amelyen elő fogom terjeszteni Clemenceau ur szives üzenetét.
őszintén köszönöm tábornnk ur szives értesítését. Huszár.
A Tisza-Ügy szenzációs hullámai.
Friedrich Istfáa nyilatkozata,
Budapest, dec. 2. A Tisza gyilkosság bünügyében beállott szenzációs fordulat mindennél élénkebben főglalkoztatja a közvéleményt. Nagyon jelentősnek Ígérkezik Laehne Hugó volt földművelésügyi államtitkár kihallgatása, aki tudvalevőleg arra vonatkozólag íog vallomást tenni, hogy kinek az utasítására osztott szét 10,000 koronákat a forradalom nagy érdemeket szerzett alakjai közt.
Ugyancsak ki fogja hallgalni a rendőrség Schubert Ágoston bőrgyáróst is, aki egy-izben már vallomást tett a Tisza-gyilkosság
mm\'"\' •
értelmi szerzőjére vonatkozólag.
Budapest, dec. 2. A Magyarországiba: Ma délben Friedrich István hadügyminiszter
megjelent a törvényszéken Polónyi Dezső ügyvéd társaságában, felment Kovács vizsgálóbíró szobájába, ahol Polónyi kövelelte, hogy Friedrichet rögtön szembesítsék Hübner századossal. A vizsgálóbíró eleget is tett a kérésnek.
Friedrich István nem e\'őször találkozott ma HübnerreL Előzőleg novomber 22-én Mattyasovszky főkapitány szobájában már szombe került vele. Ezen találkozás hiteles törtenete a következő :
Hübner szazados tudvalevőleg 22-én vallotta be bűnösségét s ugyanakko foglaltatta jegyzőkönyvbe vallomásának az értelmi szer zők kilétére vonatkozó részét is, amely azután egészen uj helyzet elé állította a nyomozást végző hatóságot.
Másnap délelőtt 10 órakor Mattyasovszky György dr. főkapitány maga elé rendelte a főkapitányi szobába Hübner századost. Hübner egyedül lépett be a főkapitány szobájába, ahol egy karosszékben egy pirosra gyúlt arcú férfi ült, felhajtott kabátgallérral.
A főkapitány szigorú hangon kérdezte Hübnert:
— Ismeri ezt az urat? Minthogy Hübner habozott és zavarában rí\'enrtudott gyors választ adui, a főkapitány felugrott helyéről, odaállott a százados elé és megismételt« kérdését
Hübner olyasfélét mondott, hogy nem meri határozottan állítani, hogy felismeri a jelenlévő úrban azt, akivel a Károlyi pártban a Tisza tragédiát megelőző időben tárgyalt. Erre jegyzőkönyvet vettek fel, hogy Hübner nem ismeri fel azt az urat, aki vele a főkapitány szobájában szembe került.
Budapest, december 2. Friedrich István hosszabb nyilatkozatot adott közzé, amelyben elmondja szereplését a forradalom kitörése óta, Kijelenti, hogy Tisza meggyilkolásáról csak utólag értesült és amikor miniszterelnök lett, szigorú vizsgálatot rendelt el a gyilkosok ellen. Látja; hogy szervezett maffiával áll szemben, amelynek néhány arisztokrata, akiknek útjában áll — és néhány vele szemben álló politikus, továbbá a destruktív sajtó áll az ólén. Kijelenti, hogy gondoskodni fog a megtorlásról. Impressziója ^z. hogy Hübner előzetes utasításokat kapott; hogy mit kell vallania. /
A románok abbahagyták a Tiszántúl kiürítését (?)
Budapest\\ december 2 Egyr.bécsi távira^ szerint a Neues Wiener Tagbiatt azt jelenti Budapestről, hogy a románok abbahagyták a Tiszántúl kiürítését. Az antantnak ugylátszik ujabb nyomást kell a románokra gyakorolnia, hogy rábírja őket a kiürítés folytatására.
Gazdasági szerződés a volt
monarchia államai közt.
-
Bécs, dec. 2, Itteni lapok párisi tudósításai szerint Clerk jelentéséből kiderült, hogy a közeljövőben gazdasági szerződés alakul Ausztria - Magyarország—a cöeh-szlovák állam és Jugoszlávia között. Ez az alakulás semmiféle pojitikai kérdéssel nem függ össze Hir szerint Olaszország is csatlakozik az alakuláshoz. •
A terroristák biinpöre.
A meggyilkolt reispréasl keres* kedtf Ogye.
->-V«-----—g*.
Budapest, dec. 2. A terroristák bünpö-rének |mai tárgyalásán a Madarász ügyre vonatkozólag Rosenfeld Adolf a következő vallomást tette: .
Látta Madarász megöletését. A hullát egy szemetes kocsin az\'Erzsébet hidra szállították. ő könyörgött, hogy\'hívjanak orvost a szerencsétlenhez, talán életre lehet még hozni, a terroi isták azonban kérlelhetetlenek voltak, revolvert rántottak, belelőttek a hullába, majd beledobták a Dunába.
IndA Dániel elmondja, hogy legalább husz szúrást kapott a szerencsétlen Madarász
Azután Szigethy Gusztáv veszprémi, kereskedő meggyilkolásának ügyére tért rá a törvényszék. Szigethyt Somor Gábor terrorista Veszprémből a Balatonpartjára vitte, megölte és kirabolta.
. t • Somoi azrai menti magát, hogy, egy másik terrorista parancsára ölte meg Szigethyt, mert ellenforradalmár volt. Kétszer rálőtt, majd a rohamkésével tizenhétszer beleszúrt. A füleit levágta az áldozatnak, hogy bizonyítsa a gyilkosság véghezvittét. A tárgyalást holnap folytatják.
Tfiztde.
Budapest\\ dec. 2. Irányzat szilárd.
Magyar Hitel Osztrák Jelzálog Leszámítoló f Resícabányai Adria Atlantika Levante Konkordia Nasici
Altalános kőszén
1100—080 6180—805 525—17 605-15 "
6130-50 (4850—950 2010—.00 2200-25 1110-5 6010—5950 3920-
Vaiuta:
a dollár emelkedőben.
Lei 363—67
Márka 330-40
Dollár 120—21

2.
ZALA


15.\'
1919. decombcr 34
A miniszterelnök az Otthon Körben
A Magyar Kurír jelenti: Az Otthon írók ós Hírlapírók köre keddén délután 4 órakor nyilvános választmányi ülést tartolt, amelynek egyetlen tárgya Huszár Karoly miniszter elnök üdvözlése volt. Áz ülésen Hoitsy Pál alelnök ( elnökölt, aki a miniszternököt rövid beszéddel köszöntötte. Ebbon a teremben1 — mondotta — nem szeretek politikát folytatni és most sem politizálás, ha szivből jövő örömünknek \' adunk kifejezést, hogy a miniszterelnöki székboi vérbeli ujs.ágiro került. (Éljenzés.) Nem olyan emberről van S2Ó, «ki ideig-óráig állt csupán közéjük, hogy szekerét tolják,\' hanem olyan újságíróról, aki élete feladatának tekintette az újságírást. Abban a biztos tudatban üdvözölhetjük őt, hogy az minden jóravaló magyar újságíró helyeslésével fog találkozni, (Élénk éljenzés.)
Az üdvözlő szavak elhangzása után Huszár Károly miniszterelnök emelkedett szólásra és hosszabb beszédben köszönte meg az üdvözlést. Azzal kezdte, hogy bár kemény harcokat viv a politikai téren is, mégsem stréberségből jutott mai pozíciójába, hanem olyan pillanatban adták vállára a magyar nemzetnek ezt A súlyos keresztjét, amikor minden jó magyarnak kötelessége, hogy se gitsen a nemzet torheit viselni, — Nem kiván politizálni, de bejelentheti, hogy nem mert volna vállalkozni a miniszterelnöki szók betöj,c tósére ha nem lett volna meggyőződve, arról, hogy a magyar újságírók ebben a kritikus históriai korszakban mindent elfognak követni a menthetőknek megmentésére. (Éienk helyeslés.) A parlamenti tudósítók tegnapi vacsoráján már elmondotta, do itt is szükségesnek tartj \\ elmondani, hogy a toll amint bukásba dí\'hthet, tönkre tehet és elaljasithat egy nem^tet, ugy fel is emelheti azt.
Most, amikor a béketárgyalásra szóló moghivó már a zsebében van (élénk éljenzés,-taps) kér minden ujságiiót, hogy a lelkiismerete legyen a maga élő cénzorja, hogy mint újságírónak ne kelljen sokszor. Szinte szégyenkezni, hogy vérbeli újságírók is tudnak gikszcreket csinálni. Minden redakciónak vigyázni kell, hogy a nemzetre káros nyilatkozatok ne láthassanak napvilágot (élénk helyeslés), mert ebben a pillanatban mindenekfelett ez a neiüzot életérdeke s ezen fordulhat meg a békcszerdŐdés alakulása. Kéri az újságírókat, hogy a választási küzdelem során se tévesszék szem elől, hogy ennek a nem zetnek most elsősorban nyugalomra, munkára van szüksége. Minden újságírót hasson át az a tudAt, hogy amit leír, az odakint cselekedetekké, jó vagy gonosz tettekéváljók. —Tudatéban van, hogy mostani pozitióját nem a maga egyéniségének köszönheti. Egy helyzeti ener-, gia juttatta őt erre a helyre ós csak azt mondhatja, hogy addig marad a helyen mjg nem lát olyan valakit, aki csak egy hajszállal jobb eredményt tud a jelenlegi helyzetben produkálni.
Az olasz parlament megnyitása
Róma, dec. 2. Viktor Emánuel tegnap nyitotta meg az uj kamarát. A polgári pártok képviselői valamennyien fekete ruhában jelentek meg, míg a szocialisták szürko utcai iiihában. Amikor a király a terembe lépett, ilyen kiálltások hangzottad ol :
—, Éljen a szocializmus I — majd az Összes szocialista képviselők kivonultak a teremből. Az egész incidens körülbelül 10 percig tartott s a király állva nézte azt Végig. Azután felolvasta trónbeszédét.
V. • i■ .... tm&s^¿Á
HÍREK.
december
3
Szerda
NAP T*A R
Róm. kath. X. Ferenc. Prot. Szofo-niás tor. kath. Siofoniás. Gör. kc). (nov. 20) Gergely. Ur. MsbIív 11.
A nap két reggel 7 ór* \'20 perckor, nyugszik Uélut<n 4 óra 00 perckor.
A hold kél d. u. 1 ór;i 28 porc. ko.\\ nyugsaik este 6 óia 17 perckor.
— A Zala nyomdavállalat kötelékéből Balog Oszkár űr, miután őt életviszonyai másfelé szólították, kilépett. — Nyomdai megrendelések a kiadóhivatalban Ofenbeck Károlynál eszközölhetők, ki ezidőszerinta nyomda vezetésévél meg van bizva.
Zala nyomdavállalat.
— Orvosi hir, Dr, Ney Hugó orvos négyheti tanulmányútjáról hazaérkozott ós orvosi rendelését a mai nappal megkezdette.
— A kereskedelemügyi miniszter Nyu-gatmagyarországérí. A soproni kereskedelmi
és iparkamara elnöke Spiegel Szigfrid pénteken tisztelgett az uj kereskedelemügyi miniszternél, Heinrich Ferencnél A miniszter, aki maga is kereskedő, kijelentette, hogy a legnagyobb jóindulattal kezeli a kereskedők és iparosok ügyét és különös pártfogásába veszi a nyugat-magyarországiak sorsát.
— Az amerikaiak a magyar hadifoglyokért. A washingtoni svéd misszió értesítése szerint tervbe van véve, hogy az amerikai vörös kereszt veszi át a a dán megbízottak működését Szibériában. Az amerikai Vöröskereszt kész arra, hogy a. segély szolgálat szervezeti kiadásait magéra vegye, de egyébként nem állanak anyagi eszközök rendelkezésére, hogy további segélyeket nyújthasson a hadifoglyainknak. Az amerikai kor-mány azonban szívesen látná, ha a költségek fedezését az Amerikában élő magyarok és osztrákok magukra vállalnák. Hogy ez lehetséges-e, azt most igyekezik a svéd misszió kikutatni. — Az olasz Vöröskereszt egyesület Bozenben üdülő állomást rendezett be hazatérő magyar és osztrák .hadifoglyok számára.
— Szegedi hírek. Szegedet tudvalevőleg a kommunismus kitörése után franciák szállták mog,Thuvadre tábornok, városparanoü-nok vezetésével. A napokban az a hír terjedt cl, hogy a franciAk elvonulnak, a város-» ból. A városparancsnok most közölte a lakossággal, hogy a város kiürítéséről szó sincs. A franciák a jövő évben is Szegeden maradnak mindaddig, mig csak a békeállapot véglegesen helyre nem lesz állítva az antant-államokkal s Magyarország szomszédaival. — A francia városkormányzó a napokban megengedte a telefonbeszélgetést Budapesttel, ellenben a politikai beszélgetéseket betiltotta. Tekintettel arra, hogy azóta visszaélések történtek, a városparancsnok a magántelefonálást újra beszüntette.
~ Uj fsertésbetegség lépett fel Sopron-ban. A hatósági állatorvos Sopronban eddig nem ismert ragadós állatbetegségnek fellépését állapította meg a sertések között. A betegség orrvérzóssel kezdődik, mely rohamosan kifejlődő veszélyes utóbajjal jár. Az állatokit, amelyeknél orrvérzés mutatkozik, az elhullástól való félelemből igen sokan leszúrják A baj természetét még nem állapították meg és igy a szakértők is egyelőre tanácstalanul állanak az uj sertósnyavalyával szembon. Azt hiszik, hogy u spanyolbetegséghez hasonló | állatjárványról van szó.J ;
— Sorozás a felvidéken« Pozsonyból jelentik, hogy a cseh kormány elrendelte a 17 és 18 évesek so ozását. Amely községből csak egy sorozásra kötelezett van, aki elmarad a sorozásról, az a község 20.000 korona pénzbüntetést tartozik fizetni büntetésként. Mindennek dacára igen lanyha az érdeklődés és a részvétel a sorozásokon,
— Szamueiiy egyik hóhérját elitélték,
A soproni törvényszék tegnap. . Ítélkezett Szamueiiy egyik hóhérjának: Káspár József vasesztergályos bünügyéhpn, aki julius • 8-án, a csornai ellenforradalom elnyomása alkalmával vrésztvett a knpuvári rómtettekben és * *
Rest József kórházi gondnokot felakasztotta. A soproni törvényszék huszonöt évi súlyos börtönre Ítélte:
— V. A. C. hlrel. Ma d Vasutas Atlétikai Club rendezőbizottsága a Szarvas-szálloda tánctermében ülést tart. Kezdető fél 8 órakor. Megjelenés szigorúan kötelező. — Megalakult a V, A. C. atlétikai osztály női alosztálya. Beiratkozások a további intézkedésig a V. A. C, csütörtöki ós vasárnapi táncestélyein.
— Jótékonyság. A mezítlábas tanulóknak adakoztak: Landler István 20 K, Szántó Károly 10 K, Strausz Bóla 2 pár cipőt, Eichner László 2 pár cipőt, Balog Berta 2 kötényt, Perlsz Mária 2 K.
— Német tisztek cseh \' szolgálatban.
Párisból jelentik: A „Petit Párisién" szerint eddig 40.000 német, • köztük számos tiszt vállal szolgálatot a cseh-szlovák hadseregben. A lap közli, hogy a francia közvélemény nagy megütközéssel látja a németek térfog, lalá^át idegen hadseregben.
— Az utolsó német hadljelentés.4 A sok irat közül, amelyek a háborúval, kapcsolatban megjelennek, legérdekesebbek a követ-kezők :
Utolsó hadijelentós.
Hagy hadiszálláf, 19!8. nov. í].
Nyugati front. Az . amerikai csapatok Mass-körüli támadásának védelménél különösen kitüntették magukat a Hernigs alezredes vezetése alatt álló 207. sz. brandenburgi gyalogezred és a Zechan alezredes parancsnoksága alá tartozó 183. sz. szász gyalogezrd.
A fegyverszüneti szerződés aláírása után az ellenségeskedéseket ma délben beszün-totjük.
Göerncr, hadiszállásmester.
*
A német hadvezetőség 918. nov. 11-én a következő szikratáviratot adta fel: \'
A szövetségesek legfőbb • hadvezetősé-
génck. |"
-« *- \\
A Stenoy Beaumont fronton a Maas mellett az amerikai csapatok a fegyverszünet megkötése dacára is még mindig tovább támadnak. Kérjük az ellenségeskedéseket beszünteti.
A válasz igy szól:
A nemet főhadiszállásnak.
A szikratáviratot délután S óra 13 perckor vettük. Az* amerikaiakhoz utasítás ment és amint jelentik, a támadást beszüntették.
A fegyverszüneti szerződós megkötését Párisban és Londonban ágyulövcsekkel jelezték.
A szövetségesek legfőbb hadvezetőségc.
— Razla. Tegnap délután a rendőrség a város kaveházaiban raziát tartott, mely alkalommal több, magát kellőkép igazolni nem tudó egyent előállitott.

Milyen az élet Pozsonyban ?
Atetf/itetf/zsa, dec. 2. Budapestről indultam el Pozsony felé — ^/\'természetesen hajón, a M. F. T. R. személyszállító gőzösén. — Jól befűtött, kényelmet nyújtó hajó és 20 óra alatt teszi meg az utat Budapestről Pozsonyig. Útközben csak Vácott, Esztergomban, Komárom és Gönyün áll meg.
Amint Pozsonyba, a kedves, meghitt, „ősi koronáidnak" nevezett, történelmi városba ér a hajó, nyomban kezdetét, veszi a cseh uralom.
Az utasokat hatalmas, elkerilett deszka-barakba terelik és alaposan megvizsgálják az útlevelet, hogy rendben van-e, • átrrézik podgyászát. A munka, a vizsgálat munkája sokáig tart és bizony a mostani hideg időben \'kellemetlen mulatság órákig várni a
vizsgálat végét.
Benn a városban nyüzsgő elevenség. A forgalom óriási. Az üzletek cégtábláin mindenütt tót, cseh, nemet és legvégül magyar felírás van. A közönség túlnyomó része magyarul beszól, de azért jócskán lehet hallani tót, cseh vagy \'lémet beszélgetést.
Az üzletekben minden van, mit szem, száj kivan. Miboskávé, fehér kenyér, vendéglőkben izlóses\'ételek. Az ottani Savoy szálló éttermének étlapját itt közöljük:
Kockalevcs - . 1\'— K
Májas pöié , , r— K
Marhahús í\'öo K
Marhahús körítve 1050 K
Szardella mártás „ 1\'— K Fogas vajjal „ .10— K
Marcsa rántva • 14\'- K
Vad hasé. • 0\'— K
í \'
Szűz sült roston 14\'— K
Libamáj pástétom 10— K
Rampsteak ~ < - —14— K
Negyed kacsa lb\' — K
Seités karaj - 12 — K
Sertés tarja 1 — K
Paprikás rostélyos 12\'— K
Császárhus káposztával 12;— K
Kapros burgonya . ,2 — K
Sárgarépa v.: paraj 2 — K
Káposzta, vörös káposzta 2\\-r- K
Burgonya vajjal 2*50 K
Túrós gombóc 3 80 K
Lekváros kalács v. 4\'— K
/ < •
Tészta (Mi ugy mondjuk:
osehpimasz) 4*— K
Almás rétos 4-— K
Linzer tortaszelet r .4;~ K .
Csokoládé torta . 2 ő0 K
»
Persze mindent és egyáltalán mindent cseh pénzért, vagy lebélyegzett kékpénzért kapni.
A többi árucikkek árai: tej 2*00, liba klgr. 27—28 K, marhahús 12-16 K, zsir 23 K, vaj 40 K, liszt 120—2 K, krumpli 1 K, alma 2-50 K, csirke párja 28 K, só SO fillér.
Szövetfélek — bő választékban — cipők, üveg, ruhák, fehérnemük rongeteg mennyiség-ben. Egy jobb öltönyi ára elég drága: 900—1500 K. Egy pár cipő 350 K.
A házbérek olyan drágák, mint nálunk. Januárban lesz már egy éve, hogy a csehek bevonultak Pozsonyba. Azóta a magyar, fölirásokat leszedték.
Az tény, hogy angol katonaság nem szállotta meg Pozsonyt, hanem egy ott átutazó antant misszió parancsára a Brasztlszlava fölírást |

levették a vasútállomásról és ott
most Pressburg felírás van. Pozsonyban egyébként\' a színházban zsúfolt ház előtt magyar előadások vannak. Polgár Károly magyar színtársulata működik Pozsonyban. A villamosközlekedés tűrhető, a világítással ott is takarékoskodnak. Záróra 12 órakor van.
A gázt csak öttől hót óráig lehet használni. (§, K)

\' - > • * m \' \' T- • \' •
Törvénykezés.
Elitélték a cserfői gyilkosokat.
(Saját tudósítónktól.) Szombaton, november 22-én a cserfői hegyen meggyilkolták Horváth Csizmadia György földművest, egy hétro rá, november 29-én a rendőrség kitartó és minden tekintetben dicséretre méljjó munkája eredményekép a gyilkosokat Mufzor Fe renc és Bolf József kiskanizsai legények sze-mélyében elfogták és tegnap december 2-án már le is tárgyalta az ügyet az illetékes bíróság s a tettesek már meg is kezdték büntetésüket. A két legény ellen szándékos emberölés büntette volt u vad, amely bűntény elkövetőire a nagykanizsai törvényszék területére is statárium van hirdetve. A cserfői gyilkosok felett tehát a rogtönitélő bíróság Ítélkezett, amely ez alkalomra az ötös tanács
\' • \' . ■ * • >} •- -• \' . T - ff V\' •.•. í* V.-; < i
tagjniból alakult dr. Kenedy Imre táblabiróval az élén. A vádat dr. Szabó Lajos vezető államügyész képviselte. Mujzer védelmét dr. Hegedűs György, Bolf védelmét pedig dr. Tamás János ügyvéd látta cl. A sértett képviseletében dr. Alőlek László ügyvéd jelent meg.
Dr. Kenedy ejnök a tárgyalás megnyitásakor végtelen sajnálkozással említette meg, hogy a statárium *lig pár napos kihirdetése után máris munkájt. Akadt a rogtönitélő bíróságnak, Annak a reményének adott kifejezést, hogy a nép e példa hatása alatt meg fog okosodni s nem fog a bíróságnak több alkalmat szolgáltatni, hogy vele szemben a statáriális törvényt a legszigorúbban legyen kénytelen alkalmazni.
Kihallgatták a vádlottakat, akik töredelmesen a legapróbb részletekig beismerték súlyos bűnüket. Kiderült, hogy holmi neheztelés felé volt az okozója a szörnyű tettnek. Mindkét gyilkos azért haragudott a meggyilkoltra, mert az egyizben ártatlanul azzal gyanúsította meg őket, hogy egy ablakját beverték.
Mikor az elnök megkérdi Mujzert, hogy egyedül ezért a csekélységért képes volt megölni azt az embert, így felel:
— Meg aztán mindig azt mondta, hogy beletetet a Zatá-ba
. £ beismerő vallomások úgyszólván teljesen feleslegessé tették a hosszadalmas bizonyítási eljárást. Egyedül csak arra vohatkozó-lag bírt nagy fontossággal a tanuk vallomása-, hogy abeszámithatatlanságig részegek voltak-c a vádlottak vagy sem. Erre vonatkozólag, kihallgatták mindazokat akik a kérdéses szombati napon együtt voltak a hegyen a vádlót-\' takkal. Dr. Szigethy orvosszakértőt is kihallgatta a bíróság, akinek a. véleménye szerint a meggyilkolt fején egész határozottsággal konstatálható 3 ütés közül bármelyik is feltétlenül halálos lett volna.
A perbeszédek után a rögtönitélő bíróság a következő Ítéletet hozta:
Tekintettel arra, hogy büntetőtörvénykönyvünk 18 éven aluli egyén minden biin-
, . * ......■
| cselekményét csak vétségnek minősiti a bíróság szándékos emberölés i vétségében mondotta ki bűnösnek Mujzer Ferencet s ezért őt 10 évi fogházra ítélte. Bolf József büntetése szándékos emberölés büntette miatt 10 évi fegyház. Az \'ítélet jogerős.
Színház.
Heti műsor s
Szerdán este 7-kor Nebáncsvirág operett Csütörtökönd.u.3-korIfjúsági előadás Csütörtökön este 7-kor Benn. az erdőben dráma Pénteken este 7-kor Nincs előadás \' Szombaton este 7-kor Gróf Rinaldo Vasárnap d. u. 3-kor Csárdáskirálynő Vasárnap este 7-kor Próbaházasság
♦ Szükségvilágítás mellett került szinre tegnap este a kedves zenéjü Hervé operette : a Nebántsvirág. Annyira biztosan számítottak az este villanyra a színházban, hogy még kellő mennyiségű karbidról sem tudtak idejekorán gondoskodni, s a második felvonás elején nchánv szál gyertyával kellett a disz-letezéa silányságát istenien takaró* félhomályt eloszlatni. Felesleges is lett volna diszletezni, úgysem látott volna a közönség semmivel sem többet mint így. Ilyen körülmények között nem csoda, ha a közönség a szereplők minden igyekezete ellenére is nem teljesen kielégítve távozott a színházból. A magunk részéről megvagyunk győződve, hogy a mai . előadás villannyal, megfelelő diszletezéssel s a szereplők tegnapi teljesítményével teljes siker
lesz ■v
Pénteken — tekintettel arra, hogy akkor a VAC. tartja a Polgári Egyletben mulatságát — az Urániában rendez a társulat jónak Ígérkező kabaré-előadást, amelynek keretétben a színház összes népszerű tagjai fellépnek.
Közgazdaság.
mmá s*
Emelkedik a bor ára. Az idei szőlőtermés nem felelt meg a várakozásoknak, kevesebb bor termett, mint amennyit reméltek, ennek következtében a borárak erősen emelkednek, a legutóbbi- héten 400—500 koronával drágult hektoliterenkint a bort. Az ország különböző részeiből beérkezett jelentések szerint mindenütt 1000 koronán felül kínálják a bort Tolnamegyében 1000 korona, Borsodban 1300-r^lÜ00 K közt váltakozik a bor ára. Pestmegyében 1800—2000, Fehérmegyében 1000 — 1300, Sopron és MosorimegyéF>cn 800—1200. A külföldről beérkezett jelentések szerint Németországban az óborok ára 700— 800 márka hektoliterenkint, a tavalyi borok ára elég magas, tiz hektoliterenkint 0—11000 márkát kérnek a gazdák, a rendkívül finom minőségű 1917. évi borokért a vevők 15—? 20.000 márkát is ajánlanak. Délfranciaországban rendkívül kedvező volt a bortermés, amit huszonötmillió hektoliterre becsülnek, Az uj bor ára szeszfokonkint 10 frank lesz.
Az előadások, miután mindig van villany a színházban este 7 órakor, délután pedig 3 órakor kezdődnek.
- <■»«••« - jx-.J-. ... ..,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmrnmmm^mmmmmmmmm ......
— Műbutorok a legfinomabb kivitelben, egyszerű és Ízléses polgári berendezések jutányos árban, tartós kivitelben Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
E|y teíjmn uj vaskályha eladó.
Bővebbet Rákóozy-u 29 a*áfh alatt. 2332
_ • • • , _,
Megvételre keresek Nagykanizsán vagy Keszthelyen, esetleg ezek környékén egy jókarban levő családi házat kerttel, szőlővel \'és 10—20 hold szántófölddel. — Ajánlatok »Muraközi" jeligére a kiadóhioatalba kéretnek
Uradalmi urAmtartó (gazdasági
könyveld) Jelenlegi állását változtatni óhaj taná. l evelet „önálló erő\' jelige alatt * lap kladóhiv4t«lába .» éretnek, 2291
Óriási választékban, teljes lakásberendezések a Ieg-egyszerűbbtől a legfinomabb kivifelben tartós és szolid _ ^^ minőségben. ■
ÜRANÍA ■«HMj-wm»\'
VAtniiAn BNnayti. 4. TIIIIM Mfl
Mi, inrii. oltlrltt. December 2., 3. éj 4-éd.
Nagy Irodalmi-est I
nagy \'b ünügyi és detoktivdráma 3 felv
Pali biciklizni tanul
> vidjáték 2 felvonásban.
Marlitt E. világhirü regénye 5 felvonás Főszereplők: Edith Meller ós Carl Twen
= Előadások kösnapokon 8 éi 8 értkor -
Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, »/sl éa 8 órakor
A városnak egyik legszebb utcájában modern háioniNzobás magánház
fürdőszobával és egy ötszobás magánház eladó. Továbbá vannak még több nagyobb és középnagyságú házak kerttel ós kert nélkül eladók. Bővebbet Dukász Miksa Kákóczy-utca 20. szám. 2331
NAGYKANIZSA
Nyomatott: a ,Zala" Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanissán
V


»■ ■¿ala
m
mmm
1819. december 3.
mmmmmtmmmmmmmmtmmmmrn^. ,
■i

KLVI. éwfolyam.
Hmwhmnlmmm, 1918. cUeember 4. Csütörtök.
tartnztitlvbUaMMTital:
naoykanizsa,
Sugár-ut 4.
ila Nyomdavállalaf • Fő-öt 5. 82.
Megjelenik hétfő kivételééi mindennap korareggel
. i • i
276. u*».
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel : \'
|
Bfljr hóra ... II I.
Rsgysd évre Félém Bféas évre
45 , 00 . 110 .
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes siám ára: 60 fillér.

inm
p$rk—tl6»4vl *+ kladdhlv«f«ll telefon 79,
Nyomdal telefon 117.
i


Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
wu
Főmunkatárs és l$ptulajdonos: CSILLAG JKNÖ

*****
Hirdetéseket, nyllt-teret és magán közleményéket díjszabás szerint ves< fel a kiadóhivatal.____
Előkészületek a békekonferenciára
Budapest, dec. 3. A magyar békedele-gációt Páris elővárosában Neuillyben a Madrid kastélyban helyezik el. A delegáció a legjobb esetben csak 3 hét raulva mehet ki a békekonferenciára. A magyar kormány 1G0 tagból álló küldöttségét szeretne kiküldeni, azonban maris érkezett félhivatalos értesülés, hogy a békekonferencia vezetősége tul magasnak tartja ezt a számot s legfeljebb csak 80 tagu küldöttséget tart szükségesnek. A kormány előbb .beterjeszti a küldöttség névsorát, erre m»jd válasz érkezik s csak ezután utazhat el a delegáció. A kormánynak az a szandeka, hogy minden párt egy képviselő delegátust küldjön. Képviselve lesznek a delegációban a Magyarországon élő nemzetiségek is. A kormány több oly közéleti férfiút is ákar kiküldeni, akik jelenleg internálva vannak, igy Apáthyt is. Ennek a szándéknak megfelelően most indult meg ax eljárás, hogy ezek az internáltak visszanyerjék szabadságukat. Képviselve lesz a delegációban a hadsereg is, még pedig egy magasabb rangú tiszttel.
A legfontosab és legérdekesebb anyagot Teleky Pal- gróf állította össze, aki szemléltető térképekkel, statisztikai kimutatásokkal fogja illusztrálni és bjzonyitani, hogy Magyarország megcsonkítása sem a történelmi igazságnak, sem a nemzetiségi elvnek, sem a gazdasági fenmaradás lehetőségének nem felel meg.
\' A delegáció jelentkezése után a formaságok körülbelől két hetet vesznek ignybe. Ez alatt lesz alkalma a bizottságnak tanulmányozni az átnyújtott békefeltételeket. A\'döntés idejére minden valószínűség szerint kiutazik Neuillybe Huszár Károly miniszterelnök is. Egyébként állandó telefon, távíró és szikratávíró összeköttetést létesítenek, Ncuilly és Budapest között. A bizottság minden valószínűség szerint 30 napig fog Neuillyben időzni.
Ma jelenik meg a választási rendelet.
Budapest\\ dec. 3. A nemzetgyűlési- választásokra vonatkozó kormányrendelet megjelenése mára várható. Mihályit Vilmos belügyi államtitkár erre vonatkozólag a következő Nyilatkozatot tette:
— A választásokat egyelőre a Tiszáig ejtjük meg.* Ha azután a Tiszántúl felszabadul, akkor ezen a területen folytatólagosan lesznek a választások. Eszerint összesen 103 kerületben lesz választás, tehát a magyar képviselő ház, egyelőre ennyi tagból fog állani.
—. A kerületi beosztás a Tisza-féle 1014/16-ös törvény alapján történt. Ez a tör-szágben. A választók száma megközelíti a 3 | milliót, ami a meg nem szállott terület lakosságának körülbelül 40 százaléka s igy óriási jogkiterjesztést jelent.
Budapest\\ dec. 3. A miniszterelnökségi palotában tegnap este fontos minisztertanács volt, amely a választások tisztaságának biztosítására vonatkozó intézkedésekkel foglalkozott. A minisztertanácson egy rendelettervezetet mutattak be és fogadtak el, amely rendelettervezet ma valószínűleg meg is fog jelenni. A rendelet külön kötelességévé teszi •• hatóságnak, hogy a választások tisztasága felett őrködjék és megállapítja a büntetőjogi következményeket, amelyeket a szabadságjogok gyakorlásának akadályozása maga után von Megállapítja a rendelet azt is, hogy az ellen, aki a szabadságjogok érvényes korlátai túllépésével büntető jogszabályba ütköző cselekményt követ el — a büntető eljárás haladéktalanul megindítandó.
A Tisza-Ügy szenzációi.
Budapest, dec. 3. Az Az Est irja: Mikor Hübner századost a Friedrichhel való szembesítés után átadták főfelügyelő-»
nek, útközben a százados így szólt Angyalhoz :
— Kérem főfelügyelő ur, most itt kivettek belőlem egy vallomást, amelyet nem rt aka*-tam megtenni. En a törvéyszéken és a vizs-. gálóbiró előtt nem vallhatom ezt, mert az az ur, akit előbb nekem mutattak, tényleg Friedrich, akit én jól ismerek. Kijelentem ezt ön előtt, mert később igazolni akarom, hogy a szembesítés után rögtön igy nyilatkoztam.
Angyal kijelentette, hogy nem veszi tudomásul ezt a nyilatkozatot. Hübner azonban a következő éjszaka a fogházban újból elmondotta az egészet Paksi álttanrendőrségi detrktivnek, aki őrizetére volt kirendelve. Elmondta azt is, hogy a főkapitány előtt vallomását csak azért tette, mert félt, hogy meg-verik, ha nem igy vall.
Paksi ezután elment Huszár miniszterelnökhöz és elmondta neki mindazt, amit Hübnertől hallott. A miniszterelnök rögtön utasította Bárczy igazságügyminisztert, hogy gondoskodjék Paksi kihallgatásáról és biztosítsa arról, hogy \' semmiféle bántódás nem
fogja érni ezért.
Paksi most már a vizsga ^biró előtt jegyzőkönyvbe mondta vallomását;- amit Hübner meg is erősített. Hübnert tegnap újból kihallgatták. Friedrich nyilatkozata szerint Hübner semmiféle terhelőt sem tudott mondani ellene.
Fontos körülmény az, hogy ezen jegyzőkönyv felvétele után a rendőrség több főtisztviselője ellen fegyelmit indítottak, mert a tisztviselők Ullain ügyvédnek megengedték, hogy
vény 436 kerületet kontemplál az egész or- | a kihallgatáson jelen legyen.
A terroristák bUnpöre.
Ferry altábornagy és a cseudór« tlfstek meggylIkolAsa.
Budapest, dec. 3. A terroristák bünpe-rének tárgyalását ma délelőtt 9 órakur nyitotta meg az elnök. Elsőnek Ferry Oszkár altábornagy, Borhy Sándor ós Mankina Sándor csendőrtisztek meggyilkolásának ügye került sorra. Ez ügyben is Cserni a íővádlott. A vádlottak, között vannak még Pap Sándor Cserni helyettese, Bonyhády Tibor volt tartalékos hadnagy Lor (Polacsek) Ede, Kakas Ferenc, Cseh László, í»Pöffler László, Neumayer Géza ós Somor Gábor.
Elnök: (Csernihez) Bűnösnek érzi magát?
Csemy: Az elfogatásban igen, a gyilkosságban nem. Elmondja,\'hogy jelentést kapott* a készülőben lévő ellenforradalomról, amire azt mondta, hogy előre információkat kellene szerezni a dologról, mert ha nincsen bizonyíték, úgyis el kell bocsájtaniok az elfogottakat. Hlatkó terrorista erre azt felelte, hogy mind a á rom elfogottat, haza kellene küldeni. Egy* szer azzal jött Bonyhády hozzá, hogy Hlatkó parancsára fel kell akasztani Ferryt. Ö kiadta a parancsot, hogy éjszaka a kivégzés előtt keltsék fel, mert tpeg akarta menteni az altábornagyot. Ezt azonban nem tették meg s ez lett a baj, mert így mégis kivégezték Ferryt,
Cserni után Bonyhády Tibor volt tartalékos hadnagyot hallgatták ki. Őszintén csak az elfogatásban érzi magát bünüsnek. Parancsot kapott a tisztek lefogására, ezt meg is tette, de a gyilkossághoz semmi köze sincs.
Elnök: Magát mindenki vérszomjas öldöklő embernek ismerte, még Cserni is vérebnek hivta. Maga egyik főszereplője volt önnek a véres drámának.
A Pap Sándorral történt szembesítésekor azt vallja Bonyhády, hogy Pap is parancsot adott neki a csendőrtisztek letartóztatására.
Dr. Vajda Zoltánt, a vörös őrség volt főparancsnokát\'hallgatták ki ezután, aki „ünnepélyesen" kijelentette, hogy a kegyelmes urak kivégzéséről csak utólag értesült. — Por Ernő és Kakas Ferenc szintén tagadják a gyilkosságban való bünrészességüket. — Szembesitésükkoi kölcsönösen hazugsággal
vádolják egymást.
Szünet után Bartalos István terroristát
i
hallgatta ki a törvényszék, aki nem érzi magát bűnösnek, mert csak á letartóztatásban vett részt Cserni parancsára. A kivégzésről semmit sem tud.
Cserny: Kérem, nem igaz, hogy parancsoltam neki. Ugrottak ezek maguktól is, nem kellett ezeknek; parancsolni. Testveries banda volt ez — magyarán mondva.
Somor Gábor előadja, hogy a gyilkosságnál csak mint őr szerepelt, a gyilkosságot Löífer követte cl.
A tárgyalást ezek után holnapig felfüggesztenék.
r:i ZALA
1919. december 7.
Ra mi győztünk volna...
Bécsi terv osztrák-magyar-román jrializmusról 1917-ben.
A francia lapok pár nappal ezelőtt hirt adtak róla, hogy a román királyné fölkereste Habsburgi Károlyt- igyekezett őt rábirni a
magyar-román unióra s ez esetben Románia
\\ f • •
anyagilag rekompenzálja Károlyt a végleges lefnondásáért. Arról nem szól a tudósítás, hogy Habsburgi Károly mit szólt az^ánlat-hoz, amelynez vcgre a magyarságnak is volna talán szava. A monarchikus eszmének mindenesetre nagy tábora van Magyarországon, de nagyon kevesen lehetnek, azok, akik az osztrák-magyar dualizmust ^magyar-román dualizmussal s az osztrák Habsburgokat román Hohcrfcollernckkel akarnák fölcserélni.
Érdekes egyébként, hogy a Romániával való,unió eszméje már a háború alatt is felvetődött, még pedig a — Habsburgok részéről és a dinasztia érdekében. Erről hitelesen tájékoztat bennünket egy , 1917-ben Zornborban megjelclenk. röpirat, amelyet ép most juttat hozzánk egy olvasónk, amikor az unió eszméjét bizonyos körök megint emlegetik. A röpirat eredetije Bécsben jelent meg német nyelven, de akiknek erdekükben állt a gondolat népszerűsítésé, azok a monarchia minden nyelvére, tehát magyarra is lefordították s valószínűség az akkor letepert Romániában is erősen terjesztették. A nagyon ügyesen szerkesztett röpirat, amelynek alighanem Czernin gróf volt a fogalmazója, részben a béke szolgálatába is Íródott, amennyien szükségesnek tartja, hogy Németország mondjon le lCIszászról s cserébe
fogadja el Osztrak-Szileziát.
\' ■ ■ -b»
A röpirat tulajdonképóni célja azonban a trializmus megkedveltetésc. A terv szerint uj közjogi monarchia volna létesítendő, amely állna az osztrák birodalomból (osztrák és esek állammal),, a magyar birodalomból (magyar és horvát állammal) és a román birodalomból (román külön és rutén állammal) Minden állatinak és külön, nemzeti alkotmánya van, a közös ügyekot pedig egy „nemzeti közkormány• intézi, — ez a legteljesebb megvalósitasa lett volna a sok ^ százados Habsburg-törekvésnek, a Gesammt-Monarchienek, de ugy, hogy a magyarok meg is legyenek vele elégedve. Nevezetesen Károly király Budapestre tette volna át székhelyét, [mint magyar király • s ő lett volna a hármas monarchia feje, mig a neki alárendelt osztrák császárrá pccsét, Miksa főherceget, román királlyá pedífc, József főherceget nevezte volna ki; \' a cseh, horvát és rutén államok pedig alkirályi cimmel kaptak volna egy-egy Habsburg-főherceget.
Ilyenformán a Habsburg-háznak egyszerre hat tagja viselhetett volna koronát. Persze ezt világért sem a dinasztia érdeke kivánta volna igy, hanem az egyes nemzeteké. „A világháború után- óriási munka vár a mi népszerű ifjú királyunkra" — mondja a röpirat — „és érdemes, bölcs dolog lenne fivóit és rokont a dinasztiára dicsőséget hozó munkakörbe beállítani.*\' v
... A népszerű iffu királyra tudvalevőleg nem igen. vár óriási munka s a fivérek és rókonok is más állás után nézhetnek, mert egfeljebb egy számithat közülök rendszeresi-l W* uralkodói állásra. Az egesz terv az ör-
dögé lett, de talán még se érdektelen széle- | sebb körüj nyilvánosságra hozni, hogy ,mit \' terveztek /velünkarra az ^eSetre, ha mi nyertük volna meg a rettenetes ferbli játszmát.
HÍREK.
december
Választások előtt.
A magyar nemzet ismét sorsdöntő lépés előtt! Január végen lesznek a nemzetgyűlési választások, .melyeknek eredménye az ország jövőjének alakulására kiszámíthatatlan lesz. A nemzetgyűlési választások sokkal fontosabbak és nagyobb jelentőségűek, mint a régi képviselőházi választcsok voltak, mert a megválasztandó nemzetgyűlés az ország szuverén képviselete fog lenni és a magyar népet megillető összes jogokkal fel lesz ruházva. A nemzetgyűlés jogköre magában foglalja nemcsak a régi parlameniet, hanem az államfőt, téhát a királyt megillető, jogokat is. Ez a nemzetgyűlés lesz hivatva arra, hogy uj alkotmányt adjon az országnak* ez a nemzetgyűlés fogja az államfői méltóságot betölteni és ennek a nemzetgyűlésnek kell a békekötéssel, valamint Magyarország jövendő nemzetközi elhelyezkedésével kapcsolatos összes életbevágó problémákat megoldani. A lét. ós nemlét kérdésére adandó felelet lesz a nem-zetgyülés hivatása.
Ne áltassuk magunkat I A békefeltételek súlyosak és igazságtalanok fognak lenni. Nehéz, testi és lelki szenvedések korszaka előtt .
állunk. Az eddigi tapasztalatok igazolják, a győzök igazságérzetében és méltányosságában hiaba bizunk. A magyar nép vállaira súlyos terheket fognak rakni és ennek a nemzetgyűlésnek lesz a feladata, hogy az ország erőit ugy szervezze meg, hogy a reá váró nagy feladatok és terhek súlya alatt a magyar nép le ne roskadjon. Országépítő munkát — a szó legigazibb és legnemesebb ertolmében — kell majd ennek a nemzetgyűlésnek végezni 1
Ilyen roppant feladatod megoldására, ilyen\' emberfeletti felelősség vállalására és viselésére valóban csak egy olyan nemzetgyűlés lehet méltó és hivatott, mely a magyar nemzetnek szellemi és erkölcsi képességek tekintetében legkiválóbb tagjait foglalja magában. Az ész, a tudás, a tehetség ós a jellem óriásainak kellene együtt ülni ebben a testületben, mely az ország egész jövője felett határoz Ebbe a nemzetgyűlésbe nem párt-programmok, hanem egyéni képességek alapján, kellene küldeni a képviselőket. A nemzetgyűlésbe nem pártprogrammokat, hanem embereket kellene választani! Ha minden
« V
kerület
az arra legméltóbb és leghivatottabb férfiát küldene a nemzetgyülésbo, akkor párt-programmok és politikai taktikázások nélkül
4 ,
is meg lehetne találni az. életbevágó kérdések megoldásának a közérdek szempontjából legjobb és leghelyesebb módját. Válságos idők és súlyos elhatározások előtt a kiélesedett pártpolitikai harcok könnyen katasztrófális eseményeket idézhetnek elő.
4
CsUtörtöW
Át. ,
n A p t á k
Rom. kath. Borbála. Prot. Borbála/ < ör. kath. Borbála. Gor. kel.(nov. 21) B. A. Iir. KitsUv 12.
A nap kél reggel 7 óra 80 perc. kor, nyugszik dóiul* n 4 óra 08. porckor A hold kél d. u. 2 óra 02 per;, kor. nyugszik d, u. 3 óia 33 porckor.
±=
— Meghosszabitötták a kávéházak és vendéglők záróráját. A magyar belügymi« niszteriúm tegnap távirati rendeletet intézett a nagykanizsai államrendőrség kapitányságához, amelyben közli, hogy a kávéházak és éttermek záróráját december l-tói kezdődő hatállyal éjjeli 12 órában állapította meg. A korcsmák és vendéglők zárórája 11. óra. Van tehát idő a mutatásra.
— Áruforgalmi kirendeltség Nagykanizsán, A Hangya ós az Országos Központi Hitelszövetkezet által alapított Magyac Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága Zalavnrmegye területére Nagykanizsa székhellyel kirendeltséget létesített Az uj kirendeltség célja az, hogy a zaíamegyei mezőgazdasági termékek és .mezőgazdasági ipari termékek fölöstegat az ország más részébe és külföldre exportálja, — továbbá, hogy a mi vidékünket a nekünk szükséges mezőgazdasági gépekkel, szerszámokkal, olajjal, ruhával, lábbelivel stb. stb. lássa a el legjobb minőségben, olcsón, a lánc- és közvetitőker^s-kedelcm kikapcsolásával, kvázi altruisztikus alapon. A kirendeltség egyelőre hüvelyeseket, magvakat, zabot gyapjút, bőrt, bort, marhát, sertést, zsirt, vajat, diót, mézet, mákot, fat, faszenet vásárol nagyban és szállít máshová, mig a zalamcgyei közönség részére máris rerul-kivül olcsó és kitűnő minőségű posztót tart
készenlétben. A zalavármegyei kirendeltség a
• •»
napokban kezdi meg működését s annak megszervezésével és vezetésével egy fiatal, agilis szakembert, Zeéri Posch Gézát bízták meg.
— Szerb visszavonulás. Értesüléseink
%
sz\'orint Pécsett már csak 200 szerb lovas van. A városparancsnok Eszékre utazott és csapatai élén Zára alá vonul vissza. A szorb civilhatóságok még Pécsett vannak, de minden valószínűség szerint a holnapi nap folyamán ők is távozni fognak onnan, a szerb kormány által kinevezett alispánnal együtt. A magyar nemzeti hadsereg előőrsei már Árpádtetón vannak s a szerbek távozása után bevonulnak Pécsre. A szerb városi rendőrség meg bent van, de már megtette az előkészületeket a visszavonulásra. A mult hó 25-én Somogy-megye megszállott részének kiürítése is megkezdődött. Somogytarnócát és a környező
> r
falvakat már elhagyták a szerbek.
— 40 korona szállítási prémium a burgonyára. A közélelmezési miniszter rendeletével a most folyó őrfési ós őszi terményekkel való munkálatok idejére megállapított 60 korona, illetőleg 50 korona legmagasabb áron felül, az Országos Burgonya Közvetítő Iroda által, métermázsánkint még 40 korona felár fizetendő.
— Gőzkomp a Balatonon. Balatonfüredről irja tudósítónk: A Balaton medre Zala- és Somogyvármcgyéket 80 kilométernyi husszu-ságban választja el egymástól. A két megye között való forgalmat a tihanyi félszigeten át a szántód-tihanyi kompon bonyolítják le ezer esztendő óta.- Ez a kompforgalom ma is körülbelül olyan, aminő volt a magyarok bejövetelekor. Pedig a környez^ vidéket a villák százai ¡tarkítják már. A Balatoni Szövetség egy évtizede dolgozik már azon, hogy a tihanyi ősi közlekedést haladottabb jármű váltsa fel. Évekkel ezelőtt szóba került az áthidalás kérdése is Végül is kialakult az a nézet, hogy a nagyméretű hid rontaná a kilátást, a vitorlázást , is megnehezítené és rengeteg
pénzbe kerülne. Ezért legcélszerűbb az a megoldás, ha a két parti részen kikötők

191». december 4.

ZALA

fülnek és a másfél kilométernyire összeszűkült medret vaskomp közlekedésssel köti 5 össze: Legutóbb Pallavicini György, őrgróf, a Dunántul fökorinánybiztosa hivta fel Somogy? és Zalavármegyék alispánjait, hogy az elavult közlekedési eszközön változtatni törekedjenek. A napokban vegyes bizottság szállt ki a helyszínre, megállapították, hogy a fontos útvonal kérdése javításra szorul. Adottság határozatából felírnak a fóld-mivelésügyi miniszterhez a szántód-tihanyi mólók kiépitése végett, mig a tervbe vett gőzkomp költségeinek elvállalása tárgyában pedig a kereskedelemügyi miniszterhez tesznek
előterjesztést. ^ .
— Két korona egy k nmpll. (Beküldőit közlemény) Igen tisztelt Szerkesztőség ! Mi háziasszonyok eddig a legkeresztenyebb türelemmel vártuk, hogy lassacskan a - terme-lök is magukhoz térnek s leszállítják azokat az árakat, amelyek többnyire indokolatlanul jöttek léire. De ehelyett míTtátunk ? Hogy a drágaság napról-napra női; A tegnapi piacon például megtörtént az a haliatíán eset — érdemes a megörökítésre, hogy ^egy falusi asszony két koronát kért a krumpli darab-iáért. Ne méltóztassék ám valami csuda krumplira gondoini, csak akkorára,, mint egy-egy tyúktojás. Ezt az istentelenséget mar a fantasztikus árakhoz edzett publikum is meg*okalta. A vásárló közönség közt. pillanat alatt elterjedt a kétkoronás krumpli hirc s az asszonyok Jássuk a csudát41 kiáltással a falusi asszony közé sereglettek. Amikor pediglen a falusi nénike ismételten és ismételten megerősitetet, hogy ó bizony a kot koronából egy fillé\'t r»e . enged, a tömeg annyira fölháborodott, hogy a világ legdrágább krumpliának gőgős tulajdonosnőjét meglincselik, ha rendőr nem lép közbe. Az eset folytatását nem tudom. Beki-sérték-e, megbüntették-e a lelketlen teremtést} Vagy tán nem. is lehet megbüntetni? Annyi tény, hogyhu meg nem rendszabályozzák a termelőt, még nagyobb csudára is el lehetünk készülve. Hagyjunk tehát már föl a falu Ízléstelen körüludvarlásával s lássuk be. hogy akár világháború, akár kommunizmus volt, a termelő is teljesen kihasználta a konjunktúrát. Ugy emlékszem, hogy a falusi a . kommunizmus alatt se igen nézte, hogy ki
fehér es ki a vörös, csak azt nézte, hogy Mi
w /,
^ ad többet s ki milyen pénzzel fizet. Ma sem nézi a falu, hogy miként él meg a vörös, ma sem törődik azzal a pógar, hogy milyen pénzzel fizethet a kivatalnok. Unalmas már az az érvelés, hogy a csizma is drága, mert a csizma elsősorban legfelebb ezer percenttel drágult s egy pár évekig eltart, — ellenben a mindenrendü élelmiszer — amit a falu termel — 5—0 ezer percentes drágulást is mutat. A két koronás krumplinál a drágulás százalékát kiszámítani nem is tudom A legkíméletlenebb kézzel kell megszüntetni a kereskedői uzsorát, — mindent cl kell követni, hogy a csizma i* Olcsóbb legyen, — de hogy az élelmiszer-Uzsorát haladéktalanul le kell törni, — az ma. * legfontosabb a széles rétegeknek, de elsősorban a hat ;év óta vérző, nyomorgó hivatalnok osztálynak. Bizva-bizunk Huszár Károly kabi-.netjébpn, amelyet a kisemberek kabinetjének lehet nevezni s amely jól tudja, hol kell az ország gyógyítását megkozdeni. \' Tisztelettel; \' Egy hivatainokné.
— Orvosi hlr. Dr. Ney Hugó - orvos négy heti tudományi útjáról hazaérkezett és orvosi rendefóset a mai nappal ismét megkezdte.
Mese egy szerelmesszlva öregasszonyról. Kit valahol a kies Zalamegye egyik leg-kisebb községében,. talán éppen Gelsén egy igen-igen jómodu gazdaember, akit az Úristen minden néven nevezendő jóval ellátott, a többek között egy derék feleséggel is. A. jómódú gazdaember teljesen meg volt elégedve a világ folyasával, örült az életifek, szép gazdaságának és derék, bár már kissé öregeske feleségének. Nem ugy azonban az asszony, aki Öregedő kora chcára még mindig igon szerelmetes szivü volt és egy cseppet * sem volt megelégedve szintén jókorban levő férjével. Búsult, nagyon soke.t búsult emiatt a jó asz--szony, végre elment a környék egyik leghíresebb javasasszonyától tanacsot kérni. A tudós
asszony hamar belelátott a fiatalszivü néne
*
lájdalmaba és ellatta hasznos útbaigazításokkal. E.tŐl az időtől kezdve a szerelmetes szivü
♦ . A ■
öregasszony sűrűn kezdett bejárogatni Kanizsára s itt sok-sok jóbarátot szerzett magának, akik a tudós asszony utmutatásai alapján aoI-tuk az ö sovének, búbánatát gyógyítandó^. Tudu nagyon jól 4 néne, hogy az ilyen gyógymód anyagi áldozatokat is követel a páciens részéről s ezért barátai buzgó és lelkiismeretes szolgálatait gazdasaga kincseinek legjavával igyekezett honorálni. — Tegnapelőtt is Kanizsán járt i¿elsei. betegszivü asszony, hogy e^yik legújabb vigasztalójának eredeti gyógymódját kitanulmányozza. Mennek h> éppen ketten együtt a Csengery-utcában, a gels;i asszony, tején a minden jóval megrakott pör-beccel s uj barátja és vigasztalója, aki szerelmes tekintetét állandóan a pórbec kincsei felé irányozta. Egyszerre • csak elóttük terem a férfi felesége, akinek már úgyis Sanda gyanú mardosia lelkét s most, hogy bizonyosságot szerzett féfjo hűtlenségéről — bizony kieresztette a hangját. A férfi két erélyes pofonnak egy pillanatra elnémította feleségét. De csak egy pillanatra, mert a másik pillanatban már
kat arra ösztökélik, hogy torsukat maguk
intézzék és ne bízzák a balatoni szőlőtermelés értékesítését spekuláns közvető kereskedőkre. E célból egy borértékesitő szövetkezet létesítését tervezik. Az előkészítő bizottságba tekintélyes szőlősgazdák tömörültek.
— A legújabb francia és angol divatlapok a téli idényre megérkeztek Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésébe, Városház palota.
— Műbutorok a legfinomabb kivitelben, egyszerű és Ízléses polgári berendezések jutányos árban, tartós kivitelben Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
)
Színház.
Heti uiűtior (
Szerdán este 7"-kor Nebáncsvirág operett • Csütörtökön d.u.3-kor Ifjúsági előadás Csütörtökön este 7 kor Benn az erdőbert dráma Pénteken este 7-kor Nincs előadás Szombaton este 7-kor Gróf Rinaldo Vasárnap d. u. ,\'3-kor Csárdáskirálynő\' Vasárnap e«te 7-kor Próbaházasság
Az előadások, miután mindig van villany a Színházban este 7 órakor, délután pedig
$ órakor kezdődnek.
* Nebántsvlrág. Villanyvilágítás, megfelelő díszletezés s a szereplők tegnapi teljesítménye: biztos sikerN lesz — irtuk a Nebánts virág első előadása után. Ezen kellékek mind megvoltak tegnap esto s a nagy tetszés, amely az egész darabot végigkísérte bizonyította, hogy helyesen ítéltünk. Hervó a mult század operetté irója "s mint ilyen inkább a művészi célt szolgálja, mint hatást keres. A zenéje kedves és fülbemászó, a meséje finom s valami végtelenül bájos környezetbe visz, ahol szőkefürtü zárdanövendékek szövik lesütött szemekkel napsütéses éltük első szerelmének regényét, gyermekarcu hadnagyocskákkal. Nincsenek a darabban hatást keltő táncbetétek,
amelyek pillanatnyiig lekötik a nézők érdekhangos szóval futott az ijedten menekülő gel- |Wését g ft legmagisabb fokát vár(Ják
sei asszony után. Az ped\'g hirtelen beugrott | kj bM{úkf njncscnek benno o)yan énekszámok>
a Csengery-utca 15 számú házba Horváth lo vasrendőr lakására s magára zárta az ajtót. Egy másik pillanat alatt ott termett a szerelmét féltő feleség s dörömbölni kezdett az ajtón. Horváth lovasr^ndőr családja alig birt magához térni rtieglJpotésébŐl, amikor az idegen asszonyt hirtelen megjelenni látta. A szegény gelsei néni sírva könyörgött, hogy mentsék meg ettől az asszonytói, soha többé nem fogja szivének bánatát.az urán kivül mással gyógyíttatni. Horvathék behívták az éppen utcán tartózkodó két^rendőrt, akiknek a fedezete alatt azután kimenokült a néne kellemetlen helyzetéből.
— Hslát a magyar nóta miatt. Szabadkáról jelentig hogy az ottani villanytelep igazgatója egy ünnepélyen magyar nótákat húzatott. Egy szerb kapitány emiatt felelősségre vonta, mire az igazgató így felelt:
— Magyar vagyok, jogom van magyar
nótát, játszatni;
A szerb \'kapitány oly dühbe gurult emiatt, hogy egy.poharát vágott az igazgató
amelyeknél a közönség legszívesebben maga is együtt énekelne a színésszel, de valami végtelen báj vonul végig az egész darabon, amely belelopja magát a közönség szivébe s a muzsikával Együtt ott zsong benne akkor is, amikor mar régen legördült a függöny. — KUrthy Böske, akit most láttunk először ilyen zsánerű szerepben, fényesen rácáfolt arra a véleményre, hogy ő csak abban a szerepkör* ben tud érvényesülni, amelyben temperamentuma kellőkép kifejezésre juthat. Megértéssel, szeretettel dolgozta ki a kis naiv zárdasziz szerepét s osztatlan tetszést keltett. Körmendy a kis hadnagy szerepét fessen alakította, Érczkövy klasszis volt, mint mindig: ugy ő, mint Dezső sok derűs percet szereztek a nézőknek. Szikla • és Láng főleg a karzatot mulattatták. Külön keU.megemlitenünk a zenekar művész karmesterét: Lukács Ernő-nét, aki egy régi színházt karnagyot is megszégyenítő rutinnal kísérte . az -előadást. A rendezé* Dezső Vilmos érdeme.
* Bent az Erdőn. Ma kerül színre a
fejéhez; Az igazgató se • sokdt teketóriázott, I sóházban Garvni Andor nagysikerű drámája revolvert\' rántott s a kapitányt lelőtte. A 1 - -.......3 -
szabadkai lapokat* amiért ezen esetet megírták, — elkobozták. .. ■; > . \' , — A balatonvidéki bortermelők szer? vezkedése. Tapolcáról írják, hogy a Balaton-menti szőlősgazdák s mozgalmat indítottak boraiknak szövetkezeti uton való értékesítése
Bent az Erdő?". A darab ttíle van isgató és érdekes jelenetekkel és elejétől-végig lebilincseli a nézőt. Müsorhaimozás mi tt csak egyszer kerülhet spinre ez \'az irodalmi dráma, bár az érdetííődé\'s nagy. Szombaton Szirmai szép zenéjü operettje Gróf Rinaldb kerül színre, mig vasárnap Gerő végtelenül mulat-
céljából. A mozgalom vezetni a szőlősgazda | ságos énekes vígjátékát játsza a színtársulat.
CXH3 .li

Gyufa megérkezett!
óriási mennnyisétf-ben kapható, kereskedőknek Igen előnyös feltételek melleit szállít:
Garamvölgyi és Szemere
dohány nagy- és kül. áruda. adj rxm MMm.
Mi smfe, csOtOrtik. December 2., 3. és Hd.
Nagy irodaimi-est!
Aranyos Erzsike
Marlitt E. világhírű regénye 5 felvonás. Főszereplők: Edith Meller és Carl Twen.
fHótdáaok köznapokon 8 én B órakor
Vaaár- és ttmepnapoton 9. 5, l/tl ór 8 órakor.
KARÁCSONYI VÁSÁR!
AJÁNDÉKTÁRGYAK KICSINYEKNEK ÉS NAGYOKNAK.
K/» poNlcIWiy vele Ifjtt*«rii£t Iratok DlM^ktViiyvolc Imiiknuy vok, olvasók Kópe«I npulbumolc 15 i ti 1 ők könyvek /ononlhumok
lléiyetecilbumok
Szépirodalmi művek
Divatlapok
Karáosonyfadlszok — Qyerrasklátékok
Legfinomabb bőráruk
pénztárcák, erszények, redikülök, manicürök, ékszerdobozok, kártuadobozok, fénykópdobozok,
szivar- és cigaretta tárcák I
Pónykipszgoépsk Harmonikák, Hogadük,
vonók, húrok ós egyéb alkatrészek
Épitőszekrónyek, Sakktáblák.
Festöezerek és rajzszerek Szivar- ós cigarettaszipkák
Karácsonyi- és ujóvi müvós\'ílopok
Üdvözlő-kártyák I
Dlnlftvílpaplrok, Névjegyek Péuykőpkeretek, Dísztárgyak
Játékkártyák — lróasctal-k*ail««ek.
„MOHA" főző szekrények
____mlndan háztartás részéra. _
FISCHÉL FÜLÖP FIAI ^m^M^ÉM
- NAGYKANIZSA, VÁROSHÁZ-PALOTA SAROK.
NAPTÁRAK
zeeb-, tárca-, óriási-, heti-, napi-, fali ós asztali
nagy választélibani
Villamos zseblámpa
---• etem- és körfe ■--~
ÖN GYÚJTÓ.
Nvomitot»: * Nvomdn hr Hírlapkiadó Vállalatnál, Nacvk«nixsán.
*
Hirdetések MM a kiaMivalim!
i_t_ __
A KOK A K K G Ü JK 1 1
- ■ --
ÓKÍKBANJKLENIK
EHEIIKT1 FON É. H TAVI R A T JKIJíNTftSKKKtL
Egyes szám ára 60 fillér.
Kapható a dohanyárudákban

és az utcai rikkancsoknál.
4. ZALAI 1019. december 19.
Óriási választékban, teljes lakásba
» 4 ■ • * .
egyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben tartós és szolid
minőségben. -
Telefon J)»í> n^óiii.
2257
Várkerület
Úriember telje* ^liatánt nyerhet
csendes családnal. Ugy«nott ebéd és vacsora koszt kapható. Cim a kiadóhivatalban. 2321
Kifogástalan gyermekágy
és egy gummilepedő eladói
Cim a kiadóhivatalban.
— Villamos zseblámpa, hozzá való villamos elem és kis körte kapható Fischel Fülöp Fiai áruházában, Városház-sarok.
nagy bünügyi és detektivdráma 3 felv.
Pali biciklizni tanul
vidjáték 2 felvonásban.
" Előadások kezdete 6 és 8 óraket.
Vaftár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 én 8 órakor. Jegyek d. u. 2 órától elóre válthatók.
Hirdetéseket felvesz a 11 kiadóhivatala
g■■ m»■ I jQ
V\\/l ? 4 / r nugymoigóazlnháx
V I LM <Lí Szarvas szálloda, leleícn 74. sz.
Csütörtökön Közkívánatra ff
APRO HIRDETÉSEK
Reprezentáló «»{ívelt úrinő, ki
a háztartásban perfekt, gyermekszerető, tanit elemit, polgárit t—II. gimnáziumot vizsgára (esetleg magánórákat is ad helyben) HAx-vexetőnől állAnt keres (csakis előkelő házban.) Címeket a kiadóba kér.

3
===== Elsőrendű száraz ===
farészelt tűzifa
kapható minden mennyiségben
KONDOR ADOLF ós TÁRSA cégnél.
= Megrendelhető i == Arany János-utca 2 ós a telepen Tárház-utca 15.
u.tffI. éwfolf»«.
• deoember 8. Péntek.
uwn
277. ti*«
{Bftsititftfl fa toiéWiitii;
maoykanizsa,
Sugárút 4.
ila Nyomdivállalat
P6-ut 5y sz.
jelenik hétfA ki vételé-^mindennap korareggel
mm m
•x *

JB
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra ... II I. Ri|T«d ém . Filém . . Bfléts évre
45 . •0 -1* .

POLITIKAI NAPILAP.
Egyes txám ára: 60 fillér.
^„kMrfdMgl ém kladOh\'v«»«!! («Itfno 7«.
Nyomdai »«lefon 117. ..........mjmw mw m

MMM
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
■ ...............iiw W^IHI
MmunkítAr* é* laptulajdoiios :
CSILLAG JKNŐ
.....■ ii \' I
Hirdetéseket, nylMeret és magán KAzlernényeket díjszabás szerint ve«< C- let a kiadóhivatal. **-b
A magyar békeszerződés.
» _ •
Berlin, dec. 4. Hágni jelentés szerint a magyar békeszerződés mar készen van s 132 szakaszból áll. A határok megallapitása valamivel kedvezőbb, mint a Clemencan fele juniusi jegyzek szerint volt. A békeszerződés 2 divizió íeniartását engedi meg, az általano* védkötelezettséget pedig eltörli. M elszakadó területrészeken élő magyarság tisztességes védelmet biztosítja a szerződés. Tilos minden szövetsegi politika. Magyarországnak csakis gazdasági szerződéseket szabad kötni a szomszéd államokkal. A Duna nemzetközi lesz. Az államforma megállapítása Magyarország belső ugye. A román rekvirálásokat antantbizottság fogja felülvizsgálni. A Bánát és Bácska hova-tartozandósagának kérdésében nepszavazas fog dönteni. Az elszakadó területrészeken tilos minden magyar agitáció. A békeszerződést hir szerint még karácsony előtt átadják a magyar békedelegációnak.
Budapest, dec/ 4. A magyar kormány a békedelegációra vonatkozólag ugy döntött, hogy haladékot kér a békekonferenciától. Az erre vonatkozó jegyzék már elkészült, a miniszterelnök aláirta s gróf Somsich József külügyminiszter ma délután átadta az antant itteni képviselőjének. A jegyzék felkéri a békekonferenciát, hogy a magyar kormánynak a békedelegáció kiküldésére vonatkozólag rövid haladékot adjon, mert ennek összeállítása időt vesz igénybe. Továbbá nzt a kérést terjeszti elő, hogy, mivel a békedelegációban
olyan kiküldöttek is részt vesznek, akik ezidő-
» * •
szerint megszállott területen lévén, mozgási szabadságukban akadályozva vannak — az antant tegye lehetővé, hogy azok a béke-delegációban való részvétel végett mozgási szabadságukat visszanyerjék. A békedelegáció l*gjai közt van ugyanis av többek között Orandpierre Emil, volt kolozsvári kormány-oiztos, kit a románok internáltak.
Meghiúsultak a nemzeti párt fúziós törekvdsei.
Budapest, dec. 4. Az országos nemzeti párt és a nemzeti egység pártja fúziója tárgyában a nemzeti párt tegnap este választmányi ülést tartott, ahol azt a határozatot hozták, hogy tekintettel az elvi megállapodá-sokra, a fúzió részletes megtárgyalására bizottságot küldenek ki.
Tegnap egy munkapá\'ti vezető embertől tevéi érkezett, amely a munkapárt intéző-ÜzotMganak határozata alapján közli, hogy a munkapárt nem hajlandó elállani azon férfiak Welősségre vonásátél, akik a forradalomban és a Károlyi kormányzásban résztvettek és
ne<n hajlandó őket á fúzióba belevonni.
>
Ez a kijelentés nagy konsternációt keltett a bizottságban, ahol ezzel megszűntnek tekintenek a munkapárttal történt\' minden megállapodást és szolidaritást válUlnak a párt függetlenségi tagjaival. A bizottság efcen határozata azt jelenti, hogy a munkapárttal való fúzió, nem történik meg.
9
A Tisza-Ügy.
Httbner főhaduagyot «zembealtet-ték Filedrlchchel.
Budapest, dec. 4. Az „Az Est" je&?<% Hiibner főhadnagy beismerő vallomását Angyal főfelügyelő előtt november 19-én megtette. Ezen vallomásában Hübner azt állította Fried-richről, hogy neki előzőleg tudomása volt a Tisza elleni gyilkosságról és a Károlyi pártban FrieJrich volt az első, aki hangoztatta, hogy Tiszát a forradalom érdekében ártalmat lanná kell tenni. Elmondotta, hogy a Károlyipártnak az egyik félreeső helyhez vezető folyosóján Kéri Pál Friedrichchel a gyilkosságról beszélt. Ezt a beszélgetést ó a félreeső helyről kihallgatta.
Ezen kihallgatás után való napon — mint ismeretes — Fricdrich személyesen megjelent a főkapitányságon és ott szembesítették Hübnerrel. Hübner ezután elmondotta Angyl-nak, később pedig Paksi detektivnek, ho^y ezt a vallomását kierőszakolták belőle. Paksit beidézték a vizsgálóbíróhoz, aki kihallgatta, majd szembesítette Hübnerrel, ami 30 án folyt le Hübner felismerte Paksit, elmondotta a vele folytatott egész beszélgetését. Ez alkalommal kijelentette, hogy egész első vallomását fen-tartja; hogy ismeri Friedrichet s akkor csaK azért nem akarta felismerni, mert aggodalom fogta el, hogy ha Friedrich ellen vall, az nagy zavart fog kelteni s féit, hogy meg is ver>. \'>rte. Ezért elhatározta, hogy ha Friedrichchel szembesitik, ugy fog tenni, mintha nem ismerné fel. Kijelentette, hogy Friedrichet nemcsak ismeri, de tegeződő viszonyban áll vele.
Mikor a vizsgálóbírótól kivezették Hüb-nert, a folyosón a fogházőr előtt felkiáltott:
— Isten engem ugy segélyen, hogy csak a tiszta igazságot vallottam. Ha ón bűnhődöm, bűnhődjön mindenki, aki bűnös.
Ezek után Friedrichet — saját kérésére is — szembesítették Hübnérrel. Hübner a yfts-gálóbiró előtt szemmelláthatólag zavarban A kérdésekre nem feleit és egyenesen arra hivatkozott, hogy beszámíthatatlan voít s nem emlékszik semmire. A vizsgálóbíró, látván, htígy fél — megnyugtatta, hogy beszéljen egész bátran, senki sem fogja bántani. Ekkor összeszedte magát ós igy szólt: —Hát nem bánom, elmondok mindent. Elmondotta most már, hogy . igenis ismeri Friedrichet, ő az, akivel az első alkalommal beszélt.
Friedrich erre Hübnerhez fordult s gyors egymásutánban intézett hozzá kérdéseket, valóságos szóharc fejlődött ki kettőjük között, végül Friedrich k\'jelentotte, hogy a KArolyi pártban gyilkosságról nem is beszéltek. Hübner erre azt felelte, hogy gyilkosságról nem is volt szó, mindig csak ugy besiéltek :
— Félre kell tenni. — El kell tenni az útból. — Végre kell hajtani \'a nemzet ítéletét.
A ssembcsités további folyamán Hübner újra megismételte két vallomásában tett kijelentéseit. Egy izben Fridrich Tisza láb alól való eltételóről beszélt és Kéri panaszkodott Fridrichnek, hogy a dolog nem akar menni, mmdig húzódik. \\
Az ügyész elrendelte Hilbner elmebeli állapotának megvizsgálását, hogy milyen értéket lehet vallomásának tulajdonítani.
* ..
A terroristák bllnpöre.
Budapest, dec. 5. A terroristák bünpö-rónek mai tárgyalásán először Löffer vádlottat hallgatták ki. A vádlott elmondta, hogy legelőször Ferry altabornagyot akasztották fel, ennél azonban nem volt jelen. Utána Borhy alezredest kezdték vallatni. .
Elnök : Megverték ?
Löffer: Nem bántottuk, csak két pofont
kapóit.
• \'
Elnök: Persze ezt maguk nem nevezik báab&ának
Löffer azután elmondta, hogyan akasztották fel Borhyt és Menkinát.
Löffer után Neumayer Gézát, a legvadabb terroristák egyikét hallgatták ki, aki elmondotta, hogy kadányi és Bonyhády szólították fel a 3 tiszt kivégzésére. Először Borhyt végezték ki. A kivégzés előtt Somor pofonvágta az elezredest és odatartotta neki nadrágját, hogy csókolja meg, mikor lorhy ezt megtagadta, újból arcul ütötte s azután felakasztotta. Az illetőnek magának kellett a kötelet a nyakára tenni. \'
Több tanú után Horváth Istvánt, a mozdonyutcai iskola portását hallgatták ki aki elmondotta, hogy azon az éjszakán rémes kiabálást hallott, ugy hogy fel is ébredt álmából. Másnap vértócsát talált a folyosón, a vérnyomok Cserni lakásához vezettek. Ezután a tárgyalást felfüggesztették.

Románia adja vissza waggonainkat!
Berlin, dec. 4. Nutíi ezredes, a közép-európai szenbisiottság főnöke az alábbi érdekes Nyilatkozatot tette: *
A szenellatas lebonyolításának fő akadálya a vaggoYihiány. A legfőbb tanács -— hogy Magyarország zavartalan ssenellátását lehetőve tegye — utasitotra a románokat, hogy a Magyarországtól elvett waggonokat haladéktalanul szolgáltassák zis*za-
2.

ZALA
1919. december 5.
Lajtman György plébánost letartóztatták«
(Saját tudósítónktól.)
Lajtman György, van-e, ki e nevet nem ismeri* A ¿bóké utolsó éveiben kotori adminisztrátor volt s a neve sürün állt a különféle botrányok középpontjában. Állítólag Muraköz hazafias népét állandóan izgatta a magyar Állameszme ellen s ó volt az, aki az iskolában és a templomban az illir nyelvet becrő-szakolta. Azt is beszélték róla, hogy a zágrábi érsekség Lajtmant direkt azzal az utasítással küldte a Muraközbe adminisztrátornak, hogy az itteni lakosságot a Magyarországtól való elszakadásra izgassa.
Lajtman elkeseredetten védekezett a haza árulás vádja elleíi, röpiratot is adott ki, am^ly-ben jó magyar voltát iparkodott bizonygatni. Hivatkozott arra, hogy a magyar hazafias szellemet a nagykanizsai piarista főgimnáziumban szívta magába s hogy ezért a szellemért zágrábi kispap korában sok üldöztetést szenvedett el, részben növendéktársaitól, részben elöljáróitól. Állítólagos rágalmazóit annak idején önérzetesen a pécsi sajtóbiróság elé állította, azonban vádlóit a bíróságok mindannyiszor felmentették. Hogy miként állt Lajtman házaíiasságának ügye : nem lehetett megállapítani, de nem lehetett valami túlságosán kegyvesztett a zágrábi aulában, mert a zágrábi érsek számtalanszor exponálta magát a magyar kormánynál Lajtman erdekében s a magyar kultuszminisztérium többrendbeli felhívására . sem volt, hajlandó ót a kotori plébánia éléről elmozdítani. Csak a világháború utolsó hónapjaiban helyezték végre át egy jójavadalmazásu horvátországi plébániához. — Amikor azután Muraközt egy kalandor horvát alezredes csellel megszállotta, Lajtmannál is kibujt a szög a zsákból. Sietve a Muraközben termett, hogy tüzzel-vassal hozzákezdjen Muraköz nagyhor-vátositásához. De pechje volt. Meg pedig kettős pechje. Elsősorban is kitűnt, hogy már
mások vették kezűkbe — természetesen nem
■ \\
önzetlenül — Muraköz boldogitásának ügyet s ezek sehogysem akartak a\' dicsősegben Lajtmannal osztozkodni. Másodszor — s ez Lajtman politikájának legnagyobb tragikuma — arról hamarosan meg kellett győződnie, hogy Horvátország Muraközt ideiglenesen talán elnyerheti, de a saját önállóságát a jugoszláv állam kötelékében örökre elveszíti Ez a kettős csalódás. Lajtman politikájában nagy eltolódást, kiábrándulást szült. Állítólag belátta, hogy Horvátország csak Magyarországgal karöltve tudja megvalósítani aspirációit. Ettől kezve még Muraköz feláldozásával is a magyar barátságot hirdette. Nem lehet megállapítani, hogy mennyi Lajtman pálfordulásában az őszinteség, de hogy a rejtelmes ember ezúttal őszinte magyarbarát, annak megvan a valószínűsége, mert hiszen egész Horvátországban ilyen ma a politikai áramlat.
Hogy mindezt elmondottuk, annak érdekes aktualitása van. Lajtman György ugyanis állítólag azért, hogy a magyar-horvát közeledett létrehozza, a napokban átlépte a demai-kációs vonalat s magyar földre lépett. A magyar határőrség azonban gyanúsnak találta s letartóztatta. Letartóztatásban van most is 8 amint értesülünk, kihallgatása végett Nagykanizsára fogják szállitanip— Itt aztán.majd kitűnik, hogy mi hozta őt Magyarországra.
HÍREK.
I
NAPTÁR
Rém. kath. Siabbass. Prot. Ssftbb. < öt. kath. Sxabb. Gor. kel. (nov. 22.) Filém- Isr. MssUv 13.
A nup kél reggel 7 óra 20 perckor, oyuRstik délut n 4 óra 0ö perckor.
A hold kél d. u. 4 óra 02 perc. kor. oyugsslk d. u.\'4oí* 33 perckor.
I
— Ismét naponként közlekednek a vonatok. A szónellátás terén az utóbbi napokban olyan örvendetes javulás állott be, hogy mától kezdve ugy a Déli Vasúton, mint a Máv.-on vasárnap kivételevel naponként köz-lekedi< egy-egy személyvonat. A bennünket érdeklő örvendetes változás a következő { Nagykanizsáról indul Budapest felé a személyvonat reggel fél 9-kor, s ennek ellenvonata Budapestről indul délután 2 órakor.} Bécs felé megy Nagykanizsáról reggel (> óra 15 perckor s ennek ellenvonata Kanizsára érkezik délután 1 óra 43 perckor. Remény van rá, hogy hamarosan ugy a budapesti, mint a bécsi vonalon vasárnap is megindul u személyforgalom s hogy a második vonatjáratot is beállíthatják.
— A megyei törvényhatósgl bizottság
#
közgyűlése. Ztlavármegye törvényhatósági bizottsága december 9-én delelőn 10 órakor tartja rendes havi k\'özgyülését, amelynek 135 tárgysorozati pontja közül a fontosabbak a következők : A megyei közigazgatási bizoitsag választott tagjai sorából kilépő Vizlcndvay Sándor, Eitner Zsigmond, gróf Batthyány Ernő, Malatinszky Ferenc és Fillipich Lajos urak helyébe uj bizottsági tagok valasztása. — Az állandó választmány tagjainak megállapítása. — Az igazoló válaázimány megálakitása 1920. évre. — Az állandó bíráló választmány megválasztása 1920—22 évekre. — Községi számadásvizsgáló elnökök kiküldése az 1020. évre — Megyei közegészségügyi bizottság megalakulása az 1920/22. évekre. — Lemon dás. elhalálozás folytán üresedésbe jött választott bizottsági tagsági helyekre megejtendő választások határnapjainak kitüzéae a a vá-lasztasi elnökök ós helyettes elnökök megválasztása. — A vármegye 1920. évi költségelőirányzata. — A vá«megye közúti, alapjának 1920. évi költségelőirányzata. — Háborús gazdasági alap 1018. évi számadása. — A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság újraalkotása. — Bogyay György letenyei jarasi főszolgabiró kérvényé nyugdíjaztatása iránt. — Töreky Aladár szolgabíró kérvénye nyugdíjaztatása iránt. — Hertelendy József pacsai szolgabíró lemondása. Dr. Haüsner József kiskomáromi körorvos nyugdíjaztatása iránti kérvénye. — Kummert Sándor Csáktornya nagyközségi menekült adóügyi jegyző kérvénye nyugdíjaztatása iránt. — Kollarits Imre mura-siklósi körjegyző kérvényo nyugdíjaztatása iránt. — Szemző Gyula murakoreszturi kor * jegyző kérvénye nyugdíjaztatása iránt. — Keszthely nagyközség képviselőtestületének határozata az adóügy^ Jegyzői állás szervezése tárgyában. — Nagykanizsa város képviselőtestületének határozata a Mercur vas* művek r. t. és a volt Pauer-féle telkek kisajátítása tárgyában. — Nagykanizsa r, t. város képviselőtestületének á közkórháznál ujabb főorvosi állás rendszeresítése tárgyában hozott határozata.
— A templomi ének- és zenekar ma
pénteken esti 0 órakpr a gimnázium zenetermében együttes próbát tart.
— Pozsony-« vagy Bratlsxlava? a
vidéki lapok a napokban közölték, hogy Pozsonyt angol katonaság szállta meg és a pályaudvarról már el is távolították a „Bra-tiszlava* felírást. A hir örvendetes meglepetést keltett, mert azt olvastuk ki belőle, hogy Pozsonyból kitakarodnak a csehek. Nem lehetetlen, hogy végső eredményeben-igy lesz de egyelőre nem szabad sok remenységet fűznünk a történtekhez. A Bratiszlava felírás eltávolítása azonban valóban megtörtént, még pedig a következőképen: A minap Budapestről, egy angol tábornok és egy ezredes utazott Bécsbe. Elhatározták, hogy Pozsonyban egy pillanatra kiszállnák, mert az ottani állomáson volt egy kis^dolguk. Mikor Pozsonyba érlek, ki is szálltak, de málhájuk a kupéban maradt, mert utjokat folytatni akarták. Mikor pedig már a perronon voltak, megdöbbenve látták & Bratiszlava feliratot. A menetrend: könyvben hasztalan kerestek ilyen nevet. Nem tudták elképzelni, hogy hol vannak. Az állomási tisztviselőhöz fordultak, aki megmagyarázta nekik, hogy valóban Pozsonyban vannak, annak azonban most már Bratiszlava a neve. A míg azonban ezt kisütötték,\' azalatt vonatjuk szépen elfüstölgött és ők lemaradtak róla. Azonnal behajtattak kocsin a városba, ott felkeresték a város francia parancsnokát, akinek a tábornok meghagyta, hogy az állomás épületéről a Bratislava felírást azonnal távolitsák\'el és írják helyébe Pozsonyt, mert Pozsony csak megszállott város, még nem a cseheké.
— Kamarazene-estélyj Nagykanizsán.
Körülbelül két hét múlva nagy élvezetben
lesz része egy estén át a város zeneszerető publikumának. Kiváló muzsikusok, izig-vérig művészek gyönyörű programmot állítottak össze tervezett kamarazene-estjükre. Pásztor Irma, a nálunk jól ismert zongoraművésznő, Pessek hegedűművész és Tellemann gordonka művész méltó tolmácsai lesznek a klasszikusok müveinek, akiknek legszebb alkotásait válogatták össze erre a korcertre azok, akik vegro igazi muzsikával toszik majd folojthc-
tetlenné számukra ezt az estét.
— Az angolok kereskedelmi tervel.
A magyar kereskedelemügyi minisztériumban napok óta fontos tanácskozások folynak, amelyek során megjelent Kelly amerikai tábornok, aki az antant nemzetközi hajóbizottságának megbízásából jött Budapestre. A tanácskozások egyik fontos része a fővárosnak, mint a Dunabizottság központjának a jővőjéro vonatkoztak Troudbridge, aki Budapestet javasolta a Dunabizottság vezértitkárságának székhelyéül, a . magyar kormány-közegek előtt azt fejtette ki, hogy a 4 buda-» pesti kereskedelmi kikötőbe összpontosítani Kell a fővárósba irányuló teherforgalom, lebonyolítását és ezt lehetőleg ugy kell végrehajtani, hogy honfitársának, Guenslow londoni bankárnak a térveit fogják el, amely szerint az uj kereskedelmi kikötővel kapcsolatban a soroksári Dunaág pa\'tján meg kell építeni a központi teherpályaudvart, ahol az angolok nagy raktárakat építenének. Ha ez meg (természetesen angol- tőkével), akkor követni ¡fogja az Angol Bank megtelepedése. A fővárosban járt angolok és amerikaiak kijelenté-akiből arra lehet következtetni, hogy mégis csak.Budapest tesz az angolok dunai kereskedelmének központja és a Dunabizottság\' székhelyének megválasztása eldöntöttnek vehető.
3. ZALAI 1019. december 19.
\\
— Jugoszlávia katonai helyzete. Párís-bél jrlentik: A békeértekezlet köreiben két íégtelen tudomást szereztek arról, hogy a jugoszlávoknak alig van lőszerük es kórházberendezésük, ugy hogy a lőszerhiány valószínűleg meg fogja akadályozni, hogy az Adria mentén nyilt kenyórtö\'ésre kerüljön a sor, feltéve, hogy azt D\'Annunzió • maga nem provokálja. A jugoszláv békedelegáció nak egyik tagja kijelentette, hogy a part mentén levő jugoszláv csapatoknak alig van egy napra elegendő lőszerük, a jugoszlávok különben is félnek attól, hogy ha Olaszországgal
háborúba keverednek, egyidejűleg a szomszéd népek is megtámadják Jugoszláviát, hogy visszaszerezhessék az újonnan szerzett terű \' leteket
— Folyik a románositás Erdélyben.
Nem riadnak vissza a románok semmitől. Nemcsak kiutasítanak, nemcsak 24 óra alatt kilakoltatnak nagy családodat, hanem egész községeket akarnak áttelepíteni. Kolozsvár külvárosában, az úgynevezett hostátban a Bocskay által telepitett hajdúk élnek. Szorgalmas, becsületes magyar nep. A románok át akarják őket telepíteni Felekközségbe és helyükbe a feleki oláhokat áthozni, mert
Kolozsvárnak 90 százalékos magyarságát
«
csak ilyen nagy akcióval lehet megtörni. De ugyanezt akarják a dévai Csángó-teleppel is.
— Az osztrák hadsereg újjászervezése.
Az antant jóvátételi bizottságának albizottság^ legutóbb az osztrák véderő kiépit-\'senek ügyével foglalkozott. Ez alkalommal határozott nyilatkozatok történtek, amelyekből arra lehet következtetni, hogy az antant szigorúan ragasz-^kodik a saint-germaini szerződés rendelkezé-\'v seihez és a rend biztosítására alkalmas és minden pártbefolyástól mentes csapattest felállítását fogja követelni, amely feltétlenül ós minden körülmények között rendelkezésre áll. Hír szerint az .uj véderőjavaslat már nem veszi fel a katonatanácsok rendszerét.
— A Kereskedelmi Alkalmazottak f.
hó 6-án szombaton fél 8 órakor táncostélyt tartanak cigányzenével, saját helyiségükbon (Kasinó földszint) fűtés és világításról gondoskodva van..
— A birodalmi kancellár rólunk. Bér-linből jelentik: Mauer birodalmi kancellár
. fogadta az Achtuhr Blatt munkatársát s előtte Magyarországról a következő kijelentést tette: örömmel látom, hogy Magyarországon helyreáll a rend. Ha a belpolitikai iranyban \' az összes nemzeti erÖk egyesülnek, ha számolnak a nép követelésével és a demokratikus iránnyal, akkor Magyarországnak jr\\eg van minden eshetősége arra, hogy felépüljön a sebekből, amelyeket a háború és a bolzevizmus ejtettek rajt* és egesz gazdasági életén. Magyarország megerősödése keleteurópai érdek és ezért remélhető, hogy az antant m^adja Magyarországnak mindazokat a módokat, amelyek az országot megsegítik. Németország mindig barátságos érzelmekkel volt telp Ma-• gyarország iránt es ezt a régi barátságot a jövőben sem vonja meg tőle.
— Kabaé és mozi est lesz ma az Urániában. A mozgószínház igazgatóiága mindent elkövetett, hogy a mozilátogató közönségnek egy élvezetes wigestot rendezzen. A helybéli színtársulat legkiválóbb mővészeit sikerült megszerezni erre az estelyre. Fellépnek: Ktírthy Böske, Körmendy, Érczkövy stb. A programm a Belvárosi, Andrássy uli és az Apolló ka-
baré legújabb műsoraiból lett összeállítva. Bemutatásra kerül még Gyárfás Dezsó szereplőével Se ki-st be cimü szenzációs vígjáték. Jó lesz a jegyekről mar is gondoskodni
— A volt bajor király Sárvárra Jön? A N. VV. Journal jelenti Sárvárról: Lconród báró, Lajos volt bajor király udvarmestere odaérkezett, hogy a bajor király birtokát megszemlélje és megtegye az előkészületeket a király ottani tartózkodására.
— A V, A. C« művészestélye ma este 7Vs Órakor Veszi kezdetét a Polgári Egylet összes termeiben. A Club vezetőségo mindent elkövetett, hogy a közönség és a táncoló ifjúság a lehető legjobban érezze magát. A termek fűtve lesznek s a villany reggebg fog égni. A hajnalig tartó tánchoz Torma Tóni hires zenekara szolgáltatja a zenét. Á rendezőség előre gondoskodott buffetről, ételekről és italokról. Ami a szereplőket illeti, a legnagyobb igyekezettel készülnék arra, hofjy az est nívóját a legmagasabbra emeljék. Szünet alatt szépségverseny lesz. Kíváncsian varjuk a győztes legszebb kanizsai kislányt. Utánna tombola, főnyeremény egy óriási Mikulás.
— Magyar-szerb összeótkőzés. A Dél szláv sajtóiroda jelenti: A jugoszláv főparancsnokság nov. 29 ről jelenti: Egy magyar osztag; amelyben több pelgári egyén is volt, a demarkációs vonalon tul a Muraszigeten levő határőrséget váratlanul megtámadta és be akart törni Alsólendva kosségbe. Lendván megtámadott csapataink azonban felvették a harcot ós a magyarokat visstavetették a demarkációs- vonalon tu\'ra." A mi veszteségeink csekélyek, a \' magyarok veszteségei ismeretlenek.
— A Világ nagymozgóban még ma pén-teken is bemutatásra kerül „A kis libapásztor" cimü 3 felvonásos szerelmi játék, melynek fpszerepét Lisa Weisse játsza. Ezenkívül .A hamis név" cimü 3 felvonásos film is mü-soron van, melynek főszerepét Kail Kassow
a Reinhardt-szinház tagja játsza.
»
— Műbutorok a legfinomabb kivitelben, egyszerű és Ízléses polgári berendezések jutányos árban, tartós kivitelben Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 02.
—• Elveszet^ A Csengeri-u elején egy szarvasbőr ketíyU elvessett. Tulajdonos kéri a megtalálót — tekintve, hogy a keztyüt ugy sem használhatja — jutalom e\'lenében a kiadóhivatalba adja be.
»mvi-gj
___
Ábrahám Dezső — belügyi
. államtitkár.

Budapest, dec. 4. A ma esti minisztertanács Ábrahám Dezsőt belügyi államtitkárrá nevezte ki.
Hivatalos jelentés az Alsö-lendva koriili harcokról.
Budapest, dec. 4. Magyar Távirati iroda jelenti: A délszláv sajti elárasztja a világsajtót tudósításokkal, amely.ekben arról ad hírt, hogy (a magyar hadstreg katonái Ró\'dicsnél átléptek a demarkációs venalat s formális harcba bocsátkoztak* a jugoszláv csapatokkal. A M. T. V a valé tényállást a következőkben állapítja meg-:
— November 27-én reggel magyar katonák kézigránátokkal gyakorlatoztak. Jugoszláv részről azt hitték, hqgy támadás indul me<; s rendetlenül visszavonultak Alsólendvára. A magyar katonaság erre ast hitte, hogy a
jugoszlávok kiürítik a Muramentét és előnyomult Alsólendva irányában. Bent Alsó-lendván fegyvertüi^t kaptak, mire visszavonultak Rédicsre. A 43. számú jugoszláv ezred-parancsnokság azt hitte, hogy a magyarok Rédicsről támadni akarnak, s ágyúval lövetni kezdte Rédics állomását. Végre mindkét részről kiküldött parlamenterek tisztázták a helyzetet.
Huszár jegyzéke Clemencaguíioz
Budapest, dec. 4. A legfőbb tanácsnak a miniszterelnökhöz intézett sürgönyére >ma ment el a válasz. A válaszban a miniszterelnök kéri a legfőbb tanácsot, hogy a béke-delegációban résztvevő s idegen megszállás alatt élő 3 politikus szabad mozgását biztosítsa, s hogy hasson oda, hogy a Magyarországot megszállva tartó idegen csapatok, egy a legfőbb tanács által kijelölendő katonai vonalra vonuljanak vissza.
Színház.
Hcll műsor t
v
Pónteken este 7-kor Nincs előadás Szombaton este 7-kor Gróf Kinaldo Vasarnap d u. 3-kor Csárdáskirálynő Vasarnap este 7-kor Próbahazassag
Az előadások, miután mindig van villany a színházban este 7 órakor, délután , pedig
3 órakor kezdődnek.
* Qsrval Andor: Benn az erdőben.
t
Társadalmi dráma, a súlyosabb fajtából. Pa-rahztnak ,vonul vissza egy nagy erdőség közepére a nagyvilági élettől mogundorodott n>a-* gyar űr s a zsiroshaju román lany mellett minden igényét kielégíti a tiszta étel s a tiszta ruha. Paraszt akar lenni, sok sok pénzt akar szerezni: ez az egyetlen szenvedély sarkalja. Hat évi paraszti elet után azonban hirtelen megjelenik előtte az ápolttestü, parfümös ruti-nírozott nagyvilági asszony s a férfi érezn kezdi, hogy van a tiszta ruhán, tiszta ételen és tiszta asszonyon • kívül valami, amiért élni érdemes, van a pénzszerzésen kivül is szenvedély. Mar-már kesz kimozdulni erdejéből, amikor Ugy állítják elébe azt az asszonyt, akiért ismét vissza akart térni a világba, - mint akit az ő nagy egyéniségéből bányáján, erdején és pénzén kivül semmi sem érdekel. Büntetni akar most már. Bosszújának kielégítésé* ben azonban megelőzi a szolgai alázatossággal, de egyszersmint állati vadsággal is szerető romanlány s megöli az asszonyt. S a férfi ismét ott áll magában a nagy erdő közepén. Mesterien vitte előre a hatalmas dráma cselekményét a hét főszereplő: Benkó Ilona és Bakó Lajos. Az akarni akaró nő állott szemben a még jobban akarni tudó férfival: méltó partnerei voltak egymásnál Király játszotta a, minden tekintetben nagystílű felesége befolyása alatt álló JérjetH ugy az asszony iránti féltő imádatot, mint az elvesztése feletti keserű fájdalmát nagyon ügyesen domborította ki. Antal Nusi nem volt eléggé természetes vadóc, de azért látszott rajta; hogy sokat és ambícióval foglalkozott szerepével.
Szerkesztői Uzeaetek.
Keszthelyi olvasó. L A pénz lebélyeg. zése eddig" hivatalosan szóba sem került 8 hamarosan nem is kerül. 2. A valasztások pontos terminusa még nincs kitűzve. 3. Mindenesetre jól leszi, ha igatQlványnjra* utazik.
Felhívjuk a közönség figyelmét a dec. 16., 26. ¿s Január 4-én tartandó kamara-zeneestélyekre.
"5 I
....-ntfjUilx n.
..-w-.íí -ií^s
1919. december 5
ÁALA
Óriási választékban, teljes lakásberendezések a Ieg-egyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben tartós és szolid mh mm^m ^^ Mk minőségben. -
OR A MI A «wfciMii«*
U II n IV 1 n BN||t]i.|, 4. Tikén 251
Elsőrendű száraz
ügyes, tiszta takarítónő 334
feivéte ik a reggeli órákra, Kinizsi u. 2/a,
Egy- bútorozott ssttb4t keresek ágynemű nélkül.\' Közvetítőt díjazok Cím: I)r. Szabó István, Nádor u. 14. szám Délután 2—4-ig. 2344
Pénteken, december 5-én
kapható minden mennyiségben
KONDOR ADOLF ÓS TÁRSA céqnél.
= Megrendelhető i =r= Arany János-utca 2 ós a telepen Tárháx-utca 15.
A kanizsai színtársulat legkitűnőbb művészeinek szereplésével kabaré előadás lesz. Fellépnek: Kürthy Böske, Körmendy, Érczkővy stb. — Bemutatásra kerül még:
Se ki — «»«> t>€>. Vígjáték 4felv. Az előadások alatt 12 tagu szalon zenikar játsiik.
DliKjisgyar, fekete Niövetből,
saket, »ovabbá szalvetaprés, lu^zter, tükör eladó Teleki-ut II. sz. alatt. Megtekinthető délután l—3-ig. . 2Í/43
-=r F.loadáaok kőcaapokon 6 «» 8 órákor --
Vaaár «a iUaepaapakan 3. 5, «/a? óa 8 órakor
Szabó József villanyszerelő,
elvállal a szakmába vágó ujmunká-latokat ós javításokat. Magyar-u. 56.

VILÁG
nagymoigúaiJnhái
Surus siállocü. Tetelon 74. sz.
Pénteken, december 5-én
KKKIIETl TKLB
FON É8 tátikat
I ^ I KNTÍHKEKKL>
%
Egyes szám ára 60 fillér.
. . • «
Kapható a dohanyárudákban
, 0
és az utcai rikkancsoknál.
szerelmi történet 3 felvonásban.
II<TI Wff1». pi^^^wp^w^jjl mii ......
FOai«erepl0t Lliaa W%>1nmo
!■#* | óriási mennnyiség- H
JlllVflllV kaPbató,keres- U
M ly kedöknek Igen elő- H
Ilii IV nyös teltételek [illBiJ Rj mellett szállít:
Garamvölgyi és Szemere í
dohány nagy- és kül. áruda.
HAMIS NÉV
kivándorló történet 3 felvonásban
\\ tlMdisik kezdete 6 és 8 órakor.
| Vasár- m tUft«|Ki«pokoa 3, S, (él 7 éa 8 órakor. | Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók, i
fjjai^H^^m^^»« , , . ----^......
Szivar- 6* cigarettaszipkák
Karácsonyi- és ujóvi müvószlnpok
Üdvözlő-kórtyák I .
NAPTÁRAK
«Moh, téro(i9 órlAul, Ufiplt fflll Ó8 tlM«Ulll
nagy választékban I
Villamos zseblámpa
elem és körte. (fc
ÖN G Y UJ T Ő. g
Nyomatott: a .Zala- Nyomda es HirK\'fciadó Vállalatnál Nagykanizsán


XLVI. éwfttlyn
NAOyKANIZ
Sugár-ut 4.
N«,yh«,|..,t 1818. riaotmbtr 8. Siomb.t.
—--. """ ! «

VraVi»
,1a Nyomdavállaltf
P6-ut 5. sí
jelenik héttó kivételé* ftlmindennap korareggel
*.......
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel r
Bfy bért . .11 c Keoyad évre . . 45 , Félévre • • • 9t .
Egóas évre

ÍM .
j
i immn
POLITIKAI
§wr*»eiiő»4g1 *• Maddbl»»««!! lfl«fon 78.
Nyomdal talafon 11 . »I ----n—"—---- "" "
n um» .

egye* Mám ár.: 60 fillér.
Ml
FÓazerkeazté: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs ét Uptelajdonoa: CSILLAG JKNŐ
Hirdetéseket, nyltt-teret é* «a*án közleményeket dljszabAa szerint vtaa rr- fel a kiadóhivatal. ■
Széthúzás a keresztény pártban
Frlcdrlch ém Mcller miniszterek kijelentései.
Budapest^ dec. 5. Mozgalmas napjai vannak a magyar ötM politikai életnek Egyfelől az országúi» nemzeti párt fúziós törek-véseinek^meghiusulása áll az érdeklődés közép-penijában, a másik részen pedig, hogyi Kriedrich István hadügyminiszter és hívei — körtük Csilléry ós Ereky volt miniszterek — mind élesebben ós nyiitabban fordulnak szembe a kormánnyal, amelynek hatalmát szeretnék smét visszahódítani. \'
Feltűnő jelenetek játszód;ak le tegnap este a keresztény pártok Reviczky-téri klubhelyiségeiben. A párttagok igen nagy számban jelentek meg ós türelmetlenül várták Kriedrich István hadügyminisztert, aki a folyamatban levő minisztertanácsot otthagyva fél 8 óratajban el is jött, A klubban a párttagok egyrésze, amely Kriedrich, Csilléry és Ereky köré csoportosul s kisebbségben van — nagy •és zajos tüntetéssel fogadta Friedrichet és
hallani kívánta. Friedrich erre beszédet mon-
/
dott oly tartalommal, hogy az nagy szenzációt keltett. Mivel hivei állandóan tapsoltak ós lelkesedtek, Friedrich végül minden tartózkodás
• *
nélküli kijelentésekre ragadtatta magát.
— Először is a Tisza gyilkosság bün-perebe való vonatkozásá éi beszélt, kijelentve, hogy ellene indokolatlan hajszát indítottak,\\ melynek tulajdonképpeni célja, hogy az uralkodó koresztény kurzust támadja. Kijelentette, hogy ezt tűrni nem fogja, épp oly kevéssé, mint azt, hogy a kormány mindinkább eltolódjék a baloldal felé.
Ezután személyes célzatokat tett Huszár miniszterelnökre ós a többek közt kijelentette, hogy már a elkövetkező héten a személyes akció terére fog lépni. Nem fogja tűrni, hogy a magyarok éhezzenek, mivel az idegenek eleszik kenyerüket. Ezt az idegen társaságot egy internáláai táborban fogják összegyűjteni. Hétfőtől kezdve lesz lakás, lesz élelem, csak ^egen elem nem lesz.
Utána Hanka, Csilléry ós Ereky beszéltek. Ezenközben telefonon értesítették Hat-!er kultuszminisztert a pártkörben történtekről és kérték, hogy jöjjön oda. Hallar a következőket mondotta:
- Én
ma már 4 beszédet mondottam és nincsen fizikai erőm, hogy az ott felvetett kérdésekkel foglalkozzam. Annyit mindenesetre konceéálok. hogy nemcsak joga, de kötelessége is a pártnak a kormányt a legéberebb Nyelemmel kisérni. Mihelyt azonban ezen túlmenő bizalmatlanságot ós gyanút akarunk a felelős tényezőkkel szemben kelteni, akkor éppen azoknak tesszük a legnagyobb szolgálót, akik ellen állítólag harcolunk./
Huszár — Friedrichék ellén.
Budapest, dec. 5. A M T. I. jelenti: Huszár Károly miniszterelnök ma este megjelent a keresztény egyosüíés pártjának klubhelyiségében és megragadta az alkalmat, hogy megjegyzéseket fűzzön a klubban tegnap este történt eseményekhez. Huszár beszédet mondott és többek között a következőket jelentette ki:
— Frázisokkal nem lehet sem keresztény sem más politikát csinálni. Én becsületesen akarok megállni helyemen ós a Sir Clerkkel egyetértésben megalakított kormány ólén. Aki ebben meggátolni igyekszik, az nem nekem, hanem a pártnak ós az országnak árt.
Nem az a főkérdés, hogy mi, lesz a zsidókkai\\ hamm uz, hogy mi lesz az éhezőkkel éh tfá tesz a n egszállott
területen szenvedő testvéreinkkel. \\
v
Aki ezt nem látja be és állandóan gáncsot vet, nyíltan kimondom, hogy herostratesi munkát végez. Ha mi egységes keresztény Magyarországot akarunk, akkor egységes keresztény pártot is kell akarnunk; Ha pedig olyanok akadnak a pártkörben, akik e nagy célt alá rendelik más alsóbbrendű céloknak, .
akkor én e pártból kifogok menekülni az ország keresztény közvéleményéhez és szentül tudom, hogy az ország keresztény közvéleménye velem lesz.
— Nagy a hiányunk élelemben, fémben és waggonokban. Hogyan tudja a kormány ezeket ugy ahogyan előteremteni, hogyan tudjon nyugodt, céltudatos eredményes munkát kifejteni, ha a pÁrtban mindig akadnak akadékoskodók.

— Legyen itt már egyszer és mindenkorra vége az aknamunkának
— Egyesek — elismerem — a megfeszített munka folytán Idegesek lettek és ettől ragadtatták el ttjukat a kormánynak és a pártnak ártó nyilatkozatokra. Most arra kérem a pártkör minden tagját, hogy uralkodjék idegein, amint azt M teszem és legyen segítségünkre a mi nagy hon- és nópmentő munkánkban.
Á termet zsúfolásig megtöltő párttagok percekig tapsolták ós éljenezték a miniszterelnök szavait.
Forradalom Erdélyben.
Kolozsvár, dec. 5. A románok által megszállt Erdélyben napok óta forradalmi hangulat uralkodik. A zavargások napról napra nagyobb méretűek lesznek. November 30 án véres események ss&ihelye volt Kolozsvár, A forradalmi érzelmű ^tonaság, amelynek legnagyobb része az e^élyi románokból regrtl-tálódik, megtámadta a fellegvár puskaporos tornyát és nagymennyiségű muníciót rftbolt


á

el. Innen azután a hadseregfőparancsnokság elé ment a forradalmi tömeg és Mosoiu tábornok fejót követelte. Erre a kivezényelt királyh^ katonaság sortüzet adott a forradalmárokra, amire heves i\\tcai harc keletkezett, amelynek, mindkét részről több áldozata volt. Még ugyanazon nap éjjelén megalakult Kolozsváron a forradalmi román katonatanács. amely vezetője Virgil Salvan főhadnagy lett. A letartóztatottak száma naprólnapra emelkedik és csupán Kolozsváron I200oláht tartóztattak le a forradalmi mozgalmakban való részvétel miatt. Hunyadmegye székhelyén, Déván szintén . erős forradalmi hangulat uralkodik. Egész Erdély ma egy nagy börtön képét viseli: az általános revo-lució kitörése csak órák kérdése.
Budapest élelmezési tehermentesítése.
Teasple Államtitkár nyilatkozata.
> Budapest, dec. " A minisztertanács Budapest élelmezésének megkönnyítéséi e való tekintettel igen alaposan foglalkozik a Budapesten tartózkpdó galíciaiak ügyével, kik részben foglalkozás nélkül állanak, részben pedig árdrágítással, nagykereskedéssel ós valutaspekulációval foglalkoznuk. A főváros tehermentesítése éraekében kívánatos volna, hogy ezen elemek minél előbb visszaszállit-tassanak hazájukba, azonban egy ország sem akarja őket befogadni. Ezért a belügyminisz-ter előterjesztést tett, hogy ezeket az orosz-lengyelországi és galiciai egyéneket egy inter-. nálási téborban helyezzék el. Ehhez az előterjesztéshez valamennyi miniszter hozzájárult. A békedelegáció névsorának megállapítása a legközelebbi minisztertanácson kerül tárgyalás alá.
• V.
Budapest, dec. 5. Az idegenek kiutasítására vonatkozólag az UJ Nemzedék munkatársa kérdést intézett Tempíe közélelmezési államtitkárhoz, aki a következő nyilatkozatot tette :
— Nem elégszem meg olyan megoldással, hogy egy-két galíciait kiutasítanak a fővárosból. Szerintem legkevesebb 200 ezer. kiutasításról lehet csak szó.
- "» 4
Az alsólendvai incidens a minisztertanács előtt.
r ft \' /, . <
Budapest, dec. 5. A tegnap esti minisztertanácson szóba került az alsólendvai incidens ügye is. Az éj folyamán megjelent a minisztorolnökségen Oordon tábornok, aki jegyzéket nyújtott át az alsólendvai incidens tárgyában. A miniszterelnök erre felhívta a nemzeti hadsereg vezérkari főnökét, hogy -azonnal tegyen jelentést. Az affér parlamentair utján tisztázódott és a magyar csapatok víssza-
r:i
vonultak a demarkációs vonalra. — Sós tábornok, vezérkari főnök ebben az ügyben ma délelőtt 10 órakor megjelent az antant tábornok előtt.
A Tiszáninnen román kiUritése befejezödfitt.
Dudapest, dec. 5. A fővezérségtól kapott információk szerint a román hadsereg vissza-vonultában mindenütt elérte a Tisza vonalát. A magyar csapatok mindenütt megszállták a kiürített területrészeket. — Szeged körül a helyzet változatlan. A város még mindig a. lrancia megszálló csapatok kezén van.
A román jogtalanságok Jóvátétele.
Berlin, dec. 4. Huszár Károly miniszterelnök az Ostwest távirati iroda budapesti szerkesztőjével hosszabb beszélgetést folytatott a béketárgyalásokról. A miniszterelnök kijelentette, hogy a legközelebbi napokban egy antantbizottság megérkezését várja, mely hivatva van jóvátenni a velünk szemben elkövetett román jogtalanságokat.
\'A terrorista-pör.
Budapest, dec 6. A terrorista-per mai főtárgyalásán az első tanú Qenheimer Rezső súlyos vádakat és bizonyítékot hozott fel Cserni ellen. Reinheimer vallatta, a delikvenst amikor Qhlepko utasította Csernyt a csendőrtisztek megöletésére. Cserny azt válaszolta Chlepko-nak „majd szólok Papnak és elküldöm a vérebeket" 1 Ezek a Radányi ós Bonyhádi voltak.
Az lyolsó tanú Ferry Oszkár tüzérfőhadnagy volt, a meggyilkolt csendóralezredcs fia, aki elmondta, hogy augusztus derekán jött haza Budapestre, nyomban felment a rendőrségre, ahol találkozott Kakassal, akit arra kórt, hogy mondja - el neki atyjának utolsó perceit. Kakas elmondta, hogy Ferry 10 percig függött a kötélen halála után es ezalatt a terroristák rohamkésekkel szurkálták és puskatussal verték a holttestét. Ferry főhadnagy arra kéri a bíróságot, hogy helyezze vád alá lovag Beer Vilmosnét, Cserny szeretőjét, mert ő volt a csendőrtisztek gyilkosságának értelmi szerzője. A tárgyalás végén dr. Németh törvényszéki orvosszakértö előterjesztette szakvéleményét ós kijelentette, hegy az általa megvizsgált terroristák, ugy Cserny iá, teljesen beszámítható.
Uj vizsgálóbíró a Tisza-Ügyben.
Budapest, dec. 5. A bíróságon tegnap elterjedt az a hír, hogyKováts Lajos vizsgálóbíró helyett más bíró fogja a Tisza-Ügyben a nyomozást tovább vezetni. Ma reggel kiderült, hogy a hir lényegében igaz, csak a forma nem felel meg a valóságnak. Eszerint Kováts Lají>s vizsgálóbíró, aki eddig vezette a vizsgálatot a Tisza-ügyben, a sok munkában megbetegedett. Bejelentette megbetegedését Langer Jenő kúriai bírónak, a büntetőtörvényszók elnökének is s hogy betegségére való tekintettel a vizsgálat további vezetésétől visszalépett. Az uj vizsgálóbíró: Margalits Kde dr. \\
Tőzsde.
Budapest; dec. 5. Irányzat szilárd. Magyar Hitel 1060—85,. Osztrák 805—30, Leszámítoló 605—20, Agrár 990-1090, Magyar Bank 780—70, Forgalmi Bank 53§—70, Fabank 16105—14, Hazai 535—25—48. Ingatlan Bank 650, Adria 5500-900, Atlantika 3150—255. Konkordia 688, Nasíci 5950, Szász-vari 1590—60, Alt. Készén 3800—20, Salgó ♦ 2260—300, Schlick 720, Klotild 882-90. \' |
ZALA
Néhány szó a városi tlsztvlse- j
lök fizetéséről- f
Miből élnek a hlraUloolyk.
A drágaság most már nem napról-napra, hanem óráról-órára nő. Ahogy fogy a pénz a fogyasztónál, épp olyan fantasztikus arányokban emelkednek az ipari és élelmicikkek árai. A városi lakósság minden rétege kétségbeesett küzdelmet vív a drágasággal, de kétségtelenül a városi ós állami tisztviselők helyzete a legsiralmasabb, mert havonként még a magasabb állásban levőknek is olyan fizetésből kell megélni, amiből egy pár cipőt sem igen vásárolhatnak Nézzük meg csak micsoda fizetésekből élnek, például a városi tisztviselők.
A polgármesterhelyettes kap mindenféle járandóságának az összeszámításával 993 kor. 33 ftllért havonta. Ebből ugyancsak havon-ként a rendes levonás (nyugdíj, adó stb.) 80 korona. A főjegyző személyipótlókkal együtt 053 korona 33 fillért kap. A főszámvevő 903 korona 33 fillért kap. A jogvégzett első aljegyző 740 koronát, a műszaki tanácsos, 20 évi szolgálati idő után 1100 koronát, a második aljegyző, alszámvevó stb. 700 koronát. Illetve mindegyik fizetésből havonként még 80 koronát levonásba kell hozni.
• Ennyit kapnának az egyes tisztviselők, ha kapnának. De nem kapnak, mert más levonások is vannnk, például a polgátmester helyettes december l-ón valójában csak 622 korona 70 fillóit kapott fizetéséből a kezeihez. Bocsánatot kell kérnünk a polgármester-helyettestől, ha indiskreciót követünk el vele szemben s megírjuk, hogy mit fifcet ő havonként lakásért és kosztért.
Íme: Lakás ............ ICO kor
Ebéd, vacsora és reggeli (se a borravaló, se az ital
nincs benne) ...... • 940 kor.
Ez
1919. december 7.
HÍREK.
deoember
6
Szombat
—» \' \'l NAPTÁR
Róm. kath. Ml klót. Prot. MUüós í ör. k .th. Miklós. Gftr. kel. (nov •¿■¿ \\ ¿mfil. Isr. KissUv 14. \'
A nap két reggel 7 óra 15 p*o. kor» nyugsiik délután 4 óra 04 perckor A hold kél d. u. 5 óra 48 ptrc\' kor. nyug*slk d. u. 6 óia 30 perckor!

összesen ...... 1040 kor.
Nem számítjuk a mosatást, a vasalást, nem számítjuk, hogy olykor-olykor talán ruhára, talán cipőre, vagy egyébre is van kiadása. Kizárólag és tisztán csak a kosztját és a lakását számítottuk a polgármesterhelyettes-nek s ebből is majdnem kétszerannyi Összeg jön ki, mint amennyit elsején kapott. Ha levonása nem volna a polgármesterhelyettesnek, akkor sem tudná fizetéséből a lakását cs kosztját megfizetni, mint ahogy nem lehet 1983 korona 33 fillérből 1040-et kifizetni.
De a polgármesterhelyettesnek "aránylag |móg magas a fizetése és családja sincs. Dc mit szóljanak- a kisebb javadalmazásu tisztviselők, akiknek hozzá még nagy családjuk is .van. Hogy lehet megélni feleséggel, gyerekek kel 6—700 koronából. Általában rejtély, hogy egyes tisztviselők miből fedezik kiadásaikat... Többekről sikerült megtudni, hogy a készet jélik, amit a bekc éveiben takarékoskodtak össze, vagy az örökségüket. — De^ez sincs mindegyiknek. A fentebbi kis statisztika után felesleges felhívnunk a város képviselőtestületét, hogy mielőbb javítson alkalmazottai helyzetén. —- Csodálkozunk, hogy eddig is nem akadt városi tisztviselő, aki ezt indítványozta volna. De segítség még jókor jön s hisszük is, hogy a közgyűlés még ebben a hónapban reparálni fogja az eddig mulasztottakat. Had legyen a tisztviselőknek is 6 év alatt először kissé gondtalanabb, derűsebb karácsonyuk. Megérdemlik.

Erdélyért,
Erdélyért kiált ma minden magyar. Hogy ez nem pusztán frázis, hanem valóság, álljon tanúbizonyságul az alábbi fejtegetés. Aláír-\' hatja ezt mindenki, mert eltekintve az érzelmi és történelmi momentumoktól, nekünk Erdély a kenyerünk, a husunk, a melegünk, a kultúránk, mindenühk: v
Ki nem emlékszik azokra a borzalmat napokra, a mikor Erdély déli és keleti részét elöntötték Ferdinánd katonái? Ki nem emlékszik az 1910. betörés közvetjen következményeire? A világháború e betörésig már két esztendeje dühöngött ugyan, de gazdaságilag ugy álltunk, mintha misem történt volna« Addig volt lisztünk, ennivalónk s egyéb cikkünk oly mennyiségben és oly árban, mintha nem is lett volna már két esztendeje világégés. Jött azonban az oláh invázió cs vele nyakunkba szakadt a világháború minden nyomorúsága. Attól az időtől fogva küzköd-tünk az élelmiszer mizériákkal. Kezdetét vette a nincsetlenség és ennek velejárója az áru ós mindenféle uzsora. Ez tehát a képe a helyzetnek ma is, azzal a különbséggel, hogy amit akkor roméltünk: a románok kidobását, rövidesen el is értük és Erdélyt felszabadítottuk. Ma mintha a sok nyomorúságtól elfásultunk volna. Fel kell világositanunk a közvéleményt, hogy Erdélyjelvesztéso reánk nézve nemcsak egy darab indifferens földnek az elragadása, hanem Erdély elvesztése eseté-ben nem lenne^kenyerünk, nem lenne szenünk, nem lenne fánk, nem lenne vasutunk, nem lenne épitkozésünk ós nem. lehetne reményük sem arra, hogy valutánk belátható időn belül megjavuljon. És itt meg kell említeni, hogy
valutánk a béke éveiben a márka után
. <» *
Európa legjobb valutája volt. Ez nem utolsó sorban annak volt köszönhető, hogy Erdély a miénk volt. Ennek a magyarázata a következő: Magyarország nem lévén ipari állam, többet importált ipari cikkekben, mint a menynyit mezőgazdasági cikkekben exportálhatott. Erdély azonban óvonto körülbelül ő millió köbméter fát termeit ós őzen fa jó része kivándorolt Bombeitőt Angliáig mindenfelé és kaptunk érte jó aranyat, a melynek seg tsé-gévél érhette el valutánk .azt a helyet az európai valuták között, melyért méltán irigyeltek bennünket a gazdag franciáktól kezdve ugys4ólván végig az egész kontinensen. Ha tehát. Erdély nem volna hús a húsunkból és vér a vérünkből, akkor is mindent el kellene követnünk, hogz azt . megtarthassuk, mert Erdély nélkül itt senki sem élhet, hanem csak vegetálhat és kínlódhat. Erdély nélkül az ország a koldusok országa leene. Térjünk tehát magunkhoz és kemény elszántsággal és
akarattal mentsük meg Eruólyt.
«. • %
— A rendőrség sérelme. A legutóbbi városi közgyűlésen a képviselőtestület oly értelmű határozatot hozoty. .hogy a város bizonyos fakontingenst mérsékelt, 380 koronás ár mellett bocsáju; alkalmazottai rendelkezóséro. Kimondotta a határozat, hogy a kedvezmény-
Itfiö. december 0.
ZALA
3
ben csak azok a városi alkalmazottak része
sülnek, akik legalább G hete már és december 5-én még városi szolgálatban állanak. A városházán a határozatot ugy értelmezték, hogy A kedvezmény nem vonatkozik a rendőrség tisztikarára és őrszemélyzetére, minthogy a vidéki rendőrségek december 1-től államosítva vannak. A rendőrségnek viszont az az álláspontja ez ügyben, hogy a rendőrségi alkalmazottakat személyenként még nem vették át az állam nyilvántartásába, fizetésüket\' is még a városi pénztárból kapják s előreláthatólag még onnan fogják kapni á\' jövő óv közepéig. A rendőrség tehát a képviselőtestület fenti határozatát magára nézve sérelmesnek tartja s tegnap beadvánnyal fordult a tanácshoz, hogy a határozatot változtassa meg s a rendőrség tisztikarát s őrszemélyzetét\'is részesítsék a városi alkalmazottak ¿Ital élvezett kedvezményekben. -
— Lajtman — Nagykanizsán. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy a határrendőrség letartóztatta Lajtman György volt kotori plébánost, akt a világháború alatt politikai szereplésével állandó izga\'omban tartotta Muraközt. Lajtmant most bekísérték Nagykanizsára s addífc mig magyarországi utjának célját megállapítják, — a hadikórházban internálták.
— Kiutasított alkalmatlan idegen« A
rendőrhatóság utasította Feletár Tamás jelenleg Nagykanizsán tartózkodó alsódomborui illetőségű csempészt, hogy különbeni eltolon-colás terhe meilett, 3 napon belül hagyja el a várost. Feletárnak nincs rendes foglalkozása, tiltott lánckereskedelemmel, csempészettel fogr lalkozik, nem kanizsai illetőségű: ez az oka a kiutasító határozatnak.
— Az árubehozatal ügye. A soproni kereskedelmi és iparkamara azzal a kérelemmel fordul a pénzügyminisztériumhoz, hogy a behozatati engedélyek gyors kiállítása céljából létesítsen Sopronban , kirendeltséget. A minisztérium ezt a kérelmet nem teljesití. — A behozatali engedólykényszer következtében nagy az árutorlódás. A minisztérium ezen a bajon olyképen akar segíteni, hogy azok a kereskedők ós iparosok, akik ennek a rendeletnek megjelenése előtt megvásárolták már az árut és az szállításra készen áll, behozatali engedélyeket kérő folyamodványaikat a kamarához nyújtsák be. A kamara az összegyűjtött kérvényeket egy megbízott utján juttatná el a minisztériumba, ahonnan Ígéretük van arra nézve, hggy a kérelmeket 4—5 nap alatt elintéznék.
A kamara tehát felhívja azokat az érdekelteket, akiknek október végén feladott árui a soproni fővámhivátalnál tárolnak, illetve az akkor megvásárolt árui még Ausztriában vannak, hogy szabályszerű űrlapon kiállitott kérvényei* ket a kamarához sürgősen nyújtsák be. A kérvényhez az eredeti számlát is csatolni kell. Azok a kereskedők, akik már közvetlenül kérték a minisztériumtól az engedélyt, de még nem kapták meg, az eredöti kérvény bélyegmentes másolatát nyújtsák be a kamarához és ¡elöljék meg kifejezetten, hogy az engedély megadását már közvetlenül kérték.,
-- A szeged! egyetem. A kolozsvári egyetemi tanárok, akiket a hűségeskü letételének megtagadása miatt a románok Kolozsvárról kiutasítottak, Budapesten gyűlést tar-, tottak s elhatározták, hogy M egyetemnek Szegedre való áthelyezése érdekében a kormánynál eljárnak. Az egyetem tanári karának
ez a mozgalma nem maradt eredmónytelen: a kormány elhatározta, hogy ftr egyetemet
továbbra is fenntartja s annak Szegedre való telepítése végett szükséges tárgyalások megtartására a város vezetőségének megbízást adott. A kolozsvári egyetemne* egyalőre a jogi és orvosi fakultasa kerülne Szegedre. A szegedi kórházakat az egyetemi oktatás céljára szükséges módon átalakítanák s korszerűvé tennék azokat az egészségügyi intézményeket, melyek meg nem felölő vezetés hiányában ma ennek a feladatnak nem tudnának megfelelni. A bölcsészeti kar egyelőre nem jönnek Szegedre addig, amig megfolelő előadótermekről nem lehetne gondoskodni. Fölállítanák azonbin\' a közgazdasági fakultást, amilyen még magyar tudományegyetemen nincs s mely felsőbb kereskedelmi \' iskolát pótolna, konzuli és diplomáciai pályára készítene elő s terjesztené azokat az ismereteket, melyek a Balkánnal való kereskedelmi összeköttetések létesítését lesznek hivatva szolgálni s mely betölteni azt \'a • feladatot, • melyért Szegedre speciális tfalkánakadómlát tervezték.
— Osztrák kereskedők sztrájkmoz-galma Az osztrák kereskedők szervezete naggyülóst rendezett, amelyen mintegy kétezer kereskedő és több j gazdasági egyesület küldöttségei jelentek meg. A gyűlés tárgyalta az üzletek nyolc órai munkaidejét és a szombat délutáni zárás kérdését es megállapította,
7
hogy a kereskedelmi alkalmazottak követelései teljesíthetetlenek. Kaindl kereskedelmi tanácsos, előadó hangoztatta, hogyj Ausztriának nera szabad a külföld előtt ugy feltűnnie, mintha itt csupa dologkerülő élne. A magas üzlet-
Ííradót elviselhetetlennek tartják a kereskedő^, öbb szónok élesen kikelt a kormány ellen és követelte, hogy a kereskedőknek befolyást biztosítsanak oly törvények előkészítésénél, amelyek kereskedők ügyeit szabályozzák. Foldmann elnök kijelentette, hogy ha ez a békés tüntetés eredménytelen marad, az antanat-hoz fognak fordulni.
— A VAC estélye. A Vasutas Atlétikai Club tegnapi estélye ugy erkölcsileg mint anyagilag várokozáson felül sikerült. Minden szám kivétel nélkül nivon felül mozgott. — A nyitányt a színház teljes zenekára játszotta nagy művészi hozzáértéssel. Berghaus Nusika és Windisch Dénes ogy .Jazz- táncot meglepő ügyességei lejtettek, többszöri erős tapsot kaptak a nyilt szinen. Outtentag Sárika operaáriákat énekelt sok melegséggel, kellemes tisztán csengő szopránjával. Percekig tartó tapsai "jutaimaata a közönség Dobes Böske és Friedliinder Richárd táncduóját. Hegedűs Gyula két sikerült magánszáma, meglepően jó volt. Egy kiforott szinisztól sem vártunk volna többet. Friedlender Richárd ós Simwyi Sándor Radó Antal Féltékenység cimü humoreszkjét ügyesen adták elő. —. Arnberger Jenő kürtszólója erős tapsot váltott ki FtJ/öp Gyula kellemesen konferált.
— Vivők! Az NTE felkéri a vivni akarókat, hogy a vivószakosztály megalakítása végett az eredeti f. hó 5-¡ki\'jelentkezéstől el-térőleg, 9 ón, kedden este 8 órakor jelentkezzenek az egylet tornatermében (polgári iskola.) Ugyanakkor tornaóra is.
— A kereskedelem tisztességeért. A kereskedői tisztesség védelme érdekében a budapesti ke eskedelmi\'és iparkamara erélyes és üdvös akciót indított me ;. Afc összes kereskedői szakmák képviselőiből zsűrit fog
| alakítani, amelynek célja az üzleti tisztesség
fölött őrködni, a kereskedelmi élet szoliditását biztosítani és a hivatásos kereskedői kai\' jó hirnovót a hívatlan olemek űzőiméivel szem-ben megoltalmazni. A zsűri SO—100 tagból fog állani; képviselve lesznek benne a kereskedelmi szaktestületek is. A bizottság konkrét ügyekben képviseli majd a legális kereskedelem álláspontját az Ízlett tisztesság kérdéseiben. A kamara kezdeményezése mindenben helyeselhető, mert a kereskedelem szabadsága nem jelenthet,i azt 4 szabadosságot, amelyet jelenleg a gazdasági élet minden területén szomorúan keli tapasztalni. A számtalan visszaélés, amely napjainkban az áruforgalom abnormis alakulása mellett előfordul, nem irható^ magyar kereskedelem teherlapjára. Az árdrágitás és lánckereskedelem kiküszöbölése ennek a tisztes kereskedelemnek magának elsőrendű érdeke. A magyar kereskedői kar nem vállal semmiféle közösséget az alkalmi üzérek kétes manipulációival.
— A »Világ, nagymozgó üzletvezetősége ismét nemzeti érzületének óhajt frappánsul kifejozóst adni, midőn egy remek magyar népszínművet mutat be a magyar film-művészet ragyogó csillagai közreműködésével, köztük
Berki Lili, Várkonyi, Jászai Mari stb. Ez *!• kalommal színre kerül Tóth Ede hírneves népszínműve a Totonc 4 felvonásban — szombaton és vasárnap. Jegyek már válthatók.
— Műbutorok a legfinomabb kivitelben,
egyszerű ós Ízléses polgári berendezések jutányos árban, tartós «kivitelben Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
Színház.
Heti iufiior i
Pénteken este 7-kor Nincs előadás Szombaton este 7-kor Gróf Rinaldo Vasárnap d. u. 3-kor Csárdáskirálynő Vasárnap este. 7-kor Próbaházasság
Az előadások, miután mindig van villany a színházban este 7 ómkor, délután pedig 3 órakor kezdődőek.
-
* Előadás félhelyárakkal. Hogy a szegényebb néposztály is hozzáférhessen a színházhoz 2 félhelyáru előadást tart a színház és pedig vasárnap délután Kálmán Imre szóp-zenéjü operettje: Csárdáskirályné kerül színre. — JHétfőn délután Herwé csodaszép ós örökéletű operettje „Nebantsvirág" vsn műsorkn, mindkét előadás félhelyarakkal. Vasárnap este rendes helyárakkal Giró rendkívül mulatságos énekes játékát „Próbaházasság*-ot játsza a színtársulat, mig hétfőn elejétől végig kacag* Utó bohózat „Jó éjt Muki- van műsoron. Kz a mulatságos bohózat iOO előadást ért el a Vígszínházban.
Jókai Arany e/ftoei, regór.y alakban is ismét kapható, továbbá
Twist Olivér Dickenstől, ifjúsági kiadás.
A fővárosi szinházak műsorának Nap tára teljes sorozatban állandóan raktáron.
Lilly bárónő operette. |
Orőf Rinátdó
Farsang tündére operette. Zongorára és egyéb zenemüvek kaphatók y
* Fischel Fülöp Fiai könyv- és zenemü-kereskedésében.
Nyílt-tér.
T
é - -
Tisztelettel értesiterp a nagyérdemű közönségét, hogy feleségem Geiszl Ella - úrnő áital esetleg hitelben vásárolt áruk vételáráért vagy más tormészetü adósságaiért semmiféle szavatosságot nem,vállalak.
• . Nagykanizsán, 1019. decu 5. napján.
Babőcliay György.
, „ , i • m \'

VILÁG
nagymozQótzInház
Surns nüMii TeW*74. sz*

Garamvölgyi és Szemere
dohány nagy- és kül. áruda
ni ixu:¿
minden vasárnap
hétfőn és kedden
-
üzemben van. ■
R nagy választékban
| mér kaphaték i
Borbély
kteyv é» papirirahéiálaa
NAGYKANIZSA — Városház - épSle«. ==
Pedikür
APRO HIRDETÉSEK
Jókarbanlevö 2 ülése» csukott i?cg-batAr sfl^Ősen eladó. — Bővebbet a
Central-szálló szobapincérénél. 2347
Hlndenaemü gramotea, kerék*
pár, motorkerékpár, öngyújtó etb. javításokat jutányos áron vállal DeuAI Ferenc azak-mehanikue, Árpád-utca 26. szám. Ugyanott alkatrészek is olcsón kaphatók. 2346
Ing- ós gillinnsilónö ajánlkozik Mztfloz.
NémclAiué, Keaanth-tér 13.
Egy-két bnteresett ssebAt keresek ágynemű nélkül. Közvetítőt díjazok. Cím: Dr. Szabó István, Nádor-u. 14. szám. Délután 2—4-ig. 2344
Reprezentáló művelt tirltiő, ki
a háztartásban perfekt, gyermekszerető, tanít elemit, polgárit 1—11. gimnáziumot vizsgára (esetleg magánórákat is ad helyben) liA*« vezetőaöl Alláat keres (csakis előkelő
házban.) Címeket a kiadóba kér,
i11
Bárénybéléaea vadonatúj utazó* bunda eladó. Megtekinthető Csengery-ut 32. sz. alatt, kapu alatt jobbra.
Ügyes, tiszta takarítónő
felvét« ik a reggeli órákra, Klnlzai u. 2/a.
NAPI" JfflSTI-. A.T jI ÓRIÁSI-ZSEB- ÉS TÁRCZA"
Saombat, vasárnap. Deoember 6. öe 7.
Szenzációs magyar filmbemutató I
TOLONC
népszínmű 4 felvonásba«. Főszereplők :
Berky Lili, Várkenyl M , Jáazay Mari, Sientfyörfyi etb.
EMadásak kazáate 6 és 8 órakor,
▼■•ár- éo te«fMHta 3, 5, (él 7 éa I érakor. Jegyek é. u. 2 órától előre válthatók.
Elsőrendű száraz
füreszelt tűzifa
kapható minden mennyiségben
KONDOR ADOLF és TÁRSA cógnél.
Megrendelhető i
Arany Jánes-iatca 2 és a telepen TArhAs-utca IS.
m
URÁNIA mmtm
1 *** »wnayM. 4. UlUm nc
Szombat, vasárnap. Deoember 6 és 7.
ff• ^ -f\'. \\ s 2\' . . . . 4
Nagy vigjáték-est!
Se ki - se be
vígjáték 4 fel vénáéban.
Főszereplő Gyárfás Dezsó.
¿mai Eltadáaok kttaafokoa I éa 8 érakor -
Vaaár- éa ftoaepoaHtea 3, 5, «/«T éa 8 érakor.
TŰI; »n.,lKX
Gyufa megérkezett!
óriási mennnyiség-ben kapható, kereskedőknek igen előnyös feltétetek mellett szállít:
Nyomatott: a „Zala* Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
20. ZALAI 1019. december 19.
Óriási választékban, teljes lakásberendezések a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben tartós és szolid
rtiinőségben. .=
Telefon (IUU sasám.
0.¥l. éwf®lf«i
,,, M r- in......- " ^

> l9<8\' dltcimbT 7. Vasárnap.


nagykanizsa,
Siigár-ut 4.
ila Nyomdivállalat
Pő-ut 5. az.


jelenik hétfő kivételé- .
fflBilndennap korareggel
mii-. \' í-
279 uá*.
Előfizetési árak: vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra . Kegyed évre Félévre Egét* évre
II K.
45 . 80 .
1W .
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám Ira: 60 fillér.
pjkoi\'öi^I Wladéhlv«tnll t.Uíon 79.
Nyomdai Ulcfoa 117«


Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN\'

•VNí
5!
FőmunkaUri é. laptulajdonos: CSILLAG JKNŐ


»
Hirdetéseket, nyltt-tcret ér magán-közleményeket díjszabás szerint vési -- fel a kiadóhivatal, . .


A keresztény blokk Huszár mőgiltt.
Budapest, dec. 6L A keresztény blokk egyik vezető politikusától szerzett információ szerint a keresztény nemzeti egyesülés pártjában teljes a bizalom Húszát. iránt és megerősödött az a vélemény, hogy az 6 politikáját kell támogatni. Mint azonban minden pártban, Ugy a keresztény pártban is vannak áramlatok. A legtürelmetlenebbek közé tartozvuk: Friedrich, Ereky, Csilléry és Szmrecsányi, a mérsékeltebbek közé: a régi néppárt tagjai és a volt nemzeti párt vezetősége az élén Húszát ral, a szélső mérsékeltek pedig Giesswein körül csoportosulnak. Teljes határozottsággal megállapítható, hogy a párt zöme Huszár álláspontját képvisoli. Kétségtelen, hogy lesznek meg zökkenések, de az is kctségtole:), hogy a part bizalma Huszár felé fordul és nehéz munkájában még .azok is támogatják, akik egyes kérdésekre nézve nem osztják teljesen álláspontját. Huszár politikájának legerősobb támogatója: Haller István.
Budapest, dec. 6. Huszár Károly miniszterelnöknek a keresztény egyesülés pártjában tegnap elmondott nagy beszéde igen n« gy hatással volt a közvéleményre ós máris megállapítható, hogy a kedélyek lecsillapultak. A miniszterelnök beszédét a párt tüntető lelkese-dessel fogadta. Az egész beszed alatt csak egy zavaró közbeszólás hangzott el, amely Erekyt kivánta hallani. Ereky azonban Huszár nagy sikere után jónak látta nem kenyér-tó\'ésre vinni a dolgot és nem vállalkozott a beszédre.
Megalakult a „Nemzeti Középpárt".
Budapeatt dec, 6. A Nemzeti Társaskör ma este Lukács László elnöklésével ülést tartott, amelyen Lukács beszámolt a Körnek politikai párttá való alakulásáról. Bejelentette, hogy a volt polgári párt an blokk belép a Nemzeti Társaskörbe. Este ö órakor Heinrich Ferenc vezetésével meg is jelent a polgári párt a Társaskör helyiségében, ahol Lukács László üdvözölte őket, amire Heinrich válaszolt. Ezután az egyesült párt folytatta az ülélt, amelynek során elnökké: Kürthy Lajos bárót, alelnökökké pedig Szász Károlyt és Totnay Kornélt választották. Az uj párt neve: Nemzeti Középpárt
A sajtótermékek szabad terjesztése.
Budapest, dc. 0. A belügyminiszter valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez rendeletet intézett, amely a "sajtótermékek szabad terjesztéséről szól. A rendelet a következőket mondja:
— Tekintettel arra, hogy a magyar kormány az előzetes sajtócenzuráról szóló rendeletet újból hatályba helyezte, tekintettel to
vábbá arra, hogy a nemzeti hadsereg fóvezér-sigének a sajtóval szemben foganatosított , eddigi korlátozó rendelkezései megszűntek — az utcai árusításáról szóló rendelkezéseket felfüggesztem és megengedem, hogy vidéki sajtótermékek, amelyeknek az utcai terjesztésre érvényes engedélyük van, szabndon terjesztessenek.
A Tisza-ügy vizsgálóbírója öngyilkos lett
Budapest, deo. 6. Kováos Lajos viza. gálóbiró, aki tegnapig a Tisza ügyben • vizsgálatot vaMta ma dólelött a törvényszók épületónek <11. emeletéről leugrott az uctvai-ra, ahol holtan terült el.
• Budapest, dec. 0. Margalits Ede dr. vizsgálóbíró, aki a Tisza-gyilkosság ügyében a vizsgálat vezetését áttette, ma Huszár miniszterelnököt hallgatta ki\' Paksi detektív szerepére .vonatkozóan. Huszár elmondta a vizsgálóbírónak, hogy mit referált neki Paksi Hüttner főhadnagy előtte tett kijelentéséről.
Budapest — a Dunabizottság főtitkárságának Székhelye.
Budapest, dec. 6. Fatou francia admirális, aki tegnap visszatért Belgrádból, bemutatkozó látogatást tett Huszár Károly miniszterelnöknél. A franci/i admirális közölte a miniszterelnökkel, hogy a Belgrádban tartott szövetségközi tanácskozás elhatározta, hogy Budapesten állitja fel a nemzetKÖzi Dunabizottság főtitkárságát.
Fényes letartóztatásban marad
Budapest, dec. 6. A budapesti Ítélőtábla ma tárgyalta Fényes László felfolyamodását letartóztatása ellen. A tábla a felfolyamodást elutasította.¿-¿gy Fényes továbbra is fogva marad
Hock János nyilatkozata.
Bécs, dec. 0. A Magyarország bécsi munkatársa ma felkereste Hock Jánost, Hock a következő érdekes nyilatkozatot tette :
— Már november legelején meg>non-dotam — és erről Írásbeli feljegyzések is vanna^-^Thogy legfeljebb április 20 ig tarthatjuk magunkat. Korainak tartottam a köztársaság kífflrdetépét. Károlyit figyelmeztettem
nrra\\ a s/cs^delemre, amelyet Pogány szá-
\\
munlwK jel^jjt. Egy minisztertanácson megmondottam \'-íiZ akkori hadügyminiszternek, Bartha Albertnek, hogy ha nekem olyan 20 000 székely katonám lenne, mint neki, én ezekkel Budapest ellen vonulnék és a kor-
mAnyt letartóztatnám. Nekünk\' kell — mondottam — ellenforradalmat csinálni, nehogyfla
, i » ,
bolsevisták csináljanak. Hock kijelentette, hogy\' a mostani kurzus csak átmeneti. A királyság meglesz: valószínűnek tartja, hogy József főhefceg lesz a trón birtokosa. Még egy évig tart ez a mostani állapot \' mondotta — s legkésőbb 1020—21 telén hazamehetünk mi oktobristák. Megjósolom: diadalkapuval fognak várni. Elmondotta még Hock, hogy most Olaszországba készül. Károlyival beszélt Prágában. Károlyi egy kis cseh faluban lakik családjával és nagy nyomorban van. «
Diamandi megbukott.
Bécs, dec. 0. Beavatott politikai körökből származó értesülések szerint Diamandi román meghatalmazott miniszter megbukott és röviden távozik állásából. Diamandi volt a magyarországi román hadsereg mellé beosztott politikai vezető, kinek szerencsétlen politikája volt indító oka a megszálló hadsereg garázdálkodásainak. Bukarestben már látják, hová vezetett Diamandi politikája és így kénytelenek voltak elejteni.
—A miniszterelnök estólye.
.
Budapest, dec. 0. Huszár Károly miniszterelnök ós neje ma este fél 10 órakor az antantmissziók tagjainak tiszteletére estélyt adott. Az estélyen megjelontek: József főherceg, Auguszta főhercegnő, József Ferenc főherceg és Zzóíia főhercegnő, továbbá az arV;ntmissziók tagjai, a kabinet tagjai s a budapesti politikai ós társadalmi élet kitűnőségei.
Bizottság a nem kívánatos
elemek kiutasítására.
>
Budapest, dec. 6. A nem kívánatos elemeknek a fővárosból való eltávolítására alakult bizottság vezetője: Szirmay Andor volt államrendőrségi főtanácsos. A bizottság hétfőn kezdi meg működését.
V . \'• \'
Csehország nem mozgósít.
Bécs, dec. 6. Dr. Flieder; bécsi cseh követ egy újságírónak arra a kérdéséi e, hogy igaz-e, hogy Csehország titokban mozgósította a 19—32 éves férfiakat — ezeket mondotta :
— E híresztelések egyáltalában nem felelnek meg a valóságnak. Nincsen okunk katonai intézkedésekre, hiszen Csehország minden meglepetés ellen fel van készülve. Magyarországgal — mondotta — soK* kérdést kell rendeznünk, amik amiatt keletkeztek, hogy a tót felvidék kivált a magyar állam káWíéíceiből.

r:i
ZALA
1919. december 7.
Leleplezett vasúti tolvajbanda
(Saját tudósítónktól.) Már hónapok óta, bizonyos időközönként átiratokat kap a nagykanizsai rendőrség, amelyekben a Déli Vasút helybeli főnöksége kocsifeltörésekről, nagyobb-szabásu tolvajlásokról ad hirt. A waggonok-ban és gyorsárukocsikban oiholyezett árukból igen gyakran jelentős mennyiség tünt el a legtitokzatosabb módon. Ugy a rendőrség, mint a vasúti őrség a legéberebb figyelemmel kisérto éjszakánkint a pályaudvaron történteket s mindezek ellenére megtörtént, hogy reggelente feltört és kifosztott vasúti kocsikat találtak. Annyi már akkor tényként áMott a rendőrség előtt, hogy a lopásokat csakis vasutasok követhették el. akik a pályaudvari viszonyokkal tisztában voltak. Arról is meg volt győződve a rendőrség, hogy az összes\' lopásokat ugyanaz a társaság követte el.
A legnagyobb titokban, de igen kitartóan folytatták a.nyomozást a bünügyi osztály emberei, mig végre a napokban eredménnyel járt munkájuk. — Nemrégiben Ugyánis ismét feltörtek ismeretlen egyének egy vasúti kocsit, amiből 49 kiló talpbőrt emeltek el. A bőr tulajdonosa: a Malmos ós Pollák cég jelentette a lopást s a rendőrség csakhamar kiderjtette, hogy Volccz Kde bórkereskedő a kérdéses ses időben tényleg vett ugyanannyi sulyu bőrt Egyed Ferenc vasúti tolató munkástó\'. Velecz Egyedről azt hitte, hogy mozgópostás s mikor az csempészett bőrt kínált néki megvételre, e^y cseppet sem volt neki gyanús a dolog.
A rendőrség most már vnllatni kezdte Egyedet, aki eleinte a leghatározottabban tagadott, azt állítván, hogy a bőrt egy bécsi csempésztől vette. Egyed tagadásával tizemben a rendőrségnek most már bizonyítékokat kellett szerezni. Megállapították tehát, hogy az Egyed által Velocznek eladott bőr ugyanaz, mint ami a Halmos és Pollák cég raktárában van. Megállapították továbbá a bűncselekmény teljes lefolyását is. Most már megtört Egyed, megnevezte bűntársait is Bogdán József kocsirendező ós Dóczi AndVás tolatómunkas személyében. A bőrlopást a következőképpen adták elő: Aznap este 8 óra tájban befutott a kanizsai állomásra a 232. számiUchervonat, amely rendcsen szenet szokott hozni s csak az elején van egy gyorsárukocsi. A vonatot kitolatták a barcsi bejárati vágányhoz s Bogdán és Dóczi felszólították Egyedet, nézné meg, hogy érdemes e a gyorsárukocsit megvámolni. Mikor Egyed meggyőződött arról, hogy értekos bőr fekszik a kocsiban, a vonatot kettészakították s az elsőrészét, amelyen a gyorsárukocsi volt, kitolatták a pályaudvar jobb legszélső vágányára. Itt Egyed egy bál bőrt ledobott a kocsiról, — a két másik segédkezett neki, — majd el ipeltc a lopott jószágot a bolgár kertészet mellett lévő kovács-műhelybe, ahol megkérte a gazdát, hogy reggelig tartsa magánál a bőrt. Reggel azután fiakkeron behozta s eladta Vclecznek 11550 koronám.
A többi lopásokra vonatkozólag még makacs tagadásban vannak Egyedék, de a rendőrségnek máris olyan bizonyíték halmaz van a kezei közt, hogy tagadásuk mit som fog használni, fegyedet, Bogdánt és Dóczit előzetes letartóztatásba helyezték és még tegnap délelőtt átkísérték őket az ügyészség fogházába. .
A pályaudvaron padig most már remélhetőleg helyreáll a vagyonbiztonság.
deoember
i Vasárnap
HÍREK. -
nafták
Róni. kath. Ambr s. Prot. Ambrus, fíör. kaih. Ambrus. Gór. kel. (nov. 24) Kelemen l*r. Kuzlov 16.
A nap kii reggel 7 óra 10 perc-kor, ayuksiik délut >u 4 óm 54 perckor.
A hold kél d. u. 5 óra 48 perc. kor. nyug««Ik d. U. 5 ór* \'¿0 perckor.


A nemzet
jobbjainak, a haza sorsát szivén viselő hazafiaknak óhajából pattant ki az a hatalmas nemzetmonti gondolat, hogy a rég óhajtott béko mielőbbi megalapozása céljából egy nagyszabású magyar nemzeti békekölcsön felvételét lehetővé tegyük. A nemzeti hadsereg szervezéso és ellátása, a vasút, posta s egyéb közforgalmi eszközeink rendbehozatala, közhivatalnokaink szomorú anyagi helyzetén való gyökeres orvoslás, a munkáskérdés helyos megoldása, a munkanélküliek közmunkákhoz való juttatása, a négy és féléves szörnyű világháború áldozatairól, úgymint: hadirokkantak, özvogyek ós árvákról való gondoskodás, a népegészségügy, a vagyon- ós közbiztonság biztosítási stb. stb. egy nagysza* basu államkölcsön felvétele nélkül megoldhatatlan. 11a a négy ós féléves világháború folyamán tudtunk 8 osethen inkább idegen érdekokért milliárdokat jegyozni, akkor most
martiromság, amelyet elkellett szenvednie mert 6 csak a munkában lelt. örömet. Kitér-jedt rokonsága gyászolja.
— MQvészestély a Kaszinóban. Sokáig emlékezni fog Kanizsa műértő közönsége A tegnapi müvószestre. Mintha csak egy békebeli csudálatosan enyhe, de mégis kápráztató és forró est euiiéke fogott volná még bennünket. A művészek mindnyájan elsőrangút nyújtottak. Hen mer kő Mária zongoraművésznő nyitotta meg a műsort egy Dohnány Rhapso-dtával. Bámulatos technikája játszva g>Ű2te le a da.ab nehézségeit, érzése különösen lágy pianóiban domborodott ki. Oróf M klós — ízig vérig művészember — valósággal lázba hozta a hallgatóságot művészi hegedüjátéká-val. Nyugodtan kezdte, majd lassankint bele-melegedett, kezei lázasan kutatták a hurok lelké*, az érzelmek egyro mélyebben szólattak meg a művész kezei atat*,\' a misztériumok megnyíltak,. majd egy ujjongó futammal vitte, vitte magával n hallgatóságot oda, ahol a művészet lakik. Csillogó üveghangok futkároztak fel ós alá és e^y befejező akkord után a közönség fergeteges tapssai köszöntötte a művészt, aki elvitte öt az álmok birodalmába. Kabosy Erzsi operaónokesnő érzéssel énekelt egy-két opcraái iát. A közönség újból és újból akarta hallani. LendvalRenée bájos táncot lejtett. A rózsa virágzását szemlóltotte kiforrott és tánc-lejtéssel. Látszik, hogy érzi és magában felolvasztja a zenét, amelyre táncol. —Székely Mária
meghozni. Ha ezt mi-st elmulasztanánk cselo;
kodni, nem volnánk méltók arra, hogy a többi
\\ f
önórzotos nemietek sorában méltó helyet foglaljunk ol. Aki gyorsan ad, ^z kétszer ad I Nom lehet egy magyar sem, alá erejéhez megfelelően részt nem vesz o honmer\\tő mankankban.
...x-.T.,
akarnunk és tudnunk kell saját nemzetünk
megmentéséért, saját nemzeti államunk meg- I gyönyörű alt-hangját csillogtatta meg a kö alapozásáért a legmesszebbmenő áldozatokat j 7Önség el6lt> péJfy Bözsike néhány sanzon művészi előadásával aratott sikert. Meg kell állapitanunk, hogy a hangverseny a siker je\'gyébon folyt le: Tordai Zsigmond rendezte. Kondor Ferenc. — Itt emiitjük meg, hogy az estélyt hétfőn este 7 órakor reggelig tartó tánccal, szépségversennyel, világpostával stb. közkívánatra megismétlik. Jegyek a nap folyamán Szerb Ernő könyvkereskedésében, délután 5 óra után pedig a kaszinóban kaphatók.
— Elmaradt vitézségi éremdljak kifizetése. A vitézségi érmek után az érem-tulajdonosoknak az érempótdij az eddigi kiszabatban továbbra is jár. Aki ae\'érem pótdijat nem kapja, az a polgári hatóság u*ján jegyzőkönyvileg kihallgatandó ós a felvett jegyzőkönyv az elmaradt érempótdij felszámítása végett az állományilletókes póttesthez küldendő. A jegyzőkönyvnek a következő adatokat kell tartalmaznia: 1 Név és viselt rendfokozat. 2. Születési év, 3. So-rozási év. 4. Anyakönyvi lapszám. ¡5. Állományilletókes póttest és hol állomásozik. (>. Milyen parancn értelmében kapta kitüntetését.
7. Mikor, hol és mely időre kapta utoljára (parancsnokság ponto* cimeT érempótdiját ?
8. Mi okból nem kapta tovább? 9. Lakhelye (pontos cime). 10. Ha polgári, állami (állam-vasuti) szolgálatban áll, annak pontos címe, ahonnan fizetését kapja. Közöljük továbbá, hogy tényleges szolgálatban nem álfó egyéneknek az érempótdij a budapesti katonai kerületi nyugdijszámfejtősóg által utalványoz-tatik. Az utalványozás iránti intézkedést az állományilletékes póttest gazdasági hivatala teszi meg. *
— Halálozás. Fehér r Gyula 59 éves korában f. hó B-én reggel 4 ótakor meghalt. Temetése ma délután 3 órakor lesz az izr. sírkert halottas házából,
— A Sakk-kór alakuló gyűlését ma aélutan 5 orakor tartják meg Főút 24. szám alatt.
Változás a vasúti menetrendben.
Hétfőtől, o hó 8 tói kezdve a Budapest-Nagykanizsa közt közlekedő 210 számú személyvonat megszűnik. Holyotto a 2J2. számú személyvonatot állította be a Déli . Vasút üzletvezetősége, amely reggel 8 óra 30 perckor indul Budapestről és délután 5 óra >25 porckor óikezik Nagykanizsára. A 212. számú vonat vasarnap kivételével naponta közlekedik, ,Á többi vonatjáratokra nézve változás nem történt.
— Dr. Rotschlld Samu meghalt Dr. Kotschild Samu, a nagykanizsai ügyvédi kar ©gyík legrégibb tagja, f. hó tt-an hosszas botegoskedés után óletenek ü t. evében elhunyt. Városunk egyik legkeresettebb ügyvédje volt. 1883-ban nyitott irodát. A közügyek intézésében különösön a mult szazad OO-es éveiben élénken résztvett. Tagja volt a város pénzügyi ós jogügyi bizottságának, az íz-, hitközség elöljáróságának és 1886—1918. végéig titkára a nagykanizsai Casinónak. A villamos-világítás létesítése körül kiváli tevékenységet fejtett ki és roiktjr 1894 Június havában először villamos fény áradt szél a város utcáin, bizonyára ö volt a legboldogabb ember a városban azért, hogy sikerült neki, mint a Franz Lajos és Fiai cég jogtanácsosának, a .feltornyosult akadályokat leküzdenie és a vállalat működését biztosítania Jogtanácsosa volt a legismertebb kanizsai cégeknek is ¿* az ügyzédi gyakorlat torén kifejtett tevékeny-sége nevének messze földön nagy hirt szor-sett. Betegsége az utóbbi években munkás-| aágában megbénította és ez volt a legnagyobb
1^19. december 7.
\\
_ Az árucsereforgalom szabályozása Sigr»y Aníal gróf szomí)athclyi kerületi kor-(AÍnybizios a bécsi és gráci kormányokkal megkötötte az árucsercforgalomra vonatkozó egyezséget, A csere végrehajtását a kormány-biztos a magyar mezőgazdák állatértékesitő u t.-ára és az Áruforgalmi R T.-ra bizta. A
részvénytársaságok ebből a célból Szombathelyen kirendeltséget létesitenok. Az áru-csereüzleteket ezentúl a kirendeltségek bonyolítják le. Ennek következtében a kormánybiz-lotság rom fog a jövőben sem behozatali, jem pedig kiviteli engedélyeket kiállítani. A kormánybiztos fenntartja magának a jogot, hogy a kompenz-ái uk 20 százaléka felett a !>elyi szükséglet fedezésére rendelkezhessék.
— A hadlkőlcsönök kamata). A Presse budapesti levelezőjének nyilatkozott az állami köjcsönökről Korányi báró pénzügyminiszter. Kijelentette, hógy a magyar kormány elhatározta, hogy a kamatszolgáltatás a magyar kölcsönök után, a hadikölcsönt is beleértve, oly gyorsan, amint csak lehetséges, újra megindul. A korminyn k az az álláspontja, hogy az állam hitelezőinek nem szabad kárt vallania, épen azért a kamatszolgáltatások beváltása minden más kérdést meg fog előzni.
— Ifjúsági előadás tartatik ma délután («1 3 ór*kor a Világ nagymozgóban, bemuta tasra kerül A toloncz clmti 4 felvonásos szenzációs magyar film, melynek főszerepeit ¡ászai Mari, Berky Lili, Várkonyi Mihály cs Szentgyörgyi játszák.
— Csehó szág gondoskodik Magyarország szénszükségletéről. Berlinből jelentik: Nuttich ezredes, a központi szénbizottság elnöke tárgyalásokat folytatott a cseh kor-mánnyal Magyarország szénellátása ügyében. A tárgyalások sikerrel végződtek s . az első szénszállítmányok december közepén fognak megérkezni. Hogy Magyarország a kiutalandó szén elszállítására elegendő vagonokkal rendelkezzék, a legfőbb tanács utasította a román kormányt, hogy a Magya» országból elvitt vagonokat haladéktalanul szolgáltassa vissza. A románok eleinte vonakodtak e parancsnak eleget tenni, amire a szövetségesek újból erélyes felszólítást intéztek Romániához.
— Blrkózó»verseny. Az N. T. E. nyilvános háziversenyének hire ugylátszik, — mint a sportágban újdonság, — élénk érdeklődést keltett a kanizsai sportkörökben. Természetesen «ezen a versenyen csupa amateur birkózó indul, nom pedig a cirkuszok közismert huskolosszusai é* professionistá». A Tornaegylet ezüst és bronzéremmel jutalmazza a birkózó sport kanizsai úttörőit. A verseny vasárnap d. u. 3 órakor lesz a polgári iskolai
tornateremben.
— Műbutorok a legfinomabb kivitelben, egyszerű ós ízléses polgári berendezések jutányos árban, tartós kivitelben Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62. 1
— Rózsavölgyi*karácsonyi zenealbuma megjelent kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán, városházpalota.
3

Szerkesztői Üzenetek.
»
v. K. ön azt kérdezi, hogy folytathatja-e * versírást? Hogzne. Csak a verseit ne küldjo
bft nekünk.
Heti uiŰNor i
Vasárnap d. u. 3-kor Csárdáskirálynő Vasárnap este 7-kor Próbaházasság
^nhfaK<$0k\' m,után ®,ndlS va" villany a színházban este 7 órakor, délután pedig
. 3 órakor kezdődnek.
* A színházi Iroda hlrel:. Heltai igazgatónak sikerült- Budapest kedvencét. Bogár Gizit szerződtetni, aki jövő héten mutatkozik be nálunk. A- szerolmes bonvivánt szerepköre Göndör József személyében nyqrt elsőrendű betöltést. Halmágjri karnagy főerőssege lesz az operette előadásoknak, Szemere Józsa másodénekesnő is elsőrendő erő. A knrsze-mélyzet is tetemesen kibővült s igy a jövő heti operette előadások már a legtökéletesebb előadásban kerülnek szinre. Élénk érdeklődés mutatkozik a vasárnap esti .Próbaházasság* előadása iránt is A szelvenybérlők kéretnek szelvényeik tömeges beváltására, mert a színtársulat Szabadkán kezdi meg nemsokára a szezont. Hétfőn este szenzációs bohózat: »Jó é;t Muki" kerül szinre, mig délután félhely. árakkal Hervé örökbecsű operettje „Nebánts-
virág" van műsoron.
« \\
Jókai Aranyember, regény alakban is
ismét »kapható, továbbá
Twist Olivér Dickenstől, iljusági kiadás.
A fővárosi színházak műsorának Nap
tára teljes sorozatoan állandóan raktáron.
- Lilly bárónő- operette.
Gróf /¿ina/dó\\ ,,
Farsang tündére operette. Zongorára cs egycb zenemüvek kaphatók
Fischel Fülöp Fiai könyv- és zenemű-kereskedésében.
NYII^TTÉR*)
A „Zalai Közlöny" tek. Szerkesztőségének
Helyben
B. lapjuk tegnapi számában a „Nagykanizsai Közművelődési Társulat" alakulásáról alaposan téves sorokat irtak.
I.) Sáfrány tanár sohasem volt ennek a Társulatnak sem indítványozója, sem tagja sem lesz. Én nem ismertem Sáfrány tanárt, életemben egyszer 2 percig beszéltem vele, ami nem volt elégséges idő art a, hogy engem olyanná neveljen, amilyennek bennem a tek. Szerkesztőség látni szeretné.
2) Nem kevesbé különös tévedés az sem, hogy Elek Mór tanárt összetévesztik dr. Elek Mór ügyvéddel. Nálunk Elek Mór tanár volt jelen és bizonyos, hogy reá hem fog sikerülni senkinek sem kimutatni, hogy „rossz oldalai vannak.44
3) Az egyesület alapszabályai mondják ki, hogy a Társulatnak nem lehet tagja volt kommunista, som az, ki nemzetellenes eszméket vall.
4.) Abban is téved a Z. K., midőn azt hiszi, hogy az alakuló ülésen nem volt jelen nagyszámú keresztény úr és hölgy, akikről nehéz feladat lesz bebizonyítani, hogy nem volnának oly jó keresztények, mint akármely más társulat tagjai, sem pedig azt, hogy nem volnának oly jó hazafiak.
5) Ugyan személyemet gáncs nem éri, de a „Fenyves ós társai- kitétel mégis alkalmas arra, hogy a kevéssé tájékozott bevegye azt magának, hogy esetleg én voltsm a kommün alatt a Murafront főparancsnoka. Egy kis fáradsággal — ha ugyan érdemesnek tartja, — meggyőződhetik a tek. Szerkesztőség arról, ho^y a rémuralom idején én minden állást visszautasítottam, az irodalmi\' munkára való felszólításnak nem tettem eleget — és talán
•) As e rovatban költöttekért nem vállal felelót« segot * • sssrkesstóség.
az^egyetlen voltam a tanítóságból, ki az átképzőtanfolyamon nem vettem részt erélyes felszólítások dacára sem. Ellenben ugyanakkor egy oly úrral sétáltám karöltve — azt ia köny-nyen megtudhatják, hogy ki volt az — akit az előtte levő nap mint ellenforradalmárt ideiglenesen elbocsájtottak a fogházból, jóllehet, az illetőnek ez időben vajmi kevés barátja akadt.
G.) Egy nemzeti kulturális egyesület ideiglenes vezetésére annyival I* inkább érzek magamban erőt és jogot, mert — ezt is könnyen ellenőrizhetik — a magyar tudományos irodalom bel- és külföldi ismertetése és fejlesztése érdekében szerény erőmhöz mérten nagyszámú munkával akkor álltam ki, mikor esetleg a mostani hangadók az ábécé művészetében brillíroztak. Miért is joggal kérdem a Z. K. tek. Szerkesztőségétől, hogy a helybeli egyesületek vezetőségében e szempontokból hol és menynyiben lát biztosabb garanciát?
7.) Homályosan áll előttem mindezek után a probléma — és őszintén kérem világosítson fel — hogy miért kellene nekünk hallgatásra kényszerülnünk ós micsoda hálával tartozik önöknek a magyar nemzeni kultura, hogy any-nyira el vannak önmaguktól ragadtatva? Mik azok a tényleges jogok, hogy önöknek szabadjon szerepelniök a kulturális problémákban más hazafias, sőt keresztény magyarnak pedig nem. " ; \' .
8) Világos, hogy mindaddig, mig ez a homályos kérdés. felderítve nem lészen, a Z. K. nzt az impressiót kelti, hogy a valóságban nem azért küzd, hogy az állam minden polgára a magyar haza imádásában eggyé forrjon, hanem inkább jobb szeretné, hogy képzelt ellenfelei le^yenok, amilyeneknek — lehet, hogy téves iriformációk alapján — ezt az alakulást feltüntetni szerette volna. Mert egyébként érthetetlen, hogy ezt a nemzeti kulturális tömörülést ferde szemmel nézi Oly színben tünteti fel magát — reméljük, hogy a látszat csal — mintha ténylegesen nem annyira -keresztény ós hazafias kultura lelkes harcosa volna, mint inkább olyas, valami, mint a városligeti pofozógép tulajdonos — ki számitván a verekedő hajlandóságú polgárok nem kis tömegére — részükre képzelt ellenfeleket konstruál, hol olcsó pénzért duhajkodó ingereiket szabályos időkozönkint lecsapolhatják.
Nagykanizsa, 1019. dec. hó 8.
Dr. Feny ves Ferenc.

özvegy dr. Rothsohlld Samuné szül. Goldmann Judit, ugy a maga, mint gyermekei dr, Bartha József és neje szül. Villányi Agátha, Bartha Rózal és férje
Schwarz Lajos, dr Bartha István (orosz hadifogságban), Bartha, Jolán és férje dr. Kun Izidor, valamint alul megnevezett unokái és hozzátartozói nevében melyí fájdalommal és megtört szivvel jelenti hőn szeretett férjének, a legjobb hitvesnek, apá- J nak, nagyapának, testvérnek és rokonnak
dr. Rothschild Santa
Ügyvédnek
életének ö4-ik, boldóg házasságának 37-ik-évében hosszas betegség után folyó hó 0-án történt gyászos elhunytát.
Drága halottunk hiilt tetemét folyó hó 9-én délelőtt lOVi órakor fogjuk a gyászházból (Kazinczy utca 7.) a helybeli izr. sírkertbe, örök nyugalomra kisérni.
Nagykanizsa, 1019. «Swcember hó 0-án.
BÉKd PORAIRA!

öxr. öoldmsnn Banáné anyós«, öiv. Róth Jóisefné \' Altstádtsr Jskabnó Rothiohlld Ödön Rothschild Zsigmond Frank Vilmosáé testvérei.
Zchwsrs Anni 8ohwars Bftsal Kúa Judit
unokái.
AlUtádter Jakab Frank Vilmos
Dr. Qoda Lipót
sógorai.
Ösv. Rothschild Bertalanná Rothsohitd Ödönné Rothschild Zsigmondné
sógornői.

a közönség figyelmét a dec. 16 , 26. és január 4-én tartandó kamara-zeneestélyekre
M * MIMI
r:i
ZALA
1919. december 7.
Óriási választékban, teljes lakásberendezések a Ieg-
egyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben tartós és szolid
minőségbén. )
Telefon 88O sasAm.
Kopstein Lipót, Sopron
Vórkeríilet OU.
£|iy télikabát, egy télibunda, egy öltöny férfiruha ós egy fahér oiipke ágyterítő eladó. Bajza utca 3 szám alatt
MincletinemÜ gramoton, kerékpárt motorkerékpár, öngyújtó stb. javításokat jutányos áron vállal Douát Fcieiic szak-mehar.ikus, Arpád-utca 20. szám. Ugyanott alkatrészek is olcsón kaphatók. 2346
Egy-két bútorozott azabát keresek ágynemű nélkül. Közvetítőt díjazok. Cím: Dr. Szabó István, Nádor-u. 14. szám. Délután 2—4-ig. _2344
Varrni tanítok gyors és könnyű bécsi mód szerint. — Luriáné, Sze-niere-u 4/a.
Szabó József villanyszerelő,
elvállal a szakmába vágó ujmunká-latokat és javításokat. Magyar-u. 56.
Önkéntes árverési hirdetmény.
. Folyó hó 10 ón (szerdán) d. e. 9 órakor Petri község melleit levő Petrli KI-majorban önkéntes árverésen ökrök, tehenek, nö-vendókmarha, csikók és sertések adatnak el a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett.
Ventepuszíai Gazdaság. 3223/gh. sz. 2351
Hirdetmény.
Nagykanizsa állomáson elhelyezett csapatok és intézetek élelmi, széna, szalma, tüziía és egyéb szükségletének fuvarozása tárgyában árlejtést tartatik.
írásbeli ajánlatok, alulírott gazdasági hivatalhoz december 12.-ig nyújtandók be, ahol bővebb felvilágosítás is nyerhető.
Állomás felszAmoló gazdasági hivatal.
13438/1919. 2354
Hirdetmény.
A városi, tanács eladja a Sas-korcsma udvarán levő őszi malacokat nyilvános árverésen 1919. évi • december hó 8-án d. u. 2 órakor.
Nagykanizsán, 1919. évi december hó 6.
A városi tanács.
ZSOLDOS-tanintezet
Budapest, VIII. Dohány-u. 84.
a legjobb sikerrel készit elő polgári-és középiskolai magánvizsgáfera,
felvételi vizsgákra stb. TUtfti: M\\ 124-4?.
URÁNIA
Vltltll in Boifloayl-a. i fiUlM IN
VafJAruap, december 7-ét*
Erna Marena szereplésével!
Ami mindennél erősebb
dráma 3 felvonásban — és
Kikapós hercegnő. Vígjáték 3 felv.
Előadások kóinapokon 6 ét 8 órakor
Vasár- él. ünnepnapokon 3, 5, i/s? ós 8 órakor.
Értesiíem a nagyközönséget és uradalmakat, hogy
mindennemű szarmét
(nyul, róka, slb.) — legmagasabb napi áron vásárolok. —
Szarnék Mór, Kazinczi-u. 12.
\\TI I Á rj na«ymo29óíxlnhái
V I VJ Szanas szálloda. Telefon 74. ti
Szombat, vtsarnap. December 6. ós 7.
Szenzációs magyar filmbemutatói
TOLONG
népszínmű 4 felvonásban. Főszereplők: Berky Lili, Várkonvi M, Jászay Mari, Szentgyörgvi stb.
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor.
Vasár- ós tüutepnapokou 3, 5, fél 7 és 8 órakor.
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
---fm.fr ~iif%jni »jií
I
I Á
Kifogástalan gyermekágy
és egy gummilepedő eladói
Cim a kiadóhivatalban. 0 2334
\' I\'ll« IW *
I
Varrógép, keveset használt |
és egy télibunda olcsó árban eladó. Barakk-kórház 53. szám.

ElsőrendU száraz
farószelt tűzifa
kapható minden mennyiségben
KONDOR ADOLF ós TÁRSA cégnei.
— Megrendelhető i = Arany Jánes-utca 2 és a telepeit Tárház-utca 15.

.miugianwrHMniu:
CA
Gyula megérkezett!
óriási mennnylség-ben kapható, kereskedőknek Igen előnyös feltételek . mellett szállít
Garamvölgyi és Szemere
dohány nagy- és kül, áruda.

rwRn m rru, KW.M im
lilHWll « íül...........
froda ós raktár: Csengeri-nt 6. sz.
Tilt(»:^l »ám. Sürgönyeim: Jigof Hiiykaoliu.
Közellátási czélokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és "leölt sertéseket
Vadféléket
Babot
és egyéb élelmiszereket!
A budapesti hatósági Élelmiszer Pelhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat • v személyesen vagy vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12-ig és .d u. 2—6 óráig kérjük leadni/
Nyomatott ; Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanixsán.

m.

0.VI. éfftlji»N«Sffc«alxsa, iái«.
280. «A«*bkMMMM
iaovkanizsa

ifi
■ " *.
\'lit\'
„ jTwt*
Sugár-ut 4.
~ t! A . k v
í.«mV ilífc .¿V. vj
Nyomdavillalat
Pő-Ut 5. sz.
Lgjeleolkhétfőklvételé-
^«Ifldennap korareggel

ií ¿Wjrt* < 1
POLITIKAI
, Í-. rr- .t,.:..
II ■l^ l^ll^
l
U kiadóhivatal! taMoa 70*
téií
Nyomdal telefon 11?.
Fős/erUcsztÖ: TÓTH ZOLTÁN

...
t - y *r V-.
Főmunkatárs 6» laptulajdonos: CSILLAG JKNÖ
előfizetési árak:
vidékre postai szét-küldéssel:
Bfly kára . • • II K, Kegyed évre . • 45 ,
Félévre ... ea . Bfécs évre . . 110 .
Egye« szára lm t
60 fillér.
a**
- • - ff • V *,, :/■ .« Tfßfr
, Hirdetéseket, nyltt-terei é* magá« közit mény eket díjszabás szerint vev ni--lei a kiadóhivatal, a in.m
Budapest izgalmas napja
Összerombolt milliós értékek.
. f x. . * »
Budapest, dec. 8. A fővárosnak izgalmas napja voit tegnapelőtt Vasárnap ugyanis a budapesti antiszémita pártok népgyűlést tartottak, amelynek közönsége azután a gyűlés végeztével romboló útra indult, amely milliós tárok okozásával végződött. A sajnálatos események nagy felháborodást keltettek nemcsak a kormány köróbep, hanem a keresztény nemzeti egyesülés pártjában is, amelynek vetető emberei — köztük első sorban Huszár Károly és Friedrich István is — a legelitélőbben nyilatkoztak s a legszigorúbb megtorlást helyeztek kilátásba.
Népgyűlés a Vigadóban.
Vasárnap délelőtt az t antiszemitapárt és az aniiszemita szövetség együttes népgyűlést kendezett a Vigadóban, amelyre napokon át feltűnést keltő plakátokkal hivták meg a közönséget. A gyűlésen Kmoskó Mihály, az egyetem hittudományi tanára és OJdh Dániel volt munkásminiszter tartottal^pagy beszédet.
Kmoskó Mihály Károlyit és Hochot tartja személyenkint a bolsevizmus okozójának és általánosságban a zsidóságot. — Oláh Dániel támadja a szociáldemokrata pártot, amely utóbbi szerinte nem egyéb, mint pogrom ellen , biztosító társaság. Felhányja/hogy őket a kormányból most kiszorították, de hiszi, hogy január 27-én uj élet kezdődik a politikóbah, amikor azután ők is cselekedhetnek. Stmre-ayi György ismertette a zsidóság helyze-ít s oda konkludált, hogy meg kell csinálnj a\'keresztény demokráciát. Végűi határozati javaslatot fogadtak el, amely ugy szól, hogy haladéktalanul internálják a vörös uralmat szolgáló zsidókat, mig a keresztény kommunisták közül csak azokat h2iyczzck felügyelet aló, kik az ország közbiztonsága számára veszélyesek. Követeli a határozat az összes szén- és egyéb bányák, valamint a nyílt és rejtett zsidóvagyon zár alá helyezését és az összes magánbankok állami felügyelet i lá ¡^vételét. Követeli a határozat az adókivető ós ! adóíelszólamló bizottságok azonnali feloszla* tását s az uj tagoknak a kormány által való kinevezését.
A VilágeMáfnyaoida
6iazerombolAfla.
■ f \' * \' * ■
Ezzel a magyarországi antiszemiták ülése feloszlott. A Vigadóból kiözönlő tömeg vasbotokkal és egyéb ütő és vágószerszámokkal , felszerelve ; végigvonult a Dohány-, Sip- és Kákóczy-utcákon a Népszava Konti-utcai gázáig. Itt a tömeg két részre oszlott Az *gyik része minden eltenállás nélkül a Népszava kiadóhivatala és szerkesztőségi helyi-
ségébe özönlött be, ahol szétromboltak minden bútordarabot, ami csak a helyiségekben található volt. A hatalmas termekben nincs más, mint csupa rom- és roncshalmaz. A kiadóhivatalokban talált papirosokat és iratokat kidobálták az utcára, ahol-a kintállók ezrekre téptch. A kiadóhivatal és szerkesztőség összes
telefonjait elvágták és a telefonszekrényeket
i >\' ■ *\' i v i * \' és Írógépeket elvitték
A másik rész a nyomdába hatolt be és annak milliókat érő ma már beszerezhetetlen rotációs- és szedőgépeit a szó teljes értelmében összerombolták. Szakembeiek mondják, hogy a rotációs- és szedőgépek összefembo-lása a legnagyobb szakértelemmel történt, mert mindenütt a pótolhatatlan alkatrészeket zúzták össze. Már vége felé járt a rombolás, a tömeg már-már befejezte munkáját, amikor ebédután háromnegyed 2 órakor lovasrendőrök jöttek, gyalogos karhntalmi csapattal s ezek kozdték a tömeget & helyisegből kiszo-ritani. A tömeg a Himnusz hangjai mellett oszlott szét. A rendőrök a tettenért tombolók közül 42 embert szállítottak be a főkapitányságra, j : < : .. 4 .
„A* Kei" el<tt.
A délután többi órája nyugodtan telt el. Este 8 órakor azonban a Rákóczy-ut és Er-zsébet-körut sarkán nagy tömeg fcyült össze, amely előre megállapított terv alapján az Az Est Erzsébet körúti fiók kiadóhivatala és könyvkereskedése elé vonult. A lezárt redőnyöket pillanatok alatt feltépték, vasrudakkal az ablakokat és a kirakatok üvegét beverték és itt megkezdődött ugyanaz a romboló munka, amelyik délben a Népszava helyiségeiben folyt le. As Az Est könyvesboltjának gazdag könyvtárát összetépve hajigálták ki az ablakokon egész a villamos sínekig, ugy hogy a torlasz miatt a forgatom is megakadt. Itt a kér félmillió korona Kcszitővasakkal fel akarták * törni a Wertheim-szekrényt is, de ez nem sikerőlt, mert közben megérkeztek ide is rendőrség emberei, A lovasrendőrök attakkal verték szét a tömeget, a gyalogosrendőrök pedig 24 embe t állítottak elő a rombolók közül*
A rendőrség ekkor már szélesebb irányú intézkedéseket tett a további rombolások meg-
■c .
akadályozására s csapatokat vezényelt ki a fenyegetett kiadóhivatalok a nyomdák védelmére.
A. mlalntereluök meg-torláuról.
Az események hire Huszár Károly mi-niszterelnököt nagyon felháborította. A rornbo* lásról így nyilatkozott:
—, Megbotránkozással értesültem a vasárnapi szomorú eseményekről, amelyek újra azt bizonyitják, hogy a lorradalmi láz rfiilyen pusztítást vitt végbe a lelkekben. Akik a törvényes rendet először felborították, most láthatják, mily sok tanítványra találtak. De nem lehet ezzel
menteni és eltűrni, hogy a mostani »válságos időkben könnyelmű emberek s éretlen társaságok veszélyeztessék a közrendet s a társadalom nyugalmát. Kézre kerítjük a bűnösöket és szigorúan megbüntetjük őket, ugy ahogy a törvény parancsolja. Elfogjuk venni a kedvét mindenkinek, hasonló terrorista lépésről. Kimondhatatlan károkat okoz most az az országnak, aki könnyelmű szavakkal ilyen bűntettekre ragadja el a tömegekot. Egyforma őrület ugy a vörös, mint az ilyen zöld terror. Az Országnak béke koll, s aki azt zavarja, ujabb szerencsétlenséget hoz a Hazára. Jó hazafiak és igaz keresztények tartózkodnak minden olyan cselekedet elkövetésétől, amely nemcsak a jóizléssel, hanem a keresztény morállal ollonkezik. A vörösök rémura/ma után ne engedjük a zöldek terrorját rászabadítani az országra. * # * \'
A izocláUita miniszter.
Hétfőn délelőtt fél 11 órakor *: rombolások ügyében felkereste a miniszterelnököt Payer Károly népjóléti miniszter, a szocial-demokratapnrt hót tagjával; A szocialista vezetők hosszasan tárgyaltak a miniszterelnökkel. A miniszterelnökségről távozóban Payer így nyilatkozott: •
1 ____V }
— Fent voltunk a miniszterelnöknél, hogy a Népszavánál és az Az Estnél történt rombolásokra vonatkozólag megtorló intézkedéseket kérjünk. Tekintettel arra hogy statárium van és hogy megállapítottuk, miszerint szervezett rablásról és fosztogatásról van szó, amennyiben a tömeg, amely odajött, feszítő-vasakkal, kalapácsokkal, vasdorongokkal volt felszerelve — kértük, hogy ennek megfelelően történjék intézkedés. — A mai népjóléti ankéten, nem eMtííkölÖk, azon nem is veszek részt. A miniszterelnök ur kijelentette olőttem, hogy megtekinti a Népszava helyiségeit.
lUlMliztertaoácaot hívnak össae,
\' i •>
A keresztény egység pártjának elnöki tanácsa hétfőn fontos ülést tartott, amelyen Huszár Károly miniszterelnök is megjelent. Az ülésen a vasárnap történtekről és azoknak politikai következményeire foglalkoztak. Ezen< felül a miniszterelnök kedden estére minisztertanácsot hívott egybe, amelynek egyetlen tárgya a vasárnapi tüntetés.- . \\
Huszár Károly a* atill-\' átexnlta agUaclő ellen«
Vasárnap este a keresztény nemzeti egyesülés pártjában nagy megdöbbenéssel értesül-

2.
v
ZALA

i
191^. december 9.
----- -
tok az eseményekről. A pártban az antiszemita párt tagjai is megjelentek s hangulatot akartak csinálni maguk mellett. De törekvésük nem sikerült. Huszár Károly miniszterelnök, amikor a pártkörbe megjelent és megtudta, hogy az antiszemita párt tagjai is ott vannak ós agi tálnak, rögtön Török Elemérhez, as antiszemiták egyik vezéréhez sietett s a le^eré lyesebben vonta felelősségre. Felháborodva mondta:
— Felelőssé teszem önöket azokért, amik történtek s tovább semmi ilyen agitáció! nen tűrök. Nem türüm, hogy a mi pár-tunk cégé™ slatt ilyen felelőtlen súlyos izgatást vigyenek végbe.
Az antiszemita párt tagjai erre elhagyták a helyiséget. E u án a keresztény nemzett •gyesülés vezetői Huszár Károly miniszterelnök részvételével sürgős elnöki értekezletet tartottak, amelyen megjelentek : Friedrich, Haller, B/eyer miniszterek, továbbá a párt számos vezető tagja. Az elnöki tanácsnak Mattya-sovszky főkapitány és Beniczky rendőrfő-parancsnok tettek részletes jelentést a történtekről. Az értekezlet utan Friedrich hadügy* miniszter kijelentette, hogy a legnagyobb mértékben elitéli a vasárnapi eseményeket s mindenben egyetért a miniszterelnökkel.
A keresztény nemzeti egyesülés pártja a következő kommünikét adta ki:
— Az elnökség megállapítja, hogy a pártvezetőség s a kormány közt teljes az egyértelmfcseg. Mélyen sajná\'ja, hogy egyes felelőtlen elemek vagyon és emberélet ellen követtek el súlyos kihágásokat. Ezekét az anarhisztikus jelenségeket elitéli s felhivja a kormányt, hogy legerélyesebben szerezzen érvényt a megsértett jogrendnek.
Ax autlsxeniitAk kilépnek.
Torok Elemér, az antiszemita párt vezére hétfőn bojelentctte, ho#y parijának tagjaival együtt kilép a nemzeti keresztény egyesülés pártjából.
A szocialista Milalsiterek * , felakarunk válni m kabinetből.
Lapzártakor jelentik : Beavatott holyről szerzett információk szerint a keddi minisztertanács kritikus helyzotet teremthet s eredménye esetleg válság is lőhet. A szociáldemokraták ugyanis ürügyet keresnek,\'hogy a kabinetből kilépjenek. Payer népjóléti és munkásügyi miniszter kijelentette, hogy amennyiben a kormány tovább tüii az állítólagos kommunisták üldöztetését, ő levonja a konzekvenciákat. A mai nap folyamin Payer ultimátumot intézett a miniszterelnökhöz a vasárnapi események miatt, kijelentve, hogy amennyiben á kormány intézményesen ném biztosítja a sajtószábadságot, a szakszervezetek kimondják a politikai sztrájkot.
Borzalmas rablógyilkosság Budapesten.
Budapest, dec. 8. Vasárnap délután a Rombach-utca 10. számú házban borzalmas rablógyilkosság történt. A ház egyik földszinti kétszobás lakásában lakik Brandl Izidor baromfikereskedő a családjával. Brandl és felesége vasárnap délután fr órakor sétálni mentek 9 otthon csak 4 és fél éves István és 2 és fél éves György nevü fiacskájuk maradt Kis Etel 17 éves cselédlány felügyelete alatt. Mind a hárman a konyhában tartózkodtak, ahol Kis Etel gramofonnal mulattatta a gyermekeket, Körülbelül 0 óra tájban
| ért haza a szakácsnő, Kis E^sébet, aki a sötét konyhában egy emberi testben botlott fel. Rémülten rohant ki és segélyért kiáltott. Rögtön összefutottak a házbeliek, akik elé borzalmas látvány tájtilt. A konyha köxepén feküdt a cselédlány összekötözött kezekkel megfojtva. A szája zsebkendővel volt betömve Az egyik sarokban a két gyermek vonaglott; pz öregebbik fejét 7 borzalmas szúrás torzította el, a fiatalabbiké pedig majdnem a felismerhetetlenség volt összeverve. Az esetről rögtön értesítették a randőrséget, amely megállapította, hogy rablógyilkosság történt. — Brandlék pénzes szekrénye ugyanis fel volt törve s abból eltűnt a vaskazetta, -amelyben 50 ezer korona kék pénz volt. Meglepő, hogy a gyilkosok a vaskazetta mellett lévő 9000 korona pénzt nem bántották, A szekrény mollett egy katonai bajonet hevert, amit a rablókgyilkosok hagytak ott. Ezzel feszitették fel a szekrén>t s ezzol gyilkoltak meg a két kis gyermeket is. A vizsgalat eddig csak snnyit tudott megállapítani, hogy a gyilkosok automobilon jöttek s gyilkos munkájuk befejezte után automobilon is távoztak el.
■rte
HÍREK.
1M.
\' I
deoambar
9
Kedd
N A P T 4 m
Róm. kalh. Leok. 11, Prot. J0»k \'ttr. kath. B. A. P. G#r. kel. \\nov Nik 0. Itr. Kis*Uv 1 f; \'
A nap kél reggel 7 éra 86 perc. kor, nyu#»«U détut«Q 4 óra 07 perckor.
A hold kól d. u. 0 ór* 49 p«fc\' kor. nyugesik esto 0 óra 14 perckor\'
« Apponyi Budapesten.
Badapest\\ dec. 8. Apponyi Albert gróf tognap este 8 órakor hajón a fővárosba érkezett. Lakására érve azonnal érintkezésbe lépett Huszár Károly miniszterelnökkel, majd ma reggel a miniszterelnöki palotába ment ós ott másfél óra hosszat tárgyalt a miniszterelnökkel. Utána S&mssich József gróf külügyminisztert kereste fel. Apponyi számára a Nemzeli Palotában külön irodát állítanak fel,
0 f
hogy adáig míg a bekedeiegáció elindulna, tanulmányozhassa a békekonferencia anyagát és megtehesse a még szükséges intézkedéseket. — Apponyi Budapestre érkeztével végleges megállapításra kerül a békedelegátusok névsora, amelyre nézve Apponyi bizonyos kívánságokat fejezett ki. \\
Az antant javunkra megváltozz tatja éjszaki határainkat
Bécs. dec. 8 A Neues Wiener Journal párisi tudósítója beavatott helyről értesül, hogy Clemenceau befolyasára hajlandó az antant Magyarország javára kiigazítani a Tótföld határait.
Csak a nemzetgyűlés devalválhat.
Budapest\\ dec. 8. Korányi pénzügyminiszter ma kijelentette, hogy a pénz lebélyegzése ügyeben kizárólag a nemzetgyűlés dönthet. Addig tehát a dev Iváötóról szó sem lehet. Annyi azonban bizonyos — mondta a miniszter, — hogy ha lebélyegzik is a kékpénzt, a postapénzt nem eri ez a sors. Kijelentette még, hogy a költségvetés elkészítésé nél előreláthatólag 12 milliárdos költséggel kell számolni.
Antaitultimátnn Néinetorszáinak?
Budapest, dec. 8 A Ma fin jelentése szerint az antant jegyzéket intézett a német kormányhoz, amelyben a fegyverszünet azonnali megszüntetésével fenyegetődzik abban az esetben, ha a nemetek a pótjegyzőkönyvet alá nem írnák. Az antentjegyzékben terminus nincs kitűzve. Egy londoni szikratávirat szerint Foch marschall elkészítette a Nemetország elleni katonai intézkedések torvét. — Egy párisi félhivatalos jelentés szerint az összes amerikai delegátusok elhagyják a békekon* ferenciát s visszatérnek Amerikába.
\' — Személyi hlr. Drr Prack István polgármester helyettes ma hivatalps ügyben Zalaegerszegre utazott.
— A külföldi levélpostaforgalom. Levélpostaforgalom jélenleg még csak Romániával, Csehországgal és Magyarországnak a csehek és románok által megszállott részeivel, Szovjítoroszyrszággal és Nyugatukrainával nincs. Ellenben a többi országokkal a levélpostai küld „monyok zártan, ajánlva is kezelhetők ós tértivevény is kérhető. Bulgária és Törökország «z ajánlott küldeményekért nem szavatol, csak a feladó veszélyére vehetők fel.
— Az NTE. blrkózóversenye. NTE. birkózói még nagyobb meglepetést csináltak mint annak idején a futballistái. Egyszerre több kitűnő birkózót láttunk itt Kanizsán,
a \'
ahol az előtt még ros-z birkózó sem volt. A közönség ugy látszik előre érezte, hogy itt sportbelileg kitűnő teljesítményt fog látni, mert hölgyek, idősebb urak és diákok oly nogy számban keresték fel az NTE. toriu-termét, hogy a terem kicsinynek bizonyult. Ks tényleg olyan nívós és erős küzdelem volt az egyes birkózók között, mintha nem is
V
háziverseny, hanem legalább is Kanizsa bajnokságáért ment volna a küzdelem, (voltak 20 percig tartó mérkőzések) Közben csak ugy ropogtak az ismok, egymásutin lAtuk a legszebb hidalásokat, saltot, suplex dupla nelso nokat $ib. Győztek: pehelysu\'yban: \') oma-sovits ós Lehotzky, könnyüsulyban ; Rein és Burián, közó< súlyban: Faragó és Tüttő. A győztesek az egylet ezüst, illetve bronz érmét kapták. A mérkőzéseket, felváltva Antal Jenő ur (VAC.) ós Bogenrieder Frigyes ur (NTE) — mindketten régi birkózók, — vezették.
Külfölddel csomag és értéklevél-forgalom felvétele. Folyó évi decomber hó l-ével s csomag és értéklevél forgalmat Ausztriával, Németországgal, Svájccal, Luxemburggal, Németalfölddel, Dániával, Svédországgal és Norvégiával, valamint ugyanezen időtől kezdve a csomagforgalmat Finnországgal a ( magyar posta felveszi. Külföldre szóló csomagokhoz szürke színű árunyilatkozat és 2 drb. árubovalias is szükséges. Külföldre menO értéklevelekben ezentúl közlemények is elhelyezhetők, azonban nyitva adandók fel. További intézkedésig külföldre ékszerek, drágaságok, arany és ezüstnemüek, vertpénz, bankjegye*, értékpapírok általában minden érték kiszállítása tilos. Azonban le nem bélyegzett korona értékű bankjegyek Í00 korona összegig, továbká számlák, nyugták s tulaj-donképani értéket n*m képviselő okmányok >j engedély nélkül kiszállíthatók. Kiviteli tilalom alá eső tárgyak kiszállításához a pénzügyminisztérium engedélye szükséges,
— Uj pénz. A hivatalos lap vasárnapi száma közli, hogy a kormány ujf 10 és 20 koronásokat nyomat. Az uj bankjegvekkel ki-csérélik az összes, még forgalomban levő szovjetkibocsájtásu bankjegyeket.
— Szabadon. A román kormány Apáthy István egyetemi tanárt hosszú nagyszebeni fogságából hasaengedte. Apáthynak azanban
■ naponként kell jelentkezni a rpndőiségen s^ | egyébként is állandé rendéri felügyelet alatt Ali.
>•» \' rí*/
1919. december
— Klgolyóiás az Országos Kaszinóból.
Budapestről táviratozzák: Az Országos Kaszinó vasárnap Wekerle elnökletével rendkívüli közgyűlési tartott, amelyen a kommunizmus alatt tanúsított viselkedésük miatt a tagok sorából kizártak: Károlyi Mihályt, Bosnyák Zoltán államtitkárt, Bálint Imre miniszteri tanácsost, Bakos Tibor vezérkari századost, Buday Dezsőt, dr. Lázár Rezsőt, Wéber Ede drt, Linder Béla volt hadügyminisztert és \'Harrer Ferenc volt alpolgármestert.
— A halálos ítéletek végrehajtása. A
budapesti ügyvédi kamnra közbelépésére a kormány elrendelte, hogy halálos ítélet esetén a bíróság rögtön kegyelmi tanáccsá alakul át, de akár kedvező, akár kedvezőtlen a kegyelmi tanács döntése, az összes iratokat azonnal fel kell terjeszteni a kúriához, amely azután zárt ülésen és indokolás nélkül dönt az ítélet helybenhagyása felett. A kúriának legkésőbb 8 nap alatt dönteni kell.
— Adományok a nemzeti hadsereg ruházatára. A nemzeti hadsereg ruházatára a
4 következő eddigi adakozások nyugtáztatnak: Dr. Győrffy Károly {ügyvéd 3Ö0 K, Zweíg Imre 1 ing,^ 1 kulac*. Hajdú Pálné 1 ing, 1 alsónadrág. Kondor Adolfnó 1 ing, 1 gamásli. Mazzag Istvánná 1 alsónadrág. Doma Pálné 1 ing, M alsónadrág. Stern Gábörne 1 alsónadrág, 2 pár harisnya. Lányi László 1 zubbony. A midőn hazufias celu adakozásokért a nemes szivü adakozóknak a nemzeti hadsereg köszönetét kifejezésre juttatom, ezúton fölkérem Nagykanizsa és környékének hazafias crzésü. közönségét, hogy, akik az adakozásban eddig < még részt nem vette*, lehetőségük szerint ahhoz hozzájáruljanak. PőYrlaa alezredes, állomásparancsnok.
— Kovács vizsgálóbíró öngyilkossága.
A Tisza ügy öngyilkossá lett vizsgálóbiráját ma délután temettek el az egész főváros nagy részvéte mellett, amit csak fokozott az a körülmény, hogy a tragikus végetért ember után 5 kicsiny árva maradt. A boldogtalan ember végzetes tette előtt 4 levelet irt, amelyek egyike a Tisza család, ügyvédje dr. Üllőin Ferenc nevére van címezve. Ezen levél borítékjára még azt is ráírta Kovács vizsgálóbíró, hogy tartalmát a nyilvánosságnak szánta. Ebből a levélből fog tehát kiderülni as öngyilkosság oka. A levelet dr Ullain a rendőrségtől hétfőn kapta kézhez.
— Folyik a galíciaiak internálása. Budapesti tudósítónk jelenti: A galíciaiaknak Budapestről való kitelepítése érdekében az összes elókeszülctek befejeződtek már, sőt vasárnap éjjel és hétfőn hajnalban nagyobb transporto-kat indítottak útnak. A két első transport a hajmáskéri internálási táborba, lett irányítva. A további kiutasitottakat az ország összes részeiben található internálási táborokban helye-zik el. Az elszállítás teljes rendben történik, mert a kiutasitottakról a rendőrség pontos lajstromot készitett s igy a sorsát senkisein kerülheti el.
— A Világ-nagymozgóban ma kedden műsoron van 9A szerelem hiénái" című Ö felvonásos dráma, mely kép a múltkor bemutatott .Szerelem pokla" cimü szenzációs film-atrakcló 11. részét képezi. A főszerepet raoat is a legjobb művészek játszák.
— Műbutorok a legfinomabb kivitelben, egyszerű és Ízléses polgári berendezések jutányos árban, tartós kivitolbon Kopatein Lipót Sopron, Várkerület 62.
■ ■ " 1 -
ZALA
— Az Idei Szylveszter. Mulatni akar a város. Ugy látszik jókedvvel uz arcukon akarnak átlépni az emberek az évek emez leg-gondterhesebbikébíl az igazi béke rendet, nyugalmat és áldást hozó évébe Mulatni akarnak, érezni akarják, hogy nem áll a hátuk megett kaján mosollyal a vörös hatalom rettegett kézigránátosa — várván a pillanatra, hogy mikor fagyassza a békés polgárok torkára a mosolyt. Elmúlt — hála Istennek. A békés polgár immár nyugodtan ülhet le a cigányzenés kávéházba asztalához s bátran őrülhet annak, ami elmúlt. Az előjelek után ítélve az egész város mulatni akar Szylveszter éjszakájan. Á Kaszinó nagyszabású s igen kedélyesnek ígérkező estéllyel óhajtja átvezetni tagjait a jobb jövőbe, a propaganda bizottság a Keresztény-otthon helyiségében búcsúztatja vendigeit az elmúlt esztendőtől, a magántisztviselők cs kereskedelmi alkalmazottak pedig a Centrál souterrain helyiségében rendeznek tánccal egybekötött kabarét. A Polgári Egylet helyiségeiben a szintársalat fogja két kabaréelőadással jókedvre (hangolni a közönséget: az egyik rendesen 7 órakor kezdődik, a másik 10 órakor csak a fe lnőttek számára. Utána természetesen tanc Kiviiáges kivirradtig. Igen nagyszabásúnak Ígérkezik a Centrál kávéház Szylveszter estélye, amelyet a fáradhatatlan Oarai testvérek rendeznek páratlan agilitással s hozzáértéssel. A beavatottak azt sugdossák, hogy a Central idei szilveszteréhez hasonlót még nem láttak s élveztek végig Kanizsán. Előre láthatólag záróra meghosz-szabbitás s villany ís lesz reggelig : íhulathat tehát Kanizsa I
— Szerelem vására cime annak a nagy -
hatású drámának, melyet az Uránia mutat be
i
E csodaszép olasz film, melyben a főszerepet Marió Bonard és Leda Gys játszák. Leda.Gys hires művésznő oegyven szebbnél-szebb toalet-ben jelenik meg. Marió Bonard a .Sátán* hires főszereplője.
Rendűrök és renitens duhajok harca az Atilla-utcában.
Nagykanizsa, dec. S.
Tegnap délután egy három rendőrből álló járőr előakarta állítani Princsics Gábor György Atilla utca 41. sz. alatti lakóst, aki a rendőrség többszöri idézésére nem jelent meg. A járőr parancsnokának azon felszólitását, hogy őt kövesse — Princsics nemasak hogy nem teljesítette, de amikor a rendőr újólagos kétszeri felszólításának megtagadása után karhatalommal akarta előállítani, Princsics fiaival és feleségével ós többi családtagjaival székeket raga-dott s az egész társaság ütlegelni kezdte a rendőröket. A rendőrök nem akarván asszo* nyokkal verekedni, fegyvert pedig a szobában különben sem használhattak, kénytclonek voltak tehát — mindhármán megsebesülve — segítségért menni.
A laktanyából azután nagyobb rendőr-és katonacsapat vonult kt, amely végre megfékezte a garázda családot. A véres eset következmény el^ép eddig kórházba szállították: Princsics Gábor Jánost, ifjabb Princsics Gábor Györgyöt és egy katonát, aki a verekedés alatt az udvaron állva — eddig ismeretlen módon — az arcán súlyosan megsebesült. A kihallgatások ez ügyben lapunk zártakor még folynak.
3
Színház.
* Lili bárónő — ma este. Tekintettel az óriási érdeklődésre, mely a Lili bárónő eddigi előadásait kisérte, az igazgató kedd ostére is kitűzte a mulatságos és szépzenéjü operetett a hires Foxtrott tánocal, melyben H. Zombori Ilonka és Érczkövi lázba hozta a kanizsai közönséget. Szerdán ós csütörtökön Bogár Gizi, az újonnan szerződtetett énekesnő ós Göndör József mutatkozik be Jakobl ós Martos gyönyörű zenejü ós rendkívül mulat-
V > \'
ságos operettjében, a .SzibillbenV Az operette előadása iránt élénk érdeklődés mutatkozik. Az operette táncai, melyeket H. Zombori Ilonka tanit be, szenzációsak lesznek.
Bmtoiui m Biürtoiiiim mmi
50/1910 Eln. szám. .
Tárgy: Idegen honosok bejelentése.
A magyar belügyminisztériumnak 1050/ 1919. res. számú rendelete ^lapján felhívom az összes háztulajdonosokat és Szállásadókat, hogy minden külföldi honosságú egyént, aki akár ingyen, akár ellenérték fejében állandóan, vagy ideiglenesen bérlőkónt, vagy rokonság, vagy szolgálat, vagy munkaviszony cimén, vagy bárminő más cimen\' részesül szállásban, ezen hirdetmény megjelenésétől számított 48 órán belül bejelentsék, illetve a náluk megszálló idegen honosságú egyénekkel együtt ugyanezen határidő alatt hivatalomban jelentkezzenek.
A szállásadó tartozik a bejelentési lapok igazoló szelvényeit a jelentkező idegen honos pedig az összes személyi és vagyoni adatait (származási adatok, u. m. név, vallás, születési hely és idő, foglalkozás, családi állapot, itt tatf<£?<\'xodás időtaitama, célja stb.) igazoló okmányokat magával hozni.
Az a szállásadó és idegen honos, aki a bejelentést szándékosan elmulasztja, vagy szándékosan hamis adatokat jelent be, nemcsak hogy a törvényben meghatározott maximális büntetéssel fog bü*.tettetni, hanem mint megbízhatatlan egyén a fenthivatkozott rendelőt értelmchen, internáltatni fog.
Nagykanizsa, 1910. december 7.
Beusterlen Erich
határrendőrségi tanácsos, s hivatal vezető.
Nagykanizsa város refldőrfcapltányl hivatalától.
9508/1919 Kzg. szain.
Tárgy: Az Osztrák-Magyar Bank által kibo-csájtott lr 2, 10, 20, 100, 1000 és 10.000, valamint a magyar postatakarékpénztár által ki-bocsájtoit 5, fü és 20 koronás bankjegyek köfelező elfogadása.
Hirdetmény.
A kerületi kormánybiztosság 1474/K. 1919 számú rendelete alapján elrendelem, hogy ugy egyes személyek, területén forgalomban lévő pénzjegyeket, úgymint: az Osztrák-Magyar M«wik által kibocsájtott 1, 2, 10, 20, 100, 1000 és 10.000, valamint a magyar postatakarékpénztár által kibocsájtott 5, 10 és 20 koronás bankjegyeket a rajtuk feltüntetett teljes név-é;**>,ben elfogadni, illetőleg fizetési eszközül használni kötelesek.
Ezen rendelet megszegése a 0810/1919 B. M. sz. rendelet értelmében kihágást képez ós a rendelet ellen vétők az 1914 :L. tc. 12 §-ában foglalt rendelkezésekhez képest két hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtatnak.
Ezen rendeletem azonnal életbe lép. .
Nagykanizsa, 191«. december 5.
Beusterlen Erlch I * határrendőrségi tanácsos, hivatal vezető.
i .............. " \' \' 111 • \' ............." -
Fsthivjuk a közönség figyelmét a dec. 16, 26. ¿s január 4-én tarMó kamara-zeneestólyekre.


VILÁG
nagymozyóstlnhái Survas tzáltoda. Telefoo 74. sz.
• >

Nyom»t«t: a .Zala* Nyomd« 6a Hírlapkiadó Vállalatait NagykanisaÁn
Telefon í*öí> sasAm.
a legki vitelben tartós és szolid minőségben- ==========
Kopstein Lipót, Sopron
Vúrkerlilet «ü.
APRO HIRDETÉSEK
Teljesen perfekt idomított 11 hónapos német vizsla elad*. — Megtekinthető kedden és szerdán egész napon át Sugér-ut 46. szám alatt. 2355
Bflndeunettití gramofon, kerékpár, motorkerékpár, öngyújtó stb. javításokat jutányos áron vállal DouAt Feietac szak-mehanikus, Arpád-utca 26. szám. Ugyanott
alkatrészek is olcsón kaphatók. 2346
#
FIGYELEM 1
A legrosszabb Írógépeket bármilyen rendszerűt, úgyszintén rossz gramo-fonszerkezeíeket is megveszek.
Szakáts Gyula, műszerész Csányi László-u. 2.
Nagykanizsa táros umlótkapltánjj MgtolM.
0471/1019. Kzg. szám.
Tárgy: Hasított körmfl állatok felhajtásának engedélyezése.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Nagykanizsa véros területén tartandó heti- és országos vásárokon hasított körmű allatok folyó évi december hó 10-íő! kezdődőleg újból felhajthatók. .
Nagykanizsa, 19I9. december 8.
Beuslerien s. k,
L-\' 7
határrendőrség! tanácsos
\\ hivatal vezető.
[ÍR A NI A mozió^p-galita
UliAllin bohm^i, 4. Telel« m
Kedd, szerda. December 9. ót 10-ón
A szerelem vására
Dráma 5 felvonásban.
Főszereplők *
Manó Bonárd és Lcda Gys.
Előadá&ok köintpokon • éa 8 érakor
Vaaár- éa ttniie?aapokoii 8, 5, */•? ét 8 érakor.
Szabó József, villanyszerelő,
elvállal a szakmába vágó ujmunká-latokat és javításokat. Magyar-u. 56.
msm
Elsőrendű száraz
fűrészelt tűzifa
kapható minden mennyiségben
KONDOR ADOLF ós TÁRSA cégnél.
===== Megrendelhető i «= Arany Jánss-utca 2 ós a telepen Tárház-utca 19.
Kedden, december 9 éu
A szerelem hiénái
(Szerelem pokla II. rósz.)
Kulturdráma 6 felvonásban.
Elttadássk kezdete 6 ós 8 órakor.
Vaaár- éa ftanepnapokon 3, 5, fél 7 éa 8 órakor. Jegyek d. u. 2 órától elóre válthatók.
///\\\\m • •
i :»mui:m
Gyula megérkezett!
óriási mennnyiség-ben kapható, kereskedőknek igen elő* nyös feltételek mellett szállít:
Garamvölgyi és Szemere
dohány nagy- és kW áruda« ^giDijp:uü(\'.\'iMn ru «ca

I >
J
Kj
K^iiowlcíiny vele Iratok
Diw^UÍWiy vok
Imíiunnyveu, olvasók Kópowlfipnibumok KmlékkOnyvok /oiHHillumiolc
Bólye^Aibumok:
Szépirodalmi művek
Dlvatlapolc
Karácsonyi vásár
AJÁNDÉKTÁRGYAK KICSINYEKNEK ÉS NAGYOKNAK. ^¡M
Fényképozftgépok
Harmonikák, Hegedűk,
vonók, húrok éa egyéb alkatrészek Épitőszekrónyek, Sakktáblák.
FestOssarsk és rajzszerek Szivar- és clgarettaszlpkák
Dlsxlovélpaplrok, Névlegyek Fényképkeretek, Dísztárgyak
Játékkártyák — Iróasxtat-késiletek.
53WJOHA" főzőszekrények
minden háztartás részéra.
= KAPMATÓKs r—
mm
Ksrássosyfatflssek — Qysrnskjáfékok
Legfinomabb köráruk
pénztárcák, erszények, redikülök, manicürök, ékszerdobozok, kártyadobozok, fónykópdobozok, szivar- és cigaretta-tárcák I
Karácsonyi- ós újévi mOvószlapok
Üdvözlő-kártyák l
NAPTÁRAK
afNieb, tároaf órláial, napi, fali és an«tall
nagy választókban I
Villamos zseblámpa
•lom és körte.
ÖNGYÚJTÓ.
könyv-, papír-, játék- és
DISZMOARUHAZABAN.
NAGYKANIZSA, VÁROSHÁZ-PALOTA SAROK:
sSSSiDG
9.\'
JI.HI. AirfolyaM.
.....*

"«gyk»nl*aa^ 1918. december 10. Szerdai
^bMMil:
Sngár-ut 4.
tla Nyomdavállalat Pő-ut 5. sz.
¿mmmm
jelenik hétfő kivételé-mindennap korareggel
mm
F!IAflzetésl Arab:
vidékre postai szét-küldéssel:
<-i • ... «fv,\'Sió« -.ív
18 I
45 . ü •
ÍM .
B§ y kára . M«iy«4 évre Félévre leáea évre
^jttn ----. . . .. ... . t
ppmiiHW WlndOhl»in»M Ulr\'o« tf.
»¿T *
11.
POLITIKAI NÍ API LAP.
r
Bgyea a*Au* át*: 60 fillér.
*****
FótterkeailŐ: ^ TÓTH ZOLTÁN
m+m
«nim " \' HU*
II tegnapi minisztertanács,
IflrgŐH éa aalgorn vlsegálatot ígérőik a vaaárnapl rombolókkal neoibeu. — A »ocláldeniokraták követeké««!* — Payer mlnlüster uyllatkosata.
Budapest\\ dec. 0. A ma délben 1 órakor kezdődő minisztertanács elé politikai körökben különös izgalommal néztek. A szociáldemokrata párt tegnap este és ma chlben pártvezetőségi ülést tartott, amelyen a Népszava ellen elkövetett rombolások kapcsán izóba kerültek bizonyos garanciák ós r ¿torziók is. Igy a többek között elhatározta a párt vezetőség, hogy a Népszava részére kártérítést követelnek; követelik továbbá az összes bűnösök letartóztatását és az ügy staláriális elbírálását. Követelik a jelenlegi karhatalom feloszlatását és olyaténképpen való újjáalakítását, hogy az ne politizálhasson.
A rendőrség a legerélyesebben dolgozik az összes tettesek ckózrekeritésón: eddig több, mint 60 embert tartóztattak le.
Bizonyos hogy a kormány a főbb pontokban engedékeny lesz a szociáldemokratákkal szemben. Kényesebb port már a kaihata-: lom kérdése, mert ennél a pontnál a szociál demokraták azt követelik, hogy a kormány a karhatalom kötelékében munkászászlóaljakat állítson fel. Erről szó sem lehet, mert ezt a mostani politikai helyzet nem engedi meg ós az ország közvéleménye sem egyezne bele.
Ha a mai minisztertanács a szociáldemo kraták kiválását eredményezné, ugy ez nem jelentene más változási, mint hogy a kabinet szocialista-tagjai lemondanak. Ez esetben helyüket egyelőre nem töltené be. Beavatott helyről szerzett információk szerint semmi esetre sem k<»ll attól tprtani, hogy az egész kormány elhagyja helyét — misszióját meghiúsultnak tekintvén. Jelek szerint meg van a békés megegyezés lehetősége, mfcrt az ország helyzete ma mindenfelé egységesseget és mogértést kiván, amire a hajlandóság minden politikai pártban meg is van. Különösen • a keresztény nemzeti egyesülés páitjaban kezelik nagy megértéssel az ügyekit, annális inkább, mert s pártban mind jobban és jobban a mérsékelt irány kerül fölénybe.
Páyer Károly népjóléti miniszter a mi-, nisztertanács előtt egy újságírónak igy nyilatkozott:
— Mi emlékiratba foglaltuk kívánságainkat. A lapokban megjelent híresztelésekből egy szó sem igaz, merő fantazmagória kz egész. Követeljük a letartóztatottak statáriáljs megbüntetését s ettől a követelésünkből semmi esetre sem állunk el. Erre az indított bennünket, hogy a letartóztatott 42 embert közönsé-


h ¿munkatár« é* tcptulajdooos t CSILLAG JEN A
iM M» ■ w mmw
lT-\' \' vm- . <i ww t
Hirdetéseket, ttyllMcrci é» ma**» közleményeket dl)mbáa »/eHnt veji t-i--tel a kiadóhivatal.

ges fosztogató csőcseléknek tekintjük. Nem hisszük, hogy e tekintetben köztünk s a kormány között nézeteltérés lenne. A karhala lomra vonatkozólag az a kívánságunk, hogy a mostani karhatalom olvadj >n bele u rendőrségbe és csendőrségbe, mert erre semmi szükség sincs. Követelik végül, hogy a nemzeti hadsereg rendeltessék alá a kormánynak.
Budapest, dec. 9. Déli 1 órakor jöttek Össze minis¿tertanácsra a kabinet tagjai a miniszterelnökségi palotában. A minisztertanács 2—3 óra hosszáig tartott s résztvettek benne sokorópátkai Szabó István kivételével a kormány összes tagjai.
Napirend előtt Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter szólalt fel és bejelen/ tette, hogy barátaival együtt, akikkel annak idején megalakította a polgári pártot — kilépett az Országos Nemzeti Partból Ezért i dokoltnak tartja, hogy miniszteri tárcájáról lemondjon, mert ugy hiszi, hogy ha kiválik abból a pártból, amelyet a kormányban képviselt — kötelessege ezt megtennie.
Ezzel szemben a miniszter;anács azt az álláspontot foglalta el, hogy a miniszterek egyénenként is elvállalták\' tárcáikat a válasz* tásokig s igy esetleges kisebb eltolódások és változások nem vonják maga után azt, hogy az illető miniszter, <tkit az antant képviselője is elismert, a kabinetből kiváljék. A minisztertanács tehát semmi szükségét sem látja, hogy Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter kiváljék a kabinetből, súlyt helyez arra, hogy a tárcáját megtartsa és biztosítja őt a kormány legteljesebb bizalmáról.
Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter a maga részéről megköszöni a vele szemben megnyilvánuló bizalmat, lemondását visszavonja, továbbra is vállalja a kereskedelemügyi tá\'ca vezetését és magát ezentúl a nemzeti középpárt részéről a kormányban helyet foglaló tagnak tekinti.
A minisztertanács ezután a folyó ügyek elintézése mellett a Népszava és az Az helyiségeiben előforduHjsajnálatos eseménye*^ kel foglalkozott és rpégállapitotta, hogy e tárgyban a vizsgálót sürgős és szigorú lefolytatását tartja szükségesnek. A legközelebbi minisztertanács, anelynek a vizsgálatra vonatkozó konkrét adat >k mása birtokában lesznek — fogr as üggyel éidemlegesen foglalkozni.
Huszár miniszterelnöknek a vasárnapi eseményeket elitélő szavai után PayePKárnly népjóléti miniszter terjesztette előía szocial-demokratapárt Követeléseit a követ\'xezŐ pon-tokban :
1. A karhatalmi szervezetek feloszlattas-sanakés beosztassanak az államrendőrség vagy csendőrség állomanyába..
2. A nemzeti hadsereg központi kor-
■! \'i i*«« mmwpi
i
mányzás alá rendelendő és ennek ténykedé^ sóért a kormány felelős.
3. A Népszava és az Az Est kiadóhivatalaiban, a Népszava szerkesztő égében és a Világosság r. t. nyomdajában elkövetett rablások, rombolások és lopáaok elkövetői, felbujtói és értelmi szerzői a biróság által
felelősségre vonassanak. Az okozott károkat a kormány térítse meg.
4. A cenzúra teljes párt itlanságga 1 gyakorlandó, ennek biztosítására fellebbviteli bizottság szervezendő s abban a demokratikus pártok is megfelelő helyeket kapjanak.
6. A fohkezeti izgatás ;k minden erővel elnyomandók.
6. Politikai üldözések megszüntetendők. Ennek biztosítására követeli a párt: a) a Baloghy-féle gyorsított eljárás olyan módosítását, hogy a testi épség o\'lenl bűncselek*
mény kivételével, a bűnvádi perrenoről szóló
<
eljárás alkalmaztassák; b) a politikai okokból letartóztatott vagy internált egyenek szabadon-bocsájtását Ujabb letartóztatások csakis a bűnvádi pert-end alapján történhetnek; c) az egyesülési és gyülekezési jog ugy biztosítandó, hogy annak gyakorlását som a rendőrség sem más karhatalom meg ne akadályozhassa; d) a feloszlatott szakszervezetek azonnal megkezdhessék működésüket és as ellenük folyamatba tett. vizsgá at \'lefolytatandó.
Payer után Huszár miniszterelnök szólalt föl, majd a minisztertanács ugy hátározott, hogy az egyes követeléseket a szakminisztereknek osztják ki, akiknek referádája alapján a legközelebbi minisztertanács fog dönteni.
A szociáldemokrata párt ma este válasz-
mányi ülésén Payer és Miakits referádája
alapján a minisztertanács döntését tudomásul vette.
Szeged kiürítése előtt.
Budapest, dec. 9. Csongrádmogye ós Szeged kormánybiztos főispánja ma egy újságíró előtt a következő nyilatkozatot tette;
— A Szegedet megszállva" tartó francia csapatok parancsnoka arról éríesiíetto hivatalomat, hogy a franciák megtették az előkészületeket Szeged kiürítésére. Mint a tábornok mondotta — a franciák egyenlőre nem hagy« hatjak el Szegedet, mert ellenőrzést akarnak gyakorolni a kormányzás tekintetében. Ellen ben megtettek minden előkészületet ahhoz, hogy elhagyhassák a várost, ha a távozás ideje e!érkezik. Most már teljesen magyar as
érintkezés Szeged és a meg nem szállt Ma-
. i
gyarország között, sőt a franciák az utazási igazolványokat is megszüntették és megengedték azt is, hogy a gyorsított büntető eljárás életbe lépjen. Életbelépett a magvar ccirura is. Minden jel azt muta\'Ja, hogy a szerbek
a legrövidebb időn belül kiürítik a Tisza-Maros szögét.


r:i
Kovács vizsgálóbíró tragédiája.
» < \'
Budapest dec. 9. A bíróságon és ügyészségen ma élénk szóbeszéd tárgya volt az öngyilkossá lett Kovács vizsgálóbíró levele. Az a vetemény alakult ki, hogy Kovács lelki egyensúlyát az a körülmény zavarta meg, hogy kényszeritették őt a Hüttner—Friediich jegyzőkönyvet az ügyészség szárnnra másolatban kiadni, amelyet azután a minisztertanácshoz terjesztettek fel. Ettől kezdve allandó inge ültséget vettek rajta észre s Innen kez-dődtk üldözési mániája is. Azt azonban, hogy " milyen okok kényszeritették az öngyilkosság™, megállapít! ni nem tudjáK.
Általános az a hit, hogy Kovács Lajosnak a nyilvánosság számára hátrahagyott levele több világosságot tudna deríteni a tragikus ügyre. Ezt a levelet azonban lepecsételve őrzik nz * ügyészségen s mind a mai napig nem lehetett tartalmából semmit sem megtudni. MaryaHts Ene dr. vizsgálóbíró a hét folyamán újra megkezdi folytatólagosan a kihallgatásokat.
A rendőrség megállapította, hogv Horváth-Szanovics ís részt vett Tisza megöletésében. A Pécsi Napló nyomán módunkban áll közölni Horváth-Szanovics vallomását, amely a következőkép hangzott:
— A Nemzeti Tanácsban gyakran találkoztam Friedrichche\', aki állandóan érdeklődött irántam, szolgálataimat többször meg is dicsérte és kijelentette, hogy bármily kívánságom lenne: számithatok rá.
Vallomása további *orán hangsúlyozta, hogy ellene volt Tisza meggyilkolásának ós Friedrich István is határozottan ellenezte azt, hogy ilyen tettlpl beszennyezzék a fenséges forradalmat\'. Horváth-Szanovics v^éül azon meggyőződesnek adott kif jezest, hogy hamarosan védelmére lehet Friedrich Istvánnck. Horváth-Szanovics ellen a kiadatási eljárás fo lyamatban van s igy rövidesen módjában- les»
az illetekes hatóságnak állitasa igazságáról %
meggyőződni.
Vizsgálat a vasárnapi rombolás Ügyében.
Budapest, dec. 9. Az Az Lst kiadóhivatalánál történt rombolás után 24 embert állított elő a rendőrség. A ma foganatosított kihallgatások befejezése utan 20-at elbocsájtottak és mindössze 4 maradt őrizetban.
A Népszava helyiségének összerombo-lása alkalmával előállított 39 egyén kihallgat lása is megtö tént. Igazoltatásuk utan 30-at
szabadon bocsájtottak és csak lopás miatt fo
-
lyik ellenük tovább az eljárás. Az őrizetben maradt 9 embert az a gyanú terheli, hogy a rombolásban is részt vett.
Tórffy államtitkár a gabona* yy üjtési akcióról.
Budapest, dec. 9. Térffy Béla dr., a gabonaügyek államtitkára egy újságírónak ama kérdésére, hogy milyen időre várható a lisztkvóta leszállítása és milyen eredményt vár a
gabonagyüjtési akciótól, igy válaszolt:
*
— Még ha be is tudjuk szerezni a Dunántulra kivetett egész kontingest, még akkor sem valószínű, hogy a jelenlegi fejkvóta mellett el tudjuk látni az országot. Még mindig abban reménykedünk, hogy a Tiszántúlról é* Jugoszláviából tudunk szerezni valamelyes mennyisége*. \'/ I
ZALA
» \' -
Elhatároztuk, hogy minden községben ogy tiszt vezetése alatt néhány katonából álló járőr fog segedkezni a gabonagyüjtésnél. A nemzeti hadseregnek ez az\' aktiv részvétole azért is szükséges, mert bizony a gabona gyűjtési akció sikerét nem alapithatjuk az önkéntes felajánlásra, aminek eddig stm volt semmiféle sikere. Arra kell törekednünk, hogy akinek van felesloge, az szolgáltassa le.
— Azzal tisztába« kell lennünk — mon-
r
dotta az államtitkár — hogy ha minden feles-
\' ^^ fe ff \' \' t 9 \' \'
leget be tudunk hajtani a Dunántulon, akkor is
legalább 5000 waggon gabonára van szükség,
hogy a jelenlegi lisztkvótát fenntarthassuk.
A kormány elhatárolta a fejkvóta loszállitá-
sát. de
oz csak a választások után fog megtörténni.
Vv \' «
Vegyes antantbizottság Budapesten.
Budapest, dcc. 9. A párisi ötöstanács megbízásából a magyar kormány .kérésére egy vegyes antantbizottság érkezik Budapestre, amelyben a nagyhatalmak 5 taggal vannak képviselve A panasziroda vezetősége ma érkezett meg a fővárosba s képviseleté-bon ogy francia, egy angol s egy amerikai tiszt jelent meg a miniszterelnöknél, akivel hosszasan tanácskoztak s megállapítottá« munkarendjüket — W minisztetelnök előadta nekik azokat a karokat, amelyeket az ország részben a román, részben a többi idegen megszállás következtében szenvedett.
A Rombach-utcai rablógyilkossal?.
Budapest, dcc. 9 Az embertelen kegyetlenséggel végrehatott Rombach-utcai rabló gyilkosság ügyeben nagy apparátussal vezetett nyomozás oddig semmiféle eredményre nem\' vezetett A tanúvallomások alapján katon.i ruhába öltözött, fegyveres banditákra irányul a gyanú. A két kis Brandl gyerek életveszélyes sérüléseivel a Fehér-koreszt kórházban fekszik
Cserni védőbeszéde.
Budapest, dec. 9. A terroristák búnpö-rér.ek mai tárgyalásán \'¿délelőtt 11 órára a védelem befejezte munkájá», Mobt már a vádlottak személyes védelmére került a sor. Először Cserni szólalt fel, cáfolni ke dte az ügyésznek azt a vádját, hogy valamennyi bűnesetben ő lett volna a felbujtó. Nagy részletességgel sorolta fel, hogy az egyes bűncselekményeket kiknek az iniejativajára sövették cl. Tiltakozott az ellen, lv>gy 6 szervezte a terror-cstpatot, mert az mar az Ő feltünte előtt is meg volt szervezve, Nem kellett ~ úgymond — azokat felbujtani, készen álltak azok mindig az ölésre. A többi vádlott felszólalása
-
után az elnök bejelentette, hogy az ítélet óriási anyagára való tekmtettel,, nem tudja pontosan meghatározni az itelétkihirdetés idejét. Előreláthatólag pénteken délelőtt 10 órakor fog megtöltenni.
1919. december 7.
Károlyi Oroszországba készül?
Budapest, dcc. 9. Szigcdan át annak a hire érkezik, hogy Károlyi Mihály, aki az utóbbi időhon Csehországban \'tartózkodott Oroszországba készül utazni.
Az amerikai békedelegáció visszatérése.

~ V
Párist dec. 9. Az>merikai békeküldött-

ség kedden este elhagyja l\'árist.Jhogy visszatérjen az Egyesűit Államokba. A (bizottság titkárai mér hétfőn elutaztak.
Egy volt népbiztos,
aki Bécsben sétál
i
Váratlan (aUIkeiáN

(Saját tudósítónkról.) Dr. Hamburger Jenő, a szenlgróti csudadoktor, földmivelcs. ügyi népbiztos tudvalevőleg szintén azok közt van, akik a. diktatúra bukása ytán gváván sorsukra bizva az á\'taluk elbolondito\'t emberek százezreit, — Ausztriába menekültek. Eleste őt is Karlsteinbon internálták, da aztán —-áll»tól<\\gos tüdőbajának gyógykezeltetése céljából — megengedték neki, hogy ha? eg\\ik béc i szanatóriumba vétesse föl m gá». Andikor Magyarországon köztudomásúvá vált, ho#y a magyarországi diktatúra fébünösei közül
többen Bécsben szabadon élnek, sőt kommunista összejöveteleket rendeznek, — az osztrák kormány letagadta a hirt. No, most mi is szolgálhatunk adattal arra, hogy az osztrák kormány amikor tagadott — tudva valótlant-állított, mert a rrtagyar kormány által kiadatni kért Hamburger dr is naponkint kijön a szanatóriumból s szabadon» jár-kel Bécs utcáin. A napokban ugyanis Bécsben járt egy kanizsni ur, aki az egyik főbb utcában legnagyobb meglepetésere Hamburger dr. ral találkozott. Hamburger, aki ogy nővel sétált, szemmelláthatóan fölismerte a kanizsai urat, mert zavarodottan elfordította a fejét s lépéseit meggyorsítva eltűnt a tömegben. Másnap a kanizsai ur ugyanebben az utcában újra találkozott Hamburgerrel, aki ezúttal egy kis fiucs kával volt. A volt népbiítost a másodszori találkozás *nég nagyobb zavarba hozta, mint az előző napi. * Majdnem futva igyekezett el-tCinr i a járókelők közt, de a kanizsai ur nyomába szegődött, hogy kétségtelenül megállapítsa, valóban Hamburger Jenő volt-e az, j akivol találkozott. Hamburger sűrűn hátra-tekintgététrs látván, hogy a kanizsai ember nem tágit a nyomából, befordult az egyik mellékutcába. Földink ide is követte s mikor Hamburger látta, hogy még fokozottabb sietése föltűnést keltene, -r bemenekült egy könyvkereskedésbe. Üldözője utána ment s a boltban ráköszönt:
— Jónapot doktor ur I
Hamburger ugy tett, mintha először meg volna lepődve, aztán meg mintha nem ismerné meg a köszönőt. —- összeráncolta homlokát, mintha az emlékezetében keresgélne, aztán fanyarul válaszolt:
— Áh., áh... jónapot.. ugye X. úrhoz van szerencsém Kanizsáról ?
— Igen.
\' Örvendek. Csak felórára jöttem ki, hogy a kis fiamnak könyvet vásároljak. Ajánlom
magamat 1
S ezzel már ment is ki a boltból, nem titkolhatva el, Jhogy a találkozás igen kellemetlenül érintette.
íme, igy járnak kelnek a fő-fő kommu« nisták: Böhm, Weltner, Kunfi, Hámburger s kitudja még/ hányan Bécs városában. S az osztiák kormány még mindig szemérmetlenül tagad Helyesen tenné a magyar kormány, ha az antant intervencióját kérné arra, hogy ezeket a jeles urakat légmentesen elzátják * világtól addig, amig a kiadatási eljárás be-fejeződik.
ki i

m

3
iát*
HÍREK
december
10
Szerda
N A V T
U
I
nóta. kath. MelkUyU. Prot. JuJit ör. k^lh. Mcna. Gor. kel. (nov. 27.) P. Jak. Ur. Kuzlov U.
A nap kel reggel 7 óra 87 perckor, nyugssik délut-n 4 óra 07 porckor.
^ A hoki kél d. u. ü ura 4» perc. kor. nyugati a esto U óra 68 porckor.
— Erdőfelügyelóség Zalaegerszegen.
A m. földmivelesügyi miniszter a7. 1919. évi november hó 10 én 54088. szám alatt kelt rendeletével Zalavármegye területére Zalaeger szeg székhellyel állami erdőfelügyelőséget állított fel s ennek vezetésével Biloveczky Béla áll. főerdőtanácsost, a zalaegerszegi állami erdőhivatal főnökét bizta meg.
— Benzlnraktár a klskanlzsal utón A
Zalavármegyei Mezőgazdasági e< Kereskedelmi Részvénytársaság beadvánnyal fordult a városi tanácshoz, amelyben benzlnraktár épitésére kér engedélyt. A benzinraktárt a Nagy-és Kískanii-sá^ közötti útvonalon építenék a szeszgyár szomszédságában s az épület tüz-rendészeti szempontból telje en kifogástalan lenne. Ilyen körülmények kö/.ött csak örömmel üdvözölhető ez a terv annál is inkább, mert ismét egy lépéssel előbbrehaladt Nagy-és KiskAnizsa ösbzeépitésonuk uz ügye.
— Nagykanizsa közegészségügye. —
egnap terjesztette be a városi tiszti orvos jelentését Nagykanizsa mult havi közegész-segi viszonyaitól.. A jelentésből kitűnik, ho#y régen nem volt a városnak olyan egészséges hónapja, mint az elmúlt november Az egész hónap alatt mindössze: 8 tifus, 1 vérhas, 1 bárányhimlő és 3 hólyagoshimlő fordult Veszélyeseknek egyedül a\' fellepett hólyagoshimlő esetek mutatkoztak, de ezt a kezdődő járványt is sikerült idejében elfojtani.
• — Felhívás a hadseregben szolgálni óhajtó orvosOkhoz. Payer Károly -népjóléti miniszter közli mindazon orvosokkal és orvosszigorlókkal, kik a világháborúban katonai szolgálatot teljesítettek és most is óhajtanak katonai szolgálatot teljesíteni, hogy jelentkezzenek a népjóléti minisztérium katonai egészségügyi osztályánál.
— Elfogató parancs zágonl Mikes Kelemen ellen. Nemrégiben jelent meg a Zala hasábjain Szilágyi Béla székely főhadnagy .Mikes hazajött" című nagyon^szép allegorikus költeménye, amelyben a poéta lelkű főhadnagy Mikes szellemével buzdítja kitartásra a székelyeket a románok ellen. Megjelent a költemény valahol Erdélyben is, ahol egy füzetben megakadt rajU^a román hatóságok szeme. Rögtön felismerték a vers tendenciáját s ugy latszik nagyon megijedtek az idegenből hazakerült nagy magyar Mikestől, mert elfogatási parancsot adtak ki egy „Zágoni Mikes Kelemen nevü rovott multu magyar felbujtó ellen14. S azóta szorgalmasan keresik az ügybu>gó remán hatóságok a 200 év előtt elhunyt rodostói remetét
— Egy amerikai csillagász rendkívüli eseményeket Jósol decemberre. Newyorkl jelentések sze-int Porta Albert tanár, a michigani egyetem csillagvizsgáló intézetének tagja nagy feltűnést keltő közleményt tett arról, hogy decemberben a Merkúr, a Vénusz,
sötét foltok lesznek észlelhetők, hogy szabad szemmel a Napba lehot majd nézni. A planéták rendkívüli konstellációja a midőn viharokat, vulkánikus kitöréseket, rettenetes zivatarokat és esőzéseket, földrengést és egyéb elemi tüneményeket fog élőid zní. Hetekbe tart majd, amig a föld ismét nyugalomhoz jut.
— Menetrendváltozás a déllvasuton. A Sopron ós Wiener-Neustadt között eddig hétfőn, szerdán, pénteken közlekedett 300.. és 343. sz. vonat ezután vasárnap kivitelével minden nap közlekedik. A 306. sz. vonat indul Sopronból 0 óra 36 perckor reggel, a 343. sz. vonat érkezik Sopronba 2 órakor délután.\'
— Hadifoglyok érkeztek Angliából.
Győrhői jelentik : Tegnap délelőtt színesen
tarka csoportok lepték cl a nyőri utcákat. Nagyobbrész* vegyes angol formaruhába öltözött derék tiszavidéki magyar fiuk, akik rövidebb hosszabb ideig Angliában ették a fogság kenyerét s most visszanyertek szabadságukat, 480 dere < magyar harcos érkezett tegnap reggel Győrbe és valamennyien Coovver angol városba vo\'ta\'< internálva. A hadifoglyok egybehangzóan azt nd\'ák elő, ho^y az ango\'ok a leg-ombersegesjbb bánásmódban részesítették a magyarokat. Erős őrizet alatt voltak állandóan, de élelmezésük általában kielégítő volt és soha sem voltak sanyargatásnak kitéve. Érde-kes jelet viselt valamennyi: a nadrágon tenyérnyi nagyságú kék és a zubbony hátán ugyanilyen nagyságú vörös posztó foltot, amely ismertető jelül szolgált számukra, hogy hadifoglyok s munka közben meghiúsítsa esetleg szökésüket. Fogságból szabadu\'t véreink délben folytatták utjokat Budapest fele.
— Eljegyzés. Ungér Fánika és Lusziig Rezső jegyesek.
— A Nagykanizsai Kath. Legényegylet
december 14-én, vasárnap délután 4 órakor saját helyiségében (Kazinczy utca 8. szám) rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: Y Az alapszabályok módosítása. 2. P. Hedly Jeromos előadása: A szocializmusról
— Kamarazene* Közbejött akadályok miatt a.hirdetett kamarazene-estélyek közül "fcsak r.gy fog megtartatni f. hó 10 án.
— Jótékonyság. A mezítlábas tanulóknak adakoztak : Rosenfeld Beriuska 30 K, Perlsz Mária 4 K, Rosenberg Olga 2 K, Kreutzer Rózsi 1 cicát, I tricó*, 1 blúzt, 1 szoknyát, 1 pár harisnyát, 1 kötényt, Noumann
Ilona 1 pár cipőt.
_ A Világ mozgó szerdán és csütörtökön egy nagy szenzációju filmet : A hóhér kötele cimü olasz drámát mutatja be, mely fcép örök emlékében fog maradni mindenkinek, aki azt megnézi. A főszerepet a legszebb olasz mozidiva, Franceska Berlini játsza. Jegyek előre válthatók d. u. 2 órától a
pénztárnál.
— Egy hetes szünet a francia vasutakon. Párisból jelenük : Clemenceau indítványozta, hogy a francia vasutak német mintára egy hetes szünetet tartsanak, hogy igy a rendezetlen állapot valamennyre helyreálljon.
>• ■ * * • y - t >. . •
— Családapák buzdítása. Paiisban nemrégiben meghalt efc,y Cognacq nevü gazdag házaspár, akiket praktikus jótékonyságuk tett nevezetessé. Hogy Cognacqéknak volt-e gyermekük és mennyi, nem tűnik ki a francia újságok közleményeiből, ellenben egészen bizo-
a Neptun. a Jupiter és a Szatum planéták egymás között és a Földhöz olyan konstellációba kerülnek, amityenek évszázadok óta I nyosan megtudjuk, hogy hagyatékukból ak-nem voltak. Porta megjövendölte, hogy e f kora tőke jutott az Académie Française keze hónap t7-én a Napon olyan nagy arányú | léaèbe, amelynek évi kamata 2,250.000 frankra
| rug. Ezt a tekintélyes öszeget az akadémiának
90 olyan francia csalad közi ke\'l szótosztania, amelyeknek egy anyától legalabb kilenc gyermekük van. A huszonötezer frank jutalom minden ujabb esztendőben, ujabb kilencven családnak jut fejenkint. Az akadémián kezdetben aggódtak, hogy nem akad el* gendfc pályázó, de csakhamar megelégedéssel konstatálhatták, hogy az előjegyzettek máris túlhaladták a létszámot és hogy olyan családapa is akad köztük, aki busz utódot vallhat a magáénak. Ami mindenesetre vigasztaló je enség Franciaországra nézve a világháború után.
— Értesítés. A nagykanizsai Sakk-kör
ma este fél 9 órakor az egyesület helyiségé-
-— - »
ben választmányi ülést taM.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk, hogy
a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb és elsőrangú minőségű bútorok Kopstcin Lipót Sopron, Várkerület 62.
Színház.
• ✓
i » j " *
* A következő héten előreláthatólag ujult és eiősebb tempóval indul meg a Hellál direktor vezetése alatt álló társillat működése. Heltai direktor tudvalevőleg Pestre utazott a társulat kiegészítése céljából és a következő művészi erőket hozta le: Göndör József; Bogár Gizi, Szemfer J zs \\ énekesnő, Puskás Ilonka, Váry Böske, Mihályi Kr:si továbbá Zsoldos Ernő. Az uj tagok még e hét folyamán fel fognak lépni.
IRODALOM.
1
UJ könyvekről.
Kellemesen szói n\'coztató barátunk volt mindig a jó könyv,, Krúdy Gyula legújabb regényét kell elsősorban ijt megemlíteni, az „Asszonyságok diját." Mindenki ismeri Krúdy Gyula Sok szép regényét, dr ez felülmúlja as összes eddig megjelent könyveit is. Gazdag témája, pompás meseszövése paratlan a magyar irodalomban, bátran írhatjuk, hogy Krudy-nak ez a leggrandiózusabb regénye. Ára 30 korona.
A gyermekeknek is megvan az idei ka-rácsbnyra a kedvenc képeskönyv ujdonságuk, a „Krampusz könyv.- Csendülő versen Endrődy Bela irta, pompá. színes illusztrációkkal, csinos kiállításban, kemtny kötegben jelent meg. Ára 25 korona.
A szellemes és sziporkázz humor kedvelőit elegeik ki u „Szinház és Divat könyvtár" eddig megjelent füzetei. Az I-ső szám Békefíy László „Éijen a kegyelemül? cimü négy pompás egyfelvonásos írófáját tartalmazza. (Ára 3 K), a 2 - 3-ik szám, Mihály István Julcsién14 és egyéb színpadi tréfák cím alatt hat kitűnő trelát közöl. (Ára 5 K) a 3 ik szám,
Somlyó Zoltánnak a jeles poétának tizenöt

színházi versét tartalmazza, ennek a címe „Kármin", (Ara 3 k) Érdekes könyv Dánér Béla dr., ,.Uj Magyarország felé" két kötetes műve is. Napjaink aktualis problémáját veti fel a szerző. (A k*H kö»et ara 9 K). Orbán Dezső, „Föl! Uj honfoglalásra" cimü könyve az Uj Magyarország újjáépítését tárgyalja gazdasági szempontból (Ára ö K). A* itt ismertetett könyvek megkaphatók bármelyik helybeli könyvárusnál vagy a kiadónál, dr. Rác« Vilmos könyvkiadó vállalata „Szinház ós I>1-vai" kÖnyvkeresKedesében Budapest, VII. ker^ Károly-körut 3.
ÍV\'»«

\' 1919. december 21. ZALA
Hl9. december ló.
■MM


óriási választékban a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig kapható a agg Dunántúl legnagyobb bútoráruházában

A .
KOPSTEIN
Telefon 1)89
SOPRON, Várkerület 62.
2257
Telefon 889 M^ám.

■■■ i ■■■■ I
APRÖ HitiüETESEK
mmmm
PAtt^Afl kanrtrit kerewek Címet
kérem dr. Kőnlg fogorvoshoz leadrl 2H58
HOihe keitfCH kis birtokol gazdasági épületekkel, lehet vidéken is.
Cim a kiadóhivatalban. 2307
Iparuiűv««* raj<Unitést Iparművészeti tervezés« és lakasbdrtndezést elvállal
Cim ntegtudhntó a dohány-nagytőzsdében, zn*
1így pliikHíői tutÓMx6u)egf egy
osipkefüggö y (stór) eladók. Délutáni órákban megtekinthetek Kazinczy-utca 08 235U
„Komoly nő" jeligére levól van a kiadóhivatalban. 2300
Háiehiftán. A városiak belterületén modern magánhaz, mely áll négy szobából es hozzátartozó mellékhelyiséggel, nagy istállóval ós kerttel, továbbá két négy szobás lakásbó. álló urilak szintén nagy kerttel eladók. — Bővebbet Dukász Aliksa Kakóczy-utcr.a 29. szám. 2 ^65
M ............................................. ......II \'

S
==
t*TT.\'?
írógép
teljesen kifogástalan, tiszta állapotban e«aúó Stoawer rendszerű, látható irásu. -- Cim e lap kiadóhivatalában.
q:

• \\/l I A "«tymoigAtilnhii
,1 VI L A VJ Sarut szálloda. Itliloo H. ti
!
Szerda, osütórtök. Deoember 10.» 11
Franceska Bei tini fe>léptavel.
A hóhér kötele
Dráma 4 felvonásban.
Elúadasofc kezdete 6 és 8 órakor.
Vatár- éa ttnaopnapokon 3, 8, fél 7 él 8 érakor.
Jegyek d. u. 2 óráiot előre váutiatók.
l MW Ml^.i i 1X11^X1 Ml (¿1
t
DR\'ANIA rcMflMp-m\'t*
v it n 11 I a !•»«*• r*~a. 1 ValaÉaa tsa
Kedd, szerda Deoember 9. óo 10 ón
• •
A szerelem vasára
Dráma 5 felvonásban.
Kószen plők t
Manó Bonárd és Leda Gys.
— Llo»<U«ok komátokon 8 i. 8 órakor
Vas4r» •• áunspnipokon I. !S, i/i? éa 8 órakor.
ánton eieiioiszenori
NAGYKANIZSA Iroda és raktár; Cseugeri-ut 6, sz.
Tilitii: 51. szám. SOfgöaycim: Jrjif Molni.
gőzellátási czélokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- es leolt sertéseket
Vadféléket Babot
és eoiréii élelmiszereket!
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatal! Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg miniázott árajánlatokat személyesen vagy vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12-ig és d. u. 2—6 óráig kérjük leadni.
<r
1
mmmmmmm
(^(ssa^) Karácsonyi vásár c^^is^i
AJÁNDÉKTÁRGYAK KICSINYEKNEK ÉS NAGYOKNAK.
K^peMU Ony vok IfJuN^ul iratok: DImx Uüny ve*« XmateUnyveky olvaaók Képeelnpnlbumok Kmi^kUtVnyvoU ^onoiiilMitiioic llólyeu\'albttmoU:
Szépirodalmi müvek
Dlvntlfi pok
NAPTÁRAK
t^totit őrlát«l| xi^pl» tuti óo iiiiatciil
nagy választékban I
Karáeaazytadlazak — Qyarmakjá tékák
Legfinomabb bőráruk
/pénztárcák, erszények, vredikülök, manicürök, ékszerdobozok, kártuadobozok, fényképdobozok, szivar- Ó3 cigaretta tárcák I
DtoiUvé^tpIrtk, Név|agyak Pényképkaratak, Dísztárgyak
Játékkártyák — Iréaaatál-kéaálatak,
»MOHA" főzftsxekrények
mlaémm kéxtartáa résséra.
KAPIATÓKi
Pényképaxégépak
Harmonikák, HaflatfBk,
vonók, húrok és egyéb alkatrészek
Építőszekrénytk, Sakktáblák.
FestOsxersk és rajiusrsk Szivar- és chjarettaszlpkák
Karácsonyi- és újévi művészlapok
. Üdvözlő - kártyák I
Villamos zseblámpa
•l«m és kOrl*.
ÖNGY UJ1TŐ.

KONYV-. PAPIR-, JÁTÉK- ÉS
l^^M1 M o^üte W Mi Mw itt A^Mfe) h^^Em , UK M
FISCKEL FULOP FiAi diszmoaruhazaban.
NAGYKANIZSA, VÁROSHÁZ-PALOTA SAROK.
iU^á
KyaitHi«*«!-* « .\'¿su* Nyosnrta és Hirtopkiadó Vallalatail tfaRjkanissán
• V.
XLVI. étftlyM,
tmmtmm
>JA0YKAN1ZSA, Sugár-ut 4.
lagykMlm, ISIS. dtotmbtr II. OaMSrtBk»la Nyomdavállalat
rö-ut 5. sí.
Megjelenik hétfő ki vételéül mindennap korareKge
l ■ MWl H»»*»
POLITIKAI NAPILAP.
Flőflzetésl
vidékre postai szétküldéssel : S«r Mn . . . is k.
fett«« *rr. .- . 4s ,
PilAnr. —
raftma . < , aa ,
Bfléi* évrt . . tao .
Bgyea szám Ira: 60 fillér.

~„U**nl9Ug1 «• kl«d4HU«M1l ItUfon II. Nyomdai telefon 117.


Főszerkesztő: TÓTI? ZOLTÁN
■i m mm * nnim^
PfimunkatArs és laptulajdonos t CSILLAG JKNÖHirdetéseket, nyílt-terei és magin közleményekéi dljnabáe szerint vesa fel a kiadóhivatal.
1"1 1 - ■ twím - | ........
Szilárd a koncentráció.
megegyezés lehetősége a iso-cialdemokratákkal. — Megéitő a - hangulat mludentttt.
Budapest, dec. 10. Ma már nyilvánvaló, hogy a vasárnapi fékevesztett, - garázda elemek súlyos károkat okozott tüntetése az ellen a koncentrációs politika ellen Irányult, amely az erőket akarja egyesíteni a béketárgyalások előtt és nem akarja, hogy bármely pálturalom szélsőségeiben tobzódjunk akkor, mikor csakis az egység mentheti meg Magyarországot. Csak a választasok után vállalhatja át a kormányzást az a párt, amely parlamenti uton többséget szerzett. A politika kritikus helyzetbe jutott, azonban az a krizis már nem veszedelmes és minden élessége meg is szűnt, úgyhogy ma már válságról nem-is lehet beszélni.
A szociáldemokraták tudvalevőleg 6 pontban foglaltak össze követeléseiket, melyeknek elintézése felett a legközelebbi pénteki minisztertanács fog dönteni. A szociáldemokraták első gondolata az volt, hogy a kormánynak munkásezredeket kell felállítani, de ettől a gondolattól már. el is állottak. — A keresztény% pártban az a vélemény alakult kl, hogy a karhatalmi szervezet vita tárgyává nem tehető. Erre vonatkozólag a tárgyalások folyamatban vannak és minden jel arra vall, hogy a megegyezés létre jön. A kormány hajlandó a oenzura kérdését is ugy rendezni, hogy abban a pártatlanság kérdése még jobban kidomborodjék. Hajlandó a kormány mindent megtenni a vasárnapi rombolások értelmi szerzői kinyomozása és a biróság elé állítása érdekében s kész biztosítani a kisebbségek agitációs szabadságát. A rendőrfőkapitányság megjelent statáriális rendelete a legteljesebb elégtételt adott a súlyosan megkárosult lapoknak is. A kormány hajlandó erélyesen fellépni a felekezeti izgatások ellen is, a politikai 4 üldözések megszüntetése tárgyában pedig az a véleménye a kormánynak, hogy erről nem is lehet beszélni, mert politikai üldözések ninesenek.
Ugylutszik a kormány a gyorsított bűnvádi eljárás bizonyos módosításába is hajlandó belemenni, de az az álláspontja, hogy ezen intézkedés lényegében fenntartassék. Ellenben hqjlandó az internáltakat és az internálásokat egy bírákkal kiegészített vegyes bizottsággal ellen-^ őriztetni. >
Az egyesülési és gyülekezési jog kérdésében — amennyiben azok nem
sjbyn
adnak alkalmat zavargásokra és nem lesznek veszedelmesek a közrendre nézve — liberális a kormány álláspontja.
Tisztán a szakszervezetek működése megkezdésének kérdésében merültek fel súlyos aggályok. A legridegebben elzárkózik továbbá a kormány attól, hogy mélyebben belenyúljon a hadsereg szervezetébe. A kormány vállalja a felelősséget a hadsereg minden tényéért s azt átszervezés által gyökerestől megbolygatni nem hajlandó. Hajlandó ellenben a fővezérlet hatáskörét precizirozni. A legközelebbi minisztertanácsra Horthy Miklóst is meghívják és remény van arra, hogy ebben a kérdésben a szociáldemokraták engedékenyek lesznek és megoldhatják a kérdést anélkül, hogy emiatt a koncentrációt fel kellene boritani. A keresztény nemzeti egyesülés pártjában igen kedvező a hangulat s mindenben a mérsékelt, irány álláspontja győz.
Budapest, dec. 10. A/tfszdr miniszterelnök pozíciója mindinkább megerősödik. Huszárén kívül Beniczky belügyminiszter beszéde is megtette azt a hatást, hogy ma a párt teljes egészében a miniszterelnök politikáját helyesli. A szocialdemokratapárt is minden. áron békére törekszik és a béketárgyalásokig az ország érdekében lemondás árán is fennakarja tartani a megegyezést.
A keresztény pártoknak főként az a kifogásuk a hadsereg kérdésének és az internálás ügyének előtérbe hozatalában, hogy ezek a vasárnapi rombolás ügyével össze nem kapcsolhatók. Most csak azokat a sérelmeket kívánják reparálni, amelyeket most követtek el s nem azokat, amelyek az aktuális sérelmekkel összefüggésben sem állanak.
A magyar középpárt amely nemcsak a disszidensekkel, hanem a magyar királyság pártjával is megerősödött — minden bizonnyal részt vesz a választásokban. A szervezkedést egyelőre még nem kezdte meg a párt. Annál teljesebb erővel szervezkedik már most a keresztény blokk, amellyel szemben, mint ellenzék vesz részt a választási küzdelmekben a kilépett antiszemiták pártja. A legerősebb szervezkedési mozgalmat a kisgazdák és földművesek pártja fejti ki.
Hadügyi államtitkárok kinevezése.
Budapest dec. 10. A M. T. I. jelenti: A minisztertanács bádoki Sós Károly tábornokot a hadügyminisztérium katonai államtitkárává, dr. Knapp Aurél helyettes államtitkárt pedig ugyanoda adminisztratív államtitkárrá nevezte ki. Hidasnémeti Ferdináady Géza as államtitkári cimet kapta.
Keresik a vasárnapi rombolás értelmi szerzőit.
Budapest\\ dec. 10. A vasárnapi rombolások ügyében a rendőrség tovább folytatta a nyomozást. A rendőrség a letartóztatottak szembesítése után az Az Est kiadóhivatalában történt rombolások miatt. letartóztatta; Krulik Vendel 18 éves szabósegédet és 3 f atalkoru egyént; a Népszavát elkövetett rombolásban való részvétel miatt pedig ő embert tartóztattak le és pedig Baló Ferenc 24 éves szerelőt, Horváth András 29 éves munkást, Knapp József 21 éves műegyetemi hallgatót, Burdin Károly 30 éves szobafestőt, Tóth Albert 24 éves üzleti szolgát és 3 fiatalkorút. A letartóztatottakat holnap délelőtt kisérik át az ügyészség fogházába. A rombolók ügyében folyó eljárást Marinovich Jenő dr. rendőrtanácsos, a bünügyi osztály vezetője irányítja. A főtanácsos ma délben kijelentette, hogy a nyomozás az értelmi szerzők után is foiyik. Eddig csak az előállítottakat hallgatták ki, mert csak ezután lesz megállapítható, hogy van-e összofüggés a Vigadóban tartott antiszemita gyűlés és a rombolások között. Ami Friedrich István beszédét. illeti, azt ő nem a nyilvánosság előtt mondotta el, hanem a pártkörben, ezzel tehát a rendőrség nem foglalkozik.
/ *
Károlyi Imre ujabb levele a főkapitányhoz.
. Budapest\\ dec. 10. Károlyi Imre gróf újból levelet intézett Mattyasevszky főkapitányhoz. A levél a következőképpen hangzik:
— Vettem Méltóságod b. levelét ós nagyon örülök, hogy a látszat csal, s hogy Méltoságod kijelenti, hogy a gyalázatos gyilkosság tetteseinek, felbujtóinak, bűnrészeseinek és bünpalástolóinak kinyomozása és a törvény elé állítása érdekében teljes mértékben közreműködik és a bűntény minden fázisát felderíteni igyekszik. Méltóságod ehez hozzáteszi, hogy a vezetése alatt álló testület semmiféle tekintetben sem befolyásolható ós hogy az semmiféle Veszec^lmes hullámnak kitéve nem volt, nincs és nem fó les*.
Méltóságod nekem megengedi, hegy e tekintetben Méllóságodtól teljesen eltérő óa ténybeli megfigyeléseken alapuló ellentétes véleményemet fenntartsam. Különben is a kér-dóst — kegyes engedelmével — talán még sem intézhet el Méltóságod egy nyilatkozattal. Az egész müveit világ előtt lefolytatott főtárgyalás lesz hivatva ebben az ügyben dönteni.
Fogadja Méltóságod stb.: gráf Károlyi
Imre*
u
2.
ZALA
1919. december 11.
■ ii Í


Készül a magyar béke.
«
▲ békefeltételeit.
Pária, dec. 10. Hir szerint Halandó román tábornok holnap délben a francia külügyminisztériumban alá fogja irni az osztrák és bolgár békeszerződéseket, nemkülönben az ezekkel kapcsolatos összes jegyzőkönyveket Románia megígérte, hogy a szövetségesek kívánságait teljesíti és a szövetségeseknek azzal a megbízottjával, ki a Magyarországon^ rekvirált értékeket lajstromozza, teljes egyetértésben fog eljárni. Ennek folytán a bizottsági munka elkészültével a magyar békeszerződést is meg lehet szövegezni, ugy, hogy a békeszerződés akkorra, amikor az Apponyi Albert grőf vezetése alatt álló békedelegáció Párisba érkezik, készen lesz A románok azt is megígérték, hogy visszavonulnak a Tisza vonaláról — amelyen most állanak — arra a határra, amelyet a \'békekonferencia a mult tavasszal jelölt ki. Igy jókora magyar terület szabadul fel a megszálló csapatoktói. \'
Pária, dec. 10. Az ötös tanács tegnapi ülésén tudomásul vette a magyar kormánynak hozzá intézett jegyzékét, nmelyet válaszul küldött a magyar békeme^bizottak kiküldésére vonatkozó jogyzékere. A legfőbb tanács még nem döntött a magyar kormánynak a jegyzékben foglalt kívánságai\' tárgyában, amelyek szerint egyrészt kiüritendők a románok ós szerbek által megszállva tartott területek, másrészt szabadon bocsájtandók azok a szerb román, illetőleg cseh internálásban levő magyar politikusok, akiket a kormány a békedelegációban való részvételre jelölt.
W V; v/> V-.
Párisból jelentik, ho^y a magyar békeszerződés aláírására 10 napot engedélyeznek a magyaroknak. A^zerződés 132 paragrafusból ált. A gazdasági föltételek közül a legfontosabb az, hogy a Duna Regensburgtóta Szulina torkolatáig nemzetközi lesz, ami Anglia balkáni aspirációnak megvalósulását szolgálja. Angliának nyilv ánvalóan az a szándóka, hogy Budapestet a balkáni kereskedelem központjává tegye. Csepelen teherpályaudvart és óriási kikötőt fognak építeni angol tőkével. Budapest lesz a nemzeiközi Dunabizottság székhelye, ami szintén elő>eglti Anglia azon célját, hogy a dunai hajózást Budapestről irányíthassa.
Magyarország a jövőben 14 vármegyéből fog állani s ennek a megcsonkított Magyarországnak a szerződés 35 § a érteimében 18 milliárd hadisarcot kellene fizetnie jóvátétel címén. Ezt az összeget 25 éven belül kellene törleszteni. Ezenkívül Magyarországnak magáradéit vállalnia a volt monarchia adósságainak egyötödét is. Az államforma megállapítása kérdésében népszavazás fog dönteni. A szerződés 126 §-a értelmében azonban Habsburg házbeli király semmi esetre sem ülhet többé Magyarország trónjára.
Pápa, dec. 10. A Daily Mail párisi kiadású mai számában egy sürgöny jelent meg; amely szerint a francia és britt kormány illetékes helyen olyan kijelontóseket tett, hogy hajlandó a versallli békeszerződést, további megváltoztatásával együtt elfogadni. A francia külügyminisztériumban ugy tudják, hogy Cle« menceau londoni utazásának főtárgya ennek a kérdésnek személyes mogvitatása Loyd Ge* orggal. A két kormányfő valószínűleg értesiti Wilsont, hogy Franciaország és Anglia elfogadja ^ ttíMositott békeszerződést.
—————————————
Pária, dec. 10. A Chicagó Tribünt je- | lenti Párisból: Az ötös tanács tegnapi ülésén elhatározta, hogy Lengyelország, Jugoszlávia, Portugália, Görögország és Romába bizonyos számú monitort és őrhajót kapnak az osztrákmagyar ós német flottákból. Ezen hajókat leszerelik, ágyúikat is leveszik róluk, mielőtt átadnák őket a kis nemzeteknek. Érdekes ezzel szemben az, hogy Anglia a német hajók szerelvényeit is megtartja és Olaszország is megkapja az osztrák-magyar hajóhad ágyúit.
s

■r > tVuiJ&í

— Irta: Pető Lajos. —
A hónapok óta duló pártvillongások, a viharos politikai harcok, melyek a kommunistáktól agyongyötört, a románokról kifosztott szegény országnak súlyos politikai és gazdasági helyzetét még fokozták, sok életrevaló eszmének megvalóbitását, számos alkotó mun* kának megkezdését, nemzeterősitő intézkedéseknek foganatba vételét akadályozták meg.
Már ugy látszott, hogy egyik legfontosabb aktuális politikai kérdésnek, a nemzetiségi kérdésnek a megoldása is áldozatává válik ennek a veszedelmes közéleti helyzetnek. A nemzetiségi minisztérium jelenlegi vezetőjének, dr. Bleyer Jakab erélyes föHájpósének ós tudatos, körültekintő intézkedésemék köszönhető, hogy ez meg nem törtónt.
A nemzetiségi kérdés már másfél százada kisért. Akkor vette kezdetét, amikor Mária Terézia, s kóbőbb fia, II. József a németekéi ide telepítették. A politikai jogok gyakorlásában és a gazdasági igények kielégítésében már akkor érdekellentétek támadtak a temesi és krassó-szörényi románok és az ott lakó szerbek és németek között. A szerbek folyton előjogaikra hivatkoztak, melyeknek alapjául azt a körülményt jelölték meg, hogy ők ket évszázaddal előbb telepedtek megM^Dólvidéken, mert már közvetlen a mohácsi vész után, a török hódoltság első évtizedeiben vándoroltak be a török birodalom szerblakta vidékeiről: Dalmáciából, Boszniából és Hercegovinából. Később ellentétek támadtak a mágyarok és — a németek" kivételével — a nemzetiségek között. Ezeket mélyítették és fenyegető szakadékokká tették a 48/49 es események. A magyarokkal szemben helyezkedtek a nemzetiségek. Csak a bánáti és bácskai svábság és a felsőbácskai bunyevácok, valamint a felvidéki tótók egy része ^érezték-át politikai törekvéseit, azonosították magukat azzal és harcoltak a nemzeti ideálért, az egységes független Magyarországért. A szabadságharc bukása után, Schmcrling és Bach uralmának idejeben az osztrákokkal tartó nemzetiségek mindennemű Igényeit kielégítették, a magyarokat pedig jogaiktól megfosztották. Természetes, hogy ez az állapot a kiegyezés létrejöttével megszűnt. Minden faj az őt megillető jogához jutott. A nemzetisógek jogait az 1868, 44 t. c. szabályozta. Ez a törvény, molyről az országgyűlési tárgyalásokon sok szó esett, számos olyan rendelkezést tartalmaz, mely a nemzetiségek jogosult népfaji és kuliuráli* igényeinek kielégítésével számol. A törvényt azonban gróf Andrássy Gyulától kezdve egyetlen\' kormány se hajtotta végre, mert az oláhok, akik még mindig a 48/49-es idők szellemétől voltak átitatva, akik a magyarokkal való megegyezés tényében nem tudtak megnyugodni a törvény egyes intézkedé-I soít a magyar nemzeti állam elleni fegyverül
akarták felhasználni. Ez az oka, hogy a magyarokkal érző nemzetisógek nem juthattak e törvény által biztosított jogaik teljes terjedelméhez.
Hogy az oláhok mit műveltek, milyen akna-harcot folytattak a magyar állam ellen, azt legjobban bizonyltja emlékezetes memorandum-pörüki rtíelynek tárgyalása sorén Je-azenszky államügyész — a nemrég elhun\\t miniszterelnökségi államtitkár — a bizonyítékok nagy halmazával mutatta be hazaárulás} tet teiknek sorozatát. Az oláhokhoz hasonlóan az erdélyi zöld szászok az itt ott felbukkanó bánáti pángermánok és a nagy szerb ideákért hevülő Miletlcsek is kezdtek magyarellenes agitációt. A szászok zsaroló fellépésükkel cl tudták érni azt az eredményt, hogy az 1875 \\W\\ fuzló Után TÍsza Kálmán egységet kötött velük. Az őt követő ko/mányok is mint külön politikai szervezetek tárgyaltak velük.. Támogatásuknak föltételei mindig alku, tárgyát képezték. Amig a délvidéki németeknek az ország gyüló re küldött képviselői a magyar pártokban különálló jelleg nélkül helyezkedtek el, addig a szászok a szabadelvű pártban és a későbbi kormánypártokban— a kormánypnri-sághoz mindig gö;esősen ragaszkodtak — mini önálló szervezet illeszkedtek be
fJfT- \'WC-v»•.» jr? . . ,, . .;..
e Amikor gróf Tisza István a háború harmadik esztendejében, az oláhokkal az egyezkedési tárgyalás fonalát újból fölvette, a dc -vidéki németek is\' hangoztatták régi jogosult igényeiket. Philípp" János képviselő intézett kérdést Tiszához, hogy az oláhoknak megígért biztosítékokat hajlandó-e a rémeteknek is megadni. Tisza természetesen igennel , mert a nómoteknek a magyar nemzeti érde kekkel Összhangban álló minden kérelmét jogosultnak tekintette. — A románokkal való megyegyezós azonban — mint tudjuk nem jött létre. Tiszának legmesszebbmenő előzékenysége nem** vezetett eredményhez; mert n Bukarest felé sanditó oláh agitátoroknak: Popp Csicsónak, Mihályinak, Vajdának az volt az érdekök, hogy a magyarországi románokat elnyomottakká, jogaiktél megfosztottakká tüntessék föl a nagyvilág előtt.
A háború befejezése és az azt követő események újból a nemzeti ügyek homlokterébe dobták a nemzetiségi kérdést. A tavalyi forradalom sietteti* a megoldást. Do sürgette az antant is, mely\'nemcsak * megvert államokkal, hanoin a velük társult országokkal kötendő békeszerződésbe is beillesztett egy
* f \' » 1 \' \\ \' ■*/ - \'ív Aí , \\y i i\' ■
pontor, moly a kisobbségok ogyenjoguságát biztosító intézkedéseket szabályozza. A Károlyi kormány tehát hozzáfogott a nemzetiségek egyenjogositásának munkájához. De amilyen káros volt kormányzati tevékenységének min den része, ép oly voszedelmes, hazaellenes volt az az irány és szellem, mely nemzetiségi politikáján végig vonult Jászt Oszkárnak a nemzetköziség talajából fakadt féktelen radi-kálizmusa és Kalmár Henriknek kalandor gondolkodása ezen a téren olyan kormányintézkedéseket teremtett, melyek étX a szerencsétlen országot kantonokra osztották,\'melyek a hazától való elszakadást hirdető nemzetiségek, túlzott igényeit kielégítették, a hazához hú nemzetiségek hazafias, jogosult kivánsa-gait pedig flgyelmenkivü! hagyták
A németek komoly felelősségük tud a iában cselekvő vezérei ezeknok élén éc. Bleyer Jakab egyetemi tanár ~?<nostani miniszter —
dr. 5/euer György ny. torontáli főiapán — mostani államtitkár — dr. Hayde Gyula mi-

december 11.
ZALA

3
»
niszteri tanácsos, dr. Huber János iró stb. rogtön megértették eme intézked^-ekben rejlő nagy nemzeti veszedelmet, s önnek elhárítására megalakították a hazai németek néptanácsát, a kormányhoz memorandumot intéztek, melyben nyíltan rámutattak a kormányrendeletnek országbontó, nemzetgyengi\'ő tendenciáira, anélkül, hogy a nemzetiségek népfaji és kulturális Igényeik kielégítése figyelembe vétetnek. Utaltak arra, hogy a tett intézkedések csakis a separatistikus törekvésektől át-haioti erdélyi szászoknak kedveznek, azoknak, akiknek vezetői az Aradon székelő román nemzeti tanáccsal egyíitt dolgoztak. Kérték, hogy a kormány tegyen sürgősen olyan intézkedéseket, hogy a kipróbált hazai nómet-\'sóget síjftt gazdasági, közigazgatási, népfaji es kulturigényeinek te\'jos megóvása melett a magyarságban való hűségben és fegyver-barátságbafo megtarthassák.
Most, hogy a kommunizmus helyébe a jogrend ura\'ma lépett, s a nemzetiségi minisztérium élére a magyarországi németség két leghivatottabb vezére : dr. B/eyer Jakab és dr. S/euer György került, természetes, hogy a nemzetiségi kérdés megoldása olyan szellemben, olyan irányelvek mellett történik, melyeket ók következetoson képviseltek, s melyek hazánk nagy, egyetemes érdekeivel összhangban állanak. Az ő jól bevált és az eddigi események ¡által igazolt fölfogásukat tükrözteti vissza a nnpokban kibocsátott 4044. M. E. számú rendelet, mely a nemzetiségi kisebbségek egyenjogositásat szabályozza.
HÍREK.
NAPTÁR
Róm. kfttli. Datnaz p. Prot. I)*mai. Cür. k<ith. Dániel. . Gór. kel. (nov. 28) Ixr. hiaslev 10.
A nap kel reggel 7 óra 37 porckor, nyugwUk. dólutan 4 éra 07 perckor.
A hold kél d. u. 0 óra 40 perc; kő*, nyugtaik este ü órn 58 porckor.
dacember
ii
Csütörtök
—- Komoly figyelmeztetés. A rendőrség ismételten s ezúttal utoljára figyelmezteti a háztulajdonosokat, és szállásadókat, hogy a náluk szállásban részesülő külföldi honosokat legkésőbb péntek déli 12 óráig jelentsék be, mert ellenkező esetben ugy a náluk szálláson levő külföldi honost, mint őket haladéktalanul internálni fogják.
— A jutalomdíj szétosztása Tisza gyilkosainak nyomravezetői közi. Tudvalevő, hogy az ügyészség megkeresésére a belügyminisztérium 3O.OC0 korona jutalomdijat; Károlyi Imre gróf 20.000 korona jutalmat tűzött azok részére, akik Tisza meggyilkolásában helyes irányba terelték a nyomozást. A főkapitányság most egy külön bizottságot alakit, mely megállapítja a juta-lomra érdemesek névsorát.
— Halálozás. Dremmel Ferenc f. hé 8-án életének 45-ik évében hosszas szenvedés után\' elhunyt. Tegnap helyezték a gelsei sírkertben örök nyugalomra.
— Nlklta kötőn békét akar kötni. — Párisból jelentik: A montenegrói külügyminisztertől egy átirat érkezett a legfelsőbb tanácshoz, melyben közti, hogy Nikita .király nem veti alá magát és országát semmiféle olyan szerződésnek, amelyet Jugoszlávia irt alá. Montenekro önállóan\' külön békét fog kötni Németországgal, Német-Ausztriával,
Magyarországgal és Bulgáriává! ......
— Az Irodalmi és Művészeti Kör közgyűlése. F. hó 14 én, Vasárnap d. e. fél 12 órakor a városház tanácstermében az írod. és Művészeti Kör közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Titkári jelentós. 2. Pénztárt és számvizsgáló bizottsági jelentós. 3. A Kör tisztviselőinek, ós igazgató-tanácsának megválasztása. 4. Indítványok. Ezen közgyülósro ezúton hivja meg a Kör t. tagjait az elnökség.
— Jótékonyság. Schwarz Anny és Erzsi urleányok 100 K adományoztak a mezítlábas tanulóknak szeretett nagyatyjuknak, néhai dr. Rothschild Samu ügyvédnek emlékére
— Orvosi hír. Dr Halász Pal orvos rendeléseit lakásán (Nádor-utca 7. sz. délután 2—4 között) megkezdte.
— V. A, C. táncestélye ugy mint mindig, csütörtökön cUe 7 órai kezdettel ismét meglesz tartva, ugyanakkor a Vasutas Atlétikai Club tánciskolájába be is lehet iratkozni, mely hétfőn azaz 15 én veszi kezdetét.
V /T C. női tornász csoportja f. hó 12 én, pénteken tréninget tart c^te 5-7 óráig a főgi-nnaziura tornatermében.
Fe/ü/f/ze\'ések a V. A. C. művész-estélyére. N. N., N. N 200—200 K, N. N, N. 1. K., Saárí Ákos, Ungár Henrik 10V-100 K, Garai Testvérek, N. N., N. N. 50—50 K, Vindis Dénes 45 K, Billik N., Boldis és Kovács 40—40 K, N. N. 30 K, Venceli János, Petrik D, Nagy Józsof, Báron Ignác, H. R, Maschanz-ker László, N. N., Deáki Sándor, Eberhard Béla, Potusek N., Papp Boldizsár, Hanek József 20—20 K, Maschanzker Imre, Bisiczky N., N. N 15—15 K, N. N 12 K, Valdhauser V., Günsbcrger Sándor, Varga Sándor, Klein Nándor, Ivanszky N., N. N, Eperj*»ssy Gábor, Hencsics Bözsike, N. N. 10—10 > K, N. N., Szieger Árpád 0—0 K, N. N, Berghaus, N. N., Toncsa György, Schunger 5—5 K, N. N., N. N. 4 - 4 K, N. N., N. N. 2—2 K. összesen: 1538 K. A foíülfizetésekért czu\'on köszönetet, mond a vezetőség.
— Csak egy nap. Csütörtökön, dec. hó 11-én kerül bemutatóra az Urániában Sundal filmdráma 4 felvonásban. A főszerepben Gomba-szögi Frida művészetével fogja ketlemesen szórakoztatni a közönséget. Továbbá még Don Jüan 3 felvonásos dráma kerül bemutatóra.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk, hogy a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb ós elsőrangú minőségű bútorok Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 02.
— Elveszett szombaton este a kanász elől 2 drb. 5 hónapos malac Jobb fülük hasított, egyik göbe, másik ártán. Megtaláló vagy nyomra vezető jutalom ellonében értesítse Gergál Istvánt Kossuth-tér 14.

Színház.
Heti műsor t
Windischgratz Budapesten.
Budapest\\ dec. 10. Windischgratz Lajos herceg értesítette barátait, hogy ma repülőgépen Budapestre érkezik és az albertfalvai repülőtéren fog leszállani. Windischgratz az esti órákig még nem érkezett meg.
Működik az angol töke.
Budapest, dec. 10. Egy angol-amerikai pénzcsoport azt az ajánlatot tette a fővárosnak,ghogy megveszi a Széchenyi és Gellért fürdőket és a Gellért szállodát. A főváros tár-gyalás alá vette az ügyet.
Csütörtök: Sybill. Péntek: Mikor az asszony ideges. Szombat: Tul a nagy Krivánon. Vasárnap d u. 3-kor: Lili bárónő. Vasárnap este 7-kor: Tul a nagy Krivánon.
* Sybill — Bogár Oizi bemutatkozása.
Tegnap esto mutatta be Holtai direktor a kiegészített társulatával a Sybill c. operettet. Mindenekelőtt meg kell álUpitanunk, hogy a társulat, a szegényes és fogyatékos polgári-egyleti színpadon a lehető legtökéletesebbet nyújtotta. A díszletek, melyek pedig állandó gyöngéi voltak az eddigi előadásodnak, ezúttal különösen jól sikerültek. A karrszemólyzet is kibővült, amennyiben voltak olyan jolenósek is, hogy a kis színpadon egyszerre 10 pár helyezkedett cl. A karjelenetek nagy sikere elsősorban az uj karmester Haimágyi Mihály érdeme, aki egyébként az egész előadást szakértelemmel készítette elő és temperamentummal vezotte. Ami az egyes szereplőket illeti, Bogár Gizi művészete nem uj a magyar színpadon. Kanizsán is bebizonyította, hogy ízig-vérig művésznő, ki elegáns, \'magas alakjával é3 kellemes hangjával igaz gyönyörűséget okozott a közönségnek. Qöndör József Petrov szerepében lépett ezúttal a kanizsai közönség elé, aki már régóta ismeri. A fiatal művész a komoly szinpadi keretek között is megállja a helyét ós lágy tóuusu hangjával a szerelmes hadnagy szerepében kitűnően érvényesült. — A színtársulat többi régi tigjai ezúttal is a szokásos művészi erővel játszottak. KUrthy Böske kedvesen, temperamentumosán játszotta egy szerelmes szivü színésznő szerepót, Körmendy a hercog szerepében szép, elegáns ós férfias volt, szépon és preciz tudással énekelte nehéz énekpartiját. Érckövy a gyenge idegzetű impressáriót sok komikummal adta vissza, valamennyi táncát meg kellett ismételnie. Heitai direktor intelligensen dolgozta ki a kormányzó szerepót ós „korát meghazudtoló fiatalsággal (?)* táncolt. /l/z/a/Nusi már annyira beleélte magát az operetto szerepekbe, hogy vérbeli operetté színésznőnek látszik. A közönség is nagyon megszerette a bájos fiatal színésznőt olyannyira, hogy jelenéseit megannyiszor nyíltszíni, tapssal jutalmazta. De jók voltak az emlitettelcan kivül valamennyien, egészen az utolsó kulisszázóig. A közönség ugylátszik már előre látta az előadás óriási sikerét, mert zsúfolásig megtöltötte a Polgári-Egylet termét s egy végtelenül kellemesen eltöltött est hangulatával távozott. Haltai tár-sulata \'újólag bebizonyította, hogy a közönség legmesszebbmenő támogatását igazán • megérdemli. A Sybill előadását ma este megismétlik
«
Jókai Aranyember, regény alakban is ismét kapható, továbbá
Twist Olivér Dickenstől, ifjúsági kiadás A fővárosi színházak műsorának Naptára teljes sorozatban állandóan raktáron.
Lilly bárónő operetto. v OrófRinaldó
Farsang tündére operetto, Zongorára és egyéb zenemüvek kaphatók
Fischel Fülöp Fiai könyv- és zenemű-kereskedésében.
Szerkesztői Üzenetek.
_

Olvasó. A kérdéses lap rágalmaira akkor adjuk meg a méltó válászt, ha kilá«*
tásba helyezett egyéb adatait is közli.
f
FT"
v-\'-WM®

Felhívjuk a Közönség figyelmét a december 16 án tartandó kamara-zeneestélyre.
rwinirrtiíírd«! tk
óriási" választékban a legegyszerűbbtől
a legfinomabb kivitelig kapható a
-
t
Dunántul legnagyobb bútoráruházában

TIRANIA ■wftft-Piirti
UlllllUn Bo«|«yt.i. l fftlofoa 159
VILÁG
nagymoi0ósxlnhAi
Szarvas szálloda. Telefon 74. u.
Gyerekkocsi, teljeson uj, hasíná latlan, eladó. Cim a kiadóhivatalban.
30 bflr* szép fosztott toll eladó
Cim a kiadóhivatalban. 23GÉ
Szerda, osütörtök. Dooember 10 , 11
Franceska Berlini felléptével
Caütttrtökön, dec. 11 éu Csak e^y napi
Uradalmi kerté»* állám keres
azonnali belépésre Az összes kertészeti munkakban járias. — Cime: Nagy Ferencz, Balatonmagyarod
fllmdráímci felvonásban
Báró Hatvany Lili ötlete nyomán irta Felner Pál. — Főszerepben Gombaszögi Frida.
Don Jüan. Dráma 3 felv.
Dráma 4 felvonásban
Tcl|eH«u nj gyermekágy eladó
Cim a kiadóhivatalban. - 2372
;--Előadások köanapokon 8 éa 8 órakor -
Vasár- éa ünnepnapokon 9, 5, Vs7 ¿1 8 órakor
?aaár- éa ünnepnapokon 9, 5, fél 7 éa 8 órakor.
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók. ,
Szabó József villanyszerelő,
elvállal a szakmába vágó ujmunká-latokat és javításokat. Magyar-u. 56.
Eladó elköltözés miatt 1 jókarban levő bőrdivány egy mozsdó, asztalok stb
== Bővebbet a kiadóhivatalban. ==
Nindeunetiití gramoton, kerék» pár, motorkerékpár, öngyújtó stb. javításokat jutányos áron vállal Douat Feietac szak-mehariikus, Arpád-utca 26. szám. Ugyanott alkatrészek is olcsón kaphatók. 2346
/¡mm inignan-Bfim
Iparuiítvéwx rajitanitást, Iparművészeti tervezést és lakásberendezést elvállal.
Cim megtudható a dohany-nagytőzsdében. 2m
|| 0« | óriási mennnylség IniIffelU ben kapható,keres
IVUIV kedóknek Igen dó
||r|f nyös feltételek IIIII UIJ mellett szállít:
Garamvölgyi ¿8 Szemere
dohány nagy- és küí. áruda.
esetleg vidékre nevelőnőnek la elmenne
Cim a kiadóhivatalban.
Bérbe keresek kft» birtokot gazdasági épülőtökkel, lehet Vidéken la.
Cim a kiadóhivatalban. 2307
— Rózsavölgyi karácsonyi zenealbuma megjelent és kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán, varosházpalota.
3 drb hízódisznó eladó
Eötvös-tér 7. azám a\'att.
««eb, tYt roa» órlá«i9 napi* fali és aaiattaii
nagy választéKban I
í
¿ALA Httty december U
évfolym*
■> mwh ii ■ m ii ttmt ......tűt***
tartBitbii to UalftUf atal: Nagykanizsa,
Sugár-ut 4.
Zila Nyomdavállalaf Pő-ut 5. ir
Megjelenik hétfő kivételébe! mindennap korareggel
imwi m
i Ilit. iioimbtr IS. PAntok,
"............. ""I" n i # ii\'i \'
\'«?* M ÍÍÜtk&Á Kttl yl ? \' \' - - ^
mm
POLITIKAI NAPILÜE
183. uzém.
Előfizetési árak:
vidékre postai szót-küldéssel:


gs«rbc«xr6»*g1 ié klodóhltaínll ítlefon 7«,

Nyomdai lalafon 117«


Kfly hóra ... 19 K.
ént » . 45 . Pélérrs 90 ,
Bfféts éne ... 180 .
Egyts 5 «iám ára : 60 üllér
Ftá/crkcs^tö: TÓTH ZOLTÁN
—.....* ■ uivri -ijij- ujiih\'l
• i -ifi r-
i ii —I ■ ■ mi*****\',* i ■ i * —i i ■■■

Főmunkatárs ét laptulajdonos:
CSILLAG JENŐ
Hirdetéseket, nyllt-teret és «\\PgAn ^közlegényeket díjszabás szerint veai
A politika hirei.
Budapest, dec. 11. A ma délelőttre tervezett minisztertanács közbqjött akadályok miatt csak holnap délután, vagy este ül össze. A holnapi minisztertanács kizárólag a békedelegáció tagjainak végleges összeállításával és a fontosubb közélelmezési kérdésekkel foglalkozik.
A szociáldemokraták memoranduma felett a kormány állásfoglalása a hétfői minisztertanácsra marad, amikorra Horthy Miklós fővezér, aki ezeken a tárgyalásokon feltétlenül részt akar venni, visszaérkezik Miskolczról.
Huszár miniszteíclnök több izben tárgyalt Horthyval a szociáldemokraták memorandumáról. Este 9 órától kezdve két óra hosszat volt a miniszterelnök e célból a fővezér helyiségében, a Gellért szállodában. Most azonban a tárgyalások hétfőig szünetelnek.
4Nagy izgalomban tartja a baloldali partok egy részét az internálásról kiadott rendelet, amelynek sürgős módosítását kivánjak. Sőt a szociáldemokraták bejelentették,\' hogy, ha alkuba bocsájtkoznak is a minapi emlékirat felett, az internálási rendelet megváltoztasához foltétlenül ra~ gazkodnak. Erre vonatkozólag a kormány
fel n kiadóhivatal.
»I^iim» www^ MP ■■■

Iftl.akhoz csak annyi a megjegyzésünk, hogy | ^ rQmán Ura|0m a|att léVCÍ Karolyi Imre gróf levelében — a főkapitány felszólítása nélkül is — bejelenti, hogy ezen úgynevezett ténybeli megállapításait a tőtár-gyaláson is .elő fogja terjeszteni.
A nemzeti hadsereg uj vezérkari főnöke.
Budapest, dec. 11. Megbízható értesülések szerint a nemzeti hadsereg uj vezérkari főnöke Berzeviczy Béla tábornok lett.
>
A miniszterelnök Kecskemétre
megy.
Budapest, dec, 11. Huszár miniszterelnök vasárnap, c hó 14-én Kecskemétre utazik és megjelenik az ottari keresztény nemzeti párt délelőtt tartandó gyűlésén. — Utána Kalocsára utazik a miniszterelnök, ahol szintén népgyűlést tart a párt.

Az antant válasza Huszár jegyzékére
V -> i -
Budapest, dec. 11. Ma megérkezett a válasz a miniszterelnöknek a párisi ötös tanácshoz intézett jegyzékére, amelyben Huszár a békedelegá. ióba kijelölt s internáltságban lévő magyar politikusok szabadon bocséjtását
még nem határozott. Állásfoglalását kéri. Az ötös tanács kijelenti, hogy nem érzi mindenesetre megkönnyíti az a tény, magát hivatottnak ezzol a kérdéssel foglal-
hogy a szóbanforgó rendeletet nem a mostani\' kormány készítette, hanem az még a Friedrich kormány idejében került a minisztertanács elé és csak a ren-delelet végrehajtása késett mostanáig.
Politikai körökben ugy hiszik, hogy meg fogják találni a középutat, mely eb ben a kérdésben is lehetővé teszi a megoldást. A politikai helyzet mindamellett e percben eléggé súlyos, de semmiesetre
kőzni. Ez ügy is a holnapi elé kerül.
minisztertanács

Nem hozták még Bfilvánoságra a magjar békeszerződést.
Budapest\\ dec. 11. Azt a berlini magánjelentést, amely »zerint a magyar békeszerződés etjyik pontja előre kizárja a Habsburg dinasztia visszatérését — antant körökben megcáfolják
sem olyan, mintha komoly válság lenne, és utalnak arra, hogy a békeszerződés tartal-Bizonyosnak tartják, hogy bizonyos en- J mának hiteles közlése nem merült még a gededmények árán fenn lehet tartani a koncentrációt, mert ugy a miniszterelnöknek, mint a kormánynak az a felfogása, hogy a Clerk jegyzékében megállapított feltételekkez ragaszkodik.
A főkapitány válasza Károlyi Imre levelére.
Budapest, dec. 11. Károlyi Imre gróf tegnapi levelére Mattyasovszky főkapitány a következőkben választolt:
— Méltóságos Uramt Gróf úr ujabb levelére a valaszom ez \\ Véleményét csak az esetben tudnám teljesíteni, ha állítólagos ténybeli megfigyeléseit az illetékes fórum elé
tudná hozni. w \' A Magyarország a levélhez a következőket fűzi hozzá: A főkapitány levelében fog- ,----------------- ^
nyilvánosság elé.
A vasárnapi rombolók az Ügyészségen.
Budapest, dec 11. A rendőrség ma szállította át ügyészség fogházába azt a 13 egyént, akiket a vasárnapi rombolások ügyében letartóztattak. A nyomozás az értelmi szerzők után is, a legnagyobb , aparátussal folyik.
Herczeg Ferenc a vidéki
színészetnek.
j < s
Budapest, dec. 11. Herczeg Ferenc mA fekete leves* cimü színművének előadási jogát odaajándékozta a vidéknek: minden vidéki magyar színtársulat és műkedvolé társulat szabadon előadhatja.....
kisebbségek védelme.
\\ .V- >n
Bécs, dec, 11. A Neue treie Presse-nek táviratozzák Párisból: Hoianda tábornok, a román békedelegáció elnöke tegnap délután aláirta, a saint-germaini és bolgár békeszerződéseket. Ezen kivül aláirta azt a szerződést, amely a román területen élő nemzeti kisebbségek jogait biztosítja. A román területen élő nemzeti kisebbségek védelméről szóló szerződés a következőket tartalmazza:
A bevezető részből törölték az uUlást azon kötelességekre, amelyeket a berlini szerződés hárított Romániára. Hozzáfűztek ellen-ben egy ujabb bekezdést, amely megállapítja, hogy a berlini szerződést Románia megkérdezése nélkül készítették. A 9 — 10 §. a román izraeliták egyenjogúsítását tartalmazza a többi hitfelekezetekkcl.
A statáriális bíróság első
Ülése.
Budapest, dec. 11. Ma délelőtt 10 órakor volt a budapesti törvényszék ötös tanácsának Tanger kuría biró elnöklete alatt az első statáriális ülése. Budapesten 1871 óta ez. az első rögtönitélő tárgyalás. A vádlott Czetter
Pál, 25 éves, lopásért hatszor büntetett csa-
* • .
vargó, aki a vádirat szerirjt november 19-én é.jel 11 órakor ismeretlen társával Várady hajóskapitányt megtámadta, kardját és . óráját elrabolta. Néhány percnyi tanácskozás után az elnök kihirdette .a törvényszék, ítéletét, amely bizonyítékok hiányában a vádlottat felmenti. Tekintettel azonban arra, • hogy maga a vádlott is elismeri, hogy csavargó s hogy a kérdéses időben is lopás miatt tartózkodott a ^helyszínen a törvényszék további őrizetben tartását javasolta. Az ítélet jogerős. . -
>\' <v

Windischgratz megérkezett.
¿tv
Budapest, dec. 11. Windjschgátz Lajos herceg ma repülőgépen Berlinből Budapestro
érkezett.
Szervezett rablógyilkos banda Kecskeméten.

Budapest, dec. 11. Kecskeméti jelentések szerint a kecskeméti erdőben lő holttestet találtak. Kecskemét egész vidékén egy szervezett rablóbanda működik, amely novemberben a Lajosmizséro induló vonátról leszállított több • embert. Az ombereket a rablók a Kecskemétről 8 kilométernyire fekvő erdébe vitték és ott fejszével agyonverték őket Ae áldozatok hulláit megtalálták. Eddig 24 meg-csonkított holttest nyomára bukkantak, de az összes áldozatok száma 00-ra tohető. .


i»»» •

1 . Ifyi * . « " V.

/


r:i
ZALA
1919. december 7.
A románok visszavonulása.
Budapest, dec. 11. A nemzeti hadsereg fővezérségétől érkezett hirek szerint a románok a Tisza mellékéről visszavonulnak. A visszavonulásról részletek még nem érkeztek.
Horthy a vidéken.,
Budapest, dec. 11. Horthy Miklós fővezér a mai napon csapatai megszemlélése végett vidékre utazott.
Ma minisztertanács.
Budapest; dec 11. A M. T. I. jelenti: Holnap délelőtt 11 órakor a miniszterelnökségi palotában minisztertanács lesz, amely főleg közélelmezési és szénügyekkel foglalkozik. A minisztertanács határozza meg véglegesen a békedelegációban résztvevő magyar politikusok névsorát.
Cseh-nómet politikus a tótföldröl
Bécs, dec. 11. A csehországi németek egyik vezetője egy ujságiró előtt a következőket jelentette ki:
— Mi jól tudjuk, hogy mily nagy az elégületlenség Szlovákiában, tudjuk, hogy Kramarz 8 nap alatt betöltette ott csehekkel az összes magasabb állásokat. Közben a csehek teljes szocialista kormányt kaptak, amely a rendeleteket nem tudja végrehajtatni, ugy. hogy a fontosabb rendeletek hetekig hevernek a fiókokban. A nemzetgyűlés nem tényleges parlament, hanem kooperáló pártok konferenciája; egyedül a cseh pártok vesznek részt benne, a . németeket és a független szlovákokat kizárták belőle. A nemzetgyűlés és kormány között lappangó ellentétek vannak, a kabinetnek nincsen többsége a nemzetgyűlésen, ahol azonban nincsen többsége a szocialistáknak sem.

v— Ha a békekonferencia határozatait a magyarok nem tudják megváltoztatni* akkor annál szorosabban kell nekünk ezentúl együtt dolgoznunk. A jövő parlamentben a csehországi németeknek a magyarországi tótokkal és lengyelekkel ellenzéki blokkot kell alkotniok. Annyit tudunk, hogy a csehek sohasem ülnek le a magyarokkal egy asztalhoz a hatáikiigazítás kérdésiben tárgyalni, inkább a mindhalálig való harcot választanák.
Az én meggyőződésem szerint, — mondotta a politikus — ha igy megy tovább, a magyaroknak nem is kell valami nagyon megerőltetniük magukat,mert magukaszlovákok veszik el tőlünk, csehektől a Szlovensz kót.
Clemenceau Londonban.
Párís, dec. 11. Clemenceau 3 napig szándékozik az angol fővárosban maradni. Loyd Georgessal azt a helyzetet fogja megtárgyalni, amelyet az amerikai küldöttség elutazása teremtett. Továbbá tanácskozni fognak afelett is, hogy miként oldják meg az adriai és orosz kérdést. Az amerikai békedelegáció tegnap este Brestből hazautazott.
Tőzsde.

Budapest, dec. U. Magyar Hitel 1116,
Osztrák Hitel 820, Kereskedolmi Bank 4830,
Magyar Bank 80, Agrár 1040, Fabank 1835,
frazai 620, Konkordia 700, Viktória 1900, Sftlgó 2425, Rima . 030, Adria 6800, Atlantik 3850
Valuta. Lei 408, Márka 328, Rubel 260, Dollár 130.
Amerikában Is súlyos a helyzet
Ma kezünkbe került a Newyorkban megjelenő Előre cimü magyar lap november 22*iki száma. Ebből vettük ki az áljtbbi közleményt, amely szomorú bizonysága annak, hogy nem csak mi küzdünk szénhiánnyal, hanem a világ leghatalmasabb, leggazdagabb állama : Amerika is. A cikk a következő címeket viseli:
A Méubláuy napról-napra sulyo» •abbA testi a helyzetet. W á chicagói bualparl telepek icéa-készlete már cnak két hétig tart« hat — Iewábati kritikus a helyzet. — A izeinélyiiáUltó vasutak forgalmát redukálni készttluek. — A Ménbárók már 20 százalék béremelést ajánlottak fal, melyet a bányászok visszautasítottak.
Azután így szól a cikk:
A szénbányászok sztrájkjának harmadik hetében a szénhiány rondhivül súlyossá vált. A chicagói na£y husipari telepek szénkészlete alig két hétre elegendő s a szónbizottságtól azt az információt kapták, hogy semmi kilátásuk nem lehet ujabb készletekre. Ezeknek a telepeknek a lezárása tehát három héten belül bizonyosra vehető. Az llinoisi kerületben Chicagón kivül is nagy a szénhiány. Argóban ós Pekinben a Corn Products ComjHiy kénytelen volt lezárni a telepeit. Mind a két tdep naponta százezer bushel kukoricát dolgozott fel fogyasztási célokra. Az acélgyárak is egymásután zárulnak be a szónhiány miatt.
Hines, a vasutak igazgatója kijelentette, hogy egy-két napon belül a személyszállító vasutak forgalmának jelentékeny csökkentése várható. Hines értekezletet tartott hét kerületi igazgatóval. Az értekezlet után azt mondotta, hogy a helyzetről jelentést tesz - a kormánynak, mivel „nem akar egyéni felelősséget vállalni az iparágak termelésének korlátozásáért.
lowa államban a helyzet olyan súlyos, hogy az állam számára engedélyezett szénkészlet ujabb kimerülése miatt most már másodízben zárják le az iskolákat Harding kormányzó azt az ajánlatot tette a széntermelő államok kormányzóinak, hogy állapodjanak meg a bányák lefoglalásában és adják meg a bányászoknak a 60 százalékos béremelést. Harding távirata a következői
.lowában a szénhiány rendkívül súlyos.
Valamely módon gondoskodnunk kell a szón-
/ »
termelés megkezdéséről. Ostromállapot elrendelésével le lehetne foglalni a bányákat. Szenet csakis akkor lehet bányászni, ha a bányászok hajlandók dolgozni. Ajánlom, hogy a kormányzók foglalják le a bányákat s amig a washingtoni konferencia véget nem ér, fizessék meg a bányászoknak a régi béren felül a 60 százalók béremelést is. Igy lehetne segíteni a helyzeten a bányatulajdonos és a bányászok jogának megsértése nélkül is ós azt hiszem, hogy ilypn körülmények közt a bányászok hajlandók lesznek dolgozni."
West. Virginiában a sztrájk kiterjedt azokra a bányákra .is, melyekben ezideig folyt a munka.
-
Washingtonban a tárgyalások ez ideig nem vezettek eredményre. A szénbárók legutóbb 20 százalékos béremelést ajánlottak azzal a feltétellel, hogy a munkaidő maradjon változatlanul. A bányászok tisztviselői az I ajánlatot nevetségesnek tartották.
| A szénbárók közt a konferencia folyamán ellentétek keletkeztek. Egy részük igyekszik minél előbb kiegyezni a bányászokkal, más részük az eddig megajánlott kedvezményeket is sokalja. Nincs kizárva, hogy a szénbárók közt nyílt szakadás áll be.
Kommunista tárgyalás.
Csak suszter volt. — A bőrkabátos brlgantlk. — „Halál rád buirzsoa!"
. A nagykanizsai törvényszák ötös tanácsa tegnap három kommunista bűnügyet tárgyalt. A tárgyalás iránt nagy volt az érdeklődés, mert ez alkalommal került sor az annak idején nagyon kellemetlen feltűnést keltő „Halál rád burzsoá" cimü cikk szerzőjének, Lukovich. Józsefnek izgatási ügyére is. A három tárgyalás lefolyásáról alábbi tudósításunk számol be:
Elsőnek Takács Józsefnek, a karmacsi direktórium elnökének bűnügyét tárgyalta le a bíróság. Takácsot izgatással vádolta az áU lamügyészség, mert a suszterből lett direktóriumi elnök a faluban tartott gyűléseken bizony erős hangon szokott felszólalni egyes társadalmi osztályok ellen, sőt annyira elragadtatta magát, hogy a falu egyik öreg érdemes gazdáját: idősb. Dömötör Istvánt Ic is tartoztatta. Az öreg Dömötör jellemezte a legjobban Takácsot, amikor azt mondta róla : „Istennek kép-
* « u
zelte magát, pedig hát csak sujszter volt." A törvényszék beigazoltunk látta az izgatás bűntettét és a vádlottat 2 évi börtönre Ítélte. Takácsot dr. Krausz Aladár ügyvéd védte.
*
Mindenki emlékszik még bizonnyal a kommün bukását.követő napra, amikor mindannyian először lélegezhettünk fel boldogan, magunk mögött tudván egy haramiáktól irányított hos/zu négy hónapos rémuralmat. Az emberek örömmel szedték efő eddig féltve őrzött kincseiket: a kis nemzeti szinü szalla-gocskákat s büszke öntudattal tűzték azt mellükre. Az elsők között, akik nemzetiszínű szal-lagokkal felékesítse az utcán megjelentek, voltak: Ferenczy Sándor 20-as főhadnagy és többen. A város akkor még természetesen tömve volt kézigránátos bőrkabátosokkal, akik — mi sem természetesebb — a . legvadabb dühyel rohantak meg mindenkit, akiken nemzetiszínű szallag volt. Ferenczy főhadnagyra Pörcz János és Révffy Gyula vöröskatonák rohantak rá s amikor a főhadnagy nem akarta a szal-lagot eltávolítani — tettleg bántalmazták és szuronyok közt kisérték be a laktanyába, továbbá a védelmére kelt Aczél Ignác kereskedőt is véresre verték. A bíróság magánosok ellen elkövetett erőszak bűntettében mondotta ki őket bűnösnek és Pörczöt 5,\'Révffyt pedig 4 havi fogházra itólte. Mindkét vádlottat dr. Balázs Zsigmond védte, akit annak idején szintén súlyosan inzultáltak a vörösök a nemszalag kitűzéséért.
¥
Ezután a „Halál rád burzsoá" cimü cikk szerzőjét, Lukovich Józsefet vonta felelősségre a törvényszék., Lukovich azzal védekezett, hogy a cikket terror alatt irta. Állítása szerint Sneff nem volt megelégedve az ő újságírói munkájával s fenyegetésekkel követelte tőle, hogy olyan cikket irjon, amely csöpögjön a polgárvértől; Vantus népbiztos pedig egy cikkében ellenforradalmi \'tendenciákat látott s emiatt le is tartóztatta. Védelmére fölhozta még, hogy cikkei nagy részét Budapestről kapta, vagy már lapokból ollózta.

»Halit* ont+y.titr-


•f IV* \' . • »UHSA v- rotm •<« *\'- *


december 12.
ZALA
A kihallgatott tanuk közül Földes Mik-l(5s előadta, Hpgy egy izben Lukovich panaszkodott neki, hogy Sneff elveivel és jóizlésével ellenkező cikk megírását követeli tőle. Ennek Illusztrálására Lukovich fölmutatta neki a Haléi rád burzsoá cimü cikket.
Pollerniann János ós Vojnovi/s Lajos renciőrtisztviselők tanúvallomásukban elmondták, hogy Vantus népbiztos parancsot adott lei a két Lukovich-testvér előállítására s ez alkalommal pár óra hosszáig fogva is tartotta okot.
Ugyancsak Pollerman János, továbbá OlaSzgál Vilmos tanuk szerint Lukovichék Sneff.és Vantus terrorja elől eiakartak szökni\' Nagykanizsáról. Tóth Zoltán tanú vallja, hogy a sajtó terrorizálása már a kommunizmust megelőzőleg megkezciődött.
A legsúlyosabb vallomást Csáp Ágoston hadnagy tette, aki előadta, hogy őt több tiszttársával egyetemben Lukovich József és neje ellcnforradalmárkodás miatt följelentették s ez alkalommal olyan vádakat is bemondtak ellene, amely nem volt igaz. Lukovichék följelentése következtében a tiszteket letartóztatták, Budapestre kisérték s ott Csápot tizenkét évi fegyházra ítélték. Ebből a tanú három ós fél hónapot kl is töltött s csak a diktatúra bukása után ongedték szabadon.
Az elnök kérdésére a vádlott mentségül azt hozta föl, hogy ő Csáp hadnagyot nem ismerte s csak feleségétől hallott Csáp dolgairól. Följelentést nem akart tenni ellene s csak véletlenül szólta el magát Sneff előtt, amikor aztán kipresszionálták belőle a hadnagy elleni adatokat. Beismorte, hogy a vádakut otthon írásba is foglalta s erre nem kényszeritette senki. Az írást másnap átadta Polainak,
Elnök: Mát ha maga nem akart a hadnagy ur ellen följelentést tenni, miért foglalta a vádakat-Maba*...... .............^___________________
A vádlott erre nagy zavarba jön s ötölve-hatolva jelenti ki, hogy ezt ő se tudja.
Vezetőügyész: Mondja, magyar ember maga ?
A vádlott nem érti meg a kérdés élét s büszkén jelenti ki, hogy magyar nemesi családból származik s a nemességet családja 1520-ban kapta.
Csáp hadnagy még arra kéri a bíróságot, hogy Lukovich felesége ellen is indítsák meg a bűnügyi eljárást.
\' Az elnök kijelenti, hogy ez csak a mai tárgyalástól függetlenül történhet meg.
Ezután a vád- és védbeszéd hangzott el» melynek végeztével az ötös bíróság Lukovich Józsefet izgatásért kilenc hónapi fogházra itélte. Lukovichot dr. Bród Tivadar vcdte.
HÍREK
— útlevél nélkül. Immár több mint egy esztendeje, hogy Szegedet a franciák Megszállták s az ország legnagyobb és legmagyarabb vidéki városától el voltunk vágva. Volt idő, amikor csak Ausztrián, Csehországon, Jugoszlávián keresztül lehetett odajutni; a kommunizmus alatt. A diktatúra bukása

után is csak útlevéllel lehetett Szegedre Utazni, de útlevelet csak nagy utánjárással és protekcióval \' lehetett szerezni a francia konzulátustól. Hála Istennek,\' a szomorú idők-
Íjek vége. Szeged kiürítése is folyik s a rancia város kormányzó az idegen csapatok teljes kivonulása előtt is megengedte, hogy jövendőben Budapestről is már magyar uralom alatt levő területekről útlevél nélkül utazhassanak Szegedre.
deoember
12
Péntek
NAPTÁR
Róm. kath. Siynai». Prot. Sipirid. ( öt. kath. Szplrid. Gór. kai. (nov. 20.) l\'armn. Ur. KisiUv 20.
A nap kél raggal 7 óra 87 parc-kor, nyugszik délutui 4 óra 07 parckor.
A hold két o «ta 8 óra 45 parckor. nyugszik d. o. Ü óta 58 parckor.
— Áthelyezett államügyész. Az igaz-ságügyminiszter Borody Dezső nagykanizsai államügyészt saját kérelmére Sopromba helyezte át, ahol előzéleg már hosszabb ideig mükö-
dött y
— Laehne titokzatos budapesti iit}*.
Budapestről táviratozzák: Hetek óta várja a rendőrség, hegy Laehne Hugó Budapestre érkezzék, mert a volt földmivelésügyi államtitkár azt az értesítést küldötte, hogy a Tisza ügyben vallomást akar tenni és arról fog felvilágosítással szolgálni, hogy kinek az utasítására fizette ki a forradalom nngy szerepet játszó egyéneinek a 10 ezer koronákat. Alind-ezideig azonban Lnehne nem jelentkezett a budapesti rendőrségen, hogy fontos tanúvallomását megtegye, holott mindenfelé azt beszélik, hogy a mult hét folyamán Budapesten járt és egyes politikai személyiségekkel tárgyalásokat folytatott. Budapesti útját oly titokzatosan rendezte, hogy nem is szállt meg Szép-utcai lakásán ós tanácskozásai befejezte után autón tért vissza Bécsbe.
— Ellopták a dlsznalt. Cser János, a Récse melletti 74. számú vasúti őrházban szolgálatot teljesítő vasutas feljelentést tett a rendőrségen, hogy tegnapra virradóra ismeretlen tettesek 2 ártány disznaját elhajtották. A rendőrség felhívja a város henteseit, hogy ha valaki gyanús disznókat kínál nékik eladásra — azonnal jelentsók a legközelebbi rendőr-őrszemnek. •
......... — Kérelem. Egy szegény hivatalnoknő
tegnapelőtt a rábízott hivatalos pénzből elveszített 3000 koronát. Mivel a kár teljesen őt sújtaná, esedezve kéri a becsületes megtalálót, hogy legyen szíves azt a Zala kiadóhivatala révén visszajuttatni.
— A kolozsvári magyar színészek sorsa. Kolozsvárról jelentik: A románok az impérium átvétellel kapcsolatosan Erdélyben minden magyar intézmény kipusztítására törekszenek. Bz a cél vezette őket akkor, midőn a Kolozsvári Nemzeti Színházra is rátették a kezüket. Bár a szinház dr Janovits Jenő színigazgatónak még hosszabb időre bérbe van adva, egy szép szeptemberi napon fegyveres erőszakkal, a bérleti jog teljes negligálásával a magyar nemzeti S2inházból a szinészeket eltávolították s kcsőbb október hó közepén csak azt engedték meg nekik, hogy a nyári színházban előadásokat tartsanak. Ez az engedély azonban teltesen értéktelennek bizonyult, amennyiben alig .két heti előadás-után a zárórát megszigorították s ezzel kapcsolatban a színházi, orfeumi és mozielőadásökat .beszüntették. A. szinház igazgatójának dr. Janovics Jenőnek távollétében Parlaghy Lajos mindent megtett, hogy engedélyt , kapjon a színházi előadások megtartására annál is inkább, mert a szinház bödzsóje teljesen megrendült. A pénztári készlet kimerült s jelenleg a kolozsvári bankok sincsenek abban a helyzetben, hogy nagyobb összegeket utaljanak ki. Pedig épen a té i hónapok azok, amikor a színészeknek leginkább van pénzre szükségük. A magyar színészek máról-hónapra nagyon nyomorúságos helyzetbe
kerültek. Ezért november 6-án egy dejmtáció jelent meg Petala Kolozsvárt székelő román generálisnál és a fenti indokok felsorakoztatása
^^ * í\'jB*»**\'» * I 11 pjf < -K >
me\'lett arra kérték, hogy engedje meg a színházi és mozielőadásokat. A tábornok Kijelentette, hogy felsőbb helyről még nincsen fel-hatalmazása arra, hogy az általános érvényű rendeletet megváltoztassa. Mindent megtesz azonban, hogy a rendeletnek a színházra ós a mozikra vonatkozó részét módosítsák. Közbenjárására az előadások engedélyezése meg is törtónt, azonban pár nap múlva az előadások tartását ismét beszüntették. Az előadások most is szüneteldec.
— Visszaállították az egyévi önkéntes! kedvezményt. Budapestről jelentik: A hivatalos lap legújabb számában miniszterelnöki rendelet jelent meg, amely az egyévi önkéntesi kedvezmény megszüntetését kimondó Károlyi féle nóptörvényt hatályon kivül helyezi. A rendelet újra hatályba helyezi az egyévi önkéntesi szolgálatra, valamint a ket éves szolgálatra vonatkozó kedvezméyeket.
— Horvát politikus Sümegen. Galliardi vezető horvát politikus, aki a magyarsággal való egyesülés gondolatát hirdeti, dec. 8 án, gr. Sigrav Antal kormánybiztos kíséretében Sümegre érkezett Eitner Zsigmond kormánybiztoshoz. GalliaTdi a napokban a fővárosban is folytatott tárgyalásokat a magyar-horvát unió ügyében. %
— A Világ mozgóban pénteken és szombaton kerül bemutatóra VérzÓ vágyak vagy Egy asszony traged-ája című 4 felvonásos dráma, melynek főszerepét Rosa Cornelo, a leghirnevesebb mozimüvósznŐ játsza. Ezen szenzációs film csak két nap lesz látható.
— A földosztás Erdélyben. Az Erdélyi Tudósító jelenti: Erdélyben a földosztás végző bizottságok szervezése már megkezdődött, de mivel ez a munka rendkívül sok időt vesz igénybe, annak befejezéséig egyenlőre haszon-béri szerződést kötöttek a nagybirtokosokkal a földbirtokosokkal a földmivesek a főszolga-biróságok közbenjöttóvel. A földhaszonbéri szerződéseket -sok helyen már megkötötték. A földosztás ezen módjával az oláh földmivesek nincsenek megelégedve.
— Péntek, szombat, vasárnap kerül bemutatóra az Urániában Az igazság uija cimü 3 felvonásos szinmű. Irta Lázár István, rendezte Garas Márton, a főszerepeket játsza Várkonyi, Fenyves, Kertész, Mály Gerő, Farkas Antónia, Luborszky Lili, Igalits Sándor..
________ y • ">
Színház.
Heti műsor s
Péntek: Mikor az asszony ideges. Szombat : Tul a nagy Krivánon. Vasárnap d. u. 3-kor: Lili bárónő.. Vasárnap, este 7-kor: Tul a nagy Krivánon.
csak ugy tartják meg fiatal kinózósüket, ha arcukat csakis ártalmatlan szerekkel ápolják. Kitűnő arcápoló szer a nálam 1; í&hato kámforos éjjeli crém, Lanolin-crém, gíicerin-méz zselée kézfinomító, havasigyopár-cróm, Sarg-féle bőrcrém; fogápoló szerekben, Heider, Denko és Pebekó-cróm, Dentopur szájviztabletta (othon készíthető szájvíz), Kalodont fogpor debozban. Hajmosó sampon, Zita, bolya és kamilla (szőke hajnak») Toilette szappanok, ajakir, íf zsaviz. Arc-bőrbántalmaknál szives utasítás vagy gyógykezelés. — Zrínyi Miklós-ú. -45. Kapu alatt
jobbra. 2370
————■ \'
írógép
r
teljesen Kifogástalan, tiszta állapotban eladó. Stoewer rendszerű, látható irásu. Cim 6 lap kiadóhivatalában.

1

KOPSTEIN
óriási választékban a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig kapható a ^
V \' «
Dunántul legnagyobb bútoráruházában
SOPRON, Várkerület 62.
/ V

Telefon 339 sácám.
2207
Telefon »«!>
..... 1
—————

vagrgontételekben
legmagasabb napi áron vásárol
GrünhutHenrikFia
Naíi\'yknnl^s«.
APRO HIRDETÉSEK
Gyakorlattal bhó vincellér, nő*, Állást herei». — Cim a kiadóban.
Elcserélném a város belterületén levő utcai kétszobás lakásomat Magyar-utcában levő lakással. Bővebbet Bergstein, Magyarutca 4. szám. 2384
Két lisztes hombár ós egy kézikocsi eladó Kinizsi u. 21. szám alatt 2381
Régiségeket vess, mint műgyűjtő legmagasabb árban Plok György Szombathely. 2378
MCMMBM^maMMaHMm^OTMaaMHaMu■ mi. i ■ i < i ■ ■
Gyerekkocsi, teljesen uj, haszná«> latlan, eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Uradalmi kertésx állást keres
azonnali belépésre. Az összes kertészeti rnunkakban jártas. — Cime: Nagy Ferencz, Balatonmagyarod.
Bérbe keresek kisbirtokot gazdasági épületekkel, léhet vidéken la.
Cim a kiadóhivatalban. 23G7
Ajánlok előnyős árban legjobb minőségű szivarkahüvelveket és papírokat
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete* Club, Kohinor, Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Ottoman, Sempronia, Riz Cassino, Viribus Unitis stb. ^
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és múvészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szivar szipkákban. — Viszonteladóknak eiínjfo wjroszlrak.
Gyufd nagyban és kicsinyben 1
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
===== Korona-szálló épület, r ■ ■ •

értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Magyar-utca 1 l/a szám alalt
Ira-. csemege- és élelmiszer-üzletemet
f. hó 16-án megnyittom* A n. é.
közönség szives pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel
Forgács ReajNÖ.
URANIA "^Haiota
vatiiAllXl iniMniii, 4. felelős US
Péntek, szombat, vasárnap. December 12., 13. és u.
Corvin atrakció I it , f - ■ ■
S«lnmű ÍJ felvoná«baii.
Irta Lázár István. Rendezte Garas Márton. Főszereplők : Várkony, Fenyvesi, Kertész.
-11 .• • i
Elöadáiok köiQ.pokon 6 é* 8 órakor
Tuár- éi ünnepnapokon 3, 5, VtT él • Ór.k.r,
Vásárolok nagymeny nyiségü takarmány-
V
féléket, különösen:
Széna

I?

takarmányrépát!
Vasútállomásra szállítva legmagasabb árban.
Közvetítőket díjazok, .
Telefon 199, lioda: Kinlzsy-itca 2-8.
POLLAK M. EMIL
terménykereskedő NAGYKANIZSA.
** \'l* V ■ J • ■ li v ( ;■ V • 1> » , > \' Í J ■>.\' 4.VILÁG
a
mozgószlnház
Szarvas szálloda. Telefon 74. sz.
Péntek, szombat. Deoember 12. ó* 13
Vérző vágyak
Egy asszony (ragédiája 4 felvonásban
Főszerepben Rosa Corneto.
í
m
Előadások kezdete 6 és 8 órakor.
Yaaár- és ünnepnapokon 3, 5, íél 7 ét 8 órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
j
ÖzvcgyaMNZonr, házmesteri állásra ajánlkozik. — Cim Főtér 5. szám alatt az udvarban.
Zongoraoktatásra tanítványokat felvesz Hírschl Juliska, Ftt-ut 6. sz.
NAGYKANIZSA
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. sz.
; Telefon: 59. »ára. Sürgönyeim: „Argos" Hagykaolzta.
—-
Közelláíási czélokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket: v
Élő- és leölt sertéseket
és eoyéb élelmiszereket!
í, »V ■■ •■ \'
| A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatal! Egyesülés meg-bízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat | személyesen vagy vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12-ig és d. u. 2—6 óráig kérjük leadni.

j - • ■ • ■•
* tWl ¡»^ll!»«
í i
Nyomatott; a .Zala® Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykaniisán.
N««ykant..a, Mit. éteembír IS. giombal

^tmtnH to kMiltiitil
^OYKANIZSA Sugár út 4.
Előfizetési árak
vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra ... 11 I
lUfyftá ém • • 45 ,
Félévre Ü <
Egéss érrt . . 109 ,
,la Nyomdavállalat
P6-uí 5. sz.

\' 1919. december 21.
ZALA
—»V-- --------- —

1919, december 13,
tm«
deoember
13
Szombat
HÍREK.
N A P T Á
Róm. knth. Lucia se. Prot. Luca Gör. kath. Fusxt. GarMwl. (nov. 30.) András, hr. KinUv VI.
A nap kél reggel 7 óra 87 paxc-kor, nyugatik délut m 4 óra 07 parckor.
A hold kél o*to t) óra 45 patc-ko\\ nyugiaik d. e. 0 ói a porckor.
— A vasmegyei keresztény párt közbelépése az internálandókért, A Vasvármegye írja: A dunántuli főkormánybiztesság rendeletére az alispán dec. 5 én kiadta a parancsot, bogy a proletárdiktatúrának azok t a szereplőit, akiket bűncselekmények különben nem terhelnek, vegyék v őrizetbe ós kilenc .dikén szállítsák el e hajmáskéri fogolytáborba. Szombathelyről negyvenhat, az egósj vármegyéből százöt egyén került volna internálásra. A szombathelyieket a rendőrség vasárnap • őrizetbe vette és a közigazgatási internátus-ban helyezte el, ahonnan kedden hajnalban kellett volna őket Hajm4skérre elszállítani. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának vasmegyei vezetősége látva azonban azt a rettenetes nyomort, amelybe az elszállítás az internálandók családjait dönti, a keresztényi emberszeretet ós irgalmasság nevében közbelépett, hogy egykori politikai üldözőinek, illetve azok családjainak sötét helyzetén könnyíteni próbáljon. Ezért a párivezelősóg az alispánnal egyelőre kieszközölte, hogy az intornálnndók e:szállitása további intézkedésig elhalasztnssék. Ugyanekkor a keddi megyei pártói tekozlet aítal is egyhangúlag elfogadott következő
táviratot küldötte fal a miniszterelnökhöz:
*
Huszár Károly n iniszterelnök
Budapest.
Alispáni hivatal felsőbb utasításnak en-
• /r
gedelmeskcdvo elrendelte, hogy azok, akik a kommunista irány szolgalatában résztvettek, do büncselekmenyeket el nem követtek, kedd-
«
tői kezdve a hajmáskéri fogolytáborba inter-náltassanak.* A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának vasmegyei pártvezetősége a keresztény politüra szellemétől vezettetve az irgal-emberszeretet nevében kéri a kormányt, hogy ne sújtsa e szegény megtévc-detteket ós azok családjait azzal, hogy a hibásakat \' most tólviz idején interráltatja. Okunk van hinni, hogy legnagyobb részük botlását máris belátva tartózkodni fog helytelennek megismert kommunista irány követésétől. Megértést, együttműködést óhajtunk ós ennek kívánjuk jelét adni, midőrt egykori politikai ellenségeink számára emberséges kíméletet kérünk, Kérjük Nsgyméltóságodat, szíveskedjék a vasmegyei internálandók szar badonbocsátását elrendelni. \' * Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának vasmegyet pártszervezete
Az őrizetben#levő internálandók komoly, de meleghangú levélben köszönték inog politikai ellenfeleik emberséges közbelépését. Gróf Mikes János megyéspüspök értesülvén az internalandók családjainak kétségbeeséséről, a maga részéről szintén hosszabb táviratot\' intézett a kormányelnökhöz és a keresztényi szeretet nevében kérte, hogy az internálandók elszállításáról a kormány tekintsen el. A keresztény pártvezetőség előterjesztésére a kor-mánybiztoshelyettes is hosszabb táviratot in tézett a székesfehérvári főkormánybiztosság-hoz, melyben az elszállitás mellőzésére tett javaslatot. — Az\' előterjesztésekre lapunk zártáig döntés még nem érkezett. .
— A rendőri büntetó bíróság ítéletei.
A nagykanizsai rendőrkapitányság mint kihágást bíróság ma a következő ítéleteket hozta: YVeisz Sománó Sugár uti lakó*, mert a lakáshivatal megkerülésével adott ki egy bútorozott szobát, 50 korona pénzbüntetést kapott. — Bejelentés elmulasztásáért özv. Schaffer Lipót-nét 20 korona, Strausz Sámuelt 100 korona, Jámbor Józsefet 60 korona ós fczv Deutsch Jakabnét 60 korona pénzbüntetésre Ítélte a rendőri büntetó biró. — Strém Mór ogy üzlethelyiséget akart a lakáshivatal megkerülésével kiadni, 200 korona pénzbüntetéssel sújtották. — Harminc napi elzárással és 200 korona pénzbüntetésre ítélték Posner Izidort, mert egy budapesti kommunistának szállást adott, anélkül Jiogy bejelentette volna. — Meszarits Györgynó nemespátrói asszonyt almadrágitás-ért 160 korona pénzbüntetésre és egy kosár almájának elkobzására itélte a rendőrbiró.
— Színházi és sport hetilap Nagy«
4Í •
ka"|zsán. Pletyka cimmol szinházi ^s sporthetilapot indít Papp József hírlapirór lapunk belső munkatársa. A hetilap a színház belső világát igyekszik az olvasóval kedves, közvetlen módon megismertetni, egyszcrsnvnt szolgálni akarja Nagykanizsának az utóbbi idő\'-ben erősen fellendült sportéletét. Nem foglalkozik a lap klubpolitikával s csakis közérdekű sportcikkeket közöl — A lap sportrovatát az NTE. ós VAC. egy-egy agilitásáról nevezetes vezetŐtagia fogja irányitan». Külön rovatban foglalkozik a Pletyka a kanizsai mozgóképszínházakkal ós ezzellfcapcsolMban a magyar filmművészettel. A Pletyka első száma nagyon szép tartalommal, a címlapon Kürthy Böske dombornvomásu, művészi arcképével vasá\'nap lép az olvasóközönség elé. Kapható 2 koronás árb*n Horváth ujságelárusitónál, a színház és a mozik pénztárainál.
— A gazdák oktatására a földmivejés-ügyi miniszter tanfolyamokat rendez a városokban és a falvakban Az előadásokat szak-, képzett gazdák fogják \' tartani, — részben helybeliek, részben a minisztérium által kiküldöttek, — akik gazdasági és háziipari sero zatos előadásokban fogják oktatni a gazdaközönséget.
— Halálra ítélték a Tassy- család gyilkosait. Néhány nap előtt megirluk Tassy Je-nőnok, Inkey báró vejének és családjának tragédiáját. A véres eseményről téves hirek jelentek meg a fővárosi sajtóban, amivel szemben illetékes helyről utólag a következőkről értesülünk: November lG-án ójjol két óra tájban Tassy Jenőnek a somogymegyei Tamási melletti Kastélyosdombó birtokára tiz szerb katona hatolt be s körülvették a kastélyt. Hárman közülük betörlek álarcosan Tassy feleségének hálószobájába. A zajra az asszony mellett fekvő gyermek felriadt:
t — Mama kormos emberek jöttek a szobába! — kiáltotta felvc a gyermek.
Tassynó első pillanatban azt hitto, hogy a gyermek álmában beszél, de rémülten vette
észre, hogy szobájában sötét alakok bujkálnak. Kétségbeesetten sikoltozni kezdett. A sikoltozásra Tassy, aki a rablók zsjára szobája ablakán menekülni akart, hogy segítséget hozzon, visszafordult s kezében revolverrel felesége hálószobájába rohant. A halványan pislogó mécses mellett meglátta a szerb katonákat és rájuk . lőtt. A szerbek visszalőttek s a dulakodás közben leverték a mécsest, u^y, hogy koromsötét lett a szobában.* A sötétben
I Tassy oly szerencsétlenül használta fegyverét,
* ....
| hogy valószínűleg ő maga lőtte le feleséi és gyermekét. Erről azonban mit sem tudót s amikor látta,-hogy a többi rabló is a hái nak tart, az udvaron keresztül a cselédekérti akart futni. Az udvaron azonban ogy szerb martalóc őrködött, aki rálőtt s Tassy holtan esett össze. — Ez ügyben a Pécsett állomáJ sózó szerb parancsnokság részéről Vuicsics ezredes szigorú vizsgálatot indított, mind a tiz rablót oífogatta ós hadbíróság elé állította, amely tegnap mind a tizet halálra itélte.

— A Déli Vasút pénztfgyel, A Da
vasút igazgatóságát a társaság elsőbbségi kötvényeinek brtokosai nevebeh az Offico Nációnál rriéghivla, hogy időszerű fontos tárgyalások végété képviselőket küldjön Párisba. A tárgyalások előreláthatólag már e hó folyamán vagy január első felében lesznek ós céljuk, hogy a Dili vasút válságos helyzeten segit. sanck. Ezeken a tárgyalásokon azon államok képviselői fognak résztvenni, amelyek területén a Déli vasút vonalai átmennek. A fegy. verletétel óta a Déli Vasút szakadatlanul ezon fáradozott, hogy az Offica Nationallal tárgyalásba bo sá:kozzck, de a politikai helyzet ezt eddig lehetetlenné tette. A Dóji Vasút pénz ügyi helyzete vigasztalanabb, mint valaha volt és csak az a Jámbor kívánság önt b;le életerőt, hogy a legközelebb meginduló párisi tárgyalások során találnak valamelyes orvoslást. A tárgyalás megindítását az a körülmény sietteti, hogy a Dili vaspálya-társaság nincs abban a helyzetbe", hogy * az elsőbbségi kötvények, szelvényeit beváltsa A bécs—párisi tárgyalásokat kell, hogy a páris—római tárgyalások előzzék meg, mert e tárgyalások során kerül szóba az olisz annuitások fizeté sének kérdése. Egyébként a párisi pén?ügyi körök mit sem árulnak el a tárgyalások alkalmával megvitatandó javaslatokról. Ugy látszik, a közvólentény tájékoztatására elegendőnek tartják az os2trák békeszerződésben külön fejezet alatt felvett azt a pontozatot, melynek értelmében a Déli vasul igazgatására ós műszaki újjászervezésére nézve a Déli vasut-társaság és az érdekelt nemzeti államok külön egyezménytfognnk egymás közt kötni. Ebből következik, hogy a tárgyalásokon a francia részvényeseken kivül a nemzeti államok és természetesen Magyarország is képviselve lesz. A Déli vasút problémája igen bonyoló-dottnak látszik és annak rendezése előre-láthatólag hosszadalmas és izgalmas vitákat fog .felszínre vetni. Alidig azonban a Déli vasút nem nézheti tétlenül, miként, züllik napról-napra; hanem haladéktalanul hozzá kell látniok az érdekelt szakköröknek, hogy azokról az ideiglenes segédeszközökről gondoskodjanak, amelyek e vasút akadálytalan üzemvezetését és teljesítőképességét biztosítják.
— Telepatikus előadás. Schenk Jenő, a világhírű suggestőr és telepatikus fenemén nyolc hónapig tartotta lázban Budapest közönségét és napról-napra a leghihetetlenebb kísérleteket mutatta be. Nyolc zsúfolt háza volt a budapesti Vigadó nagytermében és három hónapig debütált a Fővárosi Orfeumban, mint attrakció. Szereplése alatt valóságos verekedések folytak a jegyekórt. A művész engedve a külföld unszolásának, világkörüli turnéi* indul, elóbb azopban Magyarország nagyobb városaiban mutatja be csodával határos képes-sigeit. Győrött és Sopronban valóságos Schenk-láz tört ki és mindenütt ujabb és; ujabb előadásokat kellett közkívánatra tartania. Amint halljuk, I7*én érkezik ol dunántuli tournéján
» • •
I9IW december 13
ZALA
vasunkba és megjövendölhetjük, hogy nálun\'k is olyan elemi erővel hatnak majd produkciói, mint mindenütt, ahol szerepel. Jegyek 5—20 koronáért Szerb papirkereskedésében már kaphatók. — Tanácsos a helyekről előre gondoskodni. * - \\
— Tizennégy halálos Mélet, A budapesti törvényszék ötös bűnteiő^tnnácsa ma hirdette ki az Ítéletet a világ legkegyetlenebb hóhérainak a bűnügyében. Az itélet igazságos s minden körülmények között megfelel annak a követelménynek is, amelyet az irtézva háborgó közvélemény támaszt az emberbőrbe bujt vérszomjas fenevadak közül a bíróság tizennégyet itéit , halálra s ezek névszerínt a következők : Cserni József, Schön-Goláberger Károly, Groo Géza, Mészáros Sándor, Löbl Miksa, Steiger János, Mnx Miksa, Tüzér Lajos, Bonyhády Tibor, Kakas Ferenc, Loscher Márton, Csomor Gábor, Neumayer-Nagy Géza ós Papp Sándor. A többi vád ott közül Polánszky Lajos életfogytiglani fegyházat, a hirhedt dr. Vajda Zoltán pedig öt évi fegyházat kapott.
— A Kereskedelmi Alkalmazottak f. hó 13-án este fel 8 órai kezdettel táncestélyt tartanak cigányzenévé!, saját helyiségükben (Casinó fókUzint.) A terem fűtéséről és világításáról gondoskodva van
— Az NTE. tánceátélye. Az NTE. értesiti meghívott vendegeit, hogy ezen a héten táncestélyet yfolyó hó 14 én, vasárnap este tartja a Cannóban. (Ke/dete este 8 órakor.)
~ NTE. hlrel. (Dalárda és vigalmi bizottság ) A Tornaegylet felkéri a vigalmi bizottságot és azon tagjait, a kik az alukitandó dalárdában részt óhajtanak venni, hogy folyó hó 15-én, azaz hélfőn d. u. 5 órakar a tornateremben megjelenni szíveskedjenek.
— Az Általános fogyasztási Szövetkezet értesiti tagjait, hogy évi rendes közgyűlését f hó 14-én vasárnap d.. u. 3 orakor a „Szarvas* szálló é termében fogja megtartani,-. A tagok felkéretnek, hogy mindenki a közgyűlésen tagsági igazolványát hozza magával; kinek tagsági igazolványa még nincs az jelentkezzen a szövetkezet Erzsébettéri üzlethelyiségében. Az igazgatóság.
— Mackensen fogadása Győrben. Ma ckensen, a híres német tábornok Szalonikiből, internálása helyéről hazájába visszatérőben Győrön utazott át Az állomáson harctéri jó ismerősei, több magyar tiszt élén Klempa ezredessel, üdvözölték Mackensent és biztosították, hogy Magyarország hazafias lakossága sohasem fopja elfelejteni, amit Erdély felszabadításáért tett. Mackensent az üdvözlés mélyen meghatotta s válaszában kijelentette, hogy szívből örvend, mikor látja, hogy a vitéz magyar nép ismét saját erejéből kap lábra. Ha az ország a most megkezdett uton halad tovább, egyikte lesz az első európai országoknak. A magyar katona vitézségét ő ismeri legjobban s sohasem leiejti el. „Különös szeretettel kisérem figyelemmel az ország sorsát, — mondotta — melyet gonosz fiar^4^nk szélére
/ \\
juttattak, s örömmel látom (.fejlődését*. — A hires katona aztán közel háromnegyed óra hosszat beszélgetett a tisztekkel s aV elinduló vonatból sokáig integetett ki. A /tábornokot a hosszú internálás nem viselte meg\\ Szikár, magas alakja, délceg magatartása mist is a régi tetterős katonát mutatja. 1
— Olvasóink figyelmét felhívják, hogy a Dunantul l^grfagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a\' legfinomabb és elsőrangú minőségű bútorok Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
— Fdhlvás. A magánalkalmazottak szövetkezetének tagjait ezennel értesítjük, hogy hatósági tiszt. cukor, petróleum, só stb. a tagok részére az 1920. évre a szövetkezeti üzlethelyiségben kerül kiosztásra Kérjük a t. tagokat, hogy hatósági könyvecskéik kiállításánál aa élelmezési hivatalnál ezt beje lenteni szíveskedjenek. — Egyben ■ értisitjük az érdekelteket, hogy üzletrészek ugy az üzlethelyiségben, mint az összes helybeli pénzintézetnél jegyezhetők. Egy üzletrész 52 kar.
fillér. Az igazgatóság.
— Orvosi hlr. Dr. bzrger Miksa v. budapesti kórházi és klinikai orvos rendelését Sugár-ut szám alatt (volt <l3-as laktanyával szemben) megkezdte. Szakorvo?i rendelés: ÍÜ1, oir, torok és gegebetegeknek d. e. 9— 12-ig és d. u. 2—5-ig.
— A távlratforgalom fölvétele Csehországgal. A M, T. I. jelenti: Magyarország ós Csehország közöttj— ideszámítva a csehek által megszállott területeket is — a kölcsönös táviratforgalom december elsejével megindult. A táviratok katonai cenzflla alá esnek. A táviratok díjazására ós egyéb tekintetben egyelőre a belföldi szabályok mérvadók, de a hírlap táviratok\' a csehországi forgalomban nem részesülnek díjkedvezményben. A táviratokat kizáróan közértclmü magyar, francia, angol, olasz, némít, cseh, tót. lengyel, szerb, horvát vagy román nyelven lehet szerkeszteni.
— Behozatalunk és kivitelünk jelentékeny megkönnyebbítése várható a legközelebbi Időben A pénzügy-, kereskedelmi, föld mi veié sí és közélelmezési minisztériumok között tanácskozások folynak a behozatali lista kibővítése érdekében. Valószínű, hugy ebben a tárgyban néhány gyakorlati szakember véleményét is ki fogják kérni Ebben a tárgyban a kereskedelmi minisztérium az egyes szakmák érdekeltjeit december I i-re értekezletre hivla meg. Döntea • még természetesen nem történt, de értesülésünk szerint egyre erősebben domborodik ki az a fölfogás hogy azon majdnem minden közszükségleti cikk rajta legyen és csupán a kifejezetten fényűzési targyak behozatalához kivántassék engedély.
— Mit visznek el a szerbek Baranyából.
Eddig elvitték a szerbek Pécsen a cukor- és gépgyár berendezését, ezer vasúti kocsit, tíz gőzmozdony;; az állampénztárból készpénzt, a béllyei uradalomból a felszereléseken kívül 1400 szarvasmarhát, 4000 lovat, 2200 vaggon gabonát.
műpártoló kanizsai kp*önségét, hogy uj szel-vénybérlotek kaphatók Körmendy Árpád kedvelt színművészünknél és a színházi pénztárnál. Jelentkezni lehet d. e. 10—12 ig és d. u. 3—5-íg.

1t

Színház.
Heti műsor :
Szombat: Tul a nagy Krivánon. Vasárnap d. u. 3-kor; Lili bárónő. Vasárnap este 7-kor: Tul a nagy Krivánon.
— Uj darabok. Hettai direktor\' pesti tartózkodasa alkalmával nemcsak kitűnő tagokkal szaporította társulatát, hanem az ÖS/V szes fővárosi újdonságokat is megszerezte. Ezek: Farsang tündére, Szászorszép, Csók-bakter, Oh Teréz, A huncut kéményseprő, Pünkösdi rózsa, Marcsa katonája, Fekete lovas, Régi jó világ, Csintalan stb. Felujitatnak a régiek közül: Svihákok, Santory, Makrancos hölgyek, Gül baba, János vitéz, Nőemancipá-ció, Kék róka, Luxenburg grófja operettek, továbbá Ránk Bán, Romeo és Júlia, Ördög, Liliom, Vongorkák, Dolovai nábob leánya, Arany kakas, Falu rossza stb, stb. — Felhívjuk a I
Szerkesztői Üzenetek.
Olvasó. A napokban bizonyos helyen azt f.rtatták, miként lett a ZalátJól — Zalai Népakarat. Az\'ennek kapcsán fölmerült hazug vadakra csak annyit jegyzünk meg, hogy csak a Lukovich testvérektől származnak, akiknek egyikét a rendőrség mint most is veszedelmesen agitáló kommunistát letartóztatta, a másikát pedg, aki a kommunizmus alatt egy derék magyar hadnagyot a bolseviki vérebek \' kezére juttatott, -— a törvényszék kilenc havi fogházra ítélte. A nevezett lap az általa közölt hazug adatokat ezektől a Luko-vichoktól szerezte, akik hogy a saját bőrüket mentsék, most is hazudnak ós denunciálnak, mint ahogyan a kommunizmus alatt tettek. Aki ezen veszedelmes alakok adataira épít, az vagy önző célokból cselekszik, vagy rosz-hiszemü rágalmazó, mert tudnia kell, hogy a Zalából is azon terror csinált Zalai Népakaratot, amely az egész országot katasztrófába kergette.

<V
Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomasára hozni, hogy Deáfatér 10. sz. alatt (Pollák borkereskedő házában)
dohánytőzsdét nyitottam.
Ajánlok kitűnő minőségű szivarka hüvelyeket, papírokat, mindennemű dohányzó cikkeket, művészi kivitelű képeslapokat, valamint az össze* folyóiratokat, napi- es hetilapokat. Gyufa bármely mennyiségben. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettol Vio|a
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Magyar-utca 11/a szám alatt
h
B
ilinel
f. hó 16-án megnyittom. A n. é.
közönség szives pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel
Forgács Wo558ÍÍ.
Alulírottak ugy a maguk, valamint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy felejthetetlen jó apa, nagyapa, testvér és rokon
Bader Adolf
folyó hó 2-ikán d. u. 5 órakor életének 80-ik évében rövid szenvedés után történt gyászos elhunytát.
Á megboldogult hűlt tetemei folyó hó 5 ikén d. e. 10 órakor fognak a gyász-házból az izr. szertartás szerint a helybeli izr. temetőbe örök nyugatomra helyeztetni ,
Alsólondva, 1919. évi december hó 4.
áltfis és bike leagjen drása porai feleli l
Bader Béla, Hermán, Manó, Etelka, Ilona gyermekei.
ttsv. Ekeaapaoger Henrik né — Bader Berta Bader Jakab UhUtrci.
Bader Hermaané ecül. Kiss Iréa, Bader Manóaé szül. Fisober Bmilla menyei.
Balaton Béla, Wetaker^i Kálmán, Nemes Henrik
vej i.
Bader Jdiréd, György. Bador Dessö, Lili unokái.
Bader Pali, Balaton Ede, Déne«,Róssl, WelBsberger Lástlé, György, Margit, Bader Adolto Schwel.z, Nemea Artnr Fiume \\
unokái.
:>( íta^ab . >01 i», december 13
/ALA
óriási választékban a
bútoráruházában
Dunántul


VILÁG
nagymozgószinháx
Szarvas szálloda. Telefon 74. u.
Két liastca hombár és egy kézikocsi eladó Kinizsi u. 21. szám alatt 2381
Mii innkat, vatáioap. December 12., 13. ét 14,
Corvin atrakciól
Péntek, szombat. Deoember 12. és 13
Gyakorlattal bhó vincellér, nőit, AllAst kerf, — Cim a kiadóban.
Tal)c«eu nj uyeruiekagy eladó
Cim a kiadóhivatalban. 2372
Uradalmi kertéfiz állátt karca
azonnali balópésre Az összes kertészeti munkakban jártas. — Cime: Nagy Ferertcz, Baíatonmagyarod.
Nxlnma íl íelvonÓMbon*
Irta Lázár István. Kendezte Garas Márton Főszereplők : Várkony, Fenyvesi, Kertész,
= E lói dánok kősnapokon 8 él a órakor ;—— Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, Vs7 él a érakor
Zongwaiktatásra tanitfánjokat
felvesz Hlrsclil Juliska, Fö-ut 6, sz.
ÖiTccyaHwzouj\', házmesteri álláara. a|énlkoilk. — Cim Főtér 5. szám alatt az udvarban.
XXVII
Sörgyári telepek és berendezések
Ingatlanok............
Pénztári készletek .........
Értékpapírtárca ...... .....
Áruk és anyagok .........
Adósok ... ... ... ... ...
Részvénytőke ......
Tartalékalapok :
•Rendes tartalékalap Értékcsökkenési alap
gyarapítás ......
Adótartalék ... ... Ingatlantartalék......
Fel nem vett osztalékok Hitelezők .........
Nyereség: áthozat mult évről ......
1918—1919. évi nyereség ...... ...
* AZ ÍK*sg«tó*ági Indítvány elfogadási által a reodcs tartalékalap 1.&50.000 — koronára fog emelkedni.
1956455 216000 182364 2425500 140800 4211857
1500000
K 1300000-„ 1500(0
1450000
^00000 50000
14070 1184027
1198097
734880
9132977
9132977
Nagykanizsa, 1919. azaptember 30
Nyomatott: a .Zala- Nyomda ét Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
gLVl. évItlyiM
HHfkMliM, ma. deoember 14. VaiArnap.
^ i *******wmmjmm
flrtűtWlbWttltTilil:
NAOYKANIZSA»
Sugár-ut 4.
Zila Nyomdavállalaf Fó-ut 5. az.
HejjJelenlk Hétfő kJ vételé-
fel mindennap korareggel}
285.
m m*mi
POLITIKAI NAPILAP.
pieheet*****
é• kiadóhivatalt telefon 7a.

mm ^wi

Nyomdai telefon «17.
Főszerkesztő: | Főmunkatárs é. laptulajdonost
TÓTH ZOLTÁN I CSILLAG JENŐ
Előfizetési
vidékre postai szét-. küldéssel:
Kgy hóra . . . II K
■••yti ém . . 45, Pélém
Bflét« ém . , iaa.
< y
*•*■• > > •-- " -
Egyes uám Ara t 60 fillér.
Hirdetéseket, nyílt-teret és magán közleményeket díjszabás szerint veti = fel a kiadóhivatal. - ■ ■
SS

A politika eseményei
gorozatoa nlnliatertanáci döat a iioeMIdemokraták kövtteUiel tárgyában. — A békedclcgAcIÓ / kösgasdaiágl referensei
Budapest, dec. 13. Mielőtt a hétfőn este 6 érakor kezdődő minisztertancs letárgyalná azon fontos politikai kérdéseket, amelyek a koncentrációs kormány válságával kapcsola tosal$ — Huszár Károly miniszterelnök vasárnap leutazik Kecskemétro, hogy a kormány álláspontját a nagy nyilvánosság előtt kifejtse, személyesen győződjék meg a kecskeméti közállapotokról és hallassa intő szavát, hogy hasonló anarchisztikus állapotok a jövőben elő ne fordulhassanak.
A hétfői minisztertanács az előtte fekvő ériási anyaggal valószínűleg nem fog hétfőn végezhetni. A kérdéses tárgyalás nagy és fontos anyagát egy minisztertanács nem intézheti el s igy valószínűleg sorozatos minisztertanácson kerül az ügy tárgyalás alá, \' ami 2-—3 napot fog igénybe venni és a helyzet ezeken a tárgyalásokon fog eldőlni, illetőleg kialakulni,—
Ezúttal is megismétlik, hogy a kormány nem akarja kenyértörésre juttatni a dolgot és minden erejével azon a bázison akar maradni, amely Clerk jegyzékében le van fektetve^ Ha azonban a demokraták és szociáldemokraták követelései mégis felbontják a koncentrációt, «z * magyar kormánynak az antanttal való viszonyára nem lesz semmi befolyással a belpolitikában, azonban lényegesen meg-^ rosszabbítja a kilépő pártok helyzetét.
Itt emiitjük meg, hogy egy eredeti álláspont merült fel a kártérítés kérdésében. Ha a szociáldemokraták fenntartják azt a követelésüket, hngy a Népszavát kárpótolják, a kormány nem zárkózik el e követelés teljesítése elől abban az esetben, ka a szociáldemokra Iák szintén kárpétolni fogják az ő rezsimjük alatt lerombolt nyomdavállalatokat.
A tegnapi minisztertanács határozatából kifolyólag Huszár Károly miniszterelnök a ^ mai napon felszólitetta a kormányban résztáv vevő összea pártokat, hogy nevezzék meg a békebizottságban résztvevő politikai tanácsadóikat. Ezen felszólításnak az a célja, hogy a politikai tanácsadök kiküldésével az egész magyar társadalom aktív részese legyen a béke megkötésének és a felelősséget mindenki egyformán viselje.
Értesülésünk szerint az Országos Nem z«ti Pártot Lovászy Márton, a keresztény
nemzeti egyesülés pártját, a kisgazdapártot és a polgári középpártot képviselni.
A kormány nagy gondot fordit arra, hogy a közgazdasági élet minden számottevő tényezője képviselve legyen a bizottságban. Külön képviselőjük lesz a megszállott magyar területen élő nem magyarajku polgároknak és külön e területek magyarságának. A szakminisztériumok a legkiválóbb, szakférfiaikat küldik ki a bizottságba. A közgazdasági tárgyalások vezetője Popoyics Sándor lesz. Maga az anyag, amelyet a bizottság magával visz, már teljesen készen van. A nagy munkát > eteky Pál gróf, Bethlen István gróf és báró iSers Vilmos végezték el.
Mint az eddigi béketárgyalásoknál történt — nagyon valószínű — hogy az ötös tanács a magyar békedelegációval sem fog szóbeli tárgyalásokat folytatni, de módjában lesz azért a békedelegáció vezetőségének, hogy információit Párisban döntő befolyású tényezőkkel közölje.
Apponyl* Albert gróf, a magyar békebizottság elnöke a tagokat legközelebb együttes konferenciára hivja össze.
A Gy 0. Sz. emlékiratai a békekonferenciához.
Budapest\\ dec. >13. A Oyáríparosok Országos Szövetsége memorandumókban
gyűjtötte össze Magyarország gyári és mezőgazdasági . iparának kivánságait a békekeafe-rencia számára. A memorandumokat hétfőn fogják a külügyminisztériumban átnyújtani. A Gy. O. Sz. két memorandumban foglalja essze adatait.
Az első Magyarország (megváltozott határaival foglalkozik és ismerteti a mezőgazdasági iparnak és a fontosabb iparágaknak helyzetét a jelenlegi Magyarország k a t ára n belül. A részletekben felsorolja az emlékirat, hogy milyen alakuláson menne át Magyarország mezőgazdasági helyzete a Clemeneeau-féle jegyzékben megállapított határok esetén. Búzatermésünkből elvesztenénk 40, rozsból 58, burgonyából 38 és cukorrépából 37%-ot. Az állattenyésztés helyzete is szomorú és sivár lesz.
A memorandumnak »z erdőtermés imeg-csonkításáról szóló része azt a szomorti valóságot tárja fel, hogy Magyarország \' összes erdőiből: tölgyerdőból 25, bükkből 13, fenyő-erdőből pedig 49/o maradna meg, ellenben a fafeldolgozó ipar aagy része az uj Magyarország területén maradna vissza minden nyers? anyag nélkül. Elvesztenénk összes vesércün-
szocialista pártot Oiesswein Sándor, a de- I ket. Rendkívül súlyos veszteség érné a ma-mokrata pártot pedig Chsrmant Oszkár fogja I gyár szénbányászatat a petrozséayi medence " képviselni a bizottságban Még kérdés tár- I elvesztésével, mert a petrozsényi bányák a gyát képezi, hogy kik fogják a keresztény » legjobb szenet adták a magyarországi banyá^
1 \'l\'1" l I "Ml M ■ «»
között — Elveszítenénk földgázforrásainkat, egész papíriparunkat s csak egyetlen papírgyár maradna számunkra. A vegyészeti ipar számos gyönyörű vállalata is elesne, sőt el-vesztenénk azon területeinket is, ahonnan bőriparunk számára a cserzőanyagot kaptuk s cipő ós bőrgyártásunk a legsúlyosabb*helyzetbe kerülne.
v A Gy. 0 Sz. második memoranduma arra az álláspontra helyezkedik, hogy a volt Magyarországnak feltétlenül egy gazdasági területnek kell - lennie, ha pedig ez semmi körülmények között sem volna keresztülvihető, akkor a békeszerződésnek magának kell gondoskodnia arról, hogy a jövendő Magyarország fennállásához okvetlen szükséges nyersanyagot, fűtőanyagot, élelmiszereket okvetlenül azokról a területekről kapja meg, amelyeket az antant más országoknak juttatott, mert Magyarország gyári és mezőgazdasági iparának munkája és fejlődése nyersanyag nélkül lehetetlenné válik. \' ;
Szamuely hóhérvonata.
A tftmaeggyllkoaok btntigyének tárgyalása.
Budapest, dec. 13. Mélyen megcsappant érdeklődés mellett folytatta ma Auer táblabíró tanácsa a terroristák bűnügyének tárgyalását: Az óriási bűnügy II. csoportjának tárgyalása kezdődött ma. Három fővádlott szerepel az ügyben: mind a három Szamuely közvetlen környezetében élt és az összes parancsait szó nélkül teljesítette.
Az ügyészi vádirat Szerint Kehn Árpád, aki magát állandóan Kerekesnek nevezte, 1919. áprilisától julius végéig Pöspökladánytól kezdve egész Győrig a gyilkosságok hosszú láncolatát követte el.
* Először Kohn-Kerekest hallgatják kí. Az elnök kérdésére kijelenti, kogy bűnösnek érzi magát. Ezután részletesen elmondja, hogy került a terroristákhoz. Azt mondja,. hogy . a kivégzéseket parancsra teljesítette, de az elnök odavágja aeki: \'
— Arra ia paranssot kapott, kagy a lógó áldozatoknak a szájára verjen, meg, hogy a kivégzettekhez odavezesse gyermekeiket, akiknek azt J^llett mondani: „Alászolgája I" s kezet kellett fogniok haldokló szülőikkel?
Ezt nem én tettem, — mondotta Kehn-Kerekes — hanem Gáspár.
Előadja, hogy először Püspökladányon végeztek ki. A temetőben Szamuely parancsára agyonlőttek %3 csendőrt, innen Ceglédre mentek, ahoUSzarauely vörös katonákat lövetett agyon. Hajdúszoboszlón 3 embert akasztott fel, Szolnokon ugyancsak Szamuely parancsára 10 embert. Ez utóbbi akasztást nem stelaélye-sen végezte, nem Is volt jelen. Később fi is Szolnokra (érkezótt, ahol egy halálraítéltet

VM\'" 2.
■\'X
ZALA
i.......
1919. de.cember U,
kivégzett. Ceglédire, majd Kapuvárra mentek | Szamuely hóhérvonatával. Itt Szamuely 6 j embert halálra itólf. akiket a fákra akasztottak | fel. Személyesen csak egy akasztást végzett, a többieket Gerlei, Kovács, Gáspár es még 2 ismeretlen terrorista végezte ki. Másnap Csór* nára mentek, ahol ugyancsak 7 embert akasstottak fel az utca fára. A következő napon Szamuely Lászlóval ismét Szolnokra ment, ekkor azonban ott akasztás nem volt, csak rekvirálás. Kunszentmártonban 7 embert akasztatott fel Szamuely Tibor, onnan Soltra mentek, ahol 6 embert akasztottak. Soltról Hartára mentek. Itt is volt akasztás, de nem tudja, hogy mennyi. Majd Dunapatajra vonult a hóhérvonat, ahol a tárgyalási teremből nyolc embert kiküldött Szamuely, akik közül ő 4-et „felakasztott, 4-et pedig a vörös katonák agyonlőttek. Kalocsán 19 embert itélt halálra Szamuely, ezeket azután felakasztották. Ő ötöt akasztott.
Elnök: összesen hányat akasztott?
Kohri-Kerekes: Tizenhetet.
Kalocsán Szamuely a vádlottakat röviden kihallgatta, néhány percig kérdezte őket, azután vitték akasztani. Kohn-Kerckes sztYint Szamuely azért akasztott annyit, hogy a népet az ellenforradalomtól elriassza. Az elnök kér* désére beismeri Kohn Kerekes, hogy Hartán az egyik elitólt nem akarta kirúgni maga alól a szoket, ekkor ő addig pofozta, mig csak ki nem rúgta.
}
Losoncon segített Szamuely Lászlónak a posztógyár készletét elrekviralni. Amit az elitéi-
Zalavármegye közgyűlése.
tektől elvett, azt odaadta Szamuely Lászlónak^ Hőzdék a termelő rovására inkább a magáno
rt_.it__. ... i. ír___i _ _ A.___I. I.:u -11 .Ál. ¿11...%. --I „X t! « t.
Szünet után Kovács terrorista kihallga tására került a sor. Nem érzi magát bűnösnek. Beismeri, hogy kivégzett, de csak Szamuely parancsára, ő is elmeséli részleiesen a hóhérvonat borzalmas körútját a Duna—Tisza közén, majd a Dunántulon* egészen Győrig, ahonnan — megérezvén a kommunizmus bukását — Szamuely megszökött. Ők visszajöttek a fővárosba, ahol elfogták őket.
3/urz Károly vádlott som érzi magát bűnösnek, mert parancsra cselek.edett.
Elnök: Hol és hány ombert végzett ki ?
Sturz: Szolnokon egyet ós Cegléden
X \' . ...
egyet. »
Kihallgatása után az elnök a tárgyalást hétfő délelőtt 9 óráig fölfüggesztette
Válasz Károlyi Imre grófnak.
. —t . , > » -►••T-V.■■:- - ■»*>■■ • • •
-Budapest\\ dec. 13. Maityasovszky főkapitány a Károlyi Imre gróf levelében foglalt vádpontokra ma szinte . levélben válaszolt. Laehnet — irja a főkapitány — nem mint vádlottat, hanem csak mint tanút akarta kihallgatni a rendőrség. A Faragó ügyről ninfs^ tudomása. Hüttnerről kijelenti M-ittyasovszky, hogy nem volt része különleges elbánásban. A detektívek szobájában volt fogva, s nem rajta, hanem a detektívek ügyességén mullott, hogy meg nem szökhetett. Paksi detcktivfclü-gyelőt megdorgálta, mert a? hivatalos utat megkerülte. Kéri Pál útlevelére vonatkozólag a főkapitány azt a felvilágosítást adta, hogy Kérit állandóan megfigyelték, s mikor útlevelet kért, letartóztatták. Végül azt a tanácsot adja a fő kapitány Károlyi Inve \'grófnak, hogy válogassa meg jobhqn adatszolgáltatóit, mert ha ily ada tokát fognak neki szolgáltatni, könnyen a büntetőtörvénykönyv megfelelő paragrafusaival találja magát szemközt.
A vármegye törvényhatósági bizottsága Koibenschlag alispán elnöklete alatt , tartotta meg legutóbbi közgyűlését, amely iránt nagy volt az érdeklődés. Az alispánt eme szereplése alkalmából legőszintébb ragaszkodással üdvözli a vármegye közönsó\'gc, mint olyant, aki alaposan kivette részét a kommunisták üldözésé-bőK Az egerszegi direktórium ugyanis rendelkezési állományba helyezte, — bútorait a vármegyeházáról kiszóratta s Balatonfüreden kellett meghúzódnia.. Legnagyobb tisztelettel köszönti a vármegye közönségé Bődy Zoltán megyei főjegyzőt is, Naki a vármegye egész vagyonát megmentette a bólseviki hordák karmai elől, továbbá dr. Brand Sándor 11-od főjegyzőt, akinek becsületes magyar hitóért bujdosnia, majd raboskodnia kellett.
A közgyűlés a kimerítő alispáni jelentés fölolvasásával kezdődött. Hosszan s érdekesen ismerteti a jelentés a kommunizmus alatt történteket s nagy elismeréssel emlékezik meg Bődy főjegyző hervadhatlan érdeimeiről. A nagy tetszéssel fogadott jelentést Bosnyák Géza beszédével egyetemben a vármegyei hivatalos lap rendkívüli száma fogja közölni. A közgyűlés további folyamatáról következő tudósításunk számol be:
Odor Géza a központi szeszfőzde intézményét helytelennek nyilvánítja, részint a közlekedési nehézségek miatt, mely odavet, hogy a törköly sok helyen felhasználhatatlanul elrothad, részint mert pedig a központi szesz-
sok, mint az állam érdekét szolgálják.
Tóth Sándor lentii esperes: A kormány elvét vallja, a kérges tenyerű munka megbecsülését, mely ellenkezik a fwáros egy részének szociáldemokrata szellemével. Most már a régi múltra visszatérni nem lehet, mert a természetben megállás nincs, haladni kell. Bá{ a kormány kénytelen volt olyan elemeket bevenni, kik ellenségei a ker. és nemzeti eszméknek, azért az még sem jelenti, hogy azok, akik hazafiatlan viselkedésükkel az országot a mai nyomorba döntötték, nem veszik ePméltó büntetésüket. Nagy adóterhek várnak reánk. Az adórendszer meg fog változni. A\' terhe\'ket elsősorban is azok viselik, . kik a hadinyereségeket zsebrerakták s csak másodsorban a termelők, kiket az ország gazdasági élete érdekében kímélni kell." A kormány uj birtokpolitikát követ. A nagybirtokok terhére növeli a kis- és középbirtokokat. Ház- és
gazdasági kert-helyeket biztosit a földnélküliek-
• »
nek. Az államformára nézve pedig megjegyzi,, hogy Magyarországnak köztársaság, mely rövid időn belől a sir szélére juttatott bennünket, — nem kell többé.
Dr. Thassy Gábor megyei főorvos javasolja, hogy a gyűlés küldjön feliratot a kormánynak, melyben üdvözli azokat a férfiakat, kik a ker. ós nemzeti ügyért ha cojva foglalnak el felelősségteljes állást, azonban nagy megdöbbenéssel veszi a megye tudomásul, hogy a kormányba olyan egyének is belekerültek, kik hazafiatlan viselkedésükkel eljátszották a magyar nép bizalmát.
Nóvák János kisgazda-vezér kiegészíti az indítványt azzal, ho,gy nund zoknak ne legyen beleszólása az ország kormányzásába, kik március 21-én rutul visszaélve az ország bizalmával, átjátszva a hatalmat Kun Béla népbiztosainak elárulták a magy >rsagot. így bizalmatlanságát fejezi ki a vármogye Payer Károly,
Bárczy István és nagyatádi Szabó Istvánnal szemben.
\\ Czobor Mátyás lelket hevítő beszéde ha-tása alatt Zala magáévá teszi Esztergom megye ama határozatát, mely a magyar ^nemzeti királyság mellett foglal állást. Kívánja, hogy tomét a szent korona legyen az ország vezérlője, melynek a dicső királyok által reá hagyott fenségessége tartsa össze ezen romba-döntött hazát.
Nóvák indítványára a gyűlés elhatározza, hogy a jövő évi adót is előre befizeti a megye, hogy ezzel is segijsen az ország szomorú v pénzügyi helyzeten.
A gyűlés további idejét kevésbé érdekes községi, személyi kérelmek, ügyek elintezése töltötte ki.
=
=5=
1
HÍREK.
Itt
deoember
14
Vasárnap
NAPTÁR
Róm. knlh. Nikiit. Prot. Nikáz. <\'ör. kath. Tirzut. Gor. kel. (dec. 1) Isr. Kiszlev 22.
A nap kel reggel 7 óra 87 perckori nyugszik dűlut in 4 rtra 07 porckor.
A hold kel o.slo U óra 40 porckor nyugszik d. e, 11 oiu 40 perckor.

— A vármegyeházáról. Amint már emiitettük, a vármegye Szilágyi Dezsé sümegi — ós Karácsony Kálmán keszthelyi főszolgabirá-kat a kommunizmus idején tanúsított viselkedésükért fölfüggesztett^ Az alispán a sümegi főszolgabírói hivatal vezetésével Botka Andor tb. főbírót, — a keszthelyi főbiróí hivatal vezetésével pedig dr. /Wtay Lászlót bízta meg.
— Kamarazene-estély a Kaszinóban.
Óriási érdeklődés mutatkozik a f. hó 15-án tartandó hangverseny iránt. Ez az érdeklődés érthető is, mert a zenekedvelő közönségnek Nagykanizsáit ezúttal először lesz alkalma a kamarazenében — a legnemesebb zenei műfajban — hivatásos művészek előadásában gyönyörködni. Az est közreműködői: Pásztor Irma zongoraművésznő, a kanizsaiak kedvence, akinek játékát zenekari és szóló hangversenyeken több izben élvezhette a közönségünk, kiforott és nemes művészetét ez alkalommal a kamarazene szolgálatába állítja. Továbbá: Pesek Ignác hegedűművész, Sevcsik, a híres becsi mester tanítványa, sztntén régebbi ismerőse közönségünknek. Finom tónusával, pompás tochnikájával ezúttal is el fogja ragadni hallgatóit. A kiváló együttes harmadik tagja: Teiemann Fülöp gordonkaművész, az Országos Zeneakadémián Kerpely volt tanítványa, szép jatekával, zenei intelligenciájával méltóan fog beleilleszkedni az ensembleba. Meg-
• . • -.V-J», *• V \'.
emiitjük még, hogy Pásztor Irma Ehrbar zongorán, Pesek pedig Stradivarius hegedűn fognak játszani. A kitűnő műsort itt adjuk : 1. Dvorzak: Dumky-trio. 2. a) Händel: Aríoso b) Beethowen: Menuette, c) Humoreszk. 3. Schubert: B-dur zongora hármas. — Kezdete pontban fél 8 órakor. Jegyek kaph\'ató«^Mair és Szerb-féle könyvkereskedésekben.
— A bécsi hyotnor. Bécsből érkezett kanizsaiak napról-napra szívfacsaró dolgot beszélnek a bécsi nép hallatlan nyomoráról. Immáron dúsgazdag családok is koplalni kénytelenek, mert kifogyott minden élelmiszer. Egy kanizsai kereskedő bécsi rokona a napokban négy kilós kenyeret vásárolt 120 koronáért. Amikor a kenyeret otthon fólszelte, tiszta homokot talált benne* Egy kiló lisztért 45-50 koronát fizetnek. Az ipari cikkek árai őrületes tempóban mennek föl. így élnek abban az országban, ahol köztársaság van, népuralom van
I s ahol dühöng az antant barátság.
1, ¿
14. ZALAI 1019. december 19.
— AJVlOVe estélye. A Move kitűnően | fiikerült mítkeevelő-cstélyt rendezett tegnap, amelyen nagy közönség vett részt. A műsor pompásan volt összeválogatva s az összeák szereplők derekasan állták meg helyüket. * Külön kell megemlékeznünk a bájos, temperamentumos és tehetséges Gayernéről, akinek\' énekszámai szünhi nem akaró tapsvihart arattak. öayerné iskolázott hangjáról s művészi előadóképesscgéről már régebben megállapi-tottuk, hogy magasan kiemelik őt a dilettantizmus keietei közül.
— Kflrthy Böske művészi arcképével a címlapon és nagyon érdekes tartalommal jelent meg a Pletyka színházi és sporthetilap első száma. Kapható az ujságelárusitónál. Ára
\' 2 korona.
— Letartóztatott rendőrfogalmazó. Bu dapestről jelentik: Imrédy rendőrfogalmazó ellen több rendbéli feljelentést tettek a főkapitányságon, hogy összejátszik az árdrágítókkal és tőlük nagy összegű pénzeket fogad .el, Az elleno indított vizsgálat oly terhelő adatokat tartalmazott, hogy a főkapitány felfüggesztette állásától, majd letartóztattatta ,és átkísértette az ügyészség fogházába.
— Hogy mentették meg a vármegye vagyonát. Amikor a diktatúra kitört, — a zalaegerszegi direktórium elhatározta, hogy magához kaparintja a vármegye hivatalos pénzét. A vármegyei közélelmezési alapnak közel egy millió koronás vagyona volt s Kosztrovszky Ferenc, a direktórium pénzügyi főmegbizottja ezt igyekezett elsősorban elvenni. I)r. Bödy főjegyző és Zombory Andor pénzügyi főtanácsos ügyes trükköt eszeltek ki a megyei pénzek megmentésére. A vármegye számadásai könyveibe bevezették, hogy a közélelmezési alapot kisebb-nagyobb tételekben már régen ki is ad-\' tak. Ugyanígy cselokedtek a többi alapqknál is és igy a vörösök a vármegyétől mindössze 12000 koronát tudtak csak elemelni.
— Orvosi hlr. Dr. Berger Miksa v. Budapesti kórházi és klinikai orvon rendelését Sugár ut. szám alatt (volt 48-as laktanyával szemben) megkezdte. Szakorvosi rendelés : fül-, orr», torok- es gégebetegeknek déielőtt 9—12 ig ós délután 2—ő-ig.
Páter Jeromos előadása a Katolikus Legényegyletben nem 4 órakor, hanem ma délután 8 órakor lesz. Azonban a közgyűlés a kitűzött időben, vagyis 4 órakor tarlatik meg.
— Halálozás. Tallián Alajos Zalaegerszegen december 10-én 81 éves korában hosszú szenvedés után jobblétre szenderült. A zalaegerszegi temetőben helyoztek örök
nyugovóra.
— Sen.eok Jenő 17 és 18-ikí Casino termében tartandó, előadása iránt rendkívül nagy az érdeklődés. Amint értesülünk, a világhírű telepatikus ós gággestiós mester ijt egészen uj, frappáns kísérleteket fog bemutatni. Jegyek iránt oly na&y az érdeklődés, hogy tanácsos azokat a 17 és 13-iki Casino teremben tartott mindkét előadásba Szerb papirkereskedésében előre megváltani.**
— Az Általános fogyasztási Szövetkezet értesiti tagjait, hogy évi rendes közgyűlését f. hó 14-ép vasárnap d. u. 3 órakor a .Szarvas" szálló éttermében fogja megtartani. •A tagok felkéretnek, hogy mindenki a közgyűlésen tagsági igazolványát hozza magával; kinek tagsági igazolványa még nincs az jelentkezzen a szövetkezet Erzsébettéri üzlethelyiségében. Az igazgatóság.
— A Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete értesiti tagjait, hogy akik f. hó 20-áig tagságdijaikat nem fizetik be, azok a tagok sorából törölve lesznek.

mm
— Felhívás. A magánalkalmazottak szövetkezetének tagjait ezennel értesítjük, hogy hatósági tiszt, cukor, petróleum. só stb. a tagok részére az 1920. évre a szövetkezeti üzlethelyiségben kerül kiosztásra. — Kérjük a t. tagokat, hogy hatósági könyvecskéik kiállításánál az élelmezési hivatalnál ezt bejelenteni szíveskedjenek. — Egyben értesítjük az érdekelteket, hogy üzletrészek ugy az üzlethelyiségben, mint az összes helybeli pénzintézetnél jegyezhetők. Egy üzletrész 52 kor. 40 fillér. Az igazgatóság.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk, hogy a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb és elsőrangú minŐ-sé^ti - bútorok. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
Uj tanú a Tisza ügyben.
Budapest, dec. 13. A Magyarország írja : Megírtuk,¡hogy a Tisza ügyben a vizsgálóbíró újból kihallgatta Friedrich István hadügyminisztert. A kihallgatás előzménye az, hogy a vizsgálóbírónál kihallgatásra jelentkezett egy Vég Bőla nevű egyén, aki azt a vallomást tette, hogy a Károlyi forradalom idején fent járt a hadügyminisztériumban és ott az államtitkári szobában egy nyírott bajuszu, magas termetű, barna hajú egyén átapott neki 20 ezer koronát Hüttner főhadnagy számara, E vallomás alapján tegnap szembesítették Friedrichet Véggel, azonban Vég. kijelentette, hogy Friedrichben nem ismeri fel azt nz égyont, aki a pénzt akkoriban neki átadta.
Semleges diplomaták tisztelgése a miniszterelnöknél.
Budapest, dec. 13. A Magvar Távirati Iroda jelenti: .Fleischl Sánclpr, Svédország és pánia képviselője, Jose Allart Gilbert, angol konzul, Clinge Fledderus németalföldi főkonzul, Kienaszt Ferenc svájci főkonzul és Gregerseen dr. norvég főkonzul tegnap együttesen tettek tiszteletüket Huszár Károly miniszterelnöknél.
Tőzsde.
Budapest, dec. 13. A tőzsdén egyik napról a másikra a legmeglepőbb az áremelkedés, mert igen sok ertékben nagy az áru-\' hiány. Ma is óriási az emelkedés. Magyár Hitel 223, Kereskedelmi Bank 5480, Magyar Bank 87é, Agrár 1090, Fabank 1ÜÜ5, Hazai 045, Konkordia 910, Viktória 2075, Salgó 2580, Rima 2305, Adria ÖüOs), Atlantika 3700, Klotild 1115.
=
Színház.
Heti in ű tor t
■ V
Hétfőn este: Francia négyes
„ Mit jársz meztelenül, Bogár Gizi felléptével. Csak felnőtteknek. Kedd este: Szibill. Mérsékelt helyárakkal. Bogár—Kürthy felléptével. Szerda este: Enriko Frank vendégjáték.
Rendes helyárak. . Csütörtök d. u.: Ifjúsági előadás.
„ este: Enriko Frank. Péntek, Szombat, „Vasárnap d. u. és este: Farsang tündére. Rendes helyárakkal.
♦ Tul a nagy Krlvánon. Farkas Imre kedves muzsikáju operettejének felújítása jó gondolat volt a. színház igazgatóságától. A Tul a nagy Krivánon azen operettek közé tartozik, amelyeknek mindig lesz közönségük Kanizsán, csak jó legyen az előadás. Somogyiék négyszer adták egymásután, megannyiszor telt ház előtt. Tegnap este is siépszámu közönség
előtt folyt le az előadás és nagyon szép sikerrel. Kürthy B\'ótke egyik legkedvesebb szerepét játszotta: a közönség szűnni nem akaró tapsai bizonyitottájk, hogy hogyan. — M* estére Ancsura szerepét Bogár Gizire osztottak: a két primadonna oemes versenye csak előnyére válhat a művészetnek.\' Körmendy Kiss Pista szerepében messze felülmulta a Somogyi társulat Falussyát. Dezső Vilmos* nagyszerű Ba-ratye, Érckövy hozzá méltó Janó volt. Táncaikat — mint mindig — most is megismételtették. Szen ere Józsa kellemes hangú énekesnő, aki szerepkörében jól meg fog felelni. Oöndör Józsi elegáns megjelenése és behi-zelgő, lágy hangja kitűnően érvényesült Szo-molnoky hálás szerepében. Antal Nusit egyénisége szinte predesztinálta Ena szerepére.
18110/1019.
Felhívás.
Tudomásomra jutott, hogy a város közönségének egy része a fennálló kormányrendeletek dacára gabona, illetve lisztszükség-letét szabadvasárlás utján részben vagy egészben biztosította. A városi közellátásnqk a legsúlyosabb idejében lelkiismeretlen dolog, ha egyesek kettős ellátást élveznek akkor, amikor mások — épen az önmagukat elláni nam tudó legszegényebb osztálybeliek — még a mindennapi kenyérhez is nehezen juthatnak.
A gabonának szabad vasárlása tiltva van ós igy büntetendő cselekményt képez. Ettől azonban el akarok tekinteni azon esetben, ha a vásárlók a valóságnak megfelelően bejelentik a közellátási hivatalnál a vásárlás tényét és a vááárolt mennyiséget. Ezzel lehetővé teszik, hogy az a keves liszt, amelyet a város ható-ságanak sikerült megszereznie, csakugyan annak jusson, akinek arra feltétlenül szükségé van. Emberi kötelessége ez mindenkinek, aki magát ellátta. A bejelentés határideje .tolyó hó 31. A bejelentéshez az élelmezési könyvecskét mindenki vigye ma&ávat.
. Ha ezen ismételt felhívásom is eredménytelen marad, kénytelen leszek a keszleteknek háztartásonként való megállapítását elrendelrti, amely esetben a készlet elkobzásán kiyüt nrég büntetés is vár a jogtalanul vósá» lóra.
Nagykanizsan, 1919. évi dec. hó 13-án.
Polgármester.
Értesítem a n. é. közön• séget, hogy varrodámat Erzsébet\'tér 2. szám alá J
(V/eisz üvegkereskedés mellett)
= helyeztem át f
BÁRON MLC1.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, hojly Magyar-utca 1 l/a szám alait
tol-. Ili Is filÉHU
f hó 16-án megnyittom» A n. é.
közönség szives pórtfogását, kérve vagyok kiváló tisztelettel
Szabó József villanyssr#relő,
elvállal a szakmába vágó ujmunká-latokat és javításokat. Magyar-u. 50.
TIz kg. barack-lekvarf összecsukható vaságy három matraccal, márvány asztal, székek eladók.* Zárda-utca 14. szám | kapu alatt jobbra, első ajtó. 2390

14. ZALAI 1019. december 19.
KOPSTEIN
Teleion
2267
óriási választékban a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig kapható a b Dunántul legnagyobb bútoráruházában
, Várkerület 62.
Telefon 881) Nüjárn.
APRO HIRDETÉSEK
Egy üzletház gazdasági épületekkel 20 hold földdal ós rétekkel vidéken eladó Cim a kiadóban. 2394
Üres pinten éa fclaebb ivegek eladók D«ók tór 6. szám. alatt
Eladó egy szép csukott hintó (kupé), 4 drb alg használt bíkeheli lóp króc és egy amerikai Íróasztal. — Ugyanott trágya invyen elhordható.
Bérbe bereaek kis birtokot gazdasági épületekkel, lehet vidéken is.
Cim a kiadóhivatalban. * 2307
Mindéi)nentti graoioteii, kerékpár, motorkerékpár, öngyújtó stb. javításokat jutányos áron vállal I)«nat Feienc szak-mehanikus, Arpad-utca 26. szám. Ugyanott alkatrészek is olcsón kaphatók. 2346
Uradalmi kertész ailáai keres
azonnali belépésre. Az összes kertészeti munkakban jartas. — Cime: Nagy Ferencz, Balatonmagyarod.
ZSOLDOS-tanintezet
Budapest, Vili. Dohány-u. 84.
a legjobb sikerrel készit elő polgári-és középiskolai magén vizsgádra,
felvételi vizsgákra stb. Tlltíli: JÍZlít 124-47-
Értesítem a nagyközönséget és uradalmakat, hogy
mindennemű szőrméi
(nyul, róka. stb.) — legmagasabb napi áron vAsrtrolok. -
Szamek Mór, Kazinczi-u. 12.
* vaggontételekben
legmagasabb napi áron vásárol
Grünhut Henrik Fia
i
TIR ANÍ A "»o^Mp-mM
VnAllin Biiitiyli, 4. TiMm 858
Phlik. iziDkat, vasárnap. Dicenker 12., 13. íi 14.
Corvin atrakció!
S4xinm{t í* felvonáMban.
Irta Lázár István. Rendezte Garas Márton. Főszereplők : Várkony, Fenyvesi, Kertész.
== Elétdáiok kösaapokon I li I drakor ===== Tatár- él ttaaapaapokaa I, 5, >/s7 ó» I órakor.
1 ónémet ruhaszekreny, EJCitJlw 1 ágy ruganyos betéttel és 3 részű lószőrmatraccal, 1 éjjeli szekrény, minden kezesség mellett tiszta, féregmentes állapotban, továbbá egy fürdőkád. —- Megtekinthető Klein József cégnél, Kazinczy-utca 3. szam.
Zongiraoktatásra tiniMánjokat fslvesz Hirichl Juliska, Fö-ut 6. sz,
Ajánlok előnyös aiban. legjobb míiösíjú
i
szirarfcahüTelnlgt és papírokat.
Riz Abadie, Mor Belmo.nte, Fekete Club, Kohinor, Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Ottómén, Sempronia, Riz Cassino, Viribus Unitis stb. .. ■■ ■ - -
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és művészlapokban. Levélpapírok, játékkártya éf szivar
szipkákban. --VlizovttiiJMiak flínjis 6||roszírik, Gyufa nagyban és kicsinyben 1
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
Korona-szálló épület.
FlílHlS több ezer békebeli, minden
tlCllJ*/ nagvságu gyapjuzsák, 1
amerikai gyártmányú „National-
(pónztár) Cassa,
i\'odai berendezési bútorok, egy egész uj zöld ema»l kályha, 2 gyönyörű cserépkályha, nagymennyiségű avét vas, sok vasabroncs, üzleti állvány, több tizedes mérleg, (Ive\' demionok 25-30—50 literes, kőkorsók,
bádogkorsók, kávéshordók sok üres láda stb. =
Mmu Józsii Fia utódánál
KESZTHELYEN.
2382
fly^SfiSSSSBSgJSBSCS
VILÁG Szarul
mozgótzlnháx
Szarvas szálloda« Telefon 74. sz.
Vanáruap, dec. 14-éu
Bűnügyi dráma 4 felvonásban.
a
Előadások kezdete 6 és 8 órakor,
Vasár- és Ünnepnapokon 3, 8, fél 7 él • érakor.
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
=si3

i
í
Szénhiány miatt
, >
»
ipi NAGYKANIZSA
Iroda ós raktár: Csengen-nt 6. sz.
Tilifn: 51. szám.. SOrfSuyclD: „Irm" ItiHlinlBi.
Közellátási czélokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és leölt sertéseket


Babot
és egyéb élelmiszereket!
A budapesti hatósági Élelmiszer Pelhozatali Egyesülés megbízottja. |
r.;;.. A-
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12-ig és d u. 2—6 óráig kérjük leadni.
Mi
NycawWtt: a „Zala* Nyomda ésp HirlaJnadó Vállalatnál Magykanixaán.

aVlo éwtuíwmm.
jmi n —>111-—■ II...... ^ rrr*
__________I9a9. «toimbtr
ttíHitWlhöiWWiilil:
^aoykanizsa, Sugámt 4.
2*la Nyomdsvállalat
p/S-ut 5. sz
gegjelenik hétfő kl vételé-^mindennap korareggel
286. alAvM*
l i . .:4
mi» •

Előfizetési árak:
vidékre postai szét-küldéssel:
Egy hóra ... 18 K.
Megyéd évrt • • \' 45 • Félévirt Égési évr*
• • • if • . . 1«Q .
POLITIKAI NAPILAP
Egyes Mám Ara: \' «0 fillér.
ptrkcftftáiéKl Maddhlvnfall i#u»>..n Nyoc*<1/»1 telefon 117, *
¡1 !
I
r * p*i vim^i


FftsrcrkesTtő: TÓTIi ZOt/rÁX
v^ WW»»
1 Arriunkatárs é > laptulajdonos:
CSILLAG JKXÖ 4 <|
P l-f la M |, . ; \' ff
■■■ »Mi"I i
Hirdetéseket, nyílt-teret és magán közleményeket díjszabás szerint vesj C- Yet a kiadóhivatal.
MM
A politika eseményei
Nem döntöttek még n stoclál* demokraták memorauduoia tár-gyábao. — Payer miniszter dorogi
áttérje. — Frledrlcb a belváros képviselőjelöltje. — Korányi báró péoittgymlnlizter az ország financiális helyzetéről.
Budapest, dec. Kj. A szociáldemokraták memoranduma felett a kormány a ma esti minisztertanácsnak tartotta fenn a döntést. Most arról értesülünk, hogy a mai minisztertanács ezen kérdéssel nem is fog foglalkozni, mert annyi sürgős ós íorKos ügy vár eln.Uzésre, hogy a szociáldemokraták kívánságai és az internalasi rendelettel kapcsolatosan keletkezett politikai válság tárgyalására alig kerül ma a sor. A kormány egveltye ^ebben a kérdésben fenntartja előbbi álláspontját. A szociáldemokraták emiéniratát a szakminiszterek maguk kötött már végig tárgyalták és megtettek erre
f » . .V
vonatkozó észrevételeiket.
A beavatott korok véleménye alapján a kormány őszintén akarja a megegyezést és e | szerint csak a memorandumot\' benyújtó pártokon áll, hogyjijiiegegyezés. kölcsönös engedmények árán létre jöjjön. A kormány azon az állásponton áll, hogy simán és bizonyos kon-cessiók áran intézzék el az összes vitás kér-• déseket, elvi álláspontját azonban minden körülmények között fenntartja ós abból nem tagit. A tárgyalás a memorandum felett való szinüleg a legközelebbi minisztertanácson fog lefolyni.
Vasárnap délután Dorogon a szociáldemokrata párt népgyűlést hivott össze, amelynek főszónoka a program szeriht
viszent a MOV IC és a Vöröskereszt együttes gyüjése lesz s a népgyűlést ezért csak egy óra múlva lenet megkezdeni. Ha ezelőtt az időpont élőit megkezdik a gyűlést, ö azt kar-hatalommal szétveri. A miniszter erre kijelentette, hogy a gyűlést nem tartjak rheg és kére párthiveít, hogy csendben oszoljanak szét.
. A miniszter ma délelőtt bejelentette az evetet a miniszterelnöknek, aki tudomásul vette a történteket és intézkedett, hogy Payer teljes elemetelt kapjon, másrészt, hogy ilyen esetek « jövőben semmi körülményék között ciő ne fordulhassanak.
A szociáldemokrata" pórt választmányát s::erda estére ülésre hivták «össze, amelyen a vezetőség referálni fog a minisztertanácson történtekről.
Budapest, dec. lő. Vasárnap délelőtt^
belvárosi keresztény párt Friedrich Istvánt a
0 « "
belváros képviselőjelöltjévé kiáltotta ki.
eltitkolókat nemcsak büntető uton fogják üldözni, hanem más hatnatós eszközökkel is rá t .
fogják birni a polgárságot a rendes adófizetésre.
* * i Wir^*- r~i , A - ji |í \'{4-r-r "\'fc-^fosr /¿W W jm\'f, í ny »Vi. ».V .. i_
Klebelsberg Kuné — soproni képviselőjelölt.
Budapest, dec. 15. Sopronban tegnap volt képviselő jelölő gyűlés, amelyen megjelent Klebelsberg Kunó g óf is, akit a gyűlés a város képviselőjelöltjéül kiáltott ki. Klebelsberg rögtön el is mondotta programbeszédét.
Szamuely pribékjei.
A höbérvonat terroristái a törvényszék előtt. — Csernl József akas*tófa*bnuiora.
Budapest\\ december 15. A terroristák bünpörének mai tárgyalását még háromnegyed 10 órakor sem lehetett megnyitani> mert Kohn-
Budapest, dec. 15. Korányi Frigyes báró I Kerekes védője újból nem jelent meg és várni pénzügyminiszter vasárnap programbeszédét 1 keltett mig a kamara másik^édőt küldött ki.
mondott Komáromban, ahol kisgazdapárti programmal a varos képviselőjévé jelölték. A miniszter visszapillantást vetett a külpelitika esbményeir*, majd az állapaforma kérdésében foglalt állást. Nyiltan királypártinak vallott* magát. Hangoztatta, hogy nemcsak társadalmi és politikai, hanem \' közgazdasági válság is van és ezért nagy szükség van a közgazdasági élet regenerálására. Ez a mai körülmények között tisztán a mezőgazdaság utján erhető
Az első tanú Apáti Mihály kalocsai parasztgazda, ákieek fiát szeme láttára akasztották fel. Öt és a másik fiát is elfogták a vérebek, de később elbocsátották őket. Tibó Mihálynak szfntén a (iát lőtték agyon. Grossza Károly tudja, hogy a kivégzés előtt a halálra Ítélteket verték. Tizenhat akasztásról tud, amelynek hullái még másnap is fákon lógtak. Az egyik hullának Kohn-Kerekes kenyeret ós kalbászt dugott a szájába.\' Domokos János
el Hangoztatta a birtokreform szükségességét, | Máv. felvigyázó, aki a fohérkeresztnél teljQsi-
tett szolgálatot, Csornán elfogták, és halálra Ítélték, majd az Ítéletet 17 évi fegyházra változtatták át. Ekkor az apja disznókat és egyéb élelmiszereket küldött érte váltságdíjul, mire szabadon bocsátották.
majd rátért a ^pénzügyi kérdésekre. Ezek során a következőket mondotta:
— A Károlyi féle öt hónapos uralom öt milliárdjába került a magyar államnak. Több mint 900 millió koronát a katonatanács és az
Payer Károly népjóléti miniszter lett volna. I ezzel összefüggő (Szervek emésztettek fel. A
A népgyűlés előtt a miniszter éppen megbeszélést folytatott párthíveivel egy vendéglőben, amikor megjelent ott egy százados és igazolásra szólította fel Payert. Izgatott szóváltás támadt* amely után — a százados
négy hónapos bolieviki garázdálkodás 9 milliárdba- került, amelyből 4 milliárdot a vörös hadsereg és a terror csapatok költsé* gore forditottak.
A háború 32 milliárd és 600 millió ko-
hangoztatva, hogy neki parancsa van a mi- I r0na adósságot okozott, amihez a forradalom
niszter igazoltatására — eltávozott. Kevéssel _ az\\itán a csendőrök vétték körül a vendéglőt
rés a körülötte nagy szádban összejött bányászokat szétzavarták. Rövid idő múlva megjelent Reviczky főszolgabíró és — a miniszter állítása szerint — nyers és durva hangon kérdést intézett Payerhez, hogy miféle gyűlést akarnak tartani. A miniszter felvilágovitotia a főszolgabírót, hogy csak azt a gyűlést akarjak megtartani, amelyet ő engedelyezett. Mivel a főszolgabíró kijelentelte, hogy az engedélyezett helyiségben nem lehet a gyűlést megtar-tani, csak másutt — a miniszter kíséretével ogy másik helyiségbe ment. A főszolgabíró ekkor kijelentette, hogy ebben a ^helyiségben
17 milliárddal járult. Az utóbbiból hamis pénz lebélyegzése réven 2 milliárd 600 millió korona megtérült, ugy, hogy az összes államadósság 55 milliárdra becsülhető. Az államháztartás legszükségesebb kiadásai 600 millióra tehotők. Az államháztartás a legrettpnetosebb zavarokkal küzd, amelyeket\' csak ugy lehet legyőzni, ha kötelességeinket hűen teljesítjük a kül-
Az ügyész Cserni kihallgatására tett elő* terjesztést, amit a bíróság el is rendelt. Cserni erős hangon felel a feladott kérdésekre, majd mikor szembesitik Kovács vádlottal, akasztófa humorral mondja Kovácsnak:
— Nézze Kovács, maga okos ember, ne kerteljen, ugy is haza küldik. Kár a kertelésért, valtja be, hogy tudta mire vállalkozik.
.Kovács védője: Ha a ki^éjgzésre szóló parancsot/ megtagadta volna, mi történt volna vele ?
Cserni: Szamuely hazaküldte volna. Az igazi ember volt.
Az. elnök visszakis^rtéti Caernit, aki
földdel szemben s az adók és illetékek ügyét kifció me!el mosolyogva néz körül a közön-összhangzásba hozzuk a társadalmi és gazda- I között.
sági viszonyokkálx P*PP Sándor val:ja, hogy a terroristák
A pénzügyminiszter intelemmel fordult I tudták mi a feladatuk, erőszakkal senkit sem azokhoz, akik elrejteni igyekszenek vagyonú- I tartottak a csapatnál. Az elnök ezután Sturcz kat és kiszeretnénék bújni az adózás kötele- I Károly vádlottat hallgatja ki, majd a tárgyalás zettsége alól s hangoztatta, hogy az adó \' folytatását holnap Jéldótt 9 órára halasztotta.
Szabad élelmiszert szállítani a
postán.
Budapest, dec. 15. A közelgő karácsonyi ünnepekre való tekintettel a közélelmezési minisztérium lehetővé kivánja tenni, hogy. a vidéki lakosság a karácsonyi ünnepek alatt elláthassa élelmiszerekkel a fővárosban lakó rokonait és ismerőseit. Ezért a közélelmezési miniszter átirt a kereskedelemügyi miniszterhez és a pósta vezérigazgatójához, akiket értesített, hogy az élelmiszereknek postacsomagokban való szállítását semmi sem korlátozza és azok az előirt postaszabályzat figyelembe vételével szabadon szállíthatók. A^z utazóközönség tájékoztatására az alábbi rendelkezések vannak
ervényben:
1. Az ország belterületén mindenféle élelmiszer — a 2-ik pontban felsorolt cikkek kivételével — kézi podgyászban korlátozás nélkül szabad szállítani,
2. A gabonanemüekről és lisztből — amennyiben az a saját" termésük — továbbá cukorból és sóból legfeljebb 10 kgrammot lehet szállítani.
3. A rendelet betartása esetén kézipod-gyászban szállított élelmiszereket elkobozni tilos.
4. A jogtalan elkobzás szigorúan büntettetik.
Az Irodalmi és Művészeti Kör közgyűlése.
Folyó hó 14 ón, vasárnap délelőtt tartotla az Irodalmi ós Művészeti Kör a városház tanácstermében közgyűlését, melynek tárgyát a titkári jelentésen és a pénztári számadás elő terjesztésén kivül a Kör tisztviselői karában és igazgatótanácsában megüresedett állások hetöltése képezte. A közgyűlés a tagoknak bár nem tul nagy, de annál lelkesebb cso£ort-^ JAhák jélénieteDei} iöl^lft^azokhak közreműködése mellett, kik mindenkor meleg érdeklődést tanúsítottak városunk ezen régi kultúrintézménye iránt, s kik most csak innál készségesebben siettek kötelességüknek megfelelni, miután a tisztikar és választmány megfelelő kiegészítése utján ezen közgyűlés volt hivatva a Kör működésének uj lendületet adni.
A Kör életének fontosabb mozzanatait ismertető titkári jelentést a közgyűlés tlénk tetszéssel fogadta 8 a bemutatott pénztári számadást pedig tudomásul véve az igazgatóság működésére a feimentvényt egyhangúlag megadta. Ezután közfelkiáltással a Kör tisztikara és igazgatótanácsa lett megalakítva, a meglevő régi tagoknak újra történi megválasztása mellett. — Két tiszteletbeli állást is létesített á~ közgyűlést a Kör érdekében kifejtett buzgó tevékenység elismeréseképpen es pedig tiszteletbeli elnökül megválasztotta Kováts Antal kegyesrendi tanárt és ti.-ztelet-beli főti\'kárrá Gürtler Ferencet, a Kör eddigi nagyérdemű főtitkárát.
Az üresedésben lévő állások a következő uj személyekkel lettek betöltve: Elnök Pfeiflfe-Elek, az egyik üres másodetoökí állásra GyőrfTy Jánosné, titkár Majthényi Károly, másodtitkár dr. Kaufmaivn Lajos, pénztaros Kapossy Géza, ügyész dr. Dómján Lajos, Ezenkívül a 30 tagu igazgatótanács választatott meg, melynek uj tagjai lettek: Dr. Tamás Jánosné, Kiss Lajosné, Köröskényi Piroska,
I Dobrovits Milán, Nagy^ Lajos\', Bodrogközy ~ Zoltán, tiszó Ferenc, dr. Mutschenbacher Edvin, Waligurszky Antal, Eberhard BoU, Záborszky Zoltán,
Ezután az eddig elnöklő Lajpcz^g\' Antal másodelnök helyét az uj olnökriek. PfeitTer Eleknek engedte át, .ki a beléje helyeselt bizalomért meleg köszönetet mondva, kifejtette a jövőre vonatkozó« terveit a K§r tevékenységére nézve, a legszebb perspektívákat
%
nyújtva annak tervbevett művészeti, „irodalmi és egyéb , kulturális irányú munkálkodására nézve. Az elhangzott lelkes elnöki beköszöntő után bizalommal várhatjuk, hogy a vezetőségében uj és nagy agílitásu tagokkal meggyarapodott ezen kulture^yesületünk a jövőben számottevő intézményt fog képezni városunk életében, mely hasznos és lelket nomesitő tevékenységét városunk társadalmának minden rétegére egyformán és a legszebben gyünjölcsözőleg fogja kiterjeszteni.
HÍREK.
deoember
16
Kedd

N 4 FT Á R
>
Róm. kath. Albina. j\'íol A!ni a. • tír. Uth. Agg. Qór. kol. (doc. U) Szofon Izr. mszIov 24.

A nap kel reg||A7 óra 4\'5 porckor, nywn<uiK dclul n f ora (¿8 porckor.
A hold kel éjjel 1 óra 46 per..-ko;. nyugszik d. o. 12 oia 42 porckor.
Magyar Nemzeti Propaganda Hangverseny Nagykanizsán.
December és 22-én a Kaszinó nagy/ern ében magas színvonalon álló klasz-szikus hangversenyt tart egy, a kormány erkölcsi támogatása és vcdelme alatt a fővárosból dunántuli körútra indult müvósztársaság.
A társasag tagjai egytől egyig ismert és kiváló erők, kik legutóbb Szegszárdon, Kaposváron és Csurgón arattak telt házak előtt
Előkelő uri emberek ezek, kik azonban egyszersmint hivatásos művészek
A kormány kiküldetésében a társaságot Henszeiman Béla huszárkapitány vezeti..
Tagjai: B. Liszt Mária ezredesnó, Liszt Ferenc unokahuga ós Murányi Erzsébet* opera énekesnők; Ulbrich Hermina gordonkamü-vésznő, báró Puchner Szilárd hegedűművész, Kovács Kárply tenorista operaénekes, ? or-nyai Károly zongoraművész, operai karnagy stb.
A hangverseny iránt élénk\', érdeklődés mutatkozik városunkban.
Jegyek előre kaphatók Mair könyvkereskedésében, Szetb Jenő zenemükereske-
désében és a? estéken a pénztárnál.
á 2 \' * Az első est műsora a következő :
1. a) Ária a .Bánk bán" cimü operából. Erkel,
b) Csalogány-dal. Káldy. Énekli: B. Liszt Maria.
2. a) Hegedűverseny. Mendelsohn, b) Cremonai
hegedűs, c) Csárdajelcnetek. Hubay. Hegedűn előadja: báró Puchner Szilárd. .
3. a) Ária a „Bajazzók" cimü operából.
Leoncavallo,, b) „Liliomszál* dal. Dienzl,
c) „Szeretnék rengetegbe menni\' dal. Hubay, d) Magyar népdal. Énekli: Kovács Károly.
Szünet.
4. a) Andante, b) Tarantella, c) Garotte. Pop-
per-. Gordonkán előadja: Ulbrich Hermina.
6. a) Ária-„Sámson és Delila* cimü operából Saint Saáns, b) „Ha meghalok* dal.
Idrányi. c) „Ha éreznéd" dal. Rédly. Tornyai, d) Magyar népdalok. Énekli : Murányi Erzsébet, tfv Trio. Mendelssohn. Zongorán, hegedűn gordonkán előadják: Tornyay K., bnro Puchner Szilárd c* Ulbrich Hermina.
m-mrnmmmmmmm •
— A kerületi rendőrkapitány .helyettes Nagykanizsán. Dr. Ádám Béla áliámrend-őrségi főtanácsos, a szombathelyi kerület helyettes főkapitánya hivatalos ügyben két na pot töltött^ Kanizsán. Itt emiitjük meg, hogy a nagykanizsai rendőrség létszáma az á|ia. mositís következtében jelenlékenyen kibővül. * A rendőri tisztikar eddigi szolgálati beosztá sában is lényegesebb változások lesznek.
— A letenyel Jelöltség. A napokban megírtuk, hogy a letenyei. választók küMött. f-cgo Dob.ovics Milánnak, a kerület vo t képviselőjének ajánlotta fol a felöltséget. Amint letenyei levelezőnk jelenti, Dobrovlcs» nak ellenjelöltje akadt, még pedig dr. Hegedűs György személyében, akit vasárnap egy nép gyűlés keretében jelöltek. A népgyűlésen dr. Hegedűs György is megjelent, elfogadta a jelöltséget s programot adott. Utána Jeromos aiya beszólt. Hegedűs kisgazdapárti program- . mai lép fol.
— Felolvasó est. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör csütörtökön felolvasó estét rendez a következő műsorral: 1. Bodrog-közy Zoltán szavalata saját verseiből. 2. Majtényi Károly felolvasása: A magyar faj erényei és hibái címmel. 3, Szauermann Béla és TeMemnna Fülí\'p gordonkajátéka. 4 Rédi-ger Ödön szavalata saját verseiből. Részletekot még közölni fogunk.
/ . *
•«■■- P. Jeromos előadása. Vasárnap esie
* Wí
8 órakor tartotta meg P. Hédly Jeromos f. r. atya előadását a Kath. Legényegyletben; melyben a szocializmusról beszélt. Az ő megszokott mély tudása, minden oldalról való bizonyítékok;
nemcsak élvezetessé, hanem felette tanulságossá tették előadását, melyet az ő közismert szónoki előadása feledhetetlenné tett a résztvevőkre nézve. Lapunk szűk tere nem engedi meg, hogy bővebben foglalkozhassunk e nem mindennapi szellemi élvezettel, igy csak azt írhatjuk, hogy sajnálhatják mindazon egyleti tagok, kik nem voltak jelend
— Nagy vasúti sierencsétlenség a győr •—budapesti vonalon. Borzalmas vasúti szerencsétlenség történt tegnap a győr—budapesti vasútvonalon Felsőgalla és Szár állomás között. A vasúti katasztrófának eddig négy halottja, két súlyos és két könnyebb sebesültje van A szerencsétlenség úgy törtónt, hogy a Tatáról induló munkásvonattal szemben tévedésből egy szénvonatot engedtek, mely teljes erővel nekiszaladt a munkásvonatnak A szerencsétlenség következében meghaltak a tehervonat mozdonyvezetője Tonka Lajos, ■ Kaiser Imre és a szénvonat egyik kisérfj*. A
munkásvonat utasai közül meghalt Kálmán Hugó bánhidai vasúti vendéglős, súlyosan njegsebesültek Szupodnovics György budapesti és Ördög Istvánné szakszendi lakosok. Nemessy Józ séf mozdonyvezető és Pap Gyula vonatvezető könnyebb sérülést szenvedtek. A vizsgálat megindul», hogy a vasúti szerencsétlenségért kit terhel a felelősség.
— Pásztor Irma hangversenye. A mci
kamarazeneestélyre a jegyek legnagyobb része elkelt. Még\' néhány jegy kapható Sfcerb és Mair féle könyvkereskedésekben. E$ti pénztár-| nyitás 0 órakor.
r

Itfl
\\
V d
- V>/í.cv-.VfiiSftS<4 \'\' > \'

ecember 16

ZALA
— Megalakult a Sakk kör. Egy
lelkes s lc azon fáradozása
városunkban a szellemi verseny és gondo, legeklatánsabb kifejezője: a sakk, a kávéházi márványasztaloknál nemesebb hajlékot kap jon — sikerrel járt, amennyiben a szervezési .előmunkálatok már befejeződtek és az egyesület a napokban meg is kezdi működését, örvendetes\'tényként regisztrálhatjuk, hogy a sakk-kultura o nemes felbuzdulása már ezi-deig is több mint 100 tagot hozott ös:<zé. Az egyesület ideiglenes helyisége Fő ut 24 szám alatt székel, játszási idők kedd és péntek kivételével esténkint 8 órától es vasarnap egész deleién. A sakk-játék iránt érdeklődők részere az egyesület kezdő tanfolyamokat rende.t »z •elmeleti kiképzésre. P elkeretnek a tagok, akiknek sakkjuk van, mindaddig míg az egyesület rresfelelő anyagiakkal nem rendelkezik, sakkjukat az egyesület hahzná\'atara kölcsönözni szíveskedjenek.
— Orvosi hlr.~ Dr. Berger Miksa v. Budapesti kórházi és klinikai orvon rendelését Sugár-ut. szám alatt (vo\'t 48-as laktanyával szemben) megkezdte. Szakorvosi rendelés : fül-, orr-, torok- es gégebetegeknek déielőtt 9—12 ig és délután 2—5-ig.
— Schenk Jenő tudásáról is csodálatos kísérleteiről beszél ma mindenki, kinek az előkelő művészt Budapesten már alkalmuk volt láthatni.\'A/.t mesélik, h >gy többek között 500 emberi egy pillantásával odaszegez a székre ugy, hogy az egcsz terem közönsége moccani yern tud és hogy műsorában olyan suggestió is szerepel, hogy egy pohár vizzel részegre itat barkii, aki a közönség köréből médiumnak jelentkezik. - A folyó hó 17 és 18-án a Casino termében tartandó séanca iránt, mély fél 8 órakor kezdődik óriási az érdeklődés. Jegyek
I — Egy női szvlttert valaki tévedésből |
Qlvitt. Kéretik az illető, hogy kegyeskedjék azt a csendőrlaktanya épületébe (kapu alatt jobbra) beküldeni.
— A második feleség cimü 4 felvonásos filmdráma kerül ma bemutatóra az Urániában. A főszerepeket a legjobb művészek játszák. — Szerdán és csütörtökön.a helybeli szin\'ársulat kabaré-estélyei fényes moziműsorral.
— A Világ-nagy rpozgó maNCsak egy napos műsor keretében mutatja be az olasz kinematográfia legcsodásabb1 alkotását, melynek cime a Sötét éjszakában s egy világhírű művésznő kreálja benne a főszerepet.
Legújabb.
■f mi
Szerb papirkereskedésében 5—20 koronáért kiphatók.
— Fél zsák cukor. A város közélelme-zési raktáraban mindössze fél zsák kristálycukor van. Ebből kellene az egész város cukorszükségletét födözni. Mivel ez képtelenség, — a közélelmezési hivatal csupán a, patikáknak Md ki a féluiázsányi \' cukorból gyógyszerek k«;szitésére. A közönség liszt cs culror nélkül áll, s remény sincs rá, hogy akár az egyiket, akár a másikat beszerezni lehetne. Érdekes, hogy cukrot például még a láncosoknál se igen lehet kapni, mert ezek az eléggé tag lelkiismeretü/emberck se mernek annyit kérni a közönségtől, hogy rá ne fizesselek a portékára. Igy aztán még a gazdagabbak
is.cukor nélkül állnak. Melegen ajánljuk a hatóság figyelmébe, hogy lehetőleg kövessen el mindent) abba az irányba, hogy ennek a\' városnak^régóta nyomorgó lakossága legalább a szeretet ünnepén jusson hozzá némi liszthez es cukorhoz. • Talán az ünnepi alkalomra i \'
meglehetne ezt csinálni.
— Felhívás. A magánalkalmazottak szövetkezetének tagjait ezennel értesítjük, hogy hatósági liszt, dVkor, petróleum, só stb a tágok részére az 1920. évre a szövetkezeti üzlethelyiségben kerül kiosztásra. — Kérjük a t. tagokat, hogy hatósági könyvecskéik kiállításánál az élelmezési hivatalnál ezt bejelenteni szíveskedjenek. — Egyben értesítjük az érdekelteket, hogy üzletrészek ugy az ü&-lethejyiségben, mint az összes helybeli pénzintézetnél jegyezhetek. Egy üzlet\'ész 52 kor. 40 fillér. " Az igazgatóság.
— Lakásberendezések finom és iz\'éses kivitelben a Dunántul legnagyobb butoraru-házában Kopstein^ipót Sopron, Várkerület 02.
A tegnapi minisztertanács.
Érkezett éjjel 1 órakor.
Budapest, december 15. A M. T I jelenti*: Huszár miniszterelnök elnöklésével este 6 órakor minisztertanács volt, amelyen gróf Somssich lylIügyminiszterésBayer Jakab nemzetisÉgf miniszter kivételével a kabinet valamennyi tagja részt vett. Jelen volt és részi vett a minisztertanácson Horthy Miklós fővezér is. A minisztertanács foJyó ügyek tárgyalásával kezdődött, mojd 8 órakor a miniszterek áttértek a szociáldemokrbták beadványának tárgyalására és 9 órakor megszakítottak tanácskozásuk t. A miniszterelnök vendégül látia vacsorára a kabinet a tagjait, majd vacsora után folytatták a tanácskozást.
Budapest, dec. 15. A Nemzeti Újság értesülése szerint a szociáldemokraták követe-fesei köziil eddig a gyülekerési szabadság és sajtócenzura kérdését tárgyalták le. A gyülekezési szabadság kérdésénél Benitzky belügyminiszter tett jelentést ós közölte, hogy rendeletben utasította a közigazgatási hatóságokat, hogy a gyülekezési jog kérdését a leg-liberálisabb módon kezeljék. Engedélyezzenek minden gyűlést, de akadál) ózzák meg az izgatás lehetőségét, szóval a legszigorúbb ellenőrzést gyakorolják.
A sajtócenzura kérdésében megállapodtak abban, hogy a felülvizsgálati bizottság sürgősen állíttassák fel és a bizottság egy meghatározott időben minden nap legyen együtt. Megállapodtak abban is, hogy a cenzúrát minden lappal szemben egyforma szigorral kezeljék, a hadsereg fegyelmének lazítására, vagy a tömegek izgatására vonatkozólag. Ugy értesülünk, hogy három napon belül összehívnak egy bizottságot, amely a cenzúra Ügyében az összefüggő kérdésekét letárgyalja.
Állítólag megállapodtak a tekintetben is, hogy a felfüggesztett szakszervezetek mindaddig nem kezdhetik meg működésűket, amig egy bizottság felül nem vizsgálja őket és működésük megkezdését nem engedélyezi.
A minisztertanács a késő éjjeli órákban még tart. Értesüléseink szerint az internálási rendelet tárgyalását is megkezdték, do valószínű, hogy nem fejezik be és holnap folytatják. \' \' .
A románok visszavonulása a Tisza vonaláról.
Budapest; dec. IS. A román hadserege Tisza vonaláról a tavaszi demarkációs vonalra ma kezdi meg visszavonulását. A visszavonulás\' előkészületei már napok óla folynak. A Püspökladány—Mezőtúr—Szarvai vonalon már alig áll nagyobb csapat.

Színház.
«
Heti aifior t
Kedd este: Szibill. Mérsékelt hélyárakkal. Bogár— Kürthy felléptével. Szerda este: Enriko Frank vendégjáték.
Rendes helyárak. Csütörtök d u. Ifjúsági előadás.
„ este: Enriko Frank. Péntek, Szombat, Vásárnap d. u. és este: Farsang tündére. Rendes helyárakkal.


Tul a nauy KrWánon — kél Anciu-rával. Kürthy Böskének szombat esti nagy-szerű Ancsura alakítása után elénk érdeklődéssel nézett a közönség a Tut a nagy Kri-vánon vasárnap eMÍ előalása elé, amikqjrra Ancsura szerepét Bogár Gizire osztotta a direkció. Bogár Gizi, akinek művészi tehetségét a két Sybill-clőadáson már volt alkalmunk megcsudálni — a kis forróvérű tótleányt szerepében nem érezhette magát\'oly otrfíonos-nak, mint SybiJIében, ahol királynői termete és gyönyörű hangja egyaránt kitűnően érvényesült. Ancsura szerepe sokkal inkább Kütthy Böskére van\' szabva, akinek eleven temperamentummal telitett pajKossága, nagysZerü játéka és g> önyörü toilettjei kedvességet, szint, életet varázsoltak a színpadra. Bogár Gizit tiszta és gyönyörűen csengő hangja szinte predesztinálják koloratur szerepek éneklésére, míg a szubrett szerepek Kürthy Böskébea találják meg legjobb alakitójukat. Reméljük a színház igazgatósága is kiismerte már a két kitűnő művésznő egyéniségét és képessegeit s mindegyiket a néki megfelelő szerepkörhöz fogja juttatni.
»
* Francia négyet, Biró Lajos kétfelvo-násos komédiája és Mit járkálsz meztelenül? egyfelvonásos francia bohózat képezték tegnap este a színház műsorát. A közönség nagyszerűen mulatott Biró finoman kiélezett helyzetkomikumain s a főszereplők — Kovacsics Margit, Benkó Ilona, Antal Nusi, D»zső, Bakó, Lrckövv és Qöndör — eleven humorral meg-rajzolr alakításain. ~A második*darabbanBogár Gizi, Bakó. Szik/a és Király nevettették halálra a termet színültig megtöltő publikumot.
*
Jókai Aranyemberi regény alakban is ismét kapható, továbbá
Twist Olivér Dickenstől, ifjúsági kiadás
A fővárosi színházak műsorának Nap• tára teljes sorozatban aliandóan raktáron.
Lilly bárónő operette.
Qróf Rinaldó ,,
Farsang tündére operette. Zongorára és egyéb zenemüvek kaphatók
Fischel Fülöp Fiai könyv- ós zenemü-kereskedésében.
v _ \'■> - _
(T
K
item a n. é. közönséget, hogy varrodámat L Erzsébet-tér 2. szám alá J
(Wetsz üvegkereskedés mellett)
helyeztem átt
BÁRON MI Cl.


mindazon jóbaráUlnknak, kik felejthetetlen • drága jó férjem, illetve atyám elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel (temetésen) fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Nagykanizsa, 1919. dec. hó 15.
Özv. Fehér Gyuláné és fia
I
»\' * - \',\'r . - iv <v •

NAPI-HETI-FALI-
ÓRIÁSI"
ZSEB- ÉS TÁRCZA-
köuyv- és paptrárufcázában
NAGYKANIZSA ===== Véresház - épflfot. =
Nagykftriixsán
Teljes lakásberendezések,
ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb
bútoráruházában •——
Telefon :títt> sztim
VArlcerület ÖSá.
APRO HIRDETÉSEK
Két antul, cHvíl.iy, tixékck, fogasok Ntb. eladó. Deák tór 6. szám alatt.
Ejjy Ü/lcthAz gazdasági épületek kel 20 hold földdel es rétenkol vidéken eladó Cim a kiadóban. 2304
Bérbe keretiek kis birtokol gazdasági épületekkel, lehet vidéken Is.
Cim a kiadóhivatalban. 2307
Uradalmi kertész AUAmi kerea
azonnali belépésre. Az összes kertészeti
munkakban jártas. — Címe: Nagy Ferencz, liakitonmagyarod.
Mlndetiueuiü gruuioíou, kerékpár, motorkerékpár, öngyújtó stb. javításokat jutányos aron vállal Donát Fcienc szak-
mehanlkus, Arpád-utcu 20. szám. Ugyanott alkatrészek ís olcsón kaphatok. 2346
Gyakorlattal bUÓ vl«eelUrf nő«) álláHt kerv, — Cim a kiadóban
Telje*eii uj gyermekagy elad6
Cim.a kiadóhivatalban, 2372
Kiadó egy szép csukott hintó (kupé), 4 drb al g használt békebeli lópokróc és egv amerikai íróasztal. — Ugyanott trágya in yen elhordható Deák-tér 2. *zám.
— Rózsavölgyi-karácsonyi zenealbuma megjelent és kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán, varosházpalota.
- 18214/1919.
Hirdetmény.
A következő értékesítések lesznek: FcieludáH s
f. hó 18-án d. e. í) ó ak>r az alsónyiresi erdőben álló fák eladása 179-300 ^zám,
18-án d. u. fél 3 ódakor a k skanizsai temető akácfa kerítése, 1919. évi te mése,
19 én d. e. 9 órakor a nagykanizsai köztemetőben ágfa, hasábfa és mufarönkő dadás, 20-án az alsónyiresi erdőben szálfaeladás 501—420 szám.
Az alsónyiresen mű- é> l ádárfa is van eladó.
Föld hassonbérbeadás.
17-én d. u. 2 órakor a sánci hídnál levő 400 négyszögöles rét,
17-én d u# 3 órakor a szentgyörgy vári "hid melletti 1039 négyszögöks rét,
• 18-án d. u. 3 órakor a k;skanizsai temetöfüldek, I
dec. 2f>án d. u 2 órakor a k skanizsai szedieskeit. 197 négyszögöl t\' rulettel.
Nagykanizsán, 1019. évi december lió 15.
Polgármester.
- 1 fin ibiHiii, j LUMJ—M- u UX-«J
un & NI á
y AH ü ll Ifl. aornwft-«. 4. Ttlftffto R5P
Keddit), dec. 16 áu
Második feleség
Filmdráma 4 felvonásban
^Szerdán és csütörtökön
a színtársulat kabaréja.
——r Elóadáiok köiaapokon 6 éi 8 órakor —rr Vasár- és Ünnepnapokon 3, 5, V*7 és 8 órakor.
PlaHA 1 ónémet ruhaszekrény, ClOlUÍU 1 ágy ruganyos betéttel és 3 részű lószormatraccal, 1 éjjeli szekrény, minden kezesség mellett tiszta, féregmentes állapotban, továbbá egy fürdőkád. - Megtekinthető Klein József cégnél, Kazinczy-utca 3. szám.
MAM felvesz 3 ZOLI kiibivila
FlarltfS tul)1) czer békebeli, minden dCTUU nagvrágu gyapjuzsák, 1
amerikai gyá\'fniányu „National-
(pénztár) Cassa,
i-odai berendezési butorók, egy egész uj zöld ema í kályha, 2 gyönyörű cserépkályha, nagymennyiségű avét vas, sok vasabroncs, üzleti állvány, több t zede* mérleg, üvc*í demionok 25-30—50 literes, kökorsók,
bádogkorsók, kávéshordók = sok üres láda stb. =
Hofman József Fia utódánál
KESZTHELYEN
Ajánlok előnyös árban legjobb minőségű smarkahuvelyeket és papírokat.
Kiz Abadie, Flor Bejmonte, Fekete Club, Kohinor, Nil, Luxusa, Le Delice, Tabu, Páros, Ottoinan, Sempronla, Kiz Cassino, Samum, Viribus Unitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és művészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szivar
szipkákban. — Viszonteladóknak előnyös engroszárak, Gyufa nagyban és kicsinyben !
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
===== Korona-szálló épület. -----

VILÁO 3?íim
moxgóaílnhai
Szarvas szálloda, l etetői, u. sr.
m
f
t
koddon. Deoember 16 áu Olasz művészekkel !
A sötét éjszakában
Bünügyi dr.ima 4 felvonás.
I Előadások kezdete 6 és 8 órakor.
i Vasár- ét Umiapntpokoii 3, 5, lói 7 én 8 órakor.
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
...............r-ir>fi-. ygjfry
JMTl in.LBtJLJ
Gyufa megérkezett!
óriási mennnyiségf-ben kapható, kereskedőknek Igen elő-yös feltételek ellett szállít:
Garamvölgyi és Szemere
dohány nagy- és kUl. áruda.
I 1

ZALA
■............
•í\'^ december 16.
«\' ■■■■ > ■ !■■ ■ II I
XLVI. évfolyam
i .......... ....
Nagykaalsaa, 1910. 4«o*mbir 17. Saarda
k-^._ ^ _ . v -
HatnitbH fts klittklfttal:
NAGYKANIZSA,
Sugár ul 4.
Zala Nyoradavállalat Fő-ut 5. az.
Megjelenik héttő kivételé-vei mindennap korareggel
IMMV

ggtrkMsléaigl <« ktaddhlvafall icltfop 7«.
Nyomdal («lefon 117.
POLITIKAI NAPILAP.
i^^^gy»»mm mt^m — i ■
Előfizetési árak:
vidékre postai azét* küldéssel:
Efy kért . . . 1IL
l«nei étre . . 45, Félévre 19«
Bfléss évre . . 1H . .
Cgyea teám Ara: 60 fillér.


mimi n i* i **** i

)>
Főire rkesztő: ff Főmunkatárs é* laptulajdonto*:
TÓTH ZOLTÁN I CSILLAG JENŐ
Hirdetéseket, nyllt-teret éa magán-közleményeket díjszabás szerint vési m fel a kiadóhivatal. a

A politika eseményei.
A kelflgynlalister rendelete a vAlaiztáiok isabadságápak blslotliaaárók — Újjáéledi a füg-gelleniégl éa 48-as párt.
Budapest^ dec. 1G. A tegnapi minisztertanácsról kiadott jelentés kiegészítéseképpen a M. T. /. még a, következőket jelenti: _ — A minisztertanács tárgyalta a lapok terjesztése körül felmerült panaszokat is és kimondotta, hogy erre vonatkozólag a kereskedelmi- és belügyminiszterek rendeletet fognak kiadni. Foglalkozott a minisztertanács a választások szabadságának kérdésével, is és Benitzky belügyminiszter kijelentette, hogy már az ő politikai múltja is kezeskedik róla, de az egész kormány szelleme is az,, hogy a választási agitáció a törvényekben\' megszabott kereteken belül a legszabadabban folyhasson. Kormányhatósági intézkedéseket csaK a bolsevisták és a bolsevizmus gyanúja alatt levő egyének agitációjára tesz a kormány.
A szociáldemokratapárt követelései közül a karhatalom feloszlatása tárgyában abban az irányban döntött a minisztertanács, hogy a feloszlatásba nem megy kole, azonban tüzetesen körülírja a karhatalom hatáskörét, nevezetesen,\' hogy a karhatalom mily esetekben van feljogasitva a beavatkozásra. Végül az internálások kérdését tárgyalta a minisztertanács. Eft a kérdést Bárczy István igazságügyminiszter ós Beniczky Ödön belügyminisz-ter referálták, akik abból indultak ki, hogy az internálás nem akar büntetés, hanem csak pusztán ovóintézkedés lenni. Beniczky hajlandónak mutatkozott arra is, hogy az internálások körül felmerült panaszokat, egy kiküldött bizottság felülvizsgálata alá bocsájtassa, azonkívül hajlandó külön rendelettel honorálni a szocial-demokratapárt aggályait. Ő egy esetben sem akar igazságtalan intézkedéseket tenni és mielőtt Ikiadná a végrehajtási rendeletet, meg fogja hallgatni a szociálisták kivanságait is. A minisztertanács végül abban állapodott meg, hogy a hadügyminiszter, igazságügyminiszter, belügyminiszter és népjóléti miniszter együttesen tárgyalják ezt a kérdést és megállapodásukat a legközelebbi minisztertanács elé
terjesztik. \'
Budapest,\' dec. 16. A Magyar Távirati
Iroda jelenti: A mai napén a belügyminiszter
m .
valamennyi térvényhatóság kermánybiztosához a következő rendeletet intézte:
— Külpolitikai helyzetünk és belső viszonyaink egyaránt megkövetelik, hogy a nemzetgyűlési választások eredménye a nép akaratának igazán hü tükre legyen. lvégf>ől kö-telességünk fokozett gonddal őrködni azon, hogy a választási mezgalmaktól minden olyan moaaentumot^távaltartsuek, amelyet összhang-
| bontó elemek, a választás eredményének hamis színben való feltüntetésére aknázhatnak ki. Felettébb nagy fontossága van. tehát a választások szabadságának, amelynek legelső feltétele, hogy a törvényes korlátok között minden politikai párt szabadon élhessen a ka-pacitációvai, a választási küzdelmeknek e megengedett eszközével.
— A hozzátu érkezett jelentésekből azonban tudomásomra jutott egy-két olyan eset, hogy a hatóságok a szociáldemokrata pártnak, a választási agitáció céljából tartani óhajtott gyűlései elé nehézségeket állítottak. Minthogy ez az eljárás ellenkezik azon, igén fontos közérdekű szempontokkal, amelyekre fentebb rámutattam — felkérem kormánybiztos urat, szí* veskedjék gondoskodni, hogy a hatóságok a különböző politikai pártoknak jelölés, vagy programbeszéd elmondása céljából gyűlés ösz-szehivására irányuló kérelmét egyforma tárgyilagossággal bírálják el és egyáltalán mozdítsák elő a választási küzdelem teljesen sza-
* » ^
bad lefolytatását.
—• Erre azért kell nagy súlyt helyeznem, mert a szociáldemokratáknak a háború kitörésekor nem volt a parlamentben képviselőjük
ők most ezen a cimen ma i9 elhárítják ma« j gukpl a háborúról való - minden felelősséget. Pedig abban, hogy a választási* akcióban akadályoztatnak, csak okot találhatnak arra, hogy a választásokban való. részvételtől kifejezetten tartózkodjanak és a békeszerződésért való felelősséget is elkerüljék.
— Ég jókból ismételten szives figyelmébe ajánlom kormánybiztos urnák, hogy a kérdést nagy jelentőségéhez mért gonddal kezeljék és biztosítsák azt, hogy a hatóságok még a látszatát is kerüljék annak, mintha a gyűlések engedélyezése körül pártszempontok vezetnék őket.
Azonban mondanom sem kell, hogy a hatóság kötelessége rendőri szempontból minden megelőző intézkedést megtenni és a választási küzdelmet a legnagyobb gonddal éllenőrizni. Oly esetben pedig, Tia a közrendet veszélyeztető, vagy bolsevizmust terjesztő mozgalomról, vagy ténykedésről van szó — haladéktalanul a legszigorúbb eljáráshoz kell nyulniok.
Budapest, december 1$.
Beniczky.
\' Budapest, dec. 16. Az Országos Nemzeti Párt intézőbizottsága elhatározta, hogy a párt, mint ilyen megsxüník és újra felveszi a függetlenségi és 48-as párt nevet. Az jntéző-* bizottság határozata felcű a párt szombat esti értekezlete feg véglegcsen dénteni.
Dudapest, dec/16. Huszár Károly minisztereinek a tegnapi minisztertanácson bejelentette, hogy Bandholz tákornektól, az amerikai katanai misszió vezetőjétől átiratot
kapott, amelyken Bandholz tábornok arról értesiti őt, hogy az amerikai .\'misszió tegnap óta megszűnt az ötös tanács budapesti képviselőjének tekintoni magát és mostantól kezdve kizárólag az ameiikai Unió érdekeit képviseli Magyarországon. Bandholz tábornok kormánya képviseletékert egyelőre Budapesten marad, de már a legközelebbi időben amerikai polgári diplomata érkezik Budapestre, aki ezentúl az Egyesült Államok kormánya nevében az ügyeket vezetni fegja.

Megmarad m koncentráció«
Budapest, dec. 16. A hétfői minisztertanács jórészt kikapcsolta azon ütközőpontokat,, melyek a koncentrációt felborulással fenyegették. A sajtó egy része még ugy állitja bo a dolgokat, hogy a válság még hincsen [\'kiküszöbölve, csak elodázócjott, mort a szociáldemokraták még nem járultak hozzá és hogy bizonyos kérdések tekintetében külön miniszteri tanácskozások lesznek.
Ezzel szemben a Nemzeti Újság értesülése szerint a helyzet az, hogy a legfonto-sahb és legkritikusabb kérdésekben már megtörtént a megegyezés és ami még hátra van,-.azu mind olyaajcé^
ellentéteket nem okozhat. A szociáldemokrata párt nem zárkózhatott cl a hozzájárulástól amikor a belügyminiszter előterjesztéséből látnia kellett, hogy az el nem nyugvó bolse-zista veszedelemmel szembeft az egyesült pártok álláspontja képviseli azt az erőt, amely Magyarország tovább kiépítésére vezet.. — Payer azt a megoldást választotta, hogy nem szavaz ugyan a szociáldemokraták memoranduma ellen, de nem csinált kabinetkérdést a leszavazásból, hanem alávetette magát a többség akaratának ós igy a koncentráció nem borult fel. A két legfontosabb kérdés: az internálás és a karhatalom kérdése volt. A belügyminiszter utalt arra, hogy a Károlyi kormány idején is adtak ki egy inter-nálási néptörvényt, amelyet a szocialista miniszterek is aláirtak.
Ezenkívül rámutatott arra, hogy Böhm Vilmos és társai milyen aknamunkát folytatnák Bécsbél, hogy . itb^a kommunizmust, újra ty/lyreállitsák. A belügyminiszter előadta, hogy bécsi rendőrség hivatalos jelentése szerint a kommunisták -állandó kurirjáratot tartanak fenn Bécs ós Budapest kazött.
Az internálásra vonatkozó rendelet végrehajtási utasításának megszerkesztésével megbízott bizottság hőlnap szerdán üt össze es a legközelebbi minisztertanácson fog jelentést tenni munkájáról.
A szecialdemekratapárt csütörtöki vá-lasztfoányi^ülésén fog magatartása felől dönteni. Minden jel arra vall, hegy a megegyezés sikerül.2*
ZALA

1919. december 17.
m
Az u] váci pittpBk.
Budapest, dec. 16. Váci püspökké tudvalevőleg a pÁpa7/ff/7/HU/er kanonokot, a budai Szent Imre kqllógium volt igazgatóját nevezte ki. Minthogy a főkegyúri jogok gyakor-lása tekintetében eddig nem volt kialakult vélemény, a tegnapi\' minisztertanács ugy határozott, hogy a királyt megillető főkegyúri jogokat ezután a minisztertanács kivánja gyakorolni és rögtön ki is nevezte Hannauert váci püspökké, aki még ebben a hónapban el is foglalja állását.
A magyarbarát horvátok.
Bécs, dec. 16. ,A prágai „Narodní Listy" jelenti, hogy a horvátok Zágrábban felgyújtották a diadalkaput, amelyet az S. H. S. uralkodójának fogadtatására emeltek^ mert immár Magyarország felé vonzódnak.
KiUritik Pozsonyt a csehek.
Ab augal itiliizló ellenőrséie,
r Győr; dec. 16.
Hetek óta híresztelték nz emberek, hogy Pozsonyt a csehek kiürítik, de ez a hír sohasem bizonyult valónak, dacára annak, hogy a csehek utasítást kaptak az antanttól Pozsony kiürítésére. A csehek makacssága miatt van még Pozsony cseh kézen, db .ugvlátszik, hogy az antant erélyesebb eszközökhöz folyamodott, hogy parancsának ugy a csehek, mint a románok által megszállott területen érvényt szerezzen.
Tizenkettedikén délben pont tizenkét órakor két szalonkocsiból álló különvonat robogott be a győri állomásra. A külön vonaton Handson angol őrnagy egy angol misszió élén Pozsonyba utazott,
hogy a oseheknek átadja az antant utasítását, amely igen szigorú hangon követeli Pozsony átadá-
\' , itt -l^-lflf ^rol^aifc;:.\'V^v---
Az antantmisszió különvonata körülbelül egy órát vesztegelt a győri állomáson, moly idő alatt Handson Őrnagy utja céljáról a következőket mondta:
A párisi ötös tanács megbízásából voltunk — mondotta az őrnagy — előbb Debrecenbon, majd Budapesten és most Pozsonyba megyünk.
KUldetásUnk célja, megbeszélni s megszálló osapatok főparancsnokságával ■ kiürítés módozatait
és ellenőrizzük a kivonuló csapatokat, hogy kivonulásukkor semmiféle rendzavarás no történjék.
— A Tiszántúl levő román csapatok e hó 15—iO-ika táján kezdik inog a kivonulást, ugy hogy december végére már az Érmihály-íalva alatt elhúzódó demarkációnális vonalon fognak állani a románok.
Pozsony kiürítése Is s legrövidebb idő alatt fog végbemenni és e kiürítés után e nemzeti hadsereg csapatai váltják föl a oseh katonákat.
— Határozott időpontot, a kivonulást illetőleg nem lehet mondani, mert nagyon sok kérdést kelt megoldani, de reméljük, hogy a meg függőben levő ellentéteket sikerül eloszlatni és a mi felügyeletünk alatt fog a ki és bevonulás meg^rténni.
Handson őrnagy különvonata valamivel egy óra után hagyta el a győri átbmást és tovább robogott "Pozsony fel*.
I
I <*<S, december
II
Szerda
HÍREK.
N A V T Á R
Róm. kath. I.áiár. Prot. Lásór. Otfr. kath. Dániel- Gór. kol. (doc. 4.) Borbála. . I*r. KltsUv 25.
A nap kél reggel 7 óra 44 perckor, nyugatik délutm 4 éra 08 perckor.
A hold kel ójjel 2 óra 48 porckor. nyugsKik d. u. 1 óra 0» porckor.
— Oyorsvonat Nagykanizsán át Bécsbe és Budapestre.\' A napokban megírtuk, hogv a Dólivasut székhelyét a francia részvényesek Bécsból Párisba teszik át s ez alka\'ommal mindent elvövetnek a Déli vasút reorganizációja érdekében. A vasút uj mozdonyokat, uj vasúti kocsikat kap s más sok milliós be-juházások történnek, ugy, hogy a Déli vasút mielőbb eléri a békebeli nivó.t. — A franciák máris minden lehetőt elkövetnek a forgalom javítása érdekében. így ft legközelebbi idő-. pontban egyenlőre hetenkint egyszer gyorsvonatot indítanak Nagykanizsán át Budapest és Bécs között. Az uj vonat Budapesttől Bécsig az utat nyolc, óra alatt teszi meg, ami csak akként lehetséges, hogy csupán a legnagyobb állomásokon fog néhány percre megállni. A vonathoz büffékocsit is csatolnak. Az útiköltség Budapesttől Bécsig és vissza összesen 1000 koronába lesz megállapítva, ami bizony nem níondható alacsonynak, de ezzel szemben a kényelemről gondoskodnak, mert csak annyi jegyet adní^ki, amennyi fi!őhelv lesz. A forgalnm további javítása áilitólag gyors-tempójú lesz
— A Pásztor—Pesek—-Telleinann trió kamaraestje. A világháború és két forra-aalom szülte nyomorúságnak és ínségnek kellett rászakadnia Budapeste, hogy Nagykanizsának abban a szerencsében lehessen része, hogy egy olyan, művészi \' együttest állandó vendégként bírhasson falai között, mint aminő tegnáp este mutatta be művészetét Nagykanizsa" város egész intelligens társadalmának. Pásztor Irma zongoraművésznő, Pásztor Miksa nagykanizsai zenetanár leánya már evek óta dédelgetett ismerőse a kanizsai koncerttermek látogatóinak, Pesek Ignác sem tegnap először ragadtatta el hegedű játékával közönségünket, csupán • Tel/émann Fülöp csellómüvészete volt eddig itt, szülővárosában még úgyszólván teljesen ismeretlen. Az az abszolút technikai biztonság cs fölény, mellyel hangszerét uralja, lélekkel teli kifejezőerővel párosulva egy csapásra meghódította ezt a különben elég nehezen lelkesülő közönséget. — A Nagykanizsán egymásra talált három kiforrott müvépz . szövetkezése oly remek eredményt hozott létre, amit igazában leírni nem, csak hallgatni és élvezni lehet. Kitűnő érzékkel összeválogatott műsoruk csupán a jeles előadókra rótt rendkívüli feladatokat, anélkül, hogy az a közönség bár leglaikusabo részének is megközelíthetetlen magaslatokat tartalmazott volna. — Frenetikus sikerüknek ez is egyik magyarázata. Szinte nehéz eldönteni, mi üolt szebb és stílusosabb : Schubert cizellált remeke, Dvorak „Dumky" elmet v^elő, orosz motívumokból szőtt triója, avagy az a négy zenoi apróság, mely dus műsoruk középső részét alkotta. A kamarazene ideálját látjuk megvadulva ebben a pompás müvéazi együttesben, amelynek mindnárom tagja tisztában van az/.al, hogy a kamarazenében ninps egyéni virtuskodás, csak egymáshoz simuló összjáték Ha rendelés: fül-, orr*, torok- és gégebetegeknek Páaztor Irma kisasszony némileg mér-ekli | d. e. 9—12-ig és délután 2—5*ig.
brüliáns zongorajátékának, .néhol kissé tul erós dynamikáját, ugy a Pásztor—Pesek—Teliemann trió rövidesen akár ^külföldi turnéra mehet. Kanizsai hálás közönségük azonban egyelőre várva-várja ujabb hangversenyüket. fg. ¡j
— Betörések. Az élelmiszerek horribilis drágasága és hiánya a tolvajok és betörők munkálkodását is más irányba tereli. — Nem pályáznak l^ár annyira a pénzre ós értékekre, mint inkább az élelmiszerekre, amelyeknek manapság mindenek felet* álló értékük van. A vérbeli betörő ma "angolos flegmával sétál el a Wertheim kasszák előtt, de azonnal kész a munkára, amint az éléskamrák ínycsiklandozó illata üti meg az orrát. Tegnapra virradóra is két Ilyen betörés történt Kanizsán s mindkét esetben tisztán élelmiszerekre utaztak a-tolvajok. Neufeld Dávid Petőfi-utcai korcsmárosnak az udvarban levő éléskamarájából 200 darab tojás», egy fél zsák lisztet, 10 üveg befőttet, egy kövér kopasztott ludat ós sok más ennivalót vittek el az ismeretlen betörők. — Felkeresték még a nagyétkű tolvajok özvegy Scbwarcenberg Ignácnó Rozgonyi-utcai éléstárát is és onnan ugyancsak alaposan megrakódva távoztak* A széleskörű rendőri nyomozás alapos reményt nyújt arra, hogy a tolvajoknak nem lesz alkalmuk az egész rekvirált készleteAyugodtan elfogyasztaniok.
— Halálozás. Cziboty Ferencné, született Palkó Mariska folyó hó 14-ón 24 éves korában meghalt. Tegnap délután helyezték örök nyugalomra.
— Felolvasó est. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör csütörtökön este C> órakor . a városháza nagytermében felolvasó estét rendez a következő műsorral; 1. Bodrog-közy Zoltán szavalata saját verseiből. 2. Majtényi Károly felolvasása t A magyar faj erényei és hibái címen. 3 Rédiger Ödön szavalata saját verseiből. Részleteket még közölni fogunk. ______...........
O r. ____________......- — •-»•< *............
— Vámszedés Ausztriában Az osztrák kormány, bécsi lapok híradása szerint, elrendelte, az autonom vámtarifa általános alkalmazását. Az osztrák sajtóközlemények ügy áljit-ják be e tényt, mintha Ausztriát az uj nemzeti
* 4
államok és Magyarország hasonló eljárása, kényszeríti a vámszedésre. Holott akkor, amikor a magyar kormány a vámsorompót felállította volt, Ausztria egyes határállomásain már a magyar áruk belépésekor vámot sz\'edtek ós a behozatal megvámolása magyar részről csak retorzióképpen ulkalmaztatoit, annál is inkább, mert a cseh-szlovák köztársaság szintéh életbeléptette a vámokat. Az osztrák kormány a vámtarifa mostani életbeléptetésével egyidejű: log elrendelte, hogy az autonóm tarifa tóteleihez a nagy valutakülónbözetre való tekintettel, 500 százalékos vámpótlek számittassék fel.
— Névváltoztatás A Magyar belügyminiszter Ur a »Budapesti ..Közlöny" f. óvi december hó 10-én megjelent 185. számában 88 829/VjlI, sz rendeletével megengedte VVeis^ Ármin földbirtokos, a nagyrócsei uradalom tulajdonosa és gyermekei, valamint testvére Weisz Vilmos gazdatiszt családi nevének . Valkónévre való átváltoztatását. A nagyrócsei uradalmat igy a mai naptól kezdve Valkó Ágoston jegyzi.
— Orvosi hlr. Dr. Berger Miksa y. budapeati kórházi és klinikai orvos rendelését SugAr-ut 24. szám alatt (volt 48-as laktanyával szemben) megkezdte. Szakorvosi
1919. december 19.
— Árubehozatal! engedélyek. Szombat-helyről jelentik: A kereskedők között az a hir terjedt el, hogy a kormány nem ad ki ujabb árubehozatali engedélyeket. A soproni kereskedelmi ós iparkamara segédtitkára Iliiás dr., aki épen a behozatali engedélyek ügyében Budapesten tartózkodik, tegnap táviratban cáfolta meg ezt a hirt, amely félreértésen alapult.-Illiás dr. értesítette s soproni kamarát,
• hogy őt a legszivólyescbbeo fogadták a pénzügyminisztériumban, sőt a tárcaközi bizottság ülésére is meghívják. Ezen az ülésen az ő általa előterjesztett több mint 200 kér-\' vény legnagyobb* részét kedvezően intézték el s a behozatalra az engedélyt megadták. A többi kérvény felett a legközelebbi napokban hoznak döntést.
— Schenk Jenő a nagy mester ma megérkezett városunkba. A szeretetreméltó kitűnő tanár oda nyilatkozott, hogy teljes ambícióját és erejét viszi bele a ma esti előadásba, hogy itt is frappirozV.a a közönséget és hódolói soraba iktathassa óket. Néhány
.jegy a ma este. fél 8 kor kezdődő Casino teremben tartandó szeanszra Szerb papirüzleté-ben még kapható.
— A kórház karácsonyára adakoztak: dr. Merkl Bellus 100 K, Fischer Sándor 20 K,
Székely mérnök 20 K. A kórházi főnöknő kéri a nemeslelkü emberbarátokat, hogy kegyes adományaikat juttassak ho^zá. A kórház szokésos karac^onyi ünnepélye az idén elmarad.
— Elveszeit, A tegnapesti hangverseny után a ruhatarból valaki tévedésből elvitt egy fekete-fehércsikos selyemsált (férfi gallérvédőt.) A becsületes tévedő szíveskedjek azt a G. Weisz Lujza női kalapceg üzletébe (Központ szálló épület) küldeni.
— A nagy nap hőséf, Horthy Miklós fővezért és a dicsőséges zalai hedsercg bevonulását Budapestre, mutatja be az Uránia szerdán és csütörtökön. Az a nagy érdeklődés, amely ezt a képet kíséri, arra indította az Uránia agilis igazgatóságát, hogy fáradságot nem kimélvo, megszerezze ezt a szenzációs filmet. — Szerdán bemutatásra kerül még: A dzsung mélyénMám történet. Csütörtökön pedig A baba c. „Star" vígjáték Lóth Ilával a főszerepben.. Szerdán és csütörtökön a kanizsai színtársulat nagy kabaré-estét is rendez az Urániában, mely estén fellép Kürthy Böske. Bogár Gizi, Érczkövy, H Zombori Ilonka, ésja többi elsőrangú erők, valamint Érczkövy és Zombori Ilonka tánckettőse. Az érdeklődés oly nagy, hogy ajánlatos a jegyekről máris
/gondoskodni. A kabaré műsora a Pietyká-ban olvasható^,
— Áz 1920. év. A most folyó kegyetlenül rossz* esztendő 10 nap múlva befejeződik és helyébe lép az 1920. szökőév. Az uj évben a farsang február 17-ón végződik, húsvét április 4. és 5-én lesz, pünkösd május 23. és 24., ezeken és karácsonyon kívül kettős ünnep még február 1. és 2 , ekióber 31. és nevember 1. Hegy az uj esztendő mit hoz, csak a jó Isten tudja, de talán meghozza vógr^ a lelkek békéjét s az árak csökkenését.
— Az eladott, élet cimen egy nagystílű filmet mutat be a Világ mozgó ma ós csütörtökön (dec. 1,7—18.), valamint bemutatja
A magyar nemzeti hadsereg impozáns bevonulásától készült filmet is A dráma az
olasz filmgyártás bravúros alkotása.
— Lakásberendezések finom és Ízléses kivitelben a Dunántui legnagyobb bútoráruházában Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
ZALA
Letartóztatott kisgazda kép visejöjelölt
Budapest, dec. 16. Az ónodi kerület kisgazdapárti jelöltjét Kerekes Mihályt Ónodra érkeztekor a karhatalom letartóztatta ós ezáltal megakadályozta abbanj hogy programbeszédét elmondja és a választási agítáciot megkezdhesse. A letartóztatást — mint Ónodról jelentik — Semsey karhatalmi parancsnok rendelte el, aki Kerekesnek egyedüli ollenjoiéltjer — Kerekes még ma is fogva van. _
Döntött a Kúria a halálra ítéltek ügyében.
Budapest, dec. 16. A terror vezér es társai bűnügyében ma leérkezett a Kúria döntése a Kegyelemre vonatkozóan. A Kúria határozatát holnap délután 2 órakor közlik a Margit-kőruti fogházban lévő elUéitckfcel. Akik kegyelmet nem kaptak, azokat rögtön a siralomházba viszik és másnap kivégzik. Aki kér, az lelkészt kap maga mellé, aki egész a kivégzésig melle\'te marad.
Színház.
Heti műsor t
Szerdi este: Enriko Frank vendégjáték.
Rendes helyarak. Csütörtök d. u.: Ifjúsági előadás.
„ este: Enriko Frank. Péntek, S/ombat, Vasárnap d^u. és este: Farsang tündére. Rendes helyárakkal.
* Elsőrangú művészi produkciók élvezetében lesz része ma és holnap este a szín-hazbajáró közönségnek. Enrico Frank a világhírű boszorkánymester fogja szemkápráztató mutatványaival bámulatba ejteni a nézőket. Az est részletes műsora a Pletyka c. színházi hetilapban olvasható.
IRODALOM.
KUdfos^lányok
cim alatt jelentek meg a kanizsai közönség előtt már jó hírnévnek örvendő Bodrog legújabb költeményei. Előttünk fekszik a csinos kiállítású kötet, melynek első oldalán a kővet-kozé érdekes ajánló sorokat olvashatjuk: „Ajánlom a könyvem hőn szeretett hazámnak: az Alföld délibábjának, árvalányhajának, gulya kolompjának, a szélmalom suhogó vitorlájának, a Tisza fűzes partjának, a tanyának, a pusztának . . . Bocskai sapkájának, a magyar világverő szablyájának ... s mindennek, mindennek, ami magyar-. Ezek a szavak bármilyen eredetiek, mintha frázisoknak hangzaná-nak előttünk. Némi bizalmatlansággal kezdjük lapozni a kötetet. Megakad a tekintetünk egyik oldalon. A ve s címe: Este hazafelé. Lássuk, hogyan megy egy magyar költő, aki verseit egyebek 1 közt nekünk is (mindenkinek, aki „kuruc magyar") ajánlja este hazafelé? A vers igy kezdődik:
„Sötét, bágyasztó őszi est Szuszog álmosan az úttest; Nyög, sóhajt, oly bántf* fájón . . . Haladok rajta borzongón.
Csendé álmos, nyúlós nehéz csend. Rozsdás, vásott sarkantyúm peng, Zöttyen, harsan, taktust sem tart, Kacag alatta a bazalt u
És igy tovább. Amint olvassuk ezeket az . egyszerű sorokat, bizalmatlanságunk oszladozni kezd. Ezek a nehéz járásúnak tetsző sorok művészi ügyességgel elevenitík meg előttünk a ködös Sszi este képét. Minden sor a szemlélete erejé Vei hat. Szinte magunk előtt látjuk a szentesi álmos, nyulos, nehéz csendet, szinte
halljuk a költő rozsdás, vásott sarkantyújának pengését. S ez igy megy az egész versen keresztül. Ilyen eleven színekkel festeni egy természeti képet s igy átéreztetni az olvasóval egy hangulatot a legnehezebb költői feladatok közé tartozik.
Bizalmatlanságunk teljesen eltűnik s már kemoly érdeklődéssel olvassuk a további-verseket, melyek közt szebbnél-szebb, zengőnél-zengőbb dalok követik egymást. KüíonŐsen $zép versek akadnak azok között, melyeket „a gránátalma bokrok közül — küld hozzánk — ahol a lilaszin ciklámen illatot szór a duzzogó tenger tarajos habjára". Ezek a San-Gíovanni di Meduában, Albániában, született versek valami különös illatot lehelnek felénk. Van bennük< valami exotikus elem. Cso4álatos szingazdaság. Izzó fény. Vad fantázia. A legegyszerűbbek közül való a Gránátalma bokrok közt c. szerelmi dal, melyet egész terjedelmében ide iktatunk:
Gránátalma bokrok közt sétálok, • Zsebemb.on van szerelmes leveled ... Uly jól esik bolyonganoin veled, Veled lenni, szótlanul, magambah.
Látod, izzik, meleg itten minden. A tenger busán mormol. Zöld vize Lágyan, andalítón csapkod ide. Erted a szavát* Tenger locsogást?
Hallga csak I Amott gorombán duzzog, Taraja vadul marja a sziklát. Hallottad, amint sikoltva kiált 1 Piruló álmok ellulaványodnak.
\' . Égő gránátalma bokrok között Egymagamban sétálgatok voled . Nézem a sápadozó szerelmed S hallgatom, hogy sajnal a zöld tenger.
»
Valami újfajta szerelmi lira ez. Ezek az egyszerű szavak hatalmas ejzelmeket takarnak. „Látod, izzik, meleg itten minden. A tenger busán mormol. Zöld vize Lágyan, andalítón csapkod ide. Érted a szavát^Tengorlocsogást?" Úgy érezzük, hogy a tenger rrjávaF versenyt
háborog a költő szive is. Es csodálkoznunk
» \'
kell rajta, hogy a lázongó érzelmek szét nem vetik ezeket a nyugodtan gördülő, egyszerű sorokat. Ebben a versben is érezzük o, költő hatalmas szemléltető és megelevenítő erejét, mely ogész költészetének leglényegesebb tulajdonságának látszik.
Amint a kötetet letesszük a kezünkből, azzal az impresszióval veszünk tőle bucsut, hogy az ajánló sorokban levő szavak egyáltalában nem üres szóvirágok, hanem a legteljesebb élettől áthatott komoly vallomások. Valóban, ha esőket a zengő verseket olvassuk, megelevenedik előttünk az Alföld délibábos, árvalányhajas, gulyakolomptól hangos világa, a Tisza füzes partja, a tanya, a puszta ... Bocskai sapkája mellett megjelenik a Bocs-kaiak lelke, s legalább egy pillanatra felvillan előttünk a magyarok világverő szablyálya, amelynek villanásától mintha dagadni éreznénk a mellünket . . .
Külön kellene foglalkoznunk a kötet leg-nagyobb.és legszebb versével A főid lelkével mely a háború borzalmait mesteri kézzel festi több egymásután következő képben. Ennek részletezése azonban már tulmenne egy ilyen rövid könyvismertetés keretein. S az ilyenfajta lírai alkotások*t tartalmilag\'nem is igen lehet az olvasóval megismertetni, az ilyesmit személyesen kell elolvasni, hogy jiangulatukat át-érezhessük. Egyelőre megelégsznnk annak a megállapításával, hogy a Ködfoszlányok szerzőjének nevevt 1 meg találkozni fogunk.
| Nagy kan zsa, 1910. X1I/1&. M. Afi
/.ALA
=
.1919. december 17 mmmmmmmmmmmmmmmmm^
■J

V
1 ■1

1 [Hn
1 1
Telefon itiU) Nieúm.
Teljes lakásberendezése
Ízléses és elsőrangú kivitelbe kaphatók a Dunántul legnagyo
== bútoráruházában
Kopstein Lipót, Sopr
* - . . ■, •« «
Vérkertilet OÜ.
JKcreeek cealftdos, szorgalmai, erőteljes vincellért jó fizetéssel. Grünfeld Adolf, Magyar «. 25. *v.
• i-
Uradalmi kertész állást keres
azonnali belópósre. Az összes kertészeti munkakban jártas. Címe:- Nagy Ferenca, Balatonmagyarod.
Gyakorlattal bhó vincellér, nős, állást keres. — Cím a kiadóban.
KorcNdiat nerbe keresek liely* ben. Ajánlatok a kiadóba.
Képeskönyvek, ifjúsági iratok és gyermekkönyvek nagy választékban kaphatók Fiscliel KülÖp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
runm «ni/ni EM* ttí\'iHccBEr^
&

Gyufa megérkezett!
óriási mennnyiség-ben kapható, kereskedőknek Igen előnyös feltételek mellefC >3zállif:
Garamvölgyi ós Szemere
dohány nagy- és kill. áruda, i in.tm. ranmnw nuxxxyn..
IP
N

NAPI-HETI-FALI-ÓRIÁSI-ZSEB- ÉS , TÁRCZA-
NAPTÁRAK
na^y választékban már kaphatók s
Fischel Fülöp Fiai
kftayv- 6* paplrirnhézábaa NAGYKANIZSA
Városház . épület.
D R A W! A mozgóRep\'tia>ota
4/imiUH BoiQonyl-o. 4. ftUloa 85S
850
ttzerdán, dec. 17-én Níijíry M^enzáció t
HÖKTHV MIKLÓS fővezér és a dicsőséges nemzeti hadsereg bevonulása Budapestre. — Bemutatásra . kerül még:
A dzsungel mélyén
indiai történet 4 felvonásban. —Azonkívül
II kanizsai siMai MrNip
——- Elállások köuupok.n ( éa 8 árakor --
Vaaár- ás ttua.raapakon 3, 5, "A-T áa • árakor.

Ajánlok előnyős árban legjobb minőségű szivarkahuvelyeket és papírokat.
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete Club, Kohinor, Nil, Luxuss, Le Deüce, Tabu, Páros, Ottoman, Sempronia, kiz Cassino, Samum, Vjribus Unitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi, képeslapokban és müvészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szivarszipkákban. — YiszonlelatMoak előnyös engroszárak.
Gyufa nagyban és kicsinyben I
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
- Korona-szálló épület. 1
Cl^iflA 1 ónémet ruhaszekrény, CIClllw 1 ágy ruganyos betéttel és 3 részű lószői matraccal, 1 éjjeli szekrény, minden, kezesség mellett tiszta, féregmentes állapotban, továbbá egy fürdőkád. — Megtekinthető Klein József cégnél, Kazinczy-utca 3. szám.
vaggrontételekben
legmagasabb napi áron vásárol
GrOnhntBenrikFia
Na^ykanJ^Ma*

i
ibii

VILÁG Szaru*
Szarvas szálloda. Tbleíon 74. sz.
B
Szerda, csütörtök December 17., 18.
A magyar hadsereg bevonulása Budapestre
természeti felvétel;
AZ ELADOTT ÉLET
icalanctofclráima 4 *elv.
Előadások kezdető 6 ós 8 órakor. Vatár- és ünoepuapokoa 3, 5, fél 7 él 8 órakor. Jegyek d. u. 2 órától elóre válthatók.
m
»

■if

ú
Teljesen jő állapotban levő, látható irásu, Stoewer-gyártmányu
irógép eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
■ni in\\m ipiii
NAGYKANIZSA
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Telefsa: 59. szám. Sirgloytlra: Jrsos" Kagykaoli».
Közellátási czélokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és leölt sertéseket Vadf éleket Babot
és egyéb élelmiszereket!
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
» i \' «
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12-ig és d. u. 2-6 óráig kérjük leadni.
NyoataUtt: a „Zala* Nyomda ésp Hirlakiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
XLVI. évfolyiM.
feklililliitil
NaiyUilu«, MIS. december .18. GeOtSrlSk.
[NA0YKAN1ZSA, Sugár-ut 4.
2,ia Nyomdavállalat Fő-ut 5. sz.
9
jneíjjelcnlk hétfő kl vételé-
yel mindennap korareggel
288.
Előfizetési árak :
vidékre postai szétküldéssel :
Bfj hóra ... II K. Htgys* érrt . .
Félévre Bgéas ém
• • •
m
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám ára: 60 fillér.

f gf**"*\'6*4** 49 M*d4hl"ltaU »«Ufón 7«.
Nyomdai telefon 11?,
l+m
■ F6sxerkcfztft: TÓTH ZOLTÁN
iii #11, I Ii^wewei
ii KI i i m n^e,
Főmunkatárs és laptulajdonos i CSILLAG JENŐ
I
Hirdetéseket, nyílt-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint vesi fel a kiadóhivatal. ■
A politika eseményei.
Eltolódolt a váliág. — Pénteken Ica* a döntő mlalNztertanáca. — A beltígymlulizter szigora rendelete a sajtótermékek szabad terjesztéséről.
Budapest, dec. 17. A politikában lijycgcs változás nem történt. A miniszterközi konferenciája, amely az internálás kérdésében- fog határozni, holnap este 6 órakor ül össze. Utánna a szociáldemokrata párt választmánya és vele egyidejűleg a demokrata párt választ-[ mánya tart ülést. A szociáldemokrata pártban Payer, a demokrata pártban pedig* Bárczy fogja a helyzetet referálni. A két párt szolidáris egymással. A szociáldemokrata párt ezen az ülésen fog dönteni, hogy a párt tagjai bent maradja-nak-e a kabinetben.
Minisztertanács valószínűleg csak pénteken lesz, de lehet, hogy későbbre tolódik.
• A sajtócenzura ügyében szombeton délután 3 órakor összeülő ankét fogja megalakítani a Sajtóbizottságot.
Budapest, dec. 1A M. T. /. jelenti: A belügyminiszter valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez ren-\' deletet intézett, melyben \'a sajtótermékek utcai terjesztése tárgyában már kiadott rendeletre hivatkozva elmondja, hogy az előbb kiadott rendeletek ellenére napnap után érkeznek panaszok amiatt, hogy í^es közigazgatási hatóságok, egyes* sajtótermékek terjesztését önkényes rendelkezésektől megakasztják.
Tekintettel arra, hogy ezen önhatalmú rendelkezések nemcsak a fönálló törvényes rendelkezésekkel helyezik szembe magukat, hanem káros befolyással is vannak a közvéleménynek a visszaállított jogrendbe vetett hitére — felhívom, hogy a sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvénycikknek s az annak alapján kiadott rendelkezéseknek és intézkedéseknek betartására szigorúan- ügyeljen és különösen utasítsa az alárendelt hatóságokat, hogy a sajtótermékek szabad terjesztéséről kiadott rendelkezéseimet szigorúan betartsák és mindazon sajtótermékeknek, amelyeknek szétküldését az előzetes cenzúra megengedte és amelyeknek az utcai terjesz tésre az érvényben levő törvényeknek megfelelő engedélyük van — minden akadály nélküli továbbítását és szabad terjesztését megengedje, mert a jövőben mtfnden önkényes rendelkezést a legszigorúbb vizsgálat tárgyává fogok tenni.
A békedelegáció ülése.
/ Budapest; dec. 17. A békedelegáció munkálatainak előkészítése során ma délelőtt gróf Teleky Pál hivatalos helyiségében tanácskozás volt, amelyen a kisebbségek kérdésével foglalkoztak és az erre vonatkozó anyagot mutatták be gróf Apponyi Albertnek. A tanácskozáson részt vettek: gróf Apponyi Albert, gróf Teleky Pál, báró Wlassits Gyula, gróf Bethlen István és Nemes Dénes volt igazságügyi államtitkár. A tárgyalásokat holnap folytatják.
A közgazdasági egyetem ögye.
Budapest, dec. 17. Évek óla húzódó közoktatási probléma volt a magyar közgazdasági egyetem ügye. Most értcsülé-iünk szerint Haller István közaktatásügyi miniszter- elrendelte,, hogy a közgazdasági egyetem tervezetét és költségvetését haladéktalanul készítsék el. A tervezet előreláthatólag rövid időn belül nyilvánosságra kerül
A német monaretiisták veze tőinek nyilatkozata.
Budapest, dec. 17. A NeWyork American és más amerikai lapok hosszabb cikkeket közölnek Wiegand Károlynak az ismert amerikai újságírónak tollából, aki beszámol Baucr ezredessel, a német monarchista mozgalom egyik vezetőjével folytatott beszélgetéséről. Az ezredes a többek között ezeket mondotta:
— Senki sem gonddol arra, hogy a monarchiát erőszakkal, akár katonai puccsal, akár a német lakosság segítségével állítsa helyre. A monachia helyreállítása minden esetre népszavazás utján fog történni. Természetesen a jövendő monachiának\'sok tekintetben különböznie kell a régi rezsimtől. Lényegileg demokratikus államformája lesz a monarchiának
felelős minisztériummal, ugy mint Angliában.
* *
A mostani kormány egyáltalában nem építheti fel Németországot. Egyre jobban terjed annak a felismerése, hogy a szociáldemok-ráták sok esztendős izgatása okozta Németország összeroppanását. Németország újjáépítése csakis a mérsékelt munkásságnak az iparral, mezőgazdasággal és a \' tisztviselői karral való együttműködése mellett érhető el. Az Uralkodónak a jövőben tulajdonképpen elnöki hatásköre lesz. Vilmos császár visszatérése nem igen jöhet szóba, mert ő hivatalosan lemondott. A törvényes utód a trónörökös ós minthogy ó rendelkezik egy madern uralkodó tulajdonságaival nem is lesz mellőz-
hető. Lehetetlen, hogy Poroszország valaha is más uralkodót válasszon magának, mint Hohen-zollernt. A német nép széles köreiben óhajtják Hindenburgot elnöknek s a monarshisták is szívesen vennék Hindenburg megválasztatását.\'
Rubinek Gyula a kecskeméti „népítélet\'-rifL
Budapest, dec. 17. A tegnapi mi nisztertanácson a többek között szób a került a kecskeméti ^népítélet" ügye is. Rubinek Gyula, földmivelésügyi miniszter, aki a kecskeméti I. kerület képviselőjelöltje, a minisztertanácson állást foglalt ez ügyben, majd egy újságíró előtt a következőket mondotta :
— Mint ismeretes, a szociáldemokraták a katonai karhatalom feloszlatásai és annak a rendőri szervezetbe való beosztását követelték és kívánatosnak tartották, hogy Pécsett és Szegeden ahonnan a szerb, illetőleg francia katonák kivonulnak — idejében történjek gondoskodás, hogy a kecskeméti eset ne ismétlődjék meg.
— Erre vonatkozólag én a minise tertanácson kijelentettem, hogy a karhatalomnak a katonaságtól való elválasztása teljes lehetetlenség, mert még min dig forradalmi jelenségeknek vagyunk a szemtanúi és a katonaság elleni izgatást és merényletet csakis maga a katonaság torolhatja meg.
— Részemről nem csudálkozom azon, hogy az ellenséges megszállás alól fel- . szabadult vidékeken atrocitások történtek, mert a megszálló csapatok védelme alatt egyesek oly szemtelenül viselkedtek, sőt egyenesen hazaárulást követtek el azáltal, hogy a megszálló csapatokat lepénzelték és visszatartották s ezáltal níeg-hosszabitották a megszállás amúgy is keserves perceit, másrészt pedig a megszálló csapatok a kommunistákat különös
védelemben részesítették.
} J
A csehek pozsonyi magyarbarát politikája. *
Budapest, dec. 17. A cseh—szlovák kormány — ugy látszik uj pofitikát kezd a megszállt területeken Pozsonyban megfelelő engedményeket tesznek politikai, társadalmi és kulturális terén ós az engedményeket igyekeznek még jelentékenyebbé tenni gazdasági előnyök biztositásável. A magyar nyelv ke-zclése tekintetében egészen újszerű "magatar« \'\' tást tanúsítanak. A bíróságok tárgyalasi nyelve a magyar. Az iskolai oktatás szintén magyarul folyik. A hatóságok a hozzájuk intézett magyarnyelvű beadványokra magya. . .

2.

ZALA
1919. december 13,
rul faszolnak. Álmagyar színház naponta zsúfolva van. A Pozsonyban eddig megjelent magyar nyelvű lapokon kivül két uj napilap és nyolc uj hetilap indult. Göndör Ferencnek Bécsben megjelenő Az ember című hetilapját Pozsonyból kitiltották.
Vonulnak vissza a románok.
Budapest, dec. 17. Megbízható forrásból nyert értesülésünk szerint a románok *a Tisza balpartján álló haderőiket hátravonják a demarkációs vonal mögötti országrészre, a Debrecen, Békéscsaba és Naéyvárad környékén állomásozó csapat-tösteket pedig keletre, Brassó irányába vonják vissza, hogy ezáltal, a Tisza vonaláról visszavonuló csapataik számára szállást készítsenek elő.
Egy évvel meghosszabitják a közös jegybank szabadalmát
Bécs, dec. 17. Hirt adtunk arról hogy Bécsben tárgyalások folynak a jegybank szabadalmának ideiglenes meghosszabitása iránt Krtésülésünk szerint a pénzügyminisztérium és az illetékes pénzügyi körök között állandó megbeszélés tárgyát képezi a pénzügyi helyzet konszolidálása s a jövő gazdasági rendjének előkészítése^ amelynek során a jegybank ügye természetszerűleg előtérbon áll. Információnk szerint a közös jegybank szabadalmát egy évvel fogják hosszabbítani. Erre a prolongálásra főleg azért van szükség, hogy a magyar kormány is megtehesse előkészületeit a bankjegykérdés és a felülbélyegzés lebonyolítására, aminek dolgában tudvalevőleg a nemzetgyűlés fog véglegesen dönteni,
A hadügyminiszter a budapesti laktanyákban.
Budapest, dec. 17. A M. T. I. jelenti: A románok Budapestről való kivonulásuk alkalmával a laktanyákai sem kímélték. Friedrich István hadügyminiszter a közeli napokban személyesen meg fogja vizsgálni a románok által teljesen feldúlt és megrongált laktanyákat, melyeknek helyreállítása nagy anyagi áldozatok árán már is folyamatban van.
Amerikai élelmiszer a magyarságnak.
Budapest, dec. 17. Pihardson, amerikai kapitány ma felkereste a miniszterelnököt és értesítette, hogy Budapesten, Szolnokon, Kecskeméten, Szegeden, Győrött Székesfehérvárott; Szombathelyen ós Szekszárdon az amerikaiak élelmiszerraktárakat akarnak felállítani, ahová
V \'
az amerikai magyarok által befizetett pénzek ellenértékeképpen élelmiszereket szállítanak. Akinek amerikai rokona vagyN hozzátartozója van és szüksége van élelmiszerekre, az sürgősen irjon Amerikába, hogy mire van szüksége. Amint a pénzt Amerikában befizetik, a megren delt élelmiszereket egy amerikai bizottság természetben fogja azok számára kiszolgáltatni, akik számára rendeltetett.
Betörtek^ a bolsevisták Poroszországba.
Pitsén, dec. 17. Az első ,lett bolsevista banda, amely 250 emberből nli, átlépte Kelet-poroszorazág határát, az ottani lakosságból alakult védőrseg azonban visszaverte.

i
HÍREK.
1M». deoembtr
18
Csütörtök;
NAPTÁR
, i
Rom. kath. Grácián. Prot. Grácián. Cöt. • kath. Seb. Gör. kel. (doc. 6.) Siabb. Isr. Kis«lev 26.
• A nap kél reggel 7 óra 44 porckor, nyugssik délután 4 óra 08 porckor.
A hold kél éjjel 3 óra 40 perckor. nyugtslk d. u. 2 éra 0(J porckor.
— Műtő a kórházban. A városi közkórházban műtőtermet létesítenek központi fűtéssel, s olyan modern berendezéssel, amelyhez fogható csak a főváros legnagyobb kórházaiban található. A szükséges átalakítást és ^berendezést januárban kezdik meg.. A terveket a pénzügyi bizottság legutóbbi.ülésén mutatta be a mérnökség.
— A háztulajdonosok figyelmébe. Illetékes helyről figyelmeztetik a háztulajdonoso-kar és házgondnokokat, hogy a házak előtti gyalogjárót homokkal, vagy fürészporral szórják bc, mert ellenkező esetben kihágásilag lesznek megbüntetve s balesetek esetén bün-ügyíleg is felelősségre vonatnak.
— Megvadult kommunista. A Berger-féle ipartestületi vendéglőben, ahol a város csizmadiái vasárnap délutánonként összejönni szoktak — megjelent az elmúlt vasárnapon Hajós István szegedi illetőségű cipész is, aki mint menekült tartózkodik jelenleg Nagykanizsán. Hajós italozá> közben szaktársai előtt erőséén kommunistriizü kijelentéseket tett. A többek közt azt mondotta, hogy „csak a kommunizmus alatt volt jó világ", ha megint kommunizmus le«z, akkor azokat fogják felakasztani, akik most a kommunistákat felakasztattak etb. A hazafias érzésű csizmadiák fejháborodtak a megvadult kommunista izgató kijelentésein s elparancsolták az asztaluktól. Ekkora azonban már bent termett a vendéglőben egy rendőr, aki az egész beszélgetést az ablakon át kihallgatta — s Hajóst előállította a rendőrkapitányságra, ahol letartóztatták és átkísérték az ügyészség fogházába,
— Halálozás. Gáyer József nagykereskedő f. hó 15-én 62 éves korában elhunyt. E hó 17 én űélután 3 órakor helyezték örök nyugovóra a sárvári temetőben/ Az elhunytban Gayer József csendőrfőhadnagy, a nagykanizsai csendőrség parancsnoka édesatyját gyászolja.
—■ A hadügyi tárca nyugdíjasai figyelmébe, A hadügyi tárcához tartozó polgári nyugdijasok és azok özvegyei és árvái az élelmiszerekkel valiS kedvezményes ellátás lehetősége céljából nyugdijukra vonatkozó okmányaik falmutatósa mellett haladéktalanul jelentkezzenek a hadügyminisztériumban és pedig a fogalmazói kar volt tagjai, illetőleg ezek árvái és özvegyei a polgári személyzet osztályában a segédhivatalhoz tartozottak pedig a segédhivatali*igazgatósagnál.
— Illusztris betörőbanda a rendőrség kezén. A nagykanizsai röndőrség tegnap ismét kitűnő fogást csinált. Lefülelt egy három jómadárból, álló társaságot, amely az eddigi kihallgatások során három betörést már beismert, de a továbbiak során előreláthatóan még egy egész csomó velük összefüggő bűncselekmény emjéke fog felujulni memoriájok-ban. Somogyi Gyula, Zwetkó Jstván és Bruzek Zsiga a taujai a kiváló ensemblenek: valamennyien régi ismerősei a bűnügyi hatóságoknak, valamennyien többszörösen büntetett egyének. Somogyiék voltak azok, akik az elmúlt napokban feltörték Neufeld Ignác Petőfi-uti és
özvegy Schwarzenberg Ignácné Rozgonyi utcu éléstárait. Ugyanez a társaság tört be a mult héten özvegy Fodorné, Magyar-utcai istállójába s onnan három kövér ludat emelt el A letartóztatott betörök kihallgatása még folyamatban vari.
— Felfüggesztett déllvasutl főfel-
ügyelő:0 Budapestről jelentik: Értesülésünk szerinj a Dili Vasút igazgatósága a .napokban felfüggesztette állásától En\'gel Adolf fó. felügyelőt, a budai állomás főnökét és vizsgálatot rendelt ellene, mert állítólag több waggon kukoricát a tilalom ellenére BudapestrV szállított és forgalomba hozott. Ezenkívül még más vádak is hangzottak el ellene.
— Schenk Jenő a világhírű telepatikus fenomén ós szuggesztőr ma este tartotta első seanceát a Kaszinó nagytermében illusztris műértő közönség elő^t. A mester legutóbbi kanizsai szereplése óta rendkívüli mMon fejlődött. Bizonyíték erre a szédületes karrier, melyet rövid egy év alatt befutott. Mai estjén hihetetlennek látszó kísérletek sorát volt alkalmunk látni. Tömcgszuggcsztiói, melyekkel többek között ötszáz embert ragaszt oda egy pillantásával székeikhez, frappánsan tott. Ez a rettenetes szuggesztív erejű tanár azt tesz^z eléje kerü!ő emberekkel, amit akar. A legnagyobb könnyedséggéstne*«yit meg karokat, lábakat, dadogtat ép embereket ós bárkivel elfelejteti az illető nevét, aki kérdésére közéleti nagyságok neveit kenytelen sajátjának mondani. A legfrenetíkusabb hatást azzal érte el, hogy egy pohár vízzel holtrészegre berugatott valakit, azt szuggerálván, hogy pezsgőt ivott. Ez a kánai roenyegző-jelenet az est fénypontja volt. telepatikus. kísérleteiről kell meg megemlékeznünk, mely% szintén elemi erővel hatottak és meg kell állapitanunk, hogy Schenk mester estélye Nagykanizsa idei évadjának nagy, forró szenzációja volt. Az estélyt ma este megismétli.
— A furfangos csehek. Érdekes dologról értesülünk kerülő uton. A magyar kormány előterjesztést tett az antantnál, hogy a csehek a színmagyar Csallóközt ugy tekintik, mintha az is része lenne a cseh földnek. A budapesti antant misszió erre néhány tagból álló bizottságot küldött. ki a helyszínére, a valóság felderítése végett. A csehck ugyanis azt állították, hogy Csallóköz is tótokból áll. Egy angol tábornok vezette a bizottsági;A 4 mely Pozsonyban előadta a jövetele célját. Nyomban autókra ültették az egész társaságot. A legelső községben, ahova értek, mindenkit megkérdeztek tud-e magyarul? A legtöbben tótul válaszoltak.
Az angol generális a magyar perfidiát kezdte emlegetni, de tovább mentek. Malacz-kára érkeztek; itt is megszóllitottak fűt-fát, de majd mindenki tótnak mondotta magát. Erre a generális éktelen haragra gyulladt, befejezte vizsgálódását és táviratot fogalmazott, amely szerint a bizottság a magyarok füff fangjának esett áldozatául, Ebédelni betértek a vendéglőbe. A pincér kifogástalan angolsággal üdvözli őket.
— Hogyan, hát ön angolul is tud? —■ Hogyne tudnók, evekig voltam Amerikában.
— Hát még milyen nyelven tud ?
— Magyarul és tótul.
— Hogyan, hát csallóközi ember tud magyarul is ?
- — En nem vagyok csallóközi, hanűfl trtjncséni. A Csallóközben különben mm-
■i
1919. december 18.
V *
ZALA


denki tud magyarul, mert ott csak magyarojc | laknak. •
— Mit beszél ? Hát Malackán miért nem fyidnak magyarul ?
— De kérem, tévedni tetszik, Malacka nincs a Csallóközben.
Most az angolokon volt a bámulás sora. A csehek, hogy Csallóközt megtarthassák, arra a gaztettre vetemedtek, hogy tót községeket mutattak be a bizottságnak csallóközi gyanánt. Ha a malackai pincérrel szóba nem állanak, hát sikerül is gyalázatos tervük, igy azonban kiderült a turpisság és Csallóköz nem sokáig, fog cseh uralom alatt nyögni.
— Hirdetmény. A banokszentgyörgyi erdőből kiutalt tűzifa beszállítási határideje folyó-évi november hó 30-án lejárván, a bánokszentgyörgyi erdőgondnokság arról érte-r sit bennünket, hogy azon utalványokra, melyekre meg nem lett a tűzifa beszállítva, többé fát kiszolgálni nem áll módjában. Felhívjuk ennélfogva az ilyen igazolvány tulajdonosait, hogy a vételár visszatérítése végett a városi közellátási üzemeknél haladéktalanul jelentkezzenek. Városi közellátási ilzemekr
— A románok által okozott kár a DunántuIon. Hivatalosan jelentik a románok által a Dunántul három vármegyéjében okozott károkat, bele nem számítva a vasutak, posta, és azon községek vesztességeit, melyekben a románok novemberben még benn voltak. A károk a következők: Ksztcrgommegycben 1,(361.405 K. Győrmegyében 8,924.303 K, Győr varosában 812,641 098 K, Komárommegyében 42,620,486 K, A károk túlnyomó része két helyről származik, amennyiben Győrött az ágyúgyár kára több mint 8C0 millió korona, Kisbéren pedig a tenyészállatokban okozott kár 14 c^ fel millió korona.
— Uj telefondijszabás. Budapestről jelentik : Január 1-től kezdve a kereskedelmi-miniszterium uj telefondijszabást léptet életbe. A helyiforgalomba a beszélgétés ára 1 korona. A távolsági forgalomba a beszélgetés dija 50 kilométerere. tavolságban 2 k korona, 200 kilométerig 4 korona, 2C0 kilométeren felül pedig 6 korona. Sürgős magánbeszélgetések ára : a- egyszerű beszélgetés dijának háromszorosa. A budapesti telefon előfizetési dij^egy évre 1200 korona, a vidéken pedig száznál több előfizetővel rendelkező városben 600 korona.
— Vámvizsgálat Sopronban. Eddig a vámkülföldre irányuló árukat a vám határállomásokon vizsgálták meg. így az Ausztria felé irányuló kereskedelemben Lajtaujfalun és Lajtaszentmiklóson volt vámvizsgálat. A mostani viszonyok mellett kiviteli cikkeink közt első helyet a bor foglalja el. A boroshordók felnyitását és lezárását azonban csak szakavatott emberek végezhetik el hogy az áru ne romoljon el. A többi árunál is sok függ a ke-zeléstól. A kis határállomásokon azonban rendesen hiányoznak a szakemberek. Hogy ezáltal ne érjeíUcárosodás kereskedőinket, a soproni kereskedelmi és iparkamara feliratban kérte a pénzügyminisztériumot, hogy rendelje el az Ausztria felé irányululó áruknak a soproni fővámhivatalnál való" megvizsgálását. Ez annál is inkább kívánatos volna, mert ezáltal nemcsak az áru szakszerű kezelése van biztosítva, hanem a forgalom lebonyolítása is egyszerösül, mert nem kell a kis határálomá-sokon oly soká vesztegelnie az^árunak.;
%_Lakásberendezések finom cs izléses
kivitelben a Dunántul. legnagyobb bútoráruházában Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
— Népskvotáa Szlovákiába». Slovákiá-ban befejezést^ nyertek a népszámlálások. A
népszámlálás Eredménye 2,940.374 lakos, amiből állítólag 1,961.000 szlovák, 665.000 magyar és 140.322 német. Hogy mennyire erőszakos lehet a tótoknak ez a számbeli fölénye, azt észrevehetjük, ha visszapillantunk tz 1910-es népszámlálásra, amikor csak 1 milliónyni tótságról beszéltek.
— Akik az idegen léglóba készülnek.
Szegedről jelentik: A szegedi rendőrséghez az utóbbi időben gyakran jöttek nem szegedi lakosok azzal a kéréssel, hogy számukra erkölcs-bizonyítványt állítsanak ki, mert ők az idegen légióba készülnek. Utánajártunk a dolognak s megtudtuk, hogy az ország minden részéből feltűnően nagy számmal jönnek Szegedre exisztencía nélküli emberek, akik végső menedékként7 akarnak az idegenek légiójába menekülni; Hallották, hogy Szegeden francia megszálló csapatok vannak, gondolták hát, hogy felveszik őket. Do mily csalódás: már az idegen légióba való felvételhez is erköcsi bizonyítványt kérnek, melyet persze a szegedi rendőrség nem adhat meg az idegenből ideszakadt embereknek s azok utolsó reményüket vesztetten mennek tovább.
— Orvosi Vilr. Dr. Berger Miksa v. budapcati kórházi és klinikai orvos rendelését Sugar-ut 24. szám alatt (volt 48-as laktanyával szemben) megkezdte. Szakorvosi rendelés : fül-, orr-, torok- ós gégebetegeknek
d. e. 9—12-ig és dólutáh 2—5-ig.
/ » —
Nincs kegyelem Csernióknek.
Budapest, dec. 17. A magyar kúria első büntető tanácsa ttáth Zsigmond kúriai másodelnök elnöklésével Magyar István kúriai biró előadása mellett tegnap a halálraítélt terroristák kegyelme kérdésével foglalkozott. A kúria zárt ajtók mögött hozta meg határozatát cs zart boritékan küldötte azt meg Stocker An-tal kúriai birónak a terrorista bünügy főtárgyalás! elnökének. A kegyelmi tanács határozata ma délelőtt kevéssel 11 óra utan érkezett le a budapesti büntető törvényszékhez, amire Stocker kúriai biró egész birói tanácsával kiment a Margit körúti fogházba és a földszinten lévő nagy tárgyalási teremben kihirdette a kegyelmi tanács döntését. A bűnvádi perrendtartás szerint a határozatot zárt ülésen
hirdették ki. így a teremben a kihirdetéskor
é
nem volt más, mint a halálrajtéltek, őreik, a bírák s az ügyészség képviseletében P\'elföldy Elemér, dr. államügyész, továbbá három védő.
A kegyelmi tanács határozatának kihirdetése alig pár percig tartott. Egyetlenegy elitéit sem kapott kegyelmet. Stocker kúriai biró a határozat kihirdetése után átadta az elítélteket az államügyészségnek, aki azonnal megtette az intézkedeseket, hogy az elitélteket a siralomházba szállítsák. Siralomháznak egyelőre az egyik kulcsárszobát rendezték be de még a nap folyamán egy másik szobát is átalakítanak erre a célre ugy, hogy az elitéltek két csoportban fogják utoUó éjszakájukat eltölteni. A kivégzés holnap délelőtt 3 turnusban fog megtörténni. Az első csoportba SchÖn Goldberger, Mészáros, Groó, Steiger és Tüzér a másodikban Mák, Kakas, Neumayer-Nagy, Löffler és Löbl, mig a halálraszántak harmadik csoportjába: Bonyhájy, Somor, Pap és végül
Qserni tartoznak.
\' * *
Csehország költségvetése.
Bécs, dec. 17. Prágából jelentik : A kormány tegnap terjesztette be a nemzetgyűlésnek az 1920. évre szóló rendes költségvetését,
Károlyi Imre legújabb levele a főkapitányhoz.
* s *
Budapestf„ dec. Iá. Károlyi Imre gróf ma ujabb levelet intézett Mattyasovszky főkapitányhoz. A levélben örömét fejezi ki azon, hogy a főkapitány sajtópert indít ellene. Előre gratulál neki ahhoz a társasághoz, amely vele a sajtóperben felvonul, kilenc pontban foglalkozik az előbbi levélváltás anyagával, majd a végén a következőket mondja:
— Ezzel —• főkapitány ur — én igazán végeztem. Befejezésül csupán annyit jegyzek meg, hogy én a Tisza gyilkesság bűnrészeseinek kinyomozását kívánom látni, hogy az őket megillető büntetést megkaphassák. Ezt Méltóságod, ugy látszik családi vagy magánérdeknek gondolja. Ezzel szemben az egész müveit világ ítéletére bizom, hogy magánérdek-e, ha a gyilkosságban résztvettek kivé-, tel nélküli megbüntetését kívánom, vagy pedig pláne az .én családi érdekem-e ez.
Károlyi Imre.
« »
Tárgyalások az orosz helyzet konszolidálására.
Bécs, dec. 17. A Neues Wiener Journal jól értesült orosz forrásra hivatkozva azt a hirt közli, hogy Bécsben szombat óta, egyelőre nem kötelező természetű tárgyalások folynak egy orosz csoport megbízott politikusai között, abból a célból, hogy Oroszország helyzetét konszolidáljak. A tárgyalásokat az antant diplomáciája kezdeményezte azért, hogy Oroszországban a bolsevizmus megszűntével, u hozandó megállapodások alapján a tervezett demokrácia kezébe adják az állam gyeplőjét.
Az értekezlet valamennyi résztvevője condcio sine qua non gyanánt Lenin és Trockij visszalépését kívánja, továbbá a kor-V mány újjáalakítását a kormányban benmaradó Kinovjev és Csicserin népbiztosok által. Az értekezlet résztvevői Oroszország talpraálli-tását feltétlenül bizonyosra veszik.
Loyd George Párisban.
Nauen, dec. 17. (Szikratávirat). A francia lapok jelentése szerint Loyd George december végén Párisba utazik, hogy viszonozza Clemenceau londoni látogatását.
Tőzsde.

Budapest, dec. i7. Az értéktőzsdén a hetekig tartó szilárdság után ma első Ízben mutatkozott reakció és az árfolyamok az egész vonalon erős áresést szenvedtek. A spekuláció ugyanis, amely heteken keresztül nagy angazsmánokat halmozott fel, a realizáláshoz látott, amelynek nyomán az árnivó — kezdetben csak a kulichban, de később a helyi piacokon is — jelentékenyen hanyatlott. A piac felvevő képessége az árukínálatnak nehezen tudott ellenállni és a piacra került áru csak nagyobb árengedményekkel volt elhelyezhető.
Magyar Hitel 1130, Osztrák Hitel 740, Kereskedelmi Bank 5090, Magyar Bank 810, Fabank 1912, Forgalmi 1600, Salgó 2740, Rima 1990, Adria 5950, Atlantika 3200, Klotild 930.
Valuták: Lei 398, Márka 324, Dollár 1275, Romanov 228 S^okol .220.
Színház.
. * - . * Heti műsor i
Csütörtök d. u.: Ifjúsági előadás.
» este : gnriko Frartk. Péntek, Szombat, Vasárnap d. u és este:

„ 4 wiuwn, 1^4-vuiuntf » nauinnp u. U.
A mérleg 2666 millió korona deficitet mutat. I Farsang tündére. Rendes helyárakkal.
Ir»*«»« ./ *t

t y
i,.\' .ív--\'
JU

¿Mfó^jVáitttr,., y-y-»
«i
£8¿


18. ZALAI
1019. december 19.
Telefon 8ÖO »zóm
2267
Teljes lakásberendezések,
Ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb
=== bútoráruházában---
• • i
Kopstein Lipót, Sopron
Várkerület Oií.

{
ajjgngil! magyar péniBiylgaigatitáitől.
30747. I. 1019. szám.
Áriejtési hirdetmény.
A zalaegerszegi pénziigyigazgatóság 1920. január 1-tól december 31-ig terjedő egy évre a nagykanizsai vasúti raktárból az állami dohányraktárba és onnan vissza a vasúti pályaudvarba leendő szállítás tekintetében nyilvános árlejtést és ajánlati tárgyalás megtartására határidőül folyó évi december hó 23. (huszonharmadik) napjának délelőtti 11 óráját kitűzi a nagykanizsai állami dohány-raktár helyiségében.
Szállítási dijul minden egyszáz (100) kilogramm után 2 (kettő) korona állapitt&tik meg.
Az árlejtés a fent irt napon és órában Nagykanizsán a dohányáruraktár • hivatalos helyiségében fog megtartatni.
Ajánlattevők kötelesek 800 (nyolcszáz) korona bánatpénzt az á» lejtés előtt letenni, vagy annak valamely állampénztárnál történt letételét nyugtával igazolni.
Legelőnyösebb ajánlattevő bánatpénze biztosítékul visszatflrtatik és vele a szerződés felsőbb helyről kieszközlendő jóváhagyás fentartása mellett megköttetni fog, mely szerződés a vállalkozóra nézve azonnal kötelező erőyel bír, mig a kincstár részére nézve a kötelezettség csak a Pénzügyminisztérium jóváhagyása után áll be.
Jelen vállalatra 1 korona bélyeggel ellátott zárt ajánlatok elfogadtatnak, de fenti bána\'pénzzel felszerelve folyó évi december 23-ik napján reggel 0 óráig a dohányáruraktár főnökénél benyujfandók. Ezen ajánlatok felbontása a szóbeli árlejtés befejezte után fog eszközöltetni.
A szerződési feltételek a nagykanizsai dohányáru raktár hivatalos helyiségében bete-kinthetők.
Zalaegerszeg, 1019. december hó 12-én.
Pénz ügyigazga/óság.
2337
Zalautnitil magyar ptoilMianatMiiM.
30746. I 1919. szám.
Áriejtési hirdetmény.
A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság 1920. Január 1-től december 31-ig terjedő egy évre Nagykanizsára eszközlendő kincstári sószálli-tás, valamint a szállítmányoknak a rendeltetési helyén a sóhivatalban a kamarákba hordasa és máglyázása iránt nyilvános árlejtés és ajánlati tárgyalás megtartására határidőül folyó évi december 23 (huszonharmadik) napjahak \'délelőtti 9 óráját tűzte ki a nagykanizsai dohányáruraktár helyiségében.
• Szállítási dijul minden egyszáz (100)\' kilogramm utáa az eddigi 1 korona állapit-tatik meg.
Az árfejtcst a fenti napon ¿s órában \' Nagykanizsán a dohányáruraktár hivatalos helyiségében fog megtartatni.
Ajánlattevők kötelesek 600 (hatszáz) korona bánatpénzt az ariejtés előtt letenni, vagy annak valamely állampénztárnál történt \\ letételét nyugtával igazolni.
A legelőnyösebb ajánlattevő bánatpénze biztosítékul visszatartatni és vele a szerződés felsőbb helyről kieszközltndő jóváhagyás fentartásával fog megköttetni, — mely szerződés a vállalkozóra nézve azonnal kötelező erővel bír, mig a kincstár részére nézve a kötelezettség vcsakis a Pénzügyminisztérium jóváhagyása után áll be.
Jelen vállalatra 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok is elfogadtatnak, ha a fenti összegű bánatpénzzel felszerelve folyó évi december hó 23. napja reggeli 9 óráig a a dohányáruraktár gondnokánál benyujtatnak. Ezen ajánlatok felbontása a szóbeli árlejtés befejezése után fog eszközöltetni.
A szerződési feltételek a nagykanizsai dohányáruraktárnál betekinthetők.
Zalaegerszeg, 1919. évi december hó
2335 Pénziigyigazgatóság.
URÁNIA "MgfiMp-p*1^
VMA111I1 H»n«ayi-i. 4. f slelsa «58
Ceülörtftk, dec. 18-Au
Nagy s^en^áeló !
HORTHY MIKLÓS fővezér és a dicsőséges fcemzeti hadsereg bevonulás^ Budapestre. — Bemutatásia kerül még:
A BABA. „Star" vígjáték.
Lóth llával a főszerepben. — Azonkívül
m Él
Előadások kösnapokon 8 éi I órakor
Vasár- és ünnepnapokon I, 5, VtT és a órakor.
APRO HIRDETÉSEK
mmm
K í » \' ■ -Üzleti állványhoz fiókok eladók Deák-tér 6. szám alatt.
Nagyréosei uradalomba kerestetik nagy gyakorlattal bíró kovát*, lehető eg segéddel és inassal legkésőbb 1920. évi
április 24 iki belépéssé». 2338

Mindennemű gramofon, kerékpár, motorkerékpár, öngyújtó stb. javításokat jutányos áron vállal Donát Feienc szak-mehanikus, Arpád-utca 26.. szám. Ugyanott alkatrészek is olcsón kaphatók. 2346
KorcSiiiai berlie kereaek hely« ben, Ajánlatok a kiadóba.
Elköltözés miatt azonnal eladó egy csinos ebédlőszekrény, egy csinos ebédlőasztal\' hat székkal. — Megtekinthető naponta délután 2-től 3-ig Szemere-utca 4/a (Keíegyár mellett, Luria-házban.) 2339
1 i
Képeskönyvek, ifjúsági iratok és gyermekkönyvek nagy választékban kaphatók Fischcl Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán. t


i
m
171 V A rj nagymoigóizInhAz
V1 JLfi-V VJ Szarvas szálloda. lelete« 74. ti Szerda, csütörtök. December 17,, 18.
A magyar hadsereg bevonulása Budapestre
természeti felvétel.
V
AZ ELADOTT ÉLET
s ~
Icalanclordráma 4 foiv.
m
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor. Vasár- és Ünnepnapokon 3, 5, Jegyek d. u. 2 órától

69 ö órakor. | í, fél 7 és^ érakor, t elóre válthatók, j
Ajánlok előnyős árban legjobb minőségű szivarkahövelyeket és papirokat.
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete Club, Kohinor, Ni), Luxuss, Le Delice, \' • Tabu, Páros, Ottoman, Sempronia, Riz Cassino, Samum, Viribus Uhitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és művészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szivar-szipkákban. —Viszonteladóknak eiőnyte engroszárak.
Gyufa nagyban és kicsinyben 1
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
■ Korona-szálló épület. 1
iiiivaü
FIaHíS ezer békebeli, minden tlCIlJV nagyságú gyapjuzsák, 1
amerikai gyártmányú „National"
(pénztár) Cassa,
* •
irodai berendezési bútorok, egy egész uj zöld emad kályha, 2 gyönyörű cserépkályha, nagymennyiségű avét vas, sok vasaöroncs, Üzleti állvány* több tizede« mérleg, üve* demionok 25-30—50 literes, kőkorsók,
bádogkorsók, kávéshordók sok üres láda stb.
Hofman József Fia utódánál
KESZTHELYEN
2392
Teljesen jó állapotban levő, látható
irásu, Stoewer-gyártmányu

írógép eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
Nyomatott: a „Zala" Nyomda ésp Hirlakiadó Vállalatnál Wagykanizsán.
XLVI. évfolyam
in i r i ------ ■ - irrr
mmmm
NagiknliM, ISIS. daumbtr 19. Péatak
\' ...... 1 11 ■ ■ .iMug^MI

HU** i

„teztitHltUUklIiittl:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
ZiU Nyomdavállalat Fő-ut5. sí
jelenik hétfő kivételé-^mindennap korareggel

N^I »Wí
«IMIM

előfizetési árak:
vidékre postai szét* küldéssel: ..
Egy kára .. . 11 K.
Rsgyed érrt . , 4!> .
Félém ... II .
Bgési ém . . 110 .
Egyet szám árat 60 fillér.

to kiadóhivatalt t«l«fon 7«.
Nyomdai talafaa 117,
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
WMAi

Főmunkatárs év laptulajdonos:
CSILLAG JENŐ ................ .......■ *
hirdetéseket,* nyllt-teret és magán* közleményeket díjszabás szerint vesz bu fel 4 kiadóhivatal. ,

f
lei
A politika esenjényei.
Héf nlaálg előtérbea az lateruá-léi kérdése. — A faigetleoségl párt réazt vesz a yálasztAnokon. — Bárcsy látván nyilatkozata.
Budapest, dec. 18. Az /lz jelenti : A politikai helyzet ütköző pontjában változatlanul az internálási rendelettel kapcsolatos Kérdés áll. A. szociáldemokrata pártban nem kételkednek a kormány békés szándékának teljes őszinteségében, azonban a megállapodások végrehajtására nézve nem látnak teljes garanciát Egyáltalában nincsen még tisztázva, hegy amennyiben a szociáldemokraták kiválnak a kabinetből, kiválik-e demokrata párt is.
A keresztény nemzeti egyesülés pártjának elnöki tanácsa ma értekezletet tartott, amelyen főleg a választások kérdésével foglalkozott
Az országos nemzeti párt holnapi érte-ezletén fogják kimondani a pártnak függet-enségi és 48-as párttá való átaUkulását. A párt nem fog sem jobbra sem balra összeköttetést keresni a választási harcokban, haaem amennyiben erre módja lesz, teljes erővel részt vesz benne. A párt ellene van minden osztály és felekezetellenes hafenak és egész politikájában a szélsőségek ellen lép fel. — Nagy fontossága lesz a párt hagyományos politikájának a királyválasztás kérdésében is.
Budapest\\ december 18. A Magvarország munkatársa meginterjúvolta Bárczy István igazságügyminisztert, a nemzeti demokratapárt egyik vezérét, aki az újságíró azon kérdésére, vájjon az internálás kérdésében a szociál-oomokratapárt és a demokratapárt közt van-e Megegyezés — igy válaszolt:
— Mi nem voltunk és nem is leszünk egységes állásponton a szociáldemokratákkal minden pontra nézve, már csak azért sem, mert Payer pártja nevébeh azt kivánta, hqgy a kormány vonja vissza az internálási rendeletet és hogy egyáltalán no legyen internálást
Már\' pedig mi azon az állásponton vagyunk, hogy az internálási rendeletet bizonyos módosításokkal el lehet fogadni. Nekem Cártom ínegbizásábél kifogásom van az táternálási rendelet egyes anyagi rendelkezései ellen és bizonyos pontodban nem értek a rendelettel egyet.
— Előadott aggályaimat a miniszterközi
értekezleten is Meg fogjuk vitatni és ameny-
i \' , \\
nyiben kívánságainkat honorálják, ninosen ok arra, hogy a koncentrációs kabinetből kiváljunk.
— Hangaitatnom kell azonban, hogy az internálási rendelet megváltoztatását énig ki-^jnom és a tói függ Maradásom, vaijon ki vvínsá nimnak megfelelnek-o.
Budapest, [dec. lő. A függetlenségi és
48-as párt pénteki és szombati alakuló gyűlése elé minden oldaltél nagy érdeklődéssel tekintenek. Ugy a fővárosi, mint a vidéki pártszervezetek nagy tömegekben jelentik be csatlakozásukat a párthoz. A pártban arra törekszenek, hogy Apponyit nyerjék meg a párt elnökéül. Apponyi azonban — hir szerint — a választások hangulatától teszi függővé, hogy elfogadja-e a pártvezérséget.
Még egy levélváltás Károlyi Imre és Mattyasovszky között.
Budapest, dec. 18. Mattyasovszky főkapitány ma a következő levelet intézte Károlyi Imre grófhoz :
Méltóságos Károlyi Imre gróf urnák
Budapest.
— Gróf ur I Farturiunt mentes et nas-citur ridiculus mus 1 Kínosan sziletett válasza igazolja ezen latin közmondás igazságát és mutatja egyben azt is, hogy gróf ur haragszik, pedig a harag még az ügyvédnél is rosszabb tanácsadó. — Hogy kettőnk közül ki állit valótlant, azt majd az illetékes férura fogja eldönteni. Különben levele egyes .pontjaira nem reflektálhatok, Mert ténybeli megfigyelései valótlanságát csak a hivatalos titok feltárásával tudnári) kimutatni. — Nagyon természetes, hogy ¿róf urat a törvény elé fogom állíttatni, de remélem, hogy ez elél nem fog ama bizonyos idegen trikolor védelme alá menekülni. Eljárásának méltó megitélését a jéízlésü közönség megítélésére bízom. Egyebekben. ön felől az a véleményem, ami boldogult emlékű unokabátyjáé volt, aki rokoni kötelékek dacára még az érintkezésre sem méltatta.
Budapest, 1919. dec. 18.
b Mattyasovszky György.
Károlyi Imre gróf Mattyasovszky ma déli levelére a következőkben válaszolt:
Méltóságos Mattyasovszky György urnák
Budapest.
# *
— Méltóságod mai napon hozzám intézett levelének kerteléseire nem reflektálok. Am Méltóságod levele végén rtem átalja azt mondani, hogy boldogult emlékű unokabátyám (ki alatt csakis Tisza Istvánt értheti) a rokoni kötelékek dacára, nem méltatott még csak érintkezésre sem. Ezzel szemberf kijelentem, hogy Méltéságoá arcátlanul hazudott.
Bud ipest, dec. 18.
Károlyi Imre gróf.
Budapest, dec. 18. Mattyasovszky féka-pitány a késő éjjeli érákban a következőkben válaszolt Károlyinak:
— Méltóságos Uraml Hogy hazudom-e vagy sem, azt a bíróság fogja eldönteni.
Punktum.
Budapest, december IS.
Mattyas&fázky Oyörgy.
Kópviselöjelölések. \'
Budapest\\ dec" 18. A pomázi kerületben egyesült kisgazda és földmivespárti programmal Szakács Andor nTNÍmtitkárt, a miniszterelnökségi sajtóosztályt volt fénökét jelölték képviselőnek. Szakács a jelöltséget elfogadta.
A soproni kerületben Klebelsbarg Kunó gráffal szemben Schöpfer Kálmán volt országgyűlési képviselőt és polgármestert jelölték a nemzeti középpárt programjával.
A
Vázsonyi visszatér Budapestre
Budapest\\ dec. 18. Bécsi jelentés szerint Vázsonyi Vilmos fiának betegágya mellől Svájcból Budapestre erkezett és legközelebb visszatér Budapestre.
Anglia Magyarország feldarabolása ellen.
Berlin, december 18. Londonból jelenük: Angliában hetekkel ezelőtt nagyszabású mozgalom indult meg, melynek célja Magyarország területi integritásávak biztosítása. A mozgalom vezetéi az ország minden nagyobb városában népgyűlést tartanak és tillakoznak az ellen, hogy Magyarországot feldarabélják. Az angol^nép véleménye szerint Európának szüksége van arra, hogy egy egységes cs erős Magyarország álljon ért keleten. A népgyűléseken nagy tömegek vesznek részt és különösen a munkásság fejt ki nagy agitációt Magyarország mellett. A sajtó is mind többet foglalkozik Magyarország kérdésével és ma már egyöntetűen azt irják a lapok, hogy az egységes Magyarországot minden körülmények közt meg kell menteniök. A propaganda megindításában tevékeny részt vettek az egyházak és a gazdasági körök vezetői is. A mozgalom mind nagyobb mértéket ölt az angol nép körében s máris nagy szimpátiát váltott ki Magyarországgal szemben.
Erdélyi hirek.
Budapest, dec. 1$. A románok erdé/yi berendezkedéséréi naponta érkeznek hirek és ezek mind azt tartalmazzák, hogy a magyarok elnyomatasa nem szűnikJ hanem erősödik. Garbai Sándort, a két Robozt, Győryt és az egész Budapestről menekült társaságot megérkezésük után, mint bolsevista agitátorokat elfogták, de a katonai hatéságok intervenciójára azonnal szabadlábra is helyezték és azóta Garbaiék nyugodtan folytathatják agi-tációjukat a román érdekek Mellett.
A románok megtiltották a magánhivataloknak és gyáraknak, hogy magyar tisztviselőket alkalmazzanak. Nagy hirdetmények«» ben adják tudtul a románok, hogy az 1S88—1900. években születettt katonakötele-, sek — nemzetiségre valé tekintet nélkil. —
2.
ZALAI
1019. december 19.

wmmmmmmmmmmm—m
e lentkezni tartótnak a katonai ügyosztályoknál összeírás végett. Ez a rendelet előkészíti a januárban megtartandó általános sorozást. A magyarok megtévesztésére mind több magyar nyelven megjelenő román lapot adnak ki, Legújabban a Nagyváradon megjelenő Sza-badság cimü lap hirdeti a román igazságokat és egyedül üdvözítő dolognak tartja a ma* gyarság szempontjából, ha a magyarok a románok mellé állanak és nom törődnek azzal, ami országuk határain kivül történik.
I

Egy volt népbiztos Pestre akar látogatni.
Budupes/, dec. 18. A Nemzeti Újság fen-tartással közli, hogy Erdélyi Mor, volt közélelmezési népbiztos, ki ezidőszerint Bécsben tartózkodik, beadvánnyal fordult az igazságügyminiszterhez, amelyben fontos családi ügyben salvus conductust kér Budapestre. Bárczy állítólag a kérés teljesítésére tesz indítványt.
Elfogott kommunista nfii nyomozó.
Budapest, dec. 18. A rendőrség a Royal szállodában elfogta Gróó Valéria 41 éves állásnélküli volt színésznőt, akit a kommunizmus alatt a Royal-szállodában végzett kémkedései miatt politikai nyomozóvá neveztek ki, Groó Valéria a kommün bukása után elmenekült és csak most tért vissza. A volt politikai nyomozónő egy táblabíró özvegyének mondja magát és kijelenti, hogy a tegnap kivégzett terroristával semmifelo rokonságban nincsen. &
Beszé\'getés Héjas Istvánnal.
Budapest, dec. 18. Az Az Est munkatársa beszélgetést folytatott Héjas István főhadnagygyal, a kecskeméti karhatalom megszervezőjével azon eseményekről, amelyek a mult hetekben Kecskeméten lejátszódtak. Héjas kijelentette, hogy még a román megszállás alatt megkezdte a karhatalom megszervezését Kecskeméten. A románok kivonulása után a csendőrök összefogdosták mindazokat a kommunistákat, akiket a románok kiszabadítottak. Nem tagadja, hogy az őrségen összeverték a behozott kommunistákat, A fogházból nem ö szállíttatta el a kommunistákat, hanem két százados, ő csak később értesült az esetről. Nagyon sajnálja a lajosmizsei esetet, abban az időbon azonban már nem volt városa-parancsnok.
Tőzsdét terveznek Kassára.
Budapest\\ dec. 18. Kassaról jelentik: Pabri Pál dr. kassai zsupán kijelentette, hogy a kereskedelmi kamara reorganizációja- kap-
esán a közel jövőben Kassán tőzsdét állita-
#
nak fel, amely a Keletszlovenszko forgalmát fogja lebonyolítani.
Tőzsde.
Budapest, dec. 16. A tőzsdén ma igen kedvező volt a hangulat. A szilárd bécsi jogyzés fellendítette a vételkedvet. A valuta ezzel szemben gyengébb. Lei 386, Marha 326, Frank 13*50, Rubel 225, Szokol 211.
• Magyar Hitel 1145, Osztrák Hitel 7180, Kereskedelmi Bank 5000, Magyar Hank 826, Agrá 1100, Fabank 1953, Forgalmi Bank 580, Kon kordia 870, Gizella 815, Beocsini*r2225, Sárvári 1710, Dra$che 1500, Magnezit 2800, Általános kőszén 1050, Rima 1980, Schlick 505, Adria 5850, Atlantika 32f>0, Levante 3150, Klotild 1050, Nasici 71800.
Kommunista tárgyalás.
Borcaányf, Rothftueer, Prlhdoa él
Btakoylc» a vádlottak padján* Krauts Láulö, a Töröm sávsléalj-parancsnok, y
(Saját tudósi\'ónktól.) A ccntrálbeli tengerész terrorfsapat vezéreinek bünpőrét tárgyalta tegnap dr. Kenedy \\mt elnöklésével a nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa. A bürtpör szereplőinek mindegyikét ismeri hírből a város közönsége, hiszen köztudomásu volt róluk, hogy házi ezredeink derék, hazafiaiTttez-tikarat állandó üldözésben részesítették, annak nem egy tagját le is tartóztatták és hosszabb-rövidebb ideig fovjva tartotlák. A tá\'gyaláson a vádhatóságot dr. Szabó Lajos vezető államügyész képviselte, a vádlottak védelmét pedig dr. Balázs Zsigmond ügyvéd látta el.
A vádirat szerint Borcsányi Pál volt had-
$ /»
ügyi politikai megbízott izgatással és több. rendbeli személyes szabadság megsértésének bűntettével, illetve vétségével van vádolva, Rothaüser Ferencet és Prihoda Jánost szomé-lyes szabadság megsértésének bűntettével, Prihodát ezenkívül Bukovics Józseffel együtt hatóság elleni erőszak bűntettével vádolják.
Borcsányi a kommün bukását követő nap a laktanyában erősen izgató hangú beszédet mondott a tisztikar ellen, másik bűne pedig, hogy Janicsek és Nóvák főlWdnagyokat, valamint még több tisztet önhatalmúlag letartóztatott. ff» letartóztatásban közreműködtek Rothaüser és Prihoda is. Bukovics augusztus másodikán a tiszti karhátalmu század megalakulását megakadályozta azzal,- hogy a kaszárnyában felhalmozott fegyvereket, a fegyvertár feltörése után saját szobájába vitette.
A vádlottak kihallgatása után a tanuk
<
egész sora vonult fel, akik úgyszólván valamennyien igen terhelő adatokat szolgáltatnak a vádlottak ellen. _ - -
A perbeszédek után a bíróság a következő ítéletet hozta:
p
— Borcsányit bűnösnek mondotta ki a törvényszék egyrendbeli izgatás bűntettében, négyrendbeli személyes szabadság megsértésének bűntettében és egyrendbeli hatóság elleni erőszak bűntettében ós ezért összbünte-tésül 5 évi börtönre, 1000 korona pénzbüntetésre és 10 évi hivatalvesztésre itélte.
Rothaüser Ferenc egyrendbeli személyes szabadság megsértésének vétségéért 8 hónapi fogházbüntetést kapott.
Prihoda János büntetése egyrendbeli hatóság elleni erőszak bűntettéért és egyrendbeli személyes szabadság megsértésének vétségéért 3 évi börtön, bQQ korona pénzbüntetés és 5 évi hivatalvesztés.
Bukovics Józsefet egyrendbeli hatóság elleni erőszak büntette miatt 1 évi és 6 hó-napi börtönre, 400 korona pénzbüntetésre ós
3 évi hivatalvesztésre itélte a törvényszék.
. * • • - ■ » » M
. A másik ügy vádlottja Krausz László vörös zászlóaljparancsnok. Izgatással vádolják, mert a kommunista uralom idején a kaszárnyákban állandóan a tisztikar ellen szónokolt.
• • .
Kebelbarátja Volt Andrásnak, akivel az egyik tanú állítása Szerint— együtt főzték ki A tervet a rendőrség lefegyverzésére.
Több tanú állítja, hogy Krausz kezdeményezésére a harctéren 3 katoqát . halálra ítélt a forradalmi törvényszék s csák* később változtatták át a büntetést 100,^75 és 50 bot-
ütésre. E tanúkihallgatások közben a közönség köréből egyszerre valaki közbeszól:
— Igenis, est én is tudom igazolni — s máris jön előre a bíróság\' elé. Kohn ÁrpádV — igyhivják a tanút — szemébe mondja Krausznak, hogy éppen ő volt az, akit annak idején halálra Ítéltetett.
A bíróság teljes mértékben bizonyítottnak vette a vádiratban foglalt bűncselekményt es Krausz Lászlót 4 évi börtönbüntetésre itélte. Az ítéletek ellen fellebbezésnek helye nincsen: jogerősek. . „
• • >7
Az első tárgyalás utánkinos incidens játszódott le a folyesón,dr.Balázs Zsigmond véd* és több tiszt között. A tisztek erős kritika tár gyává tették a védő szereplését s« miiulez súlyos.szóbeli insultusek közt felyt le. A fölizgult kedélyeket Kenedy Imre tárgyalási elhök tapintatos beavatkozása csillapította le, aki kijelentette, hogy dr. Balázsi a bíróság rendelte ki védőül *s csak kötelességét \'telje-sitetjte. Az incidensről egyébként a követ-\' kező tárgyalás során megemlékezett dr. Szabó Lajos vezeti államügyész is, aki kijelentette, hogy nincs módjában a védőnek ezen helyről elégtételt adni,v de siet erről a helyről az expiálást mégkezdeni, — hozzáfűzvén, hogy őt, mint a vádhatóság képviselőjét nagyon kínosan érintette az incidens. Hiszi, hogy a védő illetékes helyről megfelelő elégtételt fog kapni.
Az ügyész szavaira reflektálva a védők nevében dr. Rofschild Béla ügyvéd köszönetét fejezte ki a vádhatóság képviselőjének, hogy a védők nehéz helyzetét oly igazságosan méltányolta, ö megtudja érteni a tisztikar felindultságát, de viszont legyenek meggyőződve a tisetikar tagjai is, hogy mi sem áll távolabb *z ügyvédi kártól, mint a kommunista é/zelem. • »
HÍREK.
1*1». deoember
19
Péntek

NAPTÁR
Róra. kath. Nemé*. Prot. Nőmét.. Cör. kttth. Uooif. Gör. kel. (dcc. 0.) Miklós. Isr. Kisst«v U7
A nap kél reggel 7 óra 44 perckor, nyugatik délutun 4 óra 08 perckor.
A hold kél éjjel 4 óra 36 perc-kor. nyugssik 4. u. 4 óia 00 perckor.
— A vágóhíd áthelyezése. £ város a vágóhidat a kiskanizsai ut mellé akarja áthelyezni. A mérnökség a terveket már el i készítette s tegnapelőtt a helyszini szemlét is megtartották. Ennek dacára se valószínű, hogy az áthelyezésből egy emberöltőn belül lehes-scngvalami s ennek örülünk is, mert- az áttelepítést igen szerencsétlen gondolatnak tartjuk. Az öregebb kanizsaiak emlékeznek még rá, hogy a vágóhid valamikor ott volt, ahová most akarják helyezni. Akk<fr közegészségügyi okokból telepitették át jelenlegi helyére, amelynél ideálisabbatlj^rre a célra elképzelni se lehet, mert a város közvetlen közelében fekszik s még sem fertőzi meg jellegzetes illatával a város levegőjét. Szakemberek tudják, hogy még a legmodernebbül berendezett vágóhidakat sem lehet teljesen mentesíteni a bűztől, de ha lehetne is, .mikor lesz a város abban a helyzetben, hogy egy ilyen nagyarányú és költséges építkezéshez foghasson? Nem szabad a népes kiskanizsai ut levegőjét megrontani s a^Principális-csatorna vizét közvetlen a két városrész kőzt megfertőzni Elégbaj már az is, hogy az úttest mellé sertéshizlaldát engedélyeztek. — A vágóhidkérdési I pompásan lehet megoldani a jelenlegi vágó*
1919. december 19.
hid kibővítésével s a hozzá vezető rövid úttest járhatóvá tételével is. Melegen ajánljuk a közgyűlésnek ezen szempont figyelembevételét.
— A szanatórlum-egyesfiifet hangversenye. A kövesdi Boér GuszUvné/agilis vezetése alatt álló József kir. herceg szanatórium-egyésület a folytén szaporodó tüdőbetegek segélyezése céljából hírneves művészek és a legelőkelőbb műkedvelők közreműködésével január 5-én a Polgári Egylet helyiségeiben nagyszabású, .tánccal egybekötött jotékony-célu estélyt rendez, melyre máris felhívjuk a város egész \\közönségének figyelmét. — Az estélyt dr. Tamás Jánosnéból, Remete Gézánóból, dr. Mutschenbacher Edvínből és dr. Etlényi Gézából álló \' szükebbkörü bizottság rendezi.
— Még egy király-jelölt. Berlinből jelentik azt az érdekes hirt, hegy Cyrill bolgár herceg a Bécs mellett Wiesenthalban fogadta „magyar híveit- s kijelentette előttük, hogy elfogadja a magyar trónt s hajlandó egy angol hercegnőt feleségül venni. A bolgár uralkodóház erősen magyar érzelmű, sót magyarnak tarlja^lfiagát,\' mert ereiben Koháry-vér bizseg. A volt bolgár cárnak nagy birtokai is vannak Magyarországon s az év egy jelentős részét mindig Murány várában töltötte. Fiai is tökéletesen beszélnek magyarul s csecsemő korukban magyar dajka tejét szopták. — A bolgár udvari személyzet egy része is magyar volt.
— Az aradi lapokból. Néhány lapot kaptunk ismét a románok által elrabolt Arad* ról. Ezekből vesszük át az alábbi hireket: A román kormány rendeletére ezentúl az aradiak csak külföldi útlevéllel utazhatnak magyar területre. — Az erdélyi kormányzótanács elrendelte az erdélyi közigazgatás állomosi-tását. A törvény a jövő év elején lép életbe. Aradmegyében több főszolgabírói állás üresedett meg, amelyeket a román hatóságok nem tudnak betölteni, mert nem akad megfelelő képesítésű jelölt. A magyar ügyvedeket is fölszólították pályázatra, de ezek • tagadó választ adtak. — Az aradi hazafias szobrok lebontására a prefektus csak néhány napi haladékot adott. A szobrokat a reális ércérték ellenében kiadják a magyar vkormány^ak. — Október hónapban Aradot 2000 magyar hagyta el* Novemberben ez a szám megduplázódott. Jelenleg a kitelepítési akció szünetel, mert a magyar kormány közölte a román kormánynyal, hogy nem hajlandó átvenni a Romániához csatolt .területekről kiutasított magyarokat, miután Magyarország népét sem tudja kellő élelemmel ellátni.
— Elrendelték az 1920. évre az adókivetést. A Budapesti Közlöny közli a pénzügyminiszternek a rendeletét, mellyel az 1920-ra szóló adókivetési munkálatok előkésztését elrendeli. Az előkészítés, iletve az adókivetés megindításának munkája abból áll, hogy minden város és község adókezelési szerve az adóköteles személyeket ós tárgyakat összeírássá. Ez képezi ezután a kivetési munkálatoknak az alapját. A miniszteri rendelet a jövedelmi, a vagyonadó és hadinyereségadó és a III. oszt. kereseti adót kiveszi a jelenlegi utasítás alól. Ezekre az adónemekre nézve külön fog a pénzügyminiszter
intézkedni. Z
— Illusztris betörőbanda a rendőrség
, kezein. E cimü hirünk kiegészítéséül közöljük, hogy Somogyi Hittinger Gyula uzelmei-\' ről családjának, különösen köztiszteletben álló nevelőatyjának, Somogyi építési vállalkozónak semmi tudomása nem volt.
ZALA
| — Felolvasás orosz hadifoglyaink hazaszállításáról. Az Oroszerszágban sínylődő hadifogoly véreink hazaszállítása leromlott valutánk és • állami pénzviszenyaink mostohaságán múlik — marad egy tovább beláthatlan időkig. Az erre szükséges kiadások összegyűjtése és előteremtése érdekében a hadügyminisztérium társadalmi téren is széleskörű mozgalmat indított. Nálunk Nagykanizsán a hadügyminisztérium hadifogolyosztályának előadója fog ez ügyben a közeledő ünnepek alkalmából felolvasást tartani, melyre már ezúttal is felhívjuk a kézönség figyelmét. A felolvasás helyét és idejét legközelebb közöljük.
— Nyilvános elszámolás. A nagykanizsai kath Legényegylet november 9-én tartott mulatságon felülfizettek:, üjváry Géza 100 kor. Varga Nándcr 51 kor. Dfeutsch József, Simon és Újlaki, dr. Beusterien Erich, Szabó Antal, Ofenback Vilmos, Unger Ulmann Elek, Bruncsics József 50 - 50 kor. Kiss Ernő, Szekeres Dezső 44—44 kor. Dr. Szekeres József 42 kor. Heffer Gyula, Ferenczy Gyula, Szent Ferencrondi zárda 40—40 kor. Gödörházy
Lajos 32 kor. Sáfrán József 23 kor. Vlasits
^ /
Kázmér, dr. Kiss Lajos, Urbányi István, N. N., Lukács és Társa, dr. Malatinszky Jenő, Zalai és Gyarmati, Dedovác Béla, Kovács János,
:Bedekovics József, Hudy József, Bazsó József, E^erjessy Gábor, Ventzoly Zeltán, Stampf Zsigmond, Pilczer Albert 20—20 kor. Szüllő Géza, Falczer Jakab, Nagy Iván, Ifj. Fabick Tivadar 14—14 ker. Hromltsek Vince, N. N., Pintér. Nándor, Nagy István, Wellák János, Matán Ödön, Filértz Gyula, Pellermann János, Vojnovits Lajos, Nikicser József, Szakonyi Péter, Lichtfus Ottó, Kerca József, Németh Károly, Martinék Gyula, Thassy Ilona, Miltényi Sándor, Miltényi Gyula, dr. Kaufmann Lajos, Sió József, Martinék nővérek, Elschléger Elemér 10—10 kor. Feigl Pál, Sörley Gyula 9—9 kor. Horváth István 8 kor. Gálos Béla, Németh Imre 6—0 kor. Halvax Gyula, Oazvald János, Uverina Frigyes 5—5 \'kor. Csavnicaár Elek, Anhoffer Gyula, Tóth Kálmán, N. N., Magyar »József, Borbély István, Horváth Károly, Dér B^la 4-4 kor. N/N. 2 kor. N. N., N.N. 1 — 1 korona. Összesen 1491 korona. Az összbevétel 64ÖÖ kor., kiadás 2298 kor. 60 f., marad 4167 kor. 40 f. mint tiszta jövedelem, mely összeget a katonai állomásparancsnokságnak átadtunk. Ez alkalomból ugy a fenti szives adakozóknak valamint az összes közreműködőknek és egyletünk kedves törzskézönségének és pártolóinak ezúton is hálás köszönetet mondunk azon kérelemmel, hogy egyletünket továbbra is szives jóindulatukban megtartani kegyeskedjenek. A Kaíh. Legényegylet elnöksége.
— Hangverseny. A Casinlban tartandó hangverseny fényes sikerűnek ígérkezik. Nagykanizsa zenét kedvelő közönségének már régen volt ily műélvezetben része, mint aminő e zeneöst lesz. Nagy összeget juttatott jótékony célra e kiváló társulat és hisszük, hogy Nagykanizsa sem fog a támogatásban a többi város mögött maradni. Jegyek az előadásra előre válthatók Szerbnél és Ráírnál.
— A VAC. Sylveszter estélyére nagyban folynak az előkészületek, mely a Szarvas éttermében és az ezzel szomszédos MVilág" mozgóban fog megtartani. Szebbnél szebb, énekszámok, szavalatok, bűvészmutatványok, tombola szépségverseny, világposta stb. stb fogják a közönséget szórakoztatni. Bővebbet legközelebbi számunkban. ^

M
— Karácsonyi pásztorjátékot rendeznek a Rozgonyi-utcai iskola növendékei. — Ma délután ifjúsági előadás lesz 2 korona belépődíjjal, szombatan és vasárnap délután pedig 5 órai kezdettel a felnőttek részére 6, 5, 4 és 3 kerona belépődíjjal, amely a mezit* lábos gyermekek fölsegitósóre y fordittajik. A pásztorjátékra a nagyközönségét ezúton hívja meg a tantestület és a gyermeksereg.
— Az NTE. vasárnap este a Kaszinóban táncestélyt rendez.
— Az Urániában a „Baba" draö film cenzúrázva megy.
— Orvosi hlr. Dr. Berger Miksa v. budapeati kórházi és klinikai orvos rendelé- ■ sét Sugár-ut 24. szám alatt (volt 48-as laktanyával szemben) megkezdte. Szakorvosi rendelés: fül-, orr-, torok- ós gógebetegeknek d. e. 9—12-ig ós délután 2—5-ig.
— A VAC. tánciskolája megnyillott a „Szarvas" étteremben. Beiratkozni lehet naponkint este 8—l#-ig a tánciskolában.
— Lakásberendezések finom ós ízléses kivitelben a Dunántul legnagyobb bútoráruházában Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62
— A Világ mozgó ma és holnap, azaz pénteken és szombaton mutatja be Anita Berber svéd művésznő felléptével a Dida citnü5 felvonásos remek társadalmi drámát, melylíek ragyogó kiállítása vetekedik az ilynemű filmekkel, valamint még csak pénteken lesz látható Horthy Miklós bevenulása Budapestre.
11 ■■ | ii
/ \' Színház.
Heti műsort
Péntek, Szombat, Vasárnap d. u ós este: Farsang tündére. Rendes helyárakkal.
A mai naptól kezdve az esti előadások fél 8 órakor, a délutáni előadások 4 órakor kezdődnek.
• A „Farsang tündére\' premierje. Ma
lesz a bemutatója Kálmán* Imre ¡legújabb operettjének, a Farsang tündérének, amely valamennyi operettjét túlszárnyalja a hirneves
szerzőnek. Gyönyörű toiíeitek, uj díszletek, tökéletes precíz előadás fogja sokáig felejthetetlenné tenni a mai estét. A főszerepeket Bogár Gizi, Kürthy Böske, Szemere Józsa, Antal /Nusi, Göndör, Erczkövy, Dezső, Szikla, Bakó játszák. Az előadást Heltai Hugó gondosan és ötletesen rendezte, a gyönyörű táncokat Heltainé Zombory Ilonka a zenei részt pedig Halmágyi Mihály karnagy tanította be. Szombaton és vasárnap megismétlik az előadást. Oly nagy az érdeklődés, hogy a jegyek máris elővóte ben kelnek el valamennyi előadásra..
Elköltözés miatt azonnal eladó

egy csinos ebédlőszekrény,
egy csinos ebédlőasztal 6 székkel.
Megtekinthető naponta délután ? tői 3-ig Szemere-utca 4/a. — (Ketfgyár mellett, Luria-házban.)
Ajánlok előnyős árban legjobb minőségű szivarkahflvelveket és papírokat.
mm^tmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmm^mmmm^mm^m^ImmmJmmmmmmmmmmmm
, \' l
Riz Abadie, Flor Bclmonte, Fekete Club, Kohinor, Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Ottoman, Sempronia, Riz Cassino, Samum, VijriffjUs Unitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és művészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szivar-szipkákban. —Viszonteladóknak etőnyis eoiroszárak.
Gyufa nagyban és kicsinyben !
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
Korona-szálló épület.
EVas VX-vi &\'■< I - \'
4
««■■■-

ZALA
1019. áeeemb^ 19.
Teleíon Ö89 »^ám.
Teljes lakásberendezések,
V . 4
ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb
bútoráruházában ==
Kopstein Lipót, Sopron
Várkerület «a.

APRO HIRDETÉSEK
Képkcrettséit ém «vegeiéit elvAllal. Stcrn Kálmán ttveiew KlnlzNl-n. 21. mz. 2333
Házeladás. A város belterületén modern héromszobós és ötszobás magánházak fürdőszobával, továbbá van több nagyobb és középnagyságú ház kerttel és kert nélkül eladók-*— Bővebbet Dukász Miksa Rákóczy-utcza 29. szám. 2341
Nagyrócsei uradalomba kerestetik nagy gyakorlattal bíró kovács, lehető eg segéddel ós Inassal legkésőbb 1920 évi
április 24 ikl belépéssel. 2338
* 1_____
aHMMMMMMMMMMMM
Korcsaiát bérbe keresek helyben. Ajánlatok a kiadóba;
Keresek családos, szorgalmas, erőteljes vincellért Jó fizetéssel. Grüníeld Adolf, Magyar u. 25. lv.
• /
NAGYKANIZSA
» ¿"A*.

Iroda es raktár: CsengeM 6. sz.
Itlefie: Hfa. SűrgSpyciB: „lmot" tonMm.
Közellátási czélokra vásároljuk f- minden mennyiségben napi ára-kon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és leölt sertésekel
Vadféléket
Babot
és egyeb élelmiszereket!
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12-ig és d u. 2-6 óráig kérjük leadni.
m

l/l f Á n nagymozgóazlnház
V1 LA yj Sarus szállok Teleim 74. ti
Péntek, szombat. December 19. és 20.
ANITA BERBER
svéd művésznő felléptével 1
társadalmi dráma 5 felvonásban.
DIDA
Hsrthy Miklós bevonulása Budapestre
még csak ma pénteken lá\'ható.
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor. Vasár- és ttaaepaapakei 3, 6, fél 7 éa 8 érakar. Jegyek d. u. 2 órától elóre válthatók.

sa
Teljesen jó állapotban levő, látható
irásu, Stoewer-gyártmányu Írógép eladó. — Cim a kiadóban.
ITRANIA "mttA-Hin
UIIAiUA Kesaesyt*«. 4. VeleCes m
Péntek, dcc. 19-én Nogy »ajen^áoló !
HORTHY MIKLÓS fővezér és a dicsőséges nemzeti hadsereg bevonulása Budapestre. — Bemutatási a kerül még:
A BABA. „Star" vigjáték.
Lóíh llával a főszerepben.
----Előadások köznapokon • éa a érakor =
Vasár* és ftnnapaapekoa 3, 5, »/*T ét 8 érakar.
A GŐZFÜRDŐ
holnaputántól, szombattól kezdve e hó 2b-ig bezárólag üzemben lesz.
Áruforgalmi R. T.
Zalavármegyei Kirendeltsége, Nagykanizsa
Bazár-épület I. emelet
A Dói-Zalai Takarékpénztár hátsó helyisége.
Távirati cim: „Futuratt
-■. . j
Alapítók:
A „Hangya", az Országos Központi. Hitelszövetkezet ós a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete.
Az intózet vásárol nagyban: Mindenféle magvakat, hüvelyeseket, zsirí, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, gyümölcsízt, fát, faszenet, valamint vágó- és igásmarhát, sertést, bort, bőrt gyaR-jut stb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól felszabadult területek ellátására, export célokra.
foglalkozni fog azonkívül a\' megye gazdaközönségé-
nek mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi iparcikkekkel való ellátásával.
i - J
Az intézet nagy nemzetgazdasági feladatokra vállalkozva reméli a megye gazdaközönségének hathatós támogatásit!
Ajánlatokat kér szólni), írásban vau telefonon.
m

¿¿a


Nyomatott: a .Zale* Nyomda ésp Hirlakiadó VálUlatnál Ifagykanissán.
« . V. . .,.\'. - - ,

KLVI. ««folyam,
r r
"" . , . .rxV \'•• ••• \' *
Nagykanlsaa, 1818. daoambar 20. Ssombüt
\'""" 1 1 1 1 -........... i ■ i i. ,
UtmtitHtoktiittmitl:.
SA0YKAN1ZSA. Sugárul 4.
2iia Nyomdavállalat
F6-ut 5. sz.
«
Megjelenti* héttő kivételé-f el mindennap korareggel
¿oottt* A6z.*r<uwo
280. «t*m
« \' • »
Előfizetési árak:
* * — y . ■ \' - f > ■ ■ < \' *>- * r
vidékre postai szét-

POLITIKAI NAPILAP.

gMrkMXtO^fl
«a kiadóhivatal! l*Mon 70.
Nyomdal Klcfon 117,
ii^fW^ \'I


Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN

Főmunkatárs é* laptulajdonos: CSILLAG JKNŐ
küldéssel:
Boy bóra . . • 11 K,
legyed érre . . 45 ,
Péltoa ... 80 „
Bfléas évre > . 111 .
Egyet isim ára: 60 fillér.
Hirdetéseket, nylfUterei t± magán közleményeket dlivzabás weHnt vési fel a kl»<!Ah!vatal. ■
<ii mmA politika eseményei.
Budapest, december 19. A szociáldemokrata párt választmánya holnap este ¡3 tanácskozik és ezen okvetlenül döntést hoz. Annyival is inkább lehetővé válik a döntés, mert az internálás íigye-. ben az illetékes négy miniszter ma megállapodott abban, hogy az együttes értekezletet holnap délelőtt 11 órakor tartják meg. — Annyi bizonyos, hogy sok mindennek kell addig történnie, mig a megegyezés létrejön, mert nemcsak a szocialisták és a belügyminiszter között van lényeges nézeteltérés, de a demokrata párt álláspontját sem fedi egészen a belügyminiszter állásfoglalása.
Budapest, dec. 19. Az internálási rendelet tárgyalásánál hapról-napra halasztják a düntést. A miniszteri érteícez-f let rna sem volt megtartva. Beniczky Ödön belügyminiszter, aki kijelentette, hogy érdemlegesen nem lehet megváltoztatni a \' rendeletet, megállapodott a másik három miniszterrel, hogy a kon-\' ferenciát holnap délelőtt 11 órakor tartják meg. Szombaton délután a szociáldemokratapárt választmánya fog ülést tartani és itt már meg fog történni a . döntés az internálási rendelet kérdésében. A minisztertanács azonban csak a jövő héten ülhet össze, mert Huszár miniszterelnök holnap Csongrádra utazik és csak hétfőn tér vissza a fővárosba. Miniszter-i tanács igy valószínűleg csak kedden lesz.
A keresztény * nemzeti egyesülés pártjában az a vélemény, hogy a szociáldemokraták tegnap szembehelyezkedtek Payer népjóléti miniszter és Mia-kits államtitkár álláspontjával és ellene vannak a megegyezésnek. Payer miniszter békülékeny álláspontja kisebbségben .maradt a szakszervezetek véleményével szemben, amely kimondta, hogy ki kell vállnia a pártnak a koncentrációból. — A keresztény partban ugy látják a dolgot, hogy nem az internálási rendelet az > oka ennek a kiválási szándéknak, hanem a párt ereje gyengült meg annyira, hogy a választásokon nem vehet részt és ez az incidens csupán ürügyül szolgál arra, hogy a párt passzivitásba menjen át. A kiválásban egyébként a szociáldemokraták egyedül maradnak, mert a nemzeti demokratapárt nem követi őket. A demokratapárt nem támogitja a szo-ciálisták álláspontját, mert az a vélemé-, nye, ho^y az internálási rendeletet végre
Y kell hajtani.
A ma este újraéledő függetlensegi és 48-as párt szintén állást foglal az internálás mellett és felirattal fordul a
kormányhoz, amelyet arra kér, hogy intézkedjék a nemzetellenes elertiek ártalmatlanná tetele dolgában.
Budapest, dec. 10. Az országos nemzeti párt amely tudvalevőleg a Lovászy csoportból a Heinrich csoportból és a régi függetlenségi pártból állott ma este Bar/ha Albert elnökletével választmányi ülést tartott, ahol Sümegi Vilmos javaslatára elhatározták, hogy a part címét a régi függetlenségi és 48 as párt névvel cserélik fel
SftrgŐs mlnlixtertaaáca ax Ijjell órákban.
Budapest, dec. 19. Ma este 10 órakor hirtelen minisztertanácsot hívtak össze, amelynek tárgyát egy most érkezetMntai jagyzék képezte. A minisztertanács lapzártakor még tart.
Rubinek Gyula néhány aktuális kérdésről.
Budapest\\ dec. 19. Félhivatalosan közölték, hogy a románok megkezdték visszavonulásukat a demarkációs vonalra. Ez ügyben az Az Est munkatársa baszélgetést folytatott Rubinek Gyula földmivelésügyi miniszterrel, aki á következőket mondotta:
—- A helyzetet az antantnál tapasztalható ellentétek uralják, amelyek erősen hozzájárulnák ahoz, hogy az antantnak amúgy is jelentekenyen csökkent tekintélyét még jobban aláássák. Ennek a mai helyzetnek is termé-
a* •
szetszerüleg mi látjuk a kárát, mert az antant nem tud kellő eréllyel fellépni a megszálló csapatok, illetve a megszállást foganatosító allamokkal szemben és minden szigorú ultimátum dacára, ma is teljes kétségben vagyunk a megszálló csapatok kivonulásának időpontja tekintetébe». De amint ebben a tekintetben bizonytalanságban vagyunk, ugy viszont a .kormánynak teljes egyértelműséggel az az álláspontja, hogy mig a megszállás meg nem szűnik, béketárgyalásokról nem lehet szó. — Az egész koncentráció alakulásnak kiindulási pontja szintén az volt, hogy a koncentráció létrejöttével kivonulnak a megszálló csapatok és ebben a tekintetben Sir Georg CJerk a leghatározottabb kijelentéseket tette a kormány tagjai előtt. Amennyiben az antant ezen szóbeli igéretót belátható időn belül teljesíteni | nem tudna, maga a koncentráció is kérdésessé válnék, mert az antanttal létrejött nemzetközi jellegű megállapodásoknak csak az egyik részét teljesítette, azt, amely az országra nézve tartalmaz kötelezettségeket. Maga az antant vállalt kötelezettségeit végrehajtani nem tudja. /
Az újságírónak azon "kérdésére: igaz-e, amint hire járt, hogy mindinkább felülkereke-
1
dik az az irányzat, amely a nemzetgyűlési választásoknak elhalasztását és minél későbbi időre való kitolását kívánja — igy felelt a miniszter:
— Azokkal a híresztelésekkel szemben, mintha a január ,25-ére kiirt választások halasztást szenvednének, az országoa kisgazda és földmivespárt a leghatározottabban állást foglalt és obben a tekintetben a kormányban
I is teljos az egység. A kormány a választások esetleges elhalasztására nem vállalkozhatna. Az ország helyzete nem tűri tovább a bizonytalanságot ós a kormánynak az az á|!áspontja, | bogy pem járulhat hozzá, hogy a mai törvényjelen állapotot csak egy perccel is meg-hosszabitsa. Sőt, egyenesen kötelessége mindenkinek abban az irányban közreműködni,
hogy az alkotmányos élet mielőbb visszatérjen:
»
A megszállott felvidéken
i
Budapestdec. 19. Az A Nap tudósítója a felvidéken járt és Eperjesről küldött tudósításában a következőkben számol be tapasztalatairól: <
— A csehek katonailag kiürítik a lengyel határ vitás területeit. Az odavaló katonaságot szabadságolják, miután a vitás zóna népszavazás alá kerül. Most a csehek hatalmas propagandát fejtenek ki főként az ottani papok utján, a lakosságnak pedig október 20-án ingyen osztottak ki nullás lisztet, fehér cukrot, dohányt és petróleumot, azért, hogy rájuk szavazzanak. Viszont a lengyeleknek az az álláspontjuk, hogy, ha a csehek kapnak többséget, akkor * fegyverrel fogják elfoglalni az az egész területet
Rimaszomba\'ban kötelezték a diákokat, hogy október 28-án jelen legyenek a cseh nemzeti ünnepségeken. -Azok meg is jelentek és az ünnepé\'y végén elénekelték a magyar Hymnust. — le3Ztercebányán a Itt gyalogezred tót bakái magyar nótákat énekelve vonultak végig a városon. A cseh lisztek erre lefegyverezték őket. vKosoncon ugyanez történt a 25. gyalogezred katonáival. Kassán és /Kyitrán a tótok fellázadtak, megverték a cseheket és elénekelték a magyar Hymnust. Még több ilyen dalagról számol be az ujságiró és megáll, pitja, hogy a tótok nem tagadják meg ,ezeréves magyar hazájukat.
Kísérlet Mtateaegró helyreállítására.
i
Laibach, dec. ÍQ. Dr. Sustersícs, Krajna volt tartományi fériöke jelenleg Olaszországban tartózkodik, hogy ott a szlavén nemzetiségű hadifoglyokból expedíciós sereget gyűjtsön, amellyel Nikitát visszahelyezze trónjára és Montenegrót helyreállítsa.\\\\ V
66.
ZALAI
1019. december 19.
A tejtermékek szállításának korlátozása.
Budapest, dec. 19. A közélcmezési miniszter elrendelte, -hogy tehéntejből ói juhtejből készült mindennemű tejterméket még a belföldi forgalomban is csak szállítási igazolvánnyal lehet szállítani, amelyet az elsőfokú közigazgatási hatóságok állítanak ki, azonban a kiállításhoz már előzőleg u közélelmezési minisztérium hozzájárulása szükséges. Szállítási igazolvány nélkül csakis teljes tej, a .savó és az iró szállítható.
Dr. László Jenőt és négy társát halálra Ítélték.
Budapest, dec. 19. A budaposti büntető törvényszéknek a gyorsított eljárás szabályai szerint Ítélkező tanácsa ar. Surgoth Gyula tablabiró elnöklete alatt ma estefele hirdette ki az ¡téletet dr. László jcnő es bűntársai ügyében. A bíróság a következő itélotet hozta: dr. László Jenő ügyvedet kötél általi halálra, Döfeli Imrét halálra, K\'iírvin (Klein) Ottót halálra Gombos Ferencet halaira, Horváth Károlyt, halálra, Mezei Utvánt ló évi fegyházra, dr. Somogyi Károly joggyakornokot 15 cvi, dr. Szirmay István törvényszéki jegyzőt fő évi, Kiss Lajost 8 cvi, iükJdé Antalt 6 évi, Mahai Ernőt 6 évi, Benyovszky Károly volt detektívfőnököt 6 évi, Pintér Jánost J évi, Harsányi Jánost J évi és Tra/lner Árpádot 2 évi fegyházra ítélték. Az ítélet indokolása este fel ! 1 óráig tartott.
Csak sziikebb békebizottság utazik Párisba.
4
Budapest, dec. 19. Tekintettel arra, hogy egy nagyobb békeküldöttség kiküldése Párisba, esetleg akadályokba ütközhet, vagy esetleg súlyos pénzügyi áldozatokkal járhut, illetékes helyen az a terv merült fel, hogy Versaillesba Csak a szükebbköm békedelegáció- menjen ki Apponyi Albert vezetésével, a békefeltételck átvétele- végett. A békefeltételeket azután idehaza nagyobb bizottság elé terjesztik, amely letárgyalja azokat minden részletében. Ezek alapján a magyar kormány megszerkeszti válasziratát, amelyet azután a békeküldöttség elé juttatnak. Végleges döntés egyelőre még nem történt, de a beavatott körök azt hiszik, hogy a kormány ezt a formát fogja valasztani.
A volt közélelmezési népbiztos salvus conductusa.
Budapest, dgc. 19. A Nemzéti Újság mai ezáma közli, hogy Erdélyi Mór volt közélelmezési népbiztos salvus conductust kért Budapestre. Erre vonatkozólag Bárczy István igazságügyminiszter egy újságírónak a következőket mondotta:
— Megallapitom, hogy ha Erdélyi ilyen értelmű, kérelmet előterjesztett, ugy\'az tárgyalás
alatt is áll Nem igaz azonban az, mintha én annak tejesítésére ígéretet tettem y volna. Semmi féle ilyen ügyben nem intézkedtem és ígéretet nem tettem.
AlomKórság Stockholmiban.
Berlin, d c. 19. Az Abend jelenti Stockholmból, hogy ujabb időben Stockholmban ¡járványos aiomnórság dühöng. Sok eset halálos kimenetein volt. A járvány különösen fiatal embert k «1 szedi áldozatait.
HÍREK.
W«. deoembor
20
Szombat
nafták
Rom. kftth. Tcoíil. Prot. Tcofll. ^ör. kuth. Ignác. Gdr. kel. (dcc 7.) Ambru«. J*r. j\\i!»zlov 28.
A nap kii roggol 7 «Wa 44 porckor, nyutrszik Jólut n 4 óra 08 porckor.
A hold kél éjjel 5 óra 38 porc-ko;. nyurftxik d. u. 5 oi* 10 porckor.
I
— Megállnak a vonalok ? Két szomorú jelentés fekszik előttünk. Az egyik szerint Ausztriában ma megállnak az összes vonatok s december 29 ig nemv közlekednek, — a
<_ i JXA-uacL\'j- f^tn\'tkrilitfn¿Siüfr\'UJ* i\'^¿ftfllfi fff ^ft^Tr r*\\T-
másik jelentós pedig arról számol be, hogy a Máv. a szénhiányra való tekintettel december 24-től kezdve minden vomtjáratot beszüntet-
Hogy a Déli Vasút forgalmat .¿mennyiben
t, . ^fei
érdeklik ezen intézkedések, arra vonaikozMtg a nagykanizsai pályaudvar főnöksége ~ eddig semmi értöiitést se kapott.
~ A nagykanizsai romai kathollkus hitközség pénztárasa fölkéri azon " kitközsc^i tagokat, kik a folyó évre tagdijukat méi* nem fizették be, hogy a befizetést a helybe\'i pléjj bania hivatalnál mielőbb eszköiölni szíveskedjenek. Hivatalos drák hétköznapokon d. e. 9— IMg, vájár- ét ünnepnapokon d. c. 9 — 12-ig és d. u. fél 3—l-ig. *\'
-— .Uj politikai hetlUp Január hó e^pjén
dr. Fenyves Ferenc tanár szerkesztésében egy uj hazafias .irányú hetilap indul meg, mely minden hétfőn reggel fog megjelenni. X^thogy e napon reggel sem pesti, sem helyi újság nincs, a lap az eddigi előfizetők nagy számából ítélve nagy keletnek fog örvendeni. Azonkívül, hogy az összes vasárnapi közéleti, politikai és sportesemények telefonjelentéseit hozza, főként a város kultur-ügyeinek és társadalmi békéjének szócsöve óhajt lenni, melyben egy kitűnően összeállított Írógárda fog segédkezni. A lap előfizetési dija havonkint 3 K, egyes szám ára 80 fillér. Előfizetéseket, hirdetéseket, valamint a lap szellemi életét érdeké -sorokat Szerb Ernő könyvkereskedése ós a lap szerkesztősége fogad el. (Ideiglenesen Főút ¿4 vagy Postafiók 22.)
— Bácska és Baranya a mienk. Párisi jelentések szerint a békekonferencia Bácskát
és Baranyát Magvarországnak Ítélte s a szer-
t
beket máris fölszólította ezen területek hala-
S é • \' .y. \' I. ~
déktalan kiürítésére. Ezen híradást megerősíti Sándor szerb trónörökösnek alábbi kijelentése is, melyet a Petit Journaí közöl: „fyni Magvar* országot illeti várjuk határaink végleges, megállapítását. Ez idő szerint kénytelenek vagyunk megszálló csapatainkat a baranyai és bácskai területekről visszavonni. Ha a legfelsőbb tanács megmarad ezen határozata mellett, akkor követelni fogjuk, hogy legalább a pécsi t>ányák kitermelésének jogát adják Szerbiának, kárpótlásul azokért á pusztításokért, amelyeket az osztrákok és a bolgárok a szerb bányákban véghezvittek Csak igy tudjuk nagynehe-zen a vasúti forgalmunkat fenntartani. Minden-esetre azt kívánjuk, hogy a baranyai és bácskai területek, ha már nem kerülhetnek a mi birtokunkba, ne jussanak magyar iga alá. A lakosság inkább kivándorolna, semhogy ezt elviselné • Hogy a szerbek mórt ragaszkodnak annyira a baranyai bányákhoz, ez könnyen megérthető. Ezek a bányák az egyedüli magas kaltriáju valódi kőszenet szolgáltató telepek Magyarországon. Évi termelésük eddig kb. 7 és fél millió métermázsa volt, amiből 1 és fél millió métormázsát a tulajdonos társaság a
| maga céljaira használt el, a többit pedig áruba bocsátotta. A társaság már korábban olyan beruházásokhoz fogott hozzá, amelyek segiué-géveka termelést 10—12 millió métermézsára. lehet fokozni. A szerb uralom alatt a munkásviszonyok annyira elfajultak, hogy az^ idei termelés aligha fogja az 5 millió métermázsát elérni. Utóbbi időben a helyzet lényegesen /javult és a naponta kiaknázott mennyiség 180 wnggonra rug, holott a bolstíviki uralom idejében 15 w-tggonra hanyatlóit. Ha a bányák ismét nugyar impérium alá kerülnek, remél-heiőLeg^hamarosan sikerül majd a viszonyokat annyira konszol\'dálni, hogy az egész termelő-kéoíísségdk kihasználható legyen.
/ A^ Irodalmi és művészei! kőr fet-olWo . estélyc. Előkelő miliőben folyt le a csütörtöki- estély. A hangulat dis\'tingvált me-^eg^ége és az előadottak komoly nivója uralta az estélyt. Bjdrofc ^ „Ködfoszlányok44 kvalitásos szerzője ezen most megjelent verskötetéből adóit elő szemelvényeket. Meglátásának plasztikai temperamentuma szilajsága
még csak fokozatott, rutinos, finoman nüan-szirozott előadásába.4 A „Boszorkánytanyu\'\' buja tüze, „Sár.Sara kutja\'^szinas búzája óh „Emlékezés egy leány szobára14 édes, szereim >» derűje, mind egyformád bűvölték meg a hallgatóságot. — tfíária Májtényi tanár fojtegofre • »
széleskörű tudáséal nemzetünk erényeit cs bűneit. A hibát — \\igymond — ne keressük rajtunk kivül, mert az önön magunkban vagyon. Urhatnámságunkban, szellemi restségünkben, bűnös indolenciánkban. Kitartó munka menthet csak meg a végleges katasztrófától. Nagy tudása, előadói k^szségo és lelkes egyénisége garancia arr%, hogy még sok szép dolgot fogunk a kör -eme agilis titkárától hallani. Ezen nagyon ií> aktuális előadása folytatását is kilátásba helyezte. A harmadik szereplő Rédiger Ödön volt, ki nagyon kedvezően mutatkozott be közönségünknek. Szavalatai közül „Erdélyhez" című keltett nagy lelkesedést. Bátor fóllépéáö, élőádóí érzéké és bársonyos\' meleg-érces hangja sokat engednek még tőle remélnünk. A közönség egy kellemesen eltöltött óra emlékével távozott és most már é.-dekiődő várakozással van eltelve a kör jövendő szereplése iránt. v P. /?.
, — Kösznőetnyilvánitás. Scháffer Rezső csáktornyai íakereskedő a Budapesten szekelő Il-ik vadászzászlóaljnak négy vaggon hasított száraz tűzifát, — Nova j£rás hazafias közönsége pedig egy vággon élelmiszert adományozott. A zászlóalj átutazó tisztjei a nemes-*
lelkű adományokat addig is hálásan köszöni, míg a hivatalos nyugtázás megtörténik.
— A magyarok helyzete Sanghalban és Japánban/Néhány nappal ezelőtt-érkezett . Bécsbe Komor Szigfrid, aki harmiiíchárom év óta él Honkongban és a magyar internáltak és. hadifoglyok sorsáról a k^yetkozőket mondotta el: Sanghalban a háhoru kitörésekor internál--ták az összes .ellenséges polgárokat, de az internálás nem volt szigorú, mert jól bántak velük és szabtfdon mozoghattak.
Japánban ellenben az internálás teljesen szigorú volt és még arra is kiterjedt a tilalom, hogy idegen semmiféle ingatlant nem szerezhetett s meglévé vagyonát zár alá helyezték. A háború után az internáltak vagyonát eladták s a befolyt vételárat hadikárpótlás címén visszatartották. Ez az összeg több millió jenre rug. Antí a japán életet illeti, ott most is hallatlan drágaság uralkodik, körülbelül a hatszarosra emelkedtek az egyes árak. Igen nagy
KMU
december 20.
ZALAV


hiány van rizsben, melyét óriási tömegekben exportálták, pedig, ez a- nép legfőbb tápláló szere. Én Trieszten keresztül jöttem Bócsbe a jegyem Hongkongból Bécsig 105 fontba,\' vagyis a mi pénzértékünkben 40.000 koronába került. < *
— Januárban megkezdik a hadlkölcsőn kamatok fizetését. A kormány elhatározta, hogy 1920. január 1-én megkezdi az állam-adósági kötvények kamatainak fizetését, nejii teljes összegben Ugyan, hanem csak bizonyos korlátozással. Ugyanis a jelenlegi viszonyok között, amikor "az • országnak jelentékeny részét ellenséges csapatok tartják megszólva és még nem tudjuk, hogy a békekonferencia Magyarországnak m^ly határvon »lakat fogji megítélni, a kormány néni teheti uzt,. ho*»y nz Összes kötvénytulajdonosuknak fizesen kamatot és esettag1 olyan fizetéseket teljesítsen, amelyekre nincs kötelezve. Értesülésünk szerint a kormány a kauutfizetes céljaira szükséges összeget már megszerezte, hatszázmillió koronát vett fó! kincstári jegyek ellenében az Osztrák Magyagyar Búnktól.
— A templomi tfnek- és zenekar ma
délután próbát ?art es psdíg; ui cn cí k 1c h i*
-
délután 5 órától, a zeneknf délután fél 7
t
órától a gimn. zenetermében. Rácz.
— Az NTE. láncestélye. Tegnapi számunkban tévesen azt közöltük, ho,?y az NTE. rendes heti tánccstélyét vasarnap tartják meg. Most ariól értesítenek bennünket, hogy a táncmulatság ma szombaton lesz a Kaszinó nagytermében megtartva.-
— KőzellátásKktfzIemény. Egészséges burgonya kaphaiAJ^a városi közellátási üzemeknél.
— A Kereskedelmi Alkalmazottak
saját helyiségében (Kaszinó földszint)*ma este fél 8 órai kezdettel táncestélyt tartanak cigányzenével.
— A ma esti órákban jelenik meg. a »Pletyka* színházi cs sporthetilap legújabb száma a címlapon Bogár Gizi művészi fényképével, igen változatos és ötletes tartalommal. Ára 2 K, kapható a színházi pénztárnál, Horváth ujságelárusitónál és a dohánytőzsdékben.
— Fantomas detektív I. kalandját mutatja be az Uránia. Ez a kép az idény legnagyobb detektiv-sságero, melyben a hajmeresztő\'trükkök egész sorozata váltakozik.
— Lakásberendezések finom és ízléses kivitelben a Dunántul legnagyobb bútoráruházában Ko.pstein Lipót Sopron, Várkerület 62.

1
Most hasad a hajnal.
A ZALA rét«óro irta Bognár Sándor aas .Ostcnbufg" vadászó* hadnagya.
Ugy látom, hogy most hasad a hajnal I
Talán nem csalódom I ? Magyar lesz a magyar 1
Romjaiból támad ...
Ugy érzem, még szól a magyar nóta
Ott a Tisza p&rtján este fonóba
Honszeretőn szépen .
Biztosan tudom én I Csíki hegyek ormán
Tilinkóz a székely c.illagos éjszakán l
Megyünk hadak utján I...
Ébredj v?magyar I Ébredj I Ezeréves honunk
Vissza kell szerezni I Vagy pedig pusztulunk
Jajszó nélkül csendben ...
Velünk aki magyar 1 Halljátok jajszavát
Csaba fiainak l Siró bús sóhaját?!
Gyergyéi szél hozza ...
Vérszagot is vele I Testvér vér folyik ott I
• Segítség magyarok! Van méu lövészárok
Erdéy havasain l"
jíitartás székelyek I Magyarok I Testvérek I
Duna partján már magyar színek lengnek, legyünk nernBokára l...
Nem I Nem c&alódom I Hajnalodik I Virrad I Itt a Dunántulon Árpád népe támad, Szól a magyar nóta I
Szól a magyar nota I Nem messze -a Tisza • Tűnni sik népe hónát vijja vissza, Összetört hazajat., .
Előre háti Rajta I SiSzezer pojtlon át Még csak meg nem látjuk csíki hegyek ormát I
Hasad már a hajnal... I
____, _ ^ -
Államosították a pozsonyi rendőrséget
Bécs, . dec. J9 Prágából, jelentik: A Narodni Politika írja, hogy dr. Srohár miniszter rendeletileg, végrehajtotta a pozsonyi rendőrség államosítását. A cseh állam a rendőrség személyzetét teljes egészében átveszi.
Beszüntették a vasúti tisztképző tanfolyamokat
Budapest, dtc. 19. A kcresVede\'emiigyi minisztérium *rra való tekintettel,- hogy elegendő kiképzett vasúti hiva\'alnok áll rendelkezésre, a vasúti tisztviselő tanfolyam működését deccnber 31-évcl átmenetileg felíüg-geszieitc.
Pénzügyi államtitkárunk
Bécsben.
• . • Bécs, december 19. Valkó Lajos pénzügyi államtitkár • tegnap este Bécsbe érkezett. Az államtitkár egy újságíró kérdésére megcáfolta azt a hirt, hogy a lejáró bankjegyszabadalom kérdésében fog az osztrák kormánnyal tárgyalni. .
l
i
dó hidsereget nak Angliában.
• \' \\
Bécs, dec. 19. A Morning Post irja, hocy » jobboldali angol pártcsoportok indítványt terjesztettek be az angol alsóházba, amelyben állandó hadsereg felállítását javasolják az állandó hadkötelezettség alapján.
összeesküvés az olasz király ellen.
x f)
Milano, december 19. Rómában kiterjedt összeesküvést fedeztek fel az olasz király ellen. Az összeesküvésbe sok képviselő ós szenátor is be veit avatva. Bddig több mint 1700 embert tartóztattak le.
Tőzsde.
*
Budapest, dec. 19. A tőzsde mai magánforgalma rendkívül szilárd. Bgyes értéket szinte ugrásszerűen emelkedtek, igy a Haltenyésztő 4Ó0 koronával, a Fabank pedig 120 koronával. , -
Magyar Hitel 1185, Osztrák Hitel 805 Kereskedelmi Bank 5150t Magyar Bank 820, Leszámítoló 600, Agrá- 1040, Fabank 2080, Jelzálog 550, Altalános kőszén 4800, Salgó 2060, Fatermelő 3400, Haltenyésztő 2800, Közúti 270, Városi ^405, Déli Vasút 438.
Valuták; Lei 390, Márka 320, Dollár | 134, Rubel 230, Frank 13 40
Színház.
Heti mfiaor t
Ma d. u. Tul a nagy Krivánon, Bogár Gizi
felléptével.
Este Farsang tündére, Kürty Bö*ke felléptével.
Vasárnap d. u. Farsang tündére.
Este
. Hétfőn Papa kedvence — csak felnőtteknek.
A mai naptól kezdte az esti előadások fél 8 órakor, a délutáni előadások 4 órakor kezdődnek.
• Villanyvilágítás mellett lesz vasárnap
délután 4 órakor a Farsangtündére, a címszerepet Bo*ar Gizi játsza, este fél 8 kor ugyan-cs *k Farsangtündére Kürthy Böske felléptével kerül színic 4 szer.
• Figyelmeztetési, Hétfőn a Papa kedvence előadására leányekat és deakokat nem
• bocsájtunk be a színházba — Igazgatóság.
• A „Farsang tündére44 premierjei Végtelenül kedves — bár kissé ismerős — muzsika, szép díszletek, ízléses és ügyes rendezés tettek vidéki ni vén fclülállóvá a szereplők
kiva\'ó teljesítményei mellett a Farsang\'tündére tegnapi bemutatójat. Meglátszott az előadáson, hogy a társulat hetek óta nagy ambícióval és buzgalommal készült a tegnapi premierre. A címszerepet ismét kettős szereposztásban Bogárra és Kürthyrc osztotta a direkció, alkalmat adván a két primadonnának, hogy nemes versengéssel müvészetük legjavát mutassák be. A bonvivar.t szerep ezúttal\'Göndör Józsefnek jutott, mert itt a kettős szereposztás Körmendy Árpád betegsége miatt nem volt keresztülvihető. — A szereplők tegnap esti teljesítményei méltatásánál Gizi ós Göndör József mellett elsőhelyen Éfc-kövv Lacival kell foglalkoznunk. Egyenesen bámulatba ejtő, amit ez a nagytehetségű fiatal művész estéről-cs.tére produkál.
A táncai — Zombory Ilonka tanítása — annyira nagyszerűek, hogy egyedül Rátkaiéval tudjuk összehasonlítani, ötletes alakitása, kifogyhatatlan humora, mozgékonysága egyenesen felbecsülhetetlennó teszik ót a közönség ejőtt. Nem akartunk jóslásokba bocsájtkozni, kijelentjük, hogy Érczkövy Lacival igen röyid időn belül fővárosi színpadon fogunk találkozni. Egyelőre a legőszintebben gratulálunk néki tegnapesti sikeréhez. Bogár Gizi primadonna behízelgő, kedves hangját, a fess Göndör József fmom és elegáns játékát sürü tapsokkal honorálta a hálás közönség. Nagy sikere volt még Szemere Józsának, akinek különösen Brckövyvel való jelenetei tetszettek nagyon. Szikla Szilárd egy paralitikus öregurat alakított sok humorral, igen ügyesen. A zenekar kiváló munkát végzett Halmágyl karnágygyal az élén. A dicséret legmagasabb héngján kell megemlékeznünk. H. Zotübory Ilonkáról, aki a darabb összes — müvészinél-müvészibb táncait táncait betanította Ami zavaró momentum az előadáson felmerülj az sem a színpadon, hanem a nézőtéren történt, ahevá a kettős szereposztást ugy látszik szintén kiterjesztették, agyanazt az ülthelyet egyszerre többeknek kiadván. Egy kissé több figyolmet kérünk a közönséggel szemben.
Ma ester" szintén a Farsang tündére megy, ezúttal Kürthy Böskével a címszerepben, akinek Báron Mici szalonjában került csodás toilettjei szenzációi ¿esznek az t|tének.
. i
ma. szombattól
kezdve e hó 26-ig
üzemben van
\'»>>\' i » ♦ i I
ZALA
IWlfc. december 20.
Teljes lakásberendezések,
ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb
■ bútoráruházában .
Telefon tííM) ttzám.
Várkerület t)2.
APRO HIRDETÉSEK
Kisebb-nagyobb karáosanfát eladok
Bathyány»u. 27. s».
Székeket megvételre keres tttojaiiovits Lombért KIoIzhI-u. ¡21,
Mladeuuemü graaiiofou, kerékpár, motorkerékpár, öngyújtó stb. javításokat jutányos áron vá\'lal DouAt Feienc azak-
mehanikus, Arpád-utca 26. szám. Ugyanott alkatrészek is olcsón kaphatók. 2340
\\/| | A rj naoymoxflószlnfiáx
• V1 LA VJ Szervas szálloda. Tetefoa 74. h,
Péntek, szombat. Deoember 19. ós 20.
ANITA BERBER
svéd művésznő felléptével 1
Fedéllemez megérkezett!
Batthyányi-utca 3. nám.
DIDA
ö
társadalmi dráma 5 felvonásben.
Horthy Miklós bevonulása Budapestre
még csak ma pénteken Iá4ható.
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor.
Yaaár- és ttnnepuapokoH 3, 5, fél 7 ét 8 órakor.
« i ,
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
ZSS&SSSS&m«¡SSSSSSSí
Teljesen jó állapotban levő, látható irásu, Stoewer-gyárímányu
írógép eladó!
Cim a kiadóhivatalban.
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fél 5 óráig.
NAPI-HETI-FALIÓRIÁSI" ZSEB* ÉS TÁKCZA-
Ajánlok előnyős, álban legjobb minőségű szivarkahövelvebet és papírokat.
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete Club, Kohinor,\' Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Ottoman, Scmpronía, Riz Cassino, Samum. Viribus Unitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslápokban és művészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szivarszipkákban. —Viszonteladóknak előnyós engroszárak,
Gyufa nagyban és kicsinyben !
HlRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
■ Korona-szálló épület.
ÍJRA NI A MMBófcep-paiüt*
UMAllin Boagoayi-». 4. Telotoa 259
Szombat, vasárnap. December 20., 21.
Fantomas detektív l. kalandja
A titokzatos Vénus
Detektiv-dráma 4 felvonásban.
----- ■ Előadások kösnapokon 8 é* 8 órakor--r-
Vasár- és ünnepnapokon I, 5, »/*? éa 8 órakor.
Cl^iflA több ezer békebeli, minden fcoitlUW nagvFágű gyapjuzsák, 1
amerikai gyártmányú „National*
(pénztár) Cassa,
irodai berendezési. bútorok, egy egész uj zöld ema l kályha, 2 gyönyörű cserépkályha, nagymennyiségű avét vas, sok vasaOroncs, üzleti állvány, több t zedes mérleg, üve^ deinionok 25-30—50 literes, kőkorsók,
bádogkorsók, kávéshordók sok üres láda stb, sss
Mmi József Fia utódánál
KESZTHELYEN.
2392

í.= «

íyomda ósp Hirlafciadó Vállalatnál Nagykanizsán.
XLVI. évfolyam. NagykaaliH, 1819. december 21. Vaeárnap.
\' \' * ...............1—ii---n/irrr i- ~ r , _ iillT-_í___i inrr r i rnr291. tsáa.
StBKBZtisfti Is UaiUlt atal:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4. • *
Ztla Nyomdavállalat Pő-ut 5.
Megjelenik hétffl kivételével mindennap kvarcáéi

Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :

Egy hóra ... 18 K. K«oyed iirt . . 45 , Félftvra ... 80 «
Egéss évre
1M .
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám ára: 60 fillér.

******
i
BStrktt*tf«4|1 é* Ufnddhlvefall Uteíori 79.
4
Nyonítnl„te!cfon 111,
I
••m^í
Főszerkesztő: TÖT LI ZOLTÁNFőmunkatárs és laptulajdonos: CSILLAG JKNÖ
.n^^tummt ■ IHM»»* ■»■ ■ ■■
8
Hirdetéseket, nyílt-teret és maftán* közleményeket dlJszabAs szerint ves> ^ a.. (cl a kiadóhivatal. =

A politiká eseményei.
Az intern Alási rendelet a mlnlozter közi értekedet előtt — Benlezky és Bárczy miniszterek nyilatkozatai. — Megvan a remény a megegyezésre. ■ *
Budapest, dec. 20. Az internálás dolgában napok óta tervezett miniszterközi értekezlet végre a mai napon összeült. Az értekezleten a kijelölt négy miniszter helyett
csak három vett részt. Fiiedrich István had-
> f
, ügyminiszter ugyanis kimentette távolmaradását, mert a bolsevikok által meggyilkolt Ferry Oszkár altábornagy emlékére rendezett rekviemen kellett megjelennie, képviseletével azonban megbízta Beniczky Ödön belügyminisztert. Az értekezlet délelőtt 11 órára volt kitűzve az igazságügyminiszteriumban!
Az értekezlet elé Bárczy István igazságügyminiszter terjesztett egy uj tervezetet, amelyet a három miniszter alaposan megvitatott. Egyes dolgokra nézve megállapodás is jött létre, igy a központra nézve ugy határoztak, ^üogy az előterjesztést* tudomásul veszik, vála-\' szukát azonban az ebben a tárgyban Összehívandó minisztertanácson adják meg, amelyen meg lesz ebben a sokáig húzódó ügyben a végleges döntés. A függőben . maradt kérdésekben ugyanis ugy Beniczky belügyminiszternek, mint Peyer népjóléti miniszternek párthíveivel kell tanácskozni.
Körülbelül 1 óráig tárgyalt a három mi-niszter. Az értekezletről elsőnek Beniczky ^ távozott el, aki a tárgyalásokról egy újságírónak a következőket mondotta :
— Értekeztünk a miniszter urakkal. Tudomásul vettem kívánságaikat. A^ok egy részéről nyilatkoztam, másrészéről azonban még nem tudok nyilatkozni, mig át nem gondolom a dolgot. Dönteni az egész ügyben a minisztertanács .og.
Arra a kérdésére az újságírónak, hogy van-e kilátás megegyezésre, igy felelt a miniszter:
— Mind a hármunknak az a törekvése, hogy megegyezést hozzunk létre.
; Peyer még egy kis ideig ott maradt az igazságügyi minisztériumban Bárczyval, akivel később együtt távoztak. Távozásukkor Bárczy a kivetkező információkat adta:
— Értekezletünkön az internálások dolgában én előterjesztettem egy uj tervezetet a belügyminiszter * rendelkezésének módosítására nézve. Ez az előterjesztésem három kérdésre irányul. Az első arra vonatkozott, hogy a rendeletben pontosan, mindennemű
\' kétely eloszlatása végett irják elő, kik azok akiket internálni kell. Nincsen semmi szükség ana, hogy ne irjuk ki világosan, hogy tényleg i
a bolsevistákat akarjuk internálni. Az eredeti rendelet a továbbiakban ezt mondja: „A gyanús üzérkedőket és lánckereskedőket internálni kell-. Ezt is világosan kell kifejezni
— A második kérdés,amelyre módosításom irányul, a jogorvoslat kérdése és az őrizet-bevétel dolg\'. Mi i\\gy az őrizetbevétel, mint az internálás dolgában jogorvoslatot tartunk szükségesnek. A
• — Harmadik előterjesztésem az internálás
/
módjára és a bánásmódra te^z módosító javaslatot. A korlátozások egyéni szempontból ne legyenek tulzottabbak, mint a mit a szc mélyes szabadság korlátozása ilyen esetre előírhat.
— Előterjesztéseimmel szemben a szociáldemokrata párt nem akarja az internálást, illetőleg azt korlátozni kivánja. Peyer ad referendum vette propoziciómat, Beniczky
pedig kijelentette, hogy jóindulattal megfogja
• *
vizsgálni azokat.
Az igazságügyminiszter nyilatkozatából csak az derül ki, hogy a kormány tagjai közt meg van a szüséges. jóakarat a kérdés igazságos megoldására és most mór a pártokon múlik, hogy az ügy békésen megoldódjék.
Budapest\\ dec. 20. A karhatalom kérdésében a kormány tagjai közt nézeteltérések vannak. A mai miniszteri értekezlet foglalkozott ezzel az üggyel is. A kormány# elvileg megállapodott abban, hogy a karhatalom polgári és közigazgatási ügyekben csak a rendőrhatóság utasítására járhat el, katonai és hadsereg kérdésekben azonban oly rendeletek alapján, amelyek egy a Friedrich kormány előtt kiadott hadügyminiszteri rendeletben foglaltatnak. Ennek a rendeletnek a kiadása van a legközelebb soron.
Interpelláció Nyugatmagyar-ország kérdésében.
Bécs, dec. 20. Az osztrák tartomány-gyűlés tegnapi ülésén Müller—Guttenbrunn nagynémet képviselő interpellációt intézett Ren-ner kancellárhoz Nyugyatmagyarország kérdésében. Az interpelláló német képviselő Clemenceau legutóbbi táviratára utalva, kérdi a kormányt, hajlandó-e a magyar kormánytól követelni az Ausztriának Ítélt területeknek meghatározott időn belüli kiürítését. -
Téves hir az antant jegyzékről.
\' Budapest\\ dec.. 20. Délelőtt megjelenő, lapokban feltűnést keltő cikkek jelentek meg Clepnenceaunak állítólagos jegyzékéről, amely (azt követelné, hogy a magyar kormány haladéktalanul intézkeojék Nyugatmagyarország kiürítése iránt. A lapoknak eme téves információkon alapuló közleményeivel szemben a Magyar Távirati iroda illetékes holyről nyert információk alapján megállapítja, hogy az
antattól semmiféle néven nevezendő jegyzék az utóbbi napokban nem érkezett. A magyar kormány által folyó hó 14-én a békekonferenciára való meghívás .tárgyában elküldött jegyzékre a válasz még a mai napig nem érkezett meg. Eszerint a nyugatmagyarországi kérdéssel foglalkozó antantjegyzékről szóló hir légből kapott és igy a hozzáfűzött minden kommentár is minden józan alapot nélkülöz.
Razzia a galíciaiak között.
Budapest, dec. 20. Ma reggel fél 6 órakor a rendőrség és a karhatalom emberei jelentek meg, a Király- és Dob-utcájc környékén és mindenkit igazoltattak. Elzárták a Wesselényi«, Király-, Doí-, Holló- és Dohány-utcák környékét és minden egyes, embert igazolásra szólítottak. Igazolás után csak azokat az . embereket engedtek ki az utcákból, akik nem ezen a területen laktak.
A Dob
-utca környékén a razzia nagy riadalmat keltetlt a galíciaiak körében. A kávémérések törzsvendégei szétszaladtak, a kereskedők pedig lehúzták üzletük redőnyeit. Már a kora reggeli órákban igen sok galíciait fogdostak össze, akikről. bebizonyosodott, hogy csak rövid idő óta tartózkodnak Budapesten és nincsen rendes foglalkozásuk. Mindezeket a toloncházda szállították. A razzia még a déli órákban is • tartott és mindazokat, akik nem tudták magukat kellőképen igazolni, őrizetbe vették. A galíciaiak* jó előre neszét vették a razziának és még napokkal ezelőtt elhurcolkodtak erről a környékről.
Karácsony után dönt a Kúria1 a László Ügyben.
Budapest\\ dec. 20. Surgóth Gyula táblabíró, tanácselnök ma délelőtt személyesen vitte át a Kúriához a László ügy kegyelmi aktáit, A Kúria tekintettel a nagy anyagra, csak a karácsonyi ünnepbe után fog a kegyelem (kérdésében dönteni.
hazafias egri jogakadémia.
Budapest\\ dec. 20. Haller István közoktatásügyi miniszter leíratott intézett az egri jogakadémiához, amelyben arra kéri az akadémia tanári karáj, hogy a mai szomorú közállapótok között súlyos feladata teljesítésében támogassa. A tanárikar a leiratra a következőket felelte:
— Ha szeretett hazánk területi épségének megvédésére az igazság fegyvere elégtelennek bizonyulna, akkor az első hívó szóra ott leszünk, ahol egy végső kétségbeesésbe kergetett, de élni akaró nemzetnek az élethez való jográt be kell bizonyítania.
lem 1
m
70.
ZALAI
1019. december 19.
HÍREK.
naptár
/
Róm. kath. Tatnai. Prot. Tamás. Cör. kath. Juliánná. Gór. kel. (doc. 8) i\'atáp. Iar. Klszlev Teb. 20.
A nap kél reggel T óra 47 párékor, nyugszik délután 4 óta 00 perckor.
A hold kél reggel 6 óra 40 porckor. nyugszik d. u. 3 óra 40 perckor.
dooembtr
21
j Vasárnap
Ránk
köszöntött a karácsony hete, a szeretet az emberi szolidaritás ünnepéé. Most már a második karácsony, amikor vége hossza nélküli lövészárkokat nem öntöz bővenomló embtírvér. S béke még sincsen. Nincsen papiroson, mert a békeszerződés feltételeit még csak ezután közlik velünk. Nincsen valóságban sem, mert románok, szerbek, csehek fegyveres légiói szentségtelenek meg még mindig a szent hazai rögöket. Nincsen béke, mert a lelkeket éppen most zaklatja fel annak hirc, hogy az antant ismét belehasit testünkbe: Nyugatmagyarországnak záros határidőn belüli átadását követelvén Ausztriának. Nincsen béke, mert üres a kamara, hideg a szoba, megfizethetetlenül drága a piac és a bolt Nincsen béke, mert nem adhatjuk meg gyermekeinknek, öregeinknek, betegeinknek azt, amit fejlődő, vagy hanyatló fizikumuk megkövetelne: a cukrot, tejet, tojást stb. Nincsen békéje a családnak, mert a cipő lukas, a fehérnemű elnyűtt, a ruha kopott... Nincsen béke, mert gyermekeink karácsonyfájára nem tűzhetünk mást, mint legfeljebb aranyozott imitációs papirrongyokat. Most, hogy\' karácsony hetében az üzleteket járjuk, látjuk, hogy volna ugyan majd minden, ami békében szokott lenni s mégis üresek a boltok, nincsen vevő, — mert nincsen pénz sem. Fokete karácsonyunk lesz az idén is, mint máf hatodik éve. ANszerctetet, szimbolizáló karácsonyi gyertyácska, nem gyullad az idén fel a homályos ablaktáblák, mögött. De elcsüggedni nem szabad. A karácsenyfa gyertyafénye helyén lobogjon majd a szent estén a reménység meleg, biztos fénye: hogy a Mindenható a jövendő szeretet ünnepére dus karácsonyfát állit fól kicsinynek-nagynak, amelyen mindent visszaád, amit a gonosz sors és gonosz ellenség elvett tőlünk: az egyéntől és a nemzettől egyaránt.
— Élelmiszerszállítás Nagykanizsáról.
Dr. Kaufnnm Lajes városi aljegyzőnél panaszolták tegnap, hogy Nagykanizsáról akkor, amikor a város is a legszükkebben van ellátva élelmiszerekkel és a hus és zsir ára is napról napra szökik fel, — társzerekkel szállítják vasútra az élelmiszereket, legfőképpen pedig a hasitett sertéseket. ¿A panasztemelők szerint ez a hatalmas arányú kivitel az oka annak, hogy a sertés élősúlyban! ára az utóbbi napokban legendás magasságra szökött, s hogy kanizsai ember ma már alig tud hizott sertéshez jutni. Dr. Kaufman aljegyző megígérte, hogy as esetet sürgés vizsgálat tárgyává teszi, s amennyiben a nagymérvű kivitel következtében a város élelmezése valóban veszélyben forogna, a hatóság megteszi a gátló intézkedéseket. Nem tudjuk, hogy a rengeteg élelmiszert Budapestnek vagy Bécsnek szállitják-e, — mindkét féváros éhező tömegei iránt a legnagyobb részvéttel vagyunk, rajtuk minden tőlünk tolható mádon segitenHkivánunk, — de az utolsó falatot igazán nem vagyunk kötele-
sek odaadni magunktól, nem szabad tűrnünk, Hogy a drágaságot mesterségesen fokozzák nálunk s hegy olyan -élelmiszereket vigyenek ki tőlünk, amelyeknek hiányát az egész város\' fogyasztóközönsége érzi és a melynek hiánya következtében a népkonyha <sem nyílhat meg.
— Az Idén nem nyílt meg a nép* konyha. Az szegények százai az idén.is várva-várták, mikor nyílik meg az .ő legnagyobb téli jótékony intézményük: a népkonyha, amelynek ajtai minden télen kitárultak a rászorulók előtt, csak tavasszal záródtak be újra, amikor megenyhült az ellátás gondja. Az idén — sajnos — zárva maradtak ézek az ajtók, amint a népkonyha vezetősége közli velünk, mert nincs zsir, nincs liszt, nincs burgonya, nincs semmi, ami az olcsó és ingyen ebédek előállításához szükséges. A népkenyha vezetősége mindent elkövetett, hogy a szükséges cikkeket megszerezhesse, de eredménytelenül. Utolsó kísérletképpen a város hatéiágához fordultak, ahonnan azt a szomorú választ kapták, hogy a hatóságnak sem áll módjában a szükséges anyagokat a népkonyha rendelkezésére bocsájtani, így állnak a dolgok. ,Révész Lajosné a népkonyha vezetőségének egyik agilis tagja elmondta nekünk, hogy a népkonyha jótékony urnőit(a szegények uton-utfélen elfogják s keserű szemrehányással kérdik, mikor nyílik már meg a népkonyha. Az ő tájékoztatásukra közöljük tehát, hogy ne reménykedjenek, de azért ne okolják a népkonyha vezetőség, * de a hatóságot sem, mert igazán nem rajtuk múlik a dolog. A népkonyha jótéteményeitói elesettek közül különösen azokat a kisdiákokat sajnáljuk, akik az előző évekhen oly nagy rajokban lepték körül előadás után a népkonyha meleg ételtől párolgó fehér abroszos asztal it. A jövő generációért igazán mindent meg kell tenni s kérve-kérjük a hatóságot és a társadalmat, tegyék mégis lehetővé, hogy legaláhb januárban a legzordenabb idő beálltával jussanak némi meleg ételhez azok, akik ezt igazári csak a jótékónyságtól remélhetik és kaphatják meg. 1 ^
— Pásztorjáték. A Rozgonyi-utcai elemi iskola két lelkes tanítónője: Horváth Józsefné és Szabó Mariska fáradságot nem kímélve, egy gyönyörű pásztorjátékot rendeztek az iskola kisded növendékeivel. Csütörtök és és pénteken az iskolák növendékeinek, szombaton pedig a nagyközönség részére voltak az előadások. Az első két napon bjzorry meg«* telt a Rozgonyi-utcai iskola tornaterme a lelkes ifjúsággal, tegnap azonban már a részvétlenség. jelei mutatkoztak az előadáson. Pedig de megérdemelték volna a kis dilettánsok, hogy a szülők és Iskolabarátok nagyobb érdeklődést mutattak velna, a jótékony elő-adás iránt. A kis szereplők: OáI Annus, Hencsics Krisztina, Ofenbeck Teruska, Hajdn Margit, Lovasi Margit, Reidinger Józsi, Ritter Margit, Hoffman Károly, Horváth Gyula és a többi nagyon ügyesen játszottak. Az előadás
ma délután 5 órakor utoljára lesz megtartva és reméljük, hogy a nagyközönség megfogja tölteni a tornatermet és egyrészt örömet fog szerezni a telkes kisdedeknek, másrészt pedig áldozni fog a jótékonyság emez igaz oltárára. .
— Az „Iktosz" és „Magántisztviselő Szövetség11 helybeli csoportjai 1919. december 26-án d. e. 10 órakor a keresk. alkalm. helyiségében (Casiné földszint) együttes taggyűlést tartanak. A tagek a feltétlen megjeleaésre I elkéretnek.
| — Nagy éhségzivargások Innsbruckban. Innsbruckból jelentik, hogy ott az élelmiszerhiány nagyarányú zavargásokra %adott okot. Ugy délután 2\'\'óra tájban több száz főnyi asszony és fiatalkorúból álló tömeg vonult az Inn hidja felé s ott áttörve a csendőrség kordonát a Mária Terézin-utcába hatoljak. Útközben mindenütt beverték a kávéházak ablakait, kifosztották az élelmiszereket s a tartománygyülés háza elé vonultak. Minthegy itt semmiféle élelmiszerkészletét nem találtak, az izgatók unszolására a tömeg a jezsuiták kollégiuma e)é vonult. A tömegben nagyen
sok katona é jól öltözött nők is voltak. A
!
kollégium kapuját őrző legénységet eltuszkolták, néjvánjrat meg is sebesítettek, behatoltak az épületbe, elrabolták az ott levő pár napi élelmet s ezzel meg nem elégedve összetörték a poharakat, az ebédlő berendezését s minden elvihetőt elloptak. A tömeg innen a Canistanum elé vonult, itt azonban már nem folytathatták a rablást, mért a közben .kivonult olasz kara-binerik kordont vontak egyetem körül sa zavargókat szétszórták. Este 6 óra tájban újból összeverődött pár száz főnyi tömeg, behatoltak a Föhn-fele kaszinó helyiségeibe, ott összetörtek mindent, az értékesebb holmikat pedig elrabolták. A csakhamar megjelent olasz gránátosok teremtettek itt rendet. A zavargások este 8 ós 11 óra tájban még megismétlődtek a Karmelita utcában és a Lánchid-nál, de nagyobb mérvet már nem öltöttek. A zavargások után a városkapitány felhívást bocsátott ki a lakossághoz, melyben igéii, hogy a hatóságok mindent el fognak követni az élelmezés zavartalan biztosítása érdekében s kéri a lakósságot, hogy az ország jóhirne-vének megóvása végett tartózkodjék minden rendbontástól és zavargástól.
— Ma jefcnt meg a PLETYKA második szefma. Kapható az újság-árusítónál.
— Kj oláhok erdélyi egyeteme. Kolozsvárról jelenti*: Á kolozsvári Ferenc József egyetemen az első félévi beiratkozások most fejeződtek be. A beiratkozottak nemzetiségét tekintve a következő pontos számadatokat közölhetjük, Beiratkozott összesen 1700 hallgató. Ezek közül oláh 1443, szász 215, magyar 36, orosz 4, szerb 1, francia 1. Az oláhok feltűnően nagy száma azonnal érthet*, ha tudjuk, hogy a román kormányzótanács oly értelmű rendeletet adott ki, mely szerint a tudományegyetemre való beiratkozáshoz középiskolai végzettség nem kell. -r Tehát bármely irni-elvasni tudó ember az egyetem hallgatói közé felvetetheti magát. Ennek a rendelkezésnek az lett a folyamánya, hogy ugy a Kolozsvárra utóbbi időben becsődült, mint a közeli falukban lakó Oláh tanítók ós papok valamennyien egyetemi hallgatónak is $ beiratkoztak. Ki kell emelnünk, hogy a fékében a kolozsvári egyetem hallgatóinak legföljebb 8 százaléka volt oláh. Ki kell emelnünk azt is, hogy a magát magyarnak nevező 36 beiratkozott hallgató legnagyobb része orvosné, aki utolsó szigorlata előtt áll.
— Magnus a »néger óriás a főszerepléje a Világ mozgóban ma vasárnap és hétfőn bemutatásra kf ülő „A földalalti szindikátus" cimü csodás aUrakeiós drámának. E filmen az óriás és Herkules erejű néger osod* dolgokat produkál. E helyen emiitjük meg, hogy a világ legkolosszusabb filmje a „Nyugati Bestiák" iránt már nagy az érdeklődés. Jegyek e karácsonyi attrakcióra már*válthat£k.

\' 1919. december 21.
— Az Izr. klstemplomban tegnap tar tott ünnepélyről kijövet egy téli keztyll elveszett. A^ecsületes megtaláló kéretik a neki értéktelen keztyüt a Zala nyomdában leadni.
— A borbélyüzletek karácsony első napján zárva, karácsony másnapján ped^ csak délig lesznek nyitva.
— A Magyar Haladás újraéledése. Értesülésünk szerint a legközelebbi napokban meg fog jelenni a Magyar haladás c. kultu-
" rális hetilap legújabb száma. A lap technikai nehézségek miatt több héten keresztül szünetelni volt kénytelen, remény van azonban rá, hogy sikerülni fog a nehézségeket leküzdeni és a lapot legalább két hetenként pontosan megjelentetni.
— Végre jöhetnek a cscreáruk. Szombathelyről jelentik: A kompenzációs árucsereüzletre vonatkozólag a földmivelésügyi minisztertől végre az engedély a mai napon megérkezett a nyugatmagyarországi kürmánybiz^ tossághoz. Karner Gusztáv >kormánybiztos-helyettes már intézkedett isflíogy a csereüzlet lebonyolítása haladéktalanul megkezdődjek. Nagy megkönnyebbülés, hogy végre valahára idáig jutottunk cs a földmivelésügyi minisztérium Sigray, valamint Karner kormánybiztosok sürgetésére és naponta öt-hat távirati sürgetésre végül mégis, rászánta magát erre a lépésre. A csere-akció ilyenformán rövid időn belül sok mindennapi közszükségleti cikk érkezését jelenti, a marha és egyéb kompenzációkkal szemben, amit mi Ausztriának adunk. — Hamarosan várják a szén, fa, különféle olaj, cukor, mindenféle vasáru (ekevas, patkó stb.) és sok más közfogyasztásra szükséges áru érkezését. Kereskedők olyan árut is hozhatnak ugyan be a csereüzlet utján, amelyek nem feltétlenül közfogyasztási cikkek, azonban ezekért kompenzációt nem adnak. Az árucsere a mai napon megkezdte működését..
— Lakásberendezések ftnom és Ízléses kivitelben a Dunántul legnagyobb bútoráruházában Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
— Karácsonyi és ujévl művészlapok drbja 40 fillér. Kapható Fischel Fülöp Fiai papiráruházában Nagykanizsán.
ZALA
Képviselfijelölés Székesfehérváron.
Budapest, dec. 20. Székesfehérvárról jelontik a Magyar Kurírnak: A kereszténypártok közös értekezletükön Friedrich Istvánt kiáltották >ki a kerület képviselőjelöltjévé. Ezzel szemben a túlsúlyban levő keresztény szocialista párt Tamási Tiktoi t, a párt régi harcosát jelölte.
A magyar békedelegáció
összeállítása.
\' ♦ •.
Budapest, dec. 20. A M. T. I. jelenti\' A béketárgyalásokon résztvevő magyar megbízottak névsora a következő: Elnök: gróf Apponyi Albert. Főmegbizottak: gróf Teleki Pál, gróf Bethlen István, Popovics Sándor, dr. Lepi Vilmos báró, Zoltán Béla dr. volt igaz-ságügyminiszter, Somssich József gróf külügyminiszter. Megbízottak: ValkóJLajos dr. államtitkár (pénzügyi), Kállay Tibor dr. államtitkár (a magyar felszámoló hivatal elnöke), Barta Richárd helyettes áljamtitkár (igazságügyi), CsákV Imre gróf első osztályú követségi tanácsos (külügyi), Láng Boldizsár báró vezérkari alezredes (hadügyi), Ottlik István (föld-
művelésügyi). A politika tanácsadók még | bizonytalanok. Szakértők, főtitkárok ós titkárpk A sajtó részéről: Barabás Alhert, dr. Benda Jenő, dr. Fabró Henrik, Keleti Géza, Krisztics Sándor, Marton Ferenc, Orbók Attila, dr. Ottlik György és Saly Dezső.
>
Tőzsde.
Budapest; dec. 20. A bécsi szilárdság hatását ma teljesen ellensúlyozta a berlini tőzsde tegnapi ollanyhulása, amely nálunk is érősebb árcsökkenést okozott.
Magyar Hitel .1125, Osztrák Hitel 7160, Kereskedelmi Bank 5000, Magyar Bank 875, Agrár 1045, Fabank 1^)95, Forgalmi 555, Ken.kordia 870, Gizolla 890, Bcocsini 22QO, Sásvári 17010, Drasche 1500, Magnezit 2500, Altalános kőszén 41880, Rima 1900, Scblick 385, Adria 0000, Atlántica 3355, Levanto Klotild 1050, Nasici 01710
Valuták: Lei 337, Márka 317, Dollár 134, Rubel 220, Frank 13 30.
Színház.
Heti műsor:
Hétfőn: Papa kedvence, Bogár Gizi felléptével. Csak felnőtteknek!
Kedden: Matuska, rémdráma. Ez idényben csak egyszer.
Szerdán: Délután 4 órakor gyermekelőadás lólhelyárakkal. Mit álmodott Jancsi a karácsonyfán, mesejáték.. Rendes villany világítással
Csütörtökön : Délután félhelyárakkal Gróf Rinaldó, Kürthy Böske felléptével Este rendes helyárakkal Arany kakas, operette újdonság.
Pénteken : D. u. 4 órakor mérsékelt helyárakkal Farsang tündére, villanyvilágítás mellett. Este nincs előadási v
Szombaton: Leányvásár, operett. Bogár Gizi ós Kürthy Böske felléptével.
Vasárnap: D. u. Mágnás Miska, operett.
Este utoljára Leányvásár.
* A „Farsang tündére" tegnapi második
előadása bizonyos tekintetben még fényesebb és pazarabb volt, mint a premier. Kürthy Böske a társulat közkedveltségnek örvendő piinta-donnája kreálta tegnap a címszerepet, akinek brilliáns játéka, pezsgő temperamentuma végig uralta az egész előadást ós szinte magával ragadta partnereit, szenzációszámba menő gyönyörű toilletjei pedig a bámulat moraját váltották ki a közönségből. A kiváló együttes többi tagjai is méltó osztályosai voltak Kürthy Böske óriási sikerének.
Ma délután és este ugyancsak a Farsang tündére megy, délután Bogár Gizivél, este pedig Kürthy Böskével.
* Tolongás a színházi pénztárnál. A Farsang tündére mindkét előadására csak ugy kapkodják a jegyeket. Úgyszintén előre válthatók a jegyek hétfőn a „Papa kedvencéihez valamint a keddi Matuska rémdráaoához, mely bizony csak egyetlenegyszer kerül színre Kanizsáa.
Értesítés.
I
Tisztelt vevőimmel közlöm, hogy a hatósági árucikkek kimérését 1020 január hóban megkezdem. Aki ezen árucikkeket nálam óhajtja beszerez«!, —• az máris előjegyezhet üzletemben.
Dlóisy Béla
Kossuth Lajos-tér 6.
APRO HIRDETÉSEK
Bálimba eladó* — Zrinyl Miklós utoa 62 »zém. , 2348
mos<l*ttsekr£uy tükörről és márványlappal oladó Kazlnozy-ut I. sz. 2352
. ............
Maidnem uj állapotban lövő fittom télikabát eladó. Batthyány-utoa 10. sz.
ÜzlettárN, megfelelő tőkével korestetik. Cím a kiadóhivatalban. 2350
Egészséges, erős öt Hónapos leányka tartásra fizetéssel kiadó, esetleg örökbeadó. Bővebbet a kiadóhivatalban.
Kelkáposzta-, kalaráb-, zeller-, makói hagyma- és . egyéb kerti magvak már kaphatók esetleg más magvakért elcserélhetók a Gazdakör áruraktárában Sugár-ut 18. sz. alatt. Ugyanott takarmánymész is (40°/s-os phos-phortartalommal) beszerezhető. 2349
Székeket megvételre keres
Stojanovlls Lambert Klnlzsl-u. Jl.
•\' •
Képkeretezést és üvegezést elvállal. fflern Kálmán üveges
Klnlzsl-u. 21. sz. 2333
. «__;_.
Keresek eaaládos, szorgalma«, erőteljes vincellért jó fizetéssel. Grünleld Adolf, Magyar-u. 25. sz.
Mindennemű gramofon, kerékpár, motorkerékpár, öngyújtó stb. javításokat >utányos áron vállal DonAt Feieuc szak-mohanikus, Arpád utca 26. szám. Ugyanott alkatrészek is olcsón kaphatók. 2346
Eladó jókarbanlevő gyermekkabát és ruhaüzlet berendezési allványdeszkák, 2 korcs-maasztal, üzletajtók, egy falióra stb. — Batthyány-u. 1.0. szám. 2353
i »11 i i in iwmmmmmmmmmm^tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmm
ZSOLDOS-tanintézet
Budapest, VIII. Dohányu. 84.
a legjobb sikerrel készit elő polgári-és középiskolai magánvizsgákra, felvételi vizsgákra stb. Tllltli: JÍZttf 12WJ.
Érlesitem a nagyközönséget és uradalmakat, hogy
mindennemű szőrmét
(nyul, róka, stb.) — legmagasabb\' napi áron vósórolok* —
Szamck Mór, KazinczHL 12,
w .
Schapringer Adolf
órán és vésnök, Nagykanizsa.

Nagy választék zsebórákban, Idusokban* arany«
és •xAsftnsartskfcMfti
Javítások mérsékatt Árban, pontosan ■ ■ ii és gyorsan végaztatnak.
fAl"


1919. december 21.
_______
nMMV


••»»«r "»•
wmmm
Teljes lakásberendezések,
ízléses és elsőrangú kivitelben kaphatók a Dunántul legnagyobb
bútoráruházában
> sacAm.
Vérkerlilet tí2.


I j
1
1711 \\ nafjymozgóazlnház
V1 LiA vJ Szarvas szálloda, feieion 74. sz. Vasárnap, hétfő. December 21. és 22.
MAGNUS
az óriás néger felléptével I i« m • !•!
kalandordráma 5 felvonásban.
Előadások kezdető 6 és 8 órakor. Tatár- él tniiepiapokon 3, 5, tói 7 és 8 órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók. 5gC5 gSRSSSBSKSS*
NAGYKANIZSA
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. sz.
Tilefii: 59. szám. Sfirsinyclra: „Imf ttankaiizu.
Közellátási czélokra vásároljak minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és leölt sertéseket Vadféléket
Babot
és egyéb élelmiszereket!
A budapesti hatósági Élelmiszer Pelhozataii Egyesülés megbízottja.


Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12-ig és d. u. 2-6 óráig kérjük leadni.
Elköltözés miatt azonnal eladó
egy csinos ebédlőszekrény,
egy csinos ebédlőasztal 6 székkel.
Megtekinthető naponta délután 2-től 3 ig Szemere-utca 4/a. — (Kefegyár mellett, Luria-házban.)
URÁNIA mozPdi[éP-Palote
w A». JLK n 1 i. XX Hoiflwyt-». 4. T«Itf*n 151
Szombat, vasárnap. December 20., 21.
Fantemas detektív I. kalandja
A titokzatos Vénus
Detektiv-dráma 4 felvonásban.
== Előadások kösatpokti 6 és 8 órakor r-Vtsár- és annepntptkoi 3, 5, VsT és 8 órakor.
Egy pár ló szerszámmal ós kocsival együtt eladó. —
Eötvös-tér 7. szám alatt.
Ajánlok előnyős árban legjobb minöségö szivarkahövelvnkfit es papírokat.
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete Club, Kohinor, Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, faros, Ottoman, Sempronia, Riz Cassino, Samum, Viribus Unitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és müvészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szivarszipkákban. — Viszonteladóknak eiönyüs eitjroszárak,
Gyufa nagyban és kicsinyben t
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
===== Korona-szálló épület. ■

\\ \\
Nagyróosol uradalomba kerestetik nagy gyakorlattal bíró kovAclehető\'eg segéddel ós inassal legkésőbb 1920 évi április 24 iki belópósse». 2338
- Áruforgalmi R. T.
Zalavármegyei Kirendeltsége, Nagykanizsa
Bazár-épület I. emelet
A Dói-Zalai Takarékpénztár hátsó helyisége.
Távirati cin*: MFuturaa
Alapiíók:
A „Hangya", az Országos Központi Hitelszövetkezet ós • Magyar Mezőgazdák Szövetkezete.
Az intézet vásárol nagyban : Mindenféle magvakat,
• v * # *
hüvelyeseket, zsirt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, gyümölcsízt,
* ■ -
fát, faszenet, valamint vágó- és igásmarhát, sertést, bort, bőrt gyapjút slb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól felszabadult területek ellátására, export célokra.
Foglalkozni fog azonkívül a megye gazdaközönségé-
v
nek mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi iparcikkekkel való ellátásával.
Az intézet nagy nemzetgazdasági feladatokra vállalkozva reméli a megye gazdaközönségének hathatós támogatásátt .
Ajánlatokat kér szóbin, írásban vagy telefoiOH.
•\' ■ ■ ? \'\'■ • ......■ • ■ ■ %..


mm
■ \'

Nyomatott: a ,ZaUm Nyomda ósp Hirlakiadó Vállalatnál WagykanixsáiL


^\'".T^\'v"":


Xft.HI. éwfölfmm.
^(uftHkkltilUfitii:
maoykanizsa,
Sugár-ut 4.
Z«la Nyomdavállálaf
^ő-ut 5. 81.
Megjelenik hétfő kivételével mindennap korareggel
«
mmmm*I m,
POLITIKAI NAPILAP.


" 5> í \'\'N\'
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :
F.gy hóra ... 19 E.
Negyed évre . . 45 .
Páléira .. 99 , Bgéti évre
Hgyes szám ára : 60 fillér.
■ II. W
g,(rkf«lt0l4fl te kla<l4hWfitall telefon TI.
N?om<ta! telefon 117«

Főszerkesztő:
TÓTH ZOLTÁN
. i

Főmunkatárs c< laptulajdono.« t CSILLAG JENŐ
Hirdetéseket, nyílt-teret és atagáa-közleményeket díjszabás szerint veez wr tel a kiadóhivatal.


A politikai helyzet.
Budapest\\ dec. 22, A szociáldemokrata-párt szombati határozata után a politikai közvélemény elsimultnak tekinti a válságot. Az a vélemény alakult ki, hogy Bárczy indítványa némi módosítással fogadtatik el. Most már a keresztény körökben is, bizonyosra veszik a l fenforgó ellentétek eltüntetését. A szociálde-^ mokratapárt szombat estfhatározatát a keresztény pártok nagy megnyugvással vettek tudomásul sa blokk, tagjai ugy vélik, hogy a bé kés együttműködésnek minden feltétele megvan. A döntő minisztertanács az internálás és a válsággal kapcsolatos kérdésekben ma dé< lután tartatik meg. Bárczy is ugyartekkor terjeszti be rendejet-tervezetét a cenzúra kérdé* sében. A cenzurarendelet az ünnepek után fog megjelenni.
H
A miniszterelnök proarambeszéde.
Budapest; dec. 22. Huszár Károly miniszterelnök szombaton Csongrádra utazott, hogy elmondja programbeszédét. Délután 5 órakor érkezett meg Csongradra, ahol Kovács főjegyző üdvözlésére kijelentette, hogy most minden pártvillongást félre kell tenni, össze kell fogni mindenkinek, hogy Magyarországot romjaibői felépíthessük. Este a csongrádi ^pártelnöknél rendezett vacsora alkaimával
k t < . K .
azon nézetének qdott kifejezést, hogy Magyarország csakis olyan politikát folytathat, amely-lyel barátokat szerez magának. — Vasárnap reggel a népgyűlésen hatalmas beszédben fej-, tette ki programját a miniszterelnök. Vázolta r ^azokat az okokat, amelyek az ország romlását okozták s kijelentette, hogy bosszúállást -nem hirdet: a bűnösöknek lakolniok kell, azonban a félrevezetet tömeghez a megbo-csájtás fegyvereivel szabad közeledni. A zsidókérdésről a következőket mondotta a miniszterelnök : Tisztelem a szorgalmas és becsületes zsidó pblgárt^rsaimat, akik az országban produktív munkát végeznek, de a zsidóság körében nagyon sokan akadtak" a közelmúltban, akik csak arra törekedtek, hogy az ország\' 100 éves fundamentumát aláássák, ¡•^Ezeknek többé nem szabad szóhoz jutniok.
A népgyűlés a Hymnusz eléneklése vei * ért végot.
Magyarország békefeltótelei.
Berlin, dec. 22. A francia és angol lapok részletéket közölnek a teljesen készen álló magyar békeszerződésből. A szerződés igen jelentős intézkedéseket tartalmaz a Magyarországtól elszakadó részeken élő nemzetiségi kisebbségek védelméről. Igy az olyan Egységes területeken, amelyeken 40 ezer vagy énnél több magyar él, magyarnak kell lenni
a közigazgatásnak, iskolának és templomnak. Magyar iskolának olyan területeken is kell létezni, ahol 40 ezernél kevesebb magyar cl. Ezen intézkedések betartására permanens antantbizottságok fognak őrködni. A békeszer-ződes ezen pontját a csehek és szerbek már el is fogadták, csupán még a románok vonakodnak. A Duna Kegensburgtól a Szulina
• »
öbölig nemzetközi lesz s a Dunabizottság székhelye most rnár hivatalosan is Budapest. A szerződés rendelkezéseket tartalmaz arra nézve, hogy az angolok és franciák kiépítik a csepelt kikptőt és a • Duna-Tisza csatornát. Magyarország a legközelebbi tiz éven belül \'gazdasági szerződéseket csak antantellenőrzés mellett köthet. Magyarország hadereje hat gyalog és 2 lovasdivízié. Magyarország határai legnagyobbrészben ugyanazok maradnak\\ mint amelyeket a mostani demarkációs vonalak Jelölnek meg. A petrozsényi és felsőmagyarországi szénbányák termelésének fele 10 éven át Mr.gyarországot illeti meg. Az államforma felett népszavazás dönt, de a szerződes 126. szakasza szerint Habsburg többé Magyarország trónjára ,nem üthet. Magyarországnak 25 óv alatt 18 milliárd hadikámótlást keli fizetnie s dunai\' hajóínak 20 százalékát az antant részére kell kiszolgáltatnia. A magyar békeszerződés a fiumei kérdést semmilyen formában sém érinti.
nyugszik, de iparának szüksége van munkásokra, keieskedelmében a zsidók is nélkülözhetetlenek. Minden rétegnek össze kell fognia, mert Magyarország sem húzhatja ki magát azon szabályok alól, amelyek Európa többi államainak rendjét és boldogulását biztosítják.
Bűnvádi eljárás gróf Károlyi
Imre ellen.
. > -
Budapest, dec, 22. Beniczky belügyminiszter Mattyasovszky főkapitány élőterjesztésérc megadta a budapesti államügyészségnek a felhatalmazást, hogy Károlyi Imre gróf ellen nyilyános rágalmazás és becsületsértés miatt a bűnvádi eljárást folyamatba tegye.
I békekonferenciáról.
Páris, dec. 22. Az ötös tanács foglalkozott azon pénzügyi helyzettel, amelyet Magyarországon a bolseviki kormányzat által kibocsájtott bankjegyek idézték elő, továbbá tanulmányozta a magyar-román-jugqszláv vasút kérdési.

\\
Egy francia tábornok a -magyarokról.
Budapest\\ dec. 22 Tournadretábornok
s> ,v»a^->V« . >.«.<•\'« I\'WM.m. w/iw » "*
Az olasz kamarából.
Róma, dec. 22. Az olasz képviselőházban a külügyminiszter bejelentette, hogy az
még nincs megoldás. Ez a bejelentés .nagy izgalmat keltett. Az egyik4 szociáldemokrata képviselő követelte, hogy tegyék\' meg az előkészületet .a köztársasági államformára. Nitti miniszterelnök energikusan
a Szegedet megszállva tartó csapatok parancs- jelentette ki, hogy nem türi a^. ilyen felforgató noka ma Budapesten tartózkodott ahol Pest?r I törekvéseket s beszédét a király éljenzésével
Lloyd munkatársa kérdést intézett hozzá, mit tart a magyarokról.—r. Tournadre a legnagyobb rajongással beszélt a magyar fsj hősiességé ről, vendégszeretetéről, szabadságvágyáról, az irodalom és művészet iránti vonzódásáról s egyéb ragyogó képességeiről. De kijelentette, hogy ezzel szemben vannak a magyarságnak nagy hibái is. Ezek: pártoskodnak, az egyéni érdekeket a közérdekek fölé helyezik, ami az országot rendszerint az ellenség kezére juttatja. A magyar nemzet történeto állandóan nagy pártoskodásokról tanúskodhat. Karakterizálja a magyart az is, hogy mindig mentőre vár. Most is keres egy olyan zsenit, aki az ország bajait megszüntethené, de fájdalom ilyen, nincs. S mit tesz erre a magyar ? Belsőleg szétszakadozik, ahelyett, hogy egyesülne. Kerüli a munkát, kimerül a szónoklatokban s kísérletet sem tesz a pártoskodás, gyűlölködés megszüntetésére. Pedig érzi, tudja a nemzet minden egyes tagja, hogy az ország megmentésénél az ország összes férflainak együtt működésére vannak utalva. Az ország nagy-reszben agrár-állam —» a kisgazdák vállain,
vegezte. A király ünneplésében csak a baloldal nem vett részt.
Megérkezett az elstf cseh szénvonat.
Budapest\\ dec. 22. Ma reggel megérkezett Budapestre az első szénvonat. A vonat 35 waggonból állott, ebből 10 waggon koksz, a többi 25 waggon pedig gázszón.
iW"**"\'\'
Tözsdp*
}Budapest\\ dec. 22. A tőzsdén ma igen kesernyés hangulat uralkodott. Valuta: Lei 367, Márka, 318, Dollár 138, Rubel 224, Frank 13 25, Font 515.
Magyar hitel 1160, Osztrák Htel 7195,
Kereskedelmi Bank 4180, Magyar Bank 010, Leszámítoló 660, Agrár 1125, Fabank 2030,
Konkordia 850, Gizella 980, Beocsini 2200,
Sárvári 1700, Drascho 1500, Általános kőszén
4800, Schlick 598, Adria 6300, Atlantiks 3150,
Levante 3250, Klotild 1080, Nasioi 8100.


> iMjk * *. « ~ -v f
2.
ZALA
1919. december 23.
i
Horthy fővezér Nagyhanizsán.
— Sóját tudósítónktól. —
*
Vasárnap délután egy símpla távirat ér-. kezett Kanizsára, amely a nemzeti hadsereg fővezérének, a legendáshírű Horthy Miklósnak Kanizsára érkeztét jelentette be. Az a lenem-irhaté szeretet ós rajongás, amellyel a magyarság e vezér alakját övezi — teszi, érthetővé, hogy még a tegnap esti órákban nagy sürgés-forgás indplt meg a városban, parancsok, rendelkezések, utasítások röpködtek széjjel s rövid egy óra múlva, n^ár mindenki tudta, hogy hétfőn délben a legnagyobb magyar hazaftt tisztelheti Nagykanizsa falai között.
A táviíat a megérkezés időpontját. nem y jelölte meg, s igy már reggel 8 óra után nagyszámban lepték el az érdeklődők a pályaudvar környékét. Félkilenc órakor megérkezett a díszszázad is Csikós főhadnagy parancsnoksága alatt,-majd egymás uján jöttek a Város katonai és polgári hatóságainak . fejei. Ekkor még valahol Zamárdi körül járt a fővezér
\\ sinautója s ugy számítottak, hogy fél 11 felé
\\
ér majd Kanizsára.
Közben sürü pelyhekben megeredt a hó, egyszínűvé festve mindent az egész környéken. A fogadtatásra megjelentek bevonulnak a váró és éttermekbe, kisebb csoportokra oszlanak és élénk diszkurzus keretében vitatják meg, hogy mi lehet a célja a fővozér utjának,
Közben uj telcfonjelentés érkezik : csak fel 12 felé- fog befutni Horthy sinautója. Fél 12-kor pedig azt jelzik az állomásfőnökség-nck, hogy most indult cl az autó Komárváros-ról, tehát dél körül érkezik meg.
Lassan élénkülni kezd a perron, a váró* teimekból mind többen ós többen jönnek, hogy kellőkép elhelyezkedhessenek *a fogadásra. Bevonui a díszszázad is. Néhány ve-zenysztí és fíiedl ezredes, Zalavármegye ka« ^ tonai parancsnQka már jeUniésty;
hogy a század rendben van. A tisztikar jelenlévő tagjai a díszszázad két szárnyán helyezkednek el: a jobbszárnyon fíiedl ezredes vármegyei parancsnok és tisztjei, továbbá az. állomásparancsnokság tisztikara Pawlas alezredessel az élén. A helyőrség többi tisztjei a díszszázad balszárnyán állanak fel, ugyanitt helyezkednek el a polgári hatóságok képviselni.
Egynegyed egy órakor gördül be az állomás fedett csarnoka alá a fővezér nagy sinautója. Hatalmas éljen. Horthy leugrik s sietős léptekkel megy fel a perronra. Magas, szép szál férfi, erős energikus arcvonásokkal. A fején tengernagyi sapka, prémes katona köppeny, csizma van rajta, az oldalán derékszíj bajonettal. A díszszázad kürtöse a tisztelgőt
faijA.
Előbb Kiedl ezredesnek, majd Pawlas alezredesnek jelentéseit fogadja, majd elvonul a díszszázad előtt, kezet fog a megjelent tisztek valamennyiével és megáll a polgári, notabilitások csoportja előtt. Itt a város közönsége nevében dr.* Krátky István városi főjegyző nagyszabású, tartalmas beszédben üdvözli a fővezért, aki ezúttal elsőizben jelenik meg a város farai között, de akinek legendás hire már régóta itt él közettünk s akinek egyetlen hivé szavára a derék zalai fiuk is csoportosan jelentkeztek zászlói alá.
— Az egész Dunántul Megváltóként üdvözli Nagyméltóságodat, —• mondotta a főjegyző — aki a végső csüggedés szomorú
| stádiumában levő nemzetbe uj életkedvet birt önteni. Mi is nagy lelkesedéssel csatlakoztunk zászlai alá, mert bíztunk benne, hogy Nagy-méltóságod lángoló hazaszeretete ismét fennen fogja lobogtatni a nemzeti trikolort Ez Nagy-méltóságod müve volt s ezért jár ki Nagy-méltóságodnak az egész magyar nemzet osztatlan szeretete. — Ebtfen a városban is ugyanaz a szellem uralkodik, amely Nagy-méltóságod zászlóit körül lengi. Uj reménységek élnek lelkünkben s hogy ezek valóra válhassanak, olyan emberro van szükségünk, mint Nagyméltóságod. Azzal a hó óhajjal végzem: adja a magyarok Istene, hogy ezek a reménységek valóra váljnnak s ájckor beteljesedik Széchenyi * mondása: „Magyarország nem volt, hanem lész!" (Dörgő éljenzés.)
Egyszerű keresetlen szavakkal válasz6U a fővezér. . \'
— Köszönöm Uraim, hogy mégtiszteltek aszal, hogy kijöttek elibém. Nagyon sajnálom, hogy várakozniok kellett.
. Néhány szóval vázolta azokat a nehézségeket, amelyeknek még eléje néz a nemzet s óvá intett mindenkit az optimizmustól. Körül vagyunk véve ellenségtől, de itt bent az országban is meglapul még az ellenség, várva az alkalmas ^pillanatot a harc felvételére. Figyelmezteti belső elleneinket, hogy a. most uralmon lévő nemzeti irányt letörni nem lehet. Azok, akik ti zavarosban szeretnének halászni, nagyon fognak csalódni, mert a belső rendet minden körülmények közt fenn akarja tartani. Kéri a város lakosságát, hogy fogion össze s a közelgő képviselőválasztások Alkalmával olyan embert tüntessen ki bizalmával, aki erre önzetlenségével, becsületességével és hazafias-ságával minden tekintetben rászolgált.
Hatalmas éljenzéssel fogadták az egybegyűltek Horthy szavait, akinek azután az egyes notabilitásokat mutatta be dr. Krátky főjegyző. A fővezér pár sztjt váltott mindegyik bemutatottal, majd a díszszázad elvonulásának
megtekintése után a város kocsijába ült * s
• ✓
kíséretével együtt behajtatott a városba.
A városháza előtt hatalmas néptömeg várakozott a fővezérre s mikor Krátky főjegyző jobbján megpillantották daliás alakját, szűnni nem, akaró ováció tört ki. A fővezér fölsietett a szőnyeggel, fenyőgallyakkal ékes városházi lépcsőn a tanácsterembe. Krátky főjegyző az erkélyre lépett s a következőket mondta:
—• Minden polgárnak kötelességo lelke sen fogadni azt az embert, aki a nemzeti hadsereget megteremtette és a nerpzétt eszmét legszebben képviselte. Fogadja őt Nagykanizsa városa is lelkesedéssel.
Mire Horthy lépett ki s szakadatlan ün-nepeltetés közt mondta :
— Az ország a nemzeti hadsereggel áll vagy bukik. A nemzeti hadsereg kitárt az ország mellett, jöjjön aminek\' jönnie kell. Mindenkinek kötelessége most támogatni a nemzeti hadsereget. A sok becstelenség után kell, hogy most becsület igazság és tisztesség uralkodjék az országban. Kérem a város közönségét is, hogy fogadja lelkesedéssel szeretetébe a nemzeti hadsereg tagjait v
A tomboló tetszéssel fogadott beszéd után Horthy fővezér az egyházi és világi hatósagok fejeivel a Koronaba ment ebédelni. Innen nemsokara visszatért a városházára, ahol teljesen katonai jellegű tanácskozás volt. Ennek végeztével kíséretével kihajtaiott az állomásra, rövid, de meleg bucsut vett a kanizsai uraktól, Krátky főjegyző előtt kijelen-
tette, hogy igen jól érezte magát Kanizsán, aztán sinautójára ült, amely pillanatok alatt eltűnt történelmi nagyságú utasával. Horthy este már rósztvett Budapesten a minisztertanácson. \'
===
HÍREK.
NAPTÁR
Róui. kttth. Viktória. Prot. Viktória ór. kath. Krétai. Gor. kel. (doc. 10 > Menna. Iir. KtsíUv Teb. 1.
A nap kél reggel 7 óra 47 perckor, nyugsslk délután 4 óra 00 perckor.
A hold kél reggel 8 óra 45 perckor. nyugatik d. e. 7 óia 42 porckor.
■M^MBB 1/
Szomorú riport.
Fölhívták a figyelmemet a kanizsai tüdőgondozóra. Minthogy ez a nemes emberbaráti intézmény tényleg megérdemli, hogy foglal-kőzzék azjember vele, felkerestem kövesdi Boér Gusztávne u nőt. Éppen a szegénygyermekek részére válogatott össze karácsonyi ajándékodat, amikor beléptem hozzá. — Kérésemre elmendotta, hogy bizony a tüdőgondozó ügye nem a legjobban áll, sőt a legkétségbeejtőbb, mert a Károlyi aéra óta semmiféle állami támogatást nem kaptak, a kommunizmus meg egyenesen akadályozta az egyesületet működésében, különféle okvetellenkedésekkel. A helyzet ma olyan, hogy az egyesület csak a legnagyobb ügygyel-bajjal tud nemes céljának némiképpen is megfelelni.
Majd elém adta a József kir. herceg szanatórium leiratát, amelyből kitetszik, hogy központ sem tud segítséget nyújtani, mert maga is a tetjes csőd előtt áll.
Éppen szombati nap — tehát az orvosi vizsgálat napja — lévén, átmentünk a tüdőgondozó Királyi Pál-utcai, helyiségébe, ahol már igen sok beteg várta az orvosi vizsgálat kezdetét. A várakozók — legnagyobb része asszony, akiknek l<*gtehbje kisleánnyal jött.
Végig nézem az orvosi vizsgálatot, amely a lehető legpontosabb. Minden betegről naplótJ vezetnek, amelyben a betegről szóié minden adat megtalálható, s akinek tüdőlelete van, azt a naplóba pontosan belerajzolják, a beteg rész pontos megjelölésével.
Az orvosi vizsgálat befejeztével, — amely bizony jó hosszú ideig eltartott — dr. Szigethy Károly főorvos ur, aki az orvosi vizsgálatot és naplóvezetést is végezte egyúttal, — a ^ következőket volt szives mondani a tüdőgon- J dozó mai helyzetéről:
— Mi tulajdonképpen csak az u. n. hek-tikás tüdőbajjal, s a nekik járó gyógyszerek elosztásával foglalkozunk. De amint látta, minden jelentkező, betegről naplót vezetünk, őket az orvosi vizsgálat alkalmával szortírozzuk, s ha nem hozzánk tartoznak, elküldjük **■ / t . > - ,
őket oda, ahova tartoznak, de természetesen
ti * •
mindenkit megvizsgálunk, akárhova is tartozik az illető. Igen sokan járnak ide — különösen nem hézzánk tartozók, akik csak általunk ellenőriztetik a bajukat.
— Mennyi az idei betegek száma?
— Eddig 146. Az elmúlt évben összesen 151 beteget kezeltünk, de sajnos minden való-szinüség szerint most is elérjük a tavalyi \\ számot, sőt tulhaladjuk. Ezt a növekedést rajtunk kivül álló körülmények, a mai nehéz élelmezési visgpnyok, a lakás- és szénmizéria okozzák. Tejhez, — ami legfontosabb lenne egyáltalában nem jutunk hozzá , . .
— Minő támogatást kap az egyesület az | államtél ?
\\
\' 1919. december 21.
ZALA
— Az elmúlt évben summa summérum 5000 koronát kaptunk, a bolseviki régime alatt semmit. Az egyesület helyzete — amely oly nemes célt szolgél — ma olyan, hogy csak a legerőteljesebb társadalmi akció mentheti még a teljes csődtől. \\
Elbúcsúzom a főorvos úrtól — aki eze-tíet már az uton mondotta -1- azon megnyugvással, hogy a tüdőbetegek sorsa ^gen jó kezekben van, amely jó\\kezek azonban magukban a kellő anyagi támogatás hiányában mit sem tehetnek. Itt [igazán csak a társadalom segíthet, de — kevesebb mulatsággal és több áldozatkészséggel!
Az egészben az a legérdekesebb, hogy ezzel nemes emberbaráti intézménnyel a bolseviki uralom bánt legmostohábbul pedig Kun Béla és briganti társai azzal maszlagolták a népet, ho#y elsősorban a betegekről, aggokról, tehetetlenekről gondoskodik a proletárállam s ime, még azon intézmények működc-sét is megbénították, amelyeket a magánjótékonyság teremtett meg. Mutassuk meg újra a betegeknek, hogy a segítséget nem a kommunistáktól várhatják. — erke.
— Nagykanizsa város képviselőtestülete december 23-án délután 3 órakor a városháza nagytermében "rendes közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Villamosáram egységárának felemelése. 2. Szabályrendelet a magáncélokra kiadandó bizonyítványok, valamint a közigazgatási iroda és levéltár által magánügyekben kiszolgáltatandó hiteles másolati kiadmányok után a házipénztár javára befizetendő dijakról. 3. Borital és husfogyasztási adószerződes megkötésének bejelentése; 4. Varga Ferenc ingatlan vételi ajánlata. 5. A v. nyugdíjszabályrendelet módosítása és kiegészítése. 6. A v. közkórház 1919. aug.—dec. havi költségvetése. 7. Jt v. közkórház 1920. évi költségvetése. 8. Az alsónyiresi\' erdőrész csemetekörtjének" házépítés. 9. A Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok szeszfinomitó r. t. ingatlanátruházási szerződésének jóváhagyása. 10. Nagykanizsa—Bajcsa—Légrád-i vicinális uü bizottságába egy kiküldött választása, íl. Kártya ós dominó adó szabályrendelet. 12. A nagykanizsai államilag segélyezett iparostanonciskola 1919—1920 tanévi költsógelőirány-\' zata. 13. Deák Péter v. rendőrfőkapitány nyugdíjazási kérelme. 14. Francz Józsefné hagyatéki ügyében hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv jóváhagyása. 15. A nagykanizsai Szentferenc-rendü zárda kérelme évi javadalmának felemelése iránt. 16. A nagy kanizsa^ kegyesrendi társház kérelme a v. képviselőtestület által megszavazott 10430 K segély kiutalásáért. 17. A városi közigazgatási, főgimnáziumi, kórházi, ovodai alkalmazottak részére segély megállapítása 1919 és 1920 évre. 18. Dr. Pillitz Sámuel lemondása képviselőtestületi tagságáról. 19. A v. altiszti és szolgaszemélyzet 1919 és 1920 évi természetbeni ruhajárandóságának megváltása készpénzben. 20. Krajcsovics József v. kántor fizetésemelés iránti kérelme. 21. Kiss Józsefné v. rendőr özvegyének kérelme Özvegyi ellátásának és gyermekei nevelési járulekának megállapítása iránt. 22. Kovács Petemé v. rendőr özvegyének kérelme özvegyi ellátás és gyermekei nevelési járulékának megállapításáért. 23. Néh. Matkovics Sándor ny. v. tanácsnok özvegyének kérelme özvegyi ellátás megállapítása iránt. 24. Szánté Jánosné elhalt v. erdőőr özvegyének kérelme özvegyi ellátás megállapítása iránt. 25, Péter János v.
| rendőrtizedes kérelme nyugdíjaztatásért. 26. A v. állatorvosok kérelme állatvásárt napidijak felemeléséért. 27. Bognár Mihály iHetfségónek, elismerése. 28. Petrekovícs Magdolna illetőségének megtagadása 29. Gaube Vince, Rup-recht Lajos, özv.Mikula Antalné ós fia kérelme az illetőségi kötelékbe való felvétel kilátásba helyezéséért.
— A rendőrség államosítása Nagykanizsán. A nagykanizsai rendőrség átszervezése most folyik. A kanizsai államrendőrség körülbelül tíz fényi tisztikarból, száz főnyin fölüli gyalogos iegénységből, nyolc lovasrendőrből s tiz titkos rendőrből fog állni; A várost.„Jiárom körzelre osztják-föl. Őrségek lesznek: a volt 48-as laktanyábajn, a vasuion, Kiskanizsán s a fóórség a városházán. Nagy baj, hogy a rendőrkapitányi hivatal jelenlegi helyisége a megszaporodott személyzet részére szük s addig is, míg az államrendőrség u\'y helyiséget talál, — a városházi magánlakásokból kellene hivatalhelyi-ségekéí átalakítani.
— Kommunistatárgyalás. Két ügyben
itélkozett tegnap a nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa dr. Kencdy Imre táblabíró elnök-lésével. Az első ügy vádlottai a zalaszentbalázsi direktórium tagjai voltak, akik a községben a diktatúra érdekeit szolgálták és érettük exponálták magukat. Dr. Metz Jenő államügyész a vádlottakat részben izgatással, rész-
i
ben személyes szabadság megsértésének vétségével, részben pedig hatósági, közeg elleni erőszak kísérletének vétségével vádolja. A bizonyítási eljárás az Ügyész vád- s dr. Krausz Aladár ügyvéd védbeszéde után a törvényszék Szatai István vádlottat 8 havi börtönre, Halász József vádlottat 1 évi és G havi börtönre, Beke Józsefet 4 havi fogházra és Péntek Vendelt 6 havi és 14 napi fogházra ítélte, míg Beke Si mon, Szekeres László é§ Pali Péter vádtófta-kat az ellenük emelt vád alól felmentette. — A, zalaszentbalázsi kommunisták után a.pacsai kommunisták bűnügyének tárgyalására került a sor. A vádlottak: Szúnyog János pacsatüt-tÖsi asztalos, Lázár Ágoston biztosítási ügynök, Landi Ferenc tanító ós Tóth-Csősz Ilona. Valamennyiüket izgatással vádolja az államügyészség. A bizonyítási eljárás és dr. Dómján Lajos ügyvéd vádbeszéde nyomán a bíróság csak Szúnyog Jánost, Lázár Ágostont és Sza-lay Józsefet találta bűnösöknek és őket — bűncselekményüket vétséggé fokozván — 4—4 havi fogházbüntetésre ítélte, Landi Ferencet és Tóth Csősz Ilonát pedig felmentette. Az Ítéletek jogerősek.
— Megszurkálta a mostohaapját. Lod-ner Lajos Petőfi-ut 02. szám alatti lakóst a mostohafia, Nemes György tegnap este 7 óra után összeszólalkozás közben három kés-szurással ugy megsebesítette, hogy Lodnert nagyon súlyos sérülésekkel a közkórházba kellett beszállítani. Lodnert az éjszaka folyamán a vizsgálóbíró kihallgatta —\' állapota válságos.\'
— Jótékonycélu előadás. A nagy« kanizsai Katholikus Legényegylet december 26-án (karácsony másnap?án) délután fét hat órai kezdettel jótékonycélu előadást rendez a Polgári-Egylet nagytermében, melyre az egyesület szíves pártfogó közönségét tisztelettel meghívja az Elnökség. Előadás utárf tánc.
— A rendőri büntető bíróság ítélete.
A rendőri büntető biróság a lefolyt héten a következő Ítéleteket hozta: Kommunista irányú sajtótermékek be nem szolgáltatásért Péter Ferenc 200 korona, Varga Kálmán 8 napi elzárás ós 100 korona pénzbüntetés; 34 háztulajdonos illetvo bérlő a járda tisztítás elrau-c
lasztásáért 20—40 koronáig terjedhető pénzbüntetés ; 42 szállásadó a be- és kijelentés elmulasztásáért 20—100 koronáig terjedő pénzbüntetés. A rendőrhatóság ezúton is figyelmezteti a szállásadókat, hogy a be- és kijelentéseket a törvéayben előirt módon 24 óra alatt teljesítsék, mert azt, aki \'.másodízben követi cl a kihágást, okvetlenül . elzárással fogja büntetni a büntetőbiró.
— Rablógyllkosságok. Az ország minden részén szaporodik a rablógyilkosságok száma. A legutóbbi napokban a budapesti Zugligetben levő lakásán megölték Gödény József elöljárósági kézbesítő feleségét s 400 koronát elraboltak a lakásból. — Szekszárdon szerdán, két katonaruhás fiatalember megölte Mojsai György jómódú gazdát s lakását kirabolták. Két helybeli legény személyében elfogták a gyilkosokat/ A katonai ruhát jogtalanul viselték. Csór községben egy asszonyt öltek meg két gyermekével s azt a családot is kifosztották \'
— A hadifoglyok száma Szibériában.-
Párisi jelentés szerint Szibériában összesen még 162.000 magyar hadifogoly él.
— A gallclaik kiutasítása Budapestről jelentik telefonon: Tegnapelőtt a rendőri razzia 1200 galíciait és egyéb foglalkozás nélküli egyént eredményezett, akiket rézben a hajmáskéri fogolytáborba szállítottak, részben a toloncházban helyeztek el. Tegnap délben a Rombachr és Dob utcákban megismételték a razziát s ez alkalommal is több száz Idegen állampolgárt állítottak elő, akiknek a fővárosból való eltávolítására szintén ,megtették az intézkedéseket.
— Az „Iktosz" és „Magántisztviselő\'
Szövetség" helybeli csoportjai 1919. december 20-án d. c. 10 órakor a keresk. alkalm. helyiségében (Casinó földszint) együttes taggyűlést tartanak. A tagok a feltétlen megjelenésre, elkéretnek.
— Henny Portén, a világhírű német színésznő, kinek tökéletes játéka ós bájossága Nagykanizsa közönségét is meghódította, — uj darabjában mutatkozik be \'a moziközönségnek. A darab címe „Az orvos felesége Ezen darabot az Uránia mutatja be hétfőn és kedden. Bemutátásrá kerül\' még „ \\ kikapós vőlegény-. Ezt képet végig mulatja a közönség.
— Műbutorok a legfinomabb kivitelben, egyszerű és polgári berendezések jutányos árban, tartós kivitelben- Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
— A nyugati. bestiák a címe annak a csodás film-attrakciónak, mely az amerikai Pathe filmgyár remeke s amelyet a Világmozgó, fog sorozatos előadásokban bemutatni. Az első rész címe a Tetovált kereszt. Bemutatásra kerül dec. 23., 24. és 25-én, míg a II. rész dec. 26., 27. és 28-án, a III rész oec. 29., 30. ós 314 én kerül bemutatóra. Mind a három részben Mollie King a csodaszép amerikai művésznő játsza a főszerepet. A 26-iki műsor szenzációját még emeli az is, hogy a helybeli színtársulat* Kabaré-premiert tart a Világ^npozgóban., Jegyek már előjegyezhetők.
Színház.
Heti műsor t
Kedden: Matuska, rémdráma. Ez idényben csak egyszer.
Szerdán: ^Délután 4 órakor gyermekelőadás * félhelyárakkal. Mit álmodott Jancsi a karácsonyfán, mesejáték. Rendes villanyvilágítással
Csütörtökön: Délután félhelyárakkal Gróf Rinaldó, Kürthy Bösko felléptével Este rendes helyárakkat Arany kakas, opei^VC újdonság.
Pénteken: D. u. 4 órakor méísekelt helyárakkal Farsang tündére, villany világi as mellett. Este nincs előadási
Szombaton: Leányvásár, operett. Bogár Gizi és Kürthy Bösko felléptével.
Vasárnap: D. u. Mágnás Miska, operett.
EstQ utoljára Leányvatár.
1919. december 23
■ n áiiw ........Ét i) ii
ZALA
Öriási választékban, teljes lakásberendezések a Ieg-
r ■ . . \\ . . ■ > \'
egyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben tartós és szolid mm ■■■ minőségben. .
URÁNIA "»ozqókép\'paiota
UilAlllA Imimig 4.f335m
Kedden, december 23*Au
Szenzációs bemutató I Henny Portén szereplésével.
a>
Az orvos felesége
drámn U felv, — óh
A kikapós vőlegény
vlirj/itélc a folv.
Jókarbanlevő hálószobabntor meg ▼ételre kerestetik. — Cim a kiadóban
Szántóföld, két hold, Jelenbe kiadó. Művészi kiállítású bronzlámpa eladó
Cim a kiadóhivatalban. 2362
GépészkovAes uradalomba ajánlkozik április 24-óre erős inassal és szerszámmal. Cim a kiadóban. 2360
1. rész: A tetovált kereszt.
kalandor és trükk dráma 4 felvonásban
Szép pedálos cimbalom eladó l
Telekft-ut 29. szilt),
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, (él 7 él 8 érakor.
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók. ,
===== Előadások kösnapokon 0 éa • érakor == Vasár- éa ttnnaprtapokon 3, 5, Vs7 éa 8 órakor
Bérbe, esetleg megvételre keretek 4 szobából én mellékhelységekből álló házat a város belterületén. 3 szobás modern lakást rendelkezésre bocsájtok. Ajánlatokat „Központ" jeligére a lap kiadóhivatalába kérek 3 napon belül. 2363
I Ajánlok előnyős álban legjobb minösógö szivarkahavelyeket és papírokat.
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete i Club, Kohinor, Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Ottoman, Sempronia, Riz Cassino, Samum, Viribus Unitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és müvészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szivar szipkákban.—Viszonteladóknak eiönyós engroszárak,
I Gyufa nagyban és kicsinyben I
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
===== Korona-szálló épület. ■
Teljesen jó állapotban levő, láthntó irásu, Stoewer-gyórtmányu
írógép eladó!
Cim a kiadóhivatalban.
j ||H V óriási mennnyiség
: Ulllinlll ben kapható,keres
1 VllllllJIV kedóknek igen eló
t HU Vilii nyös teltételek
z IIU 1 UlJ mellett szállít:
i Garamvölgyi és Szemere
í dohány nagy- és kül. áruda, vb in it . t^nrunotf. humlhu mi ni uhu
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fól 5 óráig.
Nyomatott a .Zala® Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
Maefkamlxsa, 191». dtolm^ar 24. laarda,

tonnztislg Ii ktaiiUvital:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
Ztla Nyomdavállalat\' Pó-ut 5. íz.
n^^íl»!,«, . .¿fi
Megjelenik hétfő kJ vételé-vei mindennap korareggel
I\'WII^I Ma»»»
Előfizetési «rak:
■ * * r
vidékre postai szétküldéssel :
Egy bóra ... 11 K.
Htgytd évre . • 45 .
Pélévrt ... 60 . •
Bgéix évre \'. . 110 .
Egyes szám ára :
60 fillér.
es«rkc*xt<ls«g! *a kiadóhivatalt telelőn 7«.
I
Nyomdai telelőn 117, ■ ■ ..»mi* mm . iiFőszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
a 11 laa^a^i i i\' > » M i
Főmunkatárs é .Maptulajdonos;
CSILLAG JKNÖ
Hirdetéseket, nyílt-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint veai W tel a kiadóhivatal. ■

Készülődések a választásokra.
Nagyatádi Szabó zalaegerszegi Incldetme.
Budapest, dec. 23. A választási mozgalom egyre élénkül, a pártok agitációja mind hevesebb lesz. Politikait körökben élénken tárgyalják a zalaegerszegi népgyűlést, ahol nagyatádi Szabó közélelmezési minisztert nem engedték szóhoz jutni.
Nagyatádi Szabó több párthivévcl uta-
j
zott le Zalaegerszegre, ahel a kisgazdapárt népgyűlést akart tartani. A kerület keresztény nemzeti pártja Szmrecsányi Györgyöt jelölte képviselőnek, akinek hívei felvonultak a nép-gyi lésre. Ott azután olyan jelenetek játszódtak le, hogy a miniszter nem juthatott szóhoz.
Nagyatádi Szabó az esetet a következőképpen beszélte el egy újságírónak:
— Tény, hogy a zalaegerszegi népgyűlésen nem.engedtek beszélni. Egész ellenzéki politikai pályám alatt sohasem fordult ez elő s most, amikor tagja vagyok a kormánynak, — megtörténhetet. Egy nyilvánvalóan szervezett társaság müve volt az egész. Ezek szüntelenül lármáztak, ón pedig ilyen lármá-
......\' " - ........ ..........................»Mm..................
ban nem akartam beszélni, bár nagyszámban voltak képviselve párthiveim: kisgazdák ^s kisiparosok. Láttam azonban a helyzetet s nem akartam élesebb összetűzést provokálni. Megjegyzem azonban, hogy mindezek dacára alapos reményem van, hogy Zalamegye háromnegyed része kisgazdapárti képviselőt küld a parlamentbe. Ezt fogja tenni maga a zalaegerszegi kerület is.
Hir szerint a zalaegerszegi incidenst nagyatádi Szabó a minisztertanács elé viszi, de tárgyaltatni fogja azt az egyesült kisgazdapárttal is.
E kérdés azonban ezzel korántsincs elintézve, mert ez elsősorban a keresztény pártoknak belső kérdése. Itt ugyanis a keresztény \' nemzeti ós a keresztény szocialista pártok szembenállanak az egybeolvadt két kisgazdapárttal, amelynek vezetője Rubinek Gyula fóldmivelésügyi miniszter. Bár megkísérelték több ízben — a blokk két I frakciója közt semmiféle megegyezés a választásokra nézve nem jöhetett létre és máig sincs megál apitva az, hogy az egyesült pártok jelöltjei hány kerületben léphetnek fel a másik két kereszténypárt sérelme nólküt. A keresztény *feociaíis>ta és a keresztény párt Rubinekéket azzfil vádolják, hogy kíméletlenül törekszenek többségre és arra sincsenek tekintettel, hogy vannak kerületek, amelyek már óvtize- j dek óta a keresztényszocialista párthoz, illetve a néppárthoz tartoztak.
A keresztény blokknak egyik vezére az incidensről kijelentette, hogy ennek a harcnak ki kellett törnie s hogy sokkal előbb ki
ncn tört, az egyedül a keresztény pártok véghetetlen türelmének köszönhető. Már hetek éta azt a taktikát követték, hogy minden megállapodást lehetetlenné tettek, a már meglévő megállapodásokat pedig felbontották, ugy, hogy egyenesen nyilvánvaló lelt, hogy Rubinek Gyula a nagyatádiókkal való szövetkezést is csak azért csinálta, hogy így pártja többségre jusson.
A tegnapi minisztertanács.
Budapest, dec. 23. A M. T. I. jelenti: A kormány -tagjai hétfőn este 6 órakor ültek össze a miniszterelnökségi palotában minisztertanácsra, amelyen a kormány valamennyi tagja rósztvett. A jegyzőkönyvet báreziházi Bárczy István miniszteri tanácsos vezette. A minisztertanács a folyó ügyeket tárgyalta. A tanácskozásokat 9 órakor megszakították. Vacsora után a szociáldemokratapárt memorandumának tárgyalása következett.
«
Az osztrákok lemondanának Nyugatmagyarországról.
Budapest, dec.. 23. Osztrák politikai tényezők Budapesten tudakozódtak aztrányban, hogy Magyarország nem volna-e hajlandó Ausztriával hosszabb tartiímu gazdasági szerződést kötni és ezeSetben Ausztria lemondana Nyugatmagyarországról. Nem először merült fel az a hir, hogy ha Magyarország hosszabb időre kötelezné magát Ausztriát élelemmel ellátni — nem nagyon ragaszkodnának Nyugatmagyarországhoz. A magyar kormánynak már több izben volt alkalma erről az osztrák óhajtásról tudomást szerezni, de eddig sohasem tett még olyan kötelező kijelentéseket, amellyekkel figyelembe vette volna az
osztrákok üzleti ajánlatét.
» •
Windischflrátz herceg Budapesten.
Budapest, dec. 28. Windischgrátz Lajos herceg az elmúlt éjjel Budapestre érkezett.
Népszavazást akarnak a tótok.
Budapest, dec. 23. A katholikus tótsái nevében JehliQska Ferenc dr., a magyarbarát töt néppárt nevében pedig Kmoskó Milíály memorandummal fordultak Párís érsekéhez, amelyben kérik, hogy vesse latba befolyását azért, hogy a tót nemzetnek adassék meg- a népszavazás lehetősége. A csehekhez való kapcsolást vállási szempontból is károsnak tartják. A csehek kigúnyolják a szlovákok vallásosságát, a szent szobrokat vagy megcsonkítják, vagy pedig gúnyos felírásokkal látják el. A tót nemzetnek minden tekintetben jobb dolga volna a régi hazájában: Magyarországban. I védjék.
Korvin-Kleint megakarták
> J w
szöktetni.
Budapest, dec. 23. A napokban letartóztatták Feldmár Marcelt és öccsét Györgyöt. A letartóztatás azért történt, mert a két fiatalember vKorvin Kleint megakarta szöktetni és kiakarta szállítani Svájcba. Egy millió koronát szántak erre a célra. A terv ugy derült ki, hogy Feldmár Marcel 100 ezer koronával meg akarta vesztegetni azokat, akiket Korvin meg-szöktetése érdekében fel akart használni. A letartóztatottak nem akarják elárulni bűntársaik nevét.
* t
Elfogató parancs egy ékszertol val földbirtokos ellen.
Budapest, dec. 23. A büntető törvényszék vizsgálóbirája elfogató parancsot adotj ki az Odescalchi herceg kárára elkövetett sok milliós ékszerlopás miatt Benkő » István 24 éves földbittokos és felesége Fabrinyi Lili ellen.
Királypárti küldöttség Horthynáí
V, Budapest, dec. 23. A M. T. /. jelenti: A magyar\' királyság pártjának küldöttsége keaden délelőtt Pásztély István báró vezetésével tisztelgett Horthynáí. A fővezér keresetlen beszédben válaszolt. Rámutatott azokra a nagy feladatokra, amelyek az egész nemzetre várnak az újjáépítés nagy munkájában. A külső ellenségek mozgolódásán kivüía még mindig nagyszámú belső ellenség is útjába áll a reorganizálásnak. Ma mindenkinek produktiv munkát kell végeznie, akkor nyugodtan nézhetünk a jövő elé. A fővezér beszédének igen lelkes h tása volt a küldöttségre.
Szerb-román közeledés.

Belgrád, dec. 23. Politikai körökben ugy vélekednek, hogy Marinkovich népmüvelődési minisztert, ki magánügyben utazott Bukarestbe, fontos misszióval bízták meg, amely Romániának ós a jugoszláv államnak egymáshoz való közeledésére vo^tkozik. Híre jár, hogy legközelebb Príbicsevics belügyminiszter — aki a mostani román minisztereknek személyes barátja — szintén Bukarestbe fog utazni.
Vilmos csiszár felelősségre
vonása.
.. Berlin, dec. 23. A Daily Mail szerint Vilmos volt német császár állítólag most már beleegyezett abba, hogy megjelenik a szövetségesek valamelyik bírósága olőtt. A helyet és az időpontot maga akarja megállapítani. \' Azt. is feltételül tűzi ki, hogy német, jogásiok

2.
JU

\\
1919. december
A városi képviselő-testület ülése,
Áts József tanácsnok nyitja meg a közgyűlést. Rotschild Samut a közgyűlés elhunyt tagját kegyeletes szavakkal parentálja el\' s indítványozza, hogy érdemeit jegyzőkönyvben örökítsék meg. Az indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
i
Napirend elölt dc. Fricd Ödön szólal fél. Hosszabb bcszédoen mutatja ki, hogy a városi szeszfőző üzemének vezetésére és ellenőrzésére megválasztott városi képviselők azért maradtak meg ezen megbízatásukban a a diktatúra alatt is, hogy a város ottani vagyonát s a mintegy 300,000 ktfronát érő sze szét a város részere megmentsék, xb jol azonban, hogy helyükön megmaradtak, — egyesek azt a vádat kovácsolják ellenük, hogy a kommunizmust támogattak. Ebben a kérdés-ben egyetlen jogos birónak a varos kepvi- | selőtestületét ismeri cl s kérdi, hogy az a .bizottság, amelynek elnöke Újvári Géza volt, helyesen cselekedett-e? Kéri egyúttal, hogy azok ellen, akik ezt a hajszát megkezdték s hivatalos okiratok fölhasználásaval terjesztették, — fegyelmi eljárást indítsanak.
Újvári Géza: Kijelenti* hogy ez a hajsza, ellene irányul, öt városi képviselőtársai beszélték rá, hogy továb\'n is maradjon helyén, annál is inkább, mert a város vagyonáért ii saját vagyonával is felelős. A város érdekei lebegtek szemei előtt s kéri a közgyűlést 6 is, hogy mondjon fölötte Ítéletet.
Dr. 7tf///c^János inditványoaaa, hogy mondjon a közgyűlés köszönetet Újvári Gézának és tagtársainak a városi vagyon meg-.oltalmazásáért. (Nagy helyeslés.)
Dr. Rotschild Jakab indítványozza, adják meg a fölhatalmazást a megvádolt képviselőtestületi tagoknak, hogy a vádak ter-jesstéi ellen bűnügyi- eljárást.. indíthassanak rágalmazásért. Egyebekben a vádakat itt most elbírálni nem lehet s utcg kell várni a szeszfőzde fölügyelő bizottságának évi jelentését, amely a szeszfőző intézőbizottságának működéséről is beszámol. Ebben lehet majd szó az esetleges vétkes és indiszkrét tisztviselők elleni fegyelemről.
Sommer Ignác kéri, hogy a közgyűlés ma igenis döntsön afölött, hogy igazoltnak tartja-e a szeszfőző intézőbizottságának eljárását.
Az elnök szavazás alá bocsátja a kérdést s a képviselőtestület egyhangúlag igazoltnak tekinti a szeszfőző-bizottság tagjait
Újvári Géza (az elnökhöz): Második indítványról is volt szó.
Elnök: Miről?
Ujvari: Fegyelmi alá vonni azt a tisztviselőt, aki indiszkréciót követett el s a vádat terjesztetto.
Elnök : Ki volt az >
Újvári: Hemmert főszámvevő ur.
Hemmert főszámvevő kérdőre vonta Újvárit! hogy kitől nyerte ezen értesülését s visszautasítja a vádat.
Ezután Király műszaki tanácsos terjeszti elő a villamosvilágitási árak fölemelésére vonatkozó tanácsi javaslatát.\' Többen erősen kritizálják a tanácsi javaslatot s a villany társulat eljárását Tóth József, dr. Matek föl-szólalásai után ár. Rotschild Jakab jelenti ki, \'hogy a villanytársulat soha semmi kötelezettségét nem teljesített* a várossal és a kö-
zönséggel szemben. Nem tud olyan könnyen | Letárgyalta ezután a közgyűlés a városé
közigazgatás/, főgimnáziumi, kórházi és ovodai
alkalmazottaknak az 1919 és 1-920 évekre széki
segély megállapítása iránti kérelmét és részükre
az ¿919 évre fizetésük 50«/Vát, a3 1920 évre
* i
pedig annak 10$p/,-át sz.ayazöa meg rendkívül«
belenyugodni* abba, hogy ezent^í havonkint 24 koronát fizessünk azért, amiért ezelőtt I évenként 20-at fizettünk. A vállaltat harnwnc óv alatt elég haszonra tett szert, viselje most a kedvezőtlenebb idők következményeit is. Nem ajánlja, hogy az ujabb árdrágításba be-)emcnjenek. Egyébként ő azt sem.tudja, hogy kik "voltak a város szakértői s milyen számítás alapján jöttek ki ezen egységárak.1 Mindenesetre a maga részérő) szükségesnek tar-tanó a megállapodás^ fölülvizsgálatát szakértőkkel.
Király műszaki tanácsos fölsorolja, kik" voltak a város szakértői és megbizattai, a villanytársulattal lolytatott tárgyalásnál.
.Eperjesy Gábőr hosszabban fejtegeti, hogy miként jött létre a villanytársulattal a tanács által beterjeszt ett mostani megállapodás. Óvatosságra int, mert ha a közgyűlés azt a megállapodást visszautasítja, az a céget se fogja tovább» kötelezni. Egyébként szerinte nem • nehéz összehasonlítani, hogy melyik drágább: a villany-e, vagy ^ gyertya és petróleumvilágitás ? *
Király tanácsos szombathelyi, veszprémi, soproni, székesfehérvári,, kaposvári példákkal bizonyítja, hogy a vihamosteleppel kötött megállapodás reális. ^
Petrik mérnök fölvilágosítást ad az egységárak kiszámításáról. Ha nnponkint az egy lámpaval v»ló világítás 80 fillérbe kerül, — ez szerinte & mai viszonyok közt nem túlságosan sok. . .
Szekely mérnök szerint szinte lehetetlen megállapítani, hogy a villamosfrársiilainak mibe kerül a villany, mert Kanizsán & villamostelep malomüzemmel van összekötve.
Dr. Tamás János Rotschild Jakab indítványát fogadja el, mert pem tud megnyugodni ily horribilis ugrásban az árokná!.
f RoJschild: Magam is beísmstfem, emelni kell a világítási dónkat, de a vSflamös-bizott-* ság munkáját nem tartom aloposnak s igy megbízhatónak. 4
Így én kérem az egész aktát visszaadni a bizottságnak. ...
Malek dr: Kérdi, hogy ha a villamtolep nem akarna világítást adni, mit lehetne tenni?
Fölkiáltások: Katonai igazgatás! \\
Még egy óráig tartó vita után a vi\\tymos ügy aktait visszaadják a bizottságnak.
Ezután egymásután veszi tudomásul a képviselőtestület a magáncélokra szolgáló bizonyítványok, továbbá a közigazgatási, iroda és levéltár által magánügyekben kiszolgáltatandó hitelos másolati kiadmányok után a házipénztár javára befizetendő dijakról, szóló szabályrendelet, a borital és husfogyasztási adó-szerződés megkötésének bejelontésót, valamint Varga Ferencnek ingatlan vétel iránti ajánlatát.
Módosította a képviselőtestület a városi nyugdijszabályrendeletel, amennyiben annak 3. paragrafusát hatályon kivül helyezte ós helyébe a változott körülményeket is figyelembe vevő szakaszt iktatott.
A Nagykanizsa—Bajcsa—-Légrád-i vicinális utibizottságába Plander György kültaná-csost küldötte ki a képviselőtestület.
segély cimén: * Dr. Pillitz Sámuel lemondott képviselő testül »ti tagságáról. Elfogadták.
\' Btfég a városi* altiszti és szolgaszemélyzet természetbeni ruhajárandéságának nrogváltása kérdését járgyalta* le a képviselőtestület s a ruhakoptatás -diját a szolgáJt_-részéra napi 2 koronában, p^erdűírök^Kpedig napi 2 korona 50 fillérben ^lapította meg.
TTöbb jelentéktelenebb ügy letárgyalása
után a közgyűlés <v>te 7 órakor végetért.
« _
Ukránlából Ausztriába.
Lezuhant bolaevlkl pilóta.
* f/Jég mindig sokan vannn^ akik nem akarjál! elhinni, hegy Ausztria egyes részein különösen Bécsbcr.> csendes bolsevizmus van. amely csak alkalmas piílanatia v*r$ hogy teljes dühével egy szép nappti kirobbanjon.
3\'őmozglitójív i?nnek az átko9» áramlatnak a bécsi bolsevista, központ, amelynek ismeretlen szálai elhúzódnak Magyarországba is és összeköttetést tartanak fynn* Leninnel ós a Szovjetországgffl. Kz a központ a legutóbb válságos anyagi itelyzfctbö került, ugy hogy már nem volt képes a különböző segélyeket fizetni, som pedig az agitációs költségeket fedesni, ezért Leninekhez fordultak segítségül. Ez a segítség nctJ\\ is késett volna soká, ha4 útközben Ausztria határánál . egy kis szerencsétlenség köíibo nem jönj amelyet részletesen ismertei azalhói csendőrőrs hivatalos jelen-rése, amelyből nyíltan kitűnik, hogy Ausztria mennyire cinkostársa a magyar bolsevistáknak.
A jelentés egyébként igy hangzik:
Jelentem, liogy f. hó 10-en a délutáni órákban Pinkafőtől Lafnitz (Steier) irányában 2 repülőgép teljesen az ország
határon haladott előre.
0
Midőn Lapincsujtelek község felett áthaladták a magyar határt s mintegy 120 méterre elhagyták, azaz Lafnitz (Stcier) község határába értek, az egyik repülőgép szolgálatát felmondva, lezuhant, mig a másik Bécs irányába tovább haladt.
Midőn a lezuhanó repülőgép a fóld felett mintegy 10 méter magasságban volt, lezuhanás közben az utas kiugrott és ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett.
A lezuhant repülőgépen 2 ládáiéi* volt. Az egyik valami kötszer és gyógyszerrel volt tele rakva. A másik igen nehéz volt és annak felnyitása ellen a pilóta tiltakozott. Igy a 2 ládát és a lezuhant pilótát a járőr beszállította még aznap Grázba. Hogy a nehezebbik láda mit tartalmazott, megállapítható nem volt.
Megállapította az osztrák járőr azt is, hogy a repülőgép Ukrainából jött, mutatója 1300 kilométert mutatott és

Deák Péter rendőrfőkapitány nyugdíjaz-^ Bécsnek volt irányítva
tatását kérte a várostól, betegségére és előrehaladott korára való tekintettel. A képviselőtestület a nyugdíjazási kérelmét elfogadta.
\' A Szent Ferencrondi zárda évi javadalmazását ez évre 30 ezer koronára emelte a I képviselőtestület.
r Osztrák tiszti járőr véleménye szerint a két repülőgép pilótája orosz bol-seviki volt, kik a* bécsi** kommunistákkal akarták az összeköttetést fenntartani.
A lezuhant repülőgép még a helyszínén van.
1919. <fo\\cemberJS4.
ZALA
Most már azt hisszük, nem kell többé bizonyítanunk, hogy Ausztriában csendé bolsevizmus van. Ez a jelentés nannál fényéi sebben bizonyítja, hogy Ausztria egy puska/ poros hordó, amelyet egyre jobban fognak körül a lángok, s amely egy szép napon az anyagilag amúgy is nagyon zilált Ausztriát a legnagyobb veszedelemben fogja sodorni.
A
HÍREK.
december
24
Szerda
N A P T Á R

Róm. kuth. Adám. tíva. Prot. Ád., Kva. Gor. knU». Eug. Gor. kel. (dcc. 11 ) Dániol. Izr. Ktszlev Tob. 2.
A nap kel ttggtl 7 óra 47 perekor, nyugszik délután 4 óra 00 perckor.
A hold kel reggel 9 óra 4U perckor. nyugszik d. o. U óra 40 porckor.
— Megszűnt vonatjáratok.^x Máv. és az osztrák vasutak példajánf a«c)éiivasut is
\'\'megszűntette januárig járatait. Az utolsó vonat tegnap reggel indult Budapest és Bécs felé hihetetlenül megtömve s Bécs ^s Budapest felöl is ugyanakkor érkeztek az utolsó vonatok. Ezen idő alatt kizárólag tehervonatok jönnek, de ezek legalább postát is hoznak, igaz, l\\pgy a pesti lapok ezentúl csak a harmadik napon jutnak cl hozzánk. Sokkal kellemetlenebb ennél, hogy állítólag január elseje után is i^en korlátozott marad a vasutak forgalma. Ellenben.a Déiivasut még januárban uj járatokat fog kapni s forgalmát a francia érdekeltség igyekszik a Máv. forgalma fölé helyezni.
— Eljárás a vöröshadsereg vezérkara elten. Budapestről jelentik telefonon: Ismeretes, hogy Juliiét Ferenc, vezérkaii alezredest, aki Stromfeld leköszönése után a vörös hadsereg vezérkari főnöke volt, továbbá Tombor vezérkari alezredest, a hadügyi népbiztosság vezérkari főnökét, Kerekes és Szakáll vezérkari alezredeseket, akik a vörös front egyes hadtesteinek vezérkari főnökei voltak — a proletárdiktatúra ] bukása után őrizetbe vették. A katonai kerületi parancsrtokság most valamennyit szabadlábra helyezte, Takács és Kerekes ellen — amennyiben semmiféle bűncselekmény gyanúja nem merült fel ellenük — az eljárást megszüntette. Csak Juillet, Tombor és Stromfeld ellen folyik tovább a^ eljárás.
— Mért szöktették meg a románok Garbait? Bécsből jelentik: Mindenki álmélkodott, amikor olvasta, hogy a románok Budapestről való kivonulásuk alkalmával magukkal vitték Garbai Sándort is, a tanácsköztársasági kormány elnökét. Amint most kipattant, Garbai megszöktetésénck romantikus háttere van. Amikor a románok megszállták Pestet, — az ott rekedt vezető kommunistákat a Hungária-szálló negyedik emeletén internálták. Erre a sorsra jutott Garbai is, akit fogságában sürün látogatott meg a lánya, egy föltűnő szépségű hölgy, A szép lányt meglátta s megszerette egy román vezérkari tiszt, aki a Hungária első emeletén lakott s rövid ismeretség után feleségül kérte. Az esküvő Budapesten folyt le s amikor a románoknak ki kellett vonulni, a román vezérkari tiszt" nemcsak feleségét, de az apóst is ipagával vitte.
— A kanizsai lányoknak a zalai gyalogezred következő sastollas katonái kivánnak boldog karácsonyi ünnepeket a Zala utján Gazdag János szakaszvezető,. Csányi Ferenc órvezető, Bozzay Ferenc, Forintos István, Magyar József, Zelkó József , tizedes, Soós |
György őrvezető, Balogh Jánós, Sziváki Gyula, Czobor^ Jánts, M. Tóth Béla, \' Pójfi Imre, Hója Mihály, Magyar József, Czerbusz János tizedes, Raffai Gyula érmester, Szabó Gyula, Kocsis Lajes.
Igazoló eljárás. A f. évi 16034/eln. 31.» számú (72. sz. R. K. szab. rend,) hadügyminiszteri rendeletből kifolyólag minden tiszt, aki hadifogságból visszatért, maga ellen az igazoló eljárást\' kérni tartozik Nem hivatásos tisztek ezen kérvénye a tartózkodás szerinti ille.ékes felszámoló pótkeretnek^Mer-jesztendő be. Ezen kérvény mintája a helybeli felszámoló, pótkeretnél megtekinthető.
— Értesítés. A Király-sörfőzde r. t. részvényeinek 8. -számú szelvényei a f. hó 21-én megtartott közgyűlési határozat .értelmében a Pesti Magyar Kereskedelmi bank helybeli fiókjánál a pénztári órák alatt beváltatnak. \'
• — Antant misszió Rédicsen. A Rédics— Alsűflcndva között a multkorában megesett incidens megvizsgálásóra Rcdi.csre antant-| misszió utazott, melyet a megye részéről Ricdl Miklós alezredes, dr. Skublics Ödön főszolgabíró Barthelmes Valter dö.brétei földbirtokos kizért.
— Jótékonyság. A mezítlábas tanulóknak adakoztak : Adler Károly -10 K, Novotny Ilona 2 leanyruhát és 5 koronát, Dános György 1 nadrágot és egy szvettert.
— Előzetesen jelentjük, hogy f. hó 20, 27, 28-án bemutatásra kerüf a n/amata% c. szenzációs Corvin film, melyben a főszerepeket Pa/\'nay Gábor, Lóth Ha és Fenyvesi Emil alakítják. Rczdezte: Korda Sándor. A film. beállítása és rendezése felülmúlja az eddigi magyar filmeket. Ez\' az első magyar film, mely arra van hivatva, hogy a • magyar filmkultúrát külföldön terjessze. Az érdeklődés városszeVte oly nagy, hogy ajánlatos a jegyekről már is gondoskodni.
— Elveszett pénteken este a Rákóczi-Utcában egy Wcrtheimkassza kulcs 3 apróbb kulccsal. Megtaláló illő jutalom ellenében adja le Rákóczi ű. 15. sz. alatt.
Vasárnap d. e. 9 és 10 óra között elveszett egy sárgásbarna pénztárca a .Fő-uti ujságbódétól a barátok templomáig. Megtaláló kéretik a\'pénz megtartása ellenében a tárcát ós a benne levő iratokat e lap kiadóhivatalában leadni.
— Karácsonyi és ujévl inűvészlapok drbja 40 fillér. Kapható Fischel Fülöp Fiai papiráruházaban Nagykanizsán.
— Műbutorok a legfinomabb kivitelben, egyszerű és polgári berendezések jutányos árban, tartós kivitelben. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
•^•ss^sssssa^oamamámmmmmotwéttmmmmKmmmmm
Renner kancellár Prágában ¿s Belgrádban.
Bécs, dec. 23. A Neues 8 Uhr Blatt kormánykörökből szerzott értesülése szerint Renner dr. kancellár január 7-én Prágába uta-aik, ahol négy napig fog maradni. Bécsbe való visszatérte után — valószínűleg január 14 és 20 közt Belgrádba megy, ahol szintén tárgyalni fog a nemzeti államokhoz való közeledésről. A tárgyalások elsősorban ezzel a kérdéssel kapcsolatosak, de szó lesz politikai ügyekről is.
Clemenceau visszavonul?
Páris( dec. 23. Jól értesült forrásból eredt hir szerint Clemenceau elhatározta, hogy az elnökségre való jelölést nem fogadja el,

^ j
| mert a politikai élettől teljesen vissza akar. vonulni. Visszavonulása a vorsaillesi szered-dés ratifikálása, vagy a szenátusi választások befejezése után fog megtörténni.
Osztrák gyermekek az olasz városokban.
Páris, dec. 23. Olaszországból érkező hírek szerint 4000 éhező osztrák gyermeket fogadtak be az olasz városok annak a felhívásnak\' eredményeképpen, amelyet Renner kancellár intézett a szövetségesekhez.
Tőzsde.
• * " - .
Budapest, dec. 33, A tőzsdén ifla nyugodt mederben folyt az üzlet. A valuta piacon szi(árdabb volt az üzlet. Lei 380, Márka 322, Dollár 138, Rubel 240, Frank 13.40
Magyar Hitel 1100, Osztrák \' Hitel 790, Kereskedelmi Bank 4940, Magyar Bank 900, Agrár —, Fabank 2112, Forgalmi 565, Konkordia —, Gizella 897, Viktória • 2025, Sásvári 1700, Általános kőszén 8980, Salgó •3050, Rima 1952, Schlick 602, Adria 6400, Atlantícu 3271, Klotild l(Af, Nasici 8276..
Színház.

• »
». Heti. műior t
Szerdán : Délután 4 órakor gyermekelőadás félhelyárakkal. Mit álmodoU Jancsi a karácsonyfán, mesejáték. Rendes villanyvilágítással.
Csütörtökön : Délután félhelyárakkal Gróf Rinaldó, Kürthy Böske felléptével. Este rendes helyárakkal Arany kakas, operctte Újdonság.
Pénteken : D. u. 4 órakor mérsékelt helyárakkal Farsang tündére, villanyvilágítás mellett. Este, nincs előadás!.
Szombaton: Leányvásár, operett. Bogár Gizi és Kürthy Böske felléptével.
Vasárnap :.D. u. Mágnás Miska, operett.
Este utoljára Leányvásár.
* Szülök. Küldjétek gyermekeinket ma délután a színházba, me<t derék színészeink erre az alkalomra tanulják be, ezt a kellom es és kedves - mesejátékot, , hogy ., JMU* álmodott Jancsi a karácsonyfán", a címszerepet Ercz-kövy játsza.
*A színtársulat vendégjátéka aVilág mozgóban e hó 26-án karácsony péntekjén d u. 5, 7 ós este 9-kor. Igen érdekes kabaré lesz a legújabb kuplék, tréfák és táncok tcljgs zenekar melletti bemutatásával. Jegyek előre válthatók a Világ mozgó pénztáránál.
Nyilt-tór.
Ezúton értesítem t. rendelőimet, hogy balesetem folytán egyideig nem működhetek, de szabóüzleterp azért továbbra is rendelkezésre áll, hol megfelelő szakerőíől gondoskodtam. Kérem Szíves támogatásukat,
mély tisztelettel Ofenbeck Károly,
szabómester. -
Ajánlok előnyős árban legjobb mlnöségfi sziyarkahfivelveket és papírokat.
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete Club, Kohinor, Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Ottoman, Sempronia, Riz Cassino, Samum, Viríbus línitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és művészi apókban. Levélpapírok/ játékkártya és szivar-szipkákban. —Viszontelactdknak eifinyós eogroszirak,
Gyrffa nagyban és kicsinyben !
HIRSCHLER-tözsde, FŐ-ut
■ i Korona-szálló épület. ■
4
tmm

ZALA
•;
t^ lU\'siviv-; v.
>4-
■■■PMB
_
. ,L "
-■P

-» i/ * \'*>* . -v.-». • « \'•■\'-¿"ív\'* _t \'Itt"i .*. •\\*V-
1919. december 24.
választékban, teljes lakásberendezések a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben tartós és szolid
minőségben.

Teleíoti 889
Kopsfein Lipót, Sopron
Várlc^Klilet 62.
APRO HIRDETÉSEK
Jókarbanlevő hdlóazobabutor mcR Tételre kerestetik. — Cim a kiadóban.
Ebédre és vacio&ára kosztosok elfogadtatnak !
Elismert ízletes házikoszt. — Cim a
kiadóhivatalban; 2366
Képkeretezés! és üvegexéAt elvAUal. Steril Kálmán üvegen KinlzsUn. 21. mz. 2333
Keresek családos, szorgalmas, erőteljes vincellért Jó fizetéssel. Grttnteld Adolf, Magyar n. 25. n.
Gépészkovács nradaloiubH ajánlkozik április 24-óre erős inassal ós szerszámmal. Cim a kiadóban. 2360
l£l*dri jókarbanlevő gyermekkabát és ruhaüzlet berendezési állványdeszkák, 2 korcsmaasztal, üzletajtók, egy falióra stb. — Batthyány-u. 10. szám. 2353
li Mmam
NAGYKANIZSA
Iroda és raktár: Csengernit 6. sz.
Telefon: 59. szám. SQrgfiDycim: „íniof Hagykaoiaa.
Közellátási czélokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és leölt sertéseket
Babot
és egyéb élelmiszereket!
A budapesti hatósági Élelmiszer Pelhozatali Egyesülés megbízottjai
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12-ig és d. u. 1 2—6 óráig kérjük leadni.
DRANIA m0zfl^p-pal0t*
UMIIlllil Boxflonyt-a. i faltba 858
Csütörtök, dec. JS-én
Amerikai szenzáció I
Amerikai dráma 4 felvonásban.
Remek kísérő kép!
T
Előadások kömtpokon I éi 8 órakor
Vasár- és ttiaepnapokon 3, 5, V*7 és a órakor.
B
Teljesen jó állapotban levő, látható irásu, Stoewer-gyártmányu
írógép eladó!
Cim a kiadóhivatalban. .
!
i
\\f| 1 \\ rj nagymozgó színház
V I L/-VU Survas szálieda. Telelőn 74. u
Kedd, szerda, olliitük. December 23. M; és 21
Mollie King
csodaszép amerikai színésznő felléptével
A nyugati Bestiák
1. rész : A tetovált kereszt.
kalandor és trükk dráma 4 felvonásban.

Előadósok kezdete -6 ós 8 órakor. Vasár- és ünnepnapokou 3, 5, fél 7 és 8 órakor. Jegyek d. u. 2 órától clóre válthatók.
{
I

Jókarbanlevő utazóbunda,
olegAns csíkos nadrág és egy rövid nöl télikabát eladó. — Megtekinthetők Rákóczy utca 29. 8Z. alatt. 2360
na
k »• IV

1
Áruforgalmi R. T.
Zalavármegyei Kirendeltségre, Nagykanizsa
Bazár-épület I. emelet
A Dói-Zalai Takarékpénztár hátsó helyisége.
Távirati cim: JFutura"
Alapítók:
A „Hangya", az Országos Köz* ponti- Hitelszövetkezet ós a Ma-gyar Mezőgazdák Szövetkezete.
mm■
Az intézet vásárol nagyban: Mindenféle magvakat, hüvelyeseket, zsirt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, gyümölcsízt,
fát, faszenet, valamint vágó- és igásmarhát, sertést, bort, bőrt gyap-
i / ,
jut stb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól félszabadult területek
4 * *r * ■
ellátására, export célokra.
" Foglalkozni fog azonkívül a megye gazdaközönségé-
>> *
nek mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi iparcikkekkel való ellátásával.
• .... • •• • ^^ff^ff^F * > r ...... -
* ; Az intézet nagy nemzetgazdasági feladatokra vállalkozva reméli a megye gazdaközönségének hathatós támogatását t
t Ajánlatokat kér szólni), írásban vagy telefonon.


NyrmattK: a .Zala- Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán

■ I

XLVI. évfolyaa^
294. HMám
I I Ml
NMnykflHlita, 1918. december 25. OftOtBrtBk

Elftfiíítésl árak
vidikr« P.stal szét-
\' •»» . K< hV r- » vv-A-
küldéssel:
Bfy bér« . . . 18 I K«gyN ém , . 45 , Félém ... 90 ,
Bgéts ém . . 110
naoykánizsa,
Sugár-ut 4.
Zala Nyomdavállalat Fő-ut 5. sz.
Megjelenik hétfő kivételé.
vei mindennap korareggel
| **
BS«rk«dJf Aatgt íb kiadóhivatalt ttlafnn 7.1.
■ »■« \' ■ k
Nyomda« Ulafon m. I \' T(
•____ ))
n^.....«mi**
A miniszterelnök karácsonyi üzenete a nemzethez.
Budapest, dec. 24. Huszár Károly miniszterelnök ji karácsonyi, ünnepekre üzenetet küld a nemzethez :
A magyar história legnagyobb katasztrófáját érte meg u mai nemzedék, — mondotta — soha generáció nagyobb áldozatot nem hozott, mint a mai. Ha a 1 világháború befejezése után a két forradalom alapjában meg nem rendíti a magyar államot, akkor nagyon hamar kiheverhettük volna az eddigi pusztulást. Ha a magyarság uj életre akar támadni, előbb cl kell takaritani a romokat. Az egyéni önzés és pártszenvedély teljes háttérbe szorításával az egyetemes nemzeti erdekeket kell mindnyájunknak előtérbe állítani. Az osztályok nagyzási hóbortja helyébe a társadalmi harmóniát kell állítani. A rrtagyar intelligencia és i a magyar köznép közii szakadékot egészséges szociális érzékkel át kell hidalni. A kalandor politika minden aknamunkáját a népbujtogatók minden becstelensé-gét lehetetlenné kell tenni. A magyar ......társadalom kntholikus és protestáns rétegeinek közösen kell megvivní a harcot a felforgató törekvésekkel szemben. Es a keresztény felekezetek közt oly lelkes atmoszférát kell teremteni, amely . lehetővé teszi, hogy históriai hivatásunkat betölthessük. Elszántak leszünk a meg torlásban a bűnösökkel szemben, de a kiengcsztelődés politikáját kell követnünk azokkal szemben, akit a letűnt rendszer - hibái folytán áldozatul estek a forradalom agitációjának.
— Megállapítom, hogy a magyar nép megértéssel hajlandó egy ilyen higgadt keresztény nemzeti reformpolitikát támogatni. A magyar nép nagy lelki válságok előtt áll. A békekötés válságos napjaiban vigyáznunk kell, ho^y a kétségbeess ne legyen úrrá felettünk. Néhány hét múlva lesz országgyűlésünk, akkor azután sokkal könnyebben kezdődhetik meg az ország reorganizációja. s b Ha betudjuk bizonyítani, hogy életerős nép vagyunk, akkor bármilyen is legyen a párisi ítélet — bizom abban, j hogy a magyar nemzet a mostani válságból megerősödve fog kikerülni!
Nagyfontosságú politikai tanácskozások.
Budapest; dec. 24. Huszár Károly miniszterelnök ma délelőlí magához kérette gróf Somssich józsef külügyminisztert éa i Rubinek Gyula földmlvelésügyi miniszteri. I ^ A tanácskozásokon részivel! Horthy Miklós \'
Budapest, dec. 24. Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter ma egy újságíró előtt a következő nyilatkozatot tette — A> papírpénz felül- cs lebélyegzéséről különböző hirck forognak közszájon. Ezekkel szemben hangsúlyoznom keli, ^ogy ilyen elhatározásról szó sincs.
82.
m f
ZALAI
1019. december 19.
.....
A fogház karácsonya.
Dr; Szabó Lajos vezető államügyész humánus érzése meleggé, színessé varázsolta a fogház lakói számára a karácsony ünnepét. A,foglyok részére tegnap délután ünnepélyt rendezett, — pedig nemesszivü adakozások folytán megjavított, ünnepi koszt kerül a festetlen asztalokra.
Pár perc 3 óra \'előtt. A sziirko ház vas-pántos cellaajtói sorjában nyilanak fel s egy* másután vonulnak la|<ói a fogház első eme* létén lévő kápolnahelyiségbe. — Fogházőrök sietnek jpbbra-balra nagy kulcscsomókat zörgetve, rendezkednek, elhelyezik a foglyokat a kápolnában. Itt lesz az ünnepség. Fehér pokrócokkal leterített szoba a kápolna, az elején oltárral, jobbról balról padsorokkal, hátul az ajtó mellett oigona. Az oltár* mellett jobbról hatalmas karácsonyfa, gyönyörűen díszítve.
• Három óra van. A rabok már elhelyez-
.......
kedtek a kápolnában. Mindnyájan nem férnek cl bent, jórészük kiszorul a folyosóra. Nagyon sok ismerős arcot pillant meg az ember soraikba». Brónyai, Bárány, Beck, az egykori direktóriumi tagok ott ülnek cgymásközelében. Borcsányi a nemrég 5 cvre itélt hadügyi megbízott mélyen behúzza magát kabátja gallér-\' jába Pongrácz detektívnek reumája van, nem \\ tud állni: egyik udvarias elitéit kollégája feláll és felajánlja neki helyét. Prihoda, a kis vézna terrorista érdeklődve néz körül a szobában. Bukovics, a másik terrorista látszik csak - idegesnek.
A nők csoportja nz ajtón kivül helyez kedik cl. Érdekesebb alak köztük a\' halálra itélt keszthelyi rablógyilkos némotlány* Egész csinosan van öltözve. Többször egymásután a karácsonyfa édességeire veti sóvár tekintotét: nagyon régen lehetett része ilyesmiben.
Dr. Szabó Lajos vezető államügyésszel az élén bevonulnak a meghívott vendégek: Jeromos atya, az ünnepség, szónoka, > tör-vényszók, járásbíróság, rendőrkapitányság és a sajtó képviselői.
A kápolnában felzug az orgona hangja s a legnagyobbrészt kommunista elítéltekből álló fogházi énekkar karácsonyi énekbe kezd. Rendkívüli megilletődés fogta el az embert, amikór éppen azoknak az ajakáról hangzott cl az Isten dicsőséget hirdető ének, akik röviddel ezelőtt egy vallás- és nemzetellenes irány szolgálatába szegődtek. Áhítat, megilletődés a foglyok arcán. Még Bukovics is, aki az előbb emberölő pillantásokkal tekintett körül, most imára kulcsolt kezeire horgasztja fejét.
Afc énok utolsó akkordjai is elhangzanak, .Jeromos atya lép az oltár elé és beszélni kezd. Beszél a szeretetről, amelynek minden ember szivét át kell hatnia, beszél a megelégedett szogénységről, amely sokkalta több boldogságot tud az emberek szivébe csepegtetni, mint az elégedetlenség magvát örökösen magában hordozó fény, pompa, gk?dagság. A lelkipásztor hangja mind ércesebbé válik; most azokat ostorozza, akik az egyenetlenség, elégületlenség és kételkedés csiráját hintették el á hivők között. Végül figyelmeztette a foglyokat, hogy a fogház karácsonyestéje is megnyugvással töltheti el a lelkeket, ha azok megbánásra őszinte.
A legmélyebb megilletődést keltették a gyönyörű szavak A legtöbb szem könybe borült. Most Umét a fogházi dalárda szerepelt. Ismét egy szenténeket, majd a Hymnusat énekelték el « ezzel a fogház karácsonyi ünne- f

pélye véget ért. A foglyok visszatértek cel- j Iáikba, ahol ünnepi vacsora yárta őket. Azok a hálás tekintetek, amelyeket á távozó foglyok Szabó vozető-állam.ügyószre vetettek, — bizonyítják, vhogy ez a bánásmód, teljes bizonyossággal visszavezeti a társadalom meg-tévelyedettjeit az igaz útra. •
HÍREK.
Wf.
1 <J4\'
deoember
25
Csütörtök
NAPTÁR
Róm. kath. Kirácsony. Prot. Karácsony. v>ör. kath. Karácsony. Gor. kel. (dec. mSsplrld far, WsíIov Teb. 3.
A nap két roggol 7 óra 47 porckor, nyugatik délutui 4 óra 09 porckor, r \' A hold k<5l rcgKol 10 óra 44 perc., kor_nyulaik d.,o. lü óra 42 porckor


Tudod-e
nyájas olvasó, hogy a háború kitörése éta a hatodik karácsony virradt rád a mai nappal r Vissza t<j3z-c még emlékezni a háború legelejére, amikor abban . reménykedtél, hogy „lombhullásrakarácsonyra meglesz a béke.- Hatszor hullott le azóta a lomb / hatodik már az ünnep s béke még mindig nincs. Sőt a legnagyobb megpróbáltatás előtt most áll a magyar nemzet A hat esztendős világrongés legnagyobb katasztrófája most szakad a fejünkre, amikor az országnak több mint felét fogjuk elveszíteni s az erről száló írást elszoruló

szívvel, fuldokló torokkal, véresre tépett ujjakkal saját magunknak kell aláírni. A megváltoztatlanba bele kell nyugodni. Nem mondhatjuk, hogy nem adjuk oda Erdélyt, nem mondhatjuk, hogy rögtön vérrel szerezzük vissza Fclsőmagyar-országot, mert legyöngült, elvérzett, tönkrevert nemzet vagyunk. De csák \' egyelőre kell hazánk megtépésébe, föl-> darabolásába belenyugodnunk. Addig, mig megerősödünk,4J^ feledjük el, hogy "volt már hazánk földarabolva,.amikor az osztrák császárt, nemzeti királyt, török szultánt és az erdélyi fejedelmet urblták egyes részei. *Ne feledjük el, hogy Lengyelországot kétszer és földarabolták . s ime, most az a vihar, amely bennünket megtépett, —- őt most egyesítette, \' fólszabaejjtotta. Ne ^feledjük cl, hogy Elzász és Lotharingia évtizedekig Németországhoz tartoztak, most mégis a gall-kakas védőszárnya alatt áll. Országunk \' letépett részelnek visszaszerzéséhez azonban már mos hozzá kell kezdenünk; cz pedig igy történjék, hogy az iskolákban a leglángalóbb hazaszeretetet hirdessek s az anya gagyogni kezdő csecsemőjét Erdély és Felsőmagyarország ncvéro tanítsa meg legelőször. S fogjon össze máris mindenki, aki ebbon a hazában született, felekezeti, nemzetiségi, f\\Ársa-dalmi külömbség nélkül az ország^ioi-épitésére, fÖlvirágoztatására, mert csak egy erős Magyarország remélhoti azt, hogy amikor az alkalom elérkezik, — mindent visszaszerezhet, amit most elraboltak tőle. Az ország fölépítésének munkájánál mindenkire szükségünk van, akiben magyar érzés lakik s aki dolgozni tud ós akar, bármiként hívják is, bármilyen legyen a vallása, foglalkozása. Aki az építés munkáját pártoskódással, felekezeti vllongások fölidózésével aka-

dályozza, az nem magyar ember, az nem akarja, hogy Erdély és Fölsőmagyarország ismét a magyar jogart uralja.
— Evangélikus Istentisztelet. Az evangélikus templomban a karácsonyi ünnepek alatt Sósíarécz Ferenc püspöki s. lelkész tart istentiszteletet« Idő d. o. 10 óra.
— Horvát hetilap Nagykanizsán. A sok szónoklás mólle/t, hogy micsoda eszközökkel mentsük me& Magyarország számára a tőlünk elszakito/t nemzetiségek szimpátiáját,. — végro egy cselekedet. S boldogok vagyunk, hogy ennek/ a cselekedetnek a színhelye NagyíaHt^a, ahol tegnap jelent meg az az egyetlen muraközi nyelven szerkesztett hetilap: a Medjimurje. Mert no gondolja ám
■r
senki, hogy a muraközi horvát nyelv a?onos a drávántulival. A horvátországi és a muraközi horvát nép nem érti meg egymás beszc-dét s a zágrábi, lapok hiába iparkodnak masz-lagolnl az erősen magyar érzelmű derék muraközieket. A harminchatodik évfolyamát élő Medjimurje, amely Csáktornyán jelent meg s amelyet Fischel Fülöp nagykanizsai nyomdász alapított, —• eddig is megbecsülhetetlen szolgálatokat tett Muraközhen a magyarságnak. A jövendőben pedig a legfontosabb nemzeti és kulturális hivatás vár rlá. Az uj uralom 7» Medjimurjót megszüntette, — a nyomdát elvette s ezért kell annak most Nagy-kanizsán megjelenni s innen ápolni Muraköz derék horvátjaiban az évezredes magyar érzelmeket. A kitűnően szerkesztett lapnak, amely tele van izzó magyar hazaflságu cikkekkel, Hajbarics István a szerkesztője s a Fischel Fülöp Fia cég adja ki. Ha mindenki ugy szolgálja a magyar nemzeti : érdekeket, mint a Medjimurje fölelevenitői, — akkor nem kell sokáig keseregnünk a tőlünk* elszakított területek miatt.
Egy-orosz !ögöiy rémtette. Borzalmas bűncselekmény tartja izgatottságban Csór község lakólt. Egy orosz fogoly, aki egy özvegy asszonynál volt szolgálatban, munkaadó ^sszon^át és ennek két kis gyermekét kegyetlenül meggyilkolta, kirabolta ós azután megszökött, özv. Zsédclyi Pálnó csóri föld-mivesasszonynak már több mint három éve volt munkása Gozola Iván orosz fogoly. Az asszony és munkása között ezideig a legjobb egyetértés volt, sőt azt is beszélték, hogy gyengédebb viszony is fűzi őket egymáshoz. Gozolát, a rablógyilkos oroszt mindenki tisz-
• \' í V.. - r^-.K ■ .
tfcssóges, csöndes munkásembernek ismerte, aki még korcsmába som járt. Mult pénteken este Gozola pénzt kért az asszonytól, aki azonban a kérelmet megtagadta, mire szóváltás támadt közöttük. Később aftnban kibékültek ós senki, talán Zsédelyiné legkevósbbó sejtette, hogy az orosz micsoda szörnyű tervet forgatagyában. Szombaton reggel feltűnt a szomszédoknak, hogy Zsédelyiéknél minden Csendes, senki sem mutatkozik a házban, döbben átmentek megnézni, hogy nem történt-e valami baja az özvegynek és gyermekeinek, A nyitott ajtón át rémes látvány tárult eléjük. Az özvegy 14 éves fia a küszöbön feküdt holtan, szétroncsolt koponyával, .12 éves kisleánya pedig az ágy lábainál óriási vértócsában: Zsédelyiné az ágyban véres párnák ós takarók alatt szintén halott volt. Gozola Iván éjjel támadt rá a családra. Az asszonyt kés-szürásokkal ölte meg, a gyermekeket pedig, akik menekülni akartak, fejszecsapásokkal te ritette lé. Gyilkos munkája után Gozola kira-
^cv V-
— s<<siáitt»H
\' 1919. december 21.
ZALA
boltA a lakást: pénzt és egyébb értékeket magához véve — megszökött. A rablógyilkos kézrekeritésére széleskörű nyomozás indult meg.
— Szabadost a soproni fegyházba szállították. A bakénaki bűnügy jogerisen elitélt vádlettait: Szabados Árpádot, Holmik Gyulát, Zoltán Jánost, Molnár Gábort és a két terroristát fegyházbüntetésük kitöltése végett az elmúlt héten a soproni fegyintézetbe szállították. Raűch Ferenc, aki mint vasmunkás a fogház lakates műhelyében dolgozik, itt maradt Negykanizsán.
— Gépírásban Jártas rokkantlsztek elhelyezése. Gépírásban jártas hadirokkant tisztek ós altisztek magasabb parancsnokságoknál elhelyezést nyerhetlek. Jelentkezés a hadűgyminíszU r»un harmincegy- osztálya címére az alábbi adutok közlése mellett kizárólag írásban történhetik: 1. Allományílletékes csapattest 1918. november 30 előtt, nyugdijasoknál tartózkodási hely ó^ nyitvántarté hatóság jelenlegi hatóság. i> rendfokozat, rpng* 3. név, a gépírásban való jáwasság. A*, fok és ezt hol sajátította el. 5. rók:jantsáb\' mibenléte. C. koráhbi alkalmazás. 7. nyelvismeret. Kűlö^ nös ügyességek pl. gyors:rás, rajzolód 8. harctéri szolgalat, hol és meddig. 9. tényleges szolgálat teljesítőkről a fenti adatokat elöljáró parancsnokságuk, gyűjtve tegyék meg. 10. megjegyzés, különös kérelmek, javaslatok.
— A fogház karácsonyi ünnepére ada
koztak: Dr. Rothschild Jakab patronage elnök gyójtése 895 kor., IVager Ferenc Í5 kilő, Pet-rics György 2 kiló, Reii Ernő 2 kiló, Singer Izidor 2 kiló, ManJlbaum Oszkár 1 kiló,. So-mogyi Samu 1 kiló, Kiugor {Símon 5 kiló hust, Lackenbacher Ádám 3 kiló zsirt, Kardos Vilmos háromnegyed kiló hust, Katholikus missio GO koronát, Sörgyár 25 liter sört, Beck Henrik, Sípos Andor, Gyenes Lajos, Rosenfeld Adolf Fiai és Ágh Teréz cukorkaféléket. %A nemesszivü adományokért lapunk utján hálás köszönetet mond dr. Szabó Lajos vezetŐ-államügyósz. - — A Katholikut Legényegylet műkedvelő ifjai által december 26-án (karácsony másodnapján) délután fél hat órakor a Polgári Egylet nagytermében tartandó jótékonycélu előadáson szinre kerül: A betlehemi bakter. Pásztorjáték 3 felvonásban. A fehér kabát. Karácsonyi kép 1 felvonásban. Külön kívánjuk megemlíteni, hogy az estélyen a színtársulat népszerű művészei: Érczkövy ós Göndör urak is közreműködnek, hogy komoly és magas nívójú énekeikkel a n. ó. közönséget szórakoztassák.
— A tüdőbajosok karácsonya. A kanizsai tüdőbajosok segítésére Pollák M. Emil 2000 koronát és Windisch József 200 koronát adományozott. Ez ^kót nemesszivü adomány lehetővé tette, hogy a szanatórium-egyesület ötvenhat kanizsai tüdővószes részére az ünnepekre fejenkint fél kiló cukrot, két kiló finom lisztet ós tüzelőfát utaljon ki s őket tovább is segítene. Jószívű emberbarátok, kérve-kérünk benneteket, kövessétek a föntebbi példát.
— Nyugatmagyarország sorsa. Wein-
teufel osztrák nemzetgyűlési képviselő kijelentette, hogy Nyugatmagyarország számára szervezett hivatalok már. készen állanak feladatuk átvételére, csak arra várnak, hogy az antant elrendelje a bevonulást, illetve, hogy arról a területről a magyarokat elparancsolja, mert ők fegyveresen fellépni nem akarnak. Az uj or« szágrészben a magyar törvényeket alkalmazzák ós csak fokozatosan léptetik életbe az osztrák törvényeket. Az uj országrész központja Sopron lesz.
— A Centrál kávéház Szylvesztere. A
Centrál kávéház agilis tulajdonosai nagyban készülődnek, hogy vendégeik Szylveszterkor minél kedélyesebben érezzék níagukat. Több cigánybanda fog felváltva muzsikálni,\' a színtársulat legnépszerűbb tagjai fogják legjobb kabarészámaikat előadni, ezenkívül lesz malac-visitás, kéményseprő, tűzijáték és sok más móka, amiknek legjavát megtepetésnek tartogatják a közönség számára. Remélhetőleg losz tehát jékedv.
— Eljegyzés. ZsoWes Gyula órás és ékszerész f. hó 23-án eljegyezte Bcrger József vízvári á\'lomásfénök leányát Elluskát.
— Közellátási közlemények. Az 1920 ik
évre szóló hatósági igazolványokat az élelmezési hivatal fotytatélag a következő sorrendben állítják ki: December 29-én Beck Henrik és tteeger Adolf vevői részére. December 30 -án Brand Adolf és a délivasuti élelmezési raktár vevői részére. December 31-én Berger Benő es Balaton Testvérek vevői részére. 1920. január 2 án Gyenes Lajos, Diósi Béla és Bruocsícs József vevői részére. Január 3 án Magánalkalmazottak szövetkezete, VVollák Mór és Bruncsics János vevői részére. Január 5 én Dedovátz Béla és Toch Miksa vevői részére. Január 7-én Fleischacker Albert vevői részére. Január 8-án Fischer Ferenc- vevői részére. Január 9 én Rácz-utcai fogyasztási szövetkezet és Rosenbe g Béla vevői részére. Január 10-én Rosenfeld A. Fiai és Rosenthal Jakab vevői részére. Január 12-én Lackenbacher József és Mezriczky József vevői részére. Január 13 án Neu ós Klein vevői részére. Január 14-én Mersits Nővérek vevői részére. Január 15 én Reích Mátyás vevői részére, január 16-án Sipes Andor vevői részére. Január 17-én Stainpf Zsigmond vevői részére. Január 19-én Szieger lstvánné vevői részére. Január 20-án Valics és Deutsch vevői részére. Mindenki a részére. nv$gft!JapUQtt napon jelentkezzék az élelmezési hivatalban és ugyanakkor régi hatósági igazolványát mutassa be, mert az elmaradó családok igazolványai csak január 20-ika után lesznek kiállithatók. Minden csa\'ád az uj hatósági igazolvány beszerzési költsége fejében 2 koronát tartozik befizetni. Közellátási Üzemek.
— Esküvő. Meiczer Jenő f. hó 25s-<ón
■ >
délután 4 órakor tartja esküvőjet Stern lös-kévol Csengery-utca 16. sz. alatt.
— Igazoló eljárás. A f. évi 16034/eln.
31. számú (72. sz. R. K. szab. rend.) had-ügymíniszteri rendeletből kifolyólag minden tiszt, aki hadifogságból visszatért, maga ellen az igazoló eljárást kérni tartozik. Nem hivatásos tisztek ezen kérvénye a tartózkodás szerinti illetékes felszámoló pótkeretnek terjesztendő be. Ezen kérvóny mintája a helybeli felszámoló pótkeretnél megtekinthető.
— Yamata egy nubiai rabszolga életét ós tragikumát adja. Yamatát egy francia márki veszi meg kínzójától és szabadsággal ajándékozza meg ae a párisi levegőjében Yamatát a parfüm és Ninon ragyogó szépsége elkábítja, Ninont azonban elveszti, obben való elkeseredésében megöli Ninznt. A filmen sok előkelő pompa, megható groteszkség, mely és lobilincselő melog érzés lüktet, ami ezen müvet fölébe emeli az eddigi „Corvin" képeknek. A főszetepben Rajnai Gábor, Ninon szefop-lője pedig Lóth Ilus, a rendezést pedig Korda Sándor látta el. E csodás képet, az Uránia három napig mutatja be. F. hó 20, 27. és 28-án. Ez az első film, melyet a magyar filmművészet külföldön való terjdsztóséro készült.
— Műbutorok a legfinomabb kivitelben, egyszerű és polgári berendezések jutányos árban, tartós kivitelben. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
! Színház.
Heti inűser t
Csütörtökön: Délután fólhelyárakkal Gróf Rinaldó, Kürthy Böske felléptével. Este rendes helyárakkal Arany kakas, operelte újdonság.
Pénteken: D. u. .4 órakor mérsékelt helyárakkal Farsang tündére, villanyvilágítás mellett. Este nincs előadási
Szombaton: Leányvásár, operett. Bogár Gizi és Kürthy Böske felléptével.
Vasárnap: D u. Mágnás Miska, operett.
Este utoljára Leányvásár.
* Színházi hírek. Ma .délután 4 órakor
Kürthy Böske és Körmendy Árpád felléptével a Gróf Rinaldo kerül szinre. A közönség nagy érdeklődéssel tekint ez előadás elé, mert ijBmét gyönyörködhetik két kedvencének: Kürthynek és Körmendinek művészi játékában, akiket már pár napja nélkülözni volt kénytelen.
Este Bogár Gizi felléptével az Arany kakas cimü énekes vígjáték képezi a műsor tárgyát. Az est főérdekessége Bogár Gizi felléptén és azon kívül, hogy Érckövy és DezsŐ versenyezni fognak a közönség meg-nevettetésébén — az á fanyes táneduett, amit H. Zombory Ilonka es Érckövy lejtenek. Ez előadásra ajánlatos már délelőtt jegyekről gondoskodni.
Nagyban készül a színtársulat a Leány-vásár szombati bemutatóján, amelynek sikere annál is inkáb biztosítva van, mert a főszerepeket Bogár Gizi, Kürthy Böske, Antal Nusi, Szemere Józsa, Körmendy, Érckövy, Dezső, Szikla és Láng játszák. •

Értesítés.
Tisztelt vevőimmel közlöm, hogy a hatósági árucikkek kimérését 1920 január hóban megkezdem. Aki ezen árucikkeket nálam óhajtja beszerezni, — az máris előjegyezhet üzletemben.
DIÓMy Béla
Kossuth l,«Jo*-tér 0.
URÁNIA MTOWfrpaM*
Vliniun Ho«QoaTÍ-i. 4. falttal W*
i
Pintek, janiit, vasárnap. Dttnker 26., 27. ts 28.
„Corvin" szenzáció I i
Exsotikus történet. Rendezte Korda Sándor.
X , » ¿í m\'.•\' • • \' V --y V ftf?\' • j ^ ■
Főszereplők: Rajnai Gábor, lóth Ha ót Fenyvesi Emil.
Bldtditok kösnapokoa B *» 8 órakor
Tatár- ét fimitpatpokog 1, 5, VtT ét 8 értkor
__-•, i ,t > >V ^ i L
.....................ii .»—y ......... \' ............<""»■«;
SZABADOS ANDOR
ezelőtt BAKOS ét SZABADOS
Zsák-, ponyva-, zsineg- is textiláru iiuMeifa
Badtpett) VM UAIvAuy utca 18.
Azonnal raktárról szállíthat:
Kenderzslneget ós zsinórt minden vastagságban, cipészfonaiat. Gazdasági kötélárut, ipar- ós malomhevedert. Kendertömlőt. Uj zsákot. Vízmentes ponyvát. — Meleg takarót, lótakarót. Szalmazsákot ós fejvánkost. Mindennemű kárpitot és szíjgyártó cikkeket. — Legalsóbb órak, — legpontosabb kiszolgálási \'
Zalamegye és környéke részére minta-küldemény ós rendelések felvétele: Nagykanizsa, Csengery-ut *27/A. II.
TI5LKFON eoe.
HlliiÉ&si
m


u

! A ^wiíwtivZ sjmbvkú & 1____ i^Ü__

1919. december 2i.
¡^rie^ i-i^At í fii\'
választékban, teljes lakásberendezések a Ieg-egyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben tartós és szolid
minőségben.
i U:;-; . yr )\'<
• , \\ r

Telefon «5«) tsi^ám.
2267
Vérkerület 62.
APRO HIRDETÉSEK
i
Ellátást keren i.Jésb hivatalnak kis családdal egy szobái)-« n í*>tékes élelmiszert adhat. Található Kossuth Lajos tér 7. szám, háziasszonynál. , _
Iut^TtlIgeiiN leftuy lakAwt, ellá tást keres urtiőuél, Clm a kiadóban.
Jókarbanlevő UAlÓHzobabntor meg ▼éleire kerestetik. — Cim a kiadóban.

Elsőrendű száraz
aprított tűzifa
kapható minden mennyiségben
KONDOR AOOLF és TÁRSA céflnél.
= Megrendelhető «= Arany János-utca 2 és a telepen Tárház-utca 18.
DÉili élÉÉllOllli vilii
NAGYKANIZSA
Iroda és raktár: Csengernit 6, sz.
Ttlefn: 59. szám. SQrginytlin: Jmos" Ragykaulzs*.
Közellátási czélokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- é$ leölt serfiseket
Vadfélékeí Babot
H\'*
tii
és egyét) élelmiszereket!
A budapesti hatósági Élelmiszer { Felhozatali Egyesülés megbízottja.


Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12-ig és d u. 2 6 óráig kérjük leadni.
ytehifk*
_
■ ■ ■ \'■ 1 ............. • """..........
: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
íijllVllll Jll\'lil itV\' I T,[| Ml

\\/l I Á r* ntfl/moigósi
V1L/\\\\J Szarvas szálloda. Teleli
Inház
Szarvas szálloda. leleloo 74. s^
n
szerda uütíitök. Urain 1124. és 25.
Mollle KInu
csodaszép amqrikai színésznő felléptével

1
A nyugati Bestiák
1. rész: A tetovált kereszt.
kalandor és trükk dráma 4 felvonásban.
Elöadásak kezdete 6 és 8 órakor. Vasár- ál ünnepnapokon 3, 5, fól 7 ée I érakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
ímvmÍmUimm * ¿A >*-¿öv, i ■ ^..^\'JXmK ■
Hirdetéseket
. t . ». < -i i tv- . \'V i ,J »».
csak a kiadóhivatal vesz fal
naponta délután fél 5 óráig.
r

Ajánlok előnyős árban legjobb minőségi szivarlcahövelyekct és papírokat.
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete Club, Kahínor, Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Ottoman, Sempronia, Kiz Cassino, Samum, Virfbus Unitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és művészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szivarszipkákban. —Viszonteladóknak etőnyis engroszárak.
Gyufa nagyban és kicsinyben 1
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
.. ■■ Korona-szálló éptllet. ■ ■ ;
Teljesen jó állapotban levő, látható irásu, Stoewer-gyártmányu
írógép eladó!
Cim a kiadóhivatalban.

i R. T.
Zalavármegyei Kirendeltsége, Nagykanizsa
Bazár-épület I. emelet
A Dói-Zalai Takarékpénztár hátsó helylaage.
Távirati cin.: „Futura"
Alapítók:
A „Hangya", ez Országos Központi Hitelszövetkezet éa a Magyar Mozögtudák Szövetkezete.W
Az intézet vásárol nagyban : Mindenféle magvakat, hüvelyeseket, zsirí, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, gyümölcsízt, fát, faszenet, valamint vágó- és igásmarhát, sertést, bort, bőrt gyapjút stb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól felszabadult területek ellátására, export célokra.
Foglalkozni fog azonkívül a megye gazdaközönségének mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi iparcikkekkel való ellátásával.
Az intézet nagy nemzetgazdasági feladatokra vállalkozva reméli a megye gazdaközönségének hathatós támogatását t
Ajíilitikit kér szóbu, iruban vagy telefonon.
M,ltl\' éwf^l,^^»* (taiykulm, 1819. itoambip 98. Vasárnap
—\'——■ ■ i ---------f|.— ■ JJWI ------------ - r
mmtmm:
naoykanizsa,
Sugár-qt 4.
\\
Zila Nyomdavállalat Fő-ut 5. sz.
Megjelenik hétfő kivételé vei mindennap korareggé
285
szám
■ KM »IMII
Előfizetési árak: vidékre postai szétküldéssel :
B«j fcéra . M««y«4 évre Félévre Bgéas évre
. 19 L
.mi
• P • v m.
Egyes tzirn ára:

t
POLITIKAI
NAPILAP
tiO fillér.
Sí tw- ;Vl
fiS«rkMSt«M?l U klodóhUol.U t.l.fnn V«.
Nyomdai leleíon 117,
MM

******
■J i
FfiszerkcsztÓ; TÓTIl ZOLTÁN
• - • K v.fr.
■ in nnnmirt* ■ ww
Főmunkatárs é* Inptulajdono* t CSILLAG JENŐ
........ll^l\'.l i\'lKrt
* > ■»-• ílrvtT öí(t)
Hirdetéseket, nyllt-teret és magán* közleményeket díjszabás szerint vesz cr—;— fel a kiadóhivatal. ■■■■■■ ■>

A miniszterelnök az összeesküvésről.
Budapest, dec. 27. A Magyar Távirati iroda Jelenti: A keresztény nemzeti egyesülés pártjaban ma este élénk élet volt. Megjelentek a pártkörben Huszár Károly miniszterelnök, Benlczky, Haiier és Bieyer miniszterek és mások. Huszár beszédet intézett a megjelentekhez, amelyben efceket mondotta:
— Súlyos természetű bünügy derült ki az utóbbi napokban. Az ügyben a hadbíróság nyomoz. (Felkiáltások. Statáriumot!)
Huszár: Horthy kezeibe van letéfvc az ügy. A vizsgálat mai állása arra \' enged következtetni, hogy az ügy miaden-sflflBt slk\'e-rúl , kü*>gesni. ^Mindenkit, aki ez ügyben kompromittálva van, felelőségre fogunk vonni. Nem engedük me g, hogy a bűnösök közül es k egy is elmenüküljön. Viszont hiába lenne az is, ha egyebek vétkeiért testületeket/ esetleg egész pártot meg akarnánk büntetni. A vizsgálut kiderített e, hogy a bűnügybe nem is annyira munkások, mint inkább intellektüellek vannak belekeverve. A vizsgálat a bünügy minden részletét kiderítette és megállapította, hogy a merénylet szálai ege-szen Leninig nyúlnak
— Nemcsak a mi érdekünk, hanem a minket környező és nyugati országoknak is érdekük, hogy az ügy minden részletét kidé rithessük és a bűnösök elnyerhessék büntetéseiket. Mert ha ebben az országban még egyszer fellobban a bolsevizmus lángja, nem fog megállani határainkon, hanem fel fogja forgatni egész Európát. Remélem, hogy a pártot rövidesen tájékoztathatom a részletek felől Ez alkalommal részletektől nem nyilatkozha-tom, uiivel ez a nyomozást megnehezítené.
A párt tagjai a miniszterelnök beszédet helyesléssel vették tudomásul.
Politikusok a vidéken.
Budapest, dec. 27. Huszár Károly miniszterelnök holnap, vasárnap reggel 8 órakor Mezőkövesdre utazik, ahol nagyobb beszédet fog tartani és még este visszatér Budapestre, Haiier István kultuszminiszter Félegyházán, Karaffíath Jenő dr. miniszterelnökségi államtitkár Ipolyfelkán, Raífay Sándor dr. igazságügyi államtitkár pedig Abonyban mond holnap programbeszédét.
Haiier, akit eddig Budapest I. kerületben és a felsőlövői kerületben jelöltek képviselőnek, a ceglédi jelöltséget is elfogadta.
Apponyi beszelni fog a békekonferencián.
Budapest, dec. 27. Apponyi Albert grófnak külföldi barátai részéről lépések történtek avégből, hogy Apponyinak Parisban ne-esak a politikai élet vezetői és u békekonfe-
alkalma
rencia egyes tényezői elét» legyen megvilágíthatni politikai helyzetünket, hanem arra is legyen alkalma, hogy a békeszerződés átadása előtt hosszabb, beszédben mutathasson rá gazdasági, politikai és társadalmi viszonyaink- történelmi fejlődésére s azon érvekre és körül nényekre, amelyek Magyarország jobb jövőjét európai ériekké teszik. Kilátás van arra, hogy Apponyi személyére és a magyar\' nemzet szerencsétlen helyzetére való tekintettel nem fogunk mint néma sze rcplok a békekonferencia asztalánál ülni.
Egy izgatással vádolt orvos bűnügye.
Budapest, dec. 27. A kommunizmus bukása után letartóztatták dr. Szőllős Henriket, aki u diktatúra alatt május e sején a Rókus kórház udvarán a személyzet előtt beszédet mondott, amelyben hangoztatta, hogy azokat, akik a kommnnista eszméket nem támogatják, ugy kell agyonütni, raint a kutyákat. Szőllőst j ma vonta felelősségre a törvényszék. Tagadja hogy ilyen beszédet mondott volna. A tárgyalást hétfőn folytatják.
Szakadás az osztrák szocia lista
pártban.
Bécs, dec. 25. A Neue Wiener Journal jelenti: Reriner kancellár hirtelen megbetegedése a saját párthiveitől való clkedvetlenedé-sere vezethető vissza, mert a radikálisok pártja éles hangú határozatot fogadott el a Magyarországon vád alá helyezert terroristák érdekében. Meglehdt, hogy a szociáldemokrata pártban nyilt szakadás fog bekövetkezni, amennyiben a mérsékeltebb elemek Renner elnöklésével önálló párttá nyilvánítják magukat. Bauer és Adler ez esetben külön radikális. pártot alakítanak.
Massaryk rólunk.
Béta, dec. 27. Massaryk dr. a cseh-
Garami intő szava Bécsből.
> ; o
Bécs, dec. 27. Az Arbeiter. Zeitung.
mai száma cikket közöl Garami Ernő tollából. A cikkben Garami a több, k között felszólítja a magyar szociáldemokrata pártot, hogy lépjen ki a kormányból, mert Tia tovább is részt vesz a kormányzásban, ezzel súlyos hibát követ cl.

(
Magyar-, Olasz-, Lengyel gazda* sági megállapodás
*
Bécs, dec. 27. A Corr/ere-nek táviratozzák Varsóból : Beavatott politikai körökben hire jár, hogy Lengyolország, Olaszország ós Magyarország közt bizonyos megállapodások jöttek létre, illetve a már meglévő érdekközösséget egyöntetűen leszögezték. A megállapodások elsősorban gazdasági • jellegűek és sem politikai, sem katonai élük, vagy jelentőségük nincsen.
A külföldi kommunisták
„, .. erőlködései.
m . i \' i\'
Bécs, dec. 27. A bécsi kommunisták mindent elkövetnek, hogy Korvin Klein Ottót a megérdemelt kötélhaláltól megszabadítsák és céljuk elérésére a legpokolibb eszközöktől sem riadnak vissza. Tegnap ultimátumot intéztek a bécsi magvar követséghez ós bejelentették, hogy ha a követség 24 óra leforgása alatt garanciát nem vállal Korvin-Kleín Ottó megke-gyelmezéscért és kiszabadításáért, ugy levegőbe röpítik a bécsi Magyar Házat. E fenyegetés következményekép a bécsi Magyar Házat tegnap rendőrkordon vette körül.
Ez üggyel kappsolatosan Varsóból érke-kezett futárok kijelentették, hogy Lenin rettenetes bosszút akar állni Korvin-Klein és dr. László Jenő kivégzése esetén: az Oroszországban lévő összes hadifoglyokat, köztük egy Széchenyi grófot is felkoncoltatja.
D\'Annunzió elhagyta Fiumét.
Pária, dcc. 27. Rómából jelentik: Hire
.-v* \' *vv-v - • At* * \'y*N ** A\'\' ?*
szlovák köztársaság elnöke a Neues Wiener ^ hogy D\'Annunzió megállapodást kötött az Tagblatt prágai tudósítójával beszélgetést kormánnya, ég elhagyta Fiumét.
folytatott. A beszélgetés során Massaryk rátért Szlovákország helyzetére, és a felföldnek Magyarországhoz való helyzetérc.
jUint minden államnak — mondotta —
: Tőzsde.
Budapest, tlec. 27. Az értéktőzsde iránya ma is szilárd volt. A valutapiacon a Lei 37?,
ugy Magyarországnak is alá keli vetnie magát I Márka 318, Dollár 138*50, Rubel 228 koronán
a békeszerződés feltételeinek, amelyek a határokat mogállapitják. A mi országunk határai m eg változta/hatatlanok (?).
Arra a kérdésre, hogy ki lesz , Magyarország jövendő uralkodója, igy válaszolt az
elnök: •
— Véleményem szerint angol herceg
nem lesz. Az angol politika ugyanis sokkal
józanabb, semhogy presztízsét ily módon
kockáztassa. A királyi palástot másutt szövik.

zárult.
Magyar Hitel 1247, Osztrák Hitel 717$, Kereskedelmi .Bank 5200, Magyar Banlf 950, Leszámítoló 700, Agrár 1240, Fabank 2108, Forgalmi 575, Konkordia. 920, Gizell* flO, Beocsini ^480 Sárvári 19Ü0, Drasxíhe lg20, Általános készén6170, Rima i900, Levante 3501,\'Klotild 1160, Olaj 132K A bécsi tőks
w
dén ma A magyar koronajáradék 3 százalék* kai esett. ^
26.
ZALAI

1019. december 19.
HÍREK.
daoambtr
28
Vasárnap
NAPTÁR
Róni. kath. Aprószentek. Prot Aprósieotek. uör. kath. T. e. v. G6t. kel. (d«o. 15) Anti. Isr. Klailev Teb. 6.
A nap kii reggel 7 óra 40 perckor, nyugsrik délután 4 óra 12 perckor.
A hold kél d. u. 1 óra 45 perc. kor. n^ugssik éjjel 12 óta ¿4 perckor
— Nagykanizsán az államrendőrség megkezdte működését. A nagykanizsai rendőrséf történetében tegnap jelentős esemény állott be. Életbe lépett ugyanis a városi rend* őrség államosítása s mára a városi-, és határrendőrség „államrendőrség* cimen egybeolvadt. Ez alkalommal Beusterien Erich rendőrtanácsos. a nagykanizsai államrendőrség vezetője telkes, buzdité beszédet intézett a nagykanizsai államrendőrség egybegyűlt tagjaihoz. A tegnapi napon megtöitént az állam* rendőrök uj szolgálati beosztása is. E szerint a város 4 körletre oszlik. A legénységi (igydk vezetésével Síuller László főfelügyelő, osztályparancsnok. bizatott meg. Az első ós második körletben két-két idősebb altiszt és 20—-20 államrendőr, a harmadikban pedig 2 altiszt és 12 államrendőr teljesit szolgálatot, a negyedik körletben (Kiskanizsa) három altiszt és 20 államrcndör végzi a teendőket Némethy Béla rendőrfelügyelő pflrancsnok-sága alatt. Vasutőrséget teljesit Lengyel Mihály rendőrfelügyelő vezetésével 8 államrendőr. A központi őrség áll % altisztből ós 8 emberből, továbbá a tartalékból. A szolgálat ma már ezen beosztás szerint folyik. A bűnügyi-, kihágási-, rendőrségi-, és közigazgatási ügyosztályok szervezése, továbbá a segéd- és kezelőirodák felállítása szintén folyamatban van.
— Nyilvántartás a háborúban résztvettek részére. Tudvalévő, hogy a két fo ra-dalom és az azokat követő zavaros állapotok ugy a katonai, mint a polgári hatóságok munkáját annyira megzavarták, hogy azoknak az egyes katonai személyekről készült nyilvántartásai teljesen értéküket vesztették, sőt a legtöbb helyen egyáltalában nem is léteznek. Ezen a lehetetlen állapoton kíván segíteni az a hadügyminiszteri körrendelet, amely tegnap Nagykanizsa városához leérkezett. A rendelet szükségesnek látja, hogy ismét rendszeres és pontos nyilvántartások készüljenek valamennyi, a világháborúban részt vett katonáról s ezért elrendeli, hogy a közigazgatási hatóságok hatáskörében külön katonai nyilvántartási osztályok végezzék a nyilvántartást. E nyilvántartási osztályokat egy csapatszolgálatra alkalmatlan törzstiszt fogja vezetni, akinek egy, ugyancsak csapatszolgálatra alkalmatlan főtiszt ós a megfelelő segédszemélyzet fog segédkezni. Az uj hivatalok működésűket a világháborúban rósztvett 1805—100Q évfolyambeli volt katonák összeírásával kezdik. Ez az összeírás lesz azután az alapja a későbbi nyilvántartásnak. Mint értesülünk az összeirast Nagykanizsán a közel-jövőbsn megkezdik.
— Gyöngyös város átirata Nagykanizsához. Gyöngyös városának legutóbbi képviselőtestületi ülésén in4itván>t terjesztettek elő egy, a kormányhoz intézendő memorandum tárgyában. A memorandum elmondja, hogy a proletárdiktatúrának közönséges büncselekmenyek elkövetésével gyanú-hiúm szereplőin «ivül — akiket bűnvádi Uton vannak, felelősségre — magánjogi fele-
rendszer előidézésében és támogatásában j tevékenykedtek — noha teljes anyagi függetlenségük mellett arra rászorulva nem voltak A továbbiakban rondeleti uton való intézkedést kér . a memorandum a belügy-nvnisztertől arra vonatkozólag, hogy a kommunista rendszer áldozatai kárta/anitassanak a proletárdiktatúra előidézőinek, résztvevőinek, támogatóinak, szóval a bűnös rendszer ösSzes részeseinek vagyonából• Gyöngyös városa ezt\' a memorandumot meg-küldötte Nagykanizsa városának is, azzal a kérelemmel, hogy Nagykanizsa képviselőtestülete hasonló értelemben irjan fel a belügyminiszterhez. Gyöngyös város átiratát a legközelebbi képviselőtestületi ülésen tárgyalják.
— A statáriális bíróság Illése. Megírtuk a múltkoriban, hagy keszthelyi ós kanizsai gonosztevők milyen . vakmerőséggel támadtak meg Keszthelyen december 10-án éjjel egy badacsonyi korcsmárost. A rablók; Farkas Kálmán és öccse József keszthelyi csirkefogók, továbbá Tomasics György és Sós Lajos közismert kanizsai gontofctevők áldozatukat egy sötét utcában leütötték ós tizenhatezer koronínyi készpénzét, óráját és egyéb értéktárgyait elrabolták, A nrolók a tett elkövetése után elszéledtek, egy részük Knnizsára szökött. Itt azután a rendőrség az egyik Farkas testvért és Tomasics Györgyöt letartóztatta, a banda többi tagjai pedig Keszthelyen kerültek horogra. Minthogy pedig a nagykanizsai törvényszék területén rablás bűntettére statárium van hirdetve, tegnap ösz-szeült a nagykanizsai törvényszék régtönitólő birósága, hogy ez ügyben a statariális eljárás szaoályai szerint Ítéletet hozzon. Minthogy azonban egyrészt a vasúti közlekedés szünetelése következtében sem a sértett, sem a tanuk a tárgyalásön meg nem jelenhettek, másrészt pedig a statáriális eljárás szabályai értelmében háromszor 24 óra alatt Ítéletet kellene hozni — az ügyet statáriális letárgyalni nem lehetett s ezért a bíróság ugy határozott, hogy az ügyet a rendes bűnvádi útra U,r^li.
Gyászrovat, E hó 23-án Veszprémben meghalt Rosos István apátkanonok 71 óves korában. A megboldogult 0 évvel ezelőtt ment el Murakereszturról, ahol apátplébános volt. Mint Murakereszturban, ugy Veszprém-bon is az a nyilt, barátságos . igaz magyarember volt, akit a magasabb állás nem téritett el szerény, jóságos modorától, amelyet itteni ismerősei oly nagyra becsültek és ami őt közkedveltté tette városunkban. Ismerősei bizonyára megilletődéssel fogják halála hirót olvasni, mert benne egy derék hazafit, igaz főpapot és kiváló jó embort veszítettek. Temetése 25»ón d. u. fél 4 órakor volt.
Cukrot kap a város. Volt tegnap megint öröm a városházán. Az iktatóban, ahol a napi póstát felbontják ós átnézik, rz egyik tisztviselő egy nagy sárga borítók feltépése után a legnagyobb boldogság hangján kiáltott fel: Cukor! Egy pillanat alatt körülötte termettek Összes tisztviselőtársai s szent áhítattal nézték a sokszorosított papírlapot, amelynok felzetón: „Magyar Közélelmez« Minisztérium*, alatta pedig „cukor kiutalása tárgyában" — állott. Mohón olvasták a minisztériumi leiratot, amelyben arról értesiti a miniszter a városokat ós falvakat, hogy számukra bizonyos cukor mennyiséget utalt ki.
lóssóggel bírnak «zok is, akik a kommunista^ Ennél a lépéséinél az a cél is vezérelte a
minisztert, hogy a vidék termelő közönségét terményeik hőszolgáltatása körül nagyobb áldozatokra serkentse ós ezáltal a főváros élelmezését lehetőleg megkönnyítse. Nem mulasztja el a leirat figyelmeztetni a fogyasztókat. hogy lehetőleg takarékosan bánjanak e cikkel, ainoly bizony nagyon kis mennyiségben áll rendelkezésre ós amelyből nem tudja a mini zter, hogy a közeljövőben tud e majd kiutalásokat eszközölni. Arról, hogy mennyi cukrot kap a\'város, mikor és hol kapja — nem szól a leirat. Azért talán majd csak megkapjuk.
— Tisztújítás a Kaszinóban. A nagykanizsai Kaszinóban csütörtökön tartották meg a tisztújítást. Elnökké egyhangúlag Unger Ullmann Elek nagyWeskedőt választották meg, akinek a/Kaszinó felvirágoztatása körül nagy érdemei vannak.
— A szanatórium egylet estélye. Nagy érdeklődéssel tekintenek a szanatórium egylet részéről a polgári egylet összes termeiben 1920 január 5 én rendezendő estély elé, a melynek tiszta jövedelme a szegónysorsu tüd > betegek javára fog fordíttatni s amelyre váró sunk nemesszivü közönségét az Egyesület Elnöksége lapunk utján is meghívja. Az estély programja városunk előkelőségeinek közreműködésével fog lefolyni. Dr Mutschenbacher Edvin törvényszéki biró prológja után Kiss Lajosné, br. Rrífójr-towáoaá. Tamás Duczi, Epfrjesy Mici, Bogyai Piroska, Dénes Bozsv Ferefre^y Margit és Bodrogközy Zoltán mint görög mythologia szobrok lesznek, láthatók. A jeleneteket Pteiffer Elek főgimnáziumi tanár rendezi ós szotalóltető előadással Ketting Ferenc kíséri. Ezután Pessek Ignéc, Tellemann cs Záborszky Zoltán urak művészi triója következik, melynek befejeztével Rátz János által vezetett vegyes énekkar bájos produkciói fogják a közönséget gyönyörködtetni. Bodrogközi molo drámája majd egy rokokó - táncszám zárják le a nagy gonddal előkészített estély műsorát. A tánccal egybekötött estély helyárai páholyülések és az első sorok ülőhelyei 20 K, többi sorok 15 és 10 K, külön meghívókat a a rendezőség nem bocsájt ki, jegyek Szerb Ernő könyvkereskedésében már most elője-gyezhetők. Az előadandó zene- és énekszámokat, ugy a melodrámát és a táncszám résztvevőinek névsorát a napokban megjelenő részletes műsort, fogja \'tartalmazni.
— A közönség figyelmébe. A rendőrség a következőket hozza a közönség tucjomására: A katonaság- a fehérneműben nagyon is szűkölködő katonák részére fehérnemű gyűjtést indít. Hogy a közönségnek- az önkéntesen beszolgáltatandó fehórnemüeknek illetékes helyre való juttatását megkönnyítse, elhatározta a .katonai állomásparancsnokság, hogy utcáról-utc«ra gyüjtőkocsikat indít katonai járőrök kísérete mellett, amely jáiőrök azután házrólházra járva összefogják gyűjteni \'a felajánlott fehérnomüoket. Minthogy azonban a múltban előfordult, hogy néhány elvetemült ember a nemzeti hadsereg ruházatóban a saját javára folytatott ilyen gyűjtéseket, a rendőrség figyelmezteti a közönséget, hogy csak olyan katonai járőröknek szolgáltasson át fehérneműt, amelyek keretében rendőrök is vannak.
— Házasság. Kertész Árpád, a Löbl József és fia R. T. Budapest cég főtisztviselője és WfiJlisch Erzsi tanítónő házasságot kötöttek. (Mindin külön értesítés helyett.)
— Orvosi hlr. Df. öchichtanz István fogorvos a pilseni helyőrség fogászati intézetének v. vezető orvosa, a bpesti Ker. Pénztár fogászati osztályának v. rend, főorvosa rendel d. e. 9—12 és d. u. 2—5 óráig Csengeri-ut 27/a b emelet.
i ■! . ^ . i
1919. december 28.
ZALA
— A kereskedelmi alkalmazottak nagy szabású özylveszter estélyének programmjé,t mér véglegesen megállapították. A mindeji tekintetben gazdag és nagyszabású program-mot több művészi kvalitású szám élénkíti. Az estélyre sikerült megnyerni TeUemann gordonkaművészt, aki két szólószám keretében mutatkozik be a kanizsai közönségnek. Éjfélre egy ballettal meglepetést készítenek elé, amiről bővebbet nem árult el a rendozőség. A műkedvelők közül Dobó Évi és Maj inszky Pista stcpp tánccal, Kra mer Bandi aktuális strófákkal, Sáfrány énekszómmal, Garam völsyirecHáium-mai, Szabó Jucika monologgal szerepelnek. A színészek közül Helíai direktor, Zombory üona, Kovácsovics Margit lépnek fel. Az estélyen szépségverseny, világposta ós tombola lesz. A szépségverseny győztese egy ezüst teáskészletet, a világpostáé egy velencei tükröt kap. A tombolán ÍOOO drittesortet játszanak ki. A belépőjegyhez egy sorsjegyet mellékelnek, amin az éjfélben kisorsolandó malacot lehet megnyerni. Ugy értesülünk, hogy a jegyek legnagyobb része már elővételben elkelt, a meg kapható jegyeket a magánalkalmazottak szövetkezetében árusítják. Az estélyre a meghívók szétküldettek. Az egyesületek, mint p\'d. NTE, Iktosz, Magántisztviselők stb testületileg hivattak meg, miért is ezen egyesületek tagjai, ha nem is kaptak volna külön meghívót, az estélyre hivatalosak.
— Kedden este jelenik meg a PLETYKA Szylveszterí száma Kör--metidy nrpád arcképévél egy csomó Szyives ter-éjjelre szóló hasznos útbaigazítással és sok más kedves és ötletes színházi- és sportaprósággal. A Szylveszter-szám 12 oldal terjedelemben jelenik meg, ára: 3 korona, kapható mindenütt.
— Felolvasó est. A már hirdetett Irodalmi és Művészeti Kör előadása vasárnap, 28-án délután fél ö órakor a városháza dísztermében tartatik meg.
—• Táncmulatság. Winhoffer Vilmos Eötvös-tér 4 szám alatti vendéglős meghívja tisztelt vendégeit és barátait 19I9. december 3!-én este 7 órakor kezdődő tánccal egybekötött Szilveszter estélyére.
— Karácsonyi Pásztorjátékot a Rozgonyi Utcai iskolások közkivánatra ma délután 4 órakor megfsmótlik, hogy kis mezítlábas pajtásaikat felruházhassák. s
— A Világ nagymozgó közönsége ismét • hálásan fogja vonni, hogy a tulajdonosok a
slágerek egész özönével árasztja el, egyszerre nem is egy, hanem három slágert illesztett be \' műsorába, ugyanis vasárnap és hétfőn mutatja be a „Szegény gazdagok", WAZ utolsó akkordok" és a „Sziklák mögött" című remek életkép és drámákat.
— Igazoló eljárás. A f. évi 16034/eln. 31. számú (72. sz. J*. K. szab. rend.) hadügyminiszteri rendeletből kifolyólag minden tiszt, aki hadifogságból visszatért, maga ellen az igazoló eljárást kérni tartozik. Nem hivatásos tisztek ezen kérvénye a tartózkodás szerinti ille ékes felszámoló pótkeretnek terjesztendő bo. Ezen kérvény mintája a helybeli felszámoló pótkeretnél megtekinthető.
— Mőhutorok a legfinomabb kivitelben, egyszerű és polgári berendezések jutányos árban, tartós kivitelben. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
Mi
I
ad 17451/1919.

Hirdetmény.
Folyó évi december hó 29-én d. e. 9 órakor a tárházaktól a vasúti átjáróig, d. e. 10 órakor a Csengery- utcai őrháztól a Kisfaludy-utcáig ós vissza, d; u. fél 2 órakor a Kazincy-ujcában a sörháztól a vasúti őrházig és vissza ez utcákon levő beszámozott fák nyilvános árverésen eladatnak.
December hó 30-án d. e. 11 órakor eladatnak a köztemetőben kivágott fák ágai és gyökerei ós a raktározott épület, bútor és műfa.
Nagykanizsán, 1919. évi december hó 27.
Polgár mester.
Színház.
■ •ti mfiior i

Vasárnap: D. u. Mágnás Miska, operett. Este utoljára Leányvásár.
Hétfő: Farsang tündére. Bogár felléptével.
Kedd: Van e babája? Csak felnőtteknek.
Szerda: Kabaré a Centrálban.
Csütörtök: D. u. Léányvásár.
Este Farsang tündére. Kürthy és Bojár felléptével.
Péntek: ? Csak felnőtteknek. .
Szombat: D. u. Ifjúsági előadás.
Este Szókimondó asszonyság.
Vasárnap : D. u. Fehér kabaré.
\' Bste Szókimondó asszonyság.
* Leányvásár. Egyike volt a szezon legsikerültebb előadásainak. A közönség is mintha megérezte volna, hogy minő elsőrangú élvezetben lesz része — zsúfolásig megtöltötte a színházat, gyönyörűséggel hallgatta a Jakabi-Martos ope ette fülbemászó muzsikáját s nagyon sokat és hálásan tapsolt a darab elsőrangú munkát produkáló szereplőinek. Kürthy és Bogár nagyszerű játékában most egy elé-adás keretében gyönyörködhettünk s tényként szögezhetjük le, hogy mind a két művésznő tudása legjavát nyújtotta. A tegnapi szereposztás után örömmel állapithatjuk meg, hogy a társulat műértő direktora kiismerte már a két primadonna kvalitásait s azokat a megfelelő szerepekben alkalmazta. Körmendy Árpád tegnap este újra nagyszerű formát mutatott. Hangja ismét a régi tiszta bassbariton, játéka minden tekintetben kifogástalan*. Mog-ertjük és aláírjuk a róla kialakult azon véleményt, hogy ő a vidék legjobb Tom Migglese. Érczkövy Lacit rem szükséges már dicsérni: az Ő képességeit már mindenki ismeri. Nagyszerűen illeszkedtek bele a kiváló együttesbe a többi szereplők: Kovscslcs Margit, Dezső Vilmos, Szikla, Mihályi Erzsi és Láng is |
Nyílt-tér.
Kanizsáról való eltávozásom alkalmából mindazon ismerőseimtől és jóbarátaimtól, akiktől személyesen nem búcsúzhattam el, ezuion veszek bucsut.
Müller Móric.
* -
Értesítem a n. b. vevőimet, tyagy az uj évre a hatósági könyvecskék kiadasa cégem részére január 2-án történik, egyben felkérem mindazokat, kik a hatósági cikkeket nálam óhajtják beszerezni, könyvecskéjükkel január 2-án a közélelmezési hivatalban jelenjenek meg átírás végett. Kiváló tiS2te|eUe|
Q YENES LAJOSj
fusror- 6% ctemego kereskedő.
VUlaaysodrony sárgarézből, továbbá iróaszlalvillanylámpa és hálószekrény villanylámpa zongongorára is alkalmas, eladó. Zrinyi Miklós-utca 45.
Yonaék egy pár brlllláu* fttggót
és egy nagyobb egy köves brilliáns gyűrűt. Sohnltier Qéza ékszerés Deák-tér. l>370
Egyhet uoldas kertet keresek
bérbe vagy felesbe. Lehet szántóföld Is.
Cim a kiadóhivatalban. 2377
Házvexetőu6l, vagy bármily házi munkára ajánlkozik Deutsohné Bader Re&ina Hajtsár-utca 1 sz, 3-ik ajtó. 2378
Ügyes, megbízható háziMzolga aiooual felvétetik Welss Jakab Qveg-kereskedésében. 2387
Megérkezett Budapestről Lantos Gyula
elsőrendű tamburazenekarával
esténkint a flFiume,,-kávéháaban
===== kuplékkal és mókákkal =
nagy hangversenyt tart!
Beléplidij nincs.
Négy wagpn sót,
mely Sopron állomáson fekszik, azonnalra szállíthatok. Azon érdeklődők Jelentkezzenek, akiknek behozatali engedélyUk megvan. Sürgöny érintkezési kérek:
WeiRer Samu, Szombathely.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti
s azt a mai kornak megfelelőiem berendeztem és megnyitottam. — Ételekről és italokról mindenkor gondoskodva lese. Kérem a n. é. közönség b látogatását. Tisztelettel
Stojanovits Lambertné.
Ajánlok előnyős árban legjobb mfnttsóofl szivarkabövelvRket ős papírokat,
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete Club, Kohinor, Níl, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Otfoman, Sempronia, Riz Cassino, Samum, Viribus IJnitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és művészlapokban. Levélpapírok, játékkártya és szlvar-
szipkákban. — Viszonteladóknak előnyős enpszárak. Gyufa nagyban és kicstoyben t
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
== Korona-szálló épület. ==

i ........
\\/I I Á n nagymozgószlnhái V1LAU Szánts tiáiloda, Teietoa 74. sz>
Vasárnap én hétfőn Három izeoiáeiéi sláger!
Szegény gazdagok
óletlcóp ÍJ fülvv/
A sziklák mögött
opUotl\'Clr^mo ií folv.
Az utolsó akkordok
, >
drám» U f©lvo»ié«t.*wn
&
Előadások kezdete 6 ós 8 órakor. Vasár- ós tinnepnapokou 3, 5, fél 7 éa 8 órakor

Ü
URANIA «astas*
Uiinilin lunayii. 4.,Teleta85U
Hittf, untat, iiiinu. Biciik» 26.. 27. fe 21
„Corvin" szankció í
Extítikus történet. Rendezte Korda Sándor.
• . *
Fészereptők: Rajnai Gábor, Lóth Ha ét Fenyvesi Emil.
== Klöaiá»ok kösnapokon I éa • árakor ■■■■ t Vasár- éi ttaaapnapokoa I, 5, VtT ét 8 órakor
" ........ \'
* #
ZALA.
•• /


1919. december 21.
■■■■■
_■*
■Mi


■VHMmfb
i választékban, teljes lakásberendezések a Ieg-egyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben tartós és
minőségben.
^ fi/f^r
Telefon 88» nzám.
Várkerület 62.
.\'ír

-W J-T-
^ r.r
Jteí
Nagykanizsa, Eötvös-tér 5. sz.
Ajánlja saját készitményll erős szerkezetű mérlegeit.
Javításokat mérsékelt árban elfogad,
Szabó József, épület- míílakatos
Naffykanixsa^ Béthory-utoa 12.

Van szerencsém a n. érd. közönség becses tudomására iioznl, hogy Nagykanizsán, Báthory-utca 1t. sxám alatt első budapesti épület- és
műlakatos vasszerkezeli műhelyemet megnyitottam. — Raktáron tarlók és
Magyarországon, Auszlriában és Németon szerkezetű faíasásnélkűll takaréktU/helyeket, stb.
készilek Magyarországon, Auszlriában és Németországban szabadalmazol! saját-asásnélkűli takaréktü/helyek<
Szíves pártfogást kérve vagyok tisztelettel-

Elsőrendű száraz
aprított tűzifa
kapható minden mennyiségben
KONDOR ADOLF ós TÁRSA cégnél.
= Megrendelhető! = Arany János-utca 2 és a telepen Tárház-utca IS.
Hagy képes árjegyzékkel készséggel szolgálok.
Tanulók felvétetnek.
■ V5
SZABÓ JÓZSEF
lakatos.
I
NAGYKANIZSA
Iroda és raktár: Csengeri-ut 6. sz.
relcfiD: 59. Hám. Sfirgioytitn: ..Rrsst" Hagyknioi.
Közellátási czélokra vásároljuk minden mennyiségben napi árakon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
• . v
Élő\' és leölt sertéseket Vadféléket
és egyéb élelmiszereket!
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy vagy Írásban * irodánkban d. e. 8—12-ig és d u. 2—6 óráig kérjük leadni.
i

Értesítem an. é. közönséget, hogy
férfiszabó műhelyemet
József főherceg-ut 49. szám alá helyeztem át. ~ Laski Jenő szabó.
Egy darab jó egyesben Járó * eve»
ló, kocsival cs alig használt szerszámmal eladó. Megtekinthető f. hó 21) én d. u. 2—4-ig
a Hajó korcsma udvarán.

Divatos tzabásu fekete férfiöltöny eladó.
——
József főherceg-ut 34
■ i
Zalavármegyei Kirendeltségre, Nagykanizsa
Bazár-épület I. emelet
A Dói-Zalai Takarékpénztár hátsó \' s helyisége.
Távirati cim: „Futura"
/
mmmmmmmmmmmmmmmmmmrn i n i ummmmmmmm
Alapítók:
A „Hángya", az Országos Központi Hitelszövetkezet és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete.
v\' J
■ -<" -H

■ ví-.m
-
V . I
Mindenféle magvakat.A
Az intézet vásárol nagyban:
hüvelyeseket, zsirt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, gyümölcsízt, fát, faszenet, valamint vágó- és igásmarhát, sertést, bort, bőrt gyap- -jt# stb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól felszabadult területek ellátására, export célokra.
Foglalkozni fog azonkívül a megye gazdaközönségé- I
nek mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruha-
neművel, bel- és külföldi iparcikkekkel való ellátásával.
Az intézet nagy nemzetgazdasági feladatokra vállalkozva reméli
- > * *..... • - .J \\ ■ . ....... • *""!\' T""\'\'
a megye gaidwközönségének hathatós támogatását t
Ajanlatokat kér szttio, irasban vagy teleírni

K1\\
I
I


v • ■


Nyematett: a Hymé* éa >*rkpkU4é Válkdatiiál * aarkanixsán.0100020147010200013202
XLVI. évfolyam.
bcvttnlSsia to UafftUniai: m
NAGYKANIZSA, ™ Sugár-ut 4.
•NMM
Előfizetési árak
vidékre postai szétküldéssel :•
Bgy hóra. . II I
lUgytd óm • . 45 ,
Félém 90 4
Bgéss étrt . . 100 ,
Zala Nyomdavállalat
Pó-ut 5. tz.
Budapest, dec. 20. Vasárnap délután hirdette ki a törvényszék dr. Szöllős Henrik orvos bűnügyében az Ítéletet. A bíróság Szól« lős dr t izgatás bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért 2 évi börtönre ítélte.
s Ttodé.
/
Budapest, dec. 29. A valutapiac megszilárdult. Lei 375—78, Márka 318—22, Dollár 130—40-50, Romanov 225, Lira 10*75, Frank 1360, Szokol 218—22.
Magyar Hitei 1347—15, Osztrák Hitel 805—790, Jelzálog 535-55-45, Leszámítoló 7180—55, Agrár* 12Ö5—TJ5—75, Magyar Bank 1020—970, Forgalmi 600—575, Fabank 2165— 20—20, Adria 8000—200, Atlantika 5900—700, Levante 3700-50, Konkordia Gizella
920-40, Nasici 9000, Beocsini 2500—480,\' Altalános Kőszén 6500—590, Salgó 3360-4175, Kima 2100-140, Schlick 834-45, Klotild 1220--8Í.
30.

ZALAI
1019. december 19.
A ixerbek bosiiuja*
A Vasvár/negye irja: A fővárosi lapokban és a naponkint érkező táviratokban élénken ecsetelve, de nem épen a va óságnak megfelelő módon értesült az olvasóközönség orról a demarkációs vonalon történt incidensről, mely a jugoszlávok és saját embereink közt történt, most azonban egy alsólendvai szemtanú leírása alapján nyugodtan bocsájtjuk közre az alábbi részleteket.
November 29-én reggel éktelen lárma és lövöldözés riasztotta fel Alsólendva , lakóit. Mint hamarosan kiderült, Rédics felől egynéhány magyar halárrendőr es civilek intéztek támadást a jugoszlávok ellen, akiket beszorítottak a lendvai főtérig, de ott a demarkációs vonalról megfutamodott körülbelül 200 főnyi jugoszláv csapat egyesült a városban állomásozó szerb őrséggel (körülbelül 200 ember) s ez az egyesült csapat rávetette magát a támadókra, akik mindössze ÖO-an lehettek és visszaverték őket.
Borzalmas percek következtek ezután. Akiket elfogtak, nem tudtak megmenekülni a haláltól. Az egyik lakáson, amely körül a legnagyobb harc folyt, a kézigránátok bezúzták az összes ablakokat, ebben a házban fogtak cl sokat az állami határrendőrök közül.
Itt mészároltak le a szerbek egy magyar határrendőrt, egy lendvai tartalékos hadnagyot es egy teljesen ártatlan polgárembert. A hegyekben ugyancsak találtak több ilyen szerencsétlen sorsra jutott holttestet. A magyarok visszaszorítása után ágyútűz alá vették Ke-dicset, amelynek következtében több ház kigyulladt.
Támadás történt ugyancsak ebben az időben Péce község ellen is, mert ott a mintegy 20 főből álló lovászi és szentmiklósi civilek, elzavartak a községiről egy-, egész jugoszláv századot s csak a Bányavárról és Szerdahelyről jövő szerb tüzérség ágyútüze tudta menekülésre bírni a támadókat. Itt azu tán a jugoszlávok megszállottak több demarkációs vonalon innen fekvő területet, ugy hogy most a határ ezen a részen körülbelül a következő: A hegygerincen Kcrkaszent-miklóstól Csentevölgy felett^ Lendvakccskés, Szabólakosmajor, a Varasd—pozsonyi-ut mellett Oáborjaház, Kebcleszcntmárton.
A támadások óta a vidéken egyre tartanak a rablások és fosztogatások s a közelben fekvő öt községben több mint egy millió korona érték pusztult cl. A jugoszlávok egyébként a legalávalóbb módon akarják lecsillapítani a forrongó hangulatot.
Alsólendván 40 intelligens személyiséget Internáltak, ezek közül már 2l-ot állítólag Belgrádba hurcoltak, sorsuk egyébként teljesen ismeretlen. Ugyancsak Alsólendváról 50 család van előjegyezve kitiltásra. Legközelebbre várható egy rendelet, mely az állami tisztviselőkön kívül, az összes nem lendvai születésit 30 évet be nem töltött egyéneket ki fogja utasítani a város területéről.
A jugoszlávok kivonulására semmi kilátás sincsen. Magyar hatóság nincs, az iskolák laktanyákká változtak át. A pénzt most bélyegzik le 20 százalékos levonással, a lebélyegzett pénzt pedig januárban dinárra fogják átváltani természetesen ismét megfelelő evonással. Egyszóval ugy rendezkednek be a
jugoszlávok, mintha máris övöké volna a | vendvidék..Ez a rédicsi^összetüzés és a vendvidék helyzetének hiteles Icirása.

Bosszúból kiutasították a csehek a magyarokat.
Betiltottá* a «nagyúr szint Arculatok műkttefétfét.
Napokkal ezelőtt megírtuk, hogy a csehek az antant parancsára kötelesek kiüríteni Pozsonyt. Ezt a híradást azóta az összes fővárosi lapok is átvették, sőt a „Magyar Kurír* is megerősítette.,
Pozspny fölszabadításával egyidŐben a cseheknek több magyar várost kellene kiüríteniük, igy többek között Kassát ós Rimaszombatot is át kell, hogy adják a magyaroknak. A kiürítésre vonatkozó tárgyalások megkezdésére az antant Handson angol őrnagyot küldte ki, egy misszió élén. Az őrnagy még kedden megérkezett Pozsonyba, meg is kezdte a tárgyalásokat de ugy látszik, hogy a csehek ismét akadályokat gördítenek az antant pa rancsának teljesítése elé, mert az antant parancsára azzal \'felöltek, hogy
a magyar színtársulatok működését beszüntették ós azokat a magyar állampolgárokat, akik nem hajlandók a oseh állampolgári . esküt letenni, kiutasították. A cseheknek ezt az eljárását az Mtant egész bizonyos, hogy nem fogja mcgtorolat-lanul hagyni és ha a csehek az antant akaratának szép szőrével nem engedelmeskednek, parancsának erélyesebb eszközökkel fog érvényt szerezni.
A kiutasított magyarok igen érdekes epizódokat mondtHk el a kíutasitás részleieiről. A kiutasítást mondották — egyik napról a másikra határozták el a csehek.
Oly gyorsan kellett a parancsuknak engedelmeskedni, . hogy a szerencsétlen emberek azt sem tudták, mit csináljanak, el menjenek-e vagy pedig letegyék az esküt. Ugyanis az eltávozásra 48 ófai. haladékot adtak a csehek, de a bútorok és más háztartási dolgok elszállítására nem adtak vasúti kocsikat és igy a csehek az elé a probléma e\'é állítottak a magyarokat, hogy vagy ott hagyják mindenüket és egy ruhában világgá mennek, vagy pedig cseh állampolgárok lesznok.
Természetesen a hazafiasan gondolkodó magyarok között nem akadt egy sem, aki letette volna az esküt ós igy igen nagy számmal mindenükből kifosztva 40 wag-gonban elhagyták még ma a oseh területet.
Pozsonyban és Kassán december 30 ig engedték meg Polgár Károly es Faragó Ödön színigazgatók társulatának működését, de Rimaszombatból Sarkadi Gusztáv társulatának azonnal el kellett jönni.
A magyar ajkú tisztviselőknek rémes a helyzetük a csehek által megszállott területen. Hivatalból elűzték a tisztviselőket ugy, hogy törvényszéki\' bírák, ügyvédek és hivatalnok emberek fát vágnak, zsákot hordanak és más napszámos munkát végeznek, hogy magukat ós családjukat fenn tudják tartar,ni.
Egészen bizonyos, hogy az antant nem fogja megtorolatlanul hagyni a cseheknek ezt az eljárását a magyarokkal szembon ós épen ez az eljárásuk bizonyítja azt, hogy inog a talaj a talpuk alatt és kiskirályságuk nem
I örökké való.\'
i ...
HÍREK.

december
30
Kedd
NAPTÁR
Rém. kath. Anl«*. Prot. Aniza. Gtjr. kath. Anizal. Gtfr. kel.(doc. 1?\\ Dániel, far. HinUv Tcb. 8.
A nap kél raggol 7 óra 50 (pero kor, nyugszik délutin 4 óia 15 porckor A hold két d. o. U úra 30 perc kor. nyugszik d o. 12 óra 0( porckor.
- A ■ \' •

> ■■■y
\'"»i-

— Protestáns Istentisztelet. A Csen-
geri utcai evangelikus templomban szilveszterkor délután félháromkor ós újév napján délelőtt tiz órakor az evangelikus és református hivek réséére Kádár Lajos református lelkész tart istentiszteletet. .
\\ *« v ^^ * **
— Képviselőjelölés. Tegnap délben egu küldöttség kerosto föl dr. Szigethy Károlyt s a vasytirsság nevében s keresztény nemzeti programmal fölajánlották noki a nagykanizsai választókerőlet. jelöltségét. Dr. Szigethy a jelölést elfogadta.
— Nyugalomba vonult lelkész. Hütter
Lajos, a nagykanizsai evangelikus egyházközség lelkésze nyugalomba vonult s Pápára költözőit. Hiv*»i s a város társadalma is, amely Hütter lelkészi erényeit minde.nkcr megbecsülte, — őszintén sajnálják távozását.
— A választási összeíró biztosok eskütétele. A belügyminiszternek nemrégiben érkezett rendelete értelmében Nagykanizsa városát a választásokra 12 szavazó körre osztották fel s minden egyes körben egy kéttagú bizottságra ruházták a választók összeírását Az egyes bizottságok tagjai a következők : 1. Lányi László, Mátyás Ferenc; 2. Móger Károly, Tripammer Jenő; 3. Dedovác Béla, dr. Tamás János; 4. Bogenríeder Frigyes, Viola József; 5. Ep^rjosy Gábor, Eötvös Emil; 6. Irmler József, Szaváry Sándor; 7. Matán Ödön, 7öljtfay Péter; 8. Petrits Dezső, Pasqualetti Gyy\'ra; 9. Plander György, Győry László; 10. Hegedűs György, Major József; 11. Mátés józsef, Gyergyák József; 12. Kar-lovics József és Kis Frfrus István. Az egyes bizottságok tagjai tegnap délelőtt 10 órakor tették le az esküt a polgármester helyettes kezeibe cs a napokban már mégis kezdik a választók összeírását.
— A közönséghez. Hadifoglyaink hazaszállítása oly horribilis összegbe kerül, hogy a kiadásokkal a kormány az állampénztár mai helyzete mellott nem küz/dhet meg. Szükség van a nagyközönség áldozatkészségére, szükség van a jólolkek támogatására amely — a nemes cél érdekében bizonyára nem marad cl. Tegyük lehetővé, hogy akik értük küzdöttek s most távoli világrészekben várják sinylődésük megszűnését, — mielőbb
• *
visszatérhessenek h drága hazába, amelynek ma oly nagy szüksége van rájuk. Adakozzon mindenki a. tehetsége szerint. Az adományokat a Zala nyilvánosan nyugtázza.
— Fablck vámosi iőkertész nyugdíjazását kérte. Egy jelentés feküdt tegnap délelőtt a városháza iktatójának asztalán, a közgyűléshez címezve Fabick Tivadar, a városnak 30 év óta becsülettel srfOÍgálő fókertésze irta a jelentést, amelyben bejelenti a közgyűlésnek, hogy a várost szolgálni tovább nem hajlandó. Elhatározása indokául többek közt panaszolja, hogy ujabban szakavaMan kezek mártják be magukat munkájába s ugy látjn, hogy egy kertész szakértelmére nincs Í8jMÉksógeCa városnak, pedig szerződése felelőssé tesfci őt minden kertészeti münkáértT Most mát- erdősök irtják a várost szépitő

\' 1919. december 21.
ZALA
MM
sorfákat istennél nagyobb kérelmet pedig —• írja a főkcrtesz — szakemberen ejteni nem lehet. Ugy érzi, hogy leghelyesebb, ha visszaadja megbízatását 8 kéri « közgyűlést, hogy^ oly körülmények között nyugdíjazza, amolyek lehetővé teszik, hogy 30 éves munkája után tlsztosségesen megélhessen. Eddig szól az önérzetében, melyen megbántott főkertész beadványa s remélhetőleg a városi közgyűlés igazságosan fogja orvosolni a rajta esett sérelmeket.
— Kommunista tárgyalás. A nagykanizsai törvényszék ÖtÖs tanácsa tegnap Bumbrava Ignác volt határrendőr bűnügyét
\'tárgyalta le, akit izgatás büntette és szemé-lyes szabadság megsértésének vétsége miatt
* 7 hónapi bortönre, továbbá 3 évi hivatalvesztésre Ítélt a törvényszék. —• Ma került volna tárgyalásra a zalaszentmihályi kommunisták bünügye is, de a tanuk a vonatközlekcdés szünetelése miatt nem jelenhettek meg s igy a tárgyalást elhalasztották.
— Visszahúzta a szive. Tegnapelőtt
V
töltötte le G hónapos fogházbüntetését Nagy \' Imre 19.eves kanizsai csirkefogó, akit legutoljára az Uránia mozgó kárára elkövetett betörés miatt Ítéllek el. A rosszhajlamu gyerek már a betörés elkövetése előtt is ismerőse volt a rendőrségnek, amennyiben a mult évben a Kőő korcsma elől egy biciklit lopott. Tegnap azután kiszabadulása után egy nappal\' uj bűntettel öregbítette előéletét. Lopás és betörés után ez alkalommal csalással próbálkozott, célul tűzvén ki ugylátszik magának, hogy végigcsinálja a Büntetőtörvénykönyv összes paragrafusaiba ütköző büncselekmé» nyeket. Délelőtt 11 óra tájban Nagy azzal állított be özv. Adler Mórné virslisüzletébe. hogy a Vlda korcsma részére nagyobbmeny-nyiségü virslit és szalámit kór. El is vitte az árut s tegnap délelőtt ugyanazzal jött vissza^ hogy ismét Vidáék számára akar virslit vinni. Áfilernónak gyanús lett a dolog, utánament á gyereknek s látta, hogy az éppenséggel nem a Vida vendéglő felé megy. Rendőrt hivott s Nagy Imrét előállíttatta. A rendő\'ségen a bűnöző hajlamú gyerek azt hozta fel mentsér géül, hogy nagyon éhes volt - oz birta rá a bűntett elkövetésére. Nagy Imre pedig ma két napos távollét u\'án ismét elfoglalja holyét a fogházban.
— Hadifoglyainkért. Ma, 30-án, kedden délután 5 orakor, a városháza nagytermében zene és felolvasás, illetve szabad előadás lesz „Oroszországi és szibériai hadifoglyaink* cimmel. Belépti dij tetszés szerint, a szibériai és oroszországi hadifoglyaink hazaszállitási és segélyozési alapjához csatolva, a hadügyminisztérium hadifogoly osztályának fog a rendelkezésére bocsáttatni. Osztály-párt ós valláskOlömbség nélkül, szenvedő véreink érdokében kérjük a nagyközönség támogatását.
— Óvakodjunk a rémhlrterjesztőktfll. A vasúti forgalom szünetelését és a pesti lapok késeielmes megjelenését felelőtlen egyének könnyen arra használhatlák föl, hogy a polgári lakosság nyugodtságát rémhírek terjesztésével izgassák föl. Kérjük a lakosságot, hogy a rémhirterjesztőknek senkise üljön föl s aki ilyenekről tud, tartsa riazafias kötelességének följelentést tenni a rendőrségen.
— Betörés a cserföl hegyen. E hó
, 23-áról 24 ere virradó éjjel betörők jártak Ziegler Ferenc kiskanizsai földműves cserföi pincéjében. A betörők leverték a pince egyik ablakát, behatoltak a szobába, onnan pedig a préshftzb i, ahonnan 100 liter bort és több apróságot vittek el. A betörést csak tegnap délután jelentették a rendőrségnek, amely azonnal hozzá fogott az eset kiderítéséhez.
■M"
| — Tolvaj vasúti kalauzok. Schiller György és Vágner Péter székesfehérvári kalauzok e hó 20-án egy tehervonatjal utazlak Kanizsa felé. Komárváros és Z^ajzentjakab
.állomások között Sihiller bemászott az ogylk
f , 1\' * *
> teherkocsiba ós onnan négy vég glottot emelt el. Zsákmányával visszament a kalauzkocsifca, ahova Vágner Péter kalauz éppen akkor nyitott be, amikor Schiller a lopott holmit rakosgatta. Hogy Vágnert hallgatásra bírja, Schiller egy vég glottot adott át neki. A lopást Mesz-ner főkalauz fedezte fel, aki Kanizsára érve átadta a magukról megfeledkezett embereket a rendőrség embereinek. Schiller ós Vágfeer ellen lopás, illetve orgazdaság miatt emelt vádat, a nagykanizsai államügyészség.
— Szerdán reggel jelenik meg a PLETYKA szenzációs tartalmú Szyl-veszierszáma. Hasznos útmutató Szyl-veszter éjszakára szolid családapák és serdületlen aranyifjak részére. Ára 3 korona. ,
— Kedélyes est a Centrálban. Oarai Tcstyérek, a Központ kávéház agilis vezetői,\' Sylveszter este kedélyes estét rendeznek a Centrál szálló szuterén és kávéházi helyiségeiben. Az estélyen a helybeli színtársulat is közreműködik, lesz azonkívül cigányzene,
évi malac stb hasonló szilveszteri tréfa/^-Itt emiitjük meg, hogy Garai Testvérek tervbe vettek egy álarcos bál sorozat megrendezését és világvárosi mintára ós az első álarcosbál értesülésünk szerint folyó hó 10-cn lesz.
— A Világ mozgó engedve a közóhajnak, ismét meghozatta s ma csak egy napos műsor keretében mutatja be a Nyugati Bestiák I. részét és a Tetovált kereszt-et. Ezzel is alkalmat óhajt szolgáltatni a közönségnek, hogy ezt a kincmatográfiai remekművet megtekinthessék mindazok, kik még nem láthatták. Szerdán és a további napokon már a II. rész is látható lesz.
•— A hadigondozó néplroda a városház épületébe II. emelet, 32. számú szobába helyeztetett át.
—* Megérkezett végre 30-án a régen várt nBörzekirályu az Urániába. Ezt a szenzációs amerikai filmet mindenki nézze meg, mert ehhez hasonló még eddig amerikai fii mekben nem volt. Bemutatásra kerül még a „Diákélet* cimü 2 blv. vígjáték is. Ezeket a képeket az Uránia csak kedden mutatja be.
— Elveszelt. Folyó hó 22-én elveszett az állomás környékén\' egy gömbölyű alakú Silskín muff. Megtaláló illő jutalmat kap Ro-senfeld Adolf Fiainál.
— Orvosi hlr. Dr. Schichtanz István fogorvos a pilseni helyőrség fogászati intézetének v. vezető orvosa, a bpesti Ker. Pénztár fogászati osztályának v. rend. főorvosa rendel d. e. 9—12 és d. u. 2—5 óráig Csengeri-ut 27/a I. emolet.
— Olvasóink ügyeimét felhívjuk, hogy a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb és elsőrendű\'minőségű bútorok. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.

Színház.
Heti mŰNor t
Kedd: Van-e babája? Csak felnőtteknek. Szerda: Kabaré a Centrálban. Csütörtök: D. u. Leányvásár.
Este Farsang tündére, Kürthy és Bogár felléptével. Péntek: ?. Csak felnőtteknek. Szombat: Í3. u. Ifjúsági előadás.
Este Szókimondó asszonyság. Vasárnap: D. u. Fehér kabaré.
Este Szókimondó asszonyság.
H, hlr. inwggrsét nagykanizsai Kapttánftajg
1Í023/190& Kzg. v?ám.
Tárgy: Ebzájlat e^d^. -
. Az 1888. VII. t. c. Végrehajtása tárgyában kiadott 40,000/1888. W m lit&sltás
J88. § a alapján Nagykanizsa Vác^s területére 0 napi Időtartamra az ^¿árlat^f elrendelem.
A zárlat tartalma alatt az ofelfͧ ebek láncra téve elzárya tartandók; pórázon is csak akkor vezethetők, ha harapás ellen biztosító szájkosárral vannak ellátva. (1
Szabadon járó ebek védjegy dacára a gyepmester által befogatnak és kiirtatnak, tulajdonosaik ellen pedig a kihágási eljárás folyamatba tétetik.
Nagykanizsa, 1019. december 24.
Beusterien s. k,
tanácsos, kapitányság vezető.
100-110 kilós hízott sertést keresete azonnali megvételre. Ajánlatokat a £ala kiadóhivatalába kérek Hízott sertés cimen. Ugyanott címem is megtudható.
Eladó egy 10 személyes, plüasUlé-•es jó állapotban levő omnibusz. — Cím a
kiadóhivatalban.
Egyket Holdas kertet keresek bérbe vagy felpsbe.\' Lehet szántóföld is.
Cim a kiadóhivatalban. 2377
ItRANIA Mozgőkép-palota
U1IA111I1 Hoiflonyt-». 4..Ttltlon S59
I I Ilii —— III I ■! ■!■ I
Csak kedden, dec. 30-Au
Ál ii I * r
amerikai szenzáció 4 feiv. — Azonkívül
Diákélet
Vígjáték 2 felvonásban.
Előadások ktfxnspokoa 6 ét 8 órakír Vasár- és üanepuapokon I, 5, WaT és 8 érakor
Ajánlok előnyős árban legjobb minösáofl szivarkahüvelveket és papírokat.
r""
. Rlz Abadie, Flor Belmonte, Fekete Club, Kohinor, Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Ottoman, Sempronia, Híz Cassino, Samum, Viribus Unitis stb.
Óriási választék karácsonyi és újévi képeslapokban és művészlapokban. Levélpapírok, Játékkártya és szivarszipkákban. —Viszonteladóknak eiónjos engroszárak.
Öyufa nagyban és kicsinyben I
HIRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
- Korona-szálló épület. —m—

» I
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti

9 azt a mai kornak megfelelő-leg berendeztem és megnyitottam. — Ételekről és italokról mindenkor gondoskodva less. Kérem a n. é. közönség b látogatását. Tisztelettel
Stojanovits Lamberiné. -»--

M-r-«
¿ALA

1919. december 30.
1 ■ ■

-

■ ■■1 ■
óriási választékban a legegyszerűbbtől
O-W ».»>> ..... » i i> _ < >> \\
a legfinomabb kivitelig kapható a ^
\' •sl


Dunántul legnagyobb bútoráruházában
> W / *
■¿«-^viWSPi\'f
Telefon 389
V X *

Mi

T—P
—■
—»

\\/I I Á"*oymozgóozlnh«i
VI LA, VJ szanas szálloda, Telefon ?4. sz.
SKh ke(ldeU) ciak tgy nap Közkívánatra
A nyugati Bestiák
I.
s
Előadások kozdete 6 ós. 8 órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
Vasár- ¿i ünnepnapokon 3, 5, léi 7 él 8 órakor.

rV- V AtH 1 ~t
........ . . \'
Alu\'irottak fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy hőn szerétett anyjuk, testvérük, illetve rokonuk

rt>

===== Elsőrendű szdraz
aprított tűzifa
kapható minden mennyiségben
KONDOR ADOLF és TÁRSA cégnél.
===== Megrendelhető i ===== Arany János-utca 2 ém a telepen Tárház-utca 15.
özv. Ungár Gyuláné
szül. Schapringer Berta
életének 63. évében hosszú szenvedés után f. hó 28-án elhunyt.
A megboldogult hült tetemeit f. hó 29-én az izr. sírkertbe helyeztük örök nyugalomra.
w Nyugodjék békében I
Ungár Antal, Uagár Imra, Uagár Leó gyermekei. — Uugár Antalné sz. Ebrensteln Hormln menye. Ebrensteln Jakabné sz Schapringer Hanna testvére. — Ebrensteln Jakab 5ógom.
Ungár Qyala és Livia unokái.
- • < .-•!
Megérkezett Budapestről Lantos Oyula
elsőrendű tamburazenekarával
esténkint a ,,F(ume"-kávéházban
== kuplékkal és mókákkal ==
nagy hangversenyt tart !
Beicpiidij nincs.
Egy hizotí soríás eladó!
<r
K(ai//sl-ti. 46. ^
Konvenciós bognárt
április 24-i belépéssel keres a Homok-komácomi Fülöp major gazdaság. 2303
Egy szót zedhetö ós összeállítható 4-5 sertésre való IiIcIun eladd. Cim a
kiadóhivatalban.
Vennék egr par brllllauH fügu^t
és egy nagyobb egy köves brilliáns gyürüt. Schnitzer Géza ékszerés Deáktér. 2370
_
•t
15»
• • *» > *

* v-y*^ .1
Á

t. részvényesei tisztelettel meghivatnak az 1920. évi január hó 8-án délelőtt 11 órakor Nagykanizsán, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
nagykanizsai fiókintézetének helyiségében tartandó
v •


NAP I H K N Dl
1. Az igazgatóság javaslata a részvénytöke felemelése iránt.
2. Az alapszabályok 2. és 29. §-ainak módosítása.
-
Nagykanizsa, 1919. december 29.

r.. » .tw/v

Uí»"\'\'«-!«\'\'\'
igazgatóság.


• »fiti\'J. Í
Nyc matott: a Nyerada és HtrlapMaéá Vállalatnál Nagykanizsán


_MW
1 ;\' <). \'i\\\'v í<" -V \' í . - \' l J
• V ié-^lá^iftáj^-j
í
XI.VI. évtolym
laiyhMliM, MII. daoimbar 31. Szerda.
imiinlMilikMéHiatil:
NAGYKANIZSA.
Sugár-ut 4. .
Zita Nyora<UválIalai
Fö-ut 5. sz.
Megjeleni héti« kivételével mindennap korareggel
Pg«rk«*xt4»4g1 kiadóhivatalt nltMn n,
897 hím
Előfizetési árak:
i .
vidékre postai szétküldéssel :
B§y hért ... 11 C. Retjei évrtj
Pélém . Bféts árra . ,
45 . W •
1».
POLITIKAI NAPILAPNyomdai telefon 117«
■ ■ i

Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁNaíMMi
Egyes szám ára: 60 fillér.
~.*«J.W - < •»> » .•>• . > •\' *\'\'•• "
■■ N ■ IM>I

Főmunkatárs ós laptutajdonos: CSILLAG JENÓ

V
Hirdetéseket,»nyllt-teret és aagA* közleményeket díjszabás szerint ve*\' ■ ■ i fel a kiadóhivatal. ea

Koholmánjak kormáijTáltozásról. | Bandholz tábornok elhagyja
Budapestet.
Budapesti dec. 30. Napok óta riasztó hirck vannak forgalomban. Felelőtlen egyének teljes erővel dolgoznak és a legképtelenebb
Bécs, dec. 30., Diplomáciai körükben
hírekkel telitik az amúgy is túlfűtött politikai | szcr*ett értesülések szerint Bandholz tábornok és az amerikai misszió a legközelebbi
napokban, esetleg még ma elhagyja Budapestet. Addig, míg az Egyesült Államok diplomáciai megbízottja megérkezik Budapestre, egy kisebb misszió fogja fentartani az érint kezést a magyar kormánnyal es ez fogja ellátni az amerikai állampolgárok védelmét.
szenvedélyeket. Legutóbb olyan hirck terjedtek el, hogy a kormányzatban jelentés változás készülne. Illetékes helyen a M. T. I. szóba hozta a dolgot és a következő felvilágosítást kapta :
— Sem a kormány, sem a keresztény | párt részéről ilyen törekvés nem nyilvánult meg. Ellenkezőleg felelőssége tudatában minden tényező azon van, hogy a kormány hely zetét megszilárditsa, amely elé mérhetetlen akadályok to<nyosulnak, különösen az ellátás kérdésében. Sem a kormány, sem a kormányon kivül álló körök ném vállalnak közösséget e híresztelésekkel és azokat merő koholmányoknak nyilvánítják.
A kormányt ma nagyobb és aktuálisabb Kérdések foglalják le. Ilyen a többen között a békedelegáció ügye..Mint ismeretes, a béke-
Január 2-án megindulnak a vasutak.
Budapest, A vasúti forgalom január 2-án ismét megindul, egyelőre azonban csak azokkal a.korlátozásokkal, amelyekkel a karácsony előtti forgalmat bonyolították le. Az úgynevezett távolsági forgalomban a Máv. vonalain, csak hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton közlekednek vonatok, sierdán és pénteken csak a helyiforgalomban lesz közlekedés, va-
. ........
w
akart, <le Schreier visszatartotta. Azt állítja hogy csak azért maradt ott a kivégzésnél, mert megakarta akadályozni azt.
Ezután Haubrich védője . tiltakozott az ellen, hogy védencét nem értesítették előzetesen a vádinditványról. Kéri, hogy Haubrich Ügyét alapos előkészítés végett válasszák külön a tárgyalás alatt álló ügytől.
A tárgyalást holnapra halasztották.
A román miniszterelnök
politikájáról.
* •
\\ Bécs, dec. 30. A Neue Freie Presse munkatársának Vajda Sándor miniszterelnök a többi között a következő nyilatkozatot tette :
— Lesz rá gondom, hogy a legrövidebb időn belül missziót küldjek Budapestre. Meg fQgom kérni Mihályi Tivadar dr.-t, a román tanácsok alelnökét, hogy vállalja el a misszió vezetését. i**>
— Mint Magyarországgal^ éppen ugy Ausztriával Is & legjobb barátságban akarunk élni. Elvárjuk azontran, hogy a másik részről
bizottság körülbelül január 5-én utazik el ós I sárnap pedig mindenütt szünetel a forgalom. I hasonló érzéssel közelítsenek hozzánk. El kell
január 7-e felé érkezik meg Parisba, ezuián pedig rövidesen megkezdődnek az érdemi tanácskozások. Előreláthatólag csak a födele-gáció és vele együtt a politikii delegáció megy ki ebben a turnusban, a szakbizottságok és a^delegáció egyéb szervei csak a későbbi turnésusokban mennek ki a szükség mérve szerint. .
S «
Apponyi a békedelegáció munkájáról.
t

Nem lesz több nyilvános akasztás.

Budapest, dec. 30. Illetékes helyen újból foglalkoztak a bíróságok által hozott ha* lálos ítéletek végrehajtásának kérdésevei s eh határozták, hogy több nyilvános kivégzést nem csinálnak.

r
Budapest, dec. 30 Apponyi Albert gróf egz ujságiró a következő nyilatkozatot telte:
— Most, hogy közeledik a tárgyalásek napja, mindinkább kényesebbé válik bármit is nyilatkozni. Az előkészítő bizottság — azon vindikaciók nyomán, amelyeket a többi államokkal kötött békeszerződés nyújt — minden eshetőséget mérlegelt.
— Egyébként nem ennél a békekötésnél dől el az ország sorsa, hanem eldönti az, hogy a béke után mekkora erényeket tud a
? nemzet a rekonstrukció munkájában érvényesíteni. Nekünk vissza kell nyernünk a nemzetek becsülösét, amelyet nem a háború, hanem az utána következő idők rabollak cl tőlünk.
V Kijelentette azután Apponyi, hogy a békeszerzőoés munkálatait befejezték már s 4 csak fordítások vannak még hátra.
ti- • • T Ji
Antant összekötőtiszt Budapesten.
A Haubrich-iigy tárgyalása.
\' Budapestdec. 30. Ma kezdte \' a buda-pest büntető törvényszék annak az ügynek a tárgyalását, amelyet az államügyészség * Her-czeg Géza meggyilkolása miatt indított. Az ügy vádlottai: Trattler Árpád, Haubrich\'» József, dr. Szirmay István, Rózsa-Rosenfeld Izidor asztalossegéd, Rákos Ferenc és Schreier Lajos.
Haubrich, amikor a katonai rangját kérdi az elnök, habozás után igy szól; — szakaszvezető.
Elnök,: Hallatlan ! És ő volt Budapest katonai főparancsnoka. (Zúgás a közönség körében.)
ismertetnünk mindazon hódifásainkat, amelyedet a háború, alatt ■ szereztünk. - -
— A belső politikában is uj utakon fogok haladni. Szakitok elődeim politikájával, ellenzem a katonai diktatúrát s a népnek a lehető
I legnagyobb szabadságot akarom biztosítani.
I \' %
Oroszországi hadifoglyaink hazajövetele.
Budapest, dec. 30. A vöröskereszt egylet dec. 6-árél és 0-éről kelt genfi jelentései a többek között ezeket mondják r
— A Szibériában sínylődő magyarok száma ma bizonytalan. Vannak, akik 162 ezerre becsülik őket. A legelfogadhatóbb becslés szerint 120 ezerre tehető a szibériai magyar hadifoglyok száma. Az általános benyomás az, hogy a foglyok hazaszállítására jövő tavasz előtt gondolni sem lehet.
í *
Tőzsde.
Budapest, dec. 30. Az értéktőzsdén ma többnapos infcadozás után szilárd maradt az
Budapest, dec. 30. Ma mutatkozott be a kormánynál Franké Jakomuni* olasz tüzér-főhadnagy, a párisi békekonferencia összekötőtiszt.e, ki a magyar békedelegációt Párisba fogja kisérni.
J irányzat. A valuu is szilárd volt. Lei 378-82, Ezután "megkezdik a vádlottak kihallga- I Márka 320, Dollár 142*5—43* V^omanov 2427, tását. Trattler nem érzi magát bűnösnek ós I Lira 10 05, Szokol 216—14. kizárólag anyagi okokbél állott szolgálatába I Magyar Hitel 1310, Osztrák Hitel 865, a\' proletárdiktatúrának. Rózsa Rosenfeld Izidor, I Kereskedelmi Bank 5470, Magyar Bank 975, mikor az elnök kérdi, hogy bűnösnek érzi-e I Leszámítok) 745, Agrár 12S5, Fabank 2095,
, . « VKI • ■■ \' *
magát — igy felel: , I Forgalmi 000, Konkordia 930, Gizella. 940, %
— Olyan bűnösnek nem. Ugy érteni, I leocsini 2400, Szászvári 21Í0, Drasche 1700,
«V
Ih-v* hi

Herczeg Gézát ki fogjak végezni, távozni | 147Ö.2.
ZALA
1919. december 31.

rTT
A nagykanizsai választás.
v Nagykanizsa, dec. 30.
■\' \' ~ \' y . ..,
Négy hét m\'ulva fog sorsa fölött dönteni a magyar nemzet. Nőknek és férfiaknak nemcsak jogiig, de kötelességük is kiválasztani azokat a polgártársakat, akik hazafiság, tehetség, .jellem, önzetlenség és áldozatkészség tekintetében különbek a többinél s igy rájuk lehet bízni az uj Magyarország alapzatának
megépítését,-.Minden szavazócódula, melyet az urnába dobunk, halált, vagy föltámadást je-lent. a haza megrontója lesz, aki könnyelműen, meggondolatlanul s nem legjobb meg* győződését követve-, fogja leadni szavazatát. Hisszük, hogy a Nagykanizsán gombamódra megszaporodott jelöltek közül a választók bizalma, belátása a legérdemesebbet fogja a megújhodott parlamentbe küldeni. Nagykanizsán eddig Ujváry Géza, dr. Dómján Lajos és dr. Szigethy Károly a polgárság jelöltjei. Komoly formában beszélnek dr. Kratky István jelöltségéről is Ezek valamennyien keresztény nemzeti alapon állnak. Most már bizonyos, hogy. lesz még jelöltje a magyar munkások országos szövetségének (Takács János épitész és Békássy Jenő hírlapíró) és a szociáldemokrata pártnak (Széli Menyhért budapesti párttitkár). Hogy az egyesült kisgazdapárt ál-lit-e jelöltet,.— nem tuclni. Lehet, hogy a választásokig megfogyatkozik a jelöltek száma, de az sincs kizárva, hogy megszaporodik. A választásoktól a következő tudnivalókat közöljük:
Köteles szavazni minden 24 éven fölüli férfi, — minden bármily nyelven olvasni, irni tudó nő ós a Károly csapatkeresztesek. A város tizenkét szayazókÖrzetre van fölosztva. Ebből az 1—8 körzet Nagykanizsa, a 9—12 körzet Kiskanizsa. Az egyes körzetekbe a következő utcák tartoznak:
I. szavazó kerUlet.
Magyar utca* mindkét oldala ördög ároktól végig; 60—155 ós 53-173 házszámok. Árpád-utca mindkét oldala prdög ároktol Jó-zsefföherceg utig 24—45 és 27—53 házszámok. Sikátor-utca mindkét oldala« Garay utca mindkét oldala, Józseffőherceg<^t mindkét oldala Magyar utcától a Kinizsy utcáig 2—46 és 1—51 házszáinek. Rákóczi-utca északi ol-. ^ala Sikátor utcától Kinizsy utcáig 1—23 házszámok. Kinizsy-utca nyugati oldala Rákóczi utcától Józseffőherceg utig 36—74 számok. Kültelkek: Herkules téglagyár, Cserfő, telekiuti erdőslak, vágóhídi vasúti őrház és hizlalda.
II. szavazó kerület.
Kinizsy-utca keleti oidala Rákóczi utcától Józseffőherceg utig 49—07 házszámok. Sugár-ut mindkét oldala Rákóczi utcától Józseffőherceg utig 40/a—74-ig és 25/a—53 házszámok. Petőfi-ut mindkét oldala Rákóczi utcától végig 48—92 és 35—99» házszámok. Honvéd-utca nyugati páros oldala. JézseffŐ-herceg ut mindkét oldala Kinizsy utcától Petőfi utig 53—95-ig és 48—114 házszámok. Vörösmarty-utca mindkét oldala. Rákóczi-utca északi olda\'a Ki/iizsy utcától Petőfi utig 25-93/a házszámok. Kültelek: Stern felső téglagyára, gyeptelep.
III. szsvazó kerület.
számok. Kinizsy-utca mindkét oldala a Rákóczi | Király serfőzde, Pátria gyár, városi járvány
utcáig 1 — 47 ós 2—• 34/d,v házszámok. Sugár-ut nyugati oldala Rákóczi-utcáig 2—40 h^oazá-mok. Árpád-utca mindkét oldala ördög árokig 1—25/a és 2—23 házszámok. Rákóczi-utca déli oldala a Sugár utig 2—8 házszámok. Arany János-utca mindkét oldala. Rozgonyi-utca mindkét oldala az Erzsébet-tértől a Sugár-utig 1 — 13 és 2—12 házszámok. Király-utoa északi oldala Erzsébet-térig l—53 házszámok" Fő-ut északi oldala Erzsébet-tértől Sugár-utig 1 — 11 házszámok. Szeszfinomitó gyár.
v IV. Szavazó kerülőt.
Sugár-ut keleti oldala elejétől a Rákócziutcáig .1—23 házszámok. Kölcsey-utca mind két oldala.- Hunyadi ut^a mindkét oldala. Pe-téfy-utea mindkét oldala a Rákóczi-utcáig 5—33 és 2—46*jházszámok. Rákóczi-utca déli oldala a Sugár- ültél Petőfi-utig 10—66 házszámok. Honvéd-utca páratlan számú oldala 1—55 házszámok. Királyi Pál-utca mindkét oldala. Atilla-utca .északi oMala 1—59 ház-: számok. Rozgonyi-utca mindkét oldala Sugár-Úttól a Hunyady-utcáig 15—29 ós 14—is házszámok. Deák Ferenc-tér északi oldala G—15 házszámok. Fő-ut északi oldala a Deáktértől Eötvij|térig 13—23 házszámok. Eötvös-tó^ északi oldala 1 —13 házszámok Huszti György-tér.
V. Szavazó kerület
Kazinczy-utca keleti oldala FŐ-uttól Zrínyi Miklós-utcáig s nyugati oldala Fő-Uttói a majorig vagyis 1—7 es 2—16 házszámok. Zrínyi Miklós-utca északi oldala Király-utcától Széchény-térig 1—59 házszámok és déli oldala a Király-utcától Kazinczy-utcáig 2— -6 házszámok. Csengery-ut mindkét oldalt? Kő-úttól Zrínyi Miklós-Utcáig 1 — 7 és 2—8,házszámok. Király-utca deli oldala 2—40 házszámok. Erzsébet-tér deli oldala 1—i házszámok. Zárdautca mindkét oldala. Fő-ut deli . oldala 2 — 24 házszámok. Deák Ferenc-tér déli oldala 1—8 házszamok. Széchóny-tér. Bocskay-utca mindkét oldala. Szentgyörgy vári-utca 1—3 házszámok. Bajza-utca páratlan oldala Szentgyörgy váii utcától Kórház-utcáig 7—15 házszámok Kórház-utca párosSzámu oldala. Eötvös-tér déli oldala 23—34 házszámok. Franz malom. 116 sz. őrház.
VI. Szavazó kerület.
Kazinczy-utca. páratlan számú oldala Zrinyi-utcától Delivasut páyaudvarig 9—Öl házszámok, nyugati oldalon major 115. sz. őrház pályamesterilak, izraelita temető. Csányi László-utca mindkét oldala. Csengery-ut keleti oldala Zrinyi-utcától Vécsey-utcáig 9—51 házszámok és nyugati oldala Zrinyi-utcától Haj-csár-utlg 10—78/k házszámok. Batthyány-utca mindkét oldala Kossuth-téri 1 — 15 és 22—26 házszámok. Csányi László utca mindkét oldala. Zrínyi Miklós-utca déli oldala 2—62 házszámok. Bajza-utca 1—5 és 2— ÍO házszámok. Nádor -utca mindkét oldala. Kisfaludy Sándorutca mindkét oldala. Szemere-utca mindkét oldala. Tárház utca mindkét oldala. Só utca mindkét oldala. Hajcsár-utca 1. sz ház.
\' VII. Szavazó kerület.
Atilla-utca déli párosszámu oldala. Teleky ^utca mindkét oldala. Rózsa-utca mindkét ol-Tdala. Petőfi-utca 1 — 3 házszártnok. Eötvös-tér 14—22 házszámok. Kórház-utca páratlan számú oldala. Kossuth-téri. 16—21 sz. házak. Kültelkek: Katonai főreáliskola,.Vásárállási ma-jo , Felső sáncí major, Szabadhegy, Récsei állomás, Alsóerdci erdőslak, Viktória téglagyár, a budapesti vonalon fekvő 7Q-— 70/a—70/b ós
71 számú vasúti őrl^Skk.
VIII. Szavazó kerület.
Csengery-ut keleti oldala Vécsey-utcától végig 53—119 házszámok. Gyár-utca mindkét
kórház, Hadikórház, Ferenc major (Dr. Plihál), Mezei malom <Potyli).
IX Szavazó kerUlet.
Ország-ut mindkét oldala Templom-tértől kifelé 68—155 és 66—112 házszámok-Cigány-utca mindkét oldala, Homokkomáromiutca nyugati páros oldala. Templom-tér 5. sz. ház. Szent Flórián-tér 17—29 házszámok. Hunyadi-tér 12—26 házszámok. Szepetneki utca páratlan oldal. Körmös-utca mindkét oldala. Rozmaring-utca mindkét oldala. Polgárutca páros oldala. Varasdi-utca páratlan oldaln, Polgár-utcától s Szt. Flórián-térig 59—73 házszámok. Kültelek: Gördfövenyi erdőslak.
X. Szavazó kerület.
Homokkomáromi-utca keleti páratlan ol-daU, Templom tér 1—4 és 6/a—11 házszámok. Polgár-utca keleti páratlan oldala Varasdi-ut északi oJdala elejétől a Polgár-jtcáig 1—27 házszámok. Ország-ut mindkét oidala elejétől Templom-térig 1—-61 "és 2—64 házszámok. Szent Rókus-utca mindkét oldala, őrtorony-utca mindkét oldala. Berekköz mindkét oldala. Zsigárdiköz mindkét oldala. Vágóhíd.
XI. Szavazó kerület.
w ... ... x. u i •• oldala. Hajcsár-ut mindkét oldala 3—23 és
Magyar-utca mindkét oldala az ordog 2_12 száJmok> Kol3Őségek. Délivasuti állo-
árokig 1-51 é^ 2—58/a házszámok. Báthory- } más területe, Murakereszturi vasúti vonalon
utca mindkét oldala. Erzsébet-tér 5—23 ház- I fekvő őrházak. Stern féle atsó téglagyár,
" Szepetneki-ut páros oldala. Hunyadi-tér déli oldala l — 1 l\'házszámok. Szent Flórián-tér déli oldala 5—16 házszámok. Varasdi-ut déli oldal Kisrácz-utcától Szt. Flórián-térig 8—66 házszámok. Kisrácz-utca páros oldala. Nagy-rácz-utca páros oldala. Jakabkuti-utca mindkét oldala. Alsótemető-utca mindkét oldala. Felsőtemető utca mindkét oldala. Pápai-utca mindkét oldala. Bajcsai-utca mindkét oldala.
XII. Szavazó kerület.
Kisrácz-utca keleti páratlan oldala. Nagy-rácz-utcai • keleti páratlan oldala. Varasdi-utcából 2—6 házszámok. Pivárr-utca mindkét oldala. Sziget utca mindkét oldala. Bába utca mindkét oldala.
Az egyéb tudnivalók dolgában fölhívjuk a közönség s különösen a háztulajdonosok és megbízottaik figyelmét a város polgármesterének tápunk mai számában közölt hirdetményére.
A szavazás a? hirdetményben közölt körzeti székházakban folyik le. Az első kör-zetbeliek az Arany Jánosrutcai iskolában s igy tovább. Minden szavazó egy szavazólapot kap, amelyen az összes j\'elöltek nevei föl vannak tüntetve s minden név mellett egy üres négyszög van, A szavazók ezen lappal egy fülkébe gyűlnek; azon jelölt kockájába, akire szavaznak, egy keresztet húznak, aztán a lapot egy borítékba zárják s az urnáb*. dobják. EzzeV a szavazat aktusa véget ér s a további teendők már a választási bizottságokra tartoznak.
- — A levélportó felemelése. A póstai \'díjszabás megváltoztatásáról a kereskedelemügyi miniszternek ma egy rendelete jelent meg, mely 1920 január 1. hatállyal uj árszabást állapit meg. Belföldi forgalomban közönséges levél dija 60 fillér, levelezőlap dija 40 fillér. Ajánlási dij bármiiven viszonylatban 1 K, póstautalvány dija 100 koronánkint fillér, csomag dija belföldi forgalomban,érték• nyilvánítás nélkül 5 kilóig 3 K, (élelmiszer-csomagnál), más tartalommal 5 kilóig 5 .K, 10 kilóig 10 K. A postadíjakat általában négy szeresére emelte a rendelet.
— Kedélyes est a Centrálban. Oarai Testvérek, a Központ kávéház agilis vezetői, Sylveszter este kedélyes estét rendeznek a Centrál szálló szuterén és kávéházi helyiségeiben. Az estélyen a helybéli színtársulat is közreműködik, lesz azonkívül cigánzcne, újévi malac stb hasonló szilveszteri tr$fa. — Itt emlitjük meg, hogy Garai Testvérek tervbe vették egy álarcos bál sorozat megrendezését ós világvárosi mintára és az első álarcosbál értesülésünk szerint folyó hó 10-én lesz.
— A Magánalkalmazottak Szövetkezete értesiti t. tagjait, hogy tagsági ós hatósági könyvecskéikkel január 3-án a közellátási üzemeknél átirás végett jelentkezzenek. Az Igazgatóság.
1919, december 31. .

« Róm. kath. Szylvesxter Prot Szylvcsztcr. <. Ör. kath. Melánia. Gdr. kel. (dec. 18 ) Sebes. Ur. Kisslev Teb. 8.
A s nap kél reggel 7 óra 50 perckor, nyugszik délut n 4 óra 16 perckor.
A hold kél d. o. U óra 50 perckor. nyugszik d u. 1 óra j3 perckor.
— Az uj kordorv parancsnok. A bel ügyminiszterium Biró Albert rendőrfőtanácsost Nagykanizsáról elhelyezte s a kordán parancsnokságával Beisterien Erich tanánsost, a kanizsai állami rendőrkapitányság vezetőjét bizta meg. leisterien rövid ideje áll a nagykanizsai rendőrség élén, de ezen idő alatt is őszinte rokonszenvet tudott maga iránt támasztani. Erőskezű, de igazságts, szigorú, de humánus ember, aki minden tekintetben alkalmas arra, hogy a mai súlyos időkben a város \' rendjét, békéjét biztosítja. Aránylag fiatalon került magas pozíciójába, amelyet azzal érdemelt ki, hogy Fiumében — mint a magyar rendőrség politikai osztályának vezetője — rendkívül hasznos szolgálatokat tett a magyarságnak. Ősei idegen származásúak voltak, de őt a legmagyarabb erzes hevíti s a fiumei irreden-tlsták a legkíméletlenebb ellenséget félték benne. Amiker Fiumében az olaszok kerekedtek fölül, menekülnie kellett s hatalmas öröklött vagyonát, mesés értékű műkincseit, pazar szépségű villáját hátrahagyva a mi elárvult, szegény hazánkba jött s családjával végigélte a menekülés minden keserűségét, nélkülözését, mariiromságát. Nagykanizsa so-nat nyert az ő rokonszenves szemá\'yében ; ilyen magyar emberekre van szükségünk, akik áldozatot tudnak hozni a magyarságért es a magyarsag érdekclert.
— Estély a tüdővészesek javára. A
József herceg szanatórium egylet nagykanizsai fiókja a szegény tüdőbetegek javára január 5 és este fel 8 órakor a Polgári Egylet helyiaá«aib«n estély^ rendez, melyre a nemes-szivü közönséget tisztelettel meghívja. Műsor a következő: Prológ. Tartja dr. Mutschen-bacfier/Eövin. 2. a) Gabii Artemis Líssipestól, kreálja Kiss Lajosné ; b) Kophisedetes : Eireas a Plútó gyedekkel, kreálja dr. Krátky Istvánná; c) Paiastes : Nike, kreálja Tamás Duci; d) Ismeretlen szerzőtől: Herkulaneusi nő, kreálja Ferenözy Margit; e) Redoszi iskola: Artemis, krcalja Dénes Bözsi; f) Attales: Halott amasea, kreálja Szigethy Baba; g) I.isippes: Fréjusi Aphrodité, kreálja Lajpcig Busi; h) Perganosi iskola: Sophokles, kreálja Vajnovics József. A * jeleneteket rendezi Pfeiffer Elek szemléltető előadással Ketting Ferenc kiséri. 3 a) Trió: Mendelsohn — Bartheldy Op. 49. Andante. Előadják Pesek Ignác (hegedű), Telleman Fülöp (cello), Zá-borszky Zoltán (zongora), b) Duo: Pagasisi Variációk a „Velencei Karneval" thémáról, előadják Pesek Ignác (hegedű), Zábors^ky Zoltán (gitár), c) Duó: Popper Dávid Tarantella, előadjak Tellanun Fülöp (cello), Zá-borszky Zoltán (zongora). 4. Bodrog, szaval.
5. a) Kár „Hugonottak" c. operából Mayer-beertól, b) népdalegyveleg, előadja a Rátz János karnagy vezetese alatti egyházi énekkar.
6. Ballet, táncolják Ötvös Bözsi, Mathea Mici A táncokat betanította Szabó István ur. Műsor után táac. Helyárak: Páholy 120 K, I—V. fcor 20 VI—XI. sor 15 K, XI— XVII. sor 10 K. Belépőjegy 6 K. Felülfizetéseket — tekintettel a jótékony célra — köszönettel fogad el az Egyesület Elnökségé. Jegyek Szerb Ernő könyvkereskedésében kaphatók.
— Népszavazás Bácskában. Párisból jelentik: A 132. pontból álló békeszerződés szerint a Bácska hovatartozandóságának kérdésében népszavazás fog dönteni. Ezen a területen bárminemű propagandát indítani tilos.
— A V. A. C. Szylveszterl mulatsága
valamennyi Szylveszteri estély közül \' a legsikerültebbnek Ígérkezik. A rendezőség mindent elkövetett, hogy a közönség jól érezze magát. A szépen összeállított műsoron kívül tombola, szépségverseny, világposta stb. fogja a vendégeket szórakoztatni.
— Meghívó. A keresztény otthenban 2 korona beléoti díj mellett fél 9 órai kezdettel tréfás szylveszter est lesz, melyre a város és vidék keresztény közönségét szívesen látja a rendezőség.
— Szylveszter az Urániában. Szenzációs magyar bemutató lesz az Urániában Szylveszter este. Bemutatásra kerül a „Könnyek asszonya című uj. magyar film. A főszerepet egy uj magyar mozicsillag Hadri Anna játsza. Fellépnek még Vánajgry és Gere. A legjobb programm az Urániában lesz, mert egy kacagtató vígjátékot is bemutatnak, a cime Ma és holnap. Jegyek már válthatók.
— A VIJág m#zg6 ma és a további napokon, azaz dec. 31. ós Január hó 1. ós 2-án mutatja be az amerikái filmgyártás remekbe készült alkotását a Nyugati Bestiák II. részét, Az ármány és szerelem cimü gyönyörű filmet, amely túltesz ugy témája ós kiállításánál fogva az I. részen is. — Jegyek már válthatók.
— Orvosi hlr. Dr. Schichtanz István fogorvos a pilseni helyőrség fogászati intézetének v." vezető orvosa, a bpesti Ker. Pénztár fogászati osztályának v. rend. főorvosa rendel d. e. 9—12 és d. u. 2—5 óráig Csengerl-ut 27/a I. emelet
— Olvasóink ügyeimét felhívjuk, hogy a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb és elsőrendű minőségű btmyok. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
Színház.
Heti znŰNors
Szerda : Kabaré a Centrálban.
Csütörtök : D u. Leányvásár.
Este Farsang tündére. Kürthy és Bogár felléptével.
Pintek: ? Csak felnőtteknek.
Szombat: D. u. Ifjúsági előadás.
Este Szókimondó asszonyság.
Vasárnap: D. u. Fehér kabaré.- <-
Este Szókimondó asszonyság.
| 100 120 kilós hízott sertést keresek azonnali megvételre. Ajánlatokat a Zala kiadóhivatalába rek Hlxott serié*, em^n, Ugyanott a cimem is megríható.
I
1900S/1919.
Tárgy: Nemzetgyűlési választók jegyzékének elkészítése.
név-

Hirdetmény.
Az 5987/1919. M. E. rende\'et 7. § a alapján közhírré teszem, hogy a háztulajdonosok, vagy azok megbízottai 1920. évi január hó 2-án délután 2—6 óra kőzött tartoznak a bejelentő lapokat, valamint azok egybegyűjtésére szolgáló gyüjtőiveket az ös^eirási biztosoktól alább felsorolt helyekről elvinni:
h Arany János-u. 5. iskola,
2. Rozgonyi-u. 25. sz emeletes iskola,
3. Arany János-u. 5. f z. elemi iskola,
4. Rozgonyi- és Hunyadi-utcai sarokiskola, (Hunyadi-r. 14. sz )
ft. Városház (Fő-ut 2. sz.)
G. Kereskedelmiisko\'a(Csenge*y u. 10s<.)
7. Teleky-ut 14. sz. elemi iskola,
8. Tárház (Haicsár-ot 6 $r.)
9 Szent Flórián-tér 17. sz. ovoda,
10. Temp\'om-tér 5. sz. elemi isko a,
11. Kis Rácz-u. 25. sz elemi isko\'a,
12. Kii* Rácz-u. 25. sz. elemi iskola.
A városnak 12. szavazó kcrüle\'re va!ó beosztását a 16913/1919. sz határozatommal állapítottam meg.
A bc\'elentő lapokat a háztulajdonos, vagy azok megbízottai kötelesek a házukban lakó választásra jogosultak köpött azonnal kiosztani és a béjecntft lápolí hátlapján levő utasítás s/erint való kitöltés után, de legkésőbb 48 óra alatt a gyüitő ivekkel együtt k szolgáUatní.
Nagykanizsán, 1919. évi december 29-én.
Dr. Prack István s. k.
h. polgármester.
Kereskedelmit végzett urileány állásit
keres urnő, vagy nagyobb gyermekek mellé (hol családtagnak tekintenék) társalkodónőnek, vagy felolvasónőnek. Háztartásban, esetleg irodában is segítene. Vidékre is megy. Leve-| leket „Szorgalmas" jeligére a kiadóba kér.

> ír

Keveset viselt divatos siabásu fekete íérfl\'öUAiiy olcsón eladó. József
« 2401
főheroef-ut 34. S2im.

Egy jókarban levő, nsiy bátár
olcsó áron eladó. Cím a kiadóban. 2100
Hásvesetőoől, vagy bármily házi munkára ajánlkozik Deutsohné Bader Retina Hajtsár-utoa 1 sz. 3-ik ajtó/ 2378
mrnmm
Egy-két holdas kertet keresek bórbe vagy felesbe. Lehet szántólöld Is.
Cím a kiadóhivatalban. 2377
Vennék egy pár brllllAns függőt
és egy nagyobb egy köves brílliáns gyűrűt. Sohnitzer Q6zs ékszerés Deák-tér. . 2379
Elsőrendű száraz
aprított tűzifa
kapható minden mennyiségben
KONDOR ADOLF és TÁRSA cégnél,
===== Megrendelhető i — Arany János-utca 2 és a telepen Tárház-utca 15«

ÉRTESITES.
Értesítem a n. é. Közönséget, hogy Kinizsi-u. 21. szám alatti

s azt a mai kornak megfelető-leg berendeztem és megnyitottam. — Ételekről és italokról mindenkor gondoskodva les«. Kérem af n. é. közönség b látogatását. Tisztelettel
Stojanovits Lambertné.
Értesítem a közönséget és uradalmakat, hogy
mindennemű szőrmét
(riyul, róka, stb.) — legmagasabb napi áron vásárolok. —
Szarnék Mór, Kazinczi-u. 12.
Megérkezett Budapestről Lantos Gyula
elsőrendű tamburazenekarával
esténkint a ,,Fiume"kávéházban
=== kupiékkal és mókákkal =====
nagy hangversenyt tart!
öcléplidij nincs.
1—n ■ ■■■ =====

Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt közönséget, hogy ::
SÁRKÖZY DEZSŐ
/
teljes zenekarának közreműködése mellett az éttermemben
Sylveszter estét
tartok. — ftzives pártfogást kér Kiss Era\'ő Korona szállodás.1919. december 31.
Í1RANIA Mozgólíép-paloUí
UllAlUn uwwmtf-n. 4. Vtlttea 25»
BeeeeeyS-e. Szerdái én eifttOrtOkAo
Magyar filmbemutató i ,
Könnyek asszonya
4 felvonás. — Főszereplők:
Vándory Gusztáv, Hadrik Anna és Qere
Zsigmond. — Azonkívül:
* > * * \' s
vígjáték 2 felv.
Ma és holnap
^ Előadások kömapokon 6 éa 8 éraker ■•■■ ■ ¡.-Vasár- H üanepaapokon S, 5, "Vs? és 8 órakor
Ii;teslteman.é.közönséget, hogv
József főherceg-uí 49. szám alá
helyeztem át. — Laski Jenő szabó.
»
IIHOÉi
NAGYKANIZSA
> r . \' ■ - « .
Iroda ós raktár: Csengeri-nt 6. sz.
Tclcfai: 59. szín Slriiiytie: Jmos" Baukasiiu.
Közellálási czéloGra vásároljuk minden mennyiségben napi ára-kon, azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és leölt sertéseket
Babot
és egyéb élelmiszereket!
Atoudapestf hatósági Élelmiszer Pelhozatali Egyesülés megbízottja.
, >
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy vagy írásban irodánkban d. e. 8—12-ig éa d u. 2—6 óráig kérjük leadni. >
L

1/1 | Á f~l nagy mozgószlnház
V1 LA U Szarvas szilloda. Telető« 7*. u.
Szerda, csütörtök, póntek
A nyugati Bestiák
II. réHKe
Ármány és szerelem.

Előadások kezdete 6 ós Q órakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók. Vaiár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 éi 0 árakor.
IlKHOOHHW»

Konvenciös bognárt
április 24-i belépéssel keres a Homokkomáromi Fülöp-major gazdaság. 2303
Ajánlok előnyős árban legjobb minőségű szivarkahővelveket és papírokat.
A*
Riz Abadie, Flor Belmonte, Fekete Club, Kohinor, Nil, Luxuss, Le Delice, Tabu, Páros, Ottoman, Sempronia, Riz Cassino, Samum, Viribus Unitis stb.
Óriási. választék karácsonyi és újévi képeslapokban és müvészlapokban. Levélpapírok, Játékkártya és szivarszipkákban. —VIszöQteladóknak előnyös engroszárak.
Gyufa nagyban és kicsinyben !
HiRSCHLER-tőzsde, Fő-ut
■ Korona-szálló épület. ~

Vasrácskerités és vaskapu
amely Thurn-Taxis herceg baltavári kastélyáról szereltetett le, elad0. Kiválóan^ alkalmas vidéki uradalmaknak: Bármikor megtekinthető. — Cím a kiadóhivatalban
Zalavármegyci Kirendeltségre, Nagykanizsa
Bazár-épület I. emelet
A Dél-Zalai Takarékpénztár hátsó helyisége.
Távirati cia: „Futura"


Alapítók:
A „Hangya11, az Országos Köz-ponti Hitelszövetkezet ós a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete.
■- __________LJi__!___L.........H9

Az intését vásárol nagyban : Mindenféle magvakot, hüvelyeseket, zsirf, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, gyümölcsízt, fái, ifaszeneí, valamint vágó- és igásmarhát, sértési. bort, bőrt gyapjút stb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól «felszabadult területek
• > . * . . •..
ellátására, export célokra.
/• *,. *
Foglalkozni fog azonkivül a megye gazdaközönségé-
nck mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi iparcikkekkel való ellátásával.
Az intézet nagy nemzetgazdasági feladatokra vállalkozva reméli a megye gazdaközönségének hathatós támogatását!
Ajanlatokat kér szóinn, írásban vagy telefonoa.
. f
-.. ■ i ■
\' i ■ V \' ■ %
m


vmmmmmmmm
Nyomat >tt: « „Zita* Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.